Отиди на
Форум "Наука"

Уставът на Съюза на Хърватските съдии


Recommended Posts

  • Администратор

Уставът на Съюза на Хърватските съдии е приет на Събрание на Съюза на 28 март 1999 г. в Загреб, изменен и допълнен от Събранието на Съюза на 11 юни 1999 г., 20 май 2000 г., 28 февруари 2003 г., 5 март 2004 г., 3 декември 2004 г. и 16 декември 2005 г., така че измененият текст гласи:

mapa.jpg

У С Т А В

НА

СЪЮЗА НА ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

С този Устав се урежда:

1. Названието, седалището и знакът на Съюза.

2. Работното ведомство на Съюза.

3. Представителството на Съюза.

4. Целите на Съюза.

5. Дейности, чрез които се осъществяват целите.

6. Гласност на работата на Съюза.

7. Членство и членски внос.

8. Права и задължения на членовете.

9. Вътрешно устройство на Съюза.

10. Органи на Съюза.

11. Имущество на Съюза.

12. Похвали и награди.

13. Прекратяване дейността на Съюза.

Чл. 2.

Съюзът на Хърватските съдии е доброволна организация за сдружаване на съдиите в Република Хърватска, които работят за защита и установяване на общи цели, спазват

законността и правилата, чрез които се урежда този Устав.

Съюзът е Юридическо лице.

Юридическата дейност се осъществява чрез опис в регистър, който се води от държавен орган.

Съюзът може да си сътрудничи със сходни асоциации в страната и чужбина.

І. НАЗВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЗНАК НА СЪЮЗА

Чл. 3.

Названието на Съюза гласи: ”СЪЮЗ НА ХЪРВАТСКИТЕ СЪДИИ”.

Съкратеното название е: СХС.

Седалището на Съюза се намира в Загреб.

Чл. 4.

Освен названието на хърватски език, Съюзът може да използва и названието на английски език, което гласи: ASSOCIATION OF CROATIAN JUDGES.

Чл. 5.

Печатът на Съюза е кръгъл с диаметър 35 мм, на който е изписано периферно пълното название, а в средата се намира знакът и означението на седалището на Съюза.

Чл. 6.

Знакът на Съюза е изработен в три преливащи се в центъра червени цвята, поставени в пирамидален ред, в две от които са очертани с бял цвят частите на везната.

ІІ. ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЪДА

Чл. 7. Съюзът действа като ведомство в Република Хърватска.

ІІІ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 8.

Съюзът се ръководи от Председател.

Председателят може да прехвърля отделни задължения на трети лица.

В случай на възпрепятстване на Председателя, Съюзът се представлява от заместник-председател.

ІV. ЦЕЛИ НА СЪЮЗА

Чл. 9.

Целите на Съюза са:

1. Прилагане и задължително спазване на Конституцията и законите като висши правни и етични норми на гражданското общество, установени в Република Хърватска, която е правова държава.

2. Спазване независимостта на съдебната власт.

3. Защита на достойнството на съдиите.

4. Гарантиране на подходящ социален и материален статус на съдиите.

5. Защита на професионалните интереси.

6. Образование на съдиите.

V. ДЕЙНОСТИ, ЧРЕЗ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА

Чл. 10.

Целите, посочени в чл. 9, Съюзът осъществява чрез:

1. Постоянна отговорност за общественото и материалното положение на съдиите.

2. Дейно участие в организациите на съдебната власт, както и в приемането на законови и подзаконови нормативни актове, свързани със съдебната власт.

3. Противопоставяне на всички нарушения на Устава и законите на Република Хърватска.

4. Противопоставяне срещу всяко незаконно търсене на отговорност от съдиите при изпълнение на съдебния дълг.

5. Организиране на семинари във връзка с изменение на закони, на отделни правни норми и други правила.

6. Свързване и научно сътрудничество с Юридическия факултет в Република Хърватска.

7. Свързване и сътрудничество със сходни дружества в национален и международен мащаб.

8. Издаване на специализирани списания, осъществяване на публикации в средствата за масова комуникация.

VІ. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА

Чл. 11.

Дейността на Съюза е публична.

Тя се осигурява и осъществява чрез правилно и достоверно осведомяване за членството и публичността на неговата дейност и на органите му.

Чл. 12.

Заседанията на съюзните органи са открити.

Откритостта на заседанията може да бъде изключена в следните случаи:

- когато се обсъждат въпроси, представляващи държавна тайна,

- когато това се реши на заседанието поради особено важни причини, предвидени от закона.

VІІ. ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 13.

Членуването в Съюза може да бъде редовно и почетно.

Членове на Съюза могат да станат съдии от всички съдилища в Република Хърватска.

На редовния член на Съюза предстои лично подписване на декларация за пристъпване към членство. Декларацията за постъпване в Съюза се съхранява в Административния отдел.

