Отиди на
Форум "Наука"

Карачаевска летопис


Recommended Posts

 • Потребител

Карачаевска летопис

Това е летопис,която разкрива факти и сведения касаещи хуни,алани,българи,хазари,кумани.

В карачаевския род Хасанови се предават по наследство два ръкописа написани на тюркски/хазарски?/ език : едната с гръцка азбука- летопис на Ботай и другата с арабска азбука – летопис на Барлыу син на Ботай.Летописът на Ботай се загубва,а летописът на Барлыу преписва на кирилица историкът Назир Хасанов.След неговата смърт в 1994 г. книгата е отпечатана в Черкеск. Това е превод на три глави от книгата.

/Предисловие.Алан Глаш/

Карча е един от средновековните карачаево-балкарски князе.Ботай е бил писар на негов военачалник.След погрома на Тамерлан ,Карча на 24г е отведен в робство в Бухара.Постъпва във войската на Тимур.Бяга при бонтуващите се кангари и киргизи ,а по-късно се връща в родината.Създава карачаево-балкарско княжество и го отбранява от врагове.Тази летопис все още не е изучена напълно.

Глава I

……..

В древни времена страната на тюрките/тинисир/ се състояла от 7 княжества:Конбанско,Деулезско,Узабанско,Казманакско,Кюеджикско,Канжайско,Кыиаргинско.Страната се състояла от две обединения западно и източно.

В книгата се упоменава страна Сибил и сибилски княжества:Хазар-ок намиращо се в Акаджурт,Сабар-ок намиращо се в Караджурт,Булгар- в Айык,Койман – на Дон и Кубан,Алан – в Придонието.След това се изброяват каганите на страната Сибил.Ето някои от тях:

Сабур-хан в Акаджурт,Балгур-хан в Караджурт,Бойранкыз,дъщеря на Хазар-хан в Темиркан и Акаджурт,шатбек Болак в Келиджурт и Караджурт,Велики каган Алпбулан в Казджаран и Итил,Велики каган Обадий в Казджаран и Итил, и още 17 Велики кагана на Казджаран и Итил до последния Елбуюк .

Няколко пояснения:

Тинсир – от карачаево-балк. – тин-дух,сыр-благородство? – благородни духом

Айык – от кар.-балк. – Лунна – територия на Велика България .По нататък в книгата се споменава ,че това е Таманския полуостров.

Сибил – название на страна ,в която живеят много народи вкл. Анти

Акаджурт – ак-бял,джурт-родина – равнинната част на Северен Кавказ

Караджурт – кара-черен – Предгорието и планинската част на Северен Кавказ

Бойранкыз – бойран – величествен,кыз – девойка.По Теофан – това е хунската принцеса Боарикс

Откъс от Глава II

"В третьем месяце 1378г я с отцом перешел из Крыма в сторону Кубани.Мы прошли по берегам рек Аксуу,Кубан,Терек и начали писать то,что видели об истории горных карачаевских хазар, карачаевских куман,карачаевских алан,и равнинных хазар./Аксуу - Белореченск в Краснодарски край-бел.на А.Глаш/

.......

Побывали в крепости Джайтам у холамов из племени булгар ,у карачаевских бозар-балкаров,у терских и курукских кумуков./село Холлам и Бозар-Балкария в Балкария/.Побывали в крепости Кырык у буркузюк карачаевцев из племени хазар на земле Оз,на берегу Терека у алказов из племени хазар ,в крепости Тохтасан в тарханстве Балгур-тархана у басур/мюсюлмански-бел.А.Глаш/ карачаевцев из племени алан,в крепости Таракты у азсир карачаевцев из племени куман,живущих на земле Оз.Побывали в крепости Конбан у озманов из племени куман живущих на земле Оз,на берегу реки Терек у озманских карачаевцев из племени канджай,живущих на земле Оз.Побывали у дигоров из племени парсык/дигорци,жители на планинската част на Северна Осетия-бел.А.Глаш/ ,у тегеев/осетинци-бел.А.Глаш/ из племени парсык,живущих у четырех протоков Терека.Затем были на берегу реки Кынгыр в крепости Караман у сопгджей из племени хазар ,на берегу реки Чабык в крепости Кертик у озсак пурчай кумуков.Побывали в крепости Дертик у дальних карачаевцев из племени алан ,за пурчаем были на горных склонах у галгуров /ингуши -бел.А.Глаш/ из племени канбат ,в горных окраинах у нохчей/чеченци-бел.А.Глаш/ из племени канбат, у джаилчайских кумуков,затем в крепости Болун у уллузюков из племени хазар.Побывали у терских кумуков ,у гуннских карачаевцев из племени хазар в крепости Чибилчай,в районе Акаджурт у равнинных хазаров, кипчаков ,татар."

