Отиди на
Форум "Наука"

Местонахождението на кивота на завета


Recommended Posts

 • Потребител
RIZAR темата има какво още да покаже,дано виждаш защо я държа още.

Хорос, да разбирам ли,че се възприемаш ,като човек,който ще отвори очите на множеството?

На определени ХОРА - ДА! Множеството не се интересува много от тези неща.

Нека да напиша сега нещо и по темата.

Кога Кивотът на Завета е бил укрит в България. За последен път за него се споменава във втора Книга Макавейска. Там пише, че пророк Иеремия го е укрил в една пещера в планината. Григорий Цамблак в "Похвално слово зо Евтимий" споменава, ча Кивотът е попаднал в ръцете на завоевателите. Нека сега да се опитам да ви покажа кога е живял Иуда Макавей и има ли дубликат в нашата история.

1. В ония дни въстана Мататия, син на Иоана, Симеоновия син, свещеник из синовете на Иоарива от Иерусалим; той живееше в Модин.

2. Той имаше пет сина: Иоан, който се наричаше още Гадис,

3. Симон, наричан Таси,

4. Иуда, който се наричаше още Макавей,

5. Елеазар, наричан Аваран, и Ионатан, наричан Апфус.

6. Като видя богохулствата, които станаха в Иудея и в Иерусалим,

7. той каза: горко ми! защо се родих да видя разорението на моя народ и разорението на светия град и да оставам тук, когато той е предаден в ръцете на враговете, и светилището - в ръцете на чужденци?

8. Храмът му стана като безчестен мъж,

9. скъпоценните му съдове са отнесени в плен, кърмачетата му избити на улиците, младежите му паднаха от вражески меч.

10. Кой народ не е завзимал царството му и не е завладявал плячката му?

11. Всичкото му украшение е отнето; от свободен той стана роб.

12. И ето нашите светини, нашето благолепие и нашата слава опустяха, и езичници ги оскверниха.

13. За какво още да живеем?

14. И раздра Мататия и синовете му дрехите си, и се облякоха във вретища и горко плакаха.

15. И дойдоха от царя и град Модин люде, които принуждаваха към отстъпничество, за да принасят жертви.

16. И мнозина от Израиля се прилепиха към тях; а Мататия и синовете му утраяха.

17. И отговориха дошлите от царя и казаха на Мататия: ти си вожд, ти си славен и велик в тоя град, и подкрепят те синове и братя.

18. Пристъпи прочее сега пръв и изпълни царската заповед, както това направиха всички народи и иудейските мъже и останалите в Иерусалим, и ще бъдеш ти и домът ти в числото на царските приятели, и ти и твоите синове ще бъдете почетени и със сребро, и със злато, и с много дарове.

19. Отговори Мататия и каза с висок глас: ако и всички народи в царството на царя послушат него и отстъпят всеки от богослужението на своите бащи, и се съгласят със заповедите му,

20. но аз и моите синове и моите братя ще постъпваме според завета на нашите бащи.

21. Пази Боже, да оставим закона и постановленията!

22. Не ще послушаме думите на царя да отстъпим от нашето богослужение надясно или наляво.

23. Когато той престана да говори тия думи, приближи се мъж иудеянин пред очите на всички, за да принесе според царската заповед идолска жертва върху жертвеника, който беше в Модин.

24. Като видя това, Мататия възревнува, затрепери вътрешността му, яростта му пламна зарад закона, и, като се притече, той го уби при жертвеника.

25. И в същото време уби царския човек, който принуждаваше да принасят жертва, и разруши жертвеника.

26. И възревнува той за закона, както това направи Финеес със Замврия, син на Салома.

27. И възкликна Мататия в града с висок глас: всеки, който милее за закона и стои в завета, да тръгне след мене!

28. И побягна сам и синовете му в планините, като оставиха всичко, което имаха в града.

29. Тогава мнозина, предани на правдата и на закона, отидоха в пустинята и останаха там,

30. те сами, и синовете им, и жените им, и добитъкът им, защото се умножиха върху тях бедите.

31. И съобщено биде на царските човеци и на войската, която се намираше в Иерусалим, Давидовия град, че някои човеци нарушили царската заповед и избягали в скришни места в пустинята.

