Отиди на
Форум "Наука"

За обективната истина с въпроси и отговори


Recommended Posts

 • Потребител

ЗА ПРОИЗХОДА НА ПРИНЦИПИТЕ НА НЮТОН В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗОВАТА СЪЩНСТ НА ВЕЧНОСТТА, НА БОГА.

В периода 1960 -2009 г. сам и със съавтори достигнах до резултати, открития ,изобретения, теории, които обуславят и гарантират икономически изгодна и безопасна за хората и природата директна гравитационна енергетика с неограничени възможности за добив на енергия на базата на гравитационните полета на земята и други небесни тела, като естествени и неизчерпаеми източници на енергия.

От най –дълбока древност до днес учените съзнателно или несъзнателно са дирили да открият произхода на всичко ,което ни заобикаля във всемира. Така те са стигнали и до идеята за Бога, като всеобщо начало и всеобщ творец и рушител на всичко във Всемира. На базата на идеята за Бога, като духовна и не само ,като духовна власт те са създали различните религии, както за светската власт имаме различните идеологии и партии, което както по отношение на духовната, така и на светската власт произтича от агресивността на живата природа, от която природата на човека не прани изключение.

В диренето на всеобщото начало човечеството съзнателно и несъзнателно се разделя на две големи групи.

Първата група това са вярващите в богове и в един единствен Бог, на които в незнание и заблуда приписват човешки образи и качества.

Втората група това са хората, които не вярват в наличието на богове и всичко е природа, без наличие на Бог, но те не отричат наличието на сила, на закони, на които всичко е подчинено и те търсят началото на света в който живеят.

По отношение на началото и произхода на всичко във Всемира фундамента е:

При вярващите: Всичко е от Бота ,в Бога и Бог е в всичко.

При атеистите: Всичко е от природата, в природата и природата е в него.

По същество тези два фундамента не се различават. И двата приемат само едно начало и един произход и не допущат друго начало и друг произход. Разликата е само в наименованието. Едното е Бог, другото е природа.

При създаването на моята теория за базовата същност на Вечността за да дам едно от най- фундаменталните теоретични обяснения на постигнатото от мен и моите съавтори аз си зададох следния въпрос:

Съществува ли така реалност от която и в която да произтича всичко и която да се намира във всичко, извън която да няма нищо друго?

2

На този въпрос отговорих положително и приех за такава същност , като Бог и като природа неделимото и съхранимо триединство от: пространство – материя – движение. На базата на това триединство изградих моята теория, което се характеризира на кратко със следното:

1. То е Вечност, без начало и без край .

2. То, като Вечност, не се създава и не се унищожава.

3. Към него не може да се прибави нищо и не може да се отнеме нищо.

4. Характеризира се ,като пространство, като материя и като движение, както и всяка част от него/ жива и “мъртва”/ с обем, като част от всеобщото пространството, с маса, като част от всеобщата материята и с движение, измеримо с път и скорост, като част от всеобщото движение.

5. Необяснимо с нищо друго освен със собствената си същност, както ,като неделимо единство, така и като пространство, като материя, като движение.

6. Със своята същност е на лице във всичко, което реално съществува в Всемира и обяснява неговата същност, свойства и качества.

7. От него, като Вечност / съхранение/ произтичат и всички вечни и ненарушими природни закони.

8. С пространството това триединство е всеобщо вместилище, без каквото реалностите няма къде да бъда.

9. С материята то е инертният строителен материал без какъвто няма от какво да се изграждат реалностите във Всемира.

10. С движението то е единственият творец и рушител във Всемира,без който няма и не може да има изграждане и разграждане, живот и смърт на всичко преходно,в това число и на човека с тяло, ум, мисъл и чувства.

Както всичко, като форма, структура, явление , природен закон произтича от неделимото и съхранимо триединство, така и принципите на Нютон произхождат от това триединство.

Инертността на триединството, като материя обуславя и гарантира , на базата на своята съхранение, относителния покой и инерциално движение на телата, които без действие на външна сила не може да бъдат нарушени и това е принципа “ Без външно силово въздействие нито едно тяло не може да промени своето положение на покой и инерциално движение”.

3

Инертността на триединството, като материя обуславя и всяко противодействие на всяка външна и на базата на тази реалност е принципа” Всяко действие има равно на себе си противодействие”.

Докато инертността, като базова качество на триединството определя произхода и същността на противодействието, до движението е единственото действие във Всемира.

В съответствие с закона за съхранение на триединството и конкретно на закона за съхранение на енергията, който произтича от него движението и материята обуславят принципа “ силата е пропорционална на масата.

До колко ми е известно Нютон е проявявал голям интерес към религията ,. Вярвал е в Бога и със своите принципи се е доближил най – много до триединната и неделимо обективна същност на Вечността, на Бога, на Всемира, на Природата, като искате така я наречете тази същност, но тя е единствената всеобща база и единственото всеобщо начало на всичко във Всемира, включително и на човека,с тяло, ум и чувства.

Всичко произтича от нея, в нея и тя е във всичко.

Със своята обективна същност тя обяснява произхода и същността на всяка реалност и никой и по никакъв начин не може да посочи реалност, която да не е от нея , в нея и тя да не в този реалност – неделимо и съхранимо триединство: пространство – материя – движение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ЗА НЯКОИ ОТ ГОЛЕМИ ЗАБЛУДИ ПРИ АЙНЩАЙН ОТНОСНО СЪЩНОСТТА НА ВСЕМИРА В КОИТО ЖИВЕЕМ.

1. Че масата на телата зависи от скоростта на телата, изведена математически на базата на постоянна импулсна сила ,при нарастваща скорост, каквато няма и не може да има,при относителността на движението.

Тази заблуда е в грубо противоречие със съхранимата /вечна/ базовата същност на Вечността, на Всемира, състояща се от неделимо и съхранимо триединство от: пространство – материя – движение от което триединство, като всеобща базова същност на Вечността произтича всичко, в това число и закона за съхранение на енергията,

Който при никакви условия не може да бъде нарушен. Противоречи и на закона за съхранение на материяяга.

2. Че пространството се изкривява от телата , в разрез с обективната същност на пространството на което се преписва вещева същност, каквато то няма и както водата, която изпълва един съд не е същност от пространството, така и всичко друго, което изпълва пространството не е същност от същността на пространството. То е същност в пространството, не от пространството.

3. Че гравитацията е продукт на изкривено пространство, каквото не съществува и не може да съществува защото при пристранството няма какво да се изкривява. Гравитацията е продукт на движението и материята в пространството, но не и от пространството. Без материя и движение няма и не може да има енергия и сила, в това число и гравитационни такива.

4. Че светлината във вакуум има постоянна скорост спрямо всички тела, което противоречи на относителността на движението. Нейната скорост е постоянна спрямо телата от които изхожда, независимо от това подвижни или “неподвижни “са те, но не и спрямо всички останали тела. Самата постоянност на скоростта на телата в съответствие с инертността на материята ,спрямо телата от които изхожда показва, че те не е и не може да бъде постоянна и еднаква спрямо останалите тела в пространството.

Заблудите в обективното човешко познание, които обективно се обуславят, насаждат и завладяват човешкото съзнание, в съответствие с инертността и обоснованата от нея инерция са нещо много трудно за преодоляване, по трудно и от разрушаването на бетонни крепости.

За преодоляването на посочените заблуди, които поради големият и заслужен авторитет на Айнщайн ,на базата на които са пуснали дълбоки корени в съзнанието на хората/ учени и лаици/ ще трябва да “изтече още много вода”

Преди това ще трябва да се видят, проумеят и разберат прости и очевидни реални резултати, които нагледно доказват , че гравитационното поле не е консервативно, че директните гравитационни двигатели не са вечен двигател и са възможно, на базата на закона за съхранение на енергията след които ще трябва да се проумеят и разберат обективните истини на базата на които изградих общата теория за базовата същност на Вечността, като всеобщ творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си и налице във всичко, в това число и при човека с тяло, ум и чувства.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

ОЧЕВИДНО Е, НО!

