Отиди на
Форум "Наука"

Карта/и с крепости и селища на дн. бълг. територия


Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Потребителят Iwань търси карта с тракийските, римските и българските крепости и селища (или - само тракийските и римските), разположени на българската територия.

Може да потърси в книгите, например, в които се говори за крепости - напр. т. 2 на "Бълг. военна история" - Чолпанов. Или - пак от същия автор - "Каменните щитове на България".

Колкото до интернет, може да се потърси тук:

http://www.bulgariancastles.com/

http://www.castlesontheweb.com/

http://www.castles.org/

http://www.castlemaniac.com/

http://www.casteland.com/

http://www.relaischa...ge=home&lang=en

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • Потребител

Няма такава карта за свободно ползване все още. Единствено археолозите имат подобна, но с всички археологически обекти. Аз се мъча в момента да изкарам на показ всички крепости в България, но става ужасно бавно и липсва информация за повечето обекти, а и много вече са изчезнали. В територията на днешна България става дума за около 6000 крепости, от които в момента съм открил 1500- 1600.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Архелогическата карта на България е информационна система, а не някакво графично изображение както подвежда заглавието:

НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"

Издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за създаването и поддържането на автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" (АИС АКБ) и предоставянето на информацията от нея.

Чл. 2. (1) Автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" представлява база данни, която съдържа информация за археологическите обекти в Република България.

(2) Базата данни на АИС АКБ се създава в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН), поддържа се и е достъпна чрез интернет.

Чл. 3. (1) Информацията от база данни АИС АКБ се ползва само за дейности, свързани с проучването, опазването и популяризирането на археологическото наследство.

(2) Редът за достъпа до базата данни на АИС АКБ е определен в глава трета.

Чл. 4. Методическото и научното ръководство на дейностите по създаване и поддържане на АИС АКБ се осъществяват от НАИМ при БАН.

Чл. 5. Финансирането на дейности по създаването и поддържането на АИС АКБ се осъществява в рамките на бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката, Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), НАИМ при БАН, Центъра за подводна археология (ЦПА), регионалните и общинските музеи.

Чл. 6. (1) Базата данни на АИС АКБ е защитена по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

(2) При използване на информация от АИС АКБ задължително се посочват авторът и номерът на регистрационната карта в базата данни.

Глава втора

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АИС АКБ

Чл. 7. (1) Базата данни на АИС АКБ се създава чрез регистрационни карти за всеки археологически обект след извършено теренно археологическо проучване. Регистрационните карти съдържат данните, посочени в приложението.

(2) Регистрационните карти се изготвят и за всички археологически обекти, независимо дали са открити в резултат на теренни археологически проучвания или са станали известни при строителни, земеделски, добивни, благоустройствени, подводни или други дейности, свързани с нарушаване на земната повърхност, или след разкопки, проведени без разрешение по чл. 148, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН).

Чл. 8. (1) Регистрационните карти за АИС АКБ се изготвят от лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "История и археология" и са в договорни отношения с българска културна или научна организация или университет, осъществяващи дейностти, свързани с опазване на археологическото наследство.

(2) Достоверността на информацията, въведена в регистрационната карта, се удостоверява с подписа на автора.

Чл. 9. (1) Управлението на база данни АИС АКБ се осъществява от национални и регионални администратори.

(2) Национални и регионални администратори могат да бъдат археолози, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "История и археология".

(3) Националните и регионалните администратори се определят със заповед на министъра на културата по предложение на Съвета за теренни проучвания.

(4) За всяка административна област се определя по един регионален администратор от държавен, регионален или общински музей.

Чл. 10. (1) Националните администратори са двама археолози, които са в трудово правоотношение с НАИМ при БАН и имат най-малко пет години професионален опит в извършването на теренни проучвания.

(2) Националните администратори:

1. управляват цялата база данни;

2. одобряват регистрацията на заявителите за ползване на информацията от базата данни на АИС АКБ и предоставят правата за пряк достъп;

3. приемат попълнени регистрационни карти за нови археологически обекти по чл. 13, ал. 2;

4. нанасят поправки в регистрационни карти, когато са установени фактически грешки при попълването им или е постъпила нова информация за археологически обект;

5. провеждат въвеждащо и периодично обучение за работа по създаването и поддържането на АИС АКБ на регионални администратори и на други археолози;

6. изготвят предложения за подобряване на базата данни и за осигуряване на финансирането й;

7. изготвят и предоставят справки от базата данни АИС АКБ за нуждите на юридически и физически лица по реда, определен в глава трета;

8. отчитат дейностите, свързани с поддържането и развитието на АИС АКБ, ежегодно с доклад до министъра на културата и на националните археологически конференции.

Чл. 11. (1) Регионалните администратори са археолози от държавни, регионални или общински музеи с най-малко три години професионален опит в извършването на теренни проучвания.

(2) Регионалните администратори отговарят за приемането и поддържането на информацията в базата данни на АИС АКБ за територията на съответната административна област.

