Отиди на
Форум "Наука"

Терминът "Влахи" /Българи/ през призмата на западноевропейската диалектика


Recommended Posts

 • Потребител

Реших да обединя в една тема отделните ми пасажи за термина “влахи” в западноевропейската и не само терминология.

Румънската съвременна нация и история са френски лак върху руски ламинат върху австрийска подложка, поставени на български под. Образуваната в 1861 г. румънската нация включва в себе си, по мое мнение засега, две съставки, които ще спомена по-долу. Румъния е образувана в резултат на обединение на две княжества – Влахия и Молдова, с население езиково латинизирано в ХVІІІ-ХІХ в., на база частично латинизиране на езика на местното трансилванско българоезично /”църковнославянски”/ население в периода на католическа францисканска и лютеранска пропаганда в периода ХІІ-ХVІ в., провеждана от унгарските крале и папството. Към ХVІ-ХVІІ век, последната прониква южно от Карпатите и особено след назначаване на фанариотски князе – работещи за идеята възстановяване на Романия /Източната римска империя, Византия/ по линията от Влахия, през България, към Константинопол – “мегали идея”.

До езиковото латинизиране, съставлавящо към 1861 г. примерно една пета от езика на населението на Влахия /в този смисъл влахите/, последните са си част от общобългарското езиково, народностно, държавностно и културно пространство. Влах и българин са взаимозаменяеми термини. Влах е означение за българите в католическата политико-диалектика /Ватикана, Унгария/. В българската политико-диалектика няма разграничение по линията българи-влахи, това е едно и също – българи, от средна азия, произлезли от района Балх, блахорум в средновековната историография.

Да започнемм оттам:

Българите (‘булхи’ на арменски) са описани в арменския географски атлас от 5-7 век ‘Ашхарацуйц’ като уседнал занаятчийски и търговски народ, а не номадско племе, населяващ областта около големия древен град Балх съответстваща приблизително на днешен северен Афганистан и по-голямата част от Таджикистан. Историографи от античността и ранното средновековие като Агатий Миринейски, Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски също посочват планината Имеон като прародина на древните българи.

Kingdom of Balhara

According to Bulgarian historian Georgi Bakalov, Bulhi was probably the Armenian name of the ancient Bulgars. Historiographers in late Antiquity and the Early Middle Ages such as Agathias of Myrina, Theophylact Simocatta, and Michael the Syrian also identify Mount Imeon as an early homeland of the ancient Bulgars.[citation needed]

Über die Bedeutung des Volksnamens „Bulgaren“ (griech. Βούλγαροι, Балхайос)

Protobulgaren zu den Nachfahren der antiken Baktrer, die die Region um Balkh besiedelten, woher auch der Name abgeleitet wird (Balkhar - Bolgar)[6]

Вариации корневого звука О или У зависят от особенностей различных языков. В оригинале корневой звук гласной буквы после Б звучал вроде нечто среднего между гласной Ъ в болгарском языке, приглушенным У и О. Современные болгары называют себя българи, используя твердую гласную Ъ. Название булгары, используя твердое У, употребляли греки. Так же праболгар называли булхи армянская география карта Анания Ширакаци.

Уелс (Wales) е име дошло от народността населявала го в късния римски период. Това са индоевропейците сармати /валхи/ балхи/ заселени от римляните, като военни легиони и поселения, от времето на крал Артур и насетне. На Балканите такива езикови следи са албанска Валона, Велес и т.н. В Европа такава е белгийска Валона /също от епохата на заселване на Валес, Уелс/. Отделно в уикипедия за Уелс е указано, че е от кимерийски произход името. И тука просто се намества тезата за това че най-най-най-старите българи /балхи/ са от кимерийски произход.

Потвърждение на горепосоченото може да се открие в даже съвременната историография. За целта в съкратен вариант прилагам пасажи от статията на академик Г.Г.Литаврин, от Руската академия на науките.

“Валахите във византийските източници Х-ХІІІ век

превод на отделни важни пасажи по темата /от труда на Литаврин Г.Г./

Второто /а възможно даже първото по хронологическата последователност на събитията/ известие за валахите принадлежи на Йоан Скилица /автор от края на ХІ век/. В промежутъка между 976 и 980 г.един от четирите комитопула, възглавяващ възраждането на Първото българско царство, най-големия от братята – Давид, “загина тогава, убит между Кастория и Преспа, в така наречените Прекрасни дъбове, от някакви “влахи – пътници”.

В нито един документ от тази епоха /б.пр. Х-ХІІІ век/ не се говори непосредствено за каквито и да е езикови или антропологични различия на валахите с другите народи на Балканите. Несъмнен намек за тяхна езикова специфика се съдържа само в бегла бележка на учения византиец от ХІІ век Йоан Кинама (Joannis Clnnami epitome rerum…), че съгласно някаква устна традиция дедите на валахите някога се преселили от Италия.

Свидетелството на Никита Хониат за особен “валашки” език /на този език един от пленените византийци молил царя на българите Асен да го пусне заради “единоезичието им”/ не се явява безспорно. Хониат можел да е имал предвид не собствено валашки, а българския език.

В редица източници от края на ХІІ-нач. на ХІІІ век се наблюдава своего рода “експанзия” в името на “валахите”: то многократно се употребява по отношение на цялото население на задбалканска България. В настояще време може да се счете за доказано и признато от мнозинството учени, че временното изчезване или редкостта на употребяването на термина “българи” по отношение на тази територия се обяснява с особеностите на политическото мислене на византийците. За времето на византийско господство в България във византийската литература възниква здрава традиция да се наричат “българи” само обитателите на катепаната “България” и архиепископия “България”, обхващащи основно западните и юго-западните райони на бившето Българско царство. Въстанието на населението на северо-източна България през 1185 г., носеща от времето на завоюването от византийците други административни наименования , обусловило разпространение от “учените” хронисти и ритори на един от характерните за дадената територия етноними на цялото население на задбалканска България. Избора на именно този етноним /валахи/ може да се обясни вероятно с това , че точно валахите са играли най-важна след българите роля във въстанието и именно с техните наказателни експедиции са се сблъскали най-напред византийците. Явно, валашкото население в района на Балканския хребет е отделяло империята от въстаналата провинция. Едва ли е случайно, че след като новата държава се закрепила и неговите владетели се обявили официално за приемници на властта на старите български царе, а страната си България, терминът “валах”, като главен за определяне на населението на тези места изчезнал от страниците на византийските хронисти, изтласкан от термина “българи”. В частност, този етноним безрезервно господства по отношение на задбалканска България вече при непосредствения продължител на историческия труд на Никита Хониат – Георги Акрополит, а също и при Георги Пахимер.

През 1094 г. Анна Комнина нарича “валахите” на Хем като стари местни жители, отлично познаващи пътеките през хребета…

В състава на войската на Мануил, воюващ с унгарците, валахите са споменати само един път при похода на левия бряг на р. Дунав. Д.Нестурел предполага, че причина за това са били особените условия на похода през планина /Карпати/, изискващо специфично владение на навици, и валахите били нещо като “алпийски корпус”. По-естествено ни се струва друго обяснение, защото в планините на Сърбия Мануил е ходил неведнъж и валахите там не му притрябвали. Мануил съсредоточил валашките контингенти за похода на Ватаци с цел, воините му да имат езиков контакт с местното население на левия бряг на р. Дунав, в районите малко известни на византийците и по този начин по-лесно да се справят с поставените пред тях задачи. Подобно свидетелство имало при Никита Хониат разказващ за бягството на Андроник от константинополски затвор през 1164 г. в Галицка Рус.

