Отиди на
Форум "Наука"

Português (Língua portuguesa) - Португалски език


Recommended Posts

  • Потребител

O alfabeto português - Португалската азбука

Състои се от 23 букви:

Forma Maiúscula

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z

Forma Minúscula

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

Буквите k, w, y - не се ползват в португалската азбука. Тяхното присъствие показва наличие на чужда (непортугалска) дума, или собствени имена на чужденци извън португалско-говорящите държави.

Буква: A, a - Име: a (а) - Произношение: /a/, /ɐ/, /ə/

Буква: B, b - Име: bê (бе) - Произношение: /b/

Буква: C, c - Име: cê (се) - Произношение: /k/, /s/

Буква: D, d - Име: dê (де) - Произношение: /d/, /dʒ/

Буква: E, e - Име: é / ê (е) - Произношение: /e/, /ɛ/, /i/, /ɨ/

Буква: F, f - Име: efe / fê (éфе/фé) - Произношение: /f/

Буква: G, g - Име: gê / guê (же/ге) - Произношение: /g/, /ʒ/

Буква: H, h - Име: agá (ъга) - Произношение: не се произнася

Буква: I, i - Име: i (и) - Произношение: /i/, /ɨ/

Буква: J, j - Име: jota (жотъ) - Произношение: /ʒ/

Буква: L, l- Име: ele ou lê (éле/ле) - Произношение: /l/, /u̯/

Буква: M, m - Име: eme ou mêa (éме/меъ) - Произношение: /m/

Буква: N, n - Име: ene ou nê (éне/не) - Произношение: /n/

Буква: O, o - Име: o (о) - Произношение: /o/, /ɔ/, /u/

Буква: P, p - Име: pê (пе) - Произношение: /p/

Буква: Q, q - Име: quê (ке) - Произношение: /k/

Буква: R, r - Име: erre (éрръ) - Произношение:/r/, /ʁ/, /h/, /x/

Буква: S, s - Име: esse (éссъ) - Произношение: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/

Буква: T, t - Име: tê (те) - Произношение: /t/, /tʃ/

Буква: U, u - Име: u (у) - Произношение: /u/, /w/

Буква: V, v - Име: vê (ве) - Произношение: /v/

Буква: X, x - Име: xis (шиш) - Произношение: /ʃ/, /ks/, /z/, /s/, /ʒ/

Буква: Z, z - Име: zê / zé (зе) - Произношение: /s/, /ʒ/, /ʃ/

***

Буква: K, k - Име: cá / capa - Произношение: /k/

Буква: W, w - Име: dáblio / vê duplo - Произношение: /v/, /u/

Буква: Y, y - Име: ípsilon / ipsilão / i grego - Произношение: /i/

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Диакритични знаци - диакритичните знаци подсричкови, надсричкови или дътресричкови знаци, които променят значението на звуците, изразявани с букви.

В португалския език се ползват следните диакритици (símbolos diacríticos):

1/ ~ (Til): предава носовост на гласната "a" и на дифтонгите "ae", "oe", "ao" - ã / ãe / õe / ão.

2/ ¸ (Cedilha): нарича се знак "седиля" и се поставя като част от буквата "c" (закача се под нея), за да означи неизменяем звук "s" пред буквите "a", "o" e "u" - ç

Типичен пример за присъствието и на двата диакритични знака е думата:

- урок - lição

3/ ¨ (Trema): присъства в португалски бразилски за идентификация на гласната "u" в съставните "qüe", "qüi", "güe", "qüê", "güi", "gaü", "aü" - ü, както и за доказано присъствие на "i" - "aï" - например gaüchismo, vaïdade, saüdade, seqüência.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Португалските ударения - графични ударения (Acentos gráficos)

В португалския език ударението обикновено пада на предпоследната сричка - passaporte.

Основната съставна част, или центърът, на сричката е гласен звук - passaporte.

В думи, които не завършват на единично "а", "е" или "о", ударението пада обикновено на последната сричка - напр. hotel, или estação.

При думи, които не се подчиняват на горните правила, ударението се изписва, като същото бива три вида:

1/ ^ (Acento Circunflexo): указва ударената сричка и посочва гласната "a", "e" или "o", която трябва да се произнесе затворено - â / ê / ô.

2/ ´ (Acento Agudo): указва ударената сричка, при която се изисква отворено и ударено произнасяне на гласната - á / é / í / ó / ú.

