Отиди на
Форум "Наука"

Косвени и преки данъци- какво означава?


Linds

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Данъкът е невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане, наложено едностранно и по общ ред от държавата, елемент на бюджетния приход, който заедно с другите приходи се разпределя за посрещане на обществените потребности. Налага се на определени групи обекти или лица (недвижими имоти, моторни превозни средства, доход и др.) и при липса на доброволно плащане се събира принудително от имуществото на данъчно задължените лица.

Амортизиране на данъка

Прилага се за прехвърляне на данъка върху недвижими имоти и ценни книжа. Постига се чрез закупуването на тези имоти и ценни книжа по цени по ниски от пазарните. Икономията се инвестира или внася в банката. В резултат на получената лихва се амортизира част от данъка.

Рентабилност на данъка

Ефективността или още т.нар., рентабилност на данъка е един от принципите на данъчното облагане. Рентабилността се изразява в минимизиране на разходите по събиране на данъка. С колкото по малко разходи се събира един данък толкова по ефективен е той.

Видове данъци:

1. Според обекта

- Лични данъци - данъкът се дължи от определена категория от лица. Според Конституцията на РБ от 1991 г. данъците се определят в зависимост от доходите и имуществата на лицата, което означава, че не може да се въвеждат лични данъци

- Имуществени данъци - данъкът се определя в зависимост от имуществото и/или доходите на лицето.

имуществени - данък върху сградите, данък върху МПС и др.

подоходни - данък върху общия доход, корпоративен данък (или данък върху печалбата).

От друга страна:

- Всеобщи данъци – облагат се всички доходи, напр. всички доставки при ДДС;

- Специфични данъци - облагат се само някои, напр. енергията, алкохола и тютюна при акцизите.

2. Според начина на облагане (или според платеца):

- Преки данъци – начисляват се и се приспадат директно от доходите на данъкоплатците;

- Косвени данъци – събират се от крайните потребители като част от цената на стоките и услугите; видове: данък върху добавената стойност (данък върху оборота), мита, акцизи.

- еднофазен данък – начислява се еднократно, напр. акциз;

-многофазен данък – всяка сделка/ доставка от производството до крайното потребление се облага, напр. ДДС; в крайна сметка размерът на данъка е колкото при едно облагане (некумулативен) поради системата от данъчни кредити.

3. Според начина на определяне на ставката:

- Прост данък — данъкът е определен като точно фиксирана сума. Данък с твърда ставка е напр. патентния данък.

Пропорционален данък — данъкът се определя като част от данъчната основа, такива данъци са:

- обикновен пропорционален данък — частта, която се събира като данък е с точно фиксиран размер — напр. т.нар. „плосък данък“ по Закона за корпоративното подоходно облагане е 10%.

- обикновен прогресивен данък — частта, която се събира като данък се променя в зависимост от размера на данъчната основа. Такъв данък до края на 2007 г. в България беше данъкът върху доходите на физическите лица. С увеличаване на дохода, се увеличава и частта от него, която трябва да бъде удържана за данък. Когато ставката намалява, данъкът се нарича регресивен.

- данък с „етажна“ прогресия — той е модернизирана разновидност на обикновения прогресивен данък, направена с оглед по-справедливо данъчно облагане — частта, която се събира също се променя в зависимост от размера на данъчната основа, но се облага не цялата данъчна основа с най-високия размер, а за всеки „етаж“ се прилага съответната прогресивна част — ДОД, ДОДФЛ (до края на 2007 г. в България).

4. В зависимост от това, в чия полза се внасят, данъците биват:

- Републикански - в България това са корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица, данък върху дивидентите, данък върху застрахователни и презастрахователни премии, данък върху представителните разходи, данък върху социалните разходи, данък върху разходите за леки автомобили по ЗКПО, мита,акцизи и т.н. Друг е въпросът, че част от ДДФЛ се връща в общините, а част от ДДС е собствен приход на ЕС.