Очевидно е !

Без пространството

няма къде да сме.

Очевидно е!

Без материя

няма от какво да сме.

Очевидно е!

Без движението

Няма кой да ни сътвори,

с живот да ни дари.

Но!

Защо таз истина,

проста и очевидна

от хората не се разбира

и заблудата почва намира,

истината да не се вижда

заблуденият от нея да се обижда,

по високо от Бога да застава

и той ,кое е истина да казва

без с Бога да се съобразява,

без истината да уважава,

да уважава и оползотворява.

Очевидно е!

Но!

Защо , защо е така?

От памтивека до века

очевидното да не се вижда,

заблудения то да обижда,

заблудата, като истина да вижда.

Но!

Истината е непобедима.

С заблуда е незаменима.

Истината ще победи

да няма за хората беди.

Очевидното ще се види.

Заблудата ще изчезне.

Чудо за чудене ще стане.

Човекът!

За себе си и Бога повече ще знае.

Повече истини ще узнае.

Така светът по добър ще стане

И всяка заблуда,

с власт дива и луда

господар да бъде,

няма веч да я бъде.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Истина

От времето на Архимед се знае, че с лост ,с тежест 10кг., която паза 1м. може да издигнем тежест 1кг на височине 10м. Тази истина добре се знае от учен и лаик, но когато те са в заблуеда не я признават и нужен им е век от заблудата да се освмободят и разберат,че отклонение от тази истина няма и ако светец и лидер са казали че вивъзможна е тя, са сграшили и трябва не на тах да вярваме, а на Бога - Вечността, при който грешка няма.

Истина е, че когато за тежести ролзуваме две еднакви системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса, всяка от които ,при положение на падане има тегло 10кг., а в положение на издигане, при еднопосочното им движение по затворен път има тегло 1кг. може със система в положение на падане, при падето й на 1м да издигнем системата в положение на издитане , когато теглото й е 1к. на 10м. Където, като я оставим да се преобърне под влияние на собственто си тегло , като аз това напарвих, при моите опити в1960 и 1984г. получаваме гравитационен потенциал 10 пъти по голям от изразходвания такъв, което ни оситурява печалба на енергия от гравитационното поле

Е = 10кг.10м - 10кг.1м. = 90кгм = 980нм.

Ако ползуваме не лост, а директен гравитационен двигател с две такива системи това е енергията, която този дивгател ни измилича от гравитационнотно поле за секи половшн оборот.

Като направим кратък анализ на такъв двигател на базата на това, че при него работната импулсна сила практически, при голямата скорост на гравитацията е постоянна е виждаме простата и очевидна обективна истина, че дори и с такъв прост двигател ,с само две системи на безконечната верига може да постигне значетелна мощност и да ин доставе значителни количестава полезна енершигя , при напълно безапасни и исономически ицгодни условия.

Половен век тази проста и очевидна истина, обяснима с неоспорими знания още от времето на Архимед от учени и лаици не се вижда и упорито се отрича,защото обсебени от казаното от светци и лидери в науката, и не виждат, какво Вечността -Бог е казала, при която няма и не може да има грешки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Няма ли кой да го застреля ;)

Обективното човешко познание , базирано на същността на Вечността -бог няма граници. Човишкота заблуда, при която човик застава над реалностите, каквито Вечността - Бо ги е създала и не прима тях за иситниа, а казаното от светци и лидери също няма граница.

Само заблудените, че са нещо повече от самата Вечност - Бог си позволяват да срелят по себепродобни и това е най - голямата беда, не само за обективното човешко познание, но и за цилият човешки род, на базата на кието политици, политици убиват. Варващи в Бог, варващи и не варващи на клади изгарят ,рай на небето да получат със слуги - ангели красиви и покори всички желания до им изпълняват.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Обективното човешко познание , базирано на същността на Вечността -бог няма граници. Човишкота заблуда, при която човик застава над реалностите, каквито Вечността - Бо ги е създала и не прима тях за иситниа, а казаното от светци и лидери също няма граница.

Само заблудените, че са нещо повече от самата Вечност - Бог си позволяват да срелят по себепродобни и това е най - голямата беда, не само за обективното човешко познание, но и за цилият човешки род, на базата на кието политици, политици убиват. Варващи в Бог, варващи и не варващи на клади изгарят ,рай на небето да получат със слуги - ангели красиви и покори всички желания до им изпълняват.

Всяко движение, при човека, при животните, при растенията, при небесните тела, при атомите е част от всеобщото и съхрнимо движение, което е част от Вечността . Без това движение никой, включително и човека не може да направи нищо. Без него няма и не може да има и човешка мисъл и човешко дело. При мъртавците чиено тела се разпадат, без съответното движение няма масъл, няма човешки дела.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Истината за базовата същност на Вечността/ Всемира, Природата, Бога и пр./, състояща се от неделимо и съхранимо/вечно / триединство от: пространство – материя – движение е очевидна и не се нуждае от други доказателства, освен от наличието на собствената й същност , което е налице във всичко ,което изпълва безкрайният Всемир.. Който в заблуда не я вижда и сто очила да ползува няма да я видиу въпреки, че никой и по никакъв начин не може да посочи и докажи някаква реалност извън това триединство, както и тя да не е от това триединство.

Никой и по никакъв начин, освен с празнословие , не може да посочи някаква реалност, която да не се обуславя от това триединство и да не се обяснява с това триединство, включително и човешката мисъл и чувства, включително и наличието на Бог, защото това триединство е единственият Бог, което със своята същност изключва наличието на всякакъв друг реален Бог.

От триединството: пространство- материя – движение и неговото съхранение/ неговата вечност/ произтичат и се обясняват всички вечни и ненарушими природни закони /божи закони/, за разлика от които човешките закони са нарушими и преходни, като самият човек, продукт на същото това триединство / на същия този реален Бог/

Всичко, което го има при небесните тела, при животните и растенията на земята е част от това триединство и като същност, когато телата/ живи и мъртви/ в космоса загиват и се разпадат тяхната същност, като част от всеобщата същност не загива, защото нейните форми и структури са преходни, но , като същност тя е вечна.

Конкретно във връзка с дейността на човека , човек по никакъв начин не може да открие нещо , което реално, като част от това триединство съществува,. Не може да изобрети и направи нищо , без да ползува това триединство и произтичащите от него вечни и ненарушими природни закони.

Ако не е пространството няма къде да е и в какво да се движи.

Ако не е материята няма от какво да е изграден.

Ако не е движението няма и не може да има творец, който да го изгради и разгради, като преходна форма и структура.

Когато хората разберат триединството , като всеобща, вечна, безначална и безкрайна същност от която и в която произтича всичко и която е във всичко те ще имат възможността да задълбочат своите обективни познания във всички сфери на обективното човешко познание.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ФОРМУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИРЕКТНИ ГРАВИТАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ.

/ КрАтко изложение, без подробни обясвения/

1. Формула за изчисление на необходимото налягане на лостовата система, при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която гарантира различните обеми,тегла и гравитационни потенциали между две гравитационни нива, при падане и издигате, при движението им по затворен път в гравитационното поле и гарантира непрекъсната работа на съответните директни гравитационни двигатели, на базата на гравитационното поле , като естествен и неизчерпаем източник на енергия.

P = F1.L1 : S.L2 kg/ s^2

F1.- Директна центростремителна или индиректна центробежда гравитационна сила

L1.- Рамо на лост на които е приложена гравитационната сила.

S.- Площ в кв.сантиметри върху която лостовата система упражнява налягане

2. Формула за изчисления на максималната стойност на постоянна работна гравитационна сила, при едно верижните директни гравитационни двигатели с един пад, на базата на системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса.

