Отиди на
Форум "Наука"

Проектът „АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКА РЕНОВАЦИЯ"


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Проектът „АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКА РЕНОВАЦИЯ"

Този проект се реализира с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Обектът се финансира по приоритетна ос 4 "Опазване на европейското културно наследство". Бенефициент по проекта е Областната администрация – Пловдив, в партньорство с община Пловдив, Асоциацията за културен туризъм и Норвежкия директорат за културно наследство.

Проектът цели да допринесе за решаването на реален градски проблем, свързан с Античния стадион на Филипопол в Пловдив, културна ценност от национално значение: днес неговият изключителен културен ресурс е неизползван, силно компрометиран и без принос в културния туризъм. Предвижда се силен социален ефект в най-активната градска историческа зона. Специфичната цел на проекта е насочена към опазване и реабилитация на Античния стадион като стимул за градско обновление, подобрение на функционалността и принципна промяна на днешния подход към градската археология.

Проектът е реализация на залегналата в общия устройствен план стратегия за създаване на Подземен музей на Филипопол. За тази цел проектът ще осъществи консервация, реабилитация и експониране на археологическата среда, съобразени и с потребностите на хората в неравностойно положение. За да бъде изявена скритата структура на Античния стадион, проектът предвижда градско обновление и новаторско приложение на мултимедийни технологии в градската среда. Ще бъде подобрена функционалността на обекта чрез усвояване на подземното археологическо пространство за презентационен център и реорганизация на традиционния базар на пловдивските художници.

Общата културна среда ще бъде промотирана като икономически ефективен туристически продукт. Във връзка с изпълнението на проекта ще функционира ad hoc Норвежко-български център за градска археология, за обмен на опит и комплексно обучение на студенти и млади специалисти.

Партньори и екип:

Проектът е създаден на база партньорство, което ще продължава през цялото време на неговото изпълнение: двамата основни актьори на областно и общинско управление (Областната администрация – Пловдив, и Oбщина Пловдив); гражданска асоциация (Асоциация за културен туризъм); организация на страната донор - Норвегия (Норвежки директорат за културно наследство).

Бенефициентът на проекта – Областна администрация Пловдив

Институцията на областния управител организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и провежда държавната политика. Административният капацитет на Областната администрация позволява участието й в стратегически национални и международни проекти, отразяващи държавната политика.

Партньор на проекта – община Пловдив

Община Пловдив притежава значителен капацитет и ресурси (материални, финансови и човешки) за изпълнение на подобни проекти със звената: главен архитект на общината, дирекция "Устройствено планиране", дирекция "Финансова политика", дирекция "Правно-нормативно обслужване" и Общинския институт "Старинен Пловдив". През последните 5 години общината реализира различни образователни, социални, инфраструктурни и др. проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни донори. Между тях общината е реализирала повече от един подобен на настоящия проект: Експониране на подлез Археологически и резиденция Ейрене; Проект на ЮНЕСКО за консервация на обекти в резервата Старинен Пловдив; Общ устройствен план на Пловдив - план за подземен музей на Филипопол и др.

Партньор на проекта – Асоциация за културен туризъм (АКТ)

АКТ е юридическо лице с нестопанска цел с основна цел на съдействие за развитието на културния туризъм в България и неговото интегриране в европейската и световната туристическа мрежа; опазването, представянето, популяризирането и използването на културното и природно наследство като туристически ресурси. АКТ има успешно реализирани проекти, съответстващи на нейните специфични задачи по настоящия проект: три завършени културно-туристически продукта за археологически и архитектурни зони с промоционални продукти и информационни системи по програма ФАР за културен туризъм; мултимедийни продукти; интернет платформи и 3D моделиране, свързани с културно наследство и c културен туризъм; национални и международни форуми и др.

Партньор напроекта – Норвежката дирекция за културно наследство

Норвежката дирекция за културното наследство (Riksantikvaren) е основана през 1912 г. и е част от Министерството на околната среда. Дирекцията отговаря за практическото прилагане на норвежкия Закон за културното наследство и на целите, определени от норвежкия парламент и Министерството на околната среда. Задачата на дирекцията е да подпомогне един добър и ефикасен режим на управление на културните паметници в цялата страна и да гарантира, че всички паметници и обекти са равно третирани, доколкото това е възможно. Дирекцията е разработила и финансирала няколко обекта в България. http://www.riksantikvaren.no/English/

Финансиране:

Управлението и реализацията на проекта се извършва от Координационно звено и Екип за изпълнение на проекта, които включват представители на бенефициента и партньорите. Проектът предвижда прозрачно управление с обществен достъп до процеса на вземане на решения. В рамките на проекта ще бъде разработена Програма за устойчиво управление и развитие на проекта след приключване на финансирането и механизъм за публично-частно партньорство.

