Отиди на
Форум "Наука"

Видове туризъм


ISTORIK

Recommended Posts

  • Глобален Модератор

Понятието „туризъм“ произлиза от френската дума „tour“ (обиколка).

Съвременният туризъм се заражда през XIX век в Западна Европа. В началото той е бил достъпен за ограничен брой хора от развитите по онова време държави като Великобритания, Франция, Швейцария и други.

След Втората световна война туризмът става масов. От 1950 г. до началото на 1990-те броят на туристите е нараснал от 10 милиона души на 400 милиона души, а днес броят им е около 1 милиард.

Съвременният туризъм е масово социално-икономическо явление. Поради високите темпове на развитие той с основание се определя като един от водещите отрасли на новия век.

Туризмът има голямо социално, икономическо, политическо и екологично значение. Той допринася за укрепването на здравето и за възстановяването на работоспособността на хората; обогатява техните познания; повишава езиковата им култура; разкрива нови работни места; осигурява доход на заетите в него; променя облика на селищата и териториите, в които се развива; повишава стандарта на живот на местното население.

Според целта си, туризмът се разделя на:

познавателен

рекреационен

балнеоложки

лечебен

конгресен, бизнес и панаирен

бизнес

спортен

аграрен

планински, морски, речен

селски

риболовен и ловен

екологичен

събитиен

трекинг

хоби-туризъм

религиозен

винен

секс-туризъм

екстремен

военен

социален

приключенски

Според времето, за което се извършва туристическата дейност, се разграничават краткотраен, дълготраен, ежеседмичен и други видове туризъм.

Според стопанските резултати, туризмът се поделя на стопански и социален. Днес социален туризъм в чист вид не съществува, тъй като всички туристически дейности се развиват на пазарна основа.

Според гражданството на туристите и страната, в която се извършва туристическото пътуване, се разграничават вътрешен и международен туризъм. Посещенията на чужди граждани се наричат активен туризъм, тъй като те носят валутни приходи. Пътуванията на български граждани извън страната се наричат пасивен туризъм, тъй като при тях се изнася валута зад граница.

Според начина на организация на туристическите пътувания, туризмът е организиран, неорганизиран, групов, индивидуален и др.

Факторите за развитие на туризма са:

природни

географско положение

релеф (форми, надморска височина, брегова линия, плажни ивици и други)

климат (валежи, брой на слънчевите дни, ветрове и други)

води (минерални извори, море, водопади, езера и други)

растителност и животински свят (резервати, дивечови стопанства и други)

социално-икономически

темпове на социално-икономическо развитие и социална политика на държавата

материална база (хотели, ресторанти, казина, спортни зали, площадки, плувни басейни и други)

население (брой, възрастова структура, професионален състав)

доходи, жизнен стандарт, свободно време, образование; наличие на лично превозно средство; размер на платения годишен отпуск; цени на въздушния транспорт и други

урбанизация

организационна структура на туризма

мирът и мирните отношения на страната

културно-исторически

екологични

Туристическите ресурси са създадените от човека и природата обекти, процеси и явления. Въз основа на факторите за развитие, са формирани две големи групи туристически ресурси: природни и културно-исторически (антропогенни).

Материалната база на туризма включва средствата за подслон и хранене (хотели, къмпинги, хижи, ресторанти), както и всички съоръжения и дейности, свързани с туристическото обслужване.

В наше време в света има три големи района, в които туристическите потоци се зараждат — Европа, САЩ и Япония. Те са наречени от специалистите „светът на заминаващите“.

Тъй като европейският район и районът на САЩ разполагат с много туристически ресурси, там има изградена модерна туристическа база, предлагат изобилие от туристически услуги и приемат туристи от целия свят, те могат да бъдат разгледани и като райони с развит туризъм — най-големите в света. В процес на формиране са туристическите райони в Азиатско-Тихоокеанския район, в Южна Америка и в Африка (Северна и Южна).

Европа осигурява най-интензивния туристически поток — вътре в континента и от континента за другите туристически райони. Европейската природа е разнообразна, континентът е люлка на древни цивилизации, на сравнително малката му територия са разположени десетки, богати на туристически ресурси страни, което стимулира туристическите пътувания. Стимул за туризма са и високата степен на икономическо развитие на страните в Западна Европа и доходите на населението в тях — те превишават значително средното равнище за света.

