Отиди на
Форум "Наука"

Теория за базовата същност на Вечността


Recommended Posts

 • Потребител

Въпрос:

Каква е скоростта на гравитационното силово въздействие върху телата в светлината на теорията за базовата същност на Вечността?

Кратък отговор:

Съгласно Нютон тя е безкрайно голяма. В резултат на това в открития от него закон за гравитационната притегателна сила F = km1m2/ r^2 липсва ,като величина скоростта на гравитацията и относителността й, което от своя страна води до безкрайно големи скорости , при неограничено падане в гравитационнте полета, което не отговаря на реалностите.

Съгласно общия закон за гравитационната притегателна сила до който достигнах

F = km1m2/r^2 . /c-gt//c , на който закона на Нютан се явява като чястен , скоростта с която се придава гравитационното силово въздействие върху телата, при неогрпаничено свободно падане има стойности между две величини: скоростта на гравитацията и нулата. В резултат на това, при неограничено свободно падане такива стойности между нулата и скоростта на гравитацията имат и гравитационната енергия, гравитационния импулс, ускорение и сила, в резултат на което гравитационното поле, както една река не може да ускори дадено тяло вътре в себе си до скорости по големи от собствената му скорост.

Въпрос:

Каква зависимост има между скоростта на гравитационното силово въздействие и скоростта на свободно падане?

Кратък отговор:

Зависимостта е обратно пропорционална. С нарастването на скоростта на падане намалява скоростта на гравитационното силово въздействие. При нулева скорост на падане скоростта на силовото гравитационно въздействие е максимална.При скорости на падане равни на скоростта на гравитацията скоростта на силовото въздействие еравна на нула.

Повече подробности , при активно участие с въпроси и мнения в дискусията "ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРПИ"

д-рГ.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 54
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Въпрос:

Какво ,при съответно финансиране , в светлината на теорията за базовата същност може да се узакони ,като интелектуална собственост?

Кратък отговор:

Може:

1. Неограничен брой варианти на системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса за реализация на директни гравитационни двигатели и директни гравитационни електроцентрали.

2. Неограничен брой варианти на директни гравитационни двигатели и директни гравитационни електроцентрали с различна мощност и предназначение. на базата на системи с гравитационно обоснован променлив обем и на базата на безконечни ленти.

3. Неограничен брой детайли за директни гравитационни двигатели и директни гравитационни електроцентрали.

4. Неограничен брой варианти на опитни установки за практическо обучение по директна гравитационна енергетика.

5. Техтологии за реализация на директна гравитационна енергетика.

6. Техника за реализация на директен гравитационен транспорт.

7. Техника за директен достъп до гравитационната енергия за реализация на изкуствени екологични системи за труд и бит на значими човешки общности на земята и други небесни тела.

8. Експериментална техника за обективно потвръждение на теоретични резултати и изводи.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

Кое е неделимо и кое е делимо в светлината на тиорията за базовата същност на Вечността?

Кратък отговор:

Неделимо е:

1. Триединството от: пространство -материя - движение, като база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си, в това число и на човека с тяло, ум и чувства.

2. Пространството,като непрекъснат хомогенен континиум от базовата същност на Вечността.

3. Измеренията на пространството,материята, движението от същността им, без които не могат да съществуват.

4. Всеощата прозрачност на пространството за материята и движението от самото простнаство, както и всеобщата прозрачност на материята и движението за пространството от самите тях.

5. Инертността, като базово качество на материята от самата материя, без която реално не съществува.

6. Масата, като количествена мярка на материята от самата материя, без която реално не съществува и без промяна в количеството на материята няма и не може да има промяна в количеството маса.

7. Иинерцията , като продукт на движението от самото движение, без което не съществува.

8. Енергията, импулса, ускорението и силата , като продукт и количествени измерения на движението от самото движение , без което не съществуват.

9. Законите за съхранение от съхранението на базовата същност на Вечността на която те се продукт и без която те не съществуват.

10. Съхранението на енергята и импулса , от материята и движенито чийто прозукт са и без които реално не съществуват.

11. Гравитационната енергия, импулс, ускорение, сила от наличието на гравитационното излъчване от телата , формиращо гравитационните им полета ,без които те не съществуват.

Делимо е:

1. Всяка структурна форма на манерията от движението.

2. Движението между структурните форми на материята.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос

Какво общо и каво различно има между теорията за базовата същност на Вечността и теорията за относителността?

Кратък отговор:

Общото е,че и в двете теории има общи изводи, като: еднаквата скорост на светлината във всичики посоки спрямо източвиците от кото изхожда , независимо от това подвижни или неподвижни са те, онкловението на светлината от гравитацията, Протичането по еднакъв начин на явленията в инерциалните системи, каквито при наличието на гравитацията не съществуват, липсата на безкрайна скорост на силово въздействие и др.

Различното е ,че в теорията за относителността има изводи, които имат математическа достоврност, но нямат физическа такава, като: зависимостта на масата от скоростта, скъсяването и удължаването на времето , различните показания на часовниците в две движещи се една спрямо друга отправни системи , изкривяването на пространството и др.

