Отиди на
Форум "Наука"

Цар Йоан Александър /1331-1371г./ в монетите на воеводата Владислав Влайко


Recommended Posts

 • Потребител

Понеже в долупосочения източник въобще липсва /защо ли?!/ каквато и да е податка за втората персона на монетите на Владислав Влайко, ще е интересно да направим едно проучване или по-скоро сравнение, за да установим коя е величайшата персона до воеводата.

МОНЕТИТЕ НА ВЛАДИСЛАВ ВЛАЙКО :

08d62d61c694.jpg

f0d89f7ec5a4.jpg

Тайнствената величайша особа фигурира и на други монети в тази епоха и в същия географски ареал. Пример за това е следващата монета.

МОНЕТА НА ЦАР ЙОАН АЛЕКСАНДЪР СЪС СИНА СИ МИХАИЛ-АСЕН:

2bfdbba5b53a.jpg

ОБРАЗИТЕ НА ЙОАН АЛЕКСАНДЪР В МОНЕТИТЕ:

f9e9c740bbc1.jpg

a02bfcba7cf1.jpg

c444fe4a816a.jpg

1-2: образ от монети с Владислав Влайко;

3: образ от монета с Михаил-Асен;

ОБРАЗИ НА ЙОАН АЛЕКСАНДЪР В ЕВАНГЕЛИЯ И КТИТОРСКИ ПОРТРЕТИ:

34c56e6c343b.jpg

6f93b97547df.jpg

700bc599ab46.jpg

от 1 до 5 : Царските портрети в т.нар. Лондонско четириевангелие на цар Иван Александър (1331-1371), рисунки на л. 3, л. 124, л. 134, л. 212, л. 272, 1355-1356 г.

6: Йоан Александър - Рисунка на л. 2 от Търновския препис на Манасиевата летопис, Ватикана, 1349 г.

7: Йоан Александър – ктиторски портрет от Бачковски манастир /ХІV в./

КАКВО МОЖЕ ДА ПРАВИ ОБРАЗА НА ЦАР ЙОАН АЛЕКСАНДЪР В МОНЕТИТЕ НА ВЛАДИСЛАВ ВЛАЙКО?

... Същото, каквото прави митничаря на българския цар в Рукър, Карпати. Митничаря събира митни сборове в митницата по северната граница. От своя страна царя дава правомощия /"концесии за сечене"/ и контролира емисиите на монетите в държавността си. Напоследък Йоан Александър прави същото на монетата с Владислав Влайко, каквото прави и на монетата с Михаил-Асен - символизира държавната висша власт в държавата издател на монетите, държавата на "царя на българите" /или на "българите и гърците"/ Йоан Александър.

Темата възможно е в много близка обвързаност със следните:

"Монета на областта Влахия с издател цар Йоан Шишман Български /1371-1395 г./"

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8218

"Независимия български владетел Шишман Фружин 1454 г- ?"

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8564

Източник относно монетите на Владислав Влайко от сайта "Монети романещи":

Monedele atribuite domniei lui Vladislav I Vlaicu sunt din argint şi au fost categorisiţi astfel: I - piese cu diam. 18-21 mm, greut. medie 1,05 g; II - piese cu diam. 16-18 mm, greut. medie 0,70 g; III - piese cu diam. 15-16 mm, greut. medie 0,35 g (anepigrafe). Monedele din prima categorie ar aparţine unui sistem similar cu ducaţii veneţieni de argint bătuţi la 1202, denumiţi iniţial ducaţi, apoi groşi sau matapani, mult imitaţi în Peninsula Balcanică. Numele ducat este atestat mai târziu în documente şi pentru unitatea monetară a Ţării Româneşti, care era echivalent cu groşii sârbeşti şi bulgăreşti bătuţi în sistemul ducaţilor veneţieni de argint. Monedele din a doua categorie, cu greutate medie de 0,70 g, echivalente cu dinarul unguresc de argint din acea vreme, le revine denumirea de dinari. A treia categorie, monede anepigrafe cu greutate medie de 0,35 g, a fost cunoscută sub numele de ban (aşa se numea anterior dinarul de argint al banilor Slavoniei). Banul muntean era echivalent cu 1/2 dinar, deci corespundea obolului unguresc.

Raportul dintre monede: 1 ducat muntean = 1,1/2 dinar = 3 bani; 1 dinar = 2 bani.