През 1066 г. във връзка с подготовката на въстанието Никулица Делфина попитал валахите: “Къде са стадата и жените ви?” Те отговорили : “В планините на България”. Така е “при тях валахите” … /в ръкописа е “при тях българите” – като първите преводачи мислели за грешка на преписвачите и го отстранявали тази грешка. Едва Е.Станеску предложил неотдавна да не се поправя текста на това място, защото предполагал че имало възможност да има съвместни стада на българите и валахите/.

От по-късните източници е известно, че всеки катун /валахско общежитие/ имал свой глава, най-често именуван “Челник”. Кекавмен тълкува тази дума като “българска” със значение на “стратиг”, “военоначалник”. Катуните били обединени под началство на “Князове”.

От средата на старейшините и челниците валахи, още през Х-ХІ век започнала да се отделя валашка аристокрация. Тя постепенно прониквала в състава на господстващата класа на империята.

След 90 години в този същия район /б.пр. източна Стара планина/ бил осъществен съвършено нов съюз на валашката аристакрация – те встъпили в тясно сътрудничество с вождовете на българите, въстанали през 1185 г. против византийското господство.

Следи на сериозно славянско влияние при валахите, например може да се види поне по имената - на двама несъмнено посочени за такива с валашки произход, съхранени от възможно най-старо време – които се явяват славянски Веривой /Боривой/ и Славота. / Веривой Влаха, Славота Кармалак, още и Добрачин, син Братославов/.

http://dacoromania.org/index.php?nma=catal...e=2&nums=68

Правя следния мой коментар на посочените в статията византийски източници за валахите от Х-ХІІІ век:

1 За първото известие за валахи от Йоан Скилица…

Най-напред да подчертая, че и в статията е указано, че “влахи-пътници” е воинска категория население, а не бродяги, номади или овчари, които само ходят по къра. Това са мъже, които имат задължение да носят воинска служба по охрана на определен участък от път. Та това са “войниците” /войнуците/ - категория воинско мъжко население от самото начало на Първото българско царство, През Второто, а и продължава до края на ХVІІ век в пределите на старото Българско царство под властта на Османската империя. Цар Петър І е преселил едно войнишко село Факия от Кюстендилско в областта “Стража” /Странджа/, където те основали село съссъщото име и охранявали границата с Византия и важен участък от пътя Варна за Константинопол в посочената област.

Давид в някои източници се споменава, че е бил подозиран от Самуил за връзки с византийците и му е дал смъртна присъда. Тези валахи-пътници /охранители на пътя/ може да са били потеря и да са изпълнили присъдата.

2. За езикови или антропологични различия на валахите с другите народи на Балканите…

Ако валахите бяха латиноезични несъмнено биха били споменати от ромейския хронист. Те може и да са владеели латински или даже гръцки, но важното е езика им за общуване помежду, родният им език. То и Филип Тотю и Петко войвода поназнайвали турски ама…

3. За Свидетелството на Никита Хониат за особен “валашки” език…

Ама на този език един от пленените византийци молил царя на българите Асен да го пусне заради “единоезичието им". На какъв език е говорил Асен, Петър, Калоян. Писмата до папата на какъв език са? На какъв език са се вричали през 1185 г. в иконата на Св. Димитър Солунски? И въобще има ли сведения наши царе да са имали роден език извън българския, т.нар. “църковнославянския”? Ами Мирчо Стари, Владислав Влайку, Александър Алдея, Раду Празнаглава на какъв език са говорили и писали, ами болярите и целия им двор?

4. За Експанзията на етнонима валахи извън катепаната България…

За да разграничават българите по местоживеене, гръцките хронисти определят българите като българи, когато населяват катепанат България и като балхи /валахи/, когато са извън този катепанат. Как звучи? Като имате предвид, че първо споменаване в хрониките им за валахи /балхи/ има от 976 г.,т.е. след превземането на Преслав и вливането на българи /балхи/ в състава на империята . Но други балхи /българи/ остават в Охридско и Видин и те са българи, за да се знае че се говори за тях. Ако и да не е така, което всъщност е доста приемливо и логично, не променя нищо. Значи е друго означение , но несъмнено за мен, на българи /балхи/. Дали за Аспарухови или за Алцекови преселени от Италия и единоезични с Аспаруховите, това е друг въпрос…

5. За свидетелството на Анна Комнина 1094 г.

Тя нарича “валахите” на Хем като стари местни жители, отлично познаващи пътеките през хребета…Да има валахи в тази част на Стара планина преди ХІ? Няма, защото принципно няма и валахи в изворите. А кой е живял по тези земи и знае пътеките, несъмнено затова, защото е имал крепости там и е давал дежурства по охрана? През Х век, ІХ век, VІІІ век, VІІ век, хайде да спра дотук… май българите!

6. За валахите и ролята им в похода отвъд Дунав.

Мануил съсредоточил валашките контингенти за похода на Ватаци с цел, воините му да имат езиков контакт с местното население на левия бряг на р. Дунав, в районите малко известни на византийците и по този начин по-лесно да се справят с поставените пред тях задачи. Само не ми казвайте, че е имало даки, които говорили чист латински който латински лесно разбирали и валахите…Какви даки след 1000 години по тия места. Тук от 500 години са българите и то повече от тези, които са били на юг от Дунав!

7. За поправките на преводачите…

Едва Е.Станеску предложил неотдавна да не се поправя текста на това място. Добре, че се появи Станеску и да не “пипат” вече оригиналните документи. Така ясно се вижда, че за хронистите балх /валах/ и българин е едно и също.

8. За това, че всеки катун /валахско общежитие/ имал свой глава, най-често именуван “Челник”. Кекавмен тълкува тази дума като “българска” със значение на “стратиг”, “военоначалник”. Катуните били обединени под началство на “Князове”….

Това много ми прилича на организацията на войнишките села и градове в Царство България и запазената му система в Османската империя. А стадата на валахите е направо в десетката. В свободното си време войниците /войнуците/ са отглеждали стада и по този начин са си набавяли издръжката. До 100 овце са били без данък, оттам нагоре е десет процента данъка… Има отделна статията на форума за статута на войнуците – извършващи охрана на пътища, проходи и друга инфраструктура. Също структурата ми прилича на тази на Чипровец в ХVІІ век, когато то е войводница и е имало свои околни войнишки села. Имало е “воевода”, оттам “Кнезове”, а оттам надолу “Челниците” /Черибашии/ – предводителите на четите. Кекавмен изрично подчертава, че термините са български, значи организацията е останала при византийците така както е била в Първото българско царство, така както след това османците са я запазили от Второто българско царство.

9. За имената на най-старите валахи…

Веривой Влаха, Славота Кармалак, още и Добрачин, син Братославов. Мога да продължа: Глад, Литовой, Влайко, Радо, Мирчо, Влад, Михаил, Александър… способността да се дават уникални прякори – Владко Поразяващата Ръка, т.е. Цепещия, Тепещия. Колегата на Гошо Умното – Раду Празнаглава и др!

Средновековни документи с използване на католическата диалектика за означение на българите-влахи в апенинския древен вариант на назоваването им – влахи и още едно-две известия за северната граница на българите-влахи.

