Отиди на
Форум "Наука"

Маргарет Тачър


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Е, ти искаш всичко по мед и масло, капитализъм без криза ся.... Останалото после, и таблички ще има.

Впрочем за голямата криза от 2000-те няма с какво да не се съглася с тебе....

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 274
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

еньо

едно е да вихриш неолиберализъм в държава с върховенство на закона и свободна преса

съвсем друго е да вихриш неолиберализъм в държава с корумпиран съд и прокуратура, манипулирана преса, мутри и т.н.

Моля те спри да сипеш помия върху България.

Ето, виж, твойте западни "приятелчета" с какъв безпрецедентен диктат разрушиха държавността ни, за да могат днес, такива като твоя милост да ни наричат бг-та, мутри и т.н.:

:

Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България

Подготвен от Фондацията на Националната Камара на САЩ за Народна Република България

Ръководство и редактиране:

Ричард Ран, САЩ

Роналд Ът, САЩ

Законодателни реформи

Постигането на тази цел от своя страна изисква да се изменят съответните текстове от Конституцията, Указ 56 и Правилника за прилагане на Указ 56, както и да се въведе в действие търговски кодекс.

1. Отмяна на тези текстове от Конституцията (т.е. да се изключат тези или подобни текстове и от новата Конституция, която ще се приеме от ВНС), които:

а. ограничават собствеността върху широка категория имоти само до държавата и общините и начините, по които частните лица могат да я използват;

б. дават на държавата право да основава стопански и други организации, над които да упражнява право на собственост; в. определят кооперативната собственост върху имоти като притежа­ние на колектив от трудещи се и използвана в интерес на общест­вото;

в. дават на държавата изключително право да се ангажира в определени стопански дейности;

г. заявяват, че задължение на всеки е да защитава всички видове обществена собственост, които като цяло формират икономическата база на страната, благосъстоянието на народа и свободата на лич­ността.

2. Коригиране на административните актове, изисквани съгласно:

а. алинея 1, член 104 от Конституцията, изискваща постановле­нията, приемани от Министерския съвет, да бъдат обнародвани в Държавен вестник предвид това, че важни части от някои поста­новления не са били публикувани;

б. алинея 1, член 108 от Конституцията, изискваща ведомствата (министерствата) да издават правилници или други инструкции за прилагането на укази и постановления, тъй като това не е изпълне­но в няколко случая с голямо значение, попадащи в сферата на действие на Указ 56.

в. член 115 от Указ 56, изискващ фирмите с чуждестранно участие, филиалите и чуждестранните юридически или физически лица да водят счетоводствата си в съгласие с правилата, указани от компетентните държавни органи поради факта, че не са публикувани ни­какви правила;

г. член 112 от Указ 56, споменаващ списък от дейности във високо­технологичните сектори, определени от Министерския съвет, при които чуждестранни физически и юридически лица ще се освобож­дават от данъци върху печалбите за период от пет години от датата на регистриране на фирмата им в България.

д. алинея 1, член 100, Указ 56, ограничаваща стопанската дейност на чуждестранните юридически и физически лица до дейности, за кои­то е получено предварително разрешение от компетентния държа­вен орган и даваща права на този орган да публикува списък на стопански дейности, за които няма да се изисква разрешение;

3. Отмяна на изискванията за разрешения за чуждестранна стопанска дейност по Указ 56, а именно за:

а. независима стопанска дейност - от Министерството на външноикономическите връзки, при съгласуване със съответния министър;

б. филиал - от Министерството на външноикономическите връзки и съответния министър;

в. фирма с чуждестранно участие с повече от 49% във фирма с ограничена отговорност и повече от 20% смесена акционерна фирма - от Министерството на външноикономическите връзки, при съгласуване с Министерството на икономиката и планирането; г. предоставяне на благоприятни условия по данъчните и финансови въпроси, предвидено в раздел II на глава V от Указ 56 - от Минис­терството на финансите;

д. позволение, предвидено в член 123 на Указ 56, за временно придобиване (т.е. право на строеж при използването) на недвижима собственост - от Министерския съвет, в случай, че българският партньор не предостави недвижимо имущество, когато разрешени­ето трябва да бъде дадено от министъра на финансите.

