Отиди на
Форум "Наука"

Анатомия


bmdiyh

Recommended Posts

  • Потребител

Това са лекции по анатомия от доц. Хинова - раздел кости, основни понятия и превод от латински

Ако някой забележи някакви грешки или несъответствия моля за ЛС. Само за информация лекциите са писани в часовете по анатомия и не са претърпявали никаква редакция.

основни равнини в човешкото тяло

сагитална равнина sagittalis

ляв- sinister

десен-dexter

близо до началото - proximalis

далеч от началото - distalis

среден - medius

близо до средата - medialis

странично - lateralis

фронтална равнина - frontalis

преден - anterior, ventralis

заден – posterior

dorsalis (гръб - dorsum)

трансверзална - transversalis

горен - superior

долен - inferior

външен - externus

вътрешен - internus

повърхностен - superficialis

дълбок - profundus

части на скелета

череп - cranium (cranialis)

шийни прешлени - cervix (cervicalis)

гръден кош - thorax (thoracalis)

гръдна кост - sternum (sternalis)

ребро - costa (costalis) costa, e

прешлен - vertebra, e (vertebralis)

корем - abdomen

таз - pelvis

тазова кост - os cocse

кръстец - sacrum

горен крайник - membrum superius

мишница - brachium

раменна кост - humerus

предмишница - antebrachium

лакетна кост - ulna

лъчева кост - radius

ръка - manus

китка - carpus

длан - metacarpus

пръсти - digiti (digitus)

дланна част - palma manus

гръб на ръката - dorsum manus

долен крайник - membrum inferius

бедро - femur (бедрена кост)

подбедрица - crus

голям пищял - tibia

малък пищял - fibula

крак - pes

кости на ходилото - ossa pedis

задноходилни кости - tarsus (ossa tarsi)

предноходилна част - metatarsus пръсти - digiti

основни термини в остеологията

прешлен - vertebra

тяло - corpus

глава - caput

шийка - collum

отвор - foramen (foramina мн. ч.)

израстък - processus (мн. ч.)

повърхност - facies

става - articulatio (articularis прил.)

бразда - sulcus

костна изпъкналост - tuberculum

tuber - по-силно изразена изпъкналост

ямка - fovea, fossa, e (мн. ч.)

канал - canalis

дъга - arcus

изреска - incisura

връх - apex

зъб - dens

макара – trohlea

Гръбначен стълб

Columna vertebralis – гръбначен стълб

Lordosis – извивка на пред шийна, ломбална

Cifosis – извивка на зад гръдна и тазова

Scoliosis – патологична извивка

Vertebre cervicales – шийни прешлени 7

Vertebre toracice (toracales) – гръдни прешлени 12

Vertebre lombales – поясни прешлени (ломбални) 5

Vertebre sacrales – сакрални прешлени (срастнали) 5

os sacrum – кръстцова кост

Os coxigis – опашна кост

Общо устройство на прешлените

Corpus vertebre – тало на прешлена (механична функция)

Защитна функция

Foramen vertebrale - отвор

Arcus vertebrale – дъга на прешлена

Pediculus vertebrale – крачета свързващи arcus с corpus

Двигателна функция

Foramen intervertebrale – междупрешленови отвори

Processus articularis – ставни израстаци (superior, inferior)

Processus transfersus – напречен израстък

Processus spinosus – бодилест израстъй (костен ориентир)

Шийни прешлени

Също общо устройство.

Processus costarius – рудиментарно ребро, сраства с processus transfersus (processus costotrasfersarius)

Foramen processi transfersi – отвор (foramen trasfersarlium)

Arteria vertebralis – във foramen processi transfersi

Processus spinosus e раздвоен, без седмия шиен (vertebra prominens)

Atlas няма тяло, има още една дъга бразда за arterie vertebralis (sulcus arterie vertebralis)

Fovea dentis – ямка за зъба на axis

Acsis (epistrofeus) – две тела второто dens acsis заляга във fovea dentis

Vertebra prominens – 7-ми шиен прешлен

Гръдни прешлени

Общо устройство.

Място на залавяне на ребрата дава отпечатък на съответния гръден прешлен. Ямки на телата на прешлените, където се хващат реброто и се наричат fovea costalis superior и inferior.

