Отиди на
Форум "Наука"

"Новата хронология" на Фоменко: Били ли са българите диваци и варвари?


ramus

Recommended Posts

  • Потребител

"Новата хронология" на Фоменко: Били ли са българите диваци и варвари?

Йордан Табов*  

Fomenko06.jpg
Анатолий Фоменко. Снимка: км.ру

Вярно ли е, че цялата ни досегашна представа за историята е изкривена? Че средновековната история от Х–ХVІІ в. е изкуствено „удължена“ от хронолозите на ХVІІ в., а „античността“ и средновековието са двете лица на едни и същи реални събития, случили се не по-рано от Х в. от н.е.?

От 1973 г. група математици от Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“, ръководени от акад. А. Т. Фоменко създават нови математико-статистически методи за разкриване на дубликатите (повторенията) в летописите. Разработват нови методи за датиране на събитията. Разкриват грешките във възприетата днес хронология. Излагат „история на историята“ – от кого, кога и как е създадена възприетата досега версия за „древността“? Как математиката помага в изчисляването на датите на древните събития? Защо картините на звездното небе, записани в известните библейски пророчества, в действителност сочат към средните векове? Съобщават ни един от главните резултати на новата хронология, това е „глобалната хронологична карта“, която позволява разкриването на смайващи измествания в хронологията.

Книгата на академик Анатолий Фоменко “Нова хронология на историята” се превръща в сензация и предизвиква остри полемики сред читателите и професионалните историци в Русия и във всички страни, в които излиза. У нас я издава ИК “Сиела”.

Най-невероятното откритие на ХХ век?

Ст.н.с. Йордан Табов

“Новата хронология” на Анатолий Фоменко е най-чудното, най-невероятното откритие на ХХ век.

Всъщност то все още е хипотеза. Хипотеза, която се развива и постепенно изтласква традиционната версия на старата история на човечеството, превръщайки я също в хипотеза .

Коя от тях ще надделее? Всъщност за мен въпросът е: кога “новата хронология” ще надделее в общественото пространство?

Fomenko_3.jpg

И така, хипотезата на Фоменко. Защо толкова много специалисти са на мнение, че става дума не за откритие, а за заблуждение, съпроводено с мистификация? Прави ли са те да твърдят, че хронологията, като научна област, която обслужва историята и поради това е тясно свързана с нея, е, меко казано, неподходящо поле за изява на математици - пък макар и с блестящо дарование, какъвто е А. Фоменко?

Макар и разпространени, подобни емоционални възгледи нямат основание. Хронологията, т.е. проблемът за изчисляването на датите, и по постановка, и по методи за изследване спада към точните науки и пряко засяга приложната математика. Това са астрономическите изчисления, оценката за точността им, календарните проблеми, дешифрирането на старите надписи въз основа на честотните характеристики на текстовете и т.н.

На времето, през ХVІ-ХVІІ векове, хронологията е била раздел в математиката. После е отишла в ресора на историците, защото се е смятало, че е станала напълно завършена област от историческите знания, която има нужда само от отделни уточнения, не засягащи хронологичната постройка като цяло. Но се оказва, че възприетата хронология на древността съдържа дълбоки противоречия.

Къде може да се търси най-твърда почва за исторически датировки? Отговорът като че ли е ясен - в пресмятането на датите на астрономически явления: хороскопи, затъмнения, звездни каталози. Изследванията на А. Фоменко в тази област очертават фундамента на хипотезата на “новата хронология”: че библейските, античните и средновековните събития, описани в познатата ни версия на световната история и в съответните източници на информация – хроники, надписи, монети, документи – са се случили през последното хилядолетие. С други думи, “историята на света” е заключена приблизително в последните хиляда години. В този интервал са били и “изходът” на евреите от Египет, и построяването на Хеопсовата пирамида, и Троянската война, и цар Симеон, и Александър Велики …

Такава мисъл изглежда шокираща. Съзнанието на нашите съвременници буквално отказва да я приеме. Но идва и друг удар по традиционната картина на далечното минало – от страна на моделирането, компютрите и статистическите методи. А. Фоменко изобретателно прилага техните възможности за изследване на “дубликатната структура” на приетата версия на старата история. Така се разкриват многобройни повторения на едни и същи “сюжети”, “паралелизми” на династии и събития. Оказва се, че повторенията са подчинени на определени математически закономерности, които насочват към теорията за “изместванията” на събитията във времето, т.е. към теорията за неправилни датировки.