- Местни (общински) - данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, данък за придобиване на имущество по дарение, патентен данък-от 01.01.2008г е към местните данъци (чл1,ал1,т6 ЗМДТ)

5. По повторяемост

- Еднократни

- Периодични

5. Според механизма на установяване

Данъчната основа може да се определи чрез действия на данъчно задължено лице (напр. подаване на декларация), чрез действия на органите по приходите (напр. ревизия) или чрез двете. По това данъците се делят на:

- Обложни

- Безобложни

В тази връзка, под самооблагане се разбират две различни неща:

- практика на самостоятелно определяне на данък от населението в общините по времето на социализма в България;

- самостоятелно изчисляване и заплащане на данъка.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Данъкът, като сложна система от отношения, включва редица взаимодействащи си елементи, всеки от които има самостоятелно юридическо и икономическо значение. Елементите на данъчното облагане имат универсално значение, въпреки, че структурата на данъците е различна и техният брой е голям. Само при наличието на пълна съвкупност на елементите, задължението за палщане на данъка може да се счита за установено. Ако законодателят не е установил или не е определил макар и един от елементите, данъкоплатецът би имал правото да не заплаща данъка или да го заплати при удобен за него начин.

Елементите на данъка са:

- Данъчен кредитор - всяка власт, която има право да облага и която има право да изисква погасяване на обложеното. Тази власт може да бъде първична или делегирана. Първична е властта на държавата, а делегираната е властта на самоуправителните тела. В България данъчен кредитор е единствено държавата.

- Данъчен обект (обект на облагане) - Обект или предмет на облагане е всичко онова, към което е насочено данъчното облагане, респективно имущество, качество на физическата личност, определени дейности, реализирани обороти, получаване на наследство, сделки, покупко продажби и др. Следователно, обект на облагане са действия, събития, състояния, които задължават данъкоплатеца да заплати данъка. От обекта следва да се отличава източника на данъка - дохода или капитала на данъкоплатеца.

- Данъчен субект (задължено лице) - Физическото лице или юридическото лице (фирма), което се намира в отношения на собственост, владение, с обекта на данъка. Субект е лицето, което формално или непосредствено е задължено да внесе дължимия данък. Субект на данъка могат да бъдат местни или чужди лица. Икономическите отношения между данъкоплатеца и държавата се определят според принципа на постоянно местопребиваване или доходите се реализират на територията на страната или зад граница. В резултат на това се различават два вида субекти на данъка:

- резиденти (местни граждани) и

- нерезиденти (чужди граждани).

- Данъчен носител (платец) - Лицето, което носи тежестта на данъчното облагане. Именно за сметка на носителя на данъчния платеж данъкът се заплаща в бюджета. Ако данъчният субект и данъчният носител са различни лица, това е доказатеклсвто за т.нар. прехвърляемост на данъка. Тази прехвърляемост е характерна за косвените данъци (ДДС, акцизите).

- Данъчен мащаб- определен белег или качество на данъчния обект, въз основа на който се конкретизира данъчното задължение на платеца. Той се определя чрез закона и със икономически (стойностни) и физически характеристики. При измерване на дохода или стойността на стоката се използват парични единици или други характеристики. Например, при един от най-старите данъци най-напред за мащаб е служил броят на огнищата (комините), по-късно броят на прозорците, етажите, кубатурата и сега стойността на сградата (имуществото).

- Данъчна единица - една постоянна част от данъчния мащаб, за която се отнася данъчният размер. Например, 100 лв. от дохода, 100 лв. от стойността на имуществото, 1 дка стопанисвана земя, 100 лв. от реализирания оборот (добавена стойност), конските сили при моторните превозни средства и др.

- Данъчна основа - представлява количествено изразяване на предмета на данъчното облагане. Данъчната основа служи за изчисляване на данъчното задължение, тъй като именно към нея се прилага данъчния размер (ставка). Данъчната основа може да бъде изразена като стойностна (парична) величина или в натурални измерители. Тя има особено важно значение, тъй като от точността на данъчната основа зависи и размерът на данъчното задължение (вноската в бюджета). Данъчната основа бележи непрекъснато разширяване, с оглед на обхватността и справедливостта на данъчното облагане. Най-просто казано данъчната основа е сумата към която се прилага данъчния размер.