Из “Торински кодекс” /към 1243 г./

В северната част в пределите на България и Кумания чак до границата на Унгария и в съседство с Дакия живеят племена…

Виждаме, че торинския съставител вижда две държави, като гранични на Унгария. Това са България и Кумания. Не е видял Валахия. Защо така? Защото такава държава няма. Има област, която е в рамките на държавата България, а над нея е Кумания.

Из писмо до папата на Бела, крал на Унгария /към 1250 г./

…… докато всички други народи, срещу които са опитали силата си /бел. татарите/, им станаха данъкоплатци, и особено областите , които ограничат откъм изток с моето кралство – Рутения , Кумания, бродниците, България, които в по-голямата си част бяха подчинени на моята власт…

Унгарския крал Бела вижда четири държави граничещи с неговата Унгария. Това са Рутения, Кумания, бродниците и България. Тука отбелязваме новост по отношение предния източник. Появяват се две нови държавни формирования съседни на Унгария - Рутения и бродниците. До тогава /както и Бела сам твърди/ те са били част от Унгария, а са отцепени в резултат на погрома над унгарците от "татарите" /1242 г./. Бела също не вижда държава Валахия.

Из “Анонимно описание на Източна Европа 1308 г.”

След това трябва да говоря за България и Рутения … България е една империя сама по себе си голяма.А столицата на тази империя е Видин, един голям град. Императорите на същата тази империя се наричат Шишмани… През средата на империята минава реката Дунав… татарите завзели казаната империя и я направили поданна на себе си; сега тя робува под дланта на татарите, защото хората по ония земи изобщо не са войнствени и нямат военна опитност.

До тази империя има друга земя, извънредно голяма, която се казва Рутения и която също по подобен начин лежи до Гърция откъм северната й част, както и България, но все пак над България.А тази земя има сходни с България условия и се оросява от същите реки /вероятно Прут и Серет – бел. Пл. Павлов/

Този източник указва на две съседни на унгарците държави - България и Рутения. През средата на България минава Дунав, т.е. империята България обхваща между Карпатите и Стара планина поне. Над нея е Рутения, като границата между двете е някъде по реките Прут и Днестър. И тук съставителя на този шпионски доклад предназначен за бъдещ поход на френския крал Филип ІV не е видял държава Валахия.

Из Сведения на ал-Умари за “Златната орда” и България през тридесетте години на ХІV в.

… когато той се завърна от тази страна /”Златната орда”/, която той обиколил при своето пътешествие и в която той, стигайки далече, се добрал до Акчакерман /Маврокастро, Акерман, дн. Белгород Днестровский/ и Булгарската страна.

Тук съставителя указва на източната граница на империята България. Това е при гр. Акерман /дн. Белгород Днестровски/. Съставителя също не е видял държава Валахия.

Из Грамота на унгарския крал Людовик /Лайош/ І Велики от 1366 г.

След като онова най-жестоко племе на турците премина от Азия през Хелеспонта в Тракия, Панония, Горна и Долна Мизия, която днес наричаме Влахия , започнали да опустошават и завладяват, на своята власт и религия да подчиняват.

Унгарския крал указва, че Горна и Долна Мизия /между Карпатите и Стара планина/ днес /!/ наричаме Влахия. Подчертавам, че той не е видял държава Влахия, а казва че областите Горна и Долна Мизия днес /!/ унгарците наричат Влахия. Защо той не е видял държавата България и нейния цар Иван Александър? Та нали самия Иван Александър се титулува за цар на българите и империята България? Нека да погледнем на годината на издаване на грамотата - 1366 г. Кой е тогава цар на България според унгарския крал Лайош Велики? Според него считано от 1365 г. цар на българите и империята България е ... Лайош Велики /rex Bulgaria, Видин 1365-1369 г./. Ето защо не вижда в Горна и Долна Мизия империята България начело с цар Иван Александър. Той нарича незавзетата от него част на империята с името на област /подчертавам "на област"/ Влахия. Това в латинската папска диалектика и дипломация е нарицателното за българите, които са произлезли от Италия и оттам са преминали на Балканите /ІХ-ХІІ в./ - балхи, валхос. Тази част от българите са връзката, която може по историческо някакво право да притегли и всички българи в орбитата на Папството или поне униатството, която брънка за свои цели са използвали царете ни в периода на униа с папата 1200-1235 г. Макар и да се отхвърля унията при Иван Асен ІІ, католическата /в това число и унгарската/ дипломация използва стария си термин за наименование на българите. Само, че нашите царе включая Калоян и всички останали са си правили оглушки, знаейки че са си българи без значение на католическите дипломатически термини за тях /в т.ч. Вилардуен назовава така българите, Папата нарича Калоян така, виждаме че Лайош в 1366 г. продължава използването на този папски термин/.

Из Писмо на унгарския крал Людовик до бившия “бан на България” магистър Бенедикт Химфи от 6 юли 1374 г.

… Трябва да знаете, че от Трансалпинската земя , прогонени от Лайкон войвода /Владислав Влайку/, при нас пристигнаха някакви волахи, а именно Стойкан, син на Драгмер, сина на Война от Лайота; Данчул, роден брат на някогашния комит Неег; Войк, син на Радул и Селибор; особени приближени на Лайкон войвода… Или ако Лайкон войвода ни обижда, по какъв начин да се подготвим по отношение на тази страна /Трансалпинската/, или какво трябва да дадем на тях /волахите/, понеже до нас пристигат слухове от страна на Лайкон войвода и турците, за които се казва, че са съюзници. Добавя се това, че Лайкон войвода се установил в Никопол.

Тук виждаме отново надлежно доказателство за използването на папския дипломатически термин за българите. Лайош северно от Дунав не вижда Влахия, а вижда Трансалпинска земя. Защо не е видял там Влахия? Ами защото за него Влахия това е - Горна и Долна Мизия /вж. горния изт/ - което е равнозначно на България в терминологията на нашите български царе. Тези волохи-боляри /значи дошли от областта Влахия която е между Карпатите и Стара планина, т.е. България и българи в еквивалента на терминология на българските царе/ са били изпъдени от Лайкон войвода /Владислав Влайко/. И научаваме любопитна подробност - Владислав Влайко се бил установил през лятото на 1374 г. в Никопол - любимата резиденция на Иван Александър, а към 1374 г. вече на сина му цар Иван Шишман. Ама да не мисли някой, че Владислав Влайко превзел Никопол? Ама да не помисли някой, че той стъпил в града без позволение на царя на българите /дето му е лична резиденция/ и тропал по масата докато Иван Шишман го гледал в очите? Нека по-сериозно да гледаме. Естествено, че мястото на принцепса на България и воевода в българското царство Владислав Влайко е в резиденцията на царя. Там е царския двор през лятото. Най-вероятно там са си правили пикниците българските късносредновековни царе и свитата им от висши боляри. Никопол е абсолютен център между четирите части на империя България - Търнов, Видин, Влахия /в бълг. терминология сев. от Дунав/ и Карвуна. Освен това минава и р. Дунав по която може да се стигне до Карвуна и Видин с кораб /за бързина при необходимост/, а от Никопол до Търнов и Търговище с коне е "ръка подай", има-няма половин ден или ден път. Това е стратегическото място за срещи на българските първенци и управители на частите на империята. Сведението, че Владислав Влайко се сдобрил с турците /а унгарците ги интересува Влайко, зощото им е пръв съсед/ към 1374 г., ясно указва на политиката на сближение на Иван Шишман с турците и оттам вече на Владислав Влайко, който във външнополитически план е подчинен на политиката на царя си Иван Шишман.