F =/n : 2/. / G1 –G2/

n.- Общ брой на системите на безконечната верига

G1.-. Тегло на всяка една от системите на безконечната верига на двигателя, при падане.

G2.- Тегло на всяка една от системите на безконечната верига на двигателя, при издигане.

3. Формула за изчисление на минималната стойност на постоянната работна гравитационна сила, при едно верижен директен гравитационен двигател с един пад, на базата на системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса.

F = //n-2/ : 2/. /G1 –G2/

4.Формули за изчисляване на максималната и минималната стойност на постоянната работна гравитационна сила, при много верижните и едно верижните , с много падове директни гравитационни двигатели, на базата на системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса.

Fmax. = m/n:2/./G1-G2/

Fmin. = m//n-2/:2/. / G1 – G2/

m. – Брой на безконечните вериги на двигателя или брой на падовете, при едно верижните директни гравитационни двигатели с неограничен брой на системи на тях.

5. Формули за изчисление на минималните и максималните стойности на постоянната обща мощност, при директните гравитационни дивгатели на базата на системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса.

Wmax = Fmax.v vata

Wmin. = Fmin.v vata

6.Формули за изчисляване на постоянната работна гравитационна сила, при едно и много лентовите директни безконечно лентови

хидростатични двигатели.

При едно лентовите : F = n.G

n.- Броя на падовете

G.- теглото на на чястта от безконечната лента, при един пад.

При много лентовите : F = m.n.G

m.- Брой на безконечните ленти.

Забележка:

Изчисленията по тези формули са напълно достатъчни да се получат достоверни резултати, които с реални опити се потвърждават, но за да се реализират директни гравитационни двигатели, с определена мощност и определено предназначение са необходими още значителен обем от изчисления, преди ползуването на тези формули.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ЗНАЧИМИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЕКТИВНОТО ЧОВЕШКО ПОЗНАНИЕ В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗОВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА/ ОТБСВ/.

В светлината на ОТБСВ най значимото фундаментално достижение в обективното човешко познание е достигането до неделимото и съхранимо/ вечно/ триединство от пространство – материя – движение, като всеобща базова същност на Вечността, на Всемира и всичко което се намира в него.

Това триединство не произхожда от нищо друго, дори и от Бог,защото самото то е същността на Бога. То няма начало и край. Не се създава и не се унищожава. Вечно е. Не се обяснява от нищо друго. Но! То обяснява всичко, защото всичко произтича от него и в него и всичко е част от него.

При тази всеобща база, като всеобщ фундамент на Вечността, на Всемира, на Бога и пр., както искаме ,така боже да я наречем фундаменталното значение да достиженията в обективното човешко познание се определя от това колко близко стоят до тази всеобща база, до това всеобщо начало на всичко във Всемира, включително и на човека.

На тази база, като върхови обективни фундаментални достижени, в обективното човешко познание маже сакратко да упоменем кледните достижения :

1. Закона за съхранение на неделимото триединство от пространство - материя – движение, от който произтичат, като частни случаи осаналите закони за съхпранение,като: за съхранение на енергята, импулса

2. Относителността на движението, открит от Галилей.

3. Закона за съхранение на енергията , открит от Р.Майер.

4. Принципите на Нютон

5. Отриването на гравитацията от Нютон.

6. Небесната механика на Нютон, като продукт на гравитационната сила.

7. Хелеоцентричната система Коперник,.

8. Центростремителните и центробежните гравитационни сили, включени в закона за подемната сила, открита от Архимед две хилядолетия, преди Нютон да открие гравитацията.

9. Всеобщия произход на небесните тела за който Ж.Бруно изгаря на клада.

10. Независимостта на гравитационното ускорение от масата на телата, които падат в гравитационните полета, открита от Галилей.

11. Наличието на условя, при които гравитационното поле не е консервативно обосновани от триединството от : пространство – матери я- движение и произтичащите от него закони за съхранение, до който , аз , при опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса достигнах в 1960г.

12. Достигането до единственият механизъм с които Вечността –Бог / движението, като единствен творец във Всемирь/ изгражда и разгражда всичко на базата на единен и неделим процес на живот и смърт, до който достигнах ,при създаването на моите теории за : безкрайност на енергията във времето, обща теория за енергийните потоци/ полета/ и общата теория за базовата същност на Вечността.

13. Откриването как работи нервната система , на базата на което се достигна до съвременната електроника.

14. И други , което ми позволи да достигна до общите закони за: енергията, за импулсната сила, за силата продукт на импулсната сила, за масата, до директните гравитационни двигатели и директната гравитационна енергетика и пр.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Какво показаха моите опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса в 1960 и 1984г., които всеки може, теоретично и експериментално да провери, но поради заблуда, че гравитационното поле е консервативно, до сега все никой не го е направил и учени и лаици продължават да отричат резултатите, които получих, при тези опити?

Кратък отговор:

Показаха:

1. Да се проектира и изработи конкретна система с гравитационно обоснован променлив обем и маса с желани от нас конкретни размери и резултати не представлява особена трудност.

2. Не представлява трудност да се проектира и изработи система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която, при еднопосочно движение по затворен път в гравитационното полеу при падане да има тегло 100кг.,а при издигане тегло 10кг.

3. Като използуваме еднораменен лост всяка система с гравитационно ободнован променлив обем и маса може в реални условия да се преобърне на 180 градуса и да промени теглото си от 100 на 10 кг. и обратно.

4. Като използуваме двураменен лост или макари с различни радиуси не представлява никаква трудност с два броя еднакви системи с максимално текло 100кг. и минимално тегло 10кг. едната, кат пада 1м. другата в съответствие с закона за съхранение на енергията и законите за лоста , открити от Архимед преди две хилядолетия да издигнем на 10м. и като я оставим да се преобърне на 180 градуса ,под влияние само на собственото й тегло, да получим гравитационен потенциал девет пъти и повече по- голям от изразходвания такъв.

Този резултат очевидно, категорично и неоспоримо доказа, че гравитационното поле не е консервативно, което само неграмотен и заблуден човек не може да види и проумее.

С този резултат ,в реални условия, получаваме повече от 9м.100кг.- 1м.100кг. = 900кгм. – 100кгм = 800кгм.9,8 = 7840нм. /вт/ = 7,84Квт.

Мощността на директен гравитационен двигател , на базата на дви такива системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса и

W = / 100kg – 10kg/. v.

5. Тези очевидни резултати, които обсебените от заблудата/ от догмата/ ,че гравитационното поле е консервативно, не виждат и не искат да видят нагледно показват, че директната гравитационна енергетика е възможна и има неограничени възможности за добив на енергия.

Тези обективни и достоверни числови резултати ,направени на базата на реално получените от мен резултати в 1960 и 1984г. в продължение на половин век , учени и лаици ги отричат, но никой не ги е опровергал конкретно и достоверно и следващите две хилядолетия и повече, както никой до сега не е опровергал законите за лоста и закона за подемната сила на Архимед няма да може да ги опровергае, включително и със средства, каквито са биле приложени по отношение на Коперник, Ж.Бруно, Галилей от техните съвременници.

Следващите 50 години на настоящият век директната гравитационна енергетика за която аз вече половин век упорито настоявам, въпреки още по упоритото й отричане от учени и лаици ще стане реално стратегическо направление в развитието на енергетиката та земята и в космоса.

Ако в България ,през следващите няколко години се намери Президент, Премиер, Министър и прочие който административно да подкрепи по отношение на директната гравитационна енергетика, че в науката и техниката първо трябва да се проверят реалностите, после да се говори за тях, както аз направих. Първо проведох моите опити в 1960 и1984г след което говоря и пиша за резултатите получени при тях и на базата на тях, а не ,като моите опоненти ,които априорно, без проверка ги отричат, България с директната гравитационна енергетика ще може да заеме челни стратегически позиции в бъдещето развитие на енергетиката, за което не й липсват необходимите специалисти .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ЗА ПРИНЦИПИТЕ В ОБЕКТИВНОТО ПОЗНАНИЕ С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗОВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА

Въпрос:

Какво представляват принципите в обективното човешко познание?