32. И спуснаха се след тях много люде, настигнаха ги, опълчиха се против тях и се наредиха за сражение в съботен ден,

33. и казаха им: сега още може; излезте и направете, което заповяда царят, и ще останете живи.

34. Но те отговориха: не ще излезем и не ще направим, което заповяда царят, не ще оскверним съботния ден.

35. Тогава веднага почнаха сражение против тях.

36. Но те не им отговаряха, нито дори камък хвърлиха върху тях, нито заградиха тайните си убежища,

37. и казаха: всички ще измрем невинни: небе и земя са свидетели за нас, че вие несправедливо ни погубвате.

38. Нападаха върху тях в съботни дни, и загинаха и те, и жените им, и децата им с добитъка им - до хиляда души.

39. Когато узна това Мататия и приятелите му, горко ги оплакаха.

40. И говориха един другиму: ако всички ние постъпваме тъй, както постъпиха тия наши братя, и не се сражаваме с езичниците за нашия живот и за нашите наредби, те скоро ще ни изтребят от земята.

41. И решиха те в оня ден и рекоха: който и да излезе на война против нас в съботен ден, ще се бием с него, за да не умрем всички, както измряха нашите братя в тайните убежища.

42. Тогава се събраха при тях много иудеи от Израиля, яки по сила, всички верни на закона.

43. И всички, които бягаха от бедствия, се присъединиха към тях и им станаха подкрепа.

44. Тъй съставиха те войска и поразяваха в гнева си нечестивците и в яростта си беззаконните мъже; останалите пък бягаха да се спасят при езичниците.

45. И обикаляше наоколо Мататия и приятелите му, и разрушаваха жертвениците.

46. И без страх обрязваха необрязаните деца, колкото намериха в Израилските предели;

47. и преследваха синовете на гордостта, и в техни ръце делото тръгна успешно.

48. Тъй бранеха те закона от ръцете на езичниците и от ръцете на царете и не оставиха грешник да възтържествува.

Имаме ли нещо в нашата история, което да разказва за тези събития? Ако ви напиша как правилно са били изписани имената на героите на Книги Макавейски, то веднага ще се досетите.

“В ония дни въстана Константин (Срацимир) син на Иван (Срацимир), от Симеоновия син, свещеник из синовете на BRN ( барени, барони, господари, благородници, дворяни) от Иерусалим (Пловдив); той живееше в Бдин (Видин). Той имаше пет сина: Иван, който се наричаше още и GDVC (Дицевг, според Бешевлиев), Симеон, наричан RATS (Иратаис, Расате), Иуда, който се наричаше още Муса бей (Крум, Слав, Новак Дебели и Крали Марко), Лазар, наричан ВRN (Господар, Благородник , Дворянин) и Ионатан, наричан Борис (Аспар рекс, Аспарух).”

Виждате, че така текста е по разбираем и то особено за читателите, запознати по-добре с българската история. Само дето се появи още един анахронизъм според нея за времето на царуване на българският хан Крум и Иуда Макавей. От текстовете на Книги Макавейски и от родословното дърво, тези двама герои прелетяха като с машина на времето през вековете и “кацнаха” в началото на 15 век. Защо се е получило това объркване в българската история? Много от годините на царумане на нашите царе са записвани по едно друго летоброене, познато ни днес като ислямско летоброене (по Хаджира). То започва от митичната 622 г., когато на 16 юли (по християнското летоброене) пророк Мохамед бяга от Мека в гр. Медина. Ако към възприетата 814 година (по Хаджира) за смъртта на Крум приложим формулата за изчисление на годината по Християнското летоброене: X= N - N/33 + 622., като Х – е годината по Християнското летоброене, а N – годината по Хаджира, разделена на 33 заради разликата в лунните месеци и години, то ще получим следнаата година.

814/33 + 622 или 814 – 24 + 622 = 1412 г.

Разликите от две години навярно могат да се оправят с високосните години и по-прецизно изчисляване.