4. Отмяна на данъчната уредба за търговските представителст­ва, предвидена в алинея 3, член 156 на Правилника за прилагане на Указ 56, и в очевидно нарушение на закона за нормативните актове; типичното търговско представителство не е организирано да печели, но независимо от това му се събира данък върху печалбата за предпо­лагаема (фиктивна) "обичайна" комисионна, която представителст­вото би могло (преценката е по усмотрение на министъра) да очаква да получи, ако беше индивидуална и отделна комисионна агенция.

5. Поправка на Указ 56, за да се премахнат следните контрастимули при инвестирането:

а. Отмяна на член 4(3), постановяващ, че Министерският съвет може да изключи от сферата на действие на Указ 56 стопанска дей­ност на чуждестранни лица от страни, които провеждат дискрими­национна политика срещу български фирми;

б. Отмяна на член 5, постановяващ, че стопанските дейности тряб­ва да се провеждат, като се обединят планиращите и регулиращи функции на държавата, които се отнасят до обществено-икономическото развитие, със самостоятелността на фирмите и действието на пазарния механизъм;

в. Поправка на член 11(1), посочващ, че държавните органи и обществените организации могат да бъдат инициатори в основаване­то и т.н. на фирми, така че да гласи "Инициативата за основаване, реорганизаиране или закриване на фирмите може да се поема от съществуваща фирма, български граждани, чуждестранни юриди­чески и физически лица.";

г. Поправка на член 13(2), изискващ в случаите, когато се отчуждава фирмено имущество да се промени и сферата на дейност на дър­жавната или общинска фирма, последната да получи съгласието на Министерския съвет или на министър, определен от него, в случай че фирмата е държавна, или на Общинския народен съвет, ако фирмата е общинска; вместо това членът в тази част да гласи: "Държавните и общинските фирми могат с разрешение на своите управителни съвети да продават имуществото си на физически и юридически лица.";

д. Поправка на член 18, който дава на Министерския съвет пълномощия да налага вносни и износни квоти, както и да забранява външ­нотърговска дейност с някои стоки и услуги, така че да гласи: "Министерският съвет може да определя правила за външнотър­говска дейност, които не противоречат на задълженията на Бълга­рия по международни търговски договори.";

е. Поправка на член 19, който упълномощава Министерския съвет да "установява разрешителен режим за определени от него външноикономически сделки и дейности, както и да въвежда експортни такси", така че да гласи: "Министерският съвет може да огранича­ва с разпоредби вноса или износа на стоки и изпълнението на услуги, отнасящи се до международната търговия, ако те вредят на здравето или безопасността на обществото. ";

ж. Отмяна на раздел II от глава пета ( Трудови акции) от Правилника за прилагане на Указ 56 и замяна на член 21 от Указ 56 с формулировка, посочваща, че: "Смесените акционерни фирми ще заделят известен брой акции, съответстващи на 20% от разрешения акционерен капитал, за закупуване от служители с неп­рекъснат стаж от една или повече години. Цените на тези акции ще съответстват на част от стойността на акциите, закупени от инвес­титорите. Цената на тези акции ще се изплаща в рамките на шест месеца от датата на закупуването. Броят на заделените акции, кои­то всеки служител може да закупи, няма да надминава пропорцио­налния му дял, определен въз основа на броя правоимащи служители в момента на закупуването. По избор на служителя, ак­ционерната фирма ще изкупува неговия дял при пенсионирането му по прослужено време. Акциите на служителите могат да се от­чуждават във всеки момент на открития пазар по преобладаващата пазарна цена.";

з. Поправка на член 41, който задължава всички смесени акционерни фирми да публикуват в централен ежедневен вестник годишния си балансов отчет, както и данни за печалбите и загубите при всяка от последните пет години и изплатените през тях дивиденти. Вместс това да се включи следният текст: "Ежегодно до 31 март управителният съвет е задължен да изпраща на акционерите по пощата балансовия отчет за предишната година, заедно с отчет за печалбите н загубите през всяка от последните пет години, както и отчет за изплатени през тях дивиденти. ";