- Данъчен размер, данъчна ставка - величината на данъка за една данъчна единица. Обикновено е в процент или абсолютна сума. Данъчният размер "свързва" данъчната основа и данъчното задължение за определен отчетен (данъчен) период.

- Данъчно задължение - произведението на данъчната основа по данъчният размер. То представлява сумата, която определеният от закона данъкоплатец е задължен да внесе в приход на бюджета за съответния отчетен (данъчен) период. Следователно, данъчното задължение зависи от данъчната основа и данъчния размер, а те, от своя страна, са променливи и зависят от идивидуалният избор на субекта (индивида).

- Данъчен кредит - елемент в данъчната област, който не присъства във всички видове данъци. Данъчен кредит е законово дължим и платен данък, който при определени обстоятелства става недължим и подлежи на връщане. Данъчен кредит е най-характерен за ДДС и за акциз. Производителят няма право на данъчен кредит.

- Данъчен период - обикновено е календарна година. При опрделен вид данък може да бъде и друг срок. При завършване на годината лицата са задължени за внесат дължимия данък. Това е характерно за подоходното облагане. При други видове данъци срокът е по-къс. При акциза е 15 дни. Когато дадена стопанска организация е създадена след началото на календарната годин,а първият й данъчен период е от времето на нейното създаване до края на календарната година. За ден на създаване се смята денят, в който тя е регистрирана. Когато това е след 01.12 данъчният период е следващата година. При преобразуване за данъчен период се смята времето от началото на годината до деня на завършване на преобразуването, респективно ликвидацията.

- Данъчна преференция - Данъчните преференции (или данъчни привилегии) се предвиждат в законодателството и се предоставят на отделни категории данъкоплатци, включително - и като възможност да не се заплаща определен данък. Те не носят индивидуален характер, а се отнасят до хора с ниски доходи, инвалиди и др. Привилегиите се ползват за намаляване на размера на данъчното задължение и за отсрочка или разсрочка на падежа.

Те се подразделят на:

- преотстъпване на данъка,

- необлагаеми доходи.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Преки данъци

Преките данъци са данъците върху богатството, върху притежаваното (недвижимо и определени видове по-ценно движимо) имущество, върху промяната на собствеността на недвижимото имущество, върху подходите на физичесите лица и върху корпоративната печалба на предприятията. Облагат това, което "излиза" или "е излязло" от икономиката.

Намаляването на преките данъци увеличава търсенето и при наличие на незаети капацитети и резерви и "излишна" работна сила в икономиката може да доведе до икономически растеж.

---

Косвени данъци

Косвените данъци са данъци върху продажбите, потреблението и консумацията. Тзи вид данъци са косвени, тоест се дължат на държавата от трето лице, за чиято сметка в действителност е данъкът. Продавачът го внася в бюджета, но в действителност данъкът се плаща от купувача (от крайния потребител на дадена стока или услуга), тъй като е включен в цената на стоките и услугите. Той до голяма степен определя равнището на цените.

Понижаването на косвените данъци означава нарастване на предлагането и съответно при неизменно съвкупно търсене - потискане на инфлацията. При същото базово условие, повишаването на косвените данъци може да доведе до ускоряване на растежа на цените и да се отрази негативно върху стопанския растеж и заетостта (да увеличи безработицата).

Косвени данъци са:

- данъкът върху добавената стойност (ДДС) - 20%

- данъкът върху оборота

- митата

- акцизите

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Акцизите са една от най-старите форми на облагане с косвени данъци. Въведени още през 17 век, те представляват надбавка към цената на стоката, която потребителят заплаща при покупката. Това именно ги прави лесна за администриране данъчна форма. Когато изучава прилагането на акцизите, Адам Смит пише: “Мотив за използването на акцизите трябва да бъде само стремежът да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги”.