Районът на САЩ разполага с разнообразни туристически ресурси. Туристическият поток е разпределен равномерно. Половината от туристите пътуват в страната, а другата половина — към всички туристически центрове в света. Най-посещавани от американците са Канада, Мексико и Карибския басейн.

Японците посещават най-често Югоизточна Азия и Тихоокеанските острови, а през последните години — и Европа.

Днес нараства потокът от туристи към Мексико, Мароко, Тунис, Карибските острови, островите в Индийския океан, Сингапур, Тайланд и други.

Туризмът в страните от Третия свят е изправен пред решаване на много проблеми. Те произтичат от темповете на икономическо развитие на тези страни. Към Третия свят са насочени само 15% от туристическия поток в света. В туризма на тези страни преобладава държавният сектор, качеството на туристическите услуги е по-ниско, капиталовложенията в отрасъла са незначителни, рекламата — незадоволителна. Има и страни от Третия свят, които правят изключение — например някои арабски страни.

Най-посещавани страни в света са Франция, Италия, Испания, САЩ, Мексико, Канада, Унгария, Португалия...

В териториите, в които туризмът е доминиращ стопански отрасъл (морски крайбрежия, планини, селища — архитектурни резервати, и други), материалната база за обслужването на туристите и туристическите услуги непрекъснато се усъвършенстват и променят. Целта е целогодишно да се привличат повече туристи и да се увеличават доходите от извършените туристически услуги. Изменят се и централните части (ситито) на големите градове, откриват се нови ресторанти, търговски заведения и други, за да се оползотворят по-рационално туристическите им ресурси. Предвижда се изграждането на туристически селища в урбанизираните територии.

Туризмът осигурява работа за повече от 10 млн. д. в страните от Европейския съюз. Чрез него се осигуряват средства за Европейската банка за развитие, стимулират се търговията и транспортът, подобрява се качеството на услугите, разширява се инфраструктурата на отрасъла.

Туризмът е един от основните клонове на икономиката в България.

България е разположена на кръстопът, свързващ Изтока и Запада от хилядолетия. Тя е дом на много цивилизации, включително на траки, римляни, византийци, славяни, древни българи и османски турци. В страната има много музеи, манастири и други исторически забележителности.

Основните ски курорти са Боровец, Банско и Пампорово, а главните морски - Созопол, Несебър, Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена. Планините Рила, Пирин, Витоша, Стара планина и Родопите привличат планинари и алпинисти.

През 2003 г. хората, посетили България единствено с цел почивка и развлечения, са 3,5 млн, а през 2004 — 4 млн. Най-много туристи през 2004 г. има от Гърция, Германия и Великобритания.

Сравнително по-развит е туризмът по Черноморието и около големите планински курорти (Банско, Боровец, Пампорово) в сравнение с туризма във вътрешността на България.

Освен традиционните форми на туризъм, в България са развити и балнеоложкия туризъм (в Банкя, Баня, Вършец, Велинград, Кюстендил, Момин проход, Павел баня, Старозагорски минерални бани и други). През последните години особено популярен става селският туризъм, както и други алтернативни форми на туризъм.

Видове туризъм

ТЕОРИТИЧНИ ПОНЯТИЯ

Понятията алтернативен, устойчив, селски туризъм, специализиран туризъм, хоби и екотуризъм са все по-често употребявани и, за съжаление, все още - неясни и объркващи за голяма част от обществото.

ЕКОТУРИЗЪМ

Екотуризмът се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие на развитието на пътувания в най-отдалечените места със съхранена природа. Екотуризмът е туризъм в слабо засегнати от човека места, които трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Екотуризмът се базира на наблюдение на природата. Той представлява степен на развитие, която изисква работа в партньорство между туроператори, посрещащи (incoming) агенции, местни общности, асоциации, стопанисващи защитените райони, научните общности. Всички те се анагажират да сведат до минимум тяхното въздействие върху посещаваните територии, да информират пътуващите за местните правила и уредби, да участват във всяка регионална програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района.

Най-много и най-разнообразни програми за екотуризъм има в Южните страни, в страните с голямо биоразнообразие, предлагащи запазена природа, национални паркове и местни общности, съхранили своите традиции.

УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ

Устойчивият туризъм е едно ново понятие и се явява подължение на концепцията за устойчиво рзвитие, която бе лансирана през 1992г. Той е резултат от грижите, полагани за опазване на застрашените райони на планетата като цяло, и в частност – на тропическите гори. В същото време обаче, това понятие третира и урбанизираните райони, селата, културното и архитектурно наследство - следователно обхваща по-обширна проблематика, в сравнение с екотуризма. Освен това, устойчивият туризъм има за цел не само влиянието върху туристите по време на пътуването им, а също - и формирането на култура за опазване на ресурсите още в емитиращите туристичски центрове. Това е еволюцията в туризма, която е съобразена от една страна с интересите на посрещащите и от друга посетителите. Всички дейности в зоната на посрещане трябва да са съобразени с пределния капацитет на природните ресурси, т.е. да се спазвапринципа за колкото се може по-икономично използване на ресурсите.

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ

Алтренативните форми на туризъм обединяват туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане и протичане. Такива са: селски, екологичен, планински, приключенски (преходи с планинско колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, гмуркане, проникване в неосветени пещери, катерене и преминаване на алпийски маршрути с водач), тематичен - свързан с куклтурно-историческото наследствоо, екотеричните места, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и заняти. (Устав на БААТ)

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Селският и агротуризмът са разноовидности на алтернативния туризъм. Характеризират се с престой в селска къща (или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството. Той може да се яви като преминаващ , т.е. – като престой в рамките на обиколен тур или като стационарен - от 2-3 дни до 1 седмица. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, на кон, посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, изучаване на местния диалект...).

Необичайните видове туризъм

Тъй като в света вече няма нови места, жаждата на хората за нови усещания провокира преосмислянето на съществуващите ресурси.... Светът е толкова различен и странен в днешно време, че туризмът вече не е това, което беше...

Така например, в Париж, наред с посещението на Триумфалната Арка и Айфеловата кула, като забележителност се дава и гробището „Пер Лашез”. Вярно е, че там са погребани много велики личности като Оскар Уайлд, Лафонтен и др. и, че атмосферата не е потискаща, но все пак, това е гробище, да не говорим, че посещението му е превърнато в доходен бизнес, защото можете да си купите дори и карта на гробището!

Друга странна форма на необичаен туризъм, който, за съжаление, е доста разпространен в редица бедни страни като Тайланд, е секс туризмът А това е мащабен проблем с чието разрешаване са се заели вече доста организации...

А чували ли сте за антарктически и арктически туризъм? Това е едно доста скъпо удоволствие. А трябва и да обичате студа... Иначе, при този вид туризъм бихте могли да се катерите дори по айсберг или ледник! Знаете ли, че има т.нар. „времеви туристи” – това са хора, които определят къде ще прекарат ваканциите си, според това, къде се очаква торнадо, ураган или друго подобно явление...

Има и „нарко туристи” – това са хора, които пътуват до чужди държави, за да опитат от местните наркотични вещества...

Вече е възможен и космическият туризъм... Американецът Денис Тито бе първият. Вторият космически турист в света става 28-годишният милионер и собственик на фирма за Интернет услуги Марк Шатълуърт от ЮАР. Той бе 10 дни турист на “Съюз” и пропътува 10 млн. км в Космоса... Сега пътува една иранка Ануши Ансари. Нейният договор и забранява да каже сумата, която е платила, но най-вероятно тя е близо до сумата, която платиха предните космически туристи ($20 милиона). Тя ще лети на борда на Союз ТМА-9 до Международната космическа станция и ще остане в космоса в продължение на 8 дена. Останалите двама членове на екипажа на Союз ТМА-9 са американският астронавт Майкъл Лопез-Алегрия и руският космонавт Михаил Тюрин. Те ще останат на борда на МКС, а Ансари, Джефри Улямс и Павел Виноградов ще се върнат на Земята с предната капсула Союз ТМА-8.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • Потребители

Има и алкохолен туризъм. За съжаление той преобладава. На какви ли не гледки съм се нагледала на Златните. Виждаш ги младежи и девойки уж нормални, а като се напият какви стават?

Бях свидетел как един пиян като казак немски турист едвам се държаше на краката си. Искаше да подкара своя мотор . На администраторите се наложи да скрият ключа на мотора.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...