Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Администратор

Онлайн „Библиотека Струмски“ представлява едно сборно място на книги от народа за народа - тук ще намерите най-вече книги, но и брошури, вестници, списания, албуми, резолюции, позиви, меморандуми, декларации и статии писани от революционери, общественици и писатели родени в областта Македония и представени тук в свободна електронна форма - .pdf формат. 

Към „Библиотека Струмски“ функционира и малко и независимо издателство, което публикува в свободен електроенен формат неиздавани до този момент материали на македонски дейци, както и българска народна музика от етнографската област Македония. Някои от книгите които издаваме освен в свободен електронен формат са налични и на хартия като приходите от продажбата на тези книги и CD-тата с музика се използват изцяло за развитието на проекта „Библиотека Струмски“. 

Бъдещите ни планове включват подобна дейност свързана и с книги и материали на български дейци родени в Северна Добруджа, Западните Покрайнини и Одринска Тракия. 
 

http://strumski.com/

Книгите, които издирваме: 

 • Васил Иванов от с. Неред, Леринско:
  1. "Отрязаната глава 9 юлий 1913 г.", 1928 г. 
   
 • Васил Чекаларов от с. Смърдеш, Костурско: 
  2. "Дневник 1901-1903 г." (преведена на македонски и издадена в Р. Македония) 
   
 • Георги Трайчев от Прилеп: 
  3. "Духовните качества на македонските българи", 1928 г.
  4. "Мариово", 1923 г. 
  5. "Дойран и неговото езеро", 1923 г. 
  6. "Преспанското езеро", 1924 г.
  7. "Град Прилеп. Историко-географски и стопански преглед", 1925 г.
  8. "Спомени от моето 40-годишно учителство (1889 - 1929)", 1929 г.
   
 • Георги Баждаров от с. Горно Броди, Серско: 
  9. "Революционната борба в Македония", 1917 г. 
  10. "Горно Броди", 1929 г. 
  11. "Моите спомени", 1929 г.
   
 • Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско: 
  12. "Описание на Царево село (Пианечка нахия)", 1890 г. 
  13. "Бележки из Малешевската област и съседните и планини", 1892 г.
  14. "Сънища и тълкуването им у народа", 1897 г.
  15. "Магии за любов и вреда", 1898 г. 
  16. "Сборник от български народни умотворения", 1894 г.
  17. "Пари за превоз. Погребален обичай", 1900 г.
  18. "Документи и бележки от миналото на българите в Македония", 1918 г. 
  19. "Фолклорният сборник на Раковски", 1921 г. 
  20. "Войник на сватбата на жена си", 1921 г.
  21. "Ламите и змейовете в народната поезия", 1921 г. 
  22. "Славянски вярвания за небесната дъга", 1924 г. 
  23. "Ръкописната фоклорна сбирка на Найден Геров", 1925 г. 
  24. "Петко Р.Славейков и българският фоклор", 1927 г.
  25. "Предвестие за падане на царство", 1927 г. 
  26. "Български книжовници от Македония през 18 и 19 век", 2 части 1922 - 1928 г. 
  27. "Преглед на славянските ръкописи в Зографския манастир"
  28. "Битови песни" I и II книга 
  29. "Принос към македонските говори" 
  30. "Редукция на гласните звукове а, е, о в заровско-височкия говор" 
  31. "Село Зарово, Солунско", 1979 г. посмъртно
   
 • Георги Баласчев от Охрид:
  32. "Няколко кратки летописни бележки по състоянието на западните македонци за първата 45 годишнина на настоящий век", 1890 г. 
  33. "Нови известия за черковното ведомство на Видинската и Софийската епархия през първите години на тяхното завладяване от турците", 1901 г.
  34. "Бележки върху веществената култура на Старобългарското ханство и основанието му в Европа", 1902 г. 
  35. "Бележки върху изкуството в българските земи през средните и по-нови векове", 1920 г. 
  36. "Най-старата словенска държава на Балканския полуостров през VII и VIII в. и нейният етнически състав", 1924 г. 
  37. "Българите през последните десетгодишнини на десетия век и първите от единадесетия" в 2 части 1927 и 1930 г. 
  38. "Научната дейност на академик Л. Милетич", 1934 г. 
  39. "Старо-тракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичино и другаде и тяхното значение", 1932 г. 
  40. "Климент епископ Словенски и Службата му по стар словенски превод с една част гръцки паралелен тект", 1898 г. 
  41. "Новонайденият надпис от времето на цар Симеона", 1898 г.
   