Кратък отговор:

Принципите в обективното човешко познание са общовалидни обективни истини до които човечеството достига, при обективното изучаване на реалностите сред които живее.

Въпрос:

Кои са най- значимите принципи в обективното човешко познание?

Кратък отговор:

Най – значими са тези, които най много се доближават до обективната истината за всеобщата обективна базова същност на Всемира в който реално съществува човечеството и всичко останало.

Въпрос:

Кой са най- известните и най – значими принципи в обективното познание, които човечеството познава, признава за обективна истина и ползува днес?

Кратък отговор:

Това са принципите на Нютон

Въпрос:

От какво произхождат принципите на Нютон?

Кратък отговор:

Произхождат от всеобщата базова същност на Вечността /на Бога, като обективна същност/ и произтичащите от нея вечни и ненарушими природни /божи/ закони.

Въпрос:

Кой е базовият принцип на който изградих моите теории за да дам обективно теоретично обяснение на резултатите, откритията ,изобретенията до които достигнах, които обуславят и гарантират бъдещата директна гравитационна енергетика с неограничени възможности за икономически изгоден и безопасен добив на енергия, на базата на гравитационното поле на земята и други небесни тела,

като естествени и неизчерпаеми източници на енергия от какъвто добив на енергия човечеството вече има нужда за радикални решения във връзка глобални проблеми, които застрашават неговото бъдеще.?

Кратък отговор:

2

Базовият принцип вземах от религията и е: Всичко е от Бога, в Бога и Бог е във всичко, който може да се изрази още и така:

1.Всичко е от същността на Вечността, в същността на Вечността и същността на Вечността е във всичко, което изпълва безначалния и безкраен Всемир.

2. Всичко е от и във всеобщата базова същност на Вечността / на Бота/ и тя е във всичко, което реално съществува, като форма, структура и ненарушим природен закон.

3. Всичко е от всеобщата базова същност на Вечността/ на Всемира/ и от вечните и ненарушими обективни закони, които произтичат от нея и извън нея няма и не може да има нещо друго, кото реално да съществува защото със своето безначалие и без край тя не допуща това.

4. Има само една всеобща базова същност на Вечността/ на Всемира, на Бога/ и всичко е от тея, в нея и тя е във всичко. Друга няма, защото тя не допуща това.

5. Има само една Вечност – Бог и всичко е от него, в него и той е във всичко.

Въпрос:

Какъв въпрос си зададох ,на базата на този принцип, че всичко е от Бога, в Бога и \Бог е във всичко при създаването на моите теории и конкретно на ОТБСВ и до какъв отговор стигнах?

Кратък отговор:

Зададох си следния въпрос: Има ли така реалност от която, в която да произтича всичко и тя да е на лице във всичко, което реално съществува и коя е тази реалност?

Отговорът ,които дадох на този въпрос е : Да има такава реалност и това е всеобщата базова същност на всемира, състояща се от неделимо и съхранимо триединство от : пространство – материя – движение от която и в която произтича всичко и която се намира във всичко.

Тази всеобща бъзова същност с пространството побира всичко в себе си, от материята, като инертен строителен материал с движението, като единствен творец във Всемира изгражда и разгражда всичко от себе си , в себе си. Всичко е част от нея.

Въпрос:

Има ли начало и край всеобщата базова същност на Всемира?

Кратък отговор:

Като Вечност – Бог няма и не може да има.

3

Въпрос:

Произхожда ли всеобщата базова същност от нещо друго?

Кратък отговор:

Като Вечност –Бог, без начало и без край тя не произхожда от нищо друго. Всичко произхожда от нея.

Въпрос:

В какво съществува всеобщата базова същност на Вечността –Бог, на Всемира?

Кратък отговор:

Съществува в безкраен брой структурни форми, които се характеризират с обем, като част от общото пространство, с маса, като част от общата материята и с движение , като част от общото движение, с пространствени размери между две недостижими граници: нулата и безкрайността.

Въпрос :

Какво има и за какво служи пространството?

Кратък отговор:

Има само измерение и нищо друго.

Служи да побира материята и движението в себе си и за нищо друго.

Въпрос:

Какво има материята и за какво служи?

Кратък отговор:

Има: обем, като част от пространството, инертност, като собствено базово качество.

Служи за инертен строителен материал на Всемира от които движението ,на базата на своята съхранимост непрекъснато изгражда и разгражда нейните структурни форми с различни пространствени размери между нулата и безкрайността.

Служи за носител и преносител на движението от една структура на материята в друга.

Въпрос:

Какво има движението и за какво служи ?

Кратък отговор:

Движението има сила. Характеризира се с път, който хората отчитат и като време, на базата на което са изработени всички часовници , които ползуват То е единственият творец във Всемира , включително

4

и при човека, без който не само ,че не може да направи нищо, но не може и да съществува

Въпрос:

Има ли нещо, което реално да съществува, като обект на общочовешкото познание, което да не може да бъде обяснено с базовата същност на Вечността –Бог .?

Кратък отговор:

Няма и не може да има, след, като е част от нея и от нищо друго.

З а б е л е ж к а:

Във връзка с базовата същност на Вечността, като Бог и Всемир

Въпросите нямат край.

През последните 50 години, във връзка с всеобщата базова същност и това, което произтича от нея , изписах хиляди страници, но това, при наличието на заблудата, че гравитационното поле е консервативно, която не отстъпва по значимост на заблудата в миналото, че земята е неподвижна, все още не е достатъчно да се проумеят и оползотворят резултатите, откритията, изобретенията и теориите до които сам и със съавтори достигнах. Нужна е сериозна и отговорна дискусия, без априорни мнения и становища с конкретни и достоверни проверки на конкретните реалности.

Повече информация gmihov.blog.bg

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Въпрос:

Какво показаха моите опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса в 1960 и 1984г., които всеки може, теоретично и експериментално да провери, но поради заблуда, че гравитационното поле е консервативно, до сега все никой не го е направил и учени и лаици продължават да отричат резултатите, които получих, при тези опити?

Кратък отговор:

Показаха:

1. Да се проектира и изработи конкретна система с гравитационно обоснован променлив обем и маса с желани от нас конкретни размери и резултати не представлява особена трудност.

2. Не представлява трудност да се проектира и изработи система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която, при еднопосочно движение по затворен път в гравитационното полеу при падане да има тегло 100кг.,а при издигане тегло 10кг.

3. Като използуваме еднораменен лост всяка система с гравитационно ободнован променлив обем и маса може в реални условия да се преобърне на 180 градуса и да промени теглото си от 100 на 10 кг. и обратно.

4. Като използуваме двураменен лост или макари с различни радиуси не представлява никаква трудност с два броя еднакви системи с максимално текло 100кг. и минимално тегло 10кг. едната, кат пада 1м. другата в съответствие с закона за съхранение на енергията и законите за лоста , открити от Архимед преди две хилядолетия да издигнем на 10м. и като я оставим да се преобърне на 180 градуса ,под влияние само на собственото й тегло, да получим гравитационен потенциал девет пъти и повече по- голям от изразходвания такъв.

Този резултат очевидно, категорично и неоспоримо доказа, че гравитационното поле не е консервативно, което само неграмотен и заблуден човек не може да види и проумее.

С този резултат ,в реални условия, получаваме повече от 9м.100кг.- 1м.100кг. = 900кгм. – 100кгм = 800кгм.9,8 = 7840нм. /вт/ = 7,84Квт.

Мощността на директен гравитационен двигател , на базата на дви такива системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса и

W = / 100kg – 10kg/. v.