3/ ` (Acento Grave): използва се да покаже сливане на съседни гласни от две съседни думи - крайна гласна с начална гласна или гласен предлог с начална гласна, което явление в португалската граматиката се обозначава като crase - например "a aquela hora" преминава в "àquela hora", както и предлога а + опр.член за ж.р. а - става "à". Т.е. правилото засяга следните основни 3 случая:

- опр. чл. за ж.р. ед.ч. "a" и за мн.ч. "as";

- "a" в показателните променливи местоимения "aquele"(s), "aquela"(s), "aquilo", "aqueloutro"(s) e "aqueloutra" (s);

- "a" във въпросителните местоимения "a qual" e "as quais".

В португалската реч, разликата между ударени и неударени гласни е голяма. Съществува тенденция за удължаване на ударените гласни и за "изяждане" на неударените. В резултат на това, неударените гласни се неутрализират и не се произнасят, вкл. и крайните такива.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Португалско произношение

Португалското произношение на звуците, образувани от буквите в португалската азбука се определя от филолозите като едно от най-трудните в европейските езици, поради голямото му разнообразие на произнасяне на буквите, в зависимост от нахождението им в думата, словосъчетанието, дори и смисъла на изречението. Затова, най-удачният начин за заучаване на португалското произношение е непосредственото общуване с португалци и вслушването им в речевите навици. Не трябва да се забравя, че за еталон на португалският език се счита лисабонският португалски европейски език.

Произношение на португалските гласни

Буква а:

1/ Като българско “а” под ударение, но по-отворено. Известно е още като ударено отворено “а” – например в българската дума “бал”. В думата се намира под ударение, което се произнася, но не се отбелязва графично.

Португалски примери:

- falo – говоря;

- mapa – георгарфска карта;

- mala – куфар.

2/ Като българско неударено “а”, клонящо към “ъ” или “е”. Известно е още като затворено “а” – например българската дума “кофа”. В думата се намира под ударение пред “m” или “n”, а също и когато е първа буква на сричката. Докато в българският език е неударено, в португалският е под ударение, което следва да се помни.

Португалски примери:

- cama – легло;

- ano – година;

- falamos – говорим.

3/ Осреднено гърлено “а” – то е вариант на произношение между горните два вида “а”, но произнесени по-гърлено като звуци. В думата се намира пред “l” или “u”.

Португалски примери:

- hospital – болница;

- mau – лош;

- carnaval – карнавал.

4/ Отворено, ударено, с графично ударение “á”, “à” – гласната “а” е с два вида графично отбелязани ударения – acento agudo – “á” и acento grave - “à”.

Португалски примери:

- há – глаголът има;

- lá – там.

5/ Затворено, ударено, с графично ударение “â” – гласната “а” се произнася затворено, но с отбелязано графично ударение – acento circunflexo – “â”.

Португалски примери:

- câmara – кметство.

6/ Затворено, неударено в произношение и неударено графично “а”.

Португалски примери:

- mala – куфар;

- falamos – говорим;

- cama – легло.

Буква е:

1/ Като българско “е”, но по-отворено. Клони към “а”. Нарича се отворено “е”, под ударение в думата, но без графично ударение.

Португалски примери:

- ela – тя;

- zero – нула.

2 / Като българско “е”, но по-затворено. Клони към “и”. В българското произношение наподобява на омекотеното източнобългарско “и”, което е характерно за източните български говори. Нарича се затворено “е”. В думата се намира под или без ударение в зависимост от произхода на думата и околните звуци. Не притежава графично ударение.

Португаски примери:

- mesa – маса;

- comer – ям;

- esteve – беше;

- ele – той;

- caneta – химикалка.

3/ é под acento agudo – отворено и ударено графично и звуково “е” с ударение тип acento agudo. Произнася се отворено “е”, винаги под ударение както в произнасянето, така и в писмеността.

Португалски примери:

- pé – крак;

- ao pé do – близо до;

- café – кафе.

4/ ê под acento circunflexo – затворено и ударено графично и звуково “е” с ударение тип acento circunflexo. Произнася се затворено “е”, винаги под ударение както в произнасянето, така и в писмеността.

Португалски примери:

- você – ти;

- vocês – вие;

- mês – месец.

5/ Като неударено българско “и”. В думата е неударено, най-често пред гласна или в началото на сричка.

Португалски примери:

- compreendo – разбирам;

- exame – изпит.

