Отиди на
Форум "Наука"

Панислямистите - "Цивилизатори на Азия и Африка"


Recommended Posts

  • Потребител

ПАНИСЛЯМИСТИТЕ - „ЦИВИЛИЗАТОРИ НА АЗИЯ И АФРИКА"

Независимостъ, г. IV, бр. 8, 8 декември 1873г.

Турските панислямисти захващатъ да работятъ по-енергически.

Нашиятъ цариградски кореспондентин ни являва, че техните проповедници захващатъ да проповядватъ по джамиите, че времето на ислямското възобновление е настанало, че ислямътъ ще да се съедини под покровителството на султанътъ, който е главенъъ началникъ над сичките последователи на пророкътъ, и че религията на тоя пророкъ ще да се разпространи по сичките азиатски и африкански господарства.

Разбира се, че благочестивите мюсюлмани слушатъ тия утешителни обещания съ голямо въодушевление и приготовляватъ се да блаженствуватъ и да славятъ името на аллахътъ.

"Когато единъ от панислямските проповедници - говори единъ триестански вестникъ - обявилъ на благочестивите мохамеданци, че следъ малко време ще да настане златенъ векъ за правоверните, то единъ от неговите слушатели му предложилъ следующиятъ вопросъ:

"А какво ще да бъде съ гяурите?"

"Гяурите ще да си останатъ гяури" - казалъ проповедникътъ.

"Ако е така, то от нашиятъ панислямизъмъ няма да бъде никакво добро - рекълъ служителятъ.

- В книгата на пророкътъ е казано, че правоверниятъ санджакъ-шерифъ ще да бъде забиенъ над сичката вселена само тогава, когато гяурите бъдатъ унищожени и когато еврейската и християнската книги се изгубят от светътъ."

Съществуватъ и такива турци, които не разделятъ идеята за панислямското единство само за това, защото не желаятъ да си развалятъ калимерата съ Англия и защото им се иска да бъдатъ с Росия въ добри отношения.

Правителствените вестници така също обвиняватъ панислямистите и наричатъъ идеята им гнила и неудобоизпълнима.

Дипломатите постъпятъ въ това отношение съвсемъ другояче.

Цариградскиятъ дописникъ на "московские ведомости" говори, че тия велики мъже говорятъ така:

"Ние и не мислиме, че сичките до единъ мюсюлмани, дето тие и да живеятъ, ще да приематъ мисълта за съединението на ислямътъ и че ще да съгласуватъ съ нея своите действия.

Ние мислиме само, че въ сяко мюсюлманско господарство ще да се намерятъ по някодко десетки хиляди умни и здравомислящи хора, които ще да бъдатъ веществено и нравствено привезани за средоточието на калифатътъ.

Ето програмата на панислямизмътъ.

Целта на това единство не е да извадиме ножътъ из ножницата си и да обявиме война на друговерците, а да свежеме съ тяхъ още по-силно своите добри отношения, да увардиме, с тяхната помощъ, честта и достойнството на ислямътъ и да се постараеме да разпространиме цивилизацията между нашите едноверни братия, които се намиратъ въ полудиво и въ полуварварско състояние.

Европейците ще да се съгласятъ съ нази, че ония успехи, които цивилизацията би могла да направи въ Азия, въ Африка и по островите на Индийски океанъ въ дродължение на сто години чрезъ посредничеството на Росия, на Франция, на Холандия и на много други нации, чрез нашето посредничество би се свършили за десетъ години."

И така, отоманската порта се е завзела да просвети не само дивите тюркмени, кюрди, индуси и бедуини, но и жителите из Средна Африка, които и до днесъ още ходятъ въ своятъ прародителски адамовски костюмъ, които пекатъ и ядатъ своите земени въ пленъ неприятели и които не умеятъ да пречетатъ повече от петъ.

И сичкото това турските цивилизатори ще да извършат в продължението на десет години! Кой из нас е можел даже и да помисли досега, че у турците ще да се появят такива гигантски способности и такива чудотворящи сили?

Ние мислехме досега, че ако османското правителство да би имало чудотворци и магесники, то негово сиятелство в. "Басъретъ" би се постаралъ досега да просвети баремъ своите собствени братия османлии, които не приличатъ нито на хора, нито на животни.

Искате ли доказателства?

Кажете ни има ли на тоя святъ такъвъ единъ народъ или такива едни животни, които иматъ турски характер и които да бъдат така гнуснави въ сяко едно отношение?

Слушайте. Който е живялъ въ Турция, той тряба да знае, че турските големци, даже и турските шехове и шехюлислями /т.е. турските владици и патрици/ се не срамуватъ да държатъ въ къщята си различни олани и чубукчии и да ги употребляватъ за своето неестествено и гнуснаво сладострастие.

Секи паша, секи везиринъ, секи кадия, секи мюфтия, секи шех-юл-исляминъ и секи богатъ турчинъ има обичай да накити своите мъжки жени, да ги поведе следъ себе си и да ги покаже на своите другари; а другарите му се облизватъ като котураци, завиждат на щастливиятъ свой приятелъ и молятъ аллахът за щастие и за благосъстояние.

И сичкото това се върши посредъ пладне без никакъвъ срамъ и безъ никакви церемонии. А видвали ли сте вие турски кьочеци и ония маскарлъци, които се извършватъ във времето на техното хоро?

Ако не сте виждали, то ние ви съветоваме да идете на някоя турска сватба или на някой турски кабакъ геджеси и да се порадвате на бъдещите азиатски и африкански просветители, които ще да научат даже и мозамбикските диваци да ядат печени тикви, да пият боза и да се наслаждаватъ с кьочеците.

