Отиди на
Форум "Наука"

Птиците в България


fixxxsers

Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Списък на птиците, установени в България

Български национален комитет по редките видове (BUNARCO)
)
Предлаганият списък съдържа научните, българските и английските имена на птиците, установени в България. Направен е критичен преглед на всички видове, наблюдавани на територията на страната в периода 1880 г. – 31 декември 2008 г. Националният списък включва 409 вида, установени със сигур- ност у нас: категория А – 406, категория В – 2 и категория С – 1 вид. Допълнително, като възможно избягали от колекции (категория D), са включени 2 и в категория Е, избягали от колекции – 6 вида. Видовете от категориите D и Е не се включват в националния списък на птиците. Поради различни причини не са приети и не се включват в списъка 27 вида, съобщавани за страната. Представена е информация за съвременния статус на всеки вид. От 1880 г. досега, от категориите А-С в страната са установени като гнездящи 266 вида, но само 240 съставляват съвременната гнездова орнитофауна; 20 са нередовно гнездящите, а за 6 редовно мътили в миналото видове, гнездене след 1990 г. не е установено. В това отношение информацията за други 5 вида не е достатъчно надеждна. Редовните извънгнездови посетители или транзитни мигранти са 72 вида. Случайните посетители (вагранти) са също 72 вида. Използвана е съвременната систематика на групата и последните промени в право- писа на някои латински имена.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 100
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Глобален Модератор

Категория А
– видове, наблюдавани поне веднъж в дивата природа след 1 януари 1950 г.
Category A
– species which have been recorded in an apparently wild state at least once since January 1. 1950.