6/ В края на думата, като едва чуто “ъ” или не се произнася. В бразилският португалски се произнася като “и”.

Португалски примери:

- noite – нощ

- vinte – двадесет;

- nome - име;

- me – мен.

7/ В края на думата, като леко до умерено чуто “ъ”, но не под ударение.

Португалски примери:

- cidade – град.

8/ Полунямо, затворено “е”. Намира се в неударено сричка, и се произнася или като едва доловимо “ъ”, или се сливат буквите около него и то се изпуска в речта, но присъства в писмеността.

Португалски примери:

- menina (мнинъ) – девойка;

- feliz (флиж) – щастие.

Буква i:

1/ Като ударено българско “и”. В думата се намира в неграфично ударение.

Португалски примери:

- dizer – казвам;

- aqui – тук.

2/ Като българско “и”, но произнесено по-кратко. В думата се намира пред “l” или “u”.

Португалски примери:

- mil – хиляда;

- partiu – тръгна.

3/ í под acento agudo – отворено и ударено графично и звуково í с ударение тип acento agudo. Произнася се като българско “и”, винаги под ударение както в произнасянето, така и в писмеността.

Португалски примери:

- saí - излязох;

- fazía – правеше.

4/ i кратко – като българското “й” – намира се пред друга гласна освен “u”.

Португалски примери:

- diária – дневна тарифа.

Буква о:

1/ Като българско “о”, но по-отворено, клонящо към “а”. Нарича се отворено “о” под произносимо, но неграфично ударение. Признася се под ударение в думата, което не е изразено писмено.

Португалски примери:

- ovos – яйца;

- come – ядеш.

2/ Като българско “о”, но по-затворено, наподобяващо “у” в български език, или “о” в руски език. Нарича се затворено “о” с или без ударение според произхода на думата и съседните звуци.

Португалски примери:

- ovo – яйце;

- bolo – сладкиш, торта;

- fogo – огън;

- porto – пристанище;

- como – ям;

- como – как;

- todo – цял.

3/ ó под acento agudo – отворено “о” под ударение тип acento agudo. Произнася се отворено, като винаги в писмената и устната реч е с ударение.

Португалски примери:

- avó – баба;

- próximo – следващ.

4/ ô под acento circunflexo – затворено “о” под ударение тип acento circunflexo. Произнася се затворено, като винаги в писмената и устната реч е под ударение.

Португалски примери:

- avô – дядо;

- pôr – слагам.

5/ Затворено, неударено “о”. Произнася се като българско “у” без наблягане, а с издухване на звука. Намира се в края на думата и е неударено.

Португалски примери:

- ovo – яйце;

- ovos – яйца.

Буква u:

1/ Като българско “у”, под речево, но не писмено изразено ударение.

Португалски примери:

- tudo – всичко;

- uva – грозде;

- aluno – ученик.

2/ ú под acento agudo – произнася се като българско “у”. Намира се под ударение тип acento agudo – както в писмената, така и в говорната реч.

Португалски примери:

- número – номер.

3/ Кратко “u” – произнася се като българско “у”, но по-кратко. В думата се намира пред “l”.

Португалски примери:

- azul – син;

- sul – юг.

4/ Полугласно “u”. В думата се намира след “g”, “q”, или пред “a”, “o”. Произнася се леко, полугласно, кратко, неударено. Наподобява на българското “у” в думата уикенд.

Португалски примери:

- quando – кога;

- quanto – колко;

- cinquenta – петдесет;

- aguentar – търпя;

- áqua – вода.

5/ Графично, но нямо “u” – присъства в думата като графичен знак, но не се произнася. Графичното му положение е пред “e”, “i” или след “g”, ”q”.

Португласки примери:

- aqui – тук;

- quero – искам;

- queria (къриъ) – бих искал.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Произношение на двугласните съчетания

Съчетание ai:

Произнася се като българското “ай” – например “май”. В думата се намира под ударение.

Португалски примери:

- pai – баща;

- mais – повече.

Съчетание au:

Произнася се като българското “ау”, с ударение на “а”. В думата се намира под ударение.

Португалски примери:

- mau – лош.

Съчетанието ei:

1/ Като “ай”, но със затворено “а”. Навсякъде в думата се намира под ударение.

Португалски примери:

- direita – дясно;

- sei – знам.

2/ В бразилския португалски вариант се произнася като “ей”. Надсякъде в думата се намира под ударение.