и. Поправка на член 43, който изисква насилствено ликвидиране на фирма, когато уставният й фонд спадне под първоначално подписа­ния капитал (1 милион лева), вместо това да гласи: "Освен в случа­ите на закриване на фирмата, предвидени в нейния устав, смесената акционерна фирма ще ликвидира съвкупното си иму­щество, ако районният съд, действащ на нейния юридически адрес определи, че тя не е в състояние да посрещне задълженията си, и при настъпване на падежът им те останат неизплатени и фирмата е неплатежоспособна."

й. Отмяна на член 82, който постановява, че държавата "регулира стопанската дейност" в България чрез комбинация от данъци, так­си, субсидии, лихвени проценти, валутни нормативи, правила за формиране на цените и държавни поръчки;

к. Отмяна на членове 83, 84, 85 и 86, които да се заменят от един единствен член, постановяващ че: "Държавата няма да се намесва във функционирането на икономиката. Българската народна банка може да определя лихвените проценти за заемите от търговските банки, за да предотврати инфлацията; тя може да продава и купува чуждестранна валута, за да предотврати резки промени в стойност­та на лева. Държавата ще използва данъчната политика единстве­но за финансови цели. Цените на стоките и услугите ще се определят под действието на пазара. Държавата да не се намес­ва в процеса на формиране на цените. ";

л. Поправка на член 88(1) чрез премахване на последното изрече­ние, което гласи "Минималният норматив за отчисляване [от пе­чалбите] на средствата за развитие се определя от Министерския съвет.";

м. Отмяна на член 89(2), който задължава фирмите да продават част от приходите си в чуждестранна валута на държавата по ред, определен от Министерския съвет;

н. Отмяна на член 90(1), който упълномощава държавата да пред­лага премии и субсидии от държавния бюджет за определени про­изводства;

о. Отмяна на член 91, който упълномощава Министерския съвет да определя правилата за възнаграждение на трудещите се, категори­зирането на служителите и даването на квалификационни степени;

п. Отмяна на член 96, който упълномощава областните и общински народни съвети да участват в акционерни фирми и да издават об­лигации;

р. Отмяна на член 119(3), който определя, че стоките и услугите за населението ще се продават на цени, фиксирани от Министерския съвет;

с. Отмяна на член 119(4), който дава на Министерския съвет пълномощия да се намесва в определянето на цените за стоките от първа необходимост, т.е. "някои суровини и енергийни ресурси"; т. Отмяна на член 121(8), който упълномощава Министерския съ­вет да налага допълнителни условия за трудовото възнаграждение на българските граждани, работещи за чуждестранни лица и предп­риятия, извън тези, договорени между страните;

6. В съгласие с описаните по-горе поправки на Конституцията и на Указ 56, трябва да се отменят или променят следните поста­новки от Правилника за прилагане на Указ 56:

а. Член 6(2): да се премахне горната граница, наложена на възнагражденията на членовете на управителния съвет на фирмата;

б. Член 11(5): да се отмени постановката, която би подчинила решенията на ръководителя на "инициативата и предложенията на трудовите колективи, отделните работници и специалисти, с оглед съчетаване интересите на ***, фирмата и обществото";

в. Член 12: да се премахнат в (1) и (3) споменаванията на "трудовия колектив", като неоправдано вмешателство в прерогативите на ръководството;

г. Член 14(1): да се премахне изискването всяка външноикономичес­ка сделка да се регистрира от сключващата я фирма в Министерст­вото на външноикономическите връзки;

д. Член 14(3): да се отмени изискването външноикономическите сделки по член 19 на Указ 56 да получават разрешение от Минис­терството на външноикономическите връзки, а тези по член 18 - разрешение от Министерството на икономиката и планирането и Министерството на външноикономическите връзки;

е. Член 14(4): да се отмени изискването фирмите да регистрират участието си в задгранични дружества и другите си инвестиции в чужбина при министъра на външноикономическите връзки;