През 1414 г. пак според традиционната ни история е убит ръководителят на въстанието срещу турците Муса бей, който започва своята дейност от град Видин. Видяхте как стигнахме до родословието на Муса бей, описан в библията като Макавей (Macabeus), езичник, иудей, мюсюлманин или в действителност, един родолюбив българин.

Ето и реда на царуване на династията на Макавеите:

1) Мататий (МТТ), син на Иоана (Иван Срацимир), (Кубрат, Константин Срацимир от Видин, Дели Тотомир (ТТМР) - по Раич.

2) Иуда Макавей (МКВ) – Крум (КРМ), Слав, Новак (КВН) Дебели, Муса бей (МКВ) и Крали Марко (МРК).

По-нататък се разказва за войните на Иуда Макавей, който има два дубликата - единият е хан Крум, а другият Мусса бей. Разликата в царуването им е 600 г. След Макавей царува Ионатан (Омуртаг, Муртагон, още Мурат хан) приел името Борис и накрая е Симеон. След Симеон свършва Старият завет и започва Новия завет с Иисус. Можем ли да допуснем, че Иисус е един от синовете на Симеон? Богомилството и ранното християнство са едно и също събитие, което историци и църковници са разделили с несъществуващи 1000 години.

Хроника на влашкия монах Михаил Мокса.

През 6917 (1409) умрял добрия Християнин Император Кало-Йоан, племенник на Император Мануил. През това време се опълчил Мусия с Румунните, Славяните, а Деспот Стефан със Сърбите и, отправяйки се към Цари-град, воювали с Челеби, желаейки да овладеят Цари-град. В сражението, станало вън от града при Космидия, Челебия бил победен, много Турци загинали [33] и това последвало през 6918 (1410) 6. После погубил Mycия Влкан и Лазар - юли 6-ти, 6921 (1413) година. През тази пак година се устремил Мусия да обсажда Бердо, но загинал край река [34] Искър54. На [негово] място55 — Мурат 7, през 6926 (1418) Мирчо Воевода, Господар на Румуните (умрял?). — През 6934 г. (1426) разорил Мурат сръбската земя, и през тази година умрял Стефан Господина Сръбски. През 6937 (1429) покорил Мурат Смедерево, август 27, изгонил Григорий и Тома и, хванал и вързал Степан, хвърлил го в тъмница. През [35] 6950 (1442) убил Янкул Воевода Мезит-бега в земята Румунска, а на другата година воювал Янкул с Турците в земята Румунска на Яловница56, победил така, че безчислено множество Турци загинало. Тогава се опълчил Деспот Георги с Унгарците и Сърбите, преминал Дунав при Слатина, и победили Турците.57 Сърбите тогава пак завзели Смедерево, а Тауд-Бег с Турците, въстанал, разбил Сръбската войска при Ситница. През 6953 (1445) година се опълчил Владислав58 с голяма войска против Турците; смело се борил, [36] но Турците тогава победили, а Владислав загинал при Варна59. 8 6956 (1448) опълчил се Мурат Бег с Турците на война с Тома, господина Босненски, победил го, и Турците завзели тогава Босна. През тази пък година воювал Мурат с Янкул Воевода, и Янкул бил победен, а Турците завзели Косово60. През следващата година умрял Мурат Бег, февруари 4-ти ден. [37]

АНОНИМНА ВИЗАНТИЙСКА ХРОНИКА № 96

Превода е по изданието на П. Шрайнер – „Кратки византийски хроники” (Peter Schreiner. Die byzantinischen Kleinchroniken. Teil І-III. Wien. 1977-79) – т. 1 стр.635-637 (гръцки текст) и т.3 стр. 130-131 (немски превод). Българският превод на храниката е направен специално за сайта „Материали по история”.

Ръкописи:

Istanbul, Metochion Παναγίου Tάφου (= Athen, Ethn. Bibl.), 17, ff. 312-314

ALD

[Главна] [Библиотека] [Владетели] [Патриарси] [Материали] [Линкове] [Галерия] [Книга за гости] [Форум] [Ново]

1. През 6910 година дошъл Тимур1 и воювал с Баязид2 около Анкара, на 28 юли, в петък3. И той го победил напълно и го хванал, и той умрял. След това синът му Сюлейман4 господствал, по времето когато богобоязливия и христолюбив Мануил Палеолог5 беше император.