ANSERIFORMES ГЪСКОПОДОБНИ

Anatidae Патицови

1. A L SMW
Cygnus olor
(G

MELIN , 1789) Ням лебед Mute Swan

2. A w
Cygnus columbianus
(O RD , 1815) Тундров лебед Tundra Swan

3. A MW
Cygnus cygnus
(L INNAEUS , 1758) Поен лебед Whooper Swan

4. A w
Anser serrirostris
S WINHOE , 1871 Посевна гъска Taiga Bean Goose

5. A MW
Anser albifrons
(S COPOLI , 1769) Голяма белочела гъска Greater White-fronted Goose

6. A w
Anser erythropus
(L INNAEUS , 1758) Малка белочела гъска Lesser White-fronted Goose

7. A L SMW
Anser anser
(L INNAEUS , 1758) Сива гъска Greylag Goose

8. A v
Branta leucopsis
(B ECHSTEIN , 1803) Белобуза гъска Barnacle Goose

9. A v
Branta bernicla
(L INNAEUS , 1758) Черна гъска Brant Goose

10. A W
Branta ruficollis
(P ALLAS , 1769) Червеногуша гъска Red-breasted Goose

11. A R Mw
Tadorna ferruginea
(P ALLAS , 1764) Червен ангъч Ruddy Shelduck

12. A R MW
Tadorna tadorna
(L INNAEUS , 1758) Бял ангъч Common Shelduck

13. A MW
Anas penelope
L INNAEUS , 1758 Фиш Eurasian Wigeon

14. A v
Anas falcata
G EORGI , 1775 Сърпокрила патица Falcated Duck

15. A L SMW
Anas strepera
L INNAEUS , 1758 Сива патица Gadwall

16. A L MW
Anas crecca
L INNAEUS , 1758 Зимно бърне Eurasian Teal

17. A v
Anas carolinensis
G MELIN , 1789 Каролинско зимно бърне Green-winged Teal

18. A N SMW
Anas platyrhynchos
L INNAEUS , 1758 Зеленоглава патица Mallard

19. A L MW
Anas acuta
L INNAEUS , 1758 Шилоопашата патица Northern Pintail

20. A N M
Anas querquedula
L INNAEUS , 1758 Лятно бърне Garganey

21. A L MW
Anas clypeata
L INNAEUS , 1758 Клопач Northern Shoveler

22. A v
Marmaronetta angustirostris
(M ENETRIES , 1832) Мраморна патица Marbled Duck

23. A 0 MW
Netta rufina
(P ALLAS , 1773) Червеноклюна потапница Red-crested Pochard

24. A L SMW
Aythya ferina
(L INNAEUS , 1758) Кафявоглава потапница Common Pochard

25. A N Mw
Aythya nyroca
(G UELDENSTAEDT , 1770) Белоока потапница Ferruginous Duck

26. A MW
Aythya fuligula
(L INNAEUS , 1758) Черна качулата потапница Tufted Duck

27. A W
Aythya marila
(L INNAEUS , 1761) Планинска потапница Greater Scaup

28. A A w
Somateria mollissima
(L INNAEUS , 1758) Обикновена гага Common Eider

29. A w
Clangula hyemalis
(L INNAEUS , 1758) Ледена потапница Long-tailed Duck

30. A w
Melanitta nigra
(L INNAEUS , 1758) Траурна потапница Black Scoter

31. A w Melanitta fusca (L INNAEUS , 1758) Кадифена потапница Velvet Scoter

32. A MW Bucephala clangula (L INNAEUS , 1758) Обикновена звънарка Common Goldeneye

33. A MW Mergellus albellus L INNAEUS , 1758 Малък нирец Smew

34. A MW Mergus serrator L INNAEUS , 1758 Среден нирец Red-breasted Merganser

35. A w Mergus merganser L INNAEUS , 1758 Голям нирец Common Merganser

36. A MW Oxyura leucocephala (S COPOLI , 1769) Тръноопашата потапница White-headed Duck

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

GALLIFORMES КОКОШОПОДОБНИ

Tetraonidae
Тетревови

37. A R S
Tetrastes bonasia
(L

INNAEUS
, 1758) Лещарка Hazel Grouse

38. A v