Из Пътеписа на Петер Шпарнау /към 1385 г./

От Филипопуло /Пловдив/ отидохме в империята България и пристигнахме в един град, наречен Тирнаго /Търново/ - това е най-укрепеният град, който видях в тази страна. От Тирнаго пристигнахме в един град, наречен Цвиста /Свищов/, оттук преминахме Дунав, след което навлязохме в страната Валахия…

Съставителя ясно указва, че има една държава и тя е империя България. И има една страна наречена Влахия, т.е. нищо повече от област или феодално формирование, което е част държава и несъмнено това е България. Тук отбелязвам, че явно Шпарнау използва българския терминологичен еквивалент /така му е било обяснено от местни/ и назовава Влахия областта северно от Дунав, а не както унгаския крал Лайош, който използвайки католическия дипломатичен термин назовава Влахия всичко което е между Карпатите и Стара планина. Отбелязвам, че пътеписа е от 1385 г., т.е. една година преди убийството по заповед на Иван Шишман на воеводата Дан І /1386 г./ и поставянето на негово място на верния си съратник /съ+ратник, много интересна дума сега забелязвам/ Мирчо.

източник: "Документи за политическата история на средновековна България ХІІ-ХІV век" Иван Лазаров, Иван Тютюнджиев, Пламен Павлов, изд. къща Аста, Велико Търново, 1993 г.

Из Описание на митрополит Киприян за Акерман /дн. Белгород Днестровский/ в списък на българските градове датиран за 1388-1394 г.

Упоминание Белгорода среди болгарских и валашских городов в списке, датированном 1388—1394 г.г., составленном главой русской церкви митрополитом Киприяном: «На усть Днестра над морем Белгород, Черн. Яскыи торг на Пруте реце. Романов торг на Молдове. Немечь в горах. Корочюнов камен. Сочява, Серет, Байя. Чечунь. Коломыя. Городок на Черемоше. На Днестре Хотень. А се болгарскыи и волоскыи гради»;

Тук Киприян си казва направо, че в различните извори назоваващи български и влашки, то по принцип си е едно и също нещо. Кой по добре да знае това от един Киприян Цамблак? И друго интересно. Киприян използва българската терминология на назоваване на областта Влахия и то в смисъл, че тя е северно от Дунав. Как се разбира ли? Много просто. Изброяването на градовете е в периода 1388-1394 г. Какво имаме - до един период навярно 1393 г. /когато Иван Шишман е цар, а не още господин Търновски/ градовете са били на българското царство. Когато погива българското /Търнов/ царство, градовете преминават под опеката на Мирчо, вече освободен от васалитета към Иван Шишман и станал "самодържец" /според грамота на Мирчо/. Самодържец явно на остатъците /най-вероятно северните около Акерман и Днестър/ на апанажното владение на деспот Иванко Тертер Карвунско деспотство. Цар Иван Страцимир няма политико-географската възможност да владее тези земи, тъй като е отсечен от турците южно от Дунав. А от северно българските висши аристократи и управители, най-близък до остатъците на Карвунско деспотство е Мирчо. Затова те са и описани като градове, владяни след българите от воеводата на областта Влахия.

Города помещены в «Списке» под особыми заглавиями, написанными киноварью. Они расположены в таком порядке: 1) болгарские и волошские, 2) польские, 3) киевские, 4) волынские, 5) литовские, 6) смоленские, 7) рязанские, 8) залесские города. В Новгородско-Софийском сборнике дополнительно показаны тверские города, которые отсутствуют в более ранних списках. Этому порядку следует и наше объяснение к «Списку русских городов».

4. БОЛГАРСКИЕ И ВОЛОШСКИЕ ГОРОДА

Первыми в «Списке русских городов» показаны города по Дунаю, в конце перечисления которых сказано: «А се болгарскыи и волоскии гради». К их числу по списку относятся следующие города: Видычев на Дунае о седми стенах каменных, Мдин, Тернов, Дрествин, Дичин, Килиа, Новое село, Аколякра, Карна, Каварна, Белъгород на усть Днестра над морем, Черн, Ясьскыи торг на Пруте, Романов торг на Молдове, Немечь в горах, Корочюнов камен, Сочява, Серет, Баня, Чечюнь, Коломыя, Городок на Черемоше, Хотень на Днестре.

После перечисления городов стоит как бы их обобщение в словах: «А се болгарскыи и волоскии гради». В Новгородской I летописи эти слова по ошибке отнесены к польским городам и выделены киноварью,

_________

75) Мещерское Е. 76) На Дсне Е, В. 77) Бережець Е, В. 78) Юрьевець Е, В. 79) Суздаль Е, В. 80) Шюмьскыи Е, В. 81) Коломна Е, В. 82) Галиць Е, В. 83) Ржева Е, В. 84) Орешок Е. 85) В Емьце Е, В. 86) На Ваге Шенкуриа НС. 87) Орлець Е, В. 88) Торжок Е, В. 89) Молвитице Е, НС. 90) Березовець Е, В. 91) Велиа Е, Велие В. 92) Черница Е, В.

-96-

Карта № 1

как будто ими начинается новый абзац, а не заканчивается предыдущий. Легко заметить, что описание болгарских и волошских городов ведется в «Списке» в определенном направлении - с юга на север. Вначале упоминаются задунайские и приморские города, далее следуют города к северу от Дуная, называемые в «Списке» «волошскими». Практически же речь идет не о румынских, а о молдавских городах.

Больших различий между названиями болгарских городов в разных списках не имеется. Город Видычев назван в Ермолинской летописи - «Видыцов», но это отличие могло зависеть от новгородского

-97-

происхождения «Списка». Чтение «Аколякра» должно быть решительно предпочтено написанию «Аколятря» в Ермолинской и Воскресенской летописях. Наибольшее разногласие имеем в чтении «Чечюн» в Новгородской I летописи по сравнению с «Нечюн» в Ермолинской и Воскресенской.

Из задунайских и приморских городов указаны Тырнов с обозначением, что в нем «лежит святая Пятница», Видычев или Видыцов, Мдин, Дрествин, Дичин, Килия, Новое село, Аколякра на море, Карна, Каварна. Из этих 10 городов без затруднений могут быть указаны на современной карте 3 города: столица последнего болгарского царства Тырнов (Тернов), Дрествин или Дерестр на Дунае - позднейшая Силистрия, Каварна на Черном море.

http://www.russiancity.ru/books/b72.htm

коментар

Ето гледаме разделението на списъка написан от Киприян. Това е за което ви говоря, че няма никаква разлика между "българи и влахи", както за Киприян, така и за всеки читател от епохата: 1) болгарские и волошские, 2) польские, 3) киевские, 4) волынские, 5) литовские, 6) смоленские, 7) рязанские, 8) залесские города.

Има разлика между волински и литовски градове, между смоленски и рязянски, между полски и украински и всеки от тях се гледа поотделно. Докато за българските и влахски градове си е в една колона. То е едно и също. Разликата е, че в католическата папска терминология нарицателното за българин e влах. Толкоз. Ама от това на последните малко им е дремело. Също и в българската терминология областта северно от Дунав е Влахия, докато за папската /в т.ч. унгарската/ терминология Влахия се нарича областта Горна и Долна Мизия /т.е. цяла България и на юг и на север от Дунав/.

...

Именуването на кимерите с термина “влош” /валах/ оставям за по-дълбок размисъл във връзка с темата.