На национално и европейско ниво проектът „Античният стадион на Филипопол –опазване, рехабилитация и градско обновяване" бе оценен от Офиса на финансовиямеханизъм като най-доброто разработено предложение от страна на българскитепублични власти. За разлика от други проекти, бюджетът на проекта на Областнатаадминистрация – Пловдив, беше одобрен 100% и възлиза на 896 825 евро.

Безвъзмездна финансова помощ от европейския фиансов механизъм - 83.51% -748 939 евро.

Национално съфинансиране - 15% - 134 524 евро.

Финансиране от бенефициента и от партньорите - 1,49%- 13 362 евро.

Идейният проект „РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА АНТИЧНИЯ СТАДИОН В ПЛОВДИВ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ПЛОВДИВ ЗА „ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ НА ФИЛИПОПОЛ" е разработен от екип на АКТ (партньор попроекта "Античният стадион на Филипопол – опазване, реабилитация и градска реновация"): проф. д.а.н. Тодор Кръстев - ръководител; арх. Доника Георгиева; арх. Мирослав Велков; арх. Вера Коларова; доц. д-р инж. Атанас Георгиев; инж. Митко Захариев; инж. Стефка Райкова; инж. Антон Владимиров.

Идейният проект представлява пряко етапно приложение на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на Пловдив, в частите му: „Културно-историческо наследство" и „Подземен урбанизъм", съобразено и с възможностите на съвременните условия. Архитектурното решение за ревитализация на Античния стадион на Филипопол е практическо развитие на заложената в ОУП идея за „Подземен музей на Филипопол", която има за цел създаването на система от подземни, полуподземни и надземни пространства, за цялостно експониране на градската археология, в съчетание с атрактивни публични функции.

Главната целна Идейния проект е ревитализация на националната културна ценност „Античен стадион". Тя визира цялостното опазване на културната ценност, изявата на нейните културни стойности и реализацията на възможностите й като ресурс за устойчиво развитие и повишаване на качеството на градската среда.

Проектът се разкрива в три специфични цели:

1.Консервация, реставрация и експониране на Античния стадион на Филипопол, изява на неговата цялостна структура и на нейното интегриране в градската културна среда.

2. Градско обновяване на зоната от централната градска част, прилежаща на Античния стадион, повишаване на качеството на градската среда и изява на нейния културно-исторически потенциал, във връзка с археологическата ценност.

3. Етап на реализация на Общия устройствен план на Пловдив в частта му „Подземен музей на Филипопол". Така Античният стадион ще изяви своите истински стойности: реално ще разтвори към хората своя запазен оригинал; виртуално, с помощта на съвременни мултимедийни системи и информационни технологии, ще разкрие някои свои скрити или изчезнали ценности.

Кратка история:

Още от най-дълбока древност до днес Пловдив играе стратегическо значение по протежение на Диагоналния военен път. През античността Филипополис (или Тримонциум) процъфтява като център на римската провинция Тракия. Градът се развива в равнината под Трихълмието. Главни композиционни репери в структурата на римския град са сградите и съоръженията с обществено предназначение: градският форумен комплекс, театърът и стадионът.

Античният стадион на Филипопол е разположен в естествената гънка на терена между Таксим тепе и Сахат тепе. Простира се в надлъжната си ос (на около 6 метра под съвременното ниво) от пл. "Джумая" до мястото, където днес се събират ул. "Княз Александър I Батемберг" и ул."11-и август" (известно още и като площад "Каменица"). Съоръжението е изградено през втората половина на ІІ век. Тук са се провеждали игри и състезания - Питийски, Кендрисийски и Александрийски игри.