За почетен председател или почетен член на Съюза може да се избере лице, което със

своята дейност допринася за развитието и престижа на Съюза, за спазване на Конституцията и законността, към които се придържа Република Хърватска като правова държава.

За присъждане на почетно членство се взема решение на заседание на Съюза.

Чл. 14.

Съюзът води списък на членовете си.

Чл. 15.

Членовете на Съюза плащат годишен членски внос.

Заседанието на Съюза определя сумата на членския внос, а на органите му начислява 50 на сто от членския внос.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 16.

Членовете на Съюза имат следните права и задължения:

1. Да участват в работата на Съюза.

2. Да избират и да бъдат избирани в органите на Съюза.

3. Да се придържат към Устава и решенията на Съюза.

4. Да пазят и да издигат авторитета на Съюза.

5. Да търсят защита от Съюза.

6. Да използват всички преимущества, които предоставя членството в Съюза.

7. Редовно да се осведомяват за работата на Съюза и неговите органи, както и за материално-финансовата дейност на Съюза.

8. Да изпълняват решенията и препоръките на органите на Съюза.

9. Редовно да си плащат членския внос.

Чл. 17.

Членството в Съюза се прекратява:

1. С решение от длъжностното лице.

2. С писмена декларация за отказване от членство.

3. В случай на смърт.

4. Поради неплащане на членския внос за 3 месеца от изтеклата година, в която е трябвало да бъде платен.

5. Изключване.

Чл. 18.

Член на Съюза може да бъде изключен, ако наруши правилата на Устава или Кодекса на съдебната етика, или когато със своята дейност пречи на Съюза, респ. нанася щети.

Решение за изключване взема Административния съвет на Съюза

ІХ. ВЪТРЕШНО УСТРОЙСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 19.

Съюзът има статут на ведомство, което се подчинява на Република

Хърватска.

Съюзът има органи, които учредяват или закриват общински, търговски и кметски съдилища.

Освен съдилищата в Сплит, Риека, Осиек и Загреб могат да се учредяват и специални органи.

Административният съвет или едно от определените съдилища могат да съдействат за създаване на нови органи на Съюза съгл. ал. 2 на този член.

Решение за учредяването на нови органи на Съюза влиза в сила, когато бъде прието от Административния съвет на Съюза.

Чл. 20.

Според устройството си съюзът е Юридическо лице.

Чл. 21.

Главни органи на Съюза са:

1. Събрание.

2. Председател.

3. Административен съвет.

Чл. 22.

В Събранието на Съюза участват всички негови членове.

Събранието заседава един път в годината и се свиква от Председателя, Административния съвет или най-малко 1/3 от членовете.

Чл. 23.

Събранието избира за 4 години 5 членове на Административния съвет.

Председателят, заместник-председателят и касиерът се избират от членовете на Административния съвет.

Председателят на Административния съвет едновременно е и председател на Съюза.

Административния съвет се свиква по необходимост или един път на два месеца.

Заседанията на Административния съвет свиква Председателят на съюза.

Чл. 24.

Членовете на Съюза имат право да разискват всички въпроси, свързани с работата и компетентността на Съюза.

На Съюза се числи 50 на сто приход от членския внос на членовете му, чиято стойност определя Събранието.

Административният съвет може да прехвърли на отделни органи допълнителни средства.

Х. ОРГАНИ НА СЪЮЗА

Чл. 25.

Постоянни органи на Съюза са:

1. Събрание на Съюза.

2. Председател на Съюза.

3. Административен съвет.

4. Надзорен съвет.

5. Комисия по етика.

6. Секретар на Съюза.

Членовете на постоянните органи се избират за срок от 4 години.

Временните органи на Съюза се учредяват от Административния съвет по предложение на Председателя на Съюза.

При решение за учредяване на временни органи на Съюза се определя и техния кръг на влияние и времето за функциониране. Мандатът на членовете на временните органи не може да трае по-дълго от мандата на постоянните органи.

1. СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА

Чл. 26.

Най-висшият орган на Съюза е неговото Събрание.

Събранието избира представители на подчинените си органи. Всеки подчинен орган има право на един представител от всеки десети член.

Чл. 27.

Събранието на Съюза може да бъде редовно и извънредно.

Редовното Събрание заседава най-малко един път в годината. Събранието се свиква най-малко 15 дни преди обявяването му.

Решението за свикване на Събрание може да съдържа предложение за дневен ред, за времето и мястото на провеждане.

Чл. 28.

Председателят на Съюза свиква извънредно Събрание по предложение най-малко на 1/3 от членовете на Съюза или по предложение на Административния съвет.

Чл. 29.

Председателите на органите са длъжни да осигурят присъствие на техен представител на Събранието.

Събранието може да взема решение в присъствие най-малко на половината от членовете.