Прилагайки тази западноевропейска католическа терминология се намества историческата картина в значителна степен. Стават безсмислени споровете за произход на Асеневци, защото той е общобългарски, пък бил той местен дунавски или кумански, защото влахо-кумански означава българо-кумански. При все, че от местните българи, куманите често са означавани и като “влахи”, тези от последната вълна български преселения на Балканите - дошли от Влахия /Балхия/ в Х-ХІІІ в. От онази Велика Влахия /Балхия/, откъдето в ІV-V век е тръгнала голяма преселенска вълна към сърцето на Европа, според енциклопедичния труд на средновековния ерудит Роджър Бейкън /ХІІІв./.

Имайки предвид едната съставка от румънската нация /средновековната българска - валахи/, съм склонен да приема наличието на древнороманска втора съставка - "аромуни". Аромуни или наречени от българите /влахите/ - "куцовлахи". Може би защото на тях, за разлика от първите /влахите, българи/, им куца езика и произхода откъм влахите /българите/, а са нещо заварено романизирано през годините на римско владичество..?

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 833
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

Понеже съм йезуит, продължавам с постоянството :). Давам източник и задачка за тълкуване на източника:

На полях вассальной грамоты, представленной Штефаном Великим польскому королю Казимиру (16.09.1485), имеется "интересное дополнение": "Лес inscnpsio ex valahico in latinum versa est...".

По моята теза на превода /относно назоваването българите, с термин "влахи", съгласно папската диалектика/, превеждам изречението така: “… преведено от български на латински…”. Страни по договора от 16.09.1485 г. са полския крал Казимир и молдовския воевода Стефан Велики. В този смисъл едната страна е представител на държава използваща официалната папска терминология – полския крал Казимир, другата страна е молдовския воевода Стефан, чийто екземпляр е на “валахски” език /valahico/.

Какъв език са ползвали за официален във воеводствата Влахия и Молдова в ХV век, че не мога да се сетя? Май беше “църковнославянския” /сиреч до измислянето на този термин от руските историци в нач. на ХІХ век под това име си е “старобългарския”/

Доста добре пасва с известието на Никита Хониат за единоезичието на един пленен визаниец - влах и българския цар Асен:

3. За Свидетелството на Никита Хониат за особен “валашки” език…

Ама на този език един от пленените византийци молил царя на българите Асен да го пусне заради “единоезичието им". На какъв език е говорил Асен, Петър, Калоян. Писмата до папата на какъв език са? На какъв език са се вричали през 1185 г. в иконата на Св. Димитър Солунски? И въобще има ли сведения наши царе да са имали роден език извън българския, т.нар. “църковнославянския”? Ами Мирчо Стари, Владислав Влайку, Александър Алдея, Раду Празнаглава на какъв език са говорили и писали, ами болярите и целия им двор?

Или официалния език във Влахия и Молдова е бил собствено латинския влашки? Ами Н. Йорга защо е толкова скромен да вади “писмото на Нешо” от 1521 г., като има общоизвестни договори с начилието на този “влашки” език от който се превежда на латински? На латински ли? Че защо го превеждат тогава този влашки латински език на латински? Сложна работа…

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Или официалния език във Влахия и Молдова е бил собствено латинския влашки? Ами Н. Йорга защо е толкова скромен да вади “писмото на Нешо” от 1521 г., като има общоизвестни договори с начилието на този “влашки” език от който се превежда на латински? На латински ли? Че защо го превеждат тогава този влашки латински език на латински? Сложна работа…

Браво , Иванко ,

Писмото на Пешо е толкова писмо ,колкото Рьослер е космонавт и с Халеевата комета е донесъл "късния турски летопис" в който пишело ,че "българите почитали бог тангра" .

Брее-йййййй , босоголите ханотюркчета , които превзели българите знаели ,че имало бог тангра , хмммммм .

И боси , и голи ,ама УМНИЙ бре ,ей !!!

Отде се извъдиха ....

Ромеите на които има лазихме по нервите 13века . /1-14век. / ,така и не казаха ,че имало някакво си богче Тангра ,а тия недоносени голтаци ,за няма и час разбраха.

Като е имало "бог" Тангра ,защо няма и едно фолклорно загатване за него ???Няма и едно именце ни на планинка, ни на скапано долче дори ,за лично име или песен да не говорим .

Та ,те и писмото на Шменти-капели Нешо .

Власите зад Дунав.

Даките ,траките и илирите големи и многобройни племена изчезнали яко дим , обаче щастливите римски отрочета на бандата утайка/с извинение зад Дунав изселници са били каторжниците на Рим и куртизанките/ и преместена в Дакия от Траян спокойно си оротувала ,когато през тяхната земя като луди крави минали безбройните племена на готи, гепиди, хуни ,славяни ,авари,маджари,печенеги и т.н.

Абсолютна митология - до 13век .няма куцо влахче зад Дунава .Всички дружно живеят в България .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Живеят на много места, защото се местят, поради чтото са пастири. (Забрави "чудночудни":):) ) Както и да тълкуваме хрониките, все задавам един въпрос и все не мога да получа смислен, адекватен и ясен отговор.

ОТКЪДЕ е езикът на власите!? КОЙ БЕШЕ ТОЯ ВЕМОГЪЩ ЧУДНОЧУДЕН ТВОРЕЦ, който накара българите да проговорят битов латински, да добавят към него за "високите" понятие български, да пишат на български, да служат на български, но да трябва да им се обяснява, че не "този кръст се издигна" а "ачаста круче ръдекат" и не в "светото име на Светата Троица" ами "свентоу нуме Свете Троеце"?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

КГ125, кръстовете съм ги дал на снимки в друга тема. Потърси и виж.

Недей да коментираш за минало време кръста от ХІХ век с ачаста кручето и писмото на Йорга от ХХ век, преди да си сигурен в съществуването им в периода. /да, и да ги даваш от последна инстанция, като много убедителен аргумент, направо вън от съмнение, което даже сериозните румънски историци не си позволяват/.

Значи си съгласен с втория вариант, че Н. Йорга е прекалено скромен и направо е румъноотстъпник? Та той дава едно писмо на румънски език /без увода и епилога на писмото/, от езиковата форма от ХІХ - ХХ век за писмо от 1521 г., като скрива всички налични известия за международни договори подписвани на "влашки език"? Ето горе договора на чист влашки - от това по бяло няма! Договора е на влашки език с превод на латински! Какво повече да се иска. Що мълчат скромно румънските историци? Ето го езика, половин век преди писмото и е от Стефан Велики, а не от бай ти Нешо знаен-незнаен, легендарен. Всъщност при тях сигурно се превежда като: "... преведено от румънски на латински ..."!!? Защото във всички известия "влахи" се заменя с "румънци".

Да, и по този начин е вън от съмнение, че официалния език за вътрешна и външна употреба през ХV век във Влахия и Молдова е румънския, нали? Обърках ли те? Или сам се обърка? :animatedwink: Аз съм съгласен с историографията, че е старобългарския, посочен като влахски от Казимир - използвайки папската диалектика за назоваване на българите.