(3) Регионалните администратори:

1. приемат попълнени регистрационни карти за нови археологически обекти от съответната административна област;

2. нанасят поправки в регистрационни карти за АИС АКБ, когато са установени фактически грешки при попълването им или е постъпила нова информация за археологически обект;

3. провеждат обучение за работа по създаването на АИС АКБ с археолозите от музеите в съответната административна област;

4. изготвят предложения за подобряване на базата данни и за осигуряване на финансирането й в региона, за който отговарят;

5. организират и провеждат издирвания на археологически обекти по реда на ЗКН с цел попълване на база данни на АИС АКБ;

6. изготвят и предоставят справки от базата данни за нуждите на юридически и физически лица по реда, определен в глава трета;

7. отчитат дейностите, свързани с поддържането и развитието на АИС АКБ, ежегодно с доклад до националния администратор.

Чл. 12. Дейностите, осъществявани от националните и регионалните администратори по чл. 10 и 11, се вписват в длъжностните им характеристики.

Глава трета

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ АИС АКБ

Чл. 13. (1) Попълнените регистрационни карти за археологически обекти се приемат в електронен вид от регионалните администратори. След приемането регистрационните карти се разпечатват в два екземпляра и подписват от авторите. Единият екземпляр се предава на националния администратор по реда на ал. 2, а вторият - в съответния музей.

(2) Националните администратори приемат регистрационните карти на хартиен носител по време на годишните отчети за проведени теренни археологически проучвания, като предават един екземпляр в архива в НАИМ при БАН.

(3) Копие от регистрационната карта се предава в Националния документален архив на НИНКН, а за археологически обекти под вода - и на ЦПА.

(4) Регистрационните карти се съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за националния архивен фонд.

Чл. 14. (1) Информацията от базата данни АИС АКБ се ползва чрез пряк достъп и чрез справки.

(2) Министерството на културата и НИНКН имат достъп до цялата база данни за ползване на информацията от АИС АКБ, а ЦПА - за информацията, свързана с подводни проучвания.

(3) Министърът на културата определя до три длъжностни лица от ведомствата по ал. 2 с право на достъп, които ползват информация при изпълнение на служебните си задължения.

(4) Правото на пряк достъп до базата данни на длъжностните лица по ал. 3 се определя за срок от две години.

Чл. 15. (1) Пряк достъп до информация в АИС АКБ имат археолози, които са в трудови или служебни правоотношения с българска културна, научна организация, университет или ведомство, дейността на които е свързана с опазване на археологическото наследство.

(2) Археолозите от регионални и общински музеи имат пряк достъп до базата данни за съответната административна област, в която се намира седалището на музея.

(3) Археолози, които са в договорни отношения с институти към БАН, Националния исторически музей или университети, получават достъп до информация за определена регионална база на АИС АКБ след аргументирана заявка до национален администратор.

(4) Лицата по ал. 1, 2 и 3 получават статут на потребител, след като регистрацията им бъде одобрена от национален администратор.

(5) Потребителите:

1. ползват информация в базата данни, за която са получили достъп;

2. въвеждат информация за археологически обекти чрез попълнени регистрационни карти;

3. добавят нова информация в своите регистрационни карти;

4. правят предложения до регионалния администратор за редактиране на регистрационни карти от други автори;

5. получават достъп до част от информацията в цялата база данни на АИС АКБ след аргументирана заявка до национален администратор.

(6) Потребителите са длъжни да ползват информацията от база данни АИС АКБ само за дейностите, свързани с проучването, опазването и популяризирането на археологическото наследство.

Чл. 16. (1) Справки от базата данни на АИС АКБ се предоставят от националните и регионалните администратори, НИНКН, както и от ЦПА - за археологически обекти под вода, на ведомства, общини и на физически и юридически лица.

(2) Справки от АИС АКБ се получават въз основа на заявка и при представяне на някои от следните документи:

1. разрешение за теренно археологическо проучване;

2. договор за извършване на консервационно-реставрационни работи по културни ценности;

3. акт за собственост върху недвижим имот;

4. договор за участие в колектив за изготвяне на доклад по оценка за въздействието върху околната среда;

5. договор за изготвяне на устройствени или инвестиционни проекти;

6. разрешение за строителство, монтаж на съоръжения или за извършване на други дейности в определена територия.

(3) Справката по ал. 1 представлява извадка от база данни от АИС АКБ за наличието на археологически обекти в територията, обект на заявката.

(4) Справките по ал. 1 се заплащат по тарифа, одобрена от Министерския съвет, в организацията, която предоставя услугата.

Глава четвърта

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 17. (1) Източниците за финансиране на дейностите за създаване и поддържане на АИС АКБ са:

1. бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието, младежта и науката;

2. бюджетът на общините;

3. Общински фонд "Култура";

4. приходи от държавни такси по чл. 16, ал. 4;

5. проекти и програми;

6. дарения.

(2) Събраните средства по ал. 1 могат да се използват само за дейности, свързани с поддържането и развитието на АИС АКБ.

Чл. 18. Решения за финансиране на дейности по развитието на АИС АКБ от бюджета на Министерството на културата се вземат от министъра на културата въз основа на експертно становище на Съвета за теренни проучвания по предложения, подготвени от националните администратори.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя се Наредба № 26 от 1996 г. за развитието, ползването и управлението на автоматизираната информационна система "Археологическа карта на България" (ДВ, бр. 34 от 1996 г.).

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 155, ал. 2 ЗКН и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на културата.

Приложениекъм чл. 7, ал. 1

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Няма карта, но пък има списъци по области на всички недвижими паметници на културата, които са считат за по-важни. Разбира са повечко от изброените тук, но май и тамошния списък е по-нов.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...