Счита се, че стадионът е събирал около 30 000 души. Дължината на пистата му е 190 метра, а ширината й - между 25 и 30 метра. Северната му дъговидна част (сфендона) е с 13 амфитеатрални реда мраморни седалки, издигнати над пистата върху подиум, висок 1,8 м. Под кавеата е разкрит засводен вход, който свързва арената (пистата) с коридор, прокопан в естествения терен, в ос с антична улица от І век. Фрагменти от амфитеатралните редове покрай източната и западната страна на арената са съхранени в сутерените на някои съвременни сгради по ул. "Княз Александър I". Архитектурата и художествената украса на пропилеите (входа към стадиона), разположени от южната страна, са изяснени по фрагментирани находки и чрез графични възстановки и представляват четири зидани пилона, оформени с мраморни пиластри и барелефи.

Северната дъговидна част (сфендона) на Античния стадион - на площад "Джумая" - крие разнообразни исторически пластове. Предполага се, че в подземното археологическо пространство под сфендоната се крият данни и за по-ранни исторически пластове. Зад Античния стадион минава трасето на крепостната стена на Филипопол, изградена по времето на император Марк Аврелий, която маркира северната граница на застроения в низината античен град. Това определя местоположението на Стадиона като краен обект в северната зона на градския план. През Късната античност (IV век) настъпилите промени в развитието на Филипопол дават отражение върху първичното устройство на Стадиона. В него се вграждат стълбове от конструкцията на Акведукта на града по трасето му от Родопите към Таксим тепе.

Всичко това определя Античния стадион като забележителен пример за сложната историческа стратификация на "Вечния град" - Пловдив.

Напредък на проекта:

През лятото на 2011 г. бе стартиран уеб сайтът на проекта - "Античен стадион Филипопол" на адрес: http://antichen-stadion-plovdiv.bg/. Уеб сайтът е неразделна част от проекта. Идеята на този сайт е да популяризира на няколко езика Античния стадион, като след това стане една част от множество подобни уебсайтове, които ще рекламират различни културни и исторически паметници в Пловдив. Идеята е всички те да бъдат включени в един по-общ портал. Сайтът е изработен от фирма „Цвят и пиксел" ООД ( http://www.pixelflower.com/). Различните обекти в античния град са показани в интерактивна карта – сред тях са Античният театър, Източната порта, Голямата Базилика, Форумът и т.н. Всеки един посетител може да види на екрана в какъв контекст е живял този стадион.

Една от целите на уебсайта е да събере разпокъсаните части и да ги покаже на едно място, за да се види каква е била ролята на обекта. Има план на стадиона, информация за игрите, които са се провеждали, за етапите на експониране и проучване. Уебсайтът съдържа богат снимков материал, показва идейния проект за обновяването на архитектурния паметник, както - и етапите от изпълнението на проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване". Информацията непрекъснато се обогатява и допълва. Интерес представлява иречникът на термините, употребени в текстовете. http://antichen-stad...iv.bg/?p=15&l=1

Очаква се официалното откриване на обновения античен стадион да бъде насрочено за втората половина на април 2012 г. След 30.04.2012 г. ще остане и документалното завършване на проекта, което ще продължи няколко месеца.

Осветителните тела и аудио-визуална техника, която включва и камери, ще бъдат монтирани в последния момент, когато ще има и осигурена жива охрана.

Замислена е и кампания, с която да се мотивира бизнесът да подкрепя бъдещи подобни начинания и да се формира обществена ангажираност.

Част от проекта е и разработването на програма за публичности управление, а също така – и на обучителен курс по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове" в две части. Курсът е безплатен и е предназначен за студенти и специалисти в областта на археологията, историята, архитектурата, мениджмънта, журналистиката, правото, педагогиката и туризма, с професионален интерес към опазването на културното наследство в историческите градове.

Проектътима и профил и в социалната мрежа Фейсбуук: http://www.facebook....91140190973790/

Официалното откриване на обновения античен стадион е обявено за 29 април 2012 г. от 10:00 часа. Заповядайте!

По материали от:

http://antichen-stadion-plovdiv.bg/

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

След разкрасяването на стадиона следват и разкопки по форума около пощата, също отдавна занемарено място. Добре е, че археологическите паметници влязоха в дневния ред на града напоследък. А покрай разкрасяването на стадиона се възобнови идеята за прекръстването на площада около него на Римски стадион, вместо неблагонадеждното Джумая :)

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

E, открихме античния стадион. Церемонията май не мина, така, както някои си я представяха, но пък като цяло ние, които влязохме в ролята на древни римляни и на древни траки, премного се забавлявахме.

Очаквам скоро да видя снимките от това събитие.

В презентационния център на античния стадион се раздават едни книжки, посветени на него. Вземете си една, няма да съжалявате.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...