ж. Член 50(1): да се премахне споменаването на "спекулативна дейност" като основание за прекратяване на фирма по съдебен ред;

з. Член 50(4): да се отмени тази постановка, която определя "спекулативната дейност" като "незаконна печалба" чрез препродажба на дефицитни стоки или запасяване с дефицитни стоки;

и. Член 53: да се отмени тази постановка, която нарежда на Министерството на икономиката и планирането, съвместно с други министерства и ведомства да изготви държавния план и да определи участието на фирмите в изпълнението му;

к. Член 57: да се отмени тази постановка, определяща критериите, които фирмите да използват при формирането на цените на своите стоки и услуги;

л. Член 58: да се отмени тази постановка, която има за цел да определи как да се формират, регистрират и прилагат цените на стоки и услуги "с особено важно значение за жизненото равнище на населе­нието, както и цените на някои суровини, материали и транспортни услуги";

м. Член 59: да се отмени този член, който урежда как да се определят цените на вносните стоки;

н. Член 60: да се отмени този член, който задължава фирмите да депозират ценоразписи в държавните органи по цените;

о. Членове 61, 62, 63 и 64: да се отменят тези членове, които задават формулировки за цените на научноизследователските и техноло­гични продукти, кулинарните и бакалски стоки, общественото хранене, за цените на дребно на жилищна площ, за цените на проекти и строителни продукти и за цените на монтажните работи;

п. Член 64: да се отмени този член, който нарежда на държавните органи да упражняват контрол върху правилното формиране на цени­те;

р. Член 78(3): да се отмени;

с. Член 82(1): да се премахне фразата "се определят от Министерс­кия съвет при съставянето на държавния план";

т. Член 82(2): да се отмени;

у. Член 82(3): да се отмени;

ф. Член 86(2): да се отмени;

х. Член 90(2): да се отмени;

ц. Член 92(3): да се отмени;

ч.Член 100(1) и (2): да се отменят,

ш. Член 101(2) и (3): да се отменят;

щ. Раздел II, членове от 119 до 127: да се отменят;

ю. Член 139(2): да се отмени;

я. Член 154: да се отмени.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ежегодно повишаване цените на енергоносителите с 10% с цел невъзможност на каквото и да е било конкурентноспособно производство и т.н и т.н и т.н ...

Няма ежегодно покачване на цените на тока с 10% !!!!!

А и в тези отмени нямаше нищо лошо. Кви трудови колективи, кви пет лева???

еньо

едно е да вихриш неолиберализъм в държава с върховенство на закона и свободна преса

съвсем друго е да вихриш неолиберализъм в държава с корумпиран съд и прокуратура, манипулирана преса, мутри и т.н. и т.н. мога да продължа до безкрай

затова Костов го намразиха и никога не успя да дойде на власт повече, точно защото заряза реформата в публичния сектор и здравеопазването за някой друг мандат, а за сметка на това проведе спорна приватизация при спорни условия без да осигури алтернатива на безработните (за разлика от идолката на КГ Тачър, която се е сетила, че трябва да манипулира помощите след години мислене по въпроса)

в този аспект, дясното умря неродено в БГ и с него се приключи завинаги

както и с всички надежди, че няма да има welfare state се приключи завинаги след Тачър

С всичко, освен последното изречение не може да не сме съгласни. Поне малко...

Биг банга оркестриран от нея ли??? А не от Ти знаеш кой???

Ами ББС да земе да се запита, що така правителсвтата за 20 години след 1991 нищо не можаха да направят. Знаеш ли що? Щото изобщо не поискаха. .

и

анджек, преди Тачър няма кредитни карти, а ипотеките се дават при строги съотношения, дългът на финансовия сектор към 1986г. (преди Bing Bangа орекстиран от нея е около 50% от БВП) - след това мощно нараства до 250%

без да отварям статиите ясно личи, че са писани преди сегашната криза

по BBC R4 постоянно текат дискусии по въпроса за болната Англия, болният ЕС и болните САЩ и общо взето всички виждат проблемите още в 70те години като първоизточник само затвърдени през 80те и по-късно

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Биг банга оркестриран от нея ли??? А не от Ти знаеш кой???

