Отиди на
Форум "Наука"
ISTORIK

Националната научна програма за млади учени и пост докторанти - МУ Пловдив

Recommended Posts

Фармацевтичен факултет при Медицински университет - гр. Пловдив в изпълнение на Националната научна програма за млади учени и пост докторанти обявява селекция за заемане на длъжностите "млад учен" и "пост докторант".

Млади учени са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации и притежават образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години от придобиването й;

Пост докторанти са учени, придобили образователно-квалификационна степен "доктор", но не повече от 5 години от придобиването й;

Целта на Националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ - Пловдив в раздел "Научна дейност"/Национални програми/Национална научна програма "Млади учени и пост докторанти".

https://mu-plovdiv.bg/nauchna-deynost/natsionalni-programi/natsionalna-programa-mladi-ucheni-i-pos/

Краен срок за подаване на документи - 10.02.2020 г. в Деканата на Фармацевтичен факултет на МУ - Пловдив на адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов" 15А.

Мотивационното писмо се адресира до Декана на Фармацевтичен факултет. Комплектът документи се подава в плик А4.

Обява в https://www.jobs.bg/

 

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изследовател

Стартира втора година на Национална програма „Млади учени и пост докторанти“ към Министерство на образованието и науката. Цел на програмата е привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и пост докторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.

Крайната стратегическа цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВА?

Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й) и пост докторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й) и подпомагане развитието на тяхната кариера.
Минималният праг за кандидатстване е броят публикации по критерий № 1.


Срокът за подаване на документи е до 10.02.2020 г. до 16:30 ч.

Необходимо е да се представят в един екземпляр на хартия и записани на диск следните документи за кандидатстване:


- МЛАДИ УЧЕНИ


•Автобиография
•Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език
•Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
•Описание на досегашната научна работа на кандидата (ако е приложимо)
•Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена.
•Участие в проекти
•Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
•Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка
•Награди или грамоти

- ПОСТ ДОКТОРАНТИ


•Автобиография
•Диплома за получена докторска степен и сертификат за владеене на чужд език
•Мотивационно писмо, включващо и информация за области на научни интереси
•Описание на досегашната научна работа на кандидата
•Списък с публикации с линк към базата данни в, която е включена.
•Участие в проекти
•Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития
•Анотация и работен план за бъдещата изследователска работа
•Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка               •Награди или грамоти

В работната си програма кандидатът трябва направи план на работата си през периода така, че до 30.09.2020 г. да може да отчете минимум 1 (една) статия в реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus издание и 1 (една) статия в реферирано издание.

Документи се подават както следва:
Факултет по математика и информатика - ст. 330, Нова сграда на ПУ;
Физико-технологичен факултет - ст. 214, Ректорат;
Химически факултет - ст. 131А, Ректорат;
Биологически факулет - ул. Тодор Самодумов № 2, ст. 170;
Педагогически факултет - ст. 218, Нова сграда на ПУ;
Филологически факултет - ст. 325, Ректорат;
Юридически факултет - ст. 102, Ректорат;
Факултет по икономически и социални науки - ст.. 110, Ректорат

По-подробна информация може да намерите на сайта на университета.

Обява в https://www.jobs.bg/

Редактирано от ISTORIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ ДОКТОРАНТИ

В изпълнение на Националната научна програма "Млади учени и пост докторанти" Факултетът по обществено здраве при Медицински университет - гр. Пловдив обявява конкурс за селекция на млади учени и пост

докторанти през 2020 г.

Една от целите на Програмата е привличане и задържане на талантливи млади хора с доказани качества за научноизследователска работа.

Младите учени са лица, придобили ОКС "магистър" преди не повече от 10 години - т.е. от и след м. септември 2010 г.

Пост докторантите са лица, придобили ОНС "доктор" преди не повече от 5 години - т.е. от и след м. септември 2015 г.

Документите се подават в Деканата на Факултета по обществено здраве до 07.02.2010 г. Мотивационното писмо трябва да се адресира до Декана на Факултета по обществено здраве.

Списъкът на необходимите документи и критериите за класиране са публикувани на сайта на МУ - Пловдив в раздел "Научна дейност"/Национални програми/Национална научна програма "Млади учени и пост докторанти".