превод на английски:

The coins attributed to Vladislav I Vlaicu are struck in silver and are of the following types: I - coins with the diameter of 18 to 21 mm, average weight approx. 1.05 grams; II - coins with the diameter of 16 to 18 mm, average weight of approx. 0.70 grams; III - coins with diameter of 15 to 16 mm, average weight approx. 0.35 grams (bearing no inscriptions). The coins of the first type could be minted according to Venetian ducats standard (first struck in 1202), initially named ducats, next groats or matapans, and heavily copied in the Balkans. The name ducat is recorded later in the documents as the monetary unit of Wallachia, which was equivalent to the Serbian and Bulgarian groats minted according to the venetian ducats standard. The coins of the second type, with an average weight of approx. 0.70 grams are equivalent to the Hungarian denar and are named dinar (with the plural dinari). The third type, coins bearing no inscriptions, with an average weight of 0.35 grams were named ban (with the plural bani) (that's the previous name of the silver denar minted by the Slavonian rulers). The ban was equivalent to one half of the dinar, which was the Hungarian obol.

The exchange rate was: 1 ducat = 1 1/2 dinar = 3 bani; 1 dinar = 2 bani.

http://monederomanesti.cimec.ro/vladislav1.htm

Други източници:

http://apollon.blog.bg/izkustvo/2009/10/14/moite-snimki-na-edinstveniia-bylgarski-car-s-avtentichen-por.415408

http://segabg.com/online/article.asp?issueid=3501&sectionid=5&id=0001301

http://segabg.com/online/article.asp?issueid=3160&sectionid=5&id=0001301

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

И все пак, какво правят БЪЛГАРСКИ МОНЕТИ С КОНТКРАМАРКИ в секция за монетите на Владислав Влайко от "монети романещи"?!

GROŞI BULGĂREŞTI CONTRAMARCAŢI

Av. Contramarcă cu scut despicat: I 2 grinzi, II plin.

Av. anepigraf

Rv. anepigraf

AR, ?mm, ? g

MBR -

Publicaţi de Dr. G. Severeanu, Contribuţiuni la studiul începuturilor numismaticei Ţării-Româneşti, în BSNR, anul XII, No. 25, iulie-octomvrie 1915.

ref: TRA0a0001

Av. anepigraf

Rv. anepigraf

AR, ?mm, ? g

MBR -

Publicaţi de Dr. G. Severeanu, Contribuţiuni la studiul începuturilor numismaticei Ţării-Româneşti, în BSNR, anul XII, No. 25, iulie-octomvrie 1915.

ref: TRA0a0002

"Монети романещи":

http://monederomanesti.cimec.ro/vladislav1.htm

Ето отговора:

"...

Втори тип: лицева страна- Христос изправен в цял ръст, благославя с две ръце; обратна страна- Иван Александър и синът му Михаил Асен държат заедно знаме. Това е най-често откриваната в археологическите находки българска средновековна монета. Среща се в много варианти. Имената на двамата съцаре са изписани чрез монограми. Върху някой монети личат контрамарки на влашкия войвода Владислав I Влайку. Този владетел не е сякъл собствени монети. Ползвал е асприте на цар Иван Александър, правейки ги "свои" чрез поставяне на знак върху тях."

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8

Старобългарски монети

превод на английски:

"...Second type: Frontage - Christ upright in full-length, blessing with two hands; reverse - Ivan Alexander and his son Micheal Asen together holding a flag. That is the most common Medieval Bulgarian coin which is often discovered during archaeological excavations. The names of the two co-Emperors are written in monograms. On some of the coins there are marks of the Wallachian Prince Vladislav I. That ruler did not mint his own coins and used the coinage of his suzerain Ivan Alexander, adding his signs."

http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Bulgarian_coins

Medieval Bulgarian coins

много подробна информация по темата тук:

http://www.orthodoxcoins.com/bul/index.php?l=bg&s=7&t=30

за монетите на Йоан Александър, 1331 - 1371 г. - средновековни монети.