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang_(financial_markets)

от нея разбира се от кой друг

от Саурон ли?

единственото, за което се спори в УК е какъв е приноса на дерегулацията от 1986г. и какъв на тази от 1997г. към сегашната криза

няма обаче такива нахалници тук, които да твърдят, че дерегулацията от 1986г. няма никакъв принос, трябва да имаш малко мярка в твърденията си

С всичко, освен последното изречение не може да не сме съгласни. Поне малко...

Маргарет Тачър експандва welfare state до невиждани висини

всеки дошъл след нея на власт знае, че е политическо самоубийстов да се бара там

при 30 млн души работоспособно населние в УК около 8 млн. взимат някакви видове помощи или такс кредити от държавата (claimants), а тези хора имат и семейства, който им кълца бенефитите губи на избори

ТОВА Е ПОВТОРЕНО ПОНЕ 10 ПЪТИ В ТЕМАТА

ТОВА Е ОБЩОПРИЕТОТО ВИЖДАНЕ ПОДКРЕПЕНО С ЦИФРИ, ТАБЛИЦИ И ЛИЧЕН ОПИТ НА ЖИВУЩИТЕ В UK

АКО ИМАШ НЕЩО ДА КАЗВАШ ПО СЪЩЕСТВО И ПО ТЕМАТА ГО КАЖИ, АКО НЕ ПО-ДОБРЕ СИ ТРАЙ, РАЗБРАХМЕ ЧЕ МРАЗИШ Т.НАР. ОТ ТЕБ БЛАИР

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да не забравяме, че след загубата на Студената война държавите от Източния блок са принудени да се подчиняват на новите господари. И към всяка от тези държави се подхожда по различен, да кажем специфичен начин.

А крайните резултати, ако ги подредим и систематизираме ще получим контурите на идеята, какво са ни намислили...

"Мы не для того успешно сокращали границы британского государства, чтобы

увидеть, как они вновь нам навязываются на общеевропейском уровне, как

появляется новое европейское сверхгосударство, в котором доминирует

Брюссель", - 1988 г.

"Всю мою жизнь из Европы шли только проблемы, а решения приходили от англоговорящих наций во всем мире", - 1999 г.

"Я ненавижу любого рода крайности. Коммунизм и Национальный фронт

стремятся к доминированию государства над индивидом. Я считаю, и то, и

другое подавляют права индивида. Для меня они партии одного толка".

99740244_4703105_thatcher_jpgmARGARET.jp

thatcher_15_01_04.jpg

http://www.snob.ru/selected/entry/59393

Редактирано от Пандора
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Невский, за този big bang ли говориш:

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang_(financial_markets) ?

Хайде, щяло да е политическо самоубийство... А това, което тя направи не беше ли много по-опсано от гл.т. на политическото самоубийство?

Въпросът е, че the lady was brave enough, а някои друго след нея не бяха, когато видяха, че системата започва да се прегрява.

И не, не ги експандва до "небивали висини", а дава част от натрупаното обществено богатство за социална справедливост. Това, че тези социални справедливости се израждат после не е неин проблем.

Прави го за сметка на съкращението на много други абсолютно непроизводителни държани разходи, приватизира тотално натрупаният през годините държавен жилищен фонд, и т.н., в резултат на което намалява делът от БВП на държавните разходи, а те растат с под 50% по0малко отколкото самият БВП.

Така, че, това си е чиста спекулация..

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хайде, щяло да е политическо самоубийство... А това, което тя направи не беше ли много по-опсано от гл.т. на политическото самоубийство?

не не беше

защото тя даде на безработните алтернативата да живеят на помощи

а ако спреш помощите на тези дето жживеят на помощи те нямат друга алтернатива освен да крадат и роявят по кофите - 99% от тях са загубени безвъзвратно за работния пазар

И не, не ги експандва до "небивали висини", а дава част от натрупаното обществено богатство за социална справедливост. Това, че тези социални справедливости се израждат после не е неин проблем.