 • Иван Снегаров от Охрид: 
  42. "История на Охридската Архиепископия. Том 1. От основаването и до завладяването на Балканския полуостров от турците", 1924 г. 
  43. "Охридската патриаршия. (Нейният произход, граници и епархии)", 1919 г. 
  44. "Отношенията между Българската църква и другите православни църкви след провъзгласяването на схизмата", 1929 г. 
  45. "1100 години от покръстването на българския народ", 1966 г. 
   
 • Иван Хаджов от Струга:
  46. (под псевдоним Veritas) "Македония под иго", 1931 г. 
  47. "Развой на една идея в поезията на Ботева", 1915 г.
  48. "Образът на хайдутина у Ботева и Раковски", 1935 г. 
  49. "Стихотворенията на Ботева. Том 1 Поправки и преработки", 1947 г.
   
 • Димитър Матов от Велес:
  50. "Сръбско-българската етнографска препирня пред науката", 1893 г. 
  51. "За историята на новобългарската граматика", 1889 г. 
  52. "Бележки върху българската словесност, 1. Песента за слънчовата женитба", 1894 г.
  53. "Невярна Груйовица. Баладен мотив за нашата народна поезия", 1894 г.
  54. "Кратка разправия по етнографията на Македония", 1890 г.
  55. "Григор Пърличев", 1895 г.
  56. "Македония според най-новите книжовни вести", 1895 г.
  57. "Пътуването на Вайганда в югозападните балкански области", 1896 г.
   
 • Димитър Влахов от Кукуш: 
  58. "Борбите на македонския народ за освобождение", 1925 г. 
  59. "Изменниците на македонското дело", 1926 г.
   
 • Димитър Мирчев от Прилеп :
  60. "Учебник по българска граматика", 1906 г.
   
 • Кирил Мирчев от Битоля: 
  61. "Неврокопският говор", 1936 г.
  62. "Към историята на инфинитивната форма в българския език", 1937 г.
  63. "Старобългарските азбуки", 1957 г.
  64. "Константин-Кирил, създател на българския книжовен език", 1963 г.
   
 • Ефрем Каранов от Кратово: 
  65. "Румена войвода" 
   
 • Иван Георгов от Велес: 
  66. "Днешното положение в Македония под сръбска и гръцка власт и Обществото на народите", 1925 г. 
  67. "La Question macedonienne", 1929 г.
   
 • Александър Балабанов от Щип:
  68. "И аз на тоя свят"
   
 • Благой Шклифов от с. Черешница, Костурско:
  69. "Костурският говор", 1973 г. 
  70. "Долнопреспанският говор", 1979 г.
   
 • Борис Дрангов от Скопие:
  71. "Юнаци, изпълнете клетвата", 1901 г.
   
 • Йордан Бадев от Битоля: 
  72. "Животът и изкуството", 1938 г.
   
 • Йосиф Ковачев от Щип: 
  73. "Български буквар по звучната метода за народните школи", 1875 г.
   
 • Кирил Пърличев от Охрид: 
  74. "Сръбският режим и революционната борба в Македония (1912 - 1915)", 1918 г.
   
 • Анастас Наумов от Битоля: 
  75. "Буквар"
   
 • Коста Николов от Ресен:
  76. "Странстванията на един учител. Спомени", 2001 г.
   
