Отиди на
Форум "Наука"

Сборници ИБИ на български език - библиография


Recommended Posts

  • Потребители

Темата е са сборници с извори за българската история, които са издадени на български език. Не са включени публикациите на единични съчинения, освен в случаите, когато имаме поредица с извори, какъвто е случая с поредицата за пътеписите и поредицата Български старини. Известно изключение също са събраните съчинения на К. Костенечки - те са сборник, но с творби само от един автор.

Разбира се списъкът не е малък, но има още много за допълване.

АНТИЧНА ИСТОРИЯ


Христоматия по история на стария свят , под ред. На Хр. Данов, София, 1976г.

"Извори за старата история и география на Тракия и Македония" – съст. И. Кацаров и Димитър Дечев

Антични романи (съдържа Псевдо-Калистен, „Животът на Александър Македонски”), НК, София, 1976г

„Извори за историята на Тракия и траките” – т.1 и т. 2 (2002г.)

Гръцките надписи намерени в България, т.1 Михайлов, Георги

Гръцки и латински надписи намерени в Румъния, ІV-ХІІІ в.

Гръцки и латински надписи от Малка Скития,СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ


ОБЩИ


Извори за българската история – голяма поредица, отделните томове са гръцки (ГИБИ), латински (ЛИБИ), турски (ТИБИ), немски, еврейски, чехословашки и унгарски извори - вж. т. 1. (ГИБИ-т.1), т.2 (ЛИБИ – т.1), т. 3 (ГИБИ – т.2), т. 4 (ТИБИ), т. 5 (ТИБИ), т. 6 (ГИБИ-т.3), т.7 (ЛИБИ-т.2), т. 8 (ГИБИ-т.4), т. 9 (ГИБИ-т.5), т.10 (ТИБИ – т.1), т.11 (ГИБИ-т.6), т. 12 (ЛИБИ – т. 3), т.13 (ТИБИ-т.2), т. 14 (ГИБИ – т. 7), т. 15 (ГИБИ-т.8), т. 16 (ТИБИ – т.3), т. 17 (ТИБИ – т. 4), т. 18 (НИБИ), т.19 (ГИБИ – т.9,ч.1), т. 20 (ТИБИ – т. 5), т. 21 (ТИБИ – т. 6), т.22 (ГИБИ-т.10), т.23 (ЧСИБИ – т.1), т. 24 (ЛИБИ-т.4), т. 25 (ЛИБИ – т. 4), т. 26 (ТИБИ – т. 7), т. 27 (ЧСИБИ – т. 2), т. 28 (ЧСИБИ – т. 3), т. 29, т. 30 (ГИБИ), т. 31 (ЛИБИ – т.5 или УИБИ).

Христоматия по история на България – том 1, 2 и 3, ред. Петров, Гюзелев

Документи за полит. история на средновековна България – Лазаров, Павлов, Тютюнджиев, 1989г, 1992 г.


СЛАВЯНСКИ ИЗВОРИ


Названието на раздела е такова, тъй като много от съчиненията са станали популярни в славянските страни, поради културното влияние на ПБЦ и ВБЦ.


Български старини от Македония” . Йордан Иванов

Богомилски книги и легенди”, Йордан Иванов

„Прабългарски надписи” – Веселин Бешевлиев, София, 1979

„Прабългарски епиграфски паметници” – Веселин Бешевлиев”, София, 1981 г.

„Грамоти на българските царе”, А.Даскалова, М. Райкова, 2005г.

„Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и средновековна България”, В. Тъпкова-Заимова, А.
Милтенова, 1996г.

Стара Българска Литература, т. 1 — Апокрифи, редактор и съставител Донка Петканова (1982), т. 2 – Ораторска проза (1982) редактор и съставител Лиляна Грашева, т. 3 Исторически съчинения (1983), редактор и съставител Иван Божилов, т. 4, Житиеписни творби (1986) редактор и съставител Клементина Иванова, т. 5 Естествознание (1992) редактор и съставител Анисава Милтенова.

Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина. Летописи, жития, богословие, риторика, поезия съст. Клементина Иванова, Светлина Николова (1995)

Влахо-болгарскiя или дако-славянскiя грамоты , Юрий Венелин (1840)

Дако-ромъните и тяхната
славянска писменост. Част II. Нови влахо-български грамоти от Брашов
,
Любомир Милетич (1896),

Бележки на българските книжовници Х-ХVІІІ век, Т.1-2 Христова, Боряна; Даринка Караджова, Елена Узунова, Том 1 - Х-ХV век, 248 стр. Том 2 - ХVІ-ХVІІІ век, 387

Естествознанието
в средновековна България (Сборник от исторически извори)
Автор: Кристанов, Цв.; Иван Дуйчев

Славянски
ръкописи, документи и карти за българската история от Ватиканската апостолическа библиотека и секретния архив (IX-XVII век)

Аксиния Джурова, Божидар Димитров 1978

Български старини
– поредица: т. 1 Добрейшово евангелие; т.2 Коприщенски дамаскин; т. 3
Охридски апостол; т. 4 Врачанско евангелие; т. 5 Посланието на Фотий до
Борис; т. 6 Неделни поучения и Търлско евангелие; т. 7 Свищовски дамаскин;
т. 8 Борилов Синодик; т. 9 Софрониев препис на Паисиевата история; т. 10.
Златоструй; т. 11 Ватопедска грамота; т. 12 Презвитер козма, т. 13.
Александрия

Събрани съчинения на К. Костенечки (текста е на старобългарски)

К. Костенечки – съчинения, 1993г.

Дуйчев, Стара българска книжнина – в 2т.ГРЪЦКИ ИЗВОРИ


Извори за средновековната история на България – том 1 (изд. на СУ) и 2 (в „Архивите говорят”, т. 9, В. Гюзелев, Издание на ГУА, 2000г.)

Гръцките жития на Климент Охридски, Александър Милев (1966)

ЛАТИНСКИ ИЗВОРИ


Дубровнишки извори за българската история, В. Гюзелев, 2000г. (в т. 10 на „Архивите говорят” изд. ГУА)

Венециански документи за историята на България и българите, 2001г. (в т. 18 на „Архивите говорят” изд. ГУА)ТУРСКИ И АРАБСКИ ИЗВОРИ


„Арабски извори за българите”, Райна Заимова, 2000г.

Опис на Никополския санджак от 80-те години на ХV век. (Превод и коментар на новооткрит тимарски опис от последната четвърт на ХV век, съхраняван в Ориенталския отдел на Народната библиотека ''Св. св. Кирил и Методий'')

Османски извори за историята на Добруджа и североизточна България

Турски извори за българската история. Предговор и съставител Е. Грозданова. Редактор С. Андреев и С. Димитров. Превод и коментар: С. Андреев, А. Велков, Е. Грозданова, П. Груевски, С. Димитров, С. Иванова [и
др.].С. 2001, 530. /превод на 15 документа (в т. 13 на „Архивите говорят” изд. ГУА)

Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите ХVI-ХIХ в. С., 1990, 331 с. Ред. М. Калицин, А. Велков, Е. Радушев. /превод на 52 документа, с. 250-291/.

Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV –ХVI век). Издателство “Faber”. В. Търново,
2002, 344с.КРАЕВЕДСКИ ИЗВОРИ


Извори за историята на София (ІV-ХІV в.) Цанкова-Петкова, Геновева; Петър Ангелов


Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60- годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14-15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, 578-596.


Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сборник с документи.
Предговор, терминологичен речник, показалец на географските имена. (в съавторство с М. Калицин; отговорен редактор Ст. Андреев). Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, второ издание, 2012
год.ISBN: 9789545248719


ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИЦИ С ИЗВОРИ


Българска военна история - подбрани извори и документи, в 2 тома

Варна 1444. Сборник от изследвания и документи в чест на 525-та годишнина от битката край гр. Варна.

(Марин Михов-отговорен редактор.). 1969
ПЪТЕПИСИ


Пътеписи за Бълканите ( 1 том – френски, 2 том – маджарски, 3 том – немски и австрийски, 4 том – френски, 5
том – арменски, 6 том – немски и австрийски, 7 том – английски, руски ).

„Задморско пътешествие” – Бертрандон дьо ла Брокиер, София, 1968 г.

„Дневник на едно пътуване до османската порта в Цариград” – Стефан Герлах, София, 1976 г.

„Дневник на едно пътуване” – Руджер Бошкович, София, 1975 г

„Дневник” – Ханс Дерншвам ( за пътуването му до Цариград през 1553-1555 г.)

„Пътепис” ( откъси от пътеписите) – Евлия Челеби, София, 1972 г

„Пътепис” – Ханс Шилтбергер, София, 1971 г.Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...
  • Потребители

Излязъл е и 12 том на ГИБИ, тъй че да се надяваме, ако някой го има в електронен вариант да го сподели.

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=60000&rid=1274496996&fmt=11&lani=bg

аглавие Гръцки извори за българската история. [Т.] 12, Сведения за българската история в съчиненията на Дука, Лаоник Халкокондил и Критовул / подг., [увод, състав., прев., комент.] Владимир Ангелов ; [отг. ред. Илия Илиев]
Корично заглавие Извори за българската история
Други заглавия Fontes Graeci historiae Bulgaricae
Вид/съдържание тыпе оф материалкнига
Език български, гръцки (съвременен от 1453)
Година 2015
Издателски данни София : Институт за ист. изследвания - БАН, 2015 ([София] : Булгед)
Други автори Ангелов, Владимир Петров, 1976-
Илиев, Илия Георгиев, 1954-
Физическо описание VII, 334 с. ; 30 см
Серия Извори за българската история ; 32 = Fontes historiae Bulgaricae ; 32
Забележки Загл. на кор.: Извори за българската история ; Загл. и на лат. ез.: Fontes Graeci historiae Bulgaricae
Имената на ред., състав. отбелязани на гърба на загл. с.
Парал. текст на гр. ез.
Библиогр.: с. 329-333
Именен показалец
ISBN ISBN 978-954-2903-15-4 (подв.)
Предметни рубрики България - история - Средни векове - извори
Балкански полуостров - история - Средни векове - извори
УДК 949.72.032.24(093)
949.7(093)
COBISS.BG-ID 1274496996

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
  • Потребител
On 19.06.2013 г. at 23:45, Galahad said:

„Арабски извори за българите”, Райна Заимова, 2000г.

Някой знае ли дали този сборник го има някъде в електронен вид?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 месеца по късно...
  • Потребител
On 7.02.2021 г. at 17:52, Опълченец said:

Някой знае ли дали този сборник го има някъде в електронен вид?

Ако не сте намерил още книгата, то ето скановете на 

Stanimir2

Заимова Райна. Арабски извори за българите. Христоматия. 2000. DjVu

https://www.twirpx.com/file/2767861/

или

Исторически книги на български XXXIX

https://masters-tb.com/details.php?id=120052

 

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...