ДОКАЖИ ПОРЕДНОТО СИ ГОЛОСЛОВНО И ПРОПАГАНДНО ТВЪРДЕНИЕ КАТО МИ ПОКАЖЕШ ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ГОДИНА ПРЕДИ ТАЧЪР, В КОЯТО СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ ДА ДОСТИГАТ ПОДОБЕН ДЯЛ ОТ БВП

Прави го за сметка на съкращението на много други абсолютно непроизводителни държани разходи, приватизира тотално натрупаният през годините държавен жилищен фонд, и т.н., в резултат на което намалява делът от БВП на държавните разходи, а те растат с под 50% по0малко отколкото самият БВП.

само дето съзнателно пропускаш нещо - колко е нарастнал частният дълг през същото време и не ми обяснявай, че той е отделен, защото не е

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чаушеску казваше - изплатих си всички заеми, ще започна реформи по свое осмотрение, в интерес на народа, не искам вече да имам работа с вас, но ... не беше достатъчно далновиден да прозре, че има работа със организации, които нееднократно са удавяли в кръв държавите на непослушните и неиграещи по тяхната свирка лидери в Латинска Америка, Азия и Африка.

С'est la vie...

Боже, не мога да повярвам на очите си, имаме си чаушескуфил във форума! :bash:

Бил значи загрижен за народа си, горкичкия... Ти изобщо ходил ли си с Румъния по времето на Чаушеску? Няма по-тъжна страна от тази Румъния!

Колкото и да не обичам Тодор Живков, напълно разбирам носталгията на някои хора по него и онези времена. В сравнение в Румъния ние бяхме рай, във всяко едно отношение, това сериозно.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Наистина, Румъния беше толкова зле по негово време, че повече нямаше накъде...

Невский,

Не Тачър е въвела помощите. Тя ги промени. Единствена тя направи реформа, останалите само хъмкат и видите ли нея обвиняват. Докога, бре, до 2113?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не Тачър е въвела помощите. Тя ги промени. Единствена тя направи реформа, останалите само хъмкат и видите ли нея обвиняват. Докога, бре, до 2113?

точно така тя ги промени и направи така, че да е много по-лесно да се закачиш за тях

направи го с цел да измами статистиките за безработица

и по нейно време социалните плащания достигат невиждан връх като дял и от БВП и от бюджета

та кой за какво я обвинява не знам

това са голите цифри и факти, апропо днес си говорих с един колега очеивдец и участник в събитията, който има същото виждане по въпроса

и ти колкото и да хъмкаш и мънкаш нямаш да ги промениш

защото икономиката е цифри

и да тя е виновна, защото е много трудно да клъцнеш помощите на някой, който ги е взимал 30г.

ти някога бил ли си в такава позиция, защото аз често съм в такава и ти го казвам

Тачър променя цялата концепция за помощите и то към по-лошо

преди нея те винаги са били нещо временно, ПО НЕЙНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ те стават НАЧИН НА ЖИВОТ

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Трудно е да клъцнеш помощите, викаш....

А да клъцнеш миньорите, профсъюзите и огромните дъе ржавни жилищни фондове ли?

Не, pal, работата е друга. Господата след нея са политици, а не са държавници. Нямат никакво желание да променят каквото и да било. Та това е чисто позор! Да се оправдаваш с политик, излязъл от властта преди 20 години....

То това на нищо не мяза!

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

драги КГ - темата е за Тачър, а не за тези след нея

по въпроса с welfare state има изписани тонове икономическа литература

сред икономистите преобладава виждането, че разрастването на welfare state през 80те се дължи на деинструлизацията и прехода към постиндустриално общество

миньорите, докерите и индустриалните работници имат non-transferable skills и non-transferable benefits

за това когато не могат да си намерят работа те не отиват да работят като чистачи или продавачи, а притискат държавата за помощ

кака ти Тачър и чичо ти Рейгън са на кръстопът - трябва да изберат или левия или десния път

левият път е държавата да закачи тия хора на помощи или изкуствено да им създаде работни места