Акцизите са наричани още “данъци на греха”. Впоследствие с увеличаване потребностите на държавния бюджет с акцизи се облагат все по-широк кръг от стоки. Така постепенно те се превръщат в универсален оборотен данък. След появата на оборотните данъци акцизите отново се възраждат със старото си класическо предназначение.

В България през 1948 г. акцизът е отменен като самостоятелна форма и е включен в състава на данъка върху оборота. През 1988 г. акцизът се възстановява и се прилага в обща законова уредба заедно с данъка върху оборота (ЗДОА). При този закон стоките се облагат или с акциз, или - с данък върху оборота. От 1 април 1994 г. са в сила 2 самостоятелни закона - Закон за акцизите и Закон за ДДС. При тях акцизните стоки се облагат и с ДДС. От 1 януари 2006 г. Законът за акцизите е заменен с новия Закон за акцизите и данъчните складове.

Акцизите изпълняват 3 основни функции в икономическата система.

- Фискална функция - основен мотив за облагане с акциз.

- Регулираща функция - класическа функция на акциза, регулираща производството на акцизни стоки, като “натоварва” техните цени.

- Статистико-контролна функция - чрез постъпленията от акцизните плащания в държавния бюджет се получава информация за количеството на легално-произвежданите акцизни стоки и услуги.

Използват се различни начини за облагане с акциз.

- Облагане на площите, засети с култури, от които се добиват акцизни стоки: като лозя, тютюневи ниви, плантации със захарно цвекло или захарна тръстика и други. Платеният акциз се включва в цената на материалите и суровините.

- Облагане на суровини и материали за производство на акцизни стоки.

- Облагане на съоръжения и инсталации, с които се произвеждат стоки, облагани с акцизи.

- Облагане на готовите изделия - често с бандерол, както напр. - цигарите и алкохолът в България.

Данъчният размер и вида на акциза при различните акцизни стоки са различни:

- Бири - в абсолютна сума в левове за литър на база екстрактно съдържание, определено в тегловни проценти.

- Вина - като абсолютна сума в левове за един литър.

- Спиртни напитки - абсолютна сума в лв. за всеки обемен % действително алкохолно съдържание на литър.

- Тютюневи изделия (цигари) - в абсолютна сума в левове за един къс цигари плюс % спрямо продажната цена.

- Вина и ракии, произведени от собствени суровини - в абсолютна сума на литър вино и алкохолен градус ракия.

- Хазартни игри - в абсолютна сума на тримесечие на всеки игрален автомат, маса и други игрални съоръжения.

- Стоките и услуги от внос - митническтата стойност, увеличена с митата и митническите такси.

- Лотарии и томболи - в % от реализираните приходи.

- Течни горива - в левове за един тон.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Митото представлява такса или налог, определяни от страна на изпълнителната власт по отношение на вноса или износа на стоки и услуги от или в дадена държава. Митата водят началото си от борбата между парламента и краля в Англия през XVII век, когато се приема, че монархът има право да налага такси за осъществяването на търговията.

Митата днес са фискални инструменти, употребявани по- често във връзка с осъществяването на конкретна икономическа политика, отколкото като средство за набиране постъпления в бюджета.

- Вносните мита (митата при внос) се налагат най- често за защита на селскостопанския сектор на дадена държава или група държави (Митнически съюз) с цел подпомагане на местното производство и селско стопанство от чуждестранните им конкуренти. Ефектът им се изразява в повишаването на крайната цена на вносните продукти, което ги прави по- трудно реализуеми на местния пазар. По- нататъшна стъпка при преследването на тази цел представлява и налагането на определени митнически квоти и плафони, т.е. определянето на количества вносни стоки, които могат да бъдат допуснати до даден пазар. Таблицата с вносните мита на една държава или група държави се нарича митническа тарифа.

- Износните мита (мита при износ) се налагат предимно върху износа на суровини, най-често от държави с доминиращ селскостопански сектор с цел поддържане на определено минимално ниво на международните цени и осъществяване на контрол върху предлагането на суровините. В редки случаи износните мита се налагат и върху други стоки, за да се предотврати евентуален негативен ефект върху развитието на търговията в световен мащаб. Като доказателство за това е и налагането на износни квоти както в индустриалните, така и в най-слабо развитите държави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво са косвени и какво са преки данъци, моля ви обяснете ми.