1, 11 и 12 ребра се хващат за тялото на прешлена.

Ломбални прешлени Общо устройство.

На ломбалните прешлени рудиментарното ребро е толкова голямо. Processus costarius

Processus accesorius – добавъчен израстък

Processus mamillaris – сисовиден израстък

Sacrum

Местата на свързване на телата на сакралните прешлени образуват напречни линии (linea transferse).

Promontorium – първия прешлен се вдава в кухината на малкия таз ако се вдава много-мъжки ако не се вдава-женски.

Basis sacralis

Apex sacralis

Facies pelvina – Повърхност към вътрешността на таза

Facies dorsalis – Повърхност към гърба

Formania sacralia pelvina – предни дупки на sacrum

Foramina sacralia dorsalia – задни дупки на sacrum

Canalis sacralis – продължение на canalis vertebralis

Facies auricularis – ставна повърхност на auricularis

Crista sacralis mediana – гребен на sacrum Crista sacralis intermedia – гребен от ставните израстаци

Crista sacralis lateralis - гребен от напречните израстъци

Hiatus – отвор на канал (долен)

Опашна кост Os coccygis

Само първия опашен прешлен има общата характеристика на прешлените, останалите прешлени са представени само от тела.

Коста е изградена от много тъкани, основната тъкан на коста е костната тъкан

Ossa mixta – към неправилните кости спадат пневматизирани кости, четири чифта – има две функции, едната е механична – осигурява максимална здравина при минимално тегло, фонетична функция – резонатори на въздуха, формират характерния тембър на човека.

Първично грубо влакнестта мезенхимна тъкан

Помощни образувания на костите – периост е свързан с коста чрена влакна на шарпей, ендост е разположен по вътрешната част на каналите на дългите кости, cartilago articulartis (ставен хрущял) той покрива ставните повърхности, и няма кръвоносни съдове, костен мозък

Sphenoidale, frontale, maxila, etmoidale

Thorax, costa, sternum,

Manubrium, corpus, csifuideus, много добре изразена костна кухина

Facies articularis capitis costae

I, XI, XII ребра нямат crista capitis costae

Кости на горен крайник

Scapula – margo superior, medialis, lateralis, angulus superior, inferior, lateralis, facies costalis, dorsalis,

Fossa subscapularis – ямка под лопатката

Spina scapule завършва с латерално acromion

Пред acromiun се намира клюновиден изрястък processus coracoideus

Facies articularis acromii – ставна повърхност на acromion за свързване със scapulata

Cavitas glenoidalis – ставна ямка за caput humeri

Olecranom – лакетен израсът

Processus coronoideus – венечен израстък

Caput radii заляга върху incisura radialis ulnea

Caput ulne заляга върху incisura ulnaris radii

Ossa carpi

проксимална редица

Оs scaphuideum – ладиевидна кост

Os lunatum – полулунна кост

Os triquetrum – тристенно призматична кост Os pisiforme – граховидна кост

Дистална редица

Os trapezium – трапецна кост

Os trapezuideum - трапецовидна

Os capitatum – главеста

Оs hamatum - кукеста

Кости на долен крайник

Os cocse

Оs ilium – хълбочна косат

Os pubis – срамна

Os ischii – седалищна

До 16 годишна възраст са свързани хрущялно, след това се вкостяват.

OS ILIUM

Corpus iliaca – тяло

Ala iliaca – крило

Fossa iliacata – предна повърхност

Facies gluteae – задна повърхност

гребени

Linea gluteae anterior

Linea gluteae posterior

Linea gluteae inferior

Crista iliaca – гребен

Spina iliaca anterior superior – горно предно хълбочно бодило

Spina iliaca anterior inferior – долно ...

Spina iliaca posterior superior – горно задно ...

Spina iliaca posterior inferior – долно ...