2. След това, през 69186 година, дойде брата на емир Сюлейман, Муса7, от Влахия, (която беше) под властта на войводата Мирчо8. И той победи Саруджа паша9 при Диамполис10, на 13 февруари, петък. И покори крепостите в Романия с цялата област.

3. Когато неговия брат, емир Сюлейман пристигна при император Мануел Палеолог, и се стигна до битка при града, над Космидион, на 15 юни, неделя. И той победил Муса и го преследвал.

4. След това отново Муса бей заедно с турците пристигнал при Адрианопол, и те воювали между Кребетцион и Дикале . .11, на 11 юли, един петък, и той [Сюлейман] отново го победил.

5. И12 той избягал в областта България, с център Видин, в крепостта в мястото Голубац13, а също така в областта Сърбия, самостоятелно управлявана от княза, деспот, син на Лазар14.

6. След това, когато през годината (69) 1915 Муса отново пристигнал от областта Македония и от Диамполис се отправил, към планината, Вирлонкус (?), той пребивавал там с мюсюлманите, и той убил (?) много турци и затворил пътя, и никой от хората на Сюлейман не пристигал от единия лагер в другия. Когато емир Сюлейман чул това, той пристигнал с множество войници и благородници от Адрианопол и той подтиквал да раздават възнаграждение на армията, след това отново го преследвал.

7. Когато емир Сюлейман легнал в банята и пил от огромни бокали вино, аристократите и велможите станали недоволни и избягали от армията и за това избягали при Муса. Когато емир Сюлейман чул това, го обхванал страх, и когато той предприел изпълнено със срам бягство, те го хванали в местността Вриса и го удушили, на 17 февруари16, вторник.

______________________________

БЕЛЕЖКИ:

В гръцкия текст Тамурлан. Тамерлан (1336-1405). Това название произхожда от Тимур Ланг, т.е. хромия Тимур. Тъй като името Тимур на арабско-персийски означава метал, желязо, понякога го наричат и Демир. Той е роден в Отрар. През 1369г. станал емир на Самарканд. Завзел големи територии и починал на 19.02.1405г. подготвяйки мащабен поход срещу Китай. Основател е на династията на Тимурлените (1370-1507).

Султан Баязид І Илдъръм (1389-1402).

Става дума за известната битка при Анкара през 1402г., в която Тимур Ленг разбил и пленил султан Баязид І и синът му Муса Кеседжия.

Сюлейман – най-големия син на султан Баязид І.

Византийския император Мануил ІІ Палеолог (1391-1425).

1409/1410г.

Муса Кеседжия т.е. Разбойника (1376-1413) е син на султан Баязид І. По време на битката при Анкара попаднал в плен с баща си. През 1409г. преминал на Балканите изпратен от брат си Мехмед за да се бори срещу най-големият им брат Сюлейман. От Синоп по море стигнал до Влахия, където бил приет от влашкия войвода Йоан Мирчо. През 1410г. при Кодмидион край Златния рог обаче бил разбит от Сюлейман, но през 1411г. успял да залови и убие брат си. Опитал се да завземе престола, но на 10 юни 1413г. край с. Чемурли войската му била разбита, а той по нареждане на Мехмед Крисчи бил удушен.

Влашкия воевода Йоан Мирчо (1386-1418).

Среща се в други извори още като Сараджа баша, турски военачалник, участник в битките при Косово и Анкара. След смъртта на Баязид І е на страната на емир Сюлейман. През 1410г. е бил заловен от Муса Кеседжия в Ямбол и бил убит в Галиполи.

дн.град Ямбол, през 14в. се споменава и под името Доубулин.

Текста в ръкописа е повреден.