десният път е държавата да ги зареже тия хора и да ги остави да се оправят сами

кака ти Тачър се заиграва с десния път по време на първия си мандат и резултатът е катастрофален - безработицата хвръква до небесата, само победата във войната за Фолкландските острови и осигурява втори мандат

чичо ти Рейгън също има кратка заигравка с десния път

в последствие и двамата се отказват и поемат по левия път - кака ти Тачър помпа помощите, а чичо т Рейгън увеличава драстично разходите за отбрана (протектирана локална тежка промишленост) и се надява, че хората ще си намерят работа или в армията или в свързаните индустрии

това е простата жива и елемнтарна истина, описана в хиляди икономически трудове, които ти не само че не си прочел, не желаеш да прочетеш, но и не желаеш да вникнеш в смисъла им

спорът сред икономистите на запад не е дали това е правилно или не, а дали welfare state ще издържи в условията на глобализация, т.к. той увеличава данъчните разходи, респективно крайните цени на стоките, което прави по-изгоден импорта

мисля сам знаеш отговора

сега аз разбирам, че всичко изписано от мен по темата не се връзва с вижданията на разни костовисти като теб, но това е номрално - нито сте живяли в Англия, нито разбирате системата тук, нито сте работили в нея ... още по-малко пък да си изкарвате хляба, с това, че я разбирате - какъвто е моят случай ...

и пак по темата - чичо ти Костов, който не е драстично десен, защото по-негово време публичните разходи бяха 40% от БВП, след като проведе приватизацията, тръгна по десния път и остави всички съкратени да се оправят сами в живота, безработицата беше 20%, а той ЗАГУБИ следващите избори

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Разбираме, разбираме, приятелю :):):)

Ние, неживеещите в Англия костовисти, те разбираме!!! :)))

Само че нали това искат левите? Да не изоставяме закъсалите> Е, получават го. Защото пари има. В резултат на рИформата й. Туйто.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разбираме, разбираме, приятелю :):) :)

Ние, неживеещите в Англия костовисти, те разбираме!!! :)))

Само че нали това искат левите? Да не изоставяме закъсалите> Е, получават го. Защото пари има. В резултат на рИформата й. Туйто.

левите не искат това

има голяма разлика някой да ходи всеки ден на работа, да изкарва много пари в мината и да чака голямата пенсия и това да живееш на помощи, ако не я разбираш жалко за теб

един човек като не работи по правило деградира за около 6 месеца

след 1-2г. той никога няма да се върне на работния пазар

по въпроса за парите

обясни ти си десет пъти - ПАРИ ИМА, НО ТОВА СА КРЕДИТНИ ПАРИ, ЧАСТНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ СКАЧА ПО ВРЕМЕТО НА ТАЧЪР И ОТ НЕЯ СЕ ХРАНИ БЮДЖЕТА, ТИЯ ПАРИ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩАТ НЯКОЙ ДЕН И ТО С ЛИХВИТЕ ...

non transferable skills and benefits? я разясни.

http://www.people.fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/Pierson.PDF

http://www2.lse.ac.uk/government/whosWho/profiles/dwsoskice@lseacuk/Estevez-Abe-Iversen-Soskice-VoC-2001.pdf

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

а и още даваш хаха

ми няма да ги чета

значи така а на кг му обръщаш внимание вече втора седмица

а на мене не....

Редактирано от alvassareiro
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