Linea arcuata – дъговидно гребене

Eminencia iliopubica – изпъкналост под linea arcuata

Чрез facies auricularis os ilium се свързва с sacrum

Tuberozitas iliaca

OS PUBIS

Corpus ossis pubis

Ramus superior ossis pubis – горен клон

Ramus inferior ossis pubis -

Pecten ossis pubis – гребен върху горния клон

OS ISCHII

Corpus ossis ischii

Ramus ossis ischii

Tuber ischiadicum – седалищна върга

Spina ischiadicum – над въргата бодило

Incisura ischiadica maior – голяма седалищна изрезка

Incisura ischiadicum minor - малка

Foramen obturatum – затулящ отвор

FEMUR

Caput femoris Collum femoris

Trohanter major – голяма изпъкналост Trohanter minor - малка изпъкналост

Crista intertrohanterica - гребен отзад

Linea intertrohanterica – гребен отпред

Гладка предна повърхност, задната - грапава

Linea aspera – грапав гребен, отзад

С две устрни :

Labium mediale lineae asperae

Labium laterale lineae asperae

Латералния гребен нагоре продължава в издатина: tuberozitas gluteae за която се залавя големия седалищен мускул

Медиалната устна преминава нагоре в linea pectineae

Отдолу, отзат се намира задколянна повърхност: facies popliteaе

Долната част на костта два кондила: condylus medialis, condylus lateralis, между тях е fossa intercondylaris

Ставна повърхност за залавяне на капачето: facies patelaris

TIBIA

Проксималния край притежава два кондила – condylus medialis et lateralis

С две горни ставни повърхности – facies articularis superior , между тях лежи една издатина eminentia intercondylaris, пред нея и зад не лежат две полета – area intercondylaris anterior et posterior, отпред на проксималния край се намира изпъкналост – tuberozitas tibiae

Тялото има три ръба преден най остър , медиален латерален, - margo anterior, medialis et lateralis

Три повърхности – facies medialis, lateralis et posterior

В дисталния край се намира медиалния глезен – malleolus medialis, латерално се намира incisura fibularis, вдисталния крайния край се намира ставна повърхност за свързване със скочната кост facies articularis inferior

Върху задната повърхност на тибиата се намира гребен наречен lineae musculi solei

FIBULA

на проксималния край caput fibule с връх apex capitis fibule, тялото има три ръба - преденмзаден, медиален (междукостен) – margo anterior, psoterior et medialis

Долния край на костта е malleolus lateralis, зад който се намира ямка fovea malleoli

lateralis

OSSA PEDIS

Tarsus – задноходилни кости

Ossa tarsi

Talus – скочна кост

Calcaneus – петна кост

Os naviculare – ладиевидна

Os cuboideum - кубовидна

Три клиновидни – ossa cuneiformia – mediale, laterale et intermedia, най- голяма е медиалната -> латерална -> интермедиа

ЧЕРЕП

Мозъчен череп

Челна кост – os forntale

Теменна кост – os parietale

Тилна кост – os occipitale

Клиновидна кост – os sphenoidale

Слепоочна кост – os temporale

Решетачна кост – os ethmoidale

OS FRONTALE

Люспа – squama frontale

Tuber frontale

Glabela

Дъга на веждата – arcus superciliaris

Margo supraorbitalis

Foramen supraorbitale

Processus zigumaticus се свързва с os zigumaticum

Очнична част – pars orbitalis тавана на очницата орбита, медиално се обособява гребен spina trohlearis, латерално се намира ямка за слъзната жлеза fovea glandule lacrimalis, има две повърхности горна орбитална и горна церебрална ,

Носна част – pars nasalis медиална се разполага incisura ethmoidalis, в която заляга част от os ethmoidale

OS OCCIPITALE

Squama occipitalis – люспа, две повърхности, на външната повърхност има изпъкналост налечена protoberantia occipitalis exgterna, под нея има гребен наречен crista occipitalis externa, от вътрешната страна се намира protuberantia occipitalis interna под нея crista occipitalis interna, а над нея бразда наречена sulcus sinus sagitalis superios, встрани от prot. Occ. Interna има две бразди sulcus sinus transfersus. Тези образувания образуват фигура с формата на кръст наречена eminentia cruciformis

Pars basilaris – основна част - върху нея се намира изпъкналост tuberculum pharyngeum, отвътре се разполага clivus (улей, свод)