За проговорването на даден език. Твърдя, че образователната система и държавната политика налагат езици за използване в страната - в Македония не знаят езика във формата владяна от дядовците им, защото образователната им система от половин век насам им преподава друга форма на този език, образователната система и католическото богослужение в Латинска Америка направиха заварените народи латиноговорящи, същото е и на всяко друго място на света, където при определени геополитически предпоставки и наличие на спокоен времеви ресурс за налагането, се променя езиковата среда. Въпросът е най-вече политически.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
За проговорването на даден език. Твърдя, че образователната система и държавната политика налагат езици за използване в страната - в Македония не знаят езика във формата владяна от дядовците им, защото образователната им система от половин век насам им преподава друга форма на този език, образователната система и католическото богослужение в Латинска Америка направиха заварените народи латиноговорящи, същото е и на всяко друго място на света, където при определени геополитически предпоставки и наличие на спокоен времеви ресурс за налагането, се променя езиковата среда. Въпросът е най-вече политически.

Същото твърдят и всички лингвисти за народите ,които например са поселили USA -ако дядовците и бабите знаят отлично матерния език ,при внуците и правнуците вече е МАЗАЛО.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Това работи, ако езикът се появява късно, през 19 век. Докатъсо не докажете фалшификатите на писмото на Нешо и на кръста и надписа и някои други надписи и данни за влашкия, не може да се даде вяра на предположението за късната латинизация на езика.

тя е вторична, не за нея говоря, а за езика на нешо и на кръста.

1/ ако кръстът е фалшив, защо горната част е на български?

2/ ако писмото на нешо е фалшиво, защо пише Дългополе и И бог те веселит?

Няма никакви доказателства за такава теза.

И още - защо именно латински, защо именно румънски??!!! Защо не гръцки, унгарски и пр.

Дъвчем едно и също нещо от сто години, стига вече. Не се опитвайте да изкарате цял свят български, от това българската казуа, каквото и да значи това, само страда.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1/ ако кръстът е фалшив, защо горната част е на български?

2/ ако писмото на нешо е фалшиво, защо пише Дългополе и И бог те веселит?

Няма никакви доказателства за такава теза.

И още - защо именно латински, защо именно румънски??!!! Защо не гръцки, унгарски и пр.

1. Ами надписа в Балши ,който всъщност не е от Балши /,виж. студията на Гербов/ има на горната си част сведение от български и от нормански произход ,в един близък форум ,всеки ден се карат за т.нар. "ВТОРИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ" .

2. И какво доказва ,че като е използвал "Дългополе'' документа е автентичен - 100% напротив ни говори езикът на който е написан ,че шменти-капели включващ казионния латински за 19-ти век. вкаран от Австро-Унгарската империя и развален български ;

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Дал съм му в другата тема на К.Гербов задача да проучи. Както твърди и се вижда, че на кръста от с. Балши има гръцки надпис и после вторично е използван за изписване на друг надпис на латински /като надгробен паметник на френски рицар/, така и в кръста от Балчик върху стария български текст, като вторичен надпис от ХІХ век /защото всички надписи в двореца са датирани от този век/ е използването на "прарумънски език" /смесения вече с латиница български/

Писмото на Нешо не е датирано

Дата не упомянута в пределах письма непосредственно, это выводимый из исторических описанных событий и люди упоминало.

The date is not mentioned within the letter itself, it being inferred from the historic events described and the people mentioned.

Датирал го е Йорга! Ако е оригинал мога и аз да го датирам. Знаейки нивото на латинизация на старобългарския отвъддунавски език, това е не по-рано от ХVІІІ-ХІХ век! Обаче се съмнявам да е въобще оригинал това писмо, да е писано от някакъв Нешо, а дума да не става за посочения период ХVІ в..

Какво да обсъждам, повече, като аблсолютно това писмо отпада от контекста на всички други налични известия и писмени доказателства за периода и тематиката!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Дал съм му в другата тема на К.Гербов задача. Както твърди и се вижда, че на кръста от с. Балши има гръцки надпис и после вторично е използван за изписване на друг надпис на латински /като надгробен паметник на френски рицар/, така и в кръста от Балчик върху стария български текст, като вторичен надпис от ХІХ век /защото всички надписи в двореца са датирани от този век/ е използването на прарумънски език /смесения вече с латиница български/

Писмото на Нешо не е датирано

Дата не упомянута в пределах письма непосредственно, это выводимый из исторических описанных событий и люди упоминало.

The date is not mentioned within the letter itself, it being inferred from the historic events described and the people mentioned.

Датирал го е Йорга! Ако е оригинал мога и аз да го датирам. Знаейки нивото на латинизация на старобългарския отвъддунавски език, това е не по-рано от ХVІІІ-ХІХ век! Обаче се съмнявам да е въобще оригинал това писмо, да е писано от някакъв Нешо, а дума да не става за посочения период ХVІ в..

Какво да обсъждам, повече, като аблсолютно това писмо отпада от контекста на всички други налични известия и писмени доказателства за периода и тематиката!

Ех , КГ 125 ,не знам как да те накараме да не реагираш първосигнално !

Ние с Иванко не сме съдници на Историята ,нито на Златарски или Йорга ,само

на ТЕХНИТЕ ФАЛШИФИЦИРАНИ ИСТОРИИ -

АПРОПО това не са истории ,но- историята по принцип са разкази на писатели ,идеолози и от сорта ,баснописци

в лошия смисъл на думата!

СЪД на ЛЪЖАТА В ИСТОРИЯТА !!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако вземем България за сравнителен пример, където към Освобождението грамотното население надали е било повече от 5%,

и изхождайки от позицията, че и в Румъния положението от този период е било подобно,

няма как да не си зададем резонния въпрос:

Каква ли е била тази образователна система, която ти подменя майчиния език,

оставяйки те същевременно неписмен?

Другият резонен въпрос, поставян вече, но уви без отговор е:

Защо ние, българските и сръбски "власи", говорим "ромънеще", въпреки факта, че сериозна "образователна система" ни обхваща едва след Освобождението?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Ако вземем България за сравнителен пример, където към Освобождението грамотното население надали е било повече от 5%,

и изхождайки от позицията, че и в Румъния положението от този период е било подобно,

няма как да не си зададем резонния въпрос:

Каква ли е била тази образователна система, която ти подменя майчиния език,

оставяйки те същевременно неписмен?

Другият резонен въпрос, поставян вече, но уви без отговор е:

Защо ние, българските и сръбски "власи", говорим "ромънеще", въпреки факта, че сериозна "образователна система" ни обхваща едва след Освобождението?

Защото не сте име на народ . Власите сте - civitates romi . Полатинчени даки ,беси ,скити и готи .

Както днес се учи английски ,някои подрастващи и не знаят български ,ама седят на компютъра по цял ден и пишат на английски .

Кекавмен пише ,че власите са полатинчени даки и беси . Не са паднали от Луната или дошли от Римския площад .

така ,че името на ВЛАСИТЕ не е народностно ,не е етнонимно ,а wlohi - римляни -граждани на римската империя .

Така ,че имаме полатинчени българи и българи ,които си говорят старобългарски .

Защо тогава ВЛАШКАТА граматика е българска ????

Да анализираме малко и да помислим логически !!!!!!!!!!

1,. Идват римляните в Тракия и Дакия и си говорят ЛАТИНСКИ

2. Идват "славяните" в земите на романизираните даки и траки /ВЛАСИТЕ/ , славяните ,които не са българи имат българска граматика .

3. Власите ,които имат латинска граматика ,изоставят латинската граматика , АМИ нали бяха НЕУКИ И НАУЧАВАТ - ЩО???БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА !!!!

Е ,тееее , през 9-ти веек . били грамотни ,амо 10 века по-късно станали неграмотни ....