При липса на кворум ново заседание се свиква в срок от 30 дни, като дотогава Събранието може да взема законни решения, ако присъстват 1/3 от представителите.

Чл. 30.

На Събранието могат да бъдат поканени за участие в работата му и други лица, без право на глас.

За работата на Събранието се води протокол.

Заседанието се ръководи от работно представителство, което предлага Председател на

Съюза.

Решенията се вземат с явно гласуване и са законни, ако за тях са гласували повече от половината присъстващи. По изключение могат да се вземат решения с мнозинство 2/3, а именно за Устава, за неговото изменение и допълнение, както и за прекратяване дейността на Съюза.

Събранието на Съюза може да вземе решение и за друг начин на гласуване по отделни

въпроси.

Чрез Правилник се определя избора на Председател и други въпроси относно работата и гласуването.

Чл. 31.

На редовно заседание Събранието решава:

1. Утвърждава програма за дейността на Съюза.

2. Гласува Устава на Съюза, неговото изменение и допълнение.

3. Гласува Правилника за работата на Съюза.

4. Избира Председател и Заместник-Председател на Съюза.

5. Избира и освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет.

6. Води дискусия по теми, зададени от Председателя на Съюза, от Административния и Надзорния съвет и от Съвета по етика.

7. Взема решение за званието на почетния Председател и почетните членове на Съюза, както и за отнемане на званията им.

8. Взема решение за присъждане на похвали на заслужили членове и организации.

9. Взема решение по други въпроси във връзка с дейността на Съюза.

На извънредно или редовно заседание Събранието на Съюза решава преждевременното освобождаване на членовете, които е избрало.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА

Чл. 32.

Председателят на Съюза осигурява правилна и законна работа на Съюза. Събранието избира Председател за срок от 4 години, като той може да бъде преизбиран.

Чл. 33.

Когато е възпрепятстван, Председателят се заменя със заместник по решение на Съвета на Съюза.

Съветът има 5 подпредседатели.

Членовете на Съвета съдействат на Председателя в дейността и обявяват поверените им задачи.

Чл. 34.

Председателят на Съюза:

1. Свиква заседание на Административния съвет и предлага дневен ред.

2. Утвърждава решенията на Събранието и Административния съвет.

3. Подготвя и представя открита програма за дейността на Съюза в страната и чужбина.

4. Контролира дейността на Административния Съвет на Съюза.

5. Извършва онези дейности, които са от компетентността на Административния съвет и не търпят отлагане.

6. Информира за дейността си Събранието и Административния съвет на Съюза.

7. Извършва всички дейности на Съюза според компетентността си, както и дейности, касаещи Събранието на Административния съвет. Съветът е упълномощен от Административния съвет в тези си действия.

8. Носи отговорност за материалното и финансово състояние на Съюза на Хърватските

съдии.

3. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ

Чл. 35.

Административният съвет на Съюза е изпълнителен орган на Събранието и за дейността си отговаря пред него.

Представителят на ведомството в Административния съвет е и Председател.

Мандатът на членовете на Административния съвет е 4 г.

Административният съвет взема законни решения, когато е налице необходимото мнозинство на заседанието на членовете му.

Решенията се вземат с мнозинство над половината от присъстващите членове.

Административният съвет се събира по правило един път на два месеца.

В случай на невъзможност за участие в работата на свиканото Събрание на Административния съвет, Председателят може писмено да упълномощи друг представител и той да участва в работата на Събранието с право на глас.

Събранието на Административния съвет се свиква от Председателя на Съюза.

Чл. 36.

Административният съвет на Съюза:

1. Утвърждава предложенията за Устава и неговите изменения и допълнения.

2. Взема решение как да изпълнява програмата, утвърдена на Събранието.

3. Утвърждава предложение за финансов план и сметка.

4. Предлага на Събранието годишен отчет за дейността си.

5. Взема решение за основаване на клонове.

6. Организира семинари и други прояви за квалификация на съдиите.

7. Избира секретар и касиер на Съюза, а по предложение на Председателя на Съюза избира един или повече помощници на секретаря на Съюза.

8. Избира подпредседател на Съюза.

9. Грижи се за информираността на членовете си.

10. Основава Съвет по предложение на Съюза.

11. Избира представители на Съюза в национален и международен мащаб.

12. Взема решение по други въпроси според компетентността си и връзката си с дейността на Съюза.

13. Взема решение за промяна на седалището на Съюза.

14. Изисква предварително решение за органа, който избира.

15. Гласува решение за свикване и провеждане на конференции на членовете на Съюза, като ръководи дейността на тези конференции.

4. НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 37.

Надзорният съвет на Съюза има 5 членове и се избира за срок от 4 години.

Председателят на Съюза и неговият заместник, членовете на Административния съвет

и членовете на Комисията по етика не могат да бъдат членове на Надзорния съвет.