Pars lateralis – чифтна латерална част тези

части заграждат големия тилен отвор, наречен foramen ociipitale magnum, върху нея се намират condylus occipitalis залягащи върху атлас, над тях ямка fossa condylaris с foramen condylare, над кондилите се разполага канал, през който преминава 12-тия черепно-мозъчен нерв nervu hypoglosus – canalis nervi hypoglossi

OS PARIETALE – чифтна

На външната повърхност има добре изразен tuber parietale и foramen prietale, очертват се две линии (гребена) linea temporalis superior et inferior, костта има четири ръба и четири ъгъла

Margo sagitalis –горен

Margo squamosus – долен

Margo frontalis - преден

Margo occipitalis – заден

Angulus frontalis – горен преден

Angulus occipitalis – горен заден

Angulus sphenoidalis – долен преден

Angulus mastoideus – долен заден

OS SPHENOIDALE

има следните части: тяло cospus - ossis sphenoidalis, малко крило - ala minor, голямо крило – ala major, криловиден израсък – processus pterygoideus, тялото има следните повърхности: предна насочена към носната кухина, две странични и задна повърхност, върхо която се намира турското седло (sella turcica), между малкото и голямо крило се загражда fissura orbitalis superior. Повърхностите на ala major са facies cerebralis, facies orbitalis към очницата, facies temporalis, facies maxillaris, facies infratemporalis. Върху голямот крило има три отвора – foramen rotundom, foramen ovale и foramen spinosum. Processus prerygoideus има две пластинки lamina medialis и lamina lateralis, между тях се загражда fossa pterygoidea, в горната му част преминава canalis pterygoideus.

OS TEMPORALE

Squama temporalis - люспа

Pars timpanica – тъпанчева част

Pars petrosa – пирамидна, скалиста част

OS ETHMOIDALE

Lamina cribrosa - хоризонтална пластинка

Lamina prependicularis - перпендикулярна

пластинка

Labirintus ethmoidalis – лабиринт, тен съдържат celule ethmoidalis

Лицев череп

Maxilla – горна челюст

Mandibula – долна челюст

Os nasale – носна кост

Os lacrimale – слъзна кост

Os zygumaticum – яблъчна кост

Vomer – ралник

Os palatinum - небцова кост

Concha nasalis inferior – долна носна мида

Горната и средна носна мида са части на решетачна кост

MAXILLA

Cospuse maxille - тяло намира се голям околоносов синус sinus maxillaris

• Facies anterior – лицева повърхност

o Margo infraorbitalis

o Foramen infraorbitale

o Fossa canina

o Juga alveolare – гребени образуване от корените на зъбите

• Facies orbitalis

• Facies temporalis

• Facies nasalis

Между трите конхи се заграждат трите носови прохото meatus nasi superior, medius et inferior, в които се отварят околоносните синуси

• Sinus maxillaris

• Sin. Sphenoidalis

• Sin. Frontalis

• Celule ethnmoidalis anteriore, media, posterioris – части на лабиринта

Proc. Frontalis – челен израстък

Proc. Zygumaticus - яблъчен изр.

Proc. Alveоlaris – алвеоларен изр.

Proc. Palatinus – изгражда твърдото небце

OS PALATINUM

• Lamina perpenicularis

• Lamina chorisontalis

MANDIBULA

• Corpus mandibulae – proc. alveolaris

• Ramus mandibule

o Proc. Coronoideus – преден

o Incisura mandibulae

o Proc. Condilaris – заден

 Caput mandibulae

Link to comment
Share on other sites

  • 2 седмици по-късно...
  • Потребител

Zdr!

Mnogo se radvam na publikaciqta ti 6te mi bude ot golqma polza!

No imam nqkoi vuprosi, otnosno pravopisa na nqkoi dumi kato :

coxigis (ne se li pi6e coccygis), vertebra(e), trohlea (trochlea) i dr?

Ne 4e ako sa gre6ki e koi znae kakvo, no vse pak e po-dobre kato 4eta (4etat i dr posetiteli) na saita da zapomnqme pravilnoto izpisvane na dumite.

Blagodarq o6te vednuj!

:)

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Добре дошла, Venelina.

Да, coccygis е правилно, както и trochlea, не виждам грешката във vertebra, не знам там какъв е проблема, може би се касае за vertebraе - мн. ч. като "ае" се чете като "е".

Все пак пиши на кирилица.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...