5. Тези очевидни резултати, които обсебените от заблудата/ от догмата/ ,че гравитационното поле е консервативно, не виждат и не искат да видят нагледно показват, че директната гравитационна енергетика е възможна и има неограничени възможности за добив на енергия.

Тези обективни и достоверни числови резултати ,направени на базата на реално получените от мен резултати в 1960 и 1984г. в продължение на половин век , учени и лаици ги отричат, но никой не ги е опровергал конкретно и достоверно и следващите две хилядолетия и повече, както никой до сега не е опровергал законите за лоста и закона за подемната сила на Архимед няма да може да ги опровергае, включително и със средства, каквито са биле приложени по отношение на Коперник, Ж.Бруно, Галилей от техните съвременници.

Следващите 50 години на настоящият век директната гравитационна енергетика за която аз вече половин век упорито настоявам, въпреки още по упоритото й отричане от учени и лаици ще стане реално стратегическо направление в развитието на енергетиката та земята и в космоса.

Ако в България ,през следващите няколко години се намери Президент, Премиер, Министър и прочие който административно да подкрепи по отношение на директната гравитационна енергетика, че в науката и техниката първо трябва да се проверят реалностите, после да се говори за тях, както аз направих. Първо проведох моите опити в 1960 и1984г след което говоря и пиша за резултатите получени при тях и на базата на тях, а не ,като моите опоненти ,които априорно, без проверка ги отричат, България с директната гравитационна енергетика ще може да заеме челни стратегически позиции в бъдещето развитие на енергетиката, за което не й липсват необходимите специалисти .

ВЪПРОС С КРАТЪК ОТГОВОР

Въпрос:

Каква постоянна работна гравитационна сила ни осигурява безконечна лента с относително тегло 0,7 един метър от която тежи 100кг., при един и 100 пада с височина 20м.

Кратък отговор:

При един пад имаме :

F = 100kg.20.9,8 = 19600n.

При 100пада имаме:

F = 19600n.100 = 1960000n = 1,96 Mn.

При такава постоянна работна гравитационна сила мощността ,при скорост на лентата 10м/с е:

W = 1.96Mn.10m = 19,6 Mvat.

Необходимия терен на който може да се реализира тази мощност е с размери: ширина 1м. и дължина 500м.

При ширина на терена 20м. и дължина 500м., при същите данни за безконечната лента и височина на падовете постоянната денонощна мощност нараства на :

W = 19,6 Mvat. 20 = 392Mvat.

При други конкретни данни за безконечната лента на терен с ширина 20м. и дължина 500м. могат да се реализират общи енергийни мощности от 1Гвт. и повече.

З а б е л е ж к а :

Практическата, достоверна и безпогрешна проверка на посочените резултати може , със съответна опитна установка да се провери във всеки машиностроителен завод за което по малко и от 100 хиляди лв. ще предостатъчни.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Въпрос:

Какво показаха моите опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса в 1960 и 1984г., които всеки може, теоретично и експериментално да провери, но поради заблуда, че гравитационното поле е консервативно, до сега все никой не го е направил и учени и лаици продължават да отричат резултатите, които получих, при тези опити?

Кратък отговор:

Показаха:

1. Да се проектира и изработи конкретна система с гравитационно обоснован променлив обем и маса с желани от нас конкретни размери и резултати не представлява особена трудност.

2. Не представлява трудност да се проектира и изработи система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която, при еднопосочно движение по затворен път в гравитационното полеу при падане да има тегло 100кг.,а при издигане тегло 10кг.

3. Като използуваме еднораменен лост всяка система с гравитационно ободнован променлив обем и маса може в реални условия да се преобърне на 180 градуса и да промени теглото си от 100 на 10 кг. и обратно.

4. Като използуваме двураменен лост или макари с различни радиуси не представлява никаква трудност с два броя еднакви системи с максимално текло 100кг. и минимално тегло 10кг. едната, кат пада 1м. другата в съответствие с закона за съхранение на енергията и законите за лоста , открити от Архимед преди две хилядолетия да издигнем на 10м. и като я оставим да се преобърне на 180 градуса ,под влияние само на собственото й тегло, да получим гравитационен потенциал девет пъти и повече по- голям от изразходвания такъв.

Този резултат очевидно, категорично и неоспоримо доказа, че гравитационното поле не е консервативно, което само неграмотен и заблуден човек не може да види и проумее.

С този резултат ,в реални условия, получаваме повече от 9м.100кг.- 1м.100кг. = 900кгм. – 100кгм = 800кгм.9,8 = 7840нм. /вт/ = 7,84Квт.

Мощността на директен гравитационен двигател , на базата на дви такива системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса и

W = / 100kg – 10kg/. v.

5. Тези очевидни резултати, които обсебените от заблудата/ от догмата/ ,че гравитационното поле е консервативно, не виждат и не искат да видят нагледно показват, че директната гравитационна енергетика е възможна и има неограничени възможности за добив на енергия.

Тези обективни и достоверни числови резултати ,направени на базата на реално получените от мен резултати в 1960 и 1984г. в продължение на половин век , учени и лаици ги отричат, но никой не ги е опровергал конкретно и достоверно и следващите две хилядолетия и повече, както никой до сега не е опровергал законите за лоста и закона за подемната сила на Архимед няма да може да ги опровергае, включително и със средства, каквито са биле приложени по отношение на Коперник, Ж.Бруно, Галилей от техните съвременници.

Следващите 50 години на настоящият век директната гравитационна енергетика за която аз вече половин век упорито настоявам, въпреки още по упоритото й отричане от учени и лаици ще стане реално стратегическо направление в развитието на енергетиката та земята и в космоса.

Ако в България ,през следващите няколко години се намери Президент, Премиер, Министър и прочие който административно да подкрепи по отношение на директната гравитационна енергетика, че в науката и техниката първо трябва да се проверят реалностите, после да се говори за тях, както аз направих. Първо проведох моите опити в 1960 и1984г след което говоря и пиша за резултатите получени при тях и на базата на тях, а не ,като моите опоненти ,които априорно, без проверка ги отричат, България с директната гравитационна енергетика ще може да заеме челни стратегически позиции в бъдещето развитие на енергетиката, за което не й липсват необходимите специалисти .

ПОНЯКОГА И ФАНТАЗИИТЕ СА ИСТИНИ.

Понякога и фантазиите в приказките са истини, които ние не виждаме или трудно виждаме.

Например за духовете затворени в гърнета ни изглеждат като 100% фантазия и не допущаме , че такова чудо има във Всемира.

Въпреки това “гърнета” в които има затворени мощни “духове”, като атомите и други структури на материята в които има затворени мощни движения / “духове”/ има.

Когато , при естествени или изкуствени условия атомите се делят движенията / “духовете”/ затворени в тях излизат “гърнетата”. Когато

В недрата на звездите се изграждат атоми движенията /”духовете”/ се вкарват и заключват в “гърнетата”/ в атомите/.

За да видим истините такива, каквито са нужно е да анализираме конкретните реалности такива, каквито те са, като част от базовата същност на Вечността –Бог и произтичащите от нея вечни и ненарушими природни закони за да не приемаме една и съща същност веднъж, като възможна, а втори път , като невъзможна.

Например и сега имаме гравитационни двигатели, водните колела, които ако не се променят условията при които работят могат непрекъснато да работят докато земята съществува , но въпреки това никой не ги възприема ,като вечен двигател. Директните гравитационни двигатели също , като водните колела, без наличието на гравитационното поле на земята не могат да работят и, като водните колела, ако не се променят условията могат да работят докато земята съществува, но, при наличието на заблуда/ на интелектуална слепота/ и идеите те да се реализират се възприемат, като вечен двигател и считат за невъзможни, вече векове наред, като такива.

На базата на заблуда/ интелектуална слепота, натрупана за векове/ н продължение на половин век учени и лаици не искат да видят и възприемат, като нещо възможно директните гравитационни двигатели.