Председателят на Надзорния съвет се избира от членовете на този съвет.

Чл. 38.

Събранието на Надзорния съвет се свиква от Председателя му според неговата лична преценка по искане на останалите членове или по искане на Председателя на Съюза.

Събранията на Надзорния съвет се провеждат най-малко два пъти в годината.

Надзорният съвет взема решение, ако на Събранието присъстват половината от членовете му и то с абсолютно мнозинство.

Членовете на Надзорния съвет отговарят за дейността си пред Събранието на Съюза.

Чл. 39.

Надзорният съвет:

- Проверява цялостното материално и финансово състояние на съюза и извършва надзор върху него.

- Проверява правилно ли се изпълнява Устава и останалите актове на Съюза.

- Запознава Административния съвет със състоянието на прегледа и надзора.

- Дава информация за работата на Събранието на Съюза.

5. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 39а.

Комисията по етика се състои от 3-ма членове, избрани от редовете на постоянните членове на Съюза.

Членовете на Комисията по етика се избират от Събранието на Съюза с мандат 4 години, както и Председател на тази комисия, излъчен от членовете им.

Чл. 39b.

Комисията по етика взема решения с мнозинство от над половината от гласовете.

Чл. 39c.

Комисията по етика:

- тълкува Кодекса на съдебната етика,

- предлага промяна в Кодекса на съдебната етика,

- тълкува промените в Кодекса на съдебната етика по искане на членовете и органите на Съюза,

- дава информация за дейността си на Председателя на Съюза и на Събранието.

Тълкуването на Кодекса на съдебната етика, дадено от Комисията по етика, обвързва всички членове и органите на Съюза до вземане на друго решение от Събранието.

Чл. 39d.

Председателят на Комисията по етика участва в работата на Събранията на Административния съвет на Съюза без право на глас.

6. СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА

Чл. 40.

Секретарят на Съюза:

1. Следи за редовното присъствие.

2. Води Протокол на Събранията на Административния съвет на Съюза.

3. Обявява специалните и други дейности, касаещи Председателя на Съюза, Административния и Надзорния съвет.

В дейността си секретарят на Съюза носи отговорност пред Председателя и Административния съвет.

Секретарят има помощници.

Секретарят и помощниците му пазят професионална тайна. Мандатът на секретаря и помощниците му тече до отзоваването им.

XІ. ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА

Чл. 41.

Имуществото на Съюза се състои от парични средства, недвижими имоти и други активи съгл. този Устав.

Чл. 42.

Съюзът придобива имущество чрез приходи от:

1. Членски внос.

2. Други приходи.

3. Дарения.

4. Дотации.

5. Средства от международни организации.

6. Средства от проведени семинари и друг вид образователни дейности.

7. Средства, осъществени от издателска дейност.

8. Останали приходи, удостоверени с Протокол.

Чл. 43.

Имуществото на Съюза се управлява от органите му по най-целесъобразен начин.

Съюзът води Инвентарна книга и дава финансова информация според правилата, чрез които се урежда начина за водене на счетоводство на ведомствените организации.

Съюзът отговаря за целостта на имуществото.

Председателят на Съюза издава Заповед за разпореждане с имуществото.

Чл. 44.

Когато при осъществяване на дейността си съюзът придобие финансови средства, те могат да се използват за подобряване на работата му.

ХІІ. ПОХВАЛИ И НАГРАДИ

Чл. 45.

Съюзът може да определи награди за членовете си, както и за други лица, имащи заслуги за развитието на Съюза.

Решение за присъждане на награди се взема от Събранието на Съюза по предложение на Административния съвет.

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА

Чл. 46.

Дейността на Съюза се прекратява на основание решение, взето от Събранието на

Съюза.

ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47.

Уставът е основен документ на Съюза.

Изменение и допълнение на Устава се приема и утвърждава от Административния съвет на Съюза.

Забележките и предложенията разглежда Административния съвет.

Чл. 48.

Тълкуването на този Устав е в правомощията на Административния съвет.

Чл. 49.

Събранието на Съюза може да възложи на Административния съвет да коригира текста на Устава.

Чл. 50.

Тези изменения и допълнения на Устава влизат в сила от деня на взетото решение и се подписват от Председателя на Съюза като лице, упълномощено от него.

Чл. 51.

Уставът на Хърватските съдии е приет на Събрание на Съюза на 28 март 1998 г. в Загреб, негови изменения и допълнения са приети на 11 юни 1999 г., 20 май 2000 г., 28 февруари 2003 г., 5 март 2004 г., 3 декември 2004 г. и 16 декември 2005 г.

Загреб, 12 януари 2006 г.

Председател на съюза на Хърватските съдии: Джуро Сесса

Документът е подготвен от: Теомира – Десислава Петкова

Уставът на Хърватските съдии е преведен от: Кунка Мирчева

http://www.uhs.hr/

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...