Дадения превод е от гръцкия текст, който гласи: „και έφυγεν είς τόν τόπον Ούλγαρίας, τά μέρη Βιδίνας, κάστρον εις τόπο Κολτζοΰ, πρδς τά μέρη Σερβίας, και έσιτάρχησεν αύτδν κνέζης δεσπότης, υίδς Λαζάρου”. Тук се отклонявам от немския превод на Шрайнер, защото в пасажа под Ούλγαρίας очевидно става дума за България, докато в немския превод се говори за Унгария. Но съвсем ясно по натам се споменава Видин. Немския превод на Шрайнер гласи: „Und er floh auf das Gebiet Ungarns, in die Umgebung Vidins, eine Festung am Ort Golubaö, in Richtung auf das serbische Gebiet hin. Und es versorgte ihn der Knez, der Despot, der Sohn des Lazar”, т.е. „И той избягал на територията на Унгария, в околността на Видин, в една крепост на мястото Голубац по направление на сръбската територия. И го снабдявал княза, деспота, сина на Лазар”.

В гръцкия текст е Κολτζοΰ, което Шрайнер превежда като Голубац. Голубац е бил българска гранична крепост. През 15в. тя често преминава в сръбски, унгарски и турски ръце. Възможно е обаче да става дума и за друга крепост, като напр. тази при дн. гр. Кула или Оряхово, спомената от Петер от Рец като Chreissen Nußdorf.

св. Стефан Лазаревич – сръбски деспот (1389-1427).

1411г.

Среща се и датата 5 юни 1411г.

maccabeus_4060.jpg

Това е Хан Крум, Иуда Макавей и Мусса бей.

Святых мучеников Мануила, Георгия, Петра, Леонтия, Сиония, Гавриила, Сисоя, Иоанна, Леонта и Парода и прочих числом 377.

Славяне из разных стран, взяты в плен болгарским князем Грубошем (Крумом) 29 Июня 813 года под Одрином (Адрианополем). Из них были епископы: Мануил Адрианопольский, Георгий Деволтский (Дебелаго, иначе Загоры), Леонтий Никейский, пресвитеры: Петр и Парод, воеводы: Иоанн и Леонт. Все приняли мученическую кончину от Цока (Муртагона) , военачальника болгарского 22 Января 814 (817?) года.

(Греч. Мин., Пролог, свв. южн. Слав., Филар. с. 38 за Март м. 28 числа, Косолапов).

maccabeus_4073.jpg

06-023.jpg

Вижте герба на Иуда Макавей.

Ето сега вече можем да разберем защо във Втора Книга Макавейска се споменава за Кивота на Завета, което е най-вярното за него. Етиопската Книга на Царете е един стар фалшивикат, а Григорий Цамблак просто не е знаел истината.

Кивотът на Завета е укрит в една пещера близо до Търново и съвсем скоро ще излезе на бял свят.

Та това е нашата история. Цялата Библия може да се разгледа така и всичко си съвпада. Само дето нещо с хронологията и географията не е наред, но затова има и такива като мен.

"Той ще дойде да разкрие фалшивата топография,

урните на гробниците ще се отворят,

сектанската и свещена философия ще процъфтяват

бяла за черно и новото за старото."

Нострадамус VІІ - 14

"Мекият глас на свещения приятел ще се чуе над светата земя.

Човешкият пламък сияе за божествения глас.

Той ще доведе до това, че земята ще се оцвети с кръвта на безбрачните монаси

и ще разруши свещените (или лъжовните) храмове."

ІV - 24

"Небесните тела постоянно видими за окото

заоблачават (интелекта) по собствени причини.

Тялото, заедно с челото, усещанията и глава напълно видими,

когато отслабват свещените молитви."

ІV - 25

"Тяло без душа няма повече да се принасят в жертва,

денят на смъртта ще донесе ново раждане,

Божественият дух ще направи душата щастлива,

разглеждайки словото в неговата вечност."

ІІ - 12

"Някой ще бъде обвинен в разрушаването на храмове

и секти, измамени от фантазията.

Той ще нанесе вреда повече на скалите, отколкото

на живите, които слушат само надуто красноречие."

І - 96

С Уважение Хорос.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Мнения 89
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Ммм..да..Добре се разсъних тази сутрин :post-70473-1124971712::smokeing:

Я какви дислусии се вихрили тук,а аз съм ги пропуснала.