Lagopus mutа
(M

ONTIN
, 1776) Тундрова яребица Rock Ptarmigan

39. A R S
Tetrao urogallus
L

INNAEUS
, 1758 Глухар Western Capercaillie

Phasianidae
Фазанови

40. A R S
Alectoris chukar
(G

RAY
, 1830) Тракийски кеклик Chukar Partridge

41. A R S
Alectoris graeca
(M

EISNER
, 1804) Планински кеклик Rock Partridge

42. A N S
Perdix perdix
(L

INNAEUS
, 1758) Полска яребица Grey Partridge

43. A N Mw
Coturnix coturnix
(L

INNAEUS
, 1758) Пъдпъдък Common Quail

44. A N S
Phasianus colchicus
L

INNAEUS
, 1758 Колхидски фазан Common Pheasant

GAVIIFORMES ГМУРКАЧОПОДОБНИ

Gaviidae
Гмуркачови

45. A w
Gavia stellata
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Червеногуш гмуркач Red-throated Loon

46. A W
Gavia arctica
(L

INNAEUS
, 1758) Черногуш гмуркач Black-throated Loon

47. A v
Gavia immer
(B

RUENNICH
, 1764) Северен гмуркач Great Northern Loon

48. A v
Gavia adamsii
(G

RAY
, 1859) Жълтоклюн гмуркач Yellow-billed Loon

PODICIPEDIFORMES ГМУРЕЦОПОДОБНИ

Podicipedidae
Гмурецови

49. A N SMW
Tachybaptus ruficollis
(P

ALLAS
, 1764) Малък гмурец Little Grebe

50. A N SMW
Podiceps cristatus
(L

INNAEUS
, 1758) Голям гмурец Great Crested Grebe

51. A L Mw
Podiceps grisegena
(B

ODDAERT
, 1783) Червеноврат гмурец Red-necked Grebe

52. A w
Podiceps auritus
(L

INNAEUS
, 1758) Ушат гмурец Horned Grebe

53. A L MW
Podiceps nigricollis
B

REHM
, 1831 Черноврат гмурец Black-necked Grebe

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

PROCELLARIIFORMES БУРЕВЕСТНИКОПОДОБНИ

Procellariidae
Буревестникови

54. A v
Calonectris diomedea
(S

COPOLI
, 1769) Жълтоклюн буревестник Cory's Shearwater

55. A v
Puffinus puffinus
(B

RЬNNICH
, 1764) Атлантически буревестник Manx Shearwater

56. A A* Mw*
Puffinus yelkouan
(A

CERBI
, 1827) Средиземноморски буревестник Yelcouan Shearwater

PELECANIFORMES ПЕЛИКАНОПОДОБНИ

Sulidae
Рибоядови

57. A v
Morus bassanus
(L

INNAEUS
, 1758) Бял рибояд Northern Gannet

Phalacrocoracidae
Корморанови

58. A L SMW
Phalacrocorax carbo
(L

INNAEUS
, 1758) Голям корморан Great Cormorant

59. A L S
Phalacrocorax aristotelis
(L

INNAEUS
, 1761) Среден корморан European Shag

60. A L SMW
Phalacrocorax pygmeus
(P

ALLAS
, 1773) Малък корморан Pygmy Cormorant

Pelecanidae
Пеликанови

61. A A Mw
Pelecanus onocrotalus
L

INNAEUS
, 1758 Розов пеликан Great White Pelican

62. A L MW
Pelecanus crispus
B

RUCH
, 1832 Къдроглав пеликан Dalmatian Pelican

CICONIIFORMES ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ

Ardeidae
Чаплови

63. A L SMW
Botaurus stellaris
(L

INNAEUS
, 1758) Голям воден бик Eurasian Bittern

64. A N M
Ixobrychus minutus
(L

INNAEUS
, 1766) Малък воден бик Little Bittern

65. A L Mw
Nycticorax nycticorax
(L

INNAEUS
, 1758) Нощна чапла Black-crowned Night Heron

66. A L M
Ardeola ralloides
(S

COPOLI
, 1769) Гривеста чапла Squacco Heron

67. A v
Bubulcus ibis
(L

INNAEUS
, 1758) Биволска чапла Western Cattle Egret

68. A v
Egretta gularis
(B

OSC