Инертността и инерцията , произтичащи от базовата същност на Вечността са най- солидната крепост на пътя на обективната истина до съзнанието на хората. Но за щастие обективните истини са вечни и по силни от инертността и инерцията и не като ги унищожават, защото нова е невъзможно, а като ги използуват , ги преодоляват и стигат до съзнанието на хората. Така е било и така се бъде и по отношение на директните гравитационни двигатели, чийто просто техническо устройство не се отличава по принцип от водните колена, като индиректни гравитационни дивгатели.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ПОНЯКОГА И ФАНТАЗИИТЕ СА ИСТИНИ.

Понякога и фантазиите в приказките са истини, които ние не виждаме или трудно виждаме.

Например за духовете затворени в гърнета ни изглеждат като 100% фантазия и не допущаме , че такова чудо има във Всемира.

Въпреки това “гърнета” в които има затворени мощни “духове”, като атомите и други структури на материята в които има затворени мощни движения / “духове”/ има.

Когато , при естествени или изкуствени условия атомите се делят движенията / “духовете”/ затворени в тях излизат “гърнетата”. Когато

В недрата на звездите се изграждат атоми движенията /”духовете”/ се вкарват и заключват в “гърнетата”/ в атомите/.

За да видим истините такива, каквито са нужно е да анализираме конкретните реалности такива, каквито те са, като част от базовата същност на Вечността –Бог и произтичащите от нея вечни и ненарушими природни закони за да не приемаме една и съща същност веднъж, като възможна, а втори път , като невъзможна.

Например и сега имаме гравитационни двигатели, водните колела, които ако не се променят условията при които работят могат непрекъснато да работят докато земята съществува , но въпреки това никой не ги възприема ,като вечен двигател. Директните гравитационни двигатели също , като водните колела, без наличието на гравитационното поле на земята не могат да работят и, като водните колела, ако не се променят условията могат да работят докато земята съществува, но, при наличието на заблуда/ на интелектуална слепота/ и идеите те да се реализират се възприемат, като вечен двигател и считат за невъзможни, вече векове наред, като такива.

На базата на заблуда/ интелектуална слепота, натрупана за векове/ н продължение на половин век учени и лаици не искат да видят и възприемат, като нещо възможно директните гравитационни двигатели.

Инертността и инерцията , произтичащи от базовата същност на Вечността са най- солидната крепост на пътя на обективната истина до съзнанието на хората. Но за щастие обективните истини са вечни и по силни от инертността и инерцията и не като ги унищожават, защото нова е невъзможно, а като ги използуват , ги преодоляват и стигат до съзнанието на хората. Така е било и така се бъде и по отношение на директните гравитационни двигатели, чийто просто техническо устройство не се отличава по принцип от водните колена, като индиректни гравитационни дивгатели.

Въпрос:

Кое е първото, което трябва да се провери, при изработката на система с гравитационно обоснован променлив обем и маса за да може да се види:

1. Доколко изчисленото в проекта отговаря на полученото, при реални условия.

2. Да се направят конкретни и достоверни изчисления, какъв икономически изгоден и безопасен добив на енергия може, с дадената система , при съответни конкретни условия мое да се реализира във всяка точка на земята, на суша и вода, на неподвижна и подвижна платформа.

Кратък отговор:

Първото, което трябва да се направи, което и ние направихме ,когато получихме нашите системи от завода, който беше ги изработил, с които проведохме нашите опити в 1984г. на вода и суша е да се проверят , при реални условия максималните и минималните тегла на системата, при преобръщането й под влияние само на собственото и тегла, във водна и въздушна среда и съответно с целите, които сте си поставили и във вакуум. Например, ако искате да проектирате и реализирате директен гравитационен ускорите, на макро и микро структури на материята.

Всичко останало е въпрос на прости и по сложни изчисления.

За реализацията , на това, което ни предлага директната гравитационна енергетика е необходимо само едно – ИНВЕСТИЦИИ.

На пазара на труда има предостатъчно специалисти заводи, които могат да го реализират.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Въпрос:

Какво показаха моите опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса в 1960 и 1984г., които всеки може, теоретично и експериментално да провери, но поради заблуда, че гравитационното поле е консервативно, до сега все никой не го е направил и учени и лаици продължават да отричат резултатите, които получих, при тези опити?

Кратък отговор:

Показаха:

1. Да се проектира и изработи конкретна система с гравитационно обоснован променлив обем и маса с желани от нас конкретни размери и резултати не представлява особена трудност.

2. Не представлява трудност да се проектира и изработи система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която, при еднопосочно движение по затворен път в гравитационното полеу при падане да има тегло 100кг.,а при издигане тегло 10кг.

3. Като използуваме еднораменен лост всяка система с гравитационно ободнован променлив обем и маса може в реални условия да се преобърне на 180 градуса и да промени теглото си от 100 на 10 кг. и обратно.

4. Като използуваме двураменен лост или макари с различни радиуси не представлява никаква трудност с два броя еднакви системи с максимално текло 100кг. и минимално тегло 10кг. едната, кат пада 1м. другата в съответствие с закона за съхранение на енергията и законите за лоста , открити от Архимед преди две хилядолетия да издигнем на 10м. и като я оставим да се преобърне на 180 градуса ,под влияние само на собственото й тегло, да получим гравитационен потенциал девет пъти и повече по- голям от изразходвания такъв.

Този резултат очевидно, категорично и неоспоримо доказа, че гравитационното поле не е консервативно, което само неграмотен и заблуден човек не може да види и проумее.

С този резултат ,в реални условия, получаваме повече от 9м.100кг.- 1м.100кг. = 900кгм. – 100кгм = 800кгм.9,8 = 7840нм. /вт/ = 7,84Квт.

Мощността на директен гравитационен двигател , на базата на дви такива системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса и

W = / 100kg – 10kg/. v.

5. Тези очевидни резултати, които обсебените от заблудата/ от догмата/ ,че гравитационното поле е консервативно, не виждат и не искат да видят нагледно показват, че директната гравитационна енергетика е възможна и има неограничени възможности за добив на енергия.

Тези обективни и достоверни числови резултати ,направени на базата на реално получените от мен резултати в 1960 и 1984г. в продължение на половин век , учени и лаици ги отричат, но никой не ги е опровергал конкретно и достоверно и следващите две хилядолетия и повече, както никой до сега не е опровергал законите за лоста и закона за подемната сила на Архимед няма да може да ги опровергае, включително и със средства, каквито са биле приложени по отношение на Коперник, Ж.Бруно, Галилей от техните съвременници.

Следващите 50 години на настоящият век директната гравитационна енергетика за която аз вече половин век упорито настоявам, въпреки още по упоритото й отричане от учени и лаици ще стане реално стратегическо направление в развитието на енергетиката та земята и в космоса.

Ако в България ,през следващите няколко години се намери Президент, Премиер, Министър и прочие който административно да подкрепи по отношение на директната гравитационна енергетика, че в науката и техниката първо трябва да се проверят реалностите, после да се говори за тях, както аз направих. Първо проведох моите опити в 1960 и1984г след което говоря и пиша за резултатите получени при тях и на базата на тях, а не ,като моите опоненти ,които априорно, без проверка ги отричат, България с директната гравитационна енергетика ще може да заеме челни стратегически позиции в бъдещето развитие на енергетиката, за което не й липсват необходимите специалисти .

Въпрос:

Може ли вода от язовира на р.Тунджа да потече към върха на планината и кое гарантира това и с какво?

Кратък отговор:

Може.

Гарантира го гравитацията със съответното съотношение на директното центростремително гравитационно силово въздействие ,съгласно закона на Нютон и индиректното центробежно гравитационно силово въздействие , съгласно закона на Архимед.