Глава III

Биография на Карча.Хан Тамерлан напада Караджурт и унищожава много хазарски кумани,алани и татари

.......

Авторът – Алан Глаш изхождайки от изредените хакани прави няколко извода.Например ,че съществуващата в началото държава Сибил между Волга и Азовско море по-късно носи името Хазария по името на управляващото племе,а още по-късно се разпада на Алания и Хазария.Също съпоставяйки имената на каганите с други известни източници,където се упоменават хазарски и алански царе той доказва тяхната еднозначност Например известния алански цар Дургуллель от 1065г тук е наречен Турнагил.Упоменатите царе с титул кендер- хаган на страната Малджаран са царе на Алания от рода на Елбулан – Алпхазар,Саутангил,Алпсибилл,Тармуч,Баджур,Алпбазур,Эрбюйюк,Аппок.Хипотезата е ,че след Турнагил кендер-хаганите стават самостоятелни и Алания се отделя от Хазария. След разпада на Хазария около 11в тя се управлява от куманите.13-14в идват монголите и донасят разорение.В 1424г на територията на Алания се образуват три княжества карачаевско,балкарско и кумикско,потомците на които сега живеят в Карачаево-Черкесия,Кабардино-Балкария и Дагестан.

Книгата във вид на файл формат pdf http://karachays.com/load/karcha/1-1-0-3

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еми то това всичко може да значи.

"Кюеджикско" - това па да не са наречените от китайците "юеджи"?

За "Кюеджикско" - нищо не мога да кажа.За "тинсир" - в хрониката на Рамон Мунтанер се споменават едни племена - сеза и тин :

"На 1.04. с божията милост ,знамето беше понесено и всички решиха да го следват,и сутринта рано навлязоха в кралство Анатолия.Турците,които се бяха събрали ,за да им се противопоставят,бяха от племената Сеза и Тин и бяха роднини на ония,които войската беше унищожила в Артаки…."

Тези племена не са ли в района на Караманскато княжество? Интересно Пахимер съобщава ли за такива племена там?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да... Макар, че там се сочи като едно племе, а в тази хроника като синоним на всики.

Дали цялата работа с тия тюрки не е това:

"Лев Гумильов, "Древните тюрки. Част I, Великият тюркски хаганат"

"...Несмотря на все сказанное, путь, на который вступило древнетюркское общество, был гибельным, так как противоречия, возникшие в степи и на ее границах, оказались непреодолимыми. В критические моменты подавляющее большинство степного населения отказывало ханам в поддержке, и это привело в 604 г. к распадению каганата на Западный и Восточный, в 630 и 659 гг. - к потере самостоятельности (правда, возвращенной в 679 г.) и к гибели народа в 745 г. Конечно, эта гибель народа еще не означала уничтожения всех людей, его составлявших. Часть их подчинилась уйгурам, унаследовавшим власть в степи, а большинство укрылось в китайских пограничных войсках. В 756 г. эти последние подняли восстание против императора династии Тан. Остатки тюрок приняли в нем деятельное участие и вместе с прочими повстанцами были изрублены в куски. Это был уже подлинный конец и народа и эпохи (а следовательно, и нашей темы).

Однако имя “тюрк” не исчезло. Больше того, оно распространилось на пол-Азии. Арабы стали называть тюрками всех воинственных кочевников к северу от Согдианы, и те приняли это название, ибо первоначальные носители его после исчезновения с лица земли стали для степняков образцом доблести и геройства. В дальнейшем этот термин еще раз трансформировался и стал названием языковой семьи. Так сделались "тюрками" многие народы, никогда не входившие в великий каганат VI-VII вв. Некоторые из них были даже не монголоиды, как, например, туркмены, османы, азербайджанцы. Другие были злейшими врагами каганата: курыканы - предки якутов и кыргизы - предки хакасов. Третьи сложились раньше, чем сами древние тюрки, например балкарцы и чуваши. Но даже то распространенное лингвистическое толкование, которое ныне придается термину "тюрк", имеет под собой определенное основание: древние тюрки наиболее ярко претворили в жизнь те начала степной культуры, которые зрели еще в хуннское время и находились в состоянии анабиоза в безвременье III-V вв.....""

Не говори за българите, но те са в третата група, може би.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да... Макар, че там се сочи като едно племе, а в тази хроника като синоним на всики.

Дали цялата работа с тия тюрки не е това:

"Лев Гумильов, "Древните тюрки. Част I, Великият тюркски хаганат"

Не говори за българите, но те са в третата група, може би.

Възможно е . Може също да се направи съпоставяне с изследванията на

Валентин Стецюк

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не съм се занимавал подробно с това съчинение, но историята на ръкописа намирисва на менте. Ръкиписите са доста стари, но се оказва, че са достигнали в един единствен екземпляр, който над всичко отгоре изчезнал и е запазен само превод. За едната дори се оказва, че всъщнст е превод от 15в., който през 20в. бил вече кирилизиран, та това е останало при нас. Най интересното е, че прототипите са на арабски и гръцки. Това е обяснимо за руски ръкопис защото русите са православни и поддържат връзки с Византия или пък за Волжка България, която е ислямска и е във връзка с халифата. Но евреите са юдеи и по-скоро ръкописът би трябвало да е на еврейски. Не е ясно защо двата ръкописа се пазят толкова ревностно, но до 20в. не се правят усилия да се издадат. Или да ги продадът, защото притежателите им иначе ще да са били доста образовани, та да ползват гръцка и арабска азбука. Нещо историята на ръкописите ми се вижда съшите с бели конци.

Във връзка с летописа на поп Методи Драгинов обсъждахме нещо близко. Но както се вижда летописа на М. Драгинов може и да е достигнал в един екземпляр, но събитието фигурира в два други летописа Баткунския и Беловския. А що се отнася до това съчинение - е, от него няма нищо. И тук като историята на Джагфар и Сказанието за Шан всичко вижда бял свят за първи път през 20в.

Но тъй или иначе текста трябва да се проследи внимателно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не съм се занимавал подробно с това съчинение, но историята на ръкописа намирисва на менте. Ръкиписите са доста стари, но се оказва, че са достигнали в един единствен екземпляр, който над всичко отгоре изчезнал и е запазен само превод. За едната дори се оказва, че всъщнст е превод от 15в., който през 20в. бил вече кирилизиран, та това е останало при нас. Най интересното е, че прототипите са на арабски и гръцки. Това е обяснимо за руски ръкопис защото русите са православни и поддържат връзки с Византия или пък за Волжка България, която е ислямска и е във връзка с халифата. Но евреите са юдеи и по-скоро ръкописът би трябвало да е на еврейски. Не е ясно защо двата ръкописа се пазят толкова ревностно, но до 20в. не се правят усилия да се издадат. Или да ги продадът, защото притежателите им иначе ще да са били доста образовани, та да ползват гръцка и арабска азбука. Нещо историята на ръкописите ми се вижда съшите с бели конци.

Във връзка с летописа на поп Методи Драгинов обсъждахме нещо близко. Но както се вижда летописа на М. Драгинов може и да е достигнал в един екземпляр, но събитието фигурира в два други летописа Баткунския и Беловския. А що се отнася до това съчинение - е, от него няма нищо. И тук като историята на Джагфар и Сказанието за Шан всичко вижда бял свят за първи път през 20в.

Но тъй или иначе текста трябва да се проследи внимателно.

Благодаря за вашето мнение.Аз няма какво да кажа.Карча е персонаж от 14в и едва ли ,ако писарят Ботай е започнал тази летопис това има нещо общо с еврейския.Въпрос е откъде е взета предисторията / ако разбира се това не е фалшификат /.Не знам какъв е този род Хасанови,но в Северен Кавказ родословното дърво се помни доста назад във времето и сред карачаевци и балкарци има родове от княжески произход - например Урусбиеви,Крымшамхалови.Защо да продават нещо ,ако то е ценно за тях и удостоверява техния произход ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Урусбиеви,Крымшамхалови.Защо да продават нещо ,ако то е ценно за тях и удостоверява техния произход ?

Защото едното е написано с гръцки букви, а другото с арабски, пък те едва ли са били толкова образовани, че да боравят и с двете. Когато някой ракъпис е бил неразбираем обикновено е използван за разпал или е бил продаван ако се намери купувач. Тъй че като са стигнали до 19в. по-скоро би трябвало поне единият екземпляр да е продаден в някоя колекция. Това не е грамота, а ръкописи, като поне единият от тях би трябвало да е неразбираем. Ако преписът е от 15в. дори разбираемият като азбука ще е бил не съмсем разбираем като език, защото и той се мени с времето.

Хазарите са юдеи, макар по-сетне някои вече да се мислят за руски евреи. И ако нямат своя писменост, би трябвало да ползват еврейската. Предполагам, че "преводачите" по-добре обаче са били запознати с арабския и гръцката азбука и им е било по-лесно и "прототипите" да са на познат за тях език, отколкото на по-непознат като иврит или поне на тюркски с арабски букви. ;)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Защото едното е написано с гръцки букви, а другото с арабски, пък те едва ли са били толкова образовани, че да боравят и с двете. Когато някой ракъпис е бил неразбираем обикновено е използван за разпал или е бил продаван ако се намери купувач. Тъй че като са стигнали до 19в. по-скоро би трябвало поне единият екземпляр да е продаден в някоя колекция. Това не е грамота, а ръкописи, като поне единият от тях би трябвало да е неразбираем. Ако преписът е от 15в. дори разбираемият като азбука ще е бил не съмсем разбираем като език, защото и той се мени с времето.

Хазарите са юдеи, макар по-сетне някои вече да се мислят за руски евреи. И ако нямат своя писменост, би трябвало да ползват еврейската. Предполагам, че "преводачите" по-добре обаче са били запознати с арабския и гръцката азбука и им е било по-лесно и "прототипите" да са на познат за тях език, отколкото на по-непознат като иврит или поне на тюркски с арабски букви. ;)

Възможно е . :post-20645-1121105496: Що се отнася до хазарите иудеи - В Хазария са живели не само хазари и не знам каква част от тях и колко време са биле иудеи - може би някаква част от елита.Що се отнася до карачаевци и балкарци при тях има следи от християнство.Поне за сега не съм чела нищо за иудейство.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • 2 месеца по късно...
 • Потребител

Това е едно генетическо изследване

ЛИТВИНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАРОДОВ

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА ПО ДАННЫМ О ПОЛИМОРФИЗМЕ

Y-ХРОМОСОМЫ, МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК И ALU-

ИНСЕРЦИЙ

"Научная новизна. Впервые популяции Западного Кавказа (абхазы,адыгейцы, черкесы, абазины, карачаевцы, мегрелы, кубанские ногайцы, армяне,северные и южные осетины) были охарактеризованы на основе анализа 13 Alu инсерций, а также филогеографического анализа Y-хромосомы и мтДНК, что позволило определить ведущую роль Ближнего Востока в становлении

автохтонного субстрата популяций Западного Кавказа как по женской, так и по мужской линии, а также выявить мажорные гаплогруппы Y-хромосомы,обуславливающие общую для всех популяций картину распределения мужских линий в регионе. Выявлено, что автохтонный генетический субстрат в популяциях изученного региона является преимущественно западноевразийским, в то время,

как восточно-евразийский в большей степени представлен у кубанских ногайцев,но не у тюркоязычных карачаевцев."

684bb05a041a.jpga59d53106b37.jpg

LitvinovSS.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • Потребител

Данни от карачаево-балкарския генетичен проект

http://www.familytreedna.com/public/KBalkarDNA/default.aspx?section=yresults

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

Една статия Анатолий А. Клёсов, "Современные потомки половцев – карачаевцы и балкарцы?"

Ще публикувам само малък откъс, но в статията се прави по-подробен ДНК-генеалогически анализ

Теперь об аланах. С одной стороны, время появления основных ветвей карачаевцев гаплогруппы R1a, в начале нашей эры, согласуется с началом упоминания аланских племен в письменных источниках – а именно, с I века нашей эры, причем именно в Предкавказье. Если рассматривать только это свидетельство, то вопрос можно торжественно закрыть, признав аланов прямыми предками карачаевцев. Но тогда следует признать, что осетины, у которых гаплогруппа R1a практически отсутствует, к аланам отношения практически не имеют, за исключением, быть может, их древней военной верхушки, по которым ДНК-данных нет. Собственно, я это уже описал в недавней статье по гаплотипам и гаплогруппам Кавказа. Далее, тогда следует признать, что общий предок башкир и карачаевцев гаплогруппы R1a с датировкой примерно 3675 лет назад (и снипом Z2123), был также предком и аланов, что признать довольно просто, это все арийско-скифские линии, один род R1a. Выявленные параллели представляются несколько неожиданными, но по размышлению довольно закономерными.

Точку в этих соображениях пока ставить рано. Проблема в том, что у лингвистов и археологов – свои соображения, и необходим разумный консенсус с данными ДНК-генеалогии. Здесь осетины резко выпадают из аланской концепции, у них гаплогруппа в основном – на две трети для дигорцев и три четверти для иронцев – это гаплогруппа G, для скифов, видимо, несвойственна, но данных для такого определенного заключения пока нет. Есть, скорее, общие соображения. По ним аланы вряд ли были предками подавляющего большинства сегодняшних осетин. Не были ими, скорее всего, и половцы, тем более что древние историки проводят между аланами и половцами различие. Выше отмечались исторические свидетельства, как «татары» успешно разделили половцев и алан на основании того, что они разные, и в итоге разгромили тех и других.

Цялата статия е тук, но коментарите под нея също са обширни и интересни

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...