, 1792) Рифова чапла Western Reef Heron

69. A L Mw
Egretta garzetta
(L

INNAEUS
, 1758) Малка бяла чапла Little Egret

70. A L SMW
Ardea alba
L

INNAEUS
, 1758 Голяма бяла чапла Western Great Egret

71. A L SMW
Ardea cinerea
L

INNAEUS
, 1758 Сива чапла Grey Heron

72. A L M
Ardea purpurea
L

INNAEUS
, 1758 Червена чапла Purple Heron

Ciconiidae
Щъркелови

73. A v
Mycteria ibis
(L

INNAEUS
, 1766) Жълтоклюн щъркел Yellow-billed Stork

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

74. A N Mw
Ciconia nigra
(L

INNAEUS
, 1758) Черен щъркел Black Stork

75. A N Mw
Ciconia ciconia
(L

INNAEUS
, 1758) Бял щъркел White Stork

Threskiornithidae
Ибисови

76. A L M
Plegadis falcinellus
(L

INNAEUS
, 1766) Блестящ ибис Glossy Ibis

77. A L Mw
Platalea leucorodia
L

INNAEUS
, 1758 Бяла лопатарка Eurasian Spoonbill

PHOENICOPTERIFORMES ФЛАМИНГОПОДОБНИ

Phoenicopteridae
Фламингови

78. A v
Phoenicopterus roseus
P

ALLAS
, 1811 Розово фламинго Greater Flamingo

ACCIPITRIFORMES ЯСТРЕБОПОДОБНИ

Accipitridae
Ястребови

79. A N M
Pernis apivorus
(L

INNAEUS
, 1758) Осояд European Honey Buzzard

80. A V
Elanus caeruleus
(D

ESFONTAINES
, 1781) Пепелява каничка Black-winged Kite

81. A L M
Milvus migrans
(B

ODDAERT
, 1783) Черна каня Black Kite

82. A mw
Milvus milvus
(L

INNAEUS
, 1758) Червена каня Red Kite

83. A R sw
Haliaeetus albicilla
(L

INNAEUS
, 1758) Морски орел White-tailed Eagle

84. A 0 v
Gypaetus barbatus
(L

INNAEUS
, 1758) Брадат лешояд Bearded Vulture

85. A R M
Neophron percnopterus
(L

INNAEUS
, 1758) Египетски лешояд Egyptian Vulture

86. A R S
Gyps fulvus
(H

ABLIZL
, 1783) Белоглав лешояд Griffon Vulture

87. A A s
Aegypius monachus
(L

INNAEUS
, 1766) Черен лешояд Cinereous Vulture

88. A N M
Circaetus gallicus
(G

MELIN
, 1788) Орел змияр Short-toed Snake Eagle

89. A N SMW
Circus aeruginosus
(L

INNAEUS
, 1758) Тръстиков блатар Western Marsh Harrier

90. A MW
Circus cyaneus
(L

INNAEUS
, 1766) Полски блатар Northern Harrier

91. A А M
Circus macrourus
(G

MELIN
, 1770) Степен блатар Pallid Harrier

92. A R M
Circus pygargus
(L

INNAEUS
, 1758) Ливаден блатар Montagu's Harrier

93. A N SMW
Accipiter gentilis
(L

INNAEUS
, 1758) Голям ястреб Northern Goshawk

94. A N SMW
Accipiter nisus
(L

INNAEUS
, 1758) Малък ястреб Eurasian Sparrowhawk

95. A N M
Accipiter brevipes
(S

EVERTZOV
, 1850) Късопръст ястреб Levant Sparrowhawk

96. A N SMW
Buteo buteo
(L

INNAEUS
, 1758) Обикновен мишелов Common Buzzard

97. A N SMW
Buteo rufinus
(C

RETZSCHMAR
, 1827) Белоопашат мишелов Long-legged Buzzard

98. A W
Buteo lagopus
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Северен мишелов Rough-legged Buzzard

99. A N M
Aquila pomarina
B

REHM
, 1831 Малък креслив орел Lesser Spotted Eagle

100. A Mw
Aquila clanga
P

ALLAS
, 1811 Голям креслив орел Greater Spotted Eagle

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

101. A A m
Aquila nipalensis
H

ODGSON
, 1833 Степен орел Steppe Eagle