Владислав Влайко не е сякъл собствени монети /или не е искал или не е могъл легално да добие това право/, а е ползвал асприте на царя си Йоан Александър Български, като само е поставял личния си знак. Поради тази причина монетите на Йоан Александър и България се намират в секцията, като "първи" от "монети романещи"! Сиреч първите т.нар. "монети романещи" са български поредни монети на пореден български владетел, в случая Йоан Александър с контрамарка на племенника му и български първенец /"принцепс"/ и воевода Владислав Влайко, слагани за престиж и показване на високия му ранг в държавата на царя му - издател на монетите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

иванко, за тези монети приписвани на ВЛАДИСЛАВ ,

Влайку Vlaicu I (1364 - 1377)

е изразено сериозно съмнение в датировката им.Според коментар от ето този румънски адрес

http://romaniancoins.org/vlaicuducat.html

защриховката която е налична на две от лентите на щита е способ за изобразяване на цвят и е възникнал не по рано 16 век и е изключено това да са монети от 14 век. На щита са изобразени четири ленти две от които са защриховани и това представлява цвят .В средновековните карти представлява или дълбочина и височина и е възникнало като технически способ в 15-16 век,дори за картите на хартия.

"One of the site visitors, more skilled in heraldry than us, informed us that the representation of colors by hachures was introduced after the 14th century, and thus many years after this coin was struck. We made what would be, properly called, an anachronism.

The idea of color representation can be found also in the monograph Monede şi bancnote româneşti, so we are not the first to be deceived. From the book Din heraldica României by Mrs. Maria Dogaru we find that the use of black and white representations for heraldic colors began in the 16th century. This representation became widely used at the middle of the 17th century. In 1638 the Italian Silvestro de Pietra Santa used for the first time the conventional signs in a printed book. "

Един от посетителите ,доста по умел в хералдиката от нас,ни информира че представянето на цветове чрез защриховка е представено след 14 век,и това е много години след издаването на тези екземпляри.

Идеята за предаване на цвят може да се намери и в моногарфията Monede şi bancnote româneşti,така че ние не сме първите излъгани. От книгата Din heraldica României на Mrs. Maria Dogaru разбираме,че използването на черно и бяло изобразяване на нералдични цветове започва в 16 век. Става широко разпространено в средата нан 17 . В 1638 г италианецът Silvestro de Pietra Santa използва за първи път цонвенционално сомволи в печатна книга.

Дали не са на Влад Цепеш,друг български воевода зависи от това кога за пръв път е установена тази защриховка.

За цялото т.нар. влашко монетосечене,не може всички да са единодушно съгласни,че елита бил български(воеводи,език,аристокрация,владетели,книжнина ) а монетите да са били издавани от селските ковачи които може би били ромънеще ,би трябвало да са ромънеще ,ама нямаме факти.

Монетите се издават от българския елит и са на български почти докрая,когато в 1859 г се създава Ромъния. За целта освободената от братушките Варна ,която цели три години е свободна.1828-1831 г отново се връща на турците,защото кво яеше да стане после при освобождениоето на задунайските братя,требуваше на варненци да се върне Добруджа,вместо да я разменят Освободителите с Бесарабия.Та така,варненци и България не били свободни преди ромънещето иначе отиде у ряката освобождението и освободителите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

иванко, за тези монети приписвани на ВЛАДИСЛАВ, Влайку Vlaicu I (1364 - 1377)

е изразено сериозно съмнение в датировката им.Според коментар от ето този румънски адрес

http://romaniancoins.org/vlaicuducat.html

защриховката която е налична на две от лентите на щита е способ за изобразяване на цвят и е възникнал не по рано 16 век и е изключено това да са монети от 14 век. На щита са изобразени четири ленти две от които са защриховани и това представлява цвят .В средновековните карти представлява или дълбочина и височина и е възникнало като технически способ в 15-16 век,дори за картите на хартия.

Интересно е, че тези дадени във връзката ти унгарски монети /или "влахски" под унгарска концесия за сечене/ приписвани на Владислав Влайко, може да не са от него. Наистина последното е доста по-вероятно, да са по-късни емисии и на друг български воевода.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Сега забелязвам, че е дадена монета с защриховки върху щит, но тя е на български език и по българска "концесия". Мислех, че става въпрос за някои от монетите или "монетите" на Владислав Влайко /дадени в същата връзка в моите източници/ с защриховка, но на латински език - унгарска "концесия", в качеството му на воевода на южните унгарски владения в Трансилвания - Алмуш и Фагараш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Тъй като въпросния линк http://monederomanes.../vladislav1.htm интернет не ми го намира, същата текстова информация за монетите на Владислав І Влайку е поместена в друг румънски сайт http://romaniancoins.ancients.info/vladislav1.htm . Там след обяснителния текст, над репродукцията на монетите пише обаче, че са БЪЛГАРСКИ ГРОШОВЕ.