This chapter distinguishes three types of skills associated with different
product market strategies: (i) firm-specific skills; (ii) industry-specific
skills; and (iii) general skills.4
These skills differ significantly in terms of
their asset specificity (i.e. portability). Firm-specific skills are acquired
though on-the-job training, and are least portable. They are valuable to
the employer who carried out the training but not to other employers.
Industry-specific skills are acquired through apprenticeship and vocational schools. These skills, especially when authoritatively certified, are
recognized by any employer within a specific trade. General skills, recognized by all employers, carry a value that is independent of the type of
firm or industry. Of course, any actual production system will involve
all three types of skills to some degree. Nonetheless, we can characterize
distinctive product market strategies based upon the ‘skill profile’ they
require.
A Fordist mass production of standardized goods does not require
highly trained workforce. Production work is broken into a narrow range
of standardized tasks that only require semi-skilled workers. Traditional
US manufacturing industries such as automobile and other consumer
durables fall into this category. There is, however, a variant of mass
production called diversified mass production (DMP). The DMP strategy,
in contrast, aims at producing a varied range of products in large
volumes. Japanese auto-makers and domestic electronic appliances industry are good examples. This production strategy depends on workers
capable of performing a wide range of tasks to enable frequent product
changes in the line (Koike 1981). Workers are also expected to solve problems that emerge in the production line themselves to minimize downtime (Shibata 1999). The tasks these workers perform involve high levels
of knowledge about their company products and machineries in use, and
hence are highly firm-specific.а и още даваш хаха

ми няма да ги чета

значи така а на кг му обръщаш внимание вече втора седмица

а на мене не....

ревнивец

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Нима, Александр Ярославович? Тя раздава помощи на кредит? Какво те кара да твърдиш това?

Иначе си прав. Помощи трябва да получават само болните. И безработните временно. Само че, това е богата Англия, сред водещите 10 в света. Може да си го позволи.

И пак ще кажа - наследниците й да са оправили тази система, след като се е деформирала.Тя се е деформирала не при нея или заради нея, а при тях и заради тях. Доста зле за британските политици говори фактът, че след една дама никой не смее, не иска и не прави никакви съществени реформи.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нима? Тя раздава помощи на кредит? Какво те кара да твърдиш това?

Иначе си прав. Помощи трябва да получават само болните. И безработните временно. Само че, това е богата Англия, сред водещите 10 в света. Може да си го позволи.

И пак ще кажа - наследниците й да са оправили тази система, след като се е деформирала.Тя се е деформирала не при нея или заради нея, а при тях и заради тях. Доста зле за британските политици говори фактът, че след една дама никой не смее, не иска и не прави никакви съществени реформи.

нима ли

имаш ли представа като си купиш една къща, една кола и един телевизор на кредит колко данъци ще платиш?

наследниците й да са оправили тази система, след като се е деформирала.Тя се е деформирала не при нея или заради нея, а при тях и заради тях.

това болднатото е ЛЪЖА, ИЗМАМА И ПРОПАГАНДА

ДАЙ МИ ЕДИН ПРИМЕР В КОИ ГОДИНИ ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ТАЧЪР (ИЗКЛЮЧВАМ УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЙДЖЪР, ЗАЩОТО ТОЙ НАСЛЕДЯВА СИСТЕМАТА ОТ НЕЯ И ТО ВЪВ ВРЕМЕНА НА РЕЦЕСИЯ) МЕДИЦИНСКИТЕ БЕНЕФИТИ СА БИЛИ С ПО-ЛЕКИ КРИТЕРИИ, ПО-МАЛКО ОБЛОЖЕНИ С ДАНЪЦИ И ДА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАВАТ И СЛЕД ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ

ДАЙ МИ ЕДИН ЕДИНСТВЕН ПРИМЕР С МАНДАТ ИЗВЪН НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ, В КОЯТО ПОЛУЧАВАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПОМОЩИ ДА СА НАРАСТВАЛИ КАТО БРОЙКА СЪС СЪЩИТЕ ТЕМПОВЕ КАТО ПО НЕЙНО ВРЕМЕ

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е те не могат да нарстнат количествено непрекъснато по простата причина, че страната все пак има краен брой население...

Така, че онази първоначална лекота на критериите, която твърдиш, не може да води до геометрична прогресия на нарастване, нали тъй?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е те не могат да нарстнат количествено непрекъснато по простата причина, че страната все пак има краен брой население...

Така, че онази първоначална лекота на критериите, която твърдиш, не може да води до геометрична прогресия на нарастване, нали тъй?

ей така се правят 10ки хиляди постинги

като разбираш от всичко, включително от демография, инфлация и математика

както и от помощи

и от Англия и Тачър разбира се

и като пишем постинги без никаква конкретика и няма кой да ни спре

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...