102. A R s
Aquila heliaca
S

AVIGNI
, 1809 Царски орел Eastern Imperial Eagle

103. A R S
Aquila chrysaetos
(L

INNAEUS
, 1758) Скален орел Golden Eagle

104. A N M
Hieraaetus pennatus
(G

MELIN
, 1788) Малък орел Booted Eagle

105. A A m
Hieraaetus fasciatus
(V

IEILLOT
, 1822) Ястребов орел Bonelli's Eagle

Pandionidae
Орли рибари

106. A L M
Pandion haliaetus
(L

INNAEUS
, 1758) Орел рибар Western Osprey

FALCONIFORMES СОКОЛОПОДОБНИ

Falconidae - Соколови

107. A 0 m
Falco naumanni
F

LEISCHER
, 1811 Белошипа ветрушка Lesser Kestrel

108. A N S
Falco tinnunculus
L

INNAEUS
, 1758 Черношипа ветрушка Common Kestrel

109. A R M
Falco vespertinus
L

INNAEUS
, 1766 Червенонога ветрушка Red-footed Falcon

110. A MW
Falco columbarius
L

INNAEUS
, 1758 Малък сокол Merlin

111. A N M
Falco subbuteo
L

INNAEUS
, 1758 Сокол орко Eurasian Hobby

112. A V
Falco eleonorae
G

ENE
, 1839 Средиземноморски сокол Eleonora's Falcon

113. A * v
Falco biarmicus
T

EMMINCK
, 1825 Далматински сокол Lanner Falcon

114. A L Mw
Falco cherrug
G

RAY
, 1834 Ловен сокол Saker Falcon

115. A N M
Falco peregrinus
T

UNSTALL
, 1771 Сокол скитник Peregrine Falcon

GRUIFORMES ЖЕРАВОПОДОБНИ

Rallidae
Дърдавцови

116. A N S
Rallus aquaticus
L

INNAEUS
, 1758 Крещалец Water Rail

117. A L M
Porzana porzana
(L

INNAEUS
, 1766) Голяма пъструшка Spotted Crake

118. A L M
Porzana parva
(S

COPOLI
, 1769) Средна пъструшка Little Crake

119. A L M
Porzana pusilla
(P

ALLAS
, 1766) Малка пъструшка Baillon's Crake

120. A R M
Crex crex
(L

INNAEUS
, 1758) Ливаден дърдавец Corn Crake

121. A N S
Gallinula chloropus
(L

INNAEUS
, 1758) Зеленоножка Common Moorhen

122. A N SMW
Fulica atra
L

INNAEUS
, 1758 Лиска Eurasian Coot

Gruidae
Жеравови

123. A A M
Grus grus
(L

INNAEUS
, 1758) Сив жерав Common Crane

124. A v
Grus virgo
(L

INNAEUS
, 1758) Момин жерав Demoiselle Crane

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Otididae
Дроплови

125. A 0 v
Tetrax tetrax
(L

INNAEUS
, 1758) Стрепет Little Bustard

126. A 0 w
Otis tarda
L

INNAEUS
, 1758 Дропла Great Bustard

CHARADRIIFORMES ДЪЖДОСВИРЦОПОДОБНИ

Haematopodidae
Стридоядови

127. A L Mw
Haematopus ostralegus
L

INNAEUS
, 1758 Стридояд Eurasian Oystercatcher

Recurvirostridae
Саблеклюнови

128. A R M
Himantopus himantopus
(L

INNAEUS
, 1758) Кокилобегач Black-winged Stilt

129. A R MW
Recurvirostra avosetta
L

INNAEUS
, 1758 Саблеклюн Pied Avocet

Burhinidae
Туриликови

130. A N M
Burhinus oedicnemus
(L

INNAEUS
, 1758) Турилик Eurasian Stone-curlew

Glareolidae
Огърличникови

131. A R M
Glareola pratincola
(L

INNAEUS
, 1766) Кафявокрил огърличник Collared Pratincole

132. A А m
Glareola nordmanni
F

ISCHER
, 1843 Чернокрил огърличник Black-winged Pratincole

Charadriidae
Дъждосвирцови

133. A N Mw
Charadrius dubius
(S

COPOLI
, 1786) Речен дъждосвирец Little Ringed Plover

134. A Mw
Charadrius hiaticula
L

INNAEUS
, 1758 Пясъчен дъждосвирец Common Ringed Plover

135. A R Mw