ДА,!!! Уважаемия Влах да си научи латинския по-добре ,ако не го знае или пък не може да го научи да си признае ,че е българин ,а не "римски гражданин" /wlach/!!!!!

Kak я научи баба ти бре , влахче българската граматика ????Нали беше НЕУКА ????Баба ми също е влахиня от Дунавско ,така ,че не си и помисляй ,че имам нещо срещу власите .

Следователно ,за що иде реч ???

Ами за това ,което говори и летописеца св. Нестор от Киевско-Печорската лавра - не славяните са дошли на власите ,а власите са дошли на славяните и не латинците/власите/ са научили славянски думички ,но СЛАВЯНИТЕ/даки,беси ,алани,готи/ са научили латински думи ,но не и граматиката ,която е основата на един език!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Защо ръмъняския език прилича на един БРЮМСКИ измайсторен през 20-ти век. , по своята стилистика ,формиране , политическа обстановка и исторически момент в който се измайсторява????

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
така ,че името на ВЛАСИТЕ не е народностно ,не е етнонимно ,а wlohi - римляни -граждани на римската империя .

Бравос, това трябва да го прочете Иванко.

Писал съм го и аз вече: Ние НЕ СЕ самонаричаме "власи" и следователно това не е наш етноним.

Така ,че имаме полатинчени българи и българи ,които си говорят старобългарски .

Защо тогава ВЛАШКАТА граматика е българска ????

Смешно твърдение, предвид:

- броя население на съотвеният етнос

- по-ранната стандартизация на т.н. ВЛАШКА граматика по отношение на българската такава.

- невъзможността на българите да бъдат дълго време фактор дори в собстевеното си "отоманско" землище, камо ли в съседните държави.

- интровентиранато като цяло II Българско царство, което в последните си години наподобява разграден двор.

- т.н.

Да анализираме малко и да помислим логически !!!!!!!!!!

1,. Идват римляните в Тракия и Дакия и си говорят ЛАТИНСКИ

2. Идват "славяните" в земите на романизираните даки и траки /ВЛАСИТЕ/ , славяните ,които не са българи имат българска граматика .

3. Власите ,които имат латинска граматика ,изоставят латинската граматика , АМИ нали бяха НЕУКИ И НАУЧАВАТ - ЩО???БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА !!!!

Е ,тееее , през 9-ти веек . били грамотни ,амо 10 века по-късно станали неграмотни ....

Като изключим гърците, за к'ва грамотност на Балканите до към края на 19 век въобще говориш?

ДА,!!! Уважаемия Влах да си научи латинския по-добре ,ако не го знае или пък не може да го научи да си признае ,че е българин ,а не "римски гражданин" /wlach/!!!!!

Благодаря за препоръките, но на този етап и "ромънъще" ми е достатъчен.

Kak я научи баба ти бре , влахче българската граматика ????Нали беше НЕУКА ????

Отговор а ла RIZAR:

Обратното е, Ганчо. N-пъти пра-дядо ти, като е ходил по дюлгерлък/аргатлък из Влашко,

е прихванал "ромън"-ската граматика, и ката голям, видял свят, човек я е разпространявал после сред раята султанска.

Баба ми също е влахиня от Дунавско ,така ,че не си и помисляй ,че имам нещо срещу власите .

Знаех си аз, че сред чедата Аспарухови шетаме и не малко чеда Децибалови.

Следователно ,за що иде реч ???

Иде реч за въпросът:

Каква ли е била тази образователна система, която ти подменя майчиния език,

оставяйки те същевременно неписмен?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Ех , КГ 125 ,не знам как да те накараме да не реагираш първосигнално !

Ние с Иванко не сме съдници на Историята ,нито на Златарски или Йорга ,само

на ТЕХНИТЕ ФАЛШИФИЦИРАНИ ИСТОРИИ -

АПРОПО това не са истории ,но- историята по принцип са разкази на писатели ,идеолози и от сорта ,баснописци

в лошия смисъл на думата!

СЪД на ЛЪЖАТА В ИСТОРИЯТА !!!!

Доказателства нямате, доказателства. Само предположения, Йорга не знам си какво си; какво общо има тук политиката? Докажете ми откъде власите като били българи имат латинския? Българския знаем откъде е, но латинския?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Следователно ,за що иде реч ???

Ами за това ,което говори и летописеца св. Нестор от Киевско-Печорската лавра - не славяните са дошли на власите ,а власите са дошли на славяните и не латинците/власите/ са научили славянски думички ,но СЛАВЯНИТЕ/даки,беси ,алани,готи/ са научили латински думи ,но не и граматиката ,която е основата на един език!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Защо ръмъняския език прилича на един БРЮМСКИ измайсторен през 20-ти век. , по своята стилистика ,формиране , политическа обстановка и исторически момент в който се измайсторява????

''

Ама защо на основата на латински, за Бога!!!! Откъде накъде през 19 век румънския език се развива на латинска основа?

Аромъните, които никога не са напускали южните Балкани, откъде знаят латински? Куцовласите? Цинцарите? Като никога не ги е докосвала ничия дълга ръка...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Защо ние, българските и сръбски "власи", говорим "ромънеще", въпреки факта, че сериозна "образователна система" ни обхваща едва след Освобождението?

BGVlach, чети внимателно. Ако твоите деди не са придобили езика си чрез образователна система и икономически натикс в резултат на държавната политика в ХІХ в., значи си късметлия и си баш - ромънец - "арумънец". Втората съставка, най-древната и преки наследници на Траян. А българите /=влахите в католич. диалектика/ са наричали тези свои събратя - "куцивлахи".

Демографския "взрив" на "аромуните" надделяли над българите /влахите/, предимно след 1861 г. оттатък Дунав, е в резултат на целенасочена държавна политика и доктрина, с помощта на Франция. Нещо подобно е и демографския "взрив" в Повардарието. "Древните македонци" надделяха демографски над българите там и сега последните са малцинство - пак държавна политика и доктрина. Там помогна Комнитерна, а началния тласък бе от Сърбия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Трако-кимерското рицарче, отново приказва фантасмагории, просто защото запълват липсата му на познания.

Власите в основата са романизирани даки, което след варварските нашествие през ІV в. са преселни на юг от Дунав. Поради това се появяват провнициите Dacia ripensis и Dacia mediterrana. В последтвие се изселват в южните части на полуострова, около Тесалия, която между впрочем се нарича и Велика Влахия. Естествено там са се смесили с други племена, включително и славяни. Остатък от това население са т.нар. куцовласи. През ХІ в. поради неясни причини византийците започват да ги заселват в раона на тема Паристрион. Поради тази причина чак до средата на ХІІІ в. тази териотрия се нарича Влахия. Естествено, че за два века българскот влияние върху власите е било значително. Не случайно около 40% от лекситата в съвр. румънски език е от славянски произход. Най-старато споменаване на власи северно от Дунав е от началото на ХІІІ в., но в района на Трансилвания, тъй като унгарците са ги ползвали за погранично население. Първото споменаване на топонима Влахия на север от Дунав е от 1330 г. Вероятно след краха на асеневата династия и последвалата куманизация власите са били принудени да напуснат България и да се заселят в освободената от татрите област Кумания (по-късно Влахия).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко, за какви "аромъни" до Балканските войни северно от Дунав говориш?

В онази тема тогава го споменахме вече - "аромъните" не са баш едно с "дако-ромъните", съдимо при това не само по езика.

Нещо подобно е и демографския "взрив" в Повардарието. "Древните македонци" надделяха демографски над българите там и сега последните са малцинство - пак държавна политика и доктрина.

Поздравления! Ако Ментимир не ти уреди доцентско място в Татарстан или Башкиристан, то благодарение на горното изречение/констатация в МАНУ същото ти е гарантиранао пожизнено.

:tooth:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Трако-кимерското рицарче, отново приказва фантасмагории, просто защото запълват липсата му на познания.

Власите в основата са романизирани даки, което след варварските нашествие през ІV в. са преселни на юг от Дунав. Поради това се появяват провнициите Dacia ripensis и Dacia mediterrana. В последтвие се изселват в южните части на полуострова, около Тесалия, която между впрочем се нарича и Велика Влахия. Естествено там са се смесили с други племена, включително и славяни. Остатък от това население са т.нар. куцовласи. През ХІ в. поради неясни причини византийците започват да ги заселват в раона на тема Паристрион. Поради тази причина чак до средата на ХІІІ в. тази териотрия се нарича Влахия. Естествено, че за два века българскот влияние върху власите е било значително. Не случайно около 40% от лекситата в съвр. румънски език е от славянски произход. Най-старато споменаване на власи северно от Дунав е от началото на ХІІІ в., но в района на Трансилвания, тъй като унгарците са ги ползвали за погранично население. Първото споменаване на топонима Влахия на север от Дунав е от 1330 г. Вероятно след краха на асеневата династия и последвалата куманизация власите са били принудени да напуснат България и да се заселят в освободената от татрите област Кумания (по-късно Влахия).

Goro, едва ли някой тук не знае румънска и еврорумънска история, кодифицирана в ХVІІІ в. и ХІХ в. Дай нещо интересно друго да коментираш.

Защо първото известие за ромънски език е от 1521 г. и това го претендират самите румънски академици, а в същото време има договор от 1485 на самия Стефан Велики /Чел Бътрън, за да е по-разбираемо/ писан на ВЛАШКИ? Защо така се избягва първия румънски договор на "румънеца на хилядолетието", а се претендира само за неизвестния Нешо?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Иванко, добре си се сетил да цитираш източници само че са много тендециозно си ги подредил, а да коментарите ти просто нямам думи.

Онова което е добер да знаеш, че унгарците никога не използват топонима Влахия дори и през ХІХ в. В средните векове те използват Havaselve, коетно на латински се изписва като Transalpinus. И двете понятия буквално означават Загора, т.е. земята зад планината. Но не бъразй да бъркаш това с България, тъй като това понятие е разпространено на Балканите. Загора има и в Словения.

До ХІV в. под Влахия всички са разбирали българските земи, влизащи по-рано в тема Паристрион. Извори колкото искаш, при това отдавна известни. По-късно Влахия минава на север от Дунав, а бившата започва да се нарича от западняците Загора. Що се отнася до грамотата на Лайош то под Долна Мизия има предвид точно българските земи, които той-нарича с по-старото понятие Влахия.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Защо първото известие за ромънски език е от 1521 г. и това го претендират самите румънски академици, а в същото време има договор от 1485 на самия Стефан Велики /Чел Бътрън, за да е по-разбираемо/ писан на ВЛАШКИ? Защо така се избягва първия румънски договор на "румънеца на хилядолетието", а се претендира само за неизвестния Нешо?

Това споменаване е доста съмнително и при това единствено. В крайна сметка така и не е ясно какво точно е имал предвид въпросиня търговец. Самото понятие Румъния се появява едва през ХVІІІ в., като плод на историческите претенции за наследство на Рим и затова езикът от влашки е прекръстен на румънски, което обече става едва през ХІХ. Това са неща пределно ясни и невиждам защо трябва да се коментират

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Трако-кимерското рицарче, отново приказва фантасмагории, просто защото запълват липсата му на познания.

Ако обичате , Горо , спазвайте благоприличие ,вече получихме предупреждение от Историк .Ако нещо съм Ви засегнал в личен план , моля да ми простите , но да си подвикваме на всеки пост няма смисъл .

Вашата теория е една от двете основни теории за власите ,които се опитват да обяснят техния произход .

Вие поддържате "миграционната" теория .

На това ,че не съм чел нищо ,спокойно мога да Ви отговоря ,че Вие не сте чели "Гестата " където се споменават "власи" през 10-ти век. ,което не отговаря на Вашите приказки ,че първото влашко споменаване е през 1330 год.

Поздрави.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
На това ,че не съм чел нищо ,спокойно мога да Ви отговоря ,че Вие не сте чели "Гестата " където се споменават "власи" през 10-ти век. ,което не отговаря на Вашите приказки ,че първото влашко споменаване е през 1330 год.

Казах топонимът Влахия на север от Дунав, а не власите по принцип. Това е в отговор на тенденциозните интерпретации на Иванко. Топоним ще рече географско място, а не име на етнос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Онова което е добер да знаеш, че унгарците никога не използват топонима Влахия дори и през ХІХ в. В средните векове те използват Havaselve, коетно на латински се изписва като Transalpinus. И двете понятия буквално означават Загора, т.е. земята зад планината.

Такаа, много добре си забелязал и на мен ми направи впечатление и съм го видял и описал в другата тема: "Къде е северната граница при Иван Шишман"". Значи "Загора" е Transalpinus и Хавеселве!

А както сам забелязва Йоан Александър - "по божия милост цар на България или на Загора" /Царска грамота предназначена за венецианския дожд Андреа Дандало, Никопол, на 4 октомври 1352 год./. Тук той използва самоназванието и по вътрешно право на държавата /България/ и известното задграница /предимно в "западните страни"/ име Загора.

Има три гранични исторически области на І и ІІ Българското царство. Едната е южно от Стара планина /Загоре/, другата е Захълмие /Хум, Хелмо, в Босна/, третата е Загора /Хавеселве, Transalpinus/. Ей това е Загората известна за западните страни по отношение на българския цар. За унгарците е Загора - и за нас е Загора. "Гората" е граница, що е зад нея е "За гора". Това е първата за тях гранична българска област и от нея до границата с Константинопол цялата земя е под власт и контрол на съответния цар на българите /Йоан Александър в случая/. Фружин е също признат от унгарците за "господар на Загора" или България. Това е Загора, което е България по вътрешно наименование. Едното е географско /Загора/, другото е по име на народа, титулния в държавата народ, чийто владетел е българския цар.

И митничаря е в Рукеръ /и то при най-скъсената вече граница, буквално преди падане под османска власт/...

Апропо в Трансилвания в многобройните унгарски и не само документи съществува народа "valachi" /балхи/. Те имат свои представители в събранието на Трансилванско воеводство, имат свой език "valachi" /валахски/ и за да се разбират със саксонците и унгарците представители в събранието, се превеждал техния валахски език на латински. Това за мен е вън от съмнение, че страна по тези договори, в документите се отнася за "валахи" /българи - в папска диалектика/. Ако не е, а се отнася за латинци "аромъни" - ето ви още по-старо известие за влашкия латински език от който се превеждало на латински за да го разберат другите латиноговорящи в Трансилвания. И тези известия са даже отпреди 1485 г. - договора на Стефан Велики /в превод Чел Бътрън/. Смятам, че трябва да бъда поласкан, че изкарвам още по-древни известия за ромънския латински език. Ама защо не го претендират Йорга и компания?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...