Ако наистина А. Фоменко и съмишлениците му са прави и в хронологията (а следователно и в историята) на далечното ни минало има груби грешки, как е могло да бъдат допуснати? Един от типичните механизми, които са довели до създаването на днешната “удължена” и “разтеглена във времето” историческа картина, би могъл да се илюстрира със следния пример.

Да си представим за момент, че вземем три монографии, описващи Балканската война: една българска, една сръбска и една гръцка, и че в тях са изтрити датите. Както читателите биха могли да си представят, разликите между представяните от тях версии на войната ще бъдат значителни. Например в българската версия Одрин ще е бил превзет от българската армия, докато сръбската ще отбележи, че сърбите са пленили главнокомандващия турската армия и с това те са превзели града. В гръцката версия обсадата на Одрин ще е представена като периферно събитие, а основните победи във войната ще е удържала гръцката армия.

Може би трябва още веднъж да повторим: разликите в описанието на Балканската война във версиите на българската, сръбската и гръцката научни школи са наистина големи; “средният интелигент” трудно би могъл да допусне мащабите им. И ако си представим, че след 100 г. някои неутрален американски учен прочете три такива монографии, то в него спонтанно ще възникне твърдо убеждение, че в тях са описани три различни войни. И ако наистина в монографиите – както предположихме в идеализираната конструкция на нашия пример – датите са премахнати (а по същество подобна ситуация – датировки по различни календари – имаме и в старите ръкописи и документи), то той ще се опита да ги разположи във времето една след друга: например първо гръцката версия, после българската, и накрая сръбската.

Така една война може “да се утрои” – разбира се, само на теория – за да възникнат “три войни”.

Но случило ли се е на практика подобно нещо? Наистина ли историята е прекомерно разтеглена във времето? Има ли някаква относително проста и разбираема индикация, че например българската история е изкуствено удължена?

Ще дадем отговор на последния въпрос с компютърно обработени данни от археологически находки.

Moneti_Hron.jpg
Рис. 1. Хронологично разпределение на монетите, намерени на територията на България и описани в българските археологически списания през 1910–1950 г.

Да погледнем графиката на рис. 1. Тя обобщава данните за около 210,000 стари монети, намерени на територията на България за един приблизително 40-годишен период: 1910-1950. Построена е с помощта на компютър (с електронни таблици Excel). Извадката от монети е представителна и по построената графика можем да сравним (приблизително) количествата монети, циркулирали в земите на днешна България през различни периоди от миналото. Например на основание на графиката можем да констатираме, че от 200 до 300 г. от Р. Хр. е имало интензивна монетна циркулация, и следователно интензивна стопанска и търговска дейност. Започвайки от 400 г. до към 1100 г. имаме “тъмен период” – като че ли сеченето на монети и използването на пари е практически прекратено. Затова е естествено да си помислим, че държавата на старите българи през този период е била на примитивно стопанско и икономическо равнище.

Били ли са българите диваци и варвари през V-ХІ век?

Хронологията на археологическите данни, онагледена от графиката на рис. 1, дава категоричен положителен отговор на този въпрос.

В същото време ред данни от изворите свидетелства за друго: че по времето на цар Симеон и цар Петър България изживява период на подем, на културен и духовен възход, немислими без съответна икономика и търговия. Би трябвало да се учудим, че няма монети от времето на Тервел, който минал сред войниците си и с едната ръка им хвърлял златни монети, а с другата сребърни. Как едни диваци, които не са виждали монети в държавата си, биха могли да знаят какво да правят с тях?

Налице е противоречие на писаното в старите ръкописи и документи с хронологията на археологическите паметници. Би могло да се каже, че изкуственото удължаване на историята е породило “празнини” в хронологичното разпределение на монетите, намерени на територията на България (рис. 1). Празнини, за запълването на които не достига “археологически материал”.

И така, имаме сериозни основания да подозираме, че в хронологията на старата история има грешки. Но как да ги открием? А ако ги открием, ще можем ли да ги поправим?

Тези въпроси маркират основните проблеми, с които се занимава “новата хронология”. Първо, трябва да се докаже ясно и убедително, че в традиционната версия на старата история са допуснати груби хронологични грешки. Второ, трябва да бъдат открити “местата във времето” на тези грешки. И трето, хронологичните грешки трябва да бъдат поправени.

Постепенно се оформя впечатлението, че хронологията на старата история е една интердисциплинарна научна област, в която на съвременния етап на развитие важно място е отредено на математиката. Нови конкретни методи за датиране се очакват от астрономията, физиката, химията, биологията … Трябва да се усъвършенстват и традиционните подходи за датиране, прилагани от историци, филолози, лингвисти.

Досегашните изследвания на проблемите на хронологията разкри тяхната сложност. За цялостно преразглеждане на основите на старата история, съпроводено с критичен преглед на изворите (хроники, документи, надписи, монети и др.), са необходими огромни усилия на армии от специалисти; и много труд, който вероятно ще запълни десетилетия. За момента може да се каже, че в най-задоволително състояние се намира хронологичната критика на старата версия на историята. Има и груби хипотези за възстановяване на общата хронологична картина на миналото, но по тях тепърва предстои много работа.

Може би много от читателите на “Новата хронология” няма да се съгласят с автора й – поне не напълно. И ако кажат, че трябват още доказателства, ще бъдат прави. И ако констатират, че има грешки, също ще имат основание. Всъщност обосновката и подробното описание на “истинската история” изисква още много усилия и изследвания, още стотици и хиляди подобни книги. Доказателства, които предстои да бъдат намерени, грешки, които да бъдат направени и поправени. Но само така - с усилия и преодоляване на заблуждения – се ражда истината, а тя е нашата обща цел.

====================================

*Йордан Табов e старши научен сътрудник в Института по математика и информатика на БАН, научен редактор на българското издание.

==================================

Критика към въпросната "теория" или "хипотеза" са налице навсякъде в нета, вкл. и на руски, вкл. и от РАН...

Преднамерено не го пуснах в раздела за 'лъженаука'. Претенциите за научност в случая са налице, но са налице и идеологически вметки към тях.

Налице е и мощно идеологическо движение на последователи в самата Русия, така и на други места по глобала. По добре шлайфаните механизми на примерно "плоската земя", теорията на Фоменко става удобна за социално ползване, особено в частта си с внушения за Славянството като начало и края на цялата цивилизация, като основа за всички култури по планетата...

Така, че идеологическия уклон се прикрива умело в "научната част" ...

 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

http://www.dnes.bg/redakcia/2017/08/28/skandalnite-teorii-na-ruski-uchen-turcite-slaviani-hristos-roden-v-krim.351710

Това пък е материал, пуснат в народното масово пространство, но подходящ за съставяне на по-широка визия за проблематиката...

Самата книга, е многотомно издание и именно тя е в основата на всички позовавания и коментари. Книгата може да се намери на много места, особено ако е на руски - дори и за онлайн четене

Редактирано от ramus
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Това не е проблематика, а е псевдонаука, без значение колко са им големи титлите на професорите математици, и колко компютри използват за да изчислят една таблица на ексел.

Псевдонауката при Табов се вижда от примера - говори за монетите в България, и накрая казва че хронологията била объркана, без да има логика нито в примера нито в връзката му със заключението.

Загуба на време всичко с тая "проблематика".

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

тая простотия още ли се лансира? Мислех че модата по новата хренология отмина още преди 10-тина години, когато в Русия ги осмяха публично на организиран специално за целта конгрес.