post-2642-12767598446187_thumb.jpg

Първите три изображения в поста на Иванко са на монети от една и съща емисия на българския цар Йоан Александър. В http://www.orthodoxcoins.com/bul/index.php?l=bg&s=7&t=30 тези монети са обяснени, като: Христос прав / Йоан Александър и Михаил държат знаме. Войвода на тях няма!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Понеже в долупосочения източник въобще липсва /защо ли?!/ каквато и да е податка за втората персона на монетите на Владислав Влайко, ще е интересно да направим едно проучване или по-скоро сравнение, за да установим коя е величайшата персона до воеводата.

МОНЕТИТЕ НА ВЛАДИСЛАВ ВЛАЙКО :

08d62d61c694.jpg

f0d89f7ec5a4.jpg

Тайнствената величайша особа фигурира и на други монети в тази епоха и в същия географски ареал...

Иванко, престани да ни лъжеш, много те моля. Това е форум наука, не конкурс по надлъгване.

На луди ни направи с безкрайните си инсинуации и и опити да заблуждаваш, представяйки ни този път монети на българския цар Йоан Александър, които уж били монети на валахски владетел Владислав Влайку.

Не ти ли омръзна да подвеждаш форума?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От камбанарията на днешния ден и събрана информация бих поставил по-точно име на темата, а именно:

"Първата "монета романещи" е на цар Йоан Александър Български със синът му Михаил Асен" /с конткрамарка на техния воевода, племенник и братовчед Влайко/.

Извинявам се отново "подведох" форума по отношение на заглавието. :biggrin:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Иванко,не ти подвеждаш някого,ами те си пишат и си четат написаното и си ръкопляскатъ. Имам предвид Държавата Ромъния и Държавата България които са определили всички български средновековни валашки и молдовански и бесарабски монети за "ромънски".

Ето една "ромунешка" монета от 1612 г. Да има нещо общо с българските валашки. Нищо. Некой да им пречи на "романешките" ковачи да си ги бачкали по тоя "романешки" тертип с "ромейски " букви и да се обединят като Ромуния .Никой не им пречи. Е какво обердинили ги насила "освободителите" братушки,които преди това зарязали порт Варна,защото им развалял плановете за "освобождение".Що Великобритания не върна порт Гибралтар или Хонконг ?

С тази метална защриховка тези приписвани на Влайку няма как да са негови.А от Владислав III Цепеш (Дракула) има намерени две дето на нищо не приличат и никой не вярва че са негови, Да ама тези са ги определили като Влайку (1364-1377) в Библията.

post-4727-1277960902695_thumb.jpg

post-4727-12779631563244_thumb.jpg

post-4727-12779637745127_thumb.gif

post-4727-12779645223549_thumb.gif

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко, престани да ни лъжеш, много те моля. Това е форум наука, не конкурс по надлъгване.

На луди ни направи с безкрайните си инсинуации и и опити да заблуждаваш, представяйки ни този път монети на българския цар Йоан Александър, които уж били монети на валахски владетел Владислав Влайку.

Не ти ли омръзна да подвеждаш форума?

енчо,

ти и гергов се правите на луди. Там си пише че са контрамаркирани.Цялото т.нар, валашко монетосечене си е българско феодално монетосечене . Простотиите са че въпреки ясните надписи им титли от името Шишман в "библията на ромънското монетосечене" ги определили като ромънски. Е и/ Виж какво пише на тях. шишман. Даже на някои тук коментираните то пише Владислав, с обърнато W. "Евангелистите" им го написали Млад Воевод.

като Шишман.където пишело Мунас

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Екатерина Велика 1762-1796 ,Монета на Молдавия и Валахия от 1772 3 Пара-Денги (MON.MOLD. I VALOSK) с гербовете на Молдавия и Валахия

Кой ги бил създал и кой им бил цар ,а?Кой им разменил Берсарабия за Добруджа ,а на варненци за подарък Кирил и Методи.

post-4727-12779655437845_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...