 • Кузман Шапкарев от Охрид: 
  77. Сборник "Български народни умотворения", ч. I - III, 1891 - 1894 г.
  78. "Българский буквар", 1866 г.
  79. "Голяма българска читанка" (втора част на Българский буквар) 1868 г.
  80. "Майчин язик", 1874 г.
  81. "Материали за историята на възражданието българщината в Македония от 1854 до 1884 год.", 1884 г.
  82. "Русалии: древен и тврде интересен български обичай запазен и до днес в Южна Македония", 1884 г.
  83. "Сборник от народни старини", Книжка III. Български народни приказки, 1885 г.
   
 • Лазар Томов от с. Годлево, Разложко: 
  84. "Пирин планина", 1927 г.
   
 • Любомир Милетич от Щип:
  85. "Разорението на тракийските българи през 1913 г.", 1918 г.
  86. "История на Гюмюрджинската република"
  87. "Документи за противобългарските действия на сръбските и на гръцките власти в Македония през 1912-1913 година", 1929 г. 
  88. "Македония и македонските българи - Културно-исторически поглед", 1925 г. 
  89. "Гръцките жестокости в Македония през Гръцко-българската война", 1913 г. 
  90. "Спомен от Рилският манастир", 1902 г. 
  91. "Македонският въпрос в конгреса на унията за Обществото на народите", 1926 г.
   
 • Пловдивски женски клуб: 
  92. Сборник "Екатерина Симидчиева", Пловдив, 1900 г.
   
 • Войдан Чернодрински: 
  93. "Робът и агата", 1901 г. 
  94. "Македонски сговор" 
  95. "Македонско въстание" 
  96. "Зло за зло", 1904 г. 
  97. "Дървари"
  98. "Цар Пир", 1921 г. 
  99. "Бурите край Вардар", 1925 г. 
  100. "Войнишки песни"
   
 • Панчо Дорев от с. Пътеле
  101. "Външна политика. Наши световни проблеми", 1926 г.
  102. "Документи за българската история, т. III. Документи из турските държавни архиви 1564-1908, ч. І (1564-1877)", 1940 г.
  103. "Документи за българската история, т. IV. Документи из турските държавни архиви 1863-1909", 1942 г.
   
 • Иван Божинов от Дебър:
  104. "Съчинения на П. К. Яворов", том 1, 1926 г.
  105. "Българско календарче (1885 - 1902)"
  106. "Календарче България (1894 - 1926)" 
  107. "Календарче Вардар (1894 - 1926)"
  108. "Стремежите на руската дипломация", 1914 г.
   
 • Христо Шалдев:
  109. "Духовното състояние на българина по време на негово робство под Турско"
  110. "Psalm Mass of the Old and New Bulgarian Songs"
   
 • Стамат Стаматов от с. Дренок:
  111. "Спомени за Гоце Делчев и Борис Дрангов", 1938 г. 
  112. "Град Дебър и неговото основаване" 
  113. "Дебърската епископия", 1941 г.
   
 • Христо Станишев:
  114. "История на строежите и съобщенията в България от Освобождението до края на 1939 год."
   
 • Владимир Панков:
  115. "Историческата истина за културната идентичност на славянското население в Република Македония", 2004 г.
   
 • Владимир Попанастасов:
  116. "Легенди", 1909 г.
   
 • Владимир Михайлов Ковачев:
  117. "Песни за Македония"
   
 • Методий Кусев от Прилеп:
  118. "Възпоменания от Българското Възраждане" - неиздадени спомени 
   
 • Васил Хаджикимов:
  119. "Не можем повече да мълчим", 1929 г.
  120. "Съществува ли македонска нация"
  121. "Едно мнение", с псевдонима "Македонец"
  122. "Македонските българи"
  123. "Слънчеви дни", Скопие, 1942 г.
  124. "БКП и македонското освободително движение" - неиздадена
   
 • Коте Попстоянов:
  125. "Тридесет години назад. Исторически записки по първото македонско въстание през 1876 г.", 1903 г.
   