Безмислено е да спорите :biggrin: Ето ги реалните факти:

1.Иисус Христос е роден в Кърджали(честно казано,рисунките на Витлеем наподобяввт повче този географски регион,отколкото Пловдивският)

2.Река Йордан всъщност е Арда.

3.А Кивотът се намира на Перперикон.

Днес ще пътувам натам.Стискайте палци ние първи да го изровим,преди евреите да са ни го отмъкнали :bigwink:

Лято е бе хора :whistling: Пийте по една биричка и гледайте звездите.Слушайте и птичките:те говорят арамейски :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

Пишеше някъде че вече са го направили и с хеликоптер са изнесли нещо от там но каквото и да изнасят каквото и да унищожават Вазов го е казал - не се гаси туй що не гасне

Ако така стоят нещата обаче защо е направено всичко това?

1 - Защото евреите си нямат велика история и искат да скалъпят някаква.

2 - За да се говори за друго място и по този начин да се запази в тайна истинското място на кивота.

3 - За да се обедини християнството защото е имало разправии относно символа на вярата или има и някаква друга причина. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • 5 седмици по-късно...
 • Потребител

През август 2009 г. патриархът на етиопската (монофизическа) църква абуна Павел направи слисващо изявление по време на срещата си с папа Бенедект ХVІ: “В скоро време светът ще може да се възхити на Ковчега на Завета, описан в Библията и съдържащ каменните скрижали с Божиите заповеди, дадени на Моисей, нещо по което толкова отдавна се разискваше,

“Ковчегът на Завета от много векове се намира в Етиопия”, е заявил патриархът и е добавил: “Като патриарх аз съм го видял със собствените си очи. До този момент с честта да го видят са били удостоени само няколко големи учени”.

Патриарх Павел е казал, че оригиналният Ковчег се съхранява в една от етиопските църкви. За да не бъде откраднат, негови копия се намират във всички църкви на тази африканска държава.

ето снимка на едно от многобройните точни етиопски копия на кивота:

post-4896-1257017202.jpg

Освен скрижалите на Завета, в Ковчега се намират свещеническия жезъл на Аарон и неголяма златна стомна. В нея се е съхранявала манна, с която Господ е хранел Святия Си народ по време на прехода му през пустинята.

Сведения за това, че Ковчегът на Завета се намира в Етиопия има отдавна. Счита се, че първоначално светинята е била пренесена в Египет, в местността наричаща се “Бар Га-Нешамот” („Кладенец на души”), след това на остров Ив (известен още като Слоницата от Нил), а впоследствие на остров Тана-Киркос в Етиопия, от където той е попаднал в църквата “Света Мария Сионска” в Аксум. Етиопците вярват, че Ковчега трябва да се даде на Христос, когато Той се възцари в Сион.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз пък си мислех, че Кивотът е някъде из Странджа или пък в подземията на Царичина. :biggrin: Нейсе, етиопците са беден народ, дано изкарат някой лев от туризъм. Че кивот няма при тях, то е ясно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е, това е само една от теориите. Яснотата е абстрактно понятие, което се пречупва през призмата на индивидуалността. За един едно нещо е ясно, за друг – друго. Всеки може да вярва във всякакви теории съгласно доверчивостта и темперамента си.

Патриархът на етиопската църква Абун Паулос рискува да стане за смях, ако изказването му е невярно или пък самият той да е заблуден. Най-малкото е съмнително е да говори неща в които да не е убеден и то пред Папата.

В свое проучване за американското католическо списание “Crisis” Реймънд Матю Рей отбелязва, че съществуват пет сценария за съдбата на ковчега. Според холивудската версия реликвата се намира в секретен хангар на американското правителство. Други версии предполагат, че кивотът е бил укрит от евреите в подземията на соломоновия храм или в планините при нашествието на завоевателите (съгласно втора Книга Макавейска) или откраднат или унищожен от вавилонците. Предположението, че е изгубен при превземането на Ерусалим от вавилонския цар Навуходоносор в 587 г.пр.Хр. или преди това, се основава на факта, че не бил упоменат сред ограбените от храма на Соломон реликви и съкровища.

Неотдавна починалият археолог-аматьор Рон Уайът твърди, че е открил ковчега в пещера под хълма Голгота, където е бил разпнат Христос.