Иначе фабрикуването на някакви математически модели за нагласянето на нова фентъзи история, която е в разрез със всички познати исторически и археологически доказателства и служи единствено за доказването на хипотезите на авторите на тази боза, я класифицира най-точно в рамките на поредната псевдонаучна девиация, развила се в края на миналия век и пускаща корени в постсоциалистическите общества, изживяващи периоди на идеологическа криза.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор
Преди 3 часа, ramus said:

 

Да си представим за момент, че вземем три монографии, описващи Балканската война: една българска, една сръбска и една гръцка, и че в тях са изтрити датите. Както читателите биха могли да си представят, разликите между представяните от тях версии на войната ще бъдат значителни. Например в българската версия Одрин ще е бил превзет от българската армия, докато сръбската ще отбележи, че сърбите са пленили главнокомандващия турската армия и с това те са превзели града. В гръцката версия обсадата на Одрин ще е представена като периферно събитие, а основните победи във войната ще е удържала гръцката армия.

 

 

1-во: трябва да спрем да си представяме.

2-ро: един историк, разполагащ с необходимата ерудиция и методология няма да определи тези три събития като отделни или различни, особено изхождайки от контекста на епохата. Но един физик/математик, който е подвластен на ефекта на Дънинг-Крюгер /каквито са Фоменко и хората му/ в областта на историята /поради липса на елементарни познания/, естествено ще съчини някаква засукана фентъзи поредица. Разбира се не на последно място е и жаждата за печалба.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

мисля си... че са малко прибързани тия реакции - имам предвид - че не е въпроса само в спуснатите думички от един или друг. Според мен, за достатъчна сериоизност на критиката е нужно някой да се запознае от самия извор - самата книга. В нея са представени сериозен брой аргументи и извеждания, други форми на интерпретации на факти и изводите и резултатите от всичко това.

Разбира се - това е по научната част. Идеологическите въпроси, обаче, като "родения Исус в Крим", на моменти са доста произволни...

И все пак - аз не съм историк, нито дори учен. Имам подходи, прийоми и насоки, които са близки до някои от научните... Но всичко това за мен има съвсем друга стойност и значение - за изучаването на митовете.

Редактирано от ramus
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

имам известен поглед върху свободните съчинения на тези 'хронологисти'. Пълно пренебрегване на исторически и археологически сведения от всякакъв род. Оправданието е - те древните са били тъпи и са писали глупости, но добре че сме ние да оправиме заблудите им. Грозни манипулации на извадени от контекста фрази, които да доказват тяхната 'правота'. Нагаждане на родословия и исторически събития от различни периоди с цел да ги изкарат идентични. Което може би ще хване дикиш пред един пълен лаик в историческата наука, но не и пред човек с познания и критичен ум. Не съм се задълбавал повече, защото ако ми се чете фентъзи, има къде къде по-качествено написани романи и епични поредици /Толкин, Джордан, Пратчет/.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

Незнам тази работа с Форменко и другите, но едно не ми е известно какво им критикуват основно? Статистическите изчисления или изводите които правят благодарение на тях?

Защото историците са си първите фънтази съченители. Първи които за бакшиш са почнали да пишат така историята, че на господаря да им на кеф.....Най големите учени едновременно са били и най-големите мошенници. Парата, парата шава и сега повечето от катедрите в научният свят.....Много малко са тези които може да се каже ,че 100% са независими....

А да. До колкото си спомням най големите, основни открития в голяма част са открити от лаици, които са си позволили кефа да представят писаното от някогашните летописци...

Например Троя..... 

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител
Преди 19 часа, Skubi said:

Незнам тази работа с Форменко и другите, но едно не ми е известно какво им критикуват основно? Статистическите изчисления или изводите които правят благодарение на тях?

Критикуват се подобни изсмукани от пръстите "съвпадения" и откровени фалшификации.

http://chronologia.org/bl/fomenko_nxi2/img026.pdf

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...