 • Димитър Талев:
  126. "Великият цар", 1937, 1943 г.
  127. "Гоце Делчев", 1942 г.
  128. "Град Прилеп", 1943 г.
   
 • Никола Вапцаров:
  129. "Моторни песни", 1940 г. 
   
 • Венко Марковски:
  130. "Народни бигори", 1938 г.
  131. "Огинот", 1938 г.
  132. "Истината е жестока", 1968 г.
  133. "Голи Оток - остров на смъртта" (издадена на македонски или в оригинал за пръв път на английски в Америка)
   
 • Христо Смирненски:
  134. "Разнокалибрени въздишки в стихове и проза", 1918 г.
  135. "Да бъде ден!", 1922 г.
   
 • Никола Трайков:
  136. "Кичево в миналото", 1913 г.
   
 • Христо Огнянов:
  137. Стихосбирка "Южни ветрове", 1936 г.
   
 • Христо Попкоцев от Ново село:
  138. "Стари и нови писатели за българите в Македония", 1933 г.
   
 • Михаил Думбалаков:
  139. "Презъ пламъците на живота и революцията", том І, 1933 г.
  140. "Презъ пламъците на живота и революцията", том ІІ, 1937 г. 
  141. "Презъ пламъците на живота и революцията", том IІІ, 1939 г.
   
 • Марко Цепенков:
  142. Драмата "Църне войвода"
   
 • Никола Мушмов от Струга:
  143. "Водач на Народния музей в София", 1923 г.
  144. "Монетите и печатите на българските царе", 1924 г.
   
 • Никола Русински:
  145. "Принос към историята на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (градивния период) за времето 1900-1903", 1936 г.
   
 • Никола Генадиев:
  146. "Мемоари", 1923 г.
  147. "Македония", 1924 г.
  148. "Стамболов", 1925 г.
  149. "Речи и пледоарии. Съдебни, парламентарни, политически", 1926 г.
   
 • Милан Грашев от Прилеп:
  150. "Мафиите и катастрофите", 1922 г.
   
 • Димитър Молеров от Банско:
  151. Литературно списание "Хайдушка поляна" с подзаглавие "Македонска литературна сбирка" с главен уредник Пиновски (псевдоним на Димитър Молеров)
  152. Драмата "Хайдушка поляна", 1926 г.
  153. "Стойна Пострумска"
  154. "Вторично ударение в разложкия говор", 1905 г.
  155. "Принос към книжовния речник", 1909 г.
  156. "Народописни материали от Разложко", 1954 г.
   
 • Иван Шумков от с. Цер: 
  157. "Жалостна книжка по делбата на Македония", 1895 г.
   
 • Павел Шатев:
  158. "В Македония под робство. Солунското съзаклятие (1903)", 1934 г.
   
 • Панчо Атанасов Михайлов:
  159. "Български новели", 2 книжки излезли 1925-1933 г.
   
 • Панчо Михайлов:
  160. "Защо дойдохме", 1924 г.
   
 • Петър Динев:
  161. "Сходство между народните и църковните мелодии", 1955 г.
  162. "Рилската църковнопевческа школа в началото на 19 век и нейните представители", 1957 г.
  163. "Народнопесенни елементи в българския църковен напев", 1959 г. 
   
 • Петър Дървингов:
  164. "Военна България. Социологически етюд на българската действителност", 1911 г.
  165. "Духът на българската история", 1932 г.
  166. "Влиянието на морската мощ върху историята на България", 1935 г.
  167. "Балканската война — както е била виждана, когато са се развивали самите събития", 1941 г.
  168. "Опитите на българите да пресъздават себе си"
  169. "Физическо и нравствено възпитание на българския народ"
  170. "Книга за българския войник — неговия морален лик"
   
 • Симеон Радев:
  171. "Македония и Българското възраждане", 1927 г.
  172. "Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени", 1965 г.
  173. "Това, което видях от Балканската война"
  174. "Конференцията в Букурещ и Букурещския мир от 1913 г."
   
 • Стоян Бояджиев:
  175. "Съществува ли македонска нация?", 1940 г.
  176. "Македония под сръбско иго, 1913-1941"
  177. "Истинският лик на Яне Сандански"
   
 • Христо Македонски:
  178. "Записки на Христо Македонски, (1852-1877)", 1896 г.
   
 • Христо Матов:
  179. "Сръбските пратеници на Македония", 1897 г., под псевдоним Д. Инсаров
  180. "Основи на вътрешната революционна организация"
  181. "За управлението на вътрешната революционна организация"
  182. "Въстанишки действия"
  183. "Репресалии против гръцката въоръжена пропаганда"
  184. "Впечатленията от Македония на д-р Кръстю Раковски", 1911 г.
   
 • Владислав Алексиев от Солун:
  185. "Принос към старобългарското семейно право"
  186. "Записки по история на бълг. право", 1939 г. 
   
 • Никола Благоев от с. Ракита:
  187. "Богомили", 1912 г.
  188. "История на старото българско държавно право", 1906 г.
   
 • Сотир Нанев:
  189. "Македония 1941. Възкресението", 1941 г.
   
 • Никола Алексиев Георгиев:
  190. "По стръмните пътеки", 1920 г.
  191. "Разложкият говор", 1931 г. 
  192. "В ония дни", 1940 г. „
  193. "Между бляна и живота", 1942 г. 
  194. "Пламнали небосклони", 1946 г. 
  195. "Старобългарска книжнина", 1946 г.
   
 • Васил Диамандиев:
  196. "Автобиография", 1902 г.
   
 • Гьорче Петров:
  197. Списание "Културно единство", 11 броя от 1908-1909 г.
  198. "Спомени на Гьорчо Петров", 1927 г.
   
 • Димитър Ризов:
  199. "Македонский календар - Св. Кирил и Методий"
  200. "Етнография на Македония", 1881 г., на френски език
  201. "Българите в техните исторически, етнографически и политически граници 679 - 1917", 1917 г.
   
 • Коста Църнушанов:
  202. "Охридското съзаклятие: предшественици, вдъхновители и дейци", 1966 г. 
  203. "Участие на българското население от Македония в Априлското въстание", 1976 г.
  204. "От Шар до Пирин", 1979 г.
  205. "Многократните изяви на националното самоопределение на македонските българи"
   
 • Константин Стефанов от Банско:
  206. "The Question of Thrace", 1919, Bern, Switzerland
   
 • Христо Татарчев:
  207. "Първият централен комитет на ВМРО. Спомени на д-р Христо Татарчев", 1928 г.
   
 • Христо Силянов:
  208. "Освободителните борби на Македония", том 1 1933, том 2 1943 г.
  209. "Писма и изповеди на един четник", 1927 г.
  210. "Спомени от Странджа" 
  211. "Бележки по Преображенското въстание в Одринско - 1903 г." , 1934 г.
  212. "От Витоша до Грамос" 
  213. "Походът на една чета през Освободителната война - 1912 г.", 1920 г.
   
 • Георги Константинов Бистрицки:
  214. "Българско Костурско", 1919 г. 
  215. "Вопли и копнежи“, 1928 г. 
  216. "Песни на роба", 1929 г. 
  217. "Костурска епопея", 1941 г. 
  218. "Огън и пламък", 1944 г. 
  219. "Български диалекти в Костурско" 
  220. "Материали за Илинденското възстание въ Костурска околия през 1903 г." 
   
 • Георги Попхристов:
  221. "Революционните действия в Битолско и Леринско" в "Към борбите в Югозападна Македония (Кичевско, Битолско Леринско, Преспанско, Дебърско)", 1926 г.
   
 • Тома Измирлиев: 
  222. "Премеждия", 1930 г. 
  223. "Смях и злъч",1931 г.
   
 • Никола Янев от Кукуш: 
  224. "Любов", 1930 г.
   
 • Георги Стрезов:
  225. "Правата на българските малцинства и Обществото на Народите", 1929 г. 
  226. "Македонските емигранти в Швейцария през Световната война", 1931 г. 
  227. "Охрид", 1938 г. 
  228. "Сръбското разорение" 
  229. "Политическите борби на македонските българи"
   
 • Кирил Совичанов:
  230. "Високо Преосвещенний Св. Скопский митрополит Неофит", 1938 г.
  231. "Антон Е. Кецкаров", 1940 г.
  232. "Иконом Тома Николов, първият дякон в Битоля", 1940 г.
   
 • Климент Заров от Охрид:
  233. "Карта на град Охрид и околността му", 1887 г.
   
 • Евтим Спространов:
  234. "Султанът и управлението в Турция. Сказка", 1900 г.
  235. "Опис на ръкописите в библиотеката при Св. Синод на Българската църква в София", 1900 г.
  236. "По македонските работи", 1901 г.
  237. "Вътрешните врагове на България и анонимните им писма"
  238. "Китка. Сбирка от приказки", 1904 г.
  239. "Свети Наум. Живот и легенда", 1904 г. 
   
 • Христо Назимов/ Christo Nizamoff:
  240. "Struggle for Freedom"
   
 • Славейко Арсов:
  241. "Въстаническото движение в югозападна Македония (до 1904 г.)", 1925 г.
   
 • Георги Кулишев:
  242. "Македонската криза", 1928 г.
  243. "Новите смутители всред македонската емиграция"
   
 • Никола Стоянов:
  244. "Финансовото положение на България и българският репарационен дълг", 1923 г.
  245. "Репарации и междусъюзни дългове", 1933 г.
   
 • Кръстьо Хаджииванов:
  246. "Стихотворения и поеми", 1990 г.
   
 • Мирчо Юруков:
  247. "Благоевград", 1964 г.
   
 • Тома Карайовов:
  248. "Македонските искания и дипломацията", 1903 г.
   
 • Христо Дойчинов от с. Баня, Разложко:
  249. "Пътни бележки за шестдневното Разложко царуване", 1884 г.
   
 • Атанас Далчев:
  250. "Ангелът на Шартър", 1943 г.
   
 • Владислав Ковачев от Щип:
  251. "Отворено писмо" 
  252. "Тъгите на роба", с Христо Силянов, 1905 г.
   
 • Димитър Хаджидинев от Дойран:
  253. Пиесата "Революционер"
   
 • Велко Спанчев от с. Стеблево, Голо бърдско: 
  254. "Стопанският облик на Македония" 
  255. "Пред нови задачи"
   
 • Антон Драндар:
  256. "A propos d'un mouvement en Macedoine", 1900 г.
   
 • Йордан Шурков:
  257. "Към бунт"
  258. "Отмъщение" 
   
 • Сборник със спомени издадени в Р. Македония:
  259. "Премрежиньата на македонското револуционерно движенье. Спомени – Христо Калайджиев, Крсто Лазаров, Крум Петишев, Атанас Джолев, Мирчо Кикиртков", Скопjе, 2003 г.
   
 • Цане Андреевски:
  260. "Разговори со Конески"
   
 • Никола Зографов:
  261. "Няколко думи за борбите в Македоно-одринската организация", 1901 г.
  262. "Строежа на живота. Едно обяснение на въпросите: 1. Как се създаде погрома на България. 2. Защо не може да бъде извоювана автономията на Македония и Одринско", 1927 г. 
   
 • Иван Дорев:
  263. "Българска граматика с църковнославянски четива", 1937 г.
   
 • Антон Страшимиров:
  264. "Прилепските светци", 1908 г. 
  265. "Отвъд"
  266. "Истината по положението в Македония", 1908 г. 
  267. "Македонски войводи", 1900 г.
   
 • Димитър Благоев от Загоричани:
  268. "Нашите апостоли", 1886 г.
   
 • Станислав Шумков от Крушево:
  269. "Бъдещето на Балканските държави", оригинал от 1897 г. издаден в САЩ на английски език
   
 • Георги Киселинов:
  270. "Подвизите на македоно-одринци презъ 1912-1913 година (Лични спомени и впечатления на доброволецъ отъ ІV Битолска дружина)", 1943 г.
   
 • Теодосий Робев от Битоля:
  271. "Битоля", 1944 г.
   
 • Иван Шумков:
  272. "Жалостна книжка по делбата на Македония", 1895 г.
   
 • Партений Зографски:
  273. "Сборник на народни песни"
   
 • Христо Попстоилов:
  274. "Дейност на Венелина по българския фолклор", 1905 г. 
  275. "Класификация и стилистични обяснения на българските народни гатанки", 1907 г.
   
 • Юрдан Иванов:
  276. "Български периодичен печат от възраждането му до днес (1844 - 1890)"
   
 • Христо Настев от Щип:
  277. "Как умира македонския четник" – пиеса, представена 18.II.1939 г. в Македонския дом във Варна 
   
 • Наум Тахов:
  278. "Сборник от македонски български народни песни", 1895 г. 
   
 • Христо Попантов:
  279. "Кратки биографически бележки в памет на заслужилите дейци из Тиквешко", 1925 г. 
   
 • Stoyan Christowe:
  280. "This is My Country", 1938 г.
   
 • Васил Узунов:
  281. "Изгревът на свободата"
  282. "Някога в Македония"
  283. "Край Вардар"
  284. "Това бяхме"
  285. "В омайната Рила"
  286. "Ние (Балканската война)"
   
 • Анастас Лозачев:
  287. Мемоар "Автономна Македония", 1944 или 1945 година 
   
 • Никола Киров Майски:
  288. "Илинден", 1923 г.
  289. "С поглед към Македония"
  290. "Епопеята на Крушево"
  291. "Крушово и борбите му за свобода", 1935 г.

Всичко това и много повече може да намерите в онлайн сайта им: http://strumski.com/

Link to comment
Share on other sites

 • 4 месеца по късно...
 • Администратор

Една много ценна фотография!
Водачите на Македонската младежка тайна революционна организация (от лево надесно): Димитър Гюзелов от Дойран, Коста Църнушанов от Прилеп и Иван Бояджиев от Велес, снимани во Борисовата градина во София през октомври 1926 г.
http://strumski.com/biblioteka/?id=228 - Димитър Гюзелeв от Дойран, Вардарска Македония - "Жертвите на Скопския студентски процес", Скопие, 1942 година;
http://strumski.com/biblioteka/?id=1386 - Коста Църнушанов от Прилеп, Вардарска Македония - "Автобиография", София, 1984 година;
http://strumski.com/biblioteka/?id=720 - "Фамилия Кушеви", София, 1985 година (семеен архив);

Водачите на Македонската младежка тайна революционна организация.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Администратор

Днес се навършват 80 години от смъртта на големия български учен от град Щип проф. Любомир Милетич. По този случай качваме негова статия за старобългарския език писана по случай 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост:

"Гордеем се, много се гордеем със своите свети Солунски братя. И с пълно право: във взаимното си съревнование днес просветените народи не престават с благородна гордост да сочат от миналото епохални моменти, когато културната им жизнеспособност се е проявила с дела от общочовешко значение. И ние, българите, еднички между южните славяни, сме честити, че още в нашата древна история, преди повече от хиляда години, имаме културни прояви на народния ни гений, които високо ни издигат като исторически народ, многозаслужил за просвещението и за самосъзнанието на южното и на източното славянство. Ние чрез великото дело на Кирила и Методия първи му дадохме най-мощното средство за духовното усъвършенствуване – писмеността."

Цялата статия: http://strumski.com/biblioteka/?id=1408

250px-Lyubomir_Miletich_Shtip.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...