Ако ще държиш изпит, научи това дето даскала ти го написа по-горе, ако е само за обща култура - с 2 думи е следното:

Когато ти удържат от заплатата данък или плащат данък сгради или какъвто и друг данък - това е пряк данък

Когато купуваш стоки, в чиято цена има включен данък / ДДС е най-яркия пример/ ти плащаш на търговеца косвен данък, който той в края на месеца след едни процедури, понякога / ;) / превежда и в републиканския бюджет

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

По принцип лицето на чийто гръб се стоварва даден данък е същото, което е длъжно да осъществи внасянето му в държавната хазна. Това са преките данъци.

С цел по-пълното, незабелязано и всестранно издояване на данъкоплатците има обаче и друга възможност. Това е косвеният данък. При него в крайна сметка данъкът се стоварва на едно лице, но задължението да го внесе лежи на гърба на друго лице.

Косвения данък не трябва да се бърка с т.нар. "данъчен автоматизъм" особено популярен в тоталитарните държави с планова икономика (и близките до това положение наричани бивши социалистически). При него е възможно един пряк данък също да се удържи и внесе от друго лице и то да носи отговорност за невнасято му. Благодарение на това хората си получават заплатите след като от тях вече е приспаднат данъка върху дохода. Същата работа стана и с лихвите - при тях данъка ще се удържа от банките (със сигурност) и (може би) ще се внася в бюджета. Но не е съвсем същото. При прекия данък дори друг да е задължен да внася това, което се удържа, то ролята на вносителя е ограничена. Възможно е напр. при прогресивните данъци да се наложи този, на чийто гръб се стоварва данъка да трябва да внесе още или пък да му бъде върната част от внесеното - в първия случай ако има и други необложени доходи те се сумират според мястото, което получават от сумирането им и се довнася данъка, а във втория ако примерно човек е работил само 2месеца в годината и дохода му макар за съответните месеци да е над необлагамия мининум , то е под необлагаемия доход за годината и тогава пък му се връща. В демократичните държави с нормална пазарна икономика това е много по-трудно за реализация, тъй като един човек може да работи на много места и да получава един доста широк кръг от доходи - дивиденти, ренти, наеми и т.н.; а също и много хора могат да упражняват свободни професии и да са си и единствен шеф и единствен работник.

При косвените данъци обикновено ситуацията е такава, че ако не се събере предварително, то е практически невъзможно да се събере от крайния потребител, на чийто гръб се стоварва в крайна сметка. Напр. акциза и ДДС върху бутилка ракия много трудно ще се съберат пряко от купувача в магазина, защото поради големия стопански оборот е невъзможно да се установи кой е, тъй че удържането е стоварено върху един по-тесен кръг от лица.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Горе се казаха много подробности, но - грубо казано косвеният данък е данък, който не се плаща директно от едно данъчно задължено лице, а се включва в сумата на цената на сделка от гражданския оборот, като се плаща от единия участник, но се внася в бюджета от другия.

Префинена система за данъчен тормоз, би казал някой радикално настроен либертарианец - за данъка отговаря този, който е по-удобен за държавата, а не този, спрямо когото би имало евентуално основание да плаща данъци...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

горе всичко е обяснено достатъчно подробно

накратко ДДС и акцизите са косвени данъци, а данък общ доход - пряк ...

пак накратко БГ данъчната система е особена с това, че се крепи на косвени данъци - от тях идват най-много приходи

в САЩ например имотните и подоходните данъци представляват основния стълб на данъчната система

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Историк, дано в големия обем инфо, който си пост-нал, Linds забележи отговора на въпроса си :)

ПП - и малко обща информация - преките и косвени данъци, взети заедно, излапват 60 - 65% от дохода на българина!!!

Редактирано от БатеВаньо
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Който търси, ще намери.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...