Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител

Добър вечер! Желая да ви представя едни принципни положения и да разбера вашето  мнение! Приятно четене!

 

If we find an Earth twin planet
Strategy for settlement development

1.1
Settlements
Select land unsuitable for agriculture and not overgrown with forest in close proximity of water resources.
Do not fall forest for building settlements.
Do not use land suitable for agriculture for settlements.
Build water storage facilities on land unsuitable for argriculture and not overgrown with forest.
Structures on other land permited only for storage and servicing of machinery nessecary for agriculture, transportation and security facilities.

Agriculture
Highly mechanised and automated methods for growing crops, vegetable,fruits and meat. 
Build storage facilities, on land unsuitable for argriculture and not overgrown with forest,  for storage and distribution to settlements. 

Power
Build wind, solar and hydro power facilities on land unsuitable for agriculture and not overgrown with forest . OR PIEZO GENERATOR
Other sources of power as by consensus and state of technology. OR PIEZO GENERATOR
Do not use unrenewable resources as wood, coal, petroleum and natural gas, for power generation, heat generation and transportation.
Use such or similar resources for producing goods.
Use electric power or other permitted for powering transportation and settlements.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2
Trade system
Credits
At the burth of a human being credit(LifeCredit(Lcr)) is created of the amount covering three minimal daily meals and minimal daily rent of a room for habitation for the maximum recorded life duration.
The parents is transfered the amount of credit for the period before reaching age of taking self responsibility of the child. It is separately agreed by each species. 
The rest is at the disposal of the person after he/she has reached the age of 18. During this first 18 years the rest amount of credit is not available for transactions.
New credit is only created at the birth of a human being and at the arrival of a new  settler not registered to this trade system.
For the transition time the first new settlers receives once the amount of credit equal to the difference between their reached age and the maximum recorded life duration calculated as above. 
The amount equal to the sum calculated based on their reached age is transferred to the local autorities for public investments. 

If agreed the price of 
Value of the credit!
One credit is equal to percent of an agreed universal numerical devision(one number CreditDev(crd)) of the lifexpectance of known species.
lifeexpectance(le) is calculated as the maximum recorded life duration of known species counted in orbits(years) of the parent planet around the parent star. So credit is tied to time! 
An hour is equaly derived by agreed universal numerical devision(one number HourDev(hd)) of the year.
Nessecary momentary description for the labourtime needed for producing of different goods which determines the momentary prices of goods related to the state of technology (koefficient 2).
Degree of education is added to the value of the unit of a certain good as a multiplyer to the hour labour per agreed added value of education classification(koefficent 1).
Additional value of the good can be added by the auction principle with value starting from the minimum value calculated as above. 

1 Credit= 1.(le/crd) 
Price= raw materials price + (percent . (((count years)/hd)/crd). k1.k2)

Patents
At the creation of a patent the author receives the right over a patent for a lifetime.Transfer of a patent can be made to other person by contract.
The minimal price of the patent is equal to credit amout of goods prices that can be produced with the patent over the period of a full labour day for a lifetime 
calculated for the current state of production technology(koefficient 2) and the minimal from the agreed added value of education classification(koefficent 1).
Additional value can be added by the auction principle with value starting from the minimum value calculated as above.

1.3
If reached an inter speacies contact p.1.2 shouldbe  declaration for acceptance through vote.

Pricing
One credit should be calculated for every speaces the same
The basic credit calculation of a goods price must be proportional to the life expectance/recorded life for every spieces/
The production koeficient must be accepted as this from the offering
The education coefficient must be accepted as this from the offering

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

База на обществена, лична, финансова уредба на ФЕДЕРАЦИЯТА

 

Планета преминава към една общност с един избран главен представител – президент!

Премахват се държавните граници!

Създава се един обществен фонд за Федеративни, вече планетарни, инвестиции.

 

За всички живи хора се създава credit! Кредита полагащ им се за възрастта над 18 год.(за България възраст на поемане на собствена правна отговорност) се полага на дадения човек независимо на каква възраст над 18 год. е той/тя.

Кредита за хората над 18 год. Възраст равностоен на кредита до достигане на 18год. Се начислява във федеративният фонд. За децата, лицата до 18 год. Важи вече описаното т.е. Кредита до 18 год. Им възраст се начислява към сметките на родителите им, а остатъка след 18 год. Е за детето след като ги достигне!

За междупланетарни т.е. Бъдещи междувидови общности!

Ако индивид от другата общност реши да премине към Федерацията важат горните правила с единствена разлика възрастта на поемане на правна отговорност спрямо родното му общество изразено в техни години.

Ако другата общност реши да приеме тази финансова система същите правила важат за планетарният/ федеративен фонд на този вид.

 

 

 

 

 

Заснемане1.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Метод на трансформиране на спестяванията към новата система с нова финансова единица credit!

 

Общият брой на възрастите на планетарното население( цялото население на планетата Земя) в работоспособна възраст изразен чрез приетият първоначално делител за credit съставя сума 1 кредити на възрастни в новата система. Тази сума се съставя за да се изчислят спестяванията натрупани от тези хора до момента като се приема, че тази сума от нови кредити е равностойна на произведената до момента от хората в раб. Възраст спестявания. Суми 3 придобити по наследство се сумират отделно, отделно се сумират 2 сумите до момента изработени/произведени/ през живота на живите хора.

Сумата 2 се изразява в тази валута към момента, чрез която се получава най-голям резултат при съотношението описано по-нататъка. Това се прави на база морален принцип за пренасяне на възможно най-много финансова стойност от едната система към другата, полагаща се на логичен принцип, с оглед уважение към труда и живота на хората. Съотнасят се сума 1 и сума 2 и се изчислява множител на новият credit спрямо тази валута. Така имаме множител на credit, по-който пресмятаме спестяванията към него. След това така се пресмята и сума 3. Сума 2 и сума 3 изразени вече чрез кредит се сумират и съставят вече сума 1 в кредити изразяваща спестяванията до момента от старата система.

Federacia-Model.jpg

Заснемане2.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пример: сума 1 е равна на 200 crd,

сума 2 е равна на 100 единици V1, 1crd = 0,5 V1, 1 V1 = 2 crd.

сума 2 е равна на 1500 единици V2: 1 crd = 7,5 V2; 1 V2 = 0,133 crd

50V1 = 100 crd. 50V1 x 15 = 750 V2 = 99,75 crd, избира се валута 1 V1за конверсията

 

Калкулираната към датата на ратифициране сума 1 и новосъздаден кредит не се унищожава и/или намалява. Т.е. Credit не се унищожава, а след смъртта на даден човек остава в системата.

 

Първоначалният фонд на федерацията се съставя от два отделни подфонда:

подфонд 1. Сумата кредити полагаща се на живите хора за тяхната възраст до 18 год.

подфонд 2. Досегашният резерв на държавите конвертиран към кредита.

 

Подфонд 2 остава за инвестиции в съответните територии до изчерпването му.

Останалият подфонд 2 на федерацията се менажира според разчетите на бюджета на кабинета период за период и остава като единствен след изчерпването на фонд 1, който не се попълва допълнително.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Задължения на местна управа

 

 • Един 1 представител В парламента на федерацията от всяка нова планета /приема се, че е една общност равностойна на държава/.

 • Клон на кабинета/управляващите/.

   

Задължения на населението

 

 • Задължително обучение – платено от обучаващите се, така се издържат учителите.

 • Задължителни медицински прегледи, минимален брой на месец или година – платени от ползвателите, така се издържат лекарите

 • Академия за военни, пазители на реда – Основно + Висше –

 • полиция/пожарна - непълно работно време/без заплата/; така имат време за дейности по самоиздръжка

 • военни - !?!!

 • Задължителен абонамент за приложението на Информационната система

 • Задължителен абонамент за Федеративният информационнен бюлетин.

 

Агенция за обществени връзки, анализи, предвиждания, статистика

  • дава предложения, анализира тенденции,

  • приема инвестиционни инициативи. След първооценка и/или проектиране инициативата се остойностява първоначално. Стойността (1)се разделя на общият брой население на Федерацията, получава се стойност за един човек (2). Организира се гласуване дали всеки човек иска (Да или Не) да участва във финансирането на тази инициатива с определената стойност (2).

  • Информационна система – електронен вид. Гласуване в рамките на два 2 дни.

 

С обявяване на гласуването и след неговото приключване се създава Акционерно дружество с брой дялове равен на броя на населението на Федерацията към момента на обявяването му.

Всеки гласувал с Да се съгласява да отдели определената сума (2) за финансиране и получава правото на собственост върху един 1 дял от Акционерното дружество.

Всеки гласувал с Не со отказва от участие във финансирането за периода на гласуването. Броят на непридобити дялове остава фиксиран.

 

 

 

 

Създава се БОРСА:

 

Всяко Акц. Друж. Участва с пълният си брой дялове определен по схемата по-горе. Сумата събрана чрез гласуване с ДА става стартов капитал на дружеството за осъществяване на инициативата.

Съответната инициатива започва осъществяването си със средства събрани по този начин след срок заложен в предложението и съответно съобразяване с дотогава събраните средства. При положение, че средствата събрани в рамките на този срок са недостатъчни за осъществяването на поне 1 една функционираща единица от инвестиционното намерение Акционерното дружество се разформирова, в рамките на една седмица се обсъжда отново вече съставената инвестиционна инициатива и тогава отново се организира гласуване. В рамките на тази една седмица инициативата може да подлежи на промяна, както и може да бъде отложена за предлагане на повторно гласуване.

N = брой заети дялове

n.(дял/човек) –

Заснемане3.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Заетите дялове дават право на глас на собственика им в управлението на функционирането и собствеността на дружеството.

Всички дялове могат да бъдат купувани и продавани. Всеки дял има първоначална цена определената стойност (2) и тя остава такава до момента на започване на инициативата. Един човек или друга юридическа единица търговец не може да притежава повече от един дял(принцип на Да и Не както при гласуването). Събраните средства са изключително за разходи за функциониране, разширяване т.е. Достигане на 100% от проектното положение ако инициативата е започнала поетапно, разходи за поддръжка.

 

След момента на стартиране на инициативата.

Crd.n.(дял/човек) т.е. Сумата равностойна на сбора от стойностите на заетите дялове са изтеглени от Акционерното дружество и цената на дяловете е със стойност 0 crd. Акц. Друж. Има право да разпределя по равно печалби /излишъци от средства, от даден функционален период, в заетите дялове. Така се получава нова цена на дяла еднакаква за всички. Ново придобити дялове на тази нова цена придобиват право на глас с коефициент на корекция на дяла спрямо разликата между първоначалната цена и настоящата закупна цена.

 

Заснемане4.JPG

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Акц. Друж. Има право да реши в кой момент ще спре търговията, ще изтегли средствата – Crd.n.(дял/човек) + (Crd.n.(дял/човек) нови), като (Crd.n.(дял/човек) нови) е реалното допълнително финансиране на инвестицията.

Процесът на търговия може да спре при:

Заемане на пълният брой дялове т.е. Няма свободни дялове и няма възможност за придобиване на нови.

Всеки придобил дял има право да се откаже от него срещу възвръщане на сумата инвестирана в последната му търговия с дялове на Акционерното дружество → освобождава се дял → търговията може да започне наново.

 

За всяка нова инвестиционна инициатива се това и ново Акционерно дружество независимо дали тя е свързана с вече фунционираща подобна или представлява разширение над пълният капацитет на предишна.

 

 

 

 

Устройство право на глас в инициативи !?!?!?!?

 • Образование

 • медицина

 • обществен ред: полиция, пожарна

 • военни

 • комунални услуги: транспорт, ел.енергия, комуникационни системи, водоснабдяване, канализация.

  Частна уредба на територията!

   

  За собствена земя:

   

  Задължения:

  Осигуряване на транспортна връзка (1) между два съседни имота състояща се от транспортна алея с широчина една 1 лента/ широчина на 1 МПС/ и тротоари. Широчината на тротоарите се задава по таблица, правопропорционална е на големината на парцелите, и е с минимална стойност.

  Задължение за поддържане на чистота;

  Задължение всеки нов имот да бъде свързан с транспортна връзка (1) с вече урбанизирани имоти т.е. Осигуряване на продължаването на комуникационната система.

  Строителство в частни имоти се организира частно освен ако собственикът няма за цел да го използва за осъществяването на инициатива с обществена функция.

  За инициативи свързани със свободни терени сгради и инсталации за обществено ползване се изготвя идейна програма, срокът на обсъждане и формиране на програмата е един 1 месец, съставя се програма и/или идеен проект и се предлага на Агенцията за обществени връзки за организиране на гласуване за финансиране.

   

   

  Обемно пространствено устройство!

   

  Минимална височина на етаж - няма

  Минимален процент на озеленяване

  Регулация на засенчване между сгради – формула според височина на сградата и положение спрямо съседни.

  Основа:

  ъгъл на сянка през деня – сумарен за географско положение през годината

  изчисляване на минимум отстояния спрямо височина на частта от сградата, която засенчва

  изчисляване на гранична височина спрямо отстояние на частта от сградата, която засенчва

   

  Няма ограничение на разгъната застроена площ, предписанията по т.1, т.2 и т3 са задължителни за проектантите.

  Няма ограничение на височина на сградата, предписанията по т.1, т.2 и т3 са задължителни за проектантите.

   

  Минимална осветеност на помещенията

  Минимална широчина на стълбите

  Досегашната формула шир./височина се запазва в тези граници

  Минимална широчина на коридори

  Задължително обособяването на поне един санитарен възел баня и/или тоалетна и баня в едно жилище или обитаема единица с друга функция.

   

   

   

  Основни приоритети на устройствените планове

   

  Сигурност на енергетиката и общественият транспорт

   

  Eнергийни трасета и комуникации под земята

  Обществен транспорт под земята

  Разработване на пространствена стратегия за приобщаване на ЦВЕТЕ към съществуващата инфраструктура, предвиждане на поетапно намаляване на използването на сухоземни транспортни средства в населените места, преустройство на комуникационни артерии съответно с екологична и пешеходно ориентирана насоченост

  Предвиждане на трасета за високоскоростни влакове базирани на електромагнитна технология с възможност за частична гъвкавост на трасето в рамките на няколко десетки метра при подходящи теренни условия, служещ като опорна точка и резерв на бъдещото развитие с въздухоплавателен транспорт. Прокарване на трасетата така, че да обхващат големи товаропотоци свързващи производствени комплекси в населени места и обслужващи едновременно големи пътникопотоци, свързване с общественият градски транпорт, логистични комплекси.

  Предвиждане на евентуално постепенно ново използване на летищата с оглед навлизане на нов вид въздухоплавателно средство като основно във въздушният траспорт.

  Обновяване и разширяване на пристанищни комплекси, обвързани с трасе на високоскоростен влак и площадки за ЦВЕТЕ, логистични комплекси.

  Залагане на стратегия и времеви план към постепенно преминаване на застроената среда към терени неподходящи за земеделие.

  Обособяване на нови формирования в близост до водоизточници и върху терени неподходящи за земеделие.

  Заделяне на средства за отчуждаване/откупуване на имоти свързани с тази стратегия

  възлагане на забрана за ново строителство и отчуждаване/откупуване на пустеещи имоти, сгради, при загуба на собственост в полза на финансови институции или държавата според законовата уредба, върху земя в устройствени територии подходяща за земеделие

   

   

   

   

  Икономически насоки:

  Високомеханизирано производство в сферата на земеделието, минното дело, първична преработка на суровини до материали подходящи за конструиране на изделия.

  При тези разчети всяка държава ще може най-късно на третата година да си позволи по едно ЦВЕТЕ на година, което може да бъде изпратено към някоя от вече откритите евентуално годни за живот други планети. Това прави около 250 мисии от всяка държава на година.

   

   

   

   

   

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Какво е това, което си постнал? В смисъл, партийна програма, конституция на веганска общност, на хипи комуна, на глобална комуна, твой модел за утопия, нечий модел за утопия, студентски тезис, игра в студентска група по тема?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 24 минути, Южняк said:

Какво е това, което си постнал? В смисъл, партийна програма, конституция на веганска общност, на хипи комуна, на глобална комуна, твой модел за утопия, нечий модел за утопия, студентски тезис, игра в студентска група по тема?

Да, по малко от всичко, но предложение за нова различна алтернативна финансова система и някой промени в приоритетите на икономиката и някои други закони! Би трябвало да е за да ни бъде по-добре!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В общи линии като стартова точка съм използвал нов backup за тази единна валута credit, където този backup не е злато или петрол или някакви други активи, а човешкият живот като най-ценен и този заради който дефакто е налице финансовата система. По-този начин се осигурява равноправие и равен шанс/старт в живота и едно възможно решение на световната беднотия. Също така системата е замислена без данъци за този който иска да чете по-нататък, а с участие в инициативи по усмотрение.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор антропология

Филип Фармър има една НФ книга, "В телата си разпръснати върнете се", където героите, ново човечество, живеят в нов свят и всеки има един кредит, кото му осигурява храна и водя, хм, свише, а смъртта е досадна, но преодолима подробност. Кредитът е материализиран под формата на персонална гривна на ръката на всеки. Появяват се всякакви девиации, от търговия с храна, която по-пестеливите продават на по-лакомите от дажбата си, през кражби на гривни и въоръжени банди, които клечат край ресурсите, за да отнемат обяда и водата на индивидите, труги направо завладяват ресурсните източници, въпреки че не могат да ги ползват, и дават право на правоимащите само срещу част от водата или храната, или сексуални услуги, или послушание. Който контролира ресурсите, няма нужда от екстра кредит. На-разбпространено обаче е робството, просто чевекът и кредитът му се заробват и се ползват от силните или организираните. Спасение няма, поне в книгата на Фармър, но това разбира се е само книга. Животът е по-богат и разнообразен от всяко въображение. Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Имаше и филм "In time"  където срещу заработено нещо си получаваш възнаграждение от време за живот. Също доста гротесен сюжет представиха, но в крайна сметка е бунт срещу неправдите, те.е. кара те най-малко да се замислиш върху подобни неща. Съвременно робство, финанси, контрол и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

По default когато имаш осигурена финансова и така и жизнена сигурност за определен период от време агресията спада и човек е по-продуктивен.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 13 часа, Каньо Анастасов said:

Добър вечер! Желая да ви представя едни принципни положения и да разбера вашето  мнение! Приятно четене!

 

If we find an Earth twin planet
Strategy for settlement development

1.1
Settlements
Select land unsuitable for agriculture and not overgrown with forest in close proximity of water resources.
Do not fall forest for building settlements.
Do not use land suitable for agriculture for settlements.
Build water storage facilities on land unsuitable for argriculture and not overgrown with forest.
Structures on other land permited only for storage and servicing of machinery nessecary for agriculture, transportation and security facilities.

Agriculture
Highly mechanised and automated methods for growing crops, vegetable,fruits and meat. 
Build storage facilities, on land unsuitable for argriculture and not overgrown with forest,  for storage and distribution to settlements. 

Power
Build wind, solar and hydro power facilities on land unsuitable for agriculture and not overgrown with forest . OR PIEZO GENERATOR
Other sources of power as by consensus and state of technology. OR PIEZO GENERATOR
Do not use unrenewable resources as wood, coal, petroleum and natural gas, for power generation, heat generation and transportation.
Use such or similar resources for producing goods.
Use electric power or other permitted for powering transportation and settlements.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Като допълнение към първият ми пост в темата:

Map-of-my theory population and civilization spreading3.gif

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...