Тези, които са участвали в първия етап на Програмата, не е необходимо да подават документи за участие.

Лице за контакт - проф. д-р Мария Стойкова, дм - тел. 0888 49 49 21;

jobs.bg

Share this post


Link to post
Share on other sites

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ ДОКТОРАНТИ

В изпълнение на Националната програма "Млади учени и пост докторанти" Медицински факултет при Медицински университет - гр. Пловдив обявява втори етап на изпълнение на Програмата в следните аспекти:
I. Участници в I-ви етап на НП "Млади учени и пост докторанти":
1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на II-я етап.
2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени своевременно и персонално по e-mail за възможността да се включат във II-я етап на Програмата.
3. Одобрените и желаещи да продължат във II-я етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП "Млади учени и пост докторанти" в Деканата на МФ - етаж 2, стая 21, най-късно до 10.02.2020 г. включително.
II. Селекция на документи на нови участници в НП "Млади учени и пост докторанти":
1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ - Пловдив в раздел "Научна дейност"/Национални програми/Национална научна програма "Млади учени и пост докторанти".
2. Документите на новите кандидати по НП "Млади учени и пост докторанти" се адресират до Декана на Медицински факултет. Комплектът документи се подава в плик А4 - етаж 2, стая 21, в срок до 12.02.2020 г. включително.
3. Кандидатстващите по Програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОКС "магистър" в последните 10 години.
4. Кандидатстващите по Програмата пост докторанти трябва да отговарят на дефиницията за пост докторант за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС "доктор" в последните 5 години.
Контактно лице - проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм - Заместник-декан НИД;

jobs.bg

Share this post


Link to post
Share on other sites

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

В изпълнение на Националната програма "Млади учени и постдокторанти" Факултетът по дентална медицина при Медицински университет - гр. Пловдив обявява втори етап на изпълнение на Програмата за селекция на млади учени и постдокторанти:
I. Участници в I-ви етап на НП "Млади учени и постдокторанти":
1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на II-я етап.
2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени до 10.02.2020 г. по e-mail за възможността да продължат във II-я етап на Програмата.
3. Одобрените и желаещи да продължат във II-я етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП "Млади учени и постдокторанти" в Деканата на Факултета по дентална медицина най-късно до 14.02.2020 г. включително.
II. Селекция на документи на нови участници в НП "Млади учени и постдокторанти":
1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ - Пловдив в раздел "Научна дейност"/Национални програми/Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти".
2. Документите на новите кандидати по НП "Млади учени и постдокторанти" се адресират до Декана на Факултета по дентална медицина. Комплектът документи се подава в Деканата на ФДМ в плик А4, в срок до 14.02.2020 г. включително.
3. Кандидатстващите по Програмата млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са прибодили ОКС "магистър" в последните 10 години.
4. Кандидатстващите по Програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за постдокторант за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС "доктор" в последните 5 години.
Контактно лице - доц. д-р Илияна Стоева, дм - Заместник-декан НИД;, тел. 0899821661

jobs.bg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знам кои са. Това са обяви от сайта jobs.bg. Не знам дали на сайта на МУ Пловдив ще обявят имената на спечелилите.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В изпълнение на Националната научна програма "Млади учени и постдокторанти" Медицински колеж към Медицински университет - гр. Пловдив обявява селекция за млади учени и постдокторанти.

Високите резултати в изследователската дейност на МУ - Пловдив поставиха Университета сред малкото бенефициенти на Програмата.

Целта на Националната програма е да подпомага и стимулира младите изследователи с доказани качества и потенциал за научна работа.

Списъкът на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ - Пловдив в раздел "Научна дейност"/Национални програми/Национална научна програма "Млади учени и постдокторанти".

Млади учени са лица, придобили ОКС "магистър" от септември 2010 г.
Постдокторанти са лица, придобили ОНС "доктор" от септември 2015 г.

Краен срок за подаване на документи - 14.02.2020 г. в Медицински колеж - Пловдив. Мотивационното писмо се адресира до Директора на Медицински колеж. Комплектът документи се подава в плик А4.

Участниците в първия етап на Програмата не е необходимо да подават документи за участие.

Контактно лице за Медицински колеж:
доц. д-р Николета Трайкова, дм - тел.: 0888 272 765;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
  • Create New...