Гарантира го с директни гравитационни енергийни магистрали на базата на системи с гравитационно обосновани променливи обеми или на базата на безконечни ленти със съответни параметри .

Забележка:

Предварителни и достоверни изчисления за такива енергийни магистрала , на базата на конкретни, реални резултати установени с реални опити могат да направят и ученици и студенти, след като им се разясни конкретно и ясно задачата.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Въпрос:

Какво показаха моите опити със системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса в 1960 и 1984г., които всеки може, теоретично и експериментално да провери, но поради заблуда, че гравитационното поле е консервативно, до сега все никой не го е направил и учени и лаици продължават да отричат резултатите, които получих, при тези опити?

Кратък отговор:

Показаха:

1. Да се проектира и изработи конкретна система с гравитационно обоснован променлив обем и маса с желани от нас конкретни размери и резултати не представлява особена трудност.

2. Не представлява трудност да се проектира и изработи система с гравитационно обоснован променлив обем и маса, която, при еднопосочно движение по затворен път в гравитационното полеу при падане да има тегло 100кг.,а при издигане тегло 10кг.

3. Като използуваме еднораменен лост всяка система с гравитационно ободнован променлив обем и маса може в реални условия да се преобърне на 180 градуса и да промени теглото си от 100 на 10 кг. и обратно.

4. Като използуваме двураменен лост или макари с различни радиуси не представлява никаква трудност с два броя еднакви системи с максимално текло 100кг. и минимално тегло 10кг. едната, кат пада 1м. другата в съответствие с закона за съхранение на енергията и законите за лоста , открити от Архимед преди две хилядолетия да издигнем на 10м. и като я оставим да се преобърне на 180 градуса ,под влияние само на собственото й тегло, да получим гравитационен потенциал девет пъти и повече по- голям от изразходвания такъв.

Този резултат очевидно, категорично и неоспоримо доказа, че гравитационното поле не е консервативно, което само неграмотен и заблуден човек не може да види и проумее.

С този резултат ,в реални условия, получаваме повече от 9м.100кг.- 1м.100кг. = 900кгм. – 100кгм = 800кгм.9,8 = 7840нм. /вт/ = 7,84Квт.

Мощността на директен гравитационен двигател , на базата на дви такива системи с гравитационна обоснован променлив обем и маса и

W = / 100kg – 10kg/. v.

5. Тези очевидни резултати, които обсебените от заблудата/ от догмата/ ,че гравитационното поле е консервативно, не виждат и не искат да видят нагледно показват, че директната гравитационна енергетика е възможна и има неограничени възможности за добив на енергия.

Тези обективни и достоверни числови резултати ,направени на базата на реално получените от мен резултати в 1960 и 1984г. в продължение на половин век , учени и лаици ги отричат, но никой не ги е опровергал конкретно и достоверно и следващите две хилядолетия и повече, както никой до сега не е опровергал законите за лоста и закона за подемната сила на Архимед няма да може да ги опровергае, включително и със средства, каквито са биле приложени по отношение на Коперник, Ж.Бруно, Галилей от техните съвременници.

Следващите 50 години на настоящият век директната гравитационна енергетика за която аз вече половин век упорито настоявам, въпреки още по упоритото й отричане от учени и лаици ще стане реално стратегическо направление в развитието на енергетиката та земята и в космоса.

Ако в България ,през следващите няколко години се намери Президент, Премиер, Министър и прочие който административно да подкрепи по отношение на директната гравитационна енергетика, че в науката и техниката първо трябва да се проверят реалностите, после да се говори за тях, както аз направих. Първо проведох моите опити в 1960 и1984г след което говоря и пиша за резултатите получени при тях и на базата на тях, а не ,като моите опоненти ,които априорно, без проверка ги отричат, България с директната гравитационна енергетика ще може да заеме челни стратегически позиции в бъдещето развитие на енергетиката, за което не й липсват необходимите специалисти .

Въпрос:

За какво, което преди времето на Архимед и от времето на Архимед се знае споря в продължение на 50 години с учени и лаици за да докажа,че гравитационното поле не е консервативно и това не е в противоречие с закона за съхранение на енергията?

Кратък отговор:

Преди времето на Архимед се знае ,че телата под влияние на собственото си тегло могат и се преобръщат.

От времето на Архимед се знае, че с помощта на лост или две макари с по голяма тежест, която пада на определена височина може да издигнем по малка тежест на много по голяма височина.

От моите опити в 1960 и 1984г. се знае, че ,при преобръщане ,под влияние само на собственото си тегло, системите с гравитационно обоснован променлив обем и мака могат да променят теглата си от определен максимум до определен минимум и обратно.

В продължение на 50 години аз пред учени и лаици говоря и показвам, че както с всяка друга тежест с по голяма тегло може да издигнем тежест с по малко тегло на по голяма височина и да я оставим да се преобърне под влияние на собственото си тегло и да получим по голям гравитационен потенциал от изразходвания, така това е възможно и когато тежестите са системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса.

В заблуда и учени и лаици ме слушат, но не ме чуват. Гледат какво им показвам, но не виждат. Те , уверени в своята “непогрешимост” “знаят”, че гравитационното поле е консервативно, както папите и кардиналите по времето на Коперник и Галилей са знаели, че земята е неподвижна и не се върти за да има ден и нощ и никаква друга истина не ги е интересува.

При такава реалност и днес, както по времето на Коперник, Галилей, Ж.Бруно, Р.Майер трудно научен спор се води за да се уточни дадена конкретна обективна истина, за да се види “земята” такава, каквато Бог я създал, а не както в свещени писания е отразено и папи и кардинали твърдят.

За щастие обективната истина е такава, каквато Вечността – Бог я създал и рано или късно тя достига до съзнанието на хората, въпреки съпротивата на тези, в наука и религия, силни с пара и власт, които се считат за “непогрешими”.

Така е било и така ще бъде. След време ще се намерят и след непогрешимите от чисто любопитство да се замислят и проверят моите опити и да отворят широко вратите на директната гравитационна енергетика, от която човечеството вече има жизнена нужда за да може да достигне до радикални решение за решаване на глобалните проблеми ,които застрашават бъдещето му на земята, като: замърсяването на природната среда, климатичните промени, транспорта, който задушава движението в градовете и по магистралите и пр.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗОВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА.

Въпрос1:

От къде произтича закона за съхранение на енергията, който открива Р.Майер?

Кратък отговор:

Произтича от съхранението на всеобщата базова същност на Всемира, на Вечността, характеризираща се, като неделимо триединство от : пространство – материя – движение и къхранението на тази същност.

Въпрос2 :

По отношение на какво няма разлика между същността на понятията СИЛА И ЕНЕРГИЯ и по отношение на какво има разлика?

Кратък отговор:

По отношение на обективната им същност няма разлика. И двете / силата и енергията/ са израз на една и съща същност: на движение и на нищо друго. И двете, като количество, като големина, на базата на относителността на движението, открито от Галилей, са относителни спрямо различните отправни системи.

Различие има в формулите за изчисляване на количествата, на големината им, като сила и като енергия. Силата е произведение от маса и път/ скорост/, а енергията е произведение от маса и път/ скорост/ на квадрат.

Въпрос 3:

Защо сумата от импулсната сила / I = ma/ и силата F =ma , продукт на импулсната кила е константна велеечина, включително и при гравитацията?

Кратък отговор:

Защото има закони за съхранение на материята, движението и енергията, като продукт от съхранението на базовата същност на Вечността, които не могат да бъдат нарушени.

Въпрос 4:

Защо, при двураменния лост и при ротацията на небесните тела около общ център на орбитално движение моментите на силите във всеки един момент са равни и това равенство може да бъде нарушено само при въздействие на външна сила.

Кратък отговор:

Защото има закон за съхранение на енергията и импулса

Защото има закон за съхранение на енергията, които не може да бъде нарушен.

Въпрос5 :

Защо директните гравитационни двигатели са възможни?

