Отиди на
Форум "Наука"

Report

 • Дарение

 • Подобни теми

  • От Aspandiat
   Попадам аз случайно неотдавна на едно кратко съобщение на ал-Табари (839-923 г.), изброяващо как са разпределени потомците на Иафет. Ето го откъсът:
   "Ашбан" е Испания или испанците. Но съдейки от откъса, това не е населението на старата римска провинция Hispania, а вестготите, които до един момент се намират на източноримска територия и после се насочват на запад. Кои са обаче "потомците на Исав", които били нападнали "ашбан", тоест готите?
   Има един арменски автор на име Григор Аканеци (или Акнерци), живял между 1250 и 1335 г. Той е автор на една история на монголите със заглавие "История на народа на стрелците", в който се открива един любопитен пасаж:
   На базата на математическото ако А = В, а В = С, то и А = В, "потомците на Исав" у Табари, тоест хуните, разпердушинили готите около 370 г., следва да се отъждествят със "исавитяните" или "черните скити" у Аканеци.
   Някой от форума срещал ли е някъде в някой извор изобщо разделението "бели скити" - "черни скити"? И дали е възможно тези хипотетичните "бели скити" да са всъщност хионитите/хефталитите от Средна Азия, наричани и "бели хуни" от Прокопий Кесарийски, а "черните скити" да са европейските хуни на Мунджук, Бледа и Атила?
  • От Пандора
   Изменчивость митохондриальной днк и У-хромосомой в популяциях Волго-Уральского региона" Трофимова Н.В.
   "Западноевразийские линии мтДНК в Волго-уральском регионе представлены гаплогруппами: H*, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H9, H11, H13, H14, H28, H55, H99, HV0, HV1, HV2, HV9, I1a, I1c, I3, J1, J1b, J1c, J2a, J2b,K1, K2a, N1a1, N1b, N1a3, R1a1, R2, T1a, T2,T2a, T2b, T2e, U1a, U1b, U2e, U3, U4,
   U5a, U5b, U7, U8а, V*, V1, V7, V13, W1, W3, W6, X2, что составляет 79% от митохондриального генофонда и преобладают во всех популяциях Волго-Уральского, за исключением пермских башкир.
   При изучении линий парагруппы H* нами впервые была обнаружена абсолютно новая линия H99 в популяции удмуртов. В генофондах всех других популяций, в которых мы провели скрининг на обнаруженную нами мутацию С5898Т (башкиры, бесермяне, чуваши, эстонцы, коми, марийцы, мордва, русские, татары, армяне, азербайджанцы), она отсутствовала."
   "Также нами была обнаружена, ранее описанная для популяций Европы гаплогруппа Н55, которая формирует в популяциях региона новую ветвь, определяемую заменой С9449Т. Выявленная нами подгруппа гаплогруппы Н55 объединяет образцы из популяций архангельских башкир, чувашей и марийцев, что свидетельствует о наличии межэтнических контактов между популяциями региона по женской линии."
   "Восточноевразийские линии в регионе представлены гаплогруппами A*, A10, B4, B5, C*, C4, D4, F*, F1a, F1 b, G2a, G3, M3, N9a3, N11, R9, Z1 a, Y1 и составляют в среднем 21% от митохондриального генофонда Волго-Уральского региона. Преобладание восточноевразийских линий над западноевразийскими было показано только для популяции пермских башкир, где с высокими частотами присутствуют линии F1b- 22,9% и D4-14,6%."
   "Нами были полностью просеквенированны 11 образцов с гаплогруппой А, что позволило выявить новые ветви внутри этой гаплогруппы. Так, для популяций бесермян и удмуртов была показана общая линия, которая не была обнаружена ранее, что свидетельствует в пользу их филогенетической близости."
   "Основная доля гаплогрупп Y-хромосомы в изученных популяциях приходится на четыре ветви (R1b-M269, R1a-M198, N1с1 -Tat и N1с2-P43), которые в сумме составляют от 51% до 100% генетического разнообразия в изученном регионе по мужской линии."
  • От Южняк
   1. Хомогенни генетично ли са българите?
   -да.Карта на съвременните европейски и западноевразийски народи:

   Генетичната дистанция между отделните етнически  българи е много малка, от порядъка на 10-ти братовчеди и надолу. Всички сме роднини. Народите от източна европа са по-хомогенни от западните. Най-хомогенни в европа са албанците, които са средно 4-ти братовчеди помежду си.
   2. Може ли на база геном да установим кой е от български произход?
   -Да, в повечето случаи. Достатъчно обособени сме генетично от останалите народи.
   3. А можем ли да бъдем генетично сбъркани като народ с някой друг?
   -Да, с румънците. Голяма част от българи и румънци се припокриват генетично до степен да си съвпадат на генетичните карти. Имаме общо минало в смисъл на една общност, въпреки че сега говорим различни езици.
   4. До кой народ сме най-близко генетично?
   -Ами до румънците. След това до гърците и сърбите. След това до хърватите и унгарците. След това до чехите и поляците.
   5. Имат ли българите славянска генетична връзка?
   -да, тя е очевидна. Намираме се в една линия с чехи и хървати, от една страна и гърци от противоположната.  Балканската кръв ни е отклонила по посока гърците, иначе сме като чехи и хървати. Ако трябва да бъдем представени като смесица между два съвременни народа, ние сме като 60%хървати +40% гръцка кръв. Хърватите пък са като 80% чехи с 20% гръцка кръв. Генетиците наричат такова подреждале с тривиалното "клин". Ние сме в клин между чехи и гърци, което недвусмислено показва славянския ни произход.
   6. Ами румънците?
   -те да му берат гайлето. У тях славянския компонент е по-висок от този у нас. Същото важи и за унгарците
   7. Имаме ли връзка с унгарците?
   -по-скоро да, те са измежду на-близките ни генетично народи.
   8. Близки ли са генетично българи и турци?
   -не, ни на-малко. генетичната дистанция, видима на картата, е много голяма. Някои от турците обаче са отклонени по посока България, т.е. имат  български произход. Но огромната маса турци е в каквазкия клин, между чеченците и йорданците. Генетичната дистанция между българин и турчин е по-голяма, отколкото дистанцията между кои да е двама европейци.
   9. Приличаме ли на баските?
   -Никак. Най-далечни генетично са ни баски и ирландци.
   10. Де е българия на генетичната карта?
   -в центъра на европа. За разлика от географията. На изток от нас са гърци и южноиталианци, на юг от нас са французи, испанци и португалци, на запад от нас са хървати и унгарци, на север са украинци и руснаци. Със всеки от тях имаме по-нещо общо, поради което като геном сме в центъра и всички са ни близки - и западни, и северни, и източни и южни.
   А къде стоим в света? Ето тука: цяла западна евразия е в синия ъгъл:

   Ние сме в средата на ъгъла.
   11. Кои са на-далечни от останалото човечество?
   Най-далеч са папуасите/австраликите аборигени. Носят поне 10% гени на хомо еректус, които останалото човечество няма. Следват бушмените и пигмеите, които носят неизвестно количество гени на неизвестен хоминид, може би хомо хабилис или щжноафриканската му версия, хомоналеди, а може и на някой друг.
   12. А евразийците? Евразийците носим 3-4% неандерталски гени, които другите нямат. Този процент е по-висок у японци и китайци, отколкото у европейци.
   13. Имат ли българите далекоизточни гени?
   -никакви. Далекоизточните народи са жълтите точки на картата. У нас няма нищо от тях, нула. Прабългарите или не са оставили и един ген у нас, или не са и помирисвали далечния изток и нищо на запад от урал. Никога. За разлика от автора на темата, тоест аз.  По игра на случайността нося малка група далекоизточни гени, което обаче ме прави  по-обективен от средното на тема европейски генетични работи.:)
   АРХЕОГЕНЕТИКА.

   14. По-малки ли са генетичните дистанции между народите в миналото от сега?
   -не,по-големи са. Генетичната дистанция между ловци събирачи и неолитни фермери на балканите, които живеят селище до селище през неолита, са по-големи, отколкото са дистанциите между един китаец и един англичанин днес. Това е *много* и е продължило хиляди години.
   15. Кои са живели в европа през мезолита?
   -западноевропейските ловци събирачи, на балканите,в централна и западна европа
   -източноевропейските ловци събирачи, в източна и северна европа
   -кавказки ловци събирачи, в съвременен кавказ.
   16. Каква е генетичната дистанция помежду им?
   -голяма и отчетлива.
   17. Носим ли българите гени на балканските ловци събирачи в наши дни? Носим, но малко. Каква е контрибуцията на тези хора за съвременните европейци? Малка, за западна европа и иберия повече, но все така не съществена.
   18. Какво е станало с ловците събирачи? 
   -избити са от придошлите от анатолия ранни европейски фермери коиито ги третират като добитък или вредители; полуизбити,полуизтикани по планините.
   19. Ние потомци на тези ранни неолитни фермери ли сме?
   -не. Балканите са опразнение от многократните нашествия откъм пасторалната култура ямна от понтийската степ.
   20. Имат ли тези фермери потомци в европа?
   -погледнете на картата горе. Имат, но не сме ние. Това са сардинците. Хората от иберийския полуостров също носят съществена част от генома им. Ние - не толкова.
   21. Кога се появяват хората от културата ямна в Б-я?
   -преди 6000 години, на няколко вълни, последната преди около 1500 г. пр. Х.
   22. Кога европа придобива окончателния си вид?
   Още през бронзовата епоха, което е видно от картата. Оттогава в генетичната карта на европа няма особени промени. Това означава, че преди около 3000 г. с геноцидите от предишните епохи е приключено и завоевателите повече не извибат до крак завоюваните. Вероятно има връзка с нарастналата демография и с развитието на икономиката.
   23. Ами прабългарите? 
   -типичен индоевропейски народ от района на кавказ, който не се различава съществено от източноиранци (скитосармати и скити) и славяни от същия регион, поради което не оставя съществена марка в/у българския народ, тъй като не се различава достатъчно от новозаварените; освен че ни отклонява допълнително към кавказ по посока армения, което е и отликата на съвр. български народ. Но това отклонение съществува още от бронзовата епоха, както е видимо от картата.
   24. А има ли новозаварени?
   -със сигурност. Съвременните българи носят следи от две много древни миграции, различни от ямна и ранните европейски фермери. Същите следи ги има и у гърци, румънци, сърбохървати и италианци. Едната миграция е свързана с хора, наследници на натуфианската култура от древен ливан (финикия), ханаан и египет, случила се вероятно преди 4000 г, т.е. след появата на културата ямна. Другата миграция е пак от същото време, преди 4000 г., с посока иранското плато (урук?), на хора, смесица от кавказки ловци събирачи и ирански неолитни фермери. Тъ като и двете групи имат генетична близост с оригиналните ранни европейски фермери, това размива славянския компонент, както и останалите Ямна-приноси у геномите на южноевропейците и ги отконява по посока неолитните фермери. Това обаче не са неолитни фермери, а много по-скорошни миграции с източник двуречието и иранското плато по посока южна европа.
   По-нататък ще редактирам и поочовеча текста.
 • Теми

 • Последно разглеждащи   0 Потребители

  No registered users viewing this page.

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...