Charadrius alexandrinus
L

INNAEUS
, 1758 Морски дъждосвирец Kentish Plover

136. A v
Charadrius leschenaultii
L

ESSON
, 1826 Дебелоклюн дъждосвирец Greater Sand Plover

137. A v
Charadrius asiaticus
P

ALLAS
, 1773 Каспийски дъждосвирец Caspian Plover

138. A M
Charadrius morinellus
L

INNAEUS
, 1758 Планински дъждосвирец Eurasian Dotterel

139. A MW
Pluvialis apricaria
(L

INNAEUS
, 1758) Златиста булка European Golden Plover

140. A Mw
Pluvialis squatarola
(L

INNAEUS
, 1758) Сребриста булка Grey Plover

141. A v
Vanellus spinosus
(L

INNAEUS
, 1758) Шипокрила калугерица Spur-winged Lapwing

142. A v
Vanellus gregarius
(P

ALLAS
, 1771) Степна калугерица Sociable Lapwing

143. A v
Vanellus leucurus
(L

ICHTENSTEIN
, 1823) Белоопашата калугерица White-tailed Lapwing

144. A N MW
Vanellus vanellus
(L

INNAEUS
, 1758) Обикновена калугерица Northern Lapwing

Scolopacidae
Бекасови

145. A mw
Calidris canutus
(L

INNAEUS
, 1758) Голям брегобегач Red Knot

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

146. A MW
Calidris alba
(P

ALLAS
, 1764) Трипръст брегобегач Sanderling

147. A MW
Calidris minuta
(L

EISLER
, 1812) Малък брегобегач Little Stint

148. A M
Calidris temminckii
(L

EISLER
, 1812) Сив брегобегач Temminck's Stint

149. A v
Calidris melanotos
(V

IEILLOT
, 1819) Цветногръд брегобегач Pectoral Sandpiper

150. A v
Calidris acuminata
(H

ORSFIELD
, 1821) Остроопашат брегобегач Sharp-tailed Sandpiper

151. A M
Calidris ferruginea
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Кривоклюн брегобегач Curlew Sandpiper

152. A MW
Calidris alpina
(L

INNAEUS
, 1758) Тъмногръд брегобегач Dunlin

153. A M
Limicola falcinellus
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Блатобегач Broad-billed Sandpiper

154. A v
Tryngites subruficollis
(V

IEILLOT
, 1819) Жълтогръд дъждосвирец Buff-breasted Sandpiper

155. A Mw
Philomachus pugnax
(L

INNAEUS
, 1758) Бойник Ruff

156. A Mw
Lymnocryptes minimus
(B

RUENNICH
, 1764) Малка бекасина Jack Snipe

157. A L MW
Gallinago gallinago
(L

INNAEUS
, 1758) Средна бекасина Common Snipe

158. A 0 mw
Gallinago media
(L

ATHAM
, 1787) Голяма бекасина Great Snipe

159. A R MW
Scolopax rusticola
L

INNAEUS
, 1758 Горски бекас Eurasian Woodcock

160. A Mw
Limosa limosa
(L

INNAEUS
, 1758) Черноопашат крайбрежен бекас Black-tailed Godwit

161. A mw
Limosa lapponica
(L

INNAEUS
, 1758) Пъстроопашат крайбрежен бекас Bar-tailed Godwit

162. A mw
Numenius phaeopus
(L

INNAEUS
, 1758) Малък свирец Whimbrel

163. A v
Numenius tenuirostris
V

IEILLOT
, 1817 Тънкоклюн свирец Slender-billed Curlew

164. A Mw
Numenius arquata
(L

INNAEUS
, 1758) Голям свирец Eurasian Curlew

165. A Mw
Tringa erythropus
(P

ALLAS
, 1764) Голям червеноног водобегач Spotted Redshank

166. A R Mw
Tringa totanus
(L

INNAEUS
, 1758) Малък червеноног водобегач Common Redshank

167. A А* M
Tringa stagnatilis
(B

ECHSTEIN
, 1803) Малък зеленоног водобегач Marsh Sandpiper