Аз не утвърждавам никоя версия, а правя изложение.

Последното убежище на Кивота според етиопската версия станал храмът “Света Мария от Цион” в етиопския град Аксум. В миналото кивотът бил изнасян веднъж в годината от църквата, покрит с платно, което да закриля вярващите от неимоверната му мощ, но за да бъде съхранен, първосвещениците създали негов дубликат, наречен “табот”. В последствие били създадени и други дубликати.

Отшелникът Хебрелебанос Теклемариам, който сега охранява ковчега, никога не разговаря с външни лица и отказва интервю с журналистите. Според поверието той няма право да изостави поста си и напусне пределите на храма до края на живота си и може да се докосне до ковчега едва след настъпването на Страшния съд. Никой, дори и главния йерарх на храма, не се допуска в близост до ковчега, но патриархът на етиопската православна църква Абун Паулос твърди, че е видял светинята със собствените си очи и тя отговаряла напълно на описанието в Стария завет.

Местните жители вярват, че кивотът закриля страната им от неприятели и бедствия, както някога Израил. Пазителят на кивота е убеден, че “всички в Етиопия живеят в мир, защото силата на кочега бди над тях”.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Патриархът на етиопската църква Абун Паулос рискува да стане за смях, ако изказването му е невярно или пък самият той да е заблуден. Най-малкото е съмнително е да говори неща в които да не е убеден и то пред Папата.

Няма такава опасност. Ако един учен каже лъжа и го изобличат, заминава в девета глуха. Патриарси и попове чрез глупости и фантазии си издигат авторитета.

Папата да не би да е по-назад? Един от последните догмати (ср. XX в.) е за телесното възнесение на Мария. Да ги е говорил тези неща през Средновековието - става, но в XX в.!

P.S. На horos също е разрешено да говори каквото си иска по темата и по всяка тема. Прощава му се със снизхождение, понеже си няма хал хабер от средства за познание. Смята, че първо трябва да се лишаваме от невежеството, пък после да се преборваме със страсти, его...!!! :tooth:

За да стане човек Хор, Херос, Хорос и Христос тук на земята, то той е трябвало да си роди 4 деца, или да победи Четирите стихии.

Първата е Невежеството.

Втората - Страстите.

Третата - Егото.

Четвъртата е Хармонията между Духа и Материята на тази земя.

Аз съм го направил и затова използвам това име ХОРОС. То ми е дадено, заслужил съм си го, а и ми отива.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Моисей си е носел в нещо документите - т.е. книги, в които се е пазело знание от сорта на кога са приливите и отливите, карти, символите на сакралната му власт, разни други неща като лично написания от него Завет и прочие - като всеки жрец, който е възпитаван в египетски практики той е знаел, че документацията трябва да се крие и да е достъпна само на определен кръг от хора, иначе ъъъ те губят религиозния контрол над останалите в групата. Поради тази причина ковчежето за документи на Моисей е станало легенда - той нарочно го е обвил в тайни и мистика... С него е всявал както страх, така и благоговение и прочие...

Ясно е, че това е предмет на властта и ако бъде открит той няма да е нещо повече от сандъче за съхранение на вещи. Не можем обаче да се съмняваме, че бягайки от Египет Моисей не си е взел някоя книжка...за справки и други неща, все египетски... Разни безобразни скарабеи и помади...примерно...книгата на мъртвите или химна на Атон... Не се знае. Носел си е нещо за справка и вдъхновение и явно го е съхранявал някъде, където никой да не му го пипа - е те това е Кивота, съществувал е...Но принципно може отдавна да е прах...:) Защото може да е бил изработен от просто дърво, да е изгнил заедно със съдържанието. А може и да се пази някъде от християнската общност и да се крие неговото съдържание щото би било странно в документацията на Моисей да се открият египетски книги наместо Божието Слово :)

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Съдържанието е две каменни плочи с банален текст. Както е казано в Изход, в кивота е трябвало да се пазят Десетте божи заповеди. Но нали знаете, че Мойсей от ярост счупва плочите и Бог е трябвало после да му прави нови. Затова поставят новите плочи в ковчег и ги скриват в скинията, да не би някой неуравновесен като Мойсей отново да ги счупи.

Тази случка доказва, че днешните хора са в пъти по-умни и чудотворни от този Бог, който счупена плоча не може да поправи. Днес всяко дете ще я залепи с някое от бързите лепила.:bigwink:

Книги Мойсей едва ли е крил, защото нали е написал явни 5 книги (Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие). Книгата на мъртвите не е взел, защото се е съдържала (тогава) само по стените на гробниците. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Оставете това :))

Сложно е да се каже същестувал ли е изобщо Кивота или е само символ...

Напротив! Няма никакъв проблем да е съществувал един обкован със злато ковчег. Сложно е да се каже дали ковчегът има нещо общо с чудесата, които му се приписват. Според мен няма..., невинен е сандъкът. Чудесата бръмчат в главите на хората. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Местните жители вярват, че кивотът закриля страната им от неприятели и бедствия, както някога Израил. Пазителят на кивота е убеден, че “всички в Етиопия живеят в мир, защото силата на кочега бди над тях”.

Пази боже от етиопско благоденствие. :doh:

По-добре да си крият сандъка (ако го имат изобщо), че Израел хич няма да се церемони и ще им го свие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От писанието е ясно, че в Светая Светих на Моисеевата скиния се пази ковчегът на Завета в който Моисей поставя на съхранение двете каменни плочки с 10-те Божи заповеди и Книгата на Закона.

Но след продължителна употреба Книгата на Закона овехтяла и станала неизползваема. Тя се преписвала, а жреците скривали овехтелите оригинали в храма (а по късно в Синагогата) в специален тайник – т. нар. „гениза”. Било кощунство те да се унищожават. Но жреците от идните поколения забравяли за тайниците. Така се „намира” в йерусалимския Храм през 621 г. пр.н.е. при царуването на Йосия и първата книга, призната за канонична. По всяка вероятност става дума за сборник със закони на Израел, скрит в Храма от жреците, успели да се спасят с бягство от асирийските завоеватели сто години преди това събитие. Вероятно това е един от по-късните преписи на оригинала на Моисей. Цар Йосия получава книгата като закон на Мойсей. До превземането на Ерусалим от вавилонците свещениците признават само нея. Вероятно тя е ядрото на книга Второзаконие.

В известната гениза от Кайро са били намерени над 200 000 древни документа.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител
През август 2009 г. патриархът на етиопската (монофизическа) църква абуна Павел направи слисващо изявление по време на срещата си с папа Бенедект ХVІ: “В скоро време светът ще може да се възхити на Ковчега на Завета, описан в Библията и съдържащ каменните скрижали с Божиите заповеди, дадени на Моисей, нещо по което толкова отдавна се разискваше,

“Ковчегът на Завета от много векове се намира в Етиопия”, е заявил патриархът и е добавил: “Като патриарх аз съм го видял със собствените си очи. До този момент с честта да го видят са били удостоени само няколко големи учени”.

Патриарх Павел е казал, че оригиналният Ковчег се съхранява в една от етиопските църкви. За да не бъде откраднат, негови копия се намират във всички църкви на тази африканска държава.

ето снимка на едно от многобройните точни етиопски копия на кивота:

post-4896-1257017202.jpg

Освен скрижалите на Завета, в Ковчега се намират свещеническия жезъл на Аарон и неголяма златна стомна. В нея се е съхранявала манна, с която Господ е хранел Святия Си народ по време на прехода му през пустинята.

Сведения за това, че Ковчегът на Завета се намира в Етиопия има отдавна. Счита се, че първоначално светинята е била пренесена в Египет, в местността наричаща се “Бар Га-Нешамот” („Кладенец на души”), след това на остров Ив (известен още като Слоницата от Нил), а впоследствие на остров Тана-Киркос в Етиопия, от където той е попаднал в църквата “Света Мария Сионска” в Аксум. Етиопците вярват, че Ковчега трябва да се даде на Христос, когато Той се възцари в Сион.

Какво означава обаче името Етиоп - http://www.protobulgarians.com/Kniga%20za%...ovi%20danni.htm

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...