И тия гнуснави скотове се не срамуватъ от овцете и от магаретата да се хвалят със своят напредокъ и със своята цивилизация! Цивилизатори!

Нека говори кой що ще, а ние ще кажеме, че турчинътъ е по-безнравственъ и от самият развратъ.

Това е такъвъ единъ фактъ, който не търпи никакви доказателства.

Ние би желали да знаеме, какво подразумяватъ турските цивилизатори подъ думата цивилизация и какъвъ смисълъ даватъ на думата прогрес?

Ние сме твърдо уверени, че в цяла Турция не би се намерилъ такъвъ единъ турчинъ, който да ни обясни значението на тия две вълшебни думи. Разбира се, че тия са непонятаи и на в. "Басъретъ", ако въ тоя вестникъ и да печататъ своите статии различни французи и различни полски ренегати.

Ако "Басъретъ" да би бил опознатъ съ гореказаните две думи, то той никога не би се решилъ да проповяда панислямизъмъ и да ни разказва приказнички из "Хилядо и една нощъ".

Тоя вестникъ знае твърде добре, че даже и турците в Европейска Турция - които имат какви-годе сношения с европейците и които срещат случаи да отворятъ очите си и да станатхора - и до днесъ още са останали делибашии и груби фанатици, за които европейският животъ е и непонятенъ, и неудобоизпълнимъ.

Нека ни бъде простено да кажеме, че по-напредъ аргата ще стане славеи, нежели турчинътъ човекъ.

Полигамитите се преследоватъ даже и въ свободна Америка, а турците са и полигамити, и андрогамити, европейските държави се стараятъ да унищожатъ робството и да прекратятъ търговията съ живи същества, а турците си купуватъъ жени, наложници, адъми и различни слуги и слугини посредъ Цариградъ; най-после сьвременното човечество се стреми да сближи народите и народностите, да съедини интересите им, да унищожи причините, които са произвеждали досега опустошителни войни, да парализира религиозните раздори и да даде място на разумът и човеколюбието, а турците се приготовляватъ да разпространятъ своето мохамеданско влияние, да съединятъ различни народи и народности около алкоранътъ и да върнатъ назадъ ония еничерски и делибашки кръвопролития, от които едно време е треперелъ сичкия святъ.

Подобни цивилизатори са и безполезни, и непотребни, и опасни! Разбира се, че и европейските народи знаятъ сичкото това и ако си правятъ оглухци и не критикуватъ турските панислямисти, то причината произхожда съвсемъ изъ другъ източникъ.

Сяка европейска държава има какъв-годе интересъ да лъже представителите на османската империя и да дои млечната и глупавата крава, която одавна вече е станала чужда принадлежностъ и която е съвсемъ обдръгнала да храни ту едного, ту другиго.

Да кажеме сега какви са били ония причини, които са накарали "главобръснатите" мъдреци да измислятъ панислямизмътъ и да се нарекатъ цивилизатори на полудивите и на полуварварските азиатски и африкански народи.

Сичкото това не е нищо друго освенъ лафолсунъ.

Немците говорятъ за пангерманизмътъ, гърците говорятъ за панелинизмътъ, славянските племена говорятъ за панславизмътъ, а турците говорят за панислямизмътъ.

Да се намериме на работа.

Ние ще да посъветоваме турското правителство да остави Азия и Африка и да залегне за образованието на своите собствени поданици, които се нуждаятъ много повече за развитие и за образование, нежели африканските диваци и жителите по островите на Индийски океан.

Европейските турци живеятъ между честни христиени, между развити европейци и между трудолюбиви граждани, следователно за тяхъ образованието и развитието са потребни като "хлябъ насущни".

И така, преди да направите панислямски дружества и преди да изпроводите проповедници между диваците и варварите, вие сте длъжни да приготовите тия проповедници и да изобразите хора и здравомислящи апостоли.

Тряба да ви кажеме и това, че панислямизмътъ е турска работа; а секи вече знае, че турските работи въобще са безполезни запъртъци.

  • Upvote 8
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Ботьов и Каравелов са актуални и днес.

Да. Историята се повтаря след век и половина:

"Турските панислямисти захващатъ да работятъ по-енергически.

Нашиятъ цариградски кореспондентин ни являва, че техните проповедници захващатъ да проповядватъ по джамиите, че времето на ислямското възобновление е настанало, че ислямътъ ще да се съедини под покровителството на султанътъ, който е главенъъ началникъ над сичките последователи на пророкътъ, и че религията на тоя пророкъ ще да се разпространи по сичките азиатски и африкански господарства ..."

На 13 юни главния мюфтия Мустафа Хаджи призовава мюсюлманското малцинство да предприеме мерки за самозащита:

mustafa.jpg

"Българската държава не е в състояние да ни защитава или просто не иска да го прави. За да защитим честта и достойнството на исляма, призовавам изповядващите исляма към активно посещение на джамията за молитва и набиране на доброволци, които да дежурят в "Баня Башъ ...".

Главното мюфтийство обяви, че започва кампания „за самоопазване” на българските мюсюлмани.

Редактирано от budget
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Полека с изказванията които не са политически коректни, защото всички знаем, че органите на новия ред следят всичко. Те даже стигнаха дотам да преправят възрожденски песни, примерно вече не се пее "срещу тирана отомански" а "срещу тирана великански" и също не се пее "срещу турци да стоим насреща" а "срещу врази/съдбата да стоим насреща". Тъй че, умната като пускате изказвания на Ботев, Левски и други възрожденци.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...