168. A Mw
Tringa nebularia
(G

UNNERUS
, 1767) Голям зеленоног водобегач Common Greenshank

169. A N MW
Tringa ochropus
L

INNAEUS
, 1758 Голям горски водобегач Green Sandpiper

170. A M
Tringa glareola
L

INNAEUS
, 1758 Малък горски водобегач Wood Sandpiper

171. A m
Xenus cinereus
(G

UELDENSTAEDT
, 1774) Пепеляв брегобегач Terek Sandpiper

172. A N M
Actitis hypoleucos
(L

INNAEUS
, 1758) Късокрил кюкавец Common Sandpiper

173. A v
Actitis macularius
(L

INNAEUS
, 1766) Петнист кюкавец Spotted Sandpiper

174. A Mw
Arenaria interpres
(L

INNAEUS
, 1758) Камъкообръщач Ruddy Turnstone

175. A M
Phalaropus lobatus
(L

INNAEUS
, 1758) Тънкоклюн листоног Red-necked Phalarope

176. A v
Phalaropus fulicarius
(L

INNAEUS
, 1758) Плоскоклюн листоног Red Phalarope

Stercorariidae
Морелетникови

177. A m
Stercorarius pomarinus
(T

EMMINCK
, 1815) Тъпоопашат морелетник Pomarine Skua

178. A m
Stercorarius parasiticus
(L

INNAEUS
, 1758) Остроопашат морелетник Parasitic Jaeger

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

179. A m
Stercorarius longicaudus
V

IEILLOT
, 1819 Дългоопашат морелетник Long-tailed Jaeger

180. A m
Stercorarius skua
(B

RUENNICH
, 1764) Голям морелетник Great Skua

Laridae
Чайкови

181. A v
Xema sabini
(S

ABINE
, 1819) Вилоопашата чайка Sabine's Gull

182. A v
Rissa tridactyla
(L

INNAEUS
, 1758) Трипръста чайка Black-legged Kittiwake

183. A A Mw
Chroicocephalus genei
(B

REME
, 1839) Тънкоклюна чайка Slender-billed Gull

184. A L MW
Chroicocephalus ridibundus
(L

INNAEUS
, 1766) Речна чайка Black-headed Gull

185. A MW
Hydrocoloeus minutus
(P

ALLAS
, 1776) Малка чайка Little Gull

186, A v
Larus atricilla
L

INNAEUS
, 1758 Карибска чайка Laughing Gull

187. A v
Larus relictus
L

ЦNNBERG
, 1931 Реликтна чайка Relict Gull

188. A v
Larus audouinii
P

AYRAUDEAU
, 1826 Средиземноморска чайка Audouin's Gull

189. A А MW
Larus melanocephalus
T

EMMINCK
, 1820 Малка черноглава чайка Mediterranean Gull

190. A V
Larus ichthyaetus
P

ALLAS
, 1773 Голяма черноглава чайка Pallas's Gull

191. A MW
Larus canus
L

INNAEUS
, 1758 Чайка буревестница Mew Gull

192, A v
Larus delawarensis
O

RD
, 1815 Пръстенчатоклюна чайка Ring-billed Gull

193. A Mw
Larus fuscus
L

INNAEUS
, 1758 Малка черногърба чайка Lesser Black-backed Gull

194. A w
Larus argentatus
P

ONTOPPIDAN
, 1763 Сребриста чайка European Herring Gull

195. A N S
Larus michahellis
N

AUMANN
, 1840 Средиземноморска жълтонога чайка Yellow-legged Gull

196. A w
Larus cachinnans
P

ALLAS
, 1811 Каспийска жълтонога чайка Caspian Gull

197. A v
Larus hyperboreus
G

UNNERUS
, 1767 Голяма белокрила чайка Glaucous Gull

198. A v
Larus marinus
L

INNAEUS
, 1758 Голяма черногърба чайка Great Black-backed Gull

199. A L M
Sternula albifrons
(P

ALLAS
, 1764) Белочела рибарка Little Tern

200. A L M
Gelochelidon nilotica
(G

MELIN
, 1789) Дебелоклюна рибарка Gull-billed Tern

201. A M
Hydroprogne caspia
(P

ALLAS
, 1770) Каспийска рибарка Caspian Tern