Пример:

- leite – мляко.

Съчетанието eu:

Като “еу”, но със затворено “е”. В думата се намира навсякъде под ударение.

Португалски примери:

- eu – аз;

- meu – мой;

- seu – твой;

- Europa – Европа.

Съчетанието oi:

Като “ой”, но със затворено “о”. В думата се намира навсякъде под ударение.

Португалски примери:

- coisa – нещо;

- dois – две.

Съчетанието ou:

1/ Като “о”, но затворено в европейския португалски. Навсякъде в думата е под ударение.

Португалски примери:

- sou – съм;

- vou – отивам;

- outro – друг.

2/ Като “оу” със затворено “о” в бразилският португалски. Навсякъде в думата е под ударение.

Португалски примери:

- sou – съм;

- vou – отивам;

- outro – друг.

Съчетанието ui:

Като “уй” в българския пример “чуй”. Навсякъде в думата се намира под ударение. В думата muito (много) се произнася носово.

Португалски примери:

- fui – отидох.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Съчетанието ei:

1/ Като “ай”, но със затворено “а”. Навсякъде в думата се намира под ударение.

Португалски примери:

- sei – знам.

Следва да се чете sai - 3 л., ед.ч., сег.вр. на глагола sair - ele sai - той напуска, а не както е в примера sei

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Произношение на носовите гласни

Носовите гласни и носовите съчетания ã, am, an:

1/ ã – произнася се като затворено “а”. В думата е под ударение.

Португалски примери:

- amanhã – утре;

- lição – урок.

2/ am, an – произнасят се като “ан”, но носово и в думата се намират под ударение. Изключение правят случаите, когато “am” и “an” са пред буквите “b” и “p” – тогава се четат като “ам”.

Португалски примери:

- ambos – двама;

- banco – банка.

Носовите гласни и носовите съчетания am, ão:

Произнасят се средно между “ау” и “ъу”, задължително носово. Навсякъде в думата са под ударение. В окончанията за 3 л., когато е неударено се пише “am”.

Португалски примери:

- falam – говорят;

- não – не;

- pão – хляб;

- irmão – брат.

Носовите гласни и носовите съчетания em, ãе:

Произнасят се средно между “ай” и “ей”, с клонящо произношение за “ãе” [“а” към “ъ”, с дискретно произнесено “и” към “е”]. Задължително се произнасят носово, а ударението се намира в края на думата.

Португалски примери:

- em – в;

- bem – добре;

- homem – човек, мъж;

- mãe – майка;

- pães – хлябове.

В бразилският португалски се произнасят като носово “ей”, при същите правила за ударение.

Носовото съчетание êm:

Произнася се носово, средно между “ай” и “ей”, като ударението е в края на думата; обикновено касае окончанията за 3л. ед.ч.

Португалски примери:

- têm - имат.

В бразилският португалски се произнася като носово “ей”.

Носовите гласни и носовото съчетание em, en:

Произнася се носово като “ен” в българската дума бенка, но със затворено “е”. Самият звук “е” е носов и затворен. В думата се намира под ударение, освен в края на думата.

Португалски примери:

- emprego – работа;

- entre – влез.

Носовите гласни и носовото съчетание im, in:

Произнася се като “ин”в българската дума инки. “и” е носово. В думите се намират под ударение.

Португалски примери:

- sim – да;

- cinco – пет.

Носовите гласни и носовото съчетание om, on:

Произнася се като “он” в българската дума гонг, като “о” е затворено и носово. Навсякъде в думата е под ударение.

Португалски примери:

- bom – добър;

- conta – сметка.

Носовите гласни и носовото съчетание õe:

Прознася се като носово “ой”, със затворено “о”. Навсякъде в думата е под ударение.

Португалски примери:

- lições – уроци;

- põe – слага.

Носовите гласни и носовото съчетание um, un:

Произнася се като “ун” в българската дума бункер, с носово “у”. Навсякъде в думата е под ударение.

Португалски примери:

- um – един;

- juntos – заедно.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 седмици по-късно...
  • Потребител

Здравейте,

надявам се много португало говорящи да прочетат моят отговор.

Пускам Ви линк с обява за работа и се надявам заинтригуваните да се свържат с мен.

http://jobs.adeccobulgaria.net/index.php?p...amp;post_id=508

Поздрави и пожелания за лек и успешен ден.

Гери

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...