Въпрос:

Защо в формулата v = Ft/m на базата на която се прави извода, че масата зависи от скоростта имаме математическа достоверност, а нямаме физическа такава, в резултат на което този извод не отговаря на реалноста ?

Имаме математическа достоверност на базата постулирането, че силата е константна величина.

Нямаме физическа достоверност защото всяка сила, която ускорява дадено движение е променлива величина, между две траници: определен максимум в зависимост от импулса, който я обославя и нула, когато скоростта, която импулса създава стане равна на собствената му скорост., както това е в една река, във вятъра и всеки друг енергиен поток, включително и при светлината и гравитацията.

Повече информация по темата в дискусията " ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ" , при наличие на интерес , проявен с въпроси и мнения.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрэс:

В светлината на теорията за базовата същност на Вечността за какво говори реалността,че гравитацията отклонава светлината, но не я ускорява?

Кратък отгтовор:

Накратко говори за:

1. Че фотоните са структурни форми на материята и като такива притежават маса, без каквато няма и не може да има отклонение и сила, в това число и гравитационна такава.

2. Че скоростта на светлината и гравитацията във вакум са еднакви.

3. Че нямаме изкривето пространство , а отклонение на движение, обосновано от гравитационен импус p=mc и гравитационна сила F = mgo , където "m" e масата на фотона.

Повече информация интерисуващите се мвогат да получат с отговори на поставени от тях въпроси в дискусията " ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ"

Забележка:

До обективната истина се стига с обективни анализи на реалностите и дискусия по тях. С забрани, каквато АВV форуми ми наложи не може и не се стига до обективната истина, въпреки, че тя е вечна и неотменна. Опитът с забрани от времето на Коперник, Галилей, Ж.Бруно, Р.Майер не показва нищо положително в полза на обективната истина, каквато базовата същност на Вечността, като Бог и прирда я обуславя. Забраните от страна на притежащите възможности да налагят забрани и на моето време не води до нищо добро, но по силата на инертността и инерцията на човешкото миксле, чувството за непогрешимост у власт имащите и обсебените от някаксва заблуда ,че обективната истана е такава, каквато те я виждат и възприемат , било е е и ще бъде все така. Все ще има " непогрешими" и " грешници" и "луди "за вързване, които не се съобразяват с "непогрешими" божи служители, властници, формалисти, бюрокароти и пр и застават срещу техните знания и авторитет за което те не прощанат наказват.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

За какво най- кратко казано изградих моята теория за базовата същност на Вечността, като база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си, в това число и на човека с тяло, ум и чувства?

Кратък отговор:

В религията, вярващите приемат, че всичко е от Бога, в Бога и Бог е във всичоко.

В атеизма , атеистите приемат, че всичко е от природата, в природата и природата е във всичоко.

На базата на тези твърдения общото,което и вярващите и атеиститите приемат е обща база за всички реалности сред ,които живеем. Разликата е, че вярващите я приеман, като Бог, който по свой образ и с присъщи на човека качества е създал човека, а атеистите а приемат, като нещо неодушевено, без съзнателно изграждане и разгпраждане на живите и мъртви структурни форми на материята.

Във връзка с тези твърдение на вярващи и атеисти си зададох следния въпрос: Има ли такава реалност, коята да удолетворява тези две твърдения?

На този въпрос отговорих, като създадох теорията за базвата същност на Вечността, като база, творец и рушител на всичко преходно от себе си, в себе си , като приех, че тази реалност е: неделимото и съхранимо /нечно / триединство от пространство - материя - движение.

В цялота история на човешкото познание няма обективни доказателства, че има нещо,което да е извън пространството и същността му да не е обоснована от материя и движение.

На базата на тази най обща база, като база, творец и рушител на всичко преходно и произтичащите от нея вечни и ненарушими природни закони , теорията за базованта същност на Вечността се явява ,като една от най- фундаменталните теории в човешкото познание, която обхваща , като реалност, явление и природен закон всичко, което обективно съществува и не е измислица на човешкия ум, която не съществува.

Бъдещето ще покаже вярно или не вярно е ,че единствената база ,като Вечност, недопущата съществуването на друга вечност е неделимоно и съхранимо/вечно / трлиединство от пространство -материя- движение, като Бог и като природа. Но !. За това ще трябва да изтече още много време.

Понече информация в дидскусита "ЗА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ"

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Едно си баба знае - едно си бае.

За толкова години писане по форумите, господин докторе, можехте да завършите физика задочно ;):biggrin: ... за да има някакво развитие теорията ви.

Голям спам става тук от вашите теми:))))

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По добре е бабата едно да знае - едно да си бае от колкото да говори за изкревено пространство без да има конкретна представа за това. Да приема конкретна сила за постоянна , каква тя не е и да прави "непогрешими " изводи за зависимост на масата от скоростта, без да се съобразява,че има закони за съхранение, които не допущат това и пр.

Можех да завърша задочно физика ,но пропуснах тази възможност.