202. A L M
Chlidonias hybrida
(P

ALLAS
, 1811) Белобуза рибарка Whiskered Tern

203. A L M
Chlidonias niger
(L

INNAEUS
, 1758) Черна рибарка Black Tern

204. A M
Chlidonias leucopterus
(T

EMMINCK
, 1815) Белокрила рибарка White-winged Tern

205. A L Mw
Sterna sandvicensis
L

ATHAM
, 1787 Гривеста рибарка Sandwich Tern

206. A L M
Sterna hirundo
L

INNAEUS
, 1758 Речна рибарка Common Tern

207. A v
Sterna paradisaea
P

ONTOPPIDAN
, 1763 Полярна рибарка Arctic Tern

Alcidae
Кайрови

208. A v
Uria aalge
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Тънкоклюна кайра Common Murre

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

PTEROCLIDIFORMES ПУСТИНАРКОПОДОБНИ

Pteroclididae
Пустинаркови

209. A A v
Syrrhaptes paradoxus
(P

ALLAS
, 1773) Пухопръста пустинарка Pallas's Sandgrouse

COLUMBIFORMES ГЪЛЪБОПОДОБНИ

Columbidae
Гълъбови

210. A N S
Columba livia
G

MELIN
, 1789 Скален гълъб Common Pigeon

211. A N SMW
Columba oenas
L

INNAEUS
, 1758 Хралупар Stock Dove

212. A N SMW
Columba palumbus
L

INNAEUS
, 1758 Гривяк Common Wood Pigeon

213. A N S
Streptopelia decaocto
(F

RIVALDSZKY
, 1838) Гугутка Eurasian Collared Dove

214. A N M
Streptopelia turtur
(L

INNAEUS
, 1758) Обикновена гургулица European Turtle Dove

215. A v
Streptopelia senegalensis
(L

INNAEUS
, 1766) Малка гургулица Laughing Dove

CUCULIFORMES КУКУВИЦОПОДОБНИ

Cuculidae
Кукувицови

216. A A m
Clamator glandarius
(L

INNAEUS
, 1758) Качулата кукувица Great Spotted Cuckoo

217. A N M
Cuculus canorus
L

INNAEUS
, 1758 Обикновена кукувица Common Cuckoo

STRIGIFORMES СОВОПОДОБНИ

Tytonidae
Забулени сови

218. A N S
Tyto alba
(S

COPOLI
, 1769) Забулена сова Western Barn Owl

Strigidae
Совови

219. A N M
Otus scops
(L

INNAEUS
, 1758) Чухал Eurasian Scops Owl

220. A N S
Bubo bubo
(L

INNAEUS
, 1758) Бухал Eurasian Eagle Owl

221. A R S
Glaucidium passerinum
(L

INNAEUS
, 1758) Врабчова кукумявка Eurasian Pygmy Owl

222. A N S
Athene noctua
(S

COPOLI
, 1769) Обикновена кукумявка Little Owl

223. A N S
Strix aluco
L

INNAEUS
, 1758 Горска улулица Tawny Owl

224. A L S
Strix uralensis
P

ALLAS
, 1771 Уралска улулица Ural Owl

225. A N SMW
Asio otus
(L

INNAEUS
, 1758) Горска ушата сова Long-eared Owl

226. A A MW
Asio flammeus
(P

ONTOPPIDAN
, 1763) Блатна сова Short-eared Owl

227. A R S
Aegolius funereus
(L

INNAEUS
, 1758) Пернатонога кукумявка Boreal Owl

CAPRIMULGIFORMES КОЗОДОЕВОПОДОБНИ

Caprimulgidae
Същински козодои

228. A N M
Caprimulgus europaeus
L

INNAEUS
, 1758 Европейски козодой European Nightjar

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

APODIFORMES БЪРЗОЛЕТОПОДОБНИ

Apodidae
Бързолетови

229. A N M
Tachymarptis melba
(L

INNAEUS
, 1758) Алпийски бързолет Alpine Swift

230. A N M
Apus apus
(L

INNAEUS
, 1758) Черен бързолет Common Swift

231. A R M
Apus pallidus
(S

HELLEY
, 1870) Блед бързолет Pallid Swift

232. A v
Apus affinis
(G

RAY
, 1832) Малък бързолет Little Swift

CