Отиди на
Форум "Наука"

Лятна школа "Маргиналното за/в литературата" - програма


Recommended Posts

  • Администратор

<p><em>ОП Развитие на човешките ресурси</em><br />

<em>Схема за предоставя­не на без­въз­мез­д­на фи­нан­со­ва по­мощ:</em> <br />

Под­к­ре­па за раз­ви­ти­е­то на док­то­ран­ти, пост-док­то­ран­ти, специ­а­ли­зан­ти и мла­ди уче­ни – BG051PO001-3.3.04</p>

<ol>

<li><strong>Проект: Под­к­ре­па за раз­ви­тие на на­уч­ния по­тен­ци­ал на мла­ди уче­ни-ху­ма­ни­та­рис­ти и ук­реп­ва­не на про­фе­си­о­нал­ните им кон­так­ти със све­тов­но ут­вър­де­ни уче­ни</strong><strong> </strong><strong>в тях­на­та на­уч­на сфе­ра</strong><strong> (</strong><strong>BG</strong><strong>051</strong><strong>PO</strong><strong>001-3.3.04/61)</strong></li>

</ol>

<p align="center"><strong> </strong></p>

<p align="center"><strong>ПРОГРАМА НА</strong></p>

<p align="center"><strong>МЕЖДУНАРОДНА</strong><strong> </strong><strong>лятна </strong><strong>ШКОЛА</strong></p>

<p align="center"><strong> </strong></p>

<p align="center"><strong>МАРГИНАЛНОТО НА/В ЛИТЕРАТУРАТА</strong></p>

<p align="center"><strong>6–10 юни 2011 г., София</strong><br />

<strong>Дом на учения – БАН, бул. „Шипченски проход” № 50</strong></p>

<p> </p>

<p><strong>6 юни 2011 (понеделник) </strong></p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><br />

9,00 –  9,10

<p>9,10 –  9,50<br />

лекция</p>

<p>9,50 – 10,15<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong><em>Откриване</em></strong><strong><em> на лятната школа</em></strong></p>

<p><strong>проф. Яни Милчаков (</strong>УБИТ; ШУ"Епископ Константин Преславски"<strong>)</strong><br />

Маргиналното – описателна или аксеологична категория? <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Регина Койчева </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Интерпретации за маргиналното в старобългарската химнография <br />

<em>(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>10,15-10,45</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>10,45 – 11,25 <br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>11,25 – 12,05<br />

лекция</p>

<p>12,05 – 12,45<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Pille-Riin Larm</strong><strong> </strong>(Тарту, Естония)<br />

Scissors of the Literary Canon<br />

On the Example of Estonian Literature at the End of the 19th Century <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>доц. Димитър Камбуров </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Смъртта като маргинално събитие в литературата" <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>доц. Амелия Личева </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Периферните зони в литературата: текстове, личности, конфликти<strong> </strong><br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

</table>

<br clear="all" />

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>2</em><em>,45</em><em>–1</em><em>4</em><em>,</em><em>20</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Обяд</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>14,20 – 15,00<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>15,00 – 15,40<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>доц. дфн Анисава Милтенова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Маргиналност, интертекстуалност, паратекстуалност в късноантичната и в средновековната книжнина<strong> </strong><br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Юри Стоянов (</strong>Лондон, Великобритания<strong>)</strong> <br />

Changing Literary Representation of Heresy and the Heretic –<br />

Marginalisation and Canonisation as Indicators of Ideological Shifts and Fashions<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>5,40</em><em>–</em><em>16,00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>16,00 – 16,25<br />

доклад</p>

<p> </p>

<p>16,25 – 17,05<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>17,05 – 17,45<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Недка Капралова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Изследването на възрожденското спомоществователство – от периферията към центъра в социологията на литературата<br />

<em>                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> <br />

<strong>проф. Иван Еленков </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Литературните събития в годишния културен календар на късния социализъм<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>проф</strong><strong>. </strong><strong>Ирма Ратиани</strong> (Тбилиси, Грузия)<br />

Советский тоталитаризм и формы литературного дискурса<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

</table>

<p><strong>7 юни 2011 (вторник) </strong></p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><br />

9,00 – 9,40<br />

лекция

<p>9,40 – 10,05<br />

доклад</p>

<p>10,05 – 10,30<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>проф.  Искра Христова-Шомова </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Център и периферия в православните календари от Средновековието до днес <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Ирина Кузидова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Славянската версия на <em>Житието на св. Иларион Велики</em> от Йероним Блажени<br />

<em>                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> <br />

<strong>Станка Петрова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Акростихът – израз на същността в периферията<br />

<em>                                                                          (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>0,30</em><em>–1</em><em>1</em><em>,</em><em>50</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>10,50 – 11,30<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>11,30 – 11,55<br />

доклад</p>

<p>11,55 – 12,35<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>проф. Красимир Станчев </strong>(Рим, Италия)<br />

Литературата на българите–католици: маргинална за Изтока, периферна за Запада, но индикатор за бъдещия модел на българското развитие<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Анна Алексиева </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Поетически маргиналии на Възраждането: даскалската поезия<br />

<em>                                                                          (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em><strong> </strong><br />

<strong>проф. Николай Аретов </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Страхът от маргиналност и проблемът за оксидентализма в балканските култури<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>2,35</em><em>–</em><em>14,35</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Обяд</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>14,35 – 15,15<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>15,15 – 15,40<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Marju Mikkel</strong><strong> </strong>(Тарту, Естония)<br />

Contemporary Literature in the Knowledge of the Readers: the Example of the Estonian Literary Criticism of the Beginning of the 20th Century <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Димит</strong><strong>ъ</strong><strong>р Александров</strong> (Институт за литература, БАН)<br />

The Postmodern Dystopian Novels of Margaret Atwood<br />

<em>                                                                          (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

</table>

<br clear="all" />

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>15,40-16,00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>16,00 – 16,25<br />

доклад</p>

<p>16,25- 17,05<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>17,05 – 17,45<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Иван Христов </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Българският литературен модернизъм – родно и женско<br />

<em>(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> <br />

<strong>проф. Цветан Ракьовски </strong>(ЮЗУ “Неофит Рилски”)</p>

<p>Канонизирани фигури – маргинални автори: Иван Мирчев, Иван Грозев, Д. Пантелеев, Сирак Скитник<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Prof</strong><strong>. </strong><strong>Luke</strong><strong> </strong><strong>Thurston</strong><strong> </strong>(Абъристуит, Великобритания)<br />

David Jones: In Parenthesis, At the Margin<br />

<em> (25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

</table>

<p><strong>8 юни 2011 (сряда) </strong></p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><br />

9,00–09,25<br />

доклад

<p> </p>

<p>09,25–10,05<br />

лекция </p>

<p>10,05 – 10,30 <br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Йордан Люцканов </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Literature and Architecture (Intersections) <br />

<em>                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> <br />

<strong>Дарин Тенев </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Неопределеност и маргиналност при въвеждането на персонажи във фикционални произведения<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Еньо Стоянов </strong>(Институт за литература, БАН; СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Desouvrement and Minor Literature: Deleuze–Blanchot Intersections <br />

<em>                                                                        (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>0</em><em>,30</em><em>–</em><em>10,50</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>11,50 – 11,30<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>11,30 – 12,10<br />

лекция</p>

<p>12,10 – 12,50<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Rosa Álamo М</strong><strong>artin</strong><strong> </strong>(Мадрид, Испания)<br />

Emily Carr’s Writing and Painting: A Modernist Experiment of Interdisciplinary in the Margins<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>доц. Бойко Пенчев </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Канонът на дивото: Николай Хайтов и Асен Христофоров <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>доц. Тодор Христов </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

<strong> </strong>The Gift of Literature: Global and Local in the Economy of a National Literature <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>2</em><em>,</em><em>4</em><em>0</em><em>–1</em><em>5</em><em>,</em><em>00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Обяд</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em> </em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>КУЛТУРНА ПРОГРАМА</em></p></td>

</tr>

</table>

<p> </p>

<p><strong>9 юни 2011 (четвъртък)</strong><strong> </strong></p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><br />

9,00 – 9,40<br />

лекция

<p> </p>

<p>9,40 – 10,05<br />

доклад</p>

<p>10,05 – 10,45<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Prof</strong><strong>.</strong><strong> </strong><strong>Paul</strong><strong> </strong><strong>Cobley</strong><strong> </strong>(Лондон, Великобритания)<strong></strong><br />

Verisimilitude and the Literary: Crime Fiction, Criticism and the Attempt to Escape Marginality <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Андрей Ташев </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

On the Scale of Meaning <br />

<em>                                                                         (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em><br />

<strong>проф. Иван Младенов </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

The Three Models of Conceptualizing Signs <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

</table>

<br clear="all" />

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>0</em><em>,45</em><em>–1</em><em>1</em><em>,</em><em>00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>11,00 – 11,40<br />

лекция</p>

<p>11,40 – 12,05<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>доц. Валери Личев </strong>(ИИОЗ – БАН)<br />

<strong> </strong>Относителността на времето като семиотичен проблем<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Соня Николова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Поетика на отсъствието<br />

<em>(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>12</em><em>,0</em><em>5</em><em>–14,</em><em>00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Обяд</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>14,00 – 14,40<br />

лекция </p>

<p> </p>

<p>14,40 – 15,05<br />

доклад</p>

<p>15,05 – 15,30<br />

доклад</p>

<p> </p>

<p>15,30 – 15,55<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong> Галина Петкова </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

<strong> </strong>Маргинализацията – достатъчният език<br />

в говоренето за руската емиграция в България (1919-1940)?<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Димитър Атанасов </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

<strong> </strong>Маргинализацията на академичния исторически разказ<br />

<em>(15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Григор Григоров</strong><strong> (</strong>Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН)<br />

„Шуми Марица” – от официализирането до маргинализирането й<br />

<em>                                                                     (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> <br />

<strong>Елена Давчева </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Ролята на маргиналните герои за формиране на позитивното светоотношение в “Приказки от цял свят”, преработени от Николай Райнов. <br />

<em>                                                                       (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>15,55</em><em>–1</em><em>6</em><em>,</em><em>10</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>16,10 – 16,50<br />

лекция</p>

<p>16,50 – 17,30<br />

лекция</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Krista Ojasaar </strong>(Тарту, Естония)<strong> </strong><br />

How to Tell a Story? Marginalization of One Literary Institution<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>проф. Ирине Модебадзе (</strong>Тбилиси, Грузия)<strong></strong><br />

Советская фантастика – “бегство от действительности” или...? <br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>От 18,30 </p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>КОКТЕЙЛ в Дома на учения</strong></p></td>

</tr>

</table>

<p><strong>10 юни 2011 (петък)</strong></p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="612">

<tr>

<td width="102" valign="top"><br />

9,00 –  9,40<br />

лекция

<p>9,40 – 10,05<br />

доклад</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>Prof</strong><strong>. Ralph Cleminson </strong>(Лондон, Великобритания) <br />

Margin as Text<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Диляна Р. Петрова </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Граничният седемнадесети век. Българската православна книжнина - феноменът от периферията<br />

<em>                                                                           (15 мин. доклад / 10 мин. дискусия)</em> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>0,05</em><em>–1</em><em>0</em><em>,</em><em>20</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Кафе-пауза</em></p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p>10,20 – 11,00<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>11,00 – 11,40<br />

лекция</p>

<p> </p>

<p>11,40 – 12,00</p></td>

<td width="510" valign="top"><p><strong>доц. Александър Кьосев </strong>(СУ “Св. Климент Охридски”)<br />

Владимир Набоков и Мишел Уелбек: литературата в <br />

изследвана на маргиналиите и границите на човешкото<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>доц. Рая Кунчева </strong>(Институт за литература, БАН)<br />

Освалд Шпенглер и Константин Гълъбов. Залезът на културата – епистемологични и ценностни аспекти<br />

<em>(25 мин. лекция / 15 мин. дискусия)</em><br />

<strong>Заключителни изказвания и закриване на школата</strong> </p></td>

</tr>

<tr>

<td width="102" valign="top"><p><em>1</em><em>2,00</em><em>–1</em><em>4</em><em>,</em><em>00</em></p></td>

<td width="510" valign="top"><p><em>Обяд</em></p></td>

</tr>

</table>

Редактирано от Р. Теодосиев
Link to comment
Share on other sites

  • Администратор

Маргиналност, интертекстуалност и паратекстуалност в късноантичната и в средновековната книжнина

За първа година Институтът за литература към БАН организира Международна лятна литературна школа, чиято цел е да подкрепи развитието на млади учени - хуманитаристи, да ги свърже със световноизвестни учени в общата им изследователска сфера и да увеличи контактите на страната с другите европейски държави.

Срещите се проведоха в няколко последователни дни – от 6 до 10-и юни 2011 г., в Дома на учения – БАН.

Темата на лекциите „Маргиналното за/в литературата" беше обстоятелствено разгърната от докторанти, пост-докторанти и млади учени от Института.

Въпросът за маргиналното в късноантичната и в средновековната книжнина е много обхватна, но с няколко щрихи може да се очертаят неговите рамки. На първо място трябва да се изясни какво означава понятието „маргинално". То отпраща към латинската дума „margio inis", която се превежда като „край", като „предел, в който нещо свършва". С „маргиналност" могат да бъдат определени текстовете, функциониращи извън християнската догматика, поради наличието на нарушаващи нормативността елементи.

Разисква се проблемът за псевдоепиграфите и „фалшификатите", за индекса на забранените книги, преработките и разпространението му. За пръв път ученият А. Наумов предлага славянските апокрифни текстове да се класифицират според техния функционален и рецептивен признак.

Както сподели пред аудиторията ст. н. с. дфн Анисава Милтенова, „в периферията на литературния процес през Средновековието се оказват текстовете с теми и сюжети с античен и източен произход, т.е. „ориентализмът" придава „маргиналност" на текста". Елементите от украсите на ръкописите също се включват към анализирането на маргиналните феномени. Пророчествата на Сибила, астрологическите съчинения, свързани с Хермес Трисмегист от Късната античност, също се отнасят към „маргиналните" текстове. Гадателните книги, пророчествата от целия период от Средновековието са определяни като „богоотметни", но продължават да се приписват. Поради подчертания си дидактичен характер, голяма част от тях навлизат в учебниците, без да се засяга въпросът за тяхната апокрифност.

Още в началото на XX в. изследователите наблягат на разликата между „апокрифи" и „псевдоепиграфи". „Терминът „apocryphon" е по-добре да включва всички извън канонични текстове, а „pseudoepigraphon" да се използва като литературна категория, свързана с авторството, независимо дали произведението е извън канона или е признато от него". В средата на XX в. специалистът по ранно християнство от Оксфордския университет Геза Вермеш дефинира извън каноничните „маргинални" текстове като „описващи Библията". По принцип, голяма част от средновековната литература е отговор на Божието слово, споделено с хората чрез посредничеството на Библията.

Най-ранният славянски индекс на забранените книги е поместен в Първия Симеонов сборник (Изборник от 1073г.). В Изборника са поместени статии за „истинните" и „лъжливите" книги на Йоан Дамаскин, на Григорий Богослов и на Исидор. Първата славянска редакция е създадена между X и XI в. и е включена в Погодиновия номоканон. Тук влизат повече от 30 отречени писания, произведения на поп Йеремия и апокрифи с богомилски елементи.

Старобългарските апокрифи обхващат почти всички жанрови форми на каноничната литература – деяния, откровения, евангелия, жития, разкази, поезия, молитви, гадания и пр. Книжовниците, които превеждат и съставят тези творби, са високообразовани. През Късното средновековие, поради своя увлекателен характер, апокрифите се превръщат в популярна литература.

С течение на времето текстовете се преработват и границите на маргиналното в тях се размиват. Произведенията не само губят своето значение, а понякога се случва и напълно да изчезнат. Механизмите на интертекстуалността, на дидактичните течения и на съставянето на сборници, са основните фактори, които ликвидират маргиналността в литературата през средновековната епоха.

Автор: Лъчезара Пръвчева

post-6-088965400 1307475320_thumb.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...