Кратък отговор:

Защото има закон за съхранене на енергията.

Въпрос 6:

Защо възможностите на директните гравитационни двигатели за добив на енергия от гравитационните полета, като естествени енергоизточници са неограничени?

Кратък отговор:

Защото енергията на гравитационните палета, както на всяко друго енергийно поле е неизчерпаема, докато те съществуват и защото мощността им , изчислена на базата на принципа на “Щангиста” клони към безкрайност.

Забележка:

Не съм технически специалист и възможно е моите отговори по отношение на конкретната обективна истина да са погрешни. Но това няма да се разбере, яко те априорно продължават да се квалифицират, без конкретна и достоверна проверка, като глупости, а аз като глупак и еретик, както съвременниците на Коперник, Галилей, Р.Майер ,Ж.Бруно и др. са квалифицирали техните достижения и самите тях.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ ЗА БАЗОВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА.

Въпрос1:

От къде произтича закона за съхранение на енергията, който открива Р.Майер?

Кратък отговор:

Произтича от съхранението на всеобщата базова същност на Всемира, на Вечността, характеризираща се, като неделимо триединство от : пространство – материя – движение и къхранението на тази същност.

Въпрос2 :

По отношение на какво няма разлика между същността на понятията СИЛА И ЕНЕРГИЯ и по отношение на какво има разлика?

Кратък отговор:

По отношение на обективната им същност няма разлика. И двете / силата и енергията/ са израз на една и съща същност: на движение и на нищо друго. И двете, като количество, като големина, на базата на относителността на движението, открито от Галилей, са относителни спрямо различните отправни системи.

Различие има в формулите за изчисляване на количествата, на големината им, като сила и като енергия. Силата е произведение от маса и път/ скорост/, а енергията е произведение от маса и път/ скорост/ на квадрат.

Въпрос 3:

Защо сумата от импулсната сила / I = ma/ и силата F =ma , продукт на импулсната кила е константна велеечина, включително и при гравитацията?

Кратък отговор:

Защото има закони за съхранение на материята, движението и енергията, като продукт от съхранението на базовата същност на Вечността, които не могат да бъдат нарушени.

Въпрос 4:

Защо, при двураменния лост и при ротацията на небесните тела около общ център на орбитално движение моментите на силите във всеки един момент са равни и това равенство може да бъде нарушено само при въздействие на външна сила.

Кратък отговор:

Защото има закон за съхранение на енергията и импулса

Защото има закон за съхранение на енергията, които не може да бъде нарушен.

Въпрос5 :

Защо директните гравитационни двигатели са възможни?

Кратък отговор:

Защото има закон за съхранене на енергията.

Въпрос 6:

Защо възможностите на директните гравитационни двигатели за добив на енергия от гравитационните полета, като естествени енергоизточници са неограничени?

Кратък отговор:

Защото енергията на гравитационните палета, както на всяко друго енергийно поле е неизчерпаема, докато те съществуват и защото мощността им , изчислена на базата на принципа на “Щангиста” клони към безкрайност.

Забележка:

Не съм технически специалист и възможно е моите отговори по отношение на конкретната обективна истина да са погрешни. Но това няма да се разбере, яко те априорно продължават да се квалифицират, без конкретна и достоверна проверка, като глупости, а аз като глупак и еретик, както съвременниците на Коперник, Галилей, Р.Майер ,Ж.Бруно и др. са квалифицирали техните достижения и самите тях.

Въпрос6:

Какви материали е нужно да използуваме за да може да реализираме директни гравитационни енергийни магистрали за непрекъснато мощно гравитационно движение от долините до върховете на планините и обратно за реализация на големи енергийни мощности за производство на електрическа енергия?

Кратък отговор:

Материали и тела с плътност от порядъка на 0,5.

Въпрос7:

Коя голямата бариера, която пречи да се реализират директни гравитационни енергийни магистрали с тела по леки от въздуха, при които могат да се използуват евтини материяли и прости технически решения?

Кратък отговор:

Въздушните течения, които, при буря, могат да разкъсат тези магистрали и чести от тях да разпилеят високо в атмосферата над земята.

Въпрос8:

Какви са положителните и отрицателни страни да директните гравитационни енергийни магистрали на суша и вода?

Кратък отговор:

1. Водните могат да се реализират с по малко средства.

2. На суша, поради по малкото съпротивление на въздуха могат да се реализират , при еднакви размери по големи мощности.

Въпрос9:

Кои гравитационни полета не могат директните гравитационни двигатели да използуват, като естествени и неизчерпаеми енергоизточници?

Кратък отговор:

Не могат да използуват гравитационни полета по отношение на които са в положение на свободно падане.

Въпрос10:

От кой естествен енергоизточник човечеството , директно и д техника, съзнателно и не съзнателно, от както съществува на земята и до сега, ползува най много енергия за да може да съществува?

Кратък отговор:

От гравитационното поле на земята.

Въпрос11:

Коя обективна истина говори в полза на неограничените мосности на гравитационните полета във всяка точка от тях?

Кратък отговор:

Независимостта на гравитационното ускорение от масата та телата , които падат в гравитационните полета, открита от Галилей и използувана от Нютон , при неговата небесна механика, която може да се попълва с определени реалности, който Нютон е изпуснал, но не може да бъде опровергана.

Въпрос12:

Кой е най фундаменталния природен, вечен закон, които произтича от всеобщата базова същност на Вечността , който не може да баде нарушен и който обуславя реализацията на директната гравитационна енергетика с нейните неограничени възможности за икономически изгоден и безопасен добив на енергия?

Кратък отговор:

Това е закона за съхранение/ вечност/ на всеобщата базова същност на Всемира и всичко, което се намира в него, представляваща неделимо единство, което се характеризира:

1. Като пространство, без вещева същност, равнозначна на пълен вакуум, какъвто не съществува и не може да съществува, което има само измерения и нищо друго и едно единствено предназначение да побира всичко в себе си и да няма нищо извън него.

2. Като материя с вещева същност, съществуваща н безкраят брой структурни форми с пространствени размери между две недостижими величини: нулата и безкрайността, притежаваща инертност и две основни предназначения:

а . Да бъде единственият инертен строителен материал за всичко във Всдемира.

б. Да бъде носител и преносител на движението.

3. Като движение, като единствен строител във Всемира с един , единствен механизъм на строеж, като сблъсква структурите на материята, при което едни разгражда, а други изгражда непрекъснато

и обуславя всичко, което реално го има във Всемира,като форма ,структура, процес, явление и пр.

Въпрос13:

Кой естествен енергоизточник и на базата на кои природни закони обуславя двигателите на базата на придънни и на земни газови находища с значителни мощности във зависимост от количеството на газа и налягането с което извира от недрата на земята?

Кратък отговор:

1. От наличието на гравитационното поле на земята.

2. Закона на Архимед за подемната индиректна центробежна гравитационна сила във флуидите.

3. Закона на Бойл – Мариот за зависимостта на обемите на газовете от налягането върху тях.

4. Законите за лоста, открити и формулирани от Архимед.

Въпрос14

Кои ще реализират директната гравитационна енергетика на базата на направените от мен и моите съавтори открития, изобретения и теории в периода 1960 -2009г.?

Кратък отговор:

1. Инвеститорите, които ще инвестират за да увеличат печалбите си.

2. Част от специалистите, които сега са против моите открития, изобретения и теории, както съвременниците на Коперник, Галилей, Р.Майер, Ж.Бруно са биле срещу постигнато от тях,като обективна истина.

3. Преди всичко бъдещите специалисти, инвеститори, производители и политици, свободни от заблудата, че гравитационното поле е консервативно, които ще ползуват тази енергетика за да реализират сериозни и полезни резултати в борбата с глобалните проблеми, които днес вече осезаемо засягат бъдещето на планетата и хората на нея.

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...