Можех ,вместо да пиша , и да реализирам сам директи гравитационни двигатели, но и това пропуснах и може би за добро, защото тогава нямаше да бъда глупак , а обект на големи апетити. което едва ли щеше да е по зависно положение.

За обективната истина не е важно, кой я казва, важно е тя да бъде истина, а не някаква заблуда, като тия за неподвижната земя, за падането на телата винаги по бързо от леките, за консервативативността на гравитационното поле, за изгривяаването на пространството, за единството между пространството и времето,

за обявяването на сътворени от хората закони за божествени такива, и пр.

д-р Г.Михов

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
По добре е бабата едно да знае - едно да си бае от колкото да говори за изкревено пространство без да има конкретна представа за това. Да приема конкретна сила за постоянна , каква тя не е и да прави "непогрешими " изводи за зависимост на масата от скоростта, без да се съобразява,че има закони за съхранение, които не допущат това и пр.

Можех да завърша задочно физика ,но пропуснах тази възможност.

Можех ,вместо да пиша , и да реализирам сам директи гравитационни двигатели, но и това пропуснах и може би за добро, защото тогава нямаше да бъда глупак , а обект на големи апетити. което едва ли щеше да е по зависно положение.

За обективната истина не е важно, кой я казва, важно е тя да бъде истина, а не някаква заблуда, като тия за неподвижната земя, за падането на телата винаги по бързо от леките, за консервативативността на гравитационното поле, за изгривяаването на пространството, за единството между пространството и времето,

за обявяването на сътворени от хората закони за божествени такива, и пр.

д-р Г.Михов

Продължение

Виж файла!

14.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
С нарастването на скоростта на падане намалява скоростта на гравитационното силово въздействие.

Вярно е, че скоростта на телата не може да се увеличава до безкрайност - според теорията на Айнщайн скоростта на светлината е максимално допустимата скорост. Не е вярно, обаче, че въздействието намалява. Когато се опитваш да ускориш тяло, което се движи със скоростта на светлината, то последното започва да увеличава своята маса! Така например известните ни елементарни частици от химията: протони, електрони, неутрони се превръщат в някакви шантави частици (например т.н. тао-мезон), които при това се разпадат лесно. Посредством този метод в специални физични уреди (най елементарният от които са нарича циклотрон) се получават такива частици, за да бъдат изследвани. Били са дори добивани атоми на антиматерия, т.е. такива, които събрани с нормална материя се взаим унищожават, при което се отделя огромно количество светлина.

Някои от описаните по-горе уреди са твърде големи, а принципът им на действие е сравнително прост: във някакъв пръстен се впръскват електрони, след което започват да ги "въртят" посредством комплект магнити, разположени около пръстена. Голяма част от електроните излизат от пръстена, но тези които остават са именно такива - променени, защото им се предава ускорение, след като вече се движат със скоростта на светлината.

Ще направя една забележка, за разликата между наука и философия. При науката, винаги трябва да дадеш конкретен видим резултат - например така: "Еди какво си е така, според моята теория. Е правим експеримента и виждаме, че наистина е така.". Експерименти се правят не само във физиката, а и в химията биологията, а дори и в математиката, особено в сегашната ера на широка употреба на компютри.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Вярно е, че скоростта на телата не може да се увеличава до безкрайност - според теорията на Айнщайн скоростта на светлината е максимално допустимата скорост. Не е вярно, обаче, че въздействието намалява. Когато се опитваш да ускориш тяло, което се движи със скоростта на светлината, то последното започва да увеличава своята маса! Така например известните ни елементарни частици от химията: протони, електрони, неутрони се превръщат в някакви шантави частици (например т.н. тао-мезон), които при това се разпадат лесно. Посредством този метод в специални физични уреди (най елементарният от които са нарича циклотрон) се получават такива частици, за да бъдат изследвани. Били са дори добивани атоми на антиматерия, т.е. такива, които събрани с нормална материя се взаим унищожават, при което се отделя огромно количество светлина.

Някои от описаните по-горе уреди са твърде големи, а принципът им на действие е сравнително прост: във някакъв пръстен се впръскват електрони, след което започват да ги "въртят" посредством комплект магнити, разположени около пръстена. Голяма част от електроните излизат от пръстена, но тези които остават са именно такива - променени, защото им се предава ускорение, след като вече се движат със скоростта на светлината.

Ще направя една забележка, за разликата между наука и философия. При науката, винаги трябва да дадеш конкретен видим резултат - например така: "Еди какво си е така, според моята теория. Е правим експеримента и виждаме, че наистина е така.". Експерименти се правят не само във физиката, а и в химията биологията, а дори и в математиката, особено в сегашната ера на широка употреба на компютри.

_____________________________________11.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Някой от принципите, които доведоха до отнкритията, изобретенията и теориите до които сам и със съавтори достигнах в периода 1960 - 2006г.

Виж файла!

___________________.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Въпрос:

В светлината на теорията за базовата същност на Вечността , защо , при опита на Майкалсън не се отчита разлика в скоростите на светлината?

Кратък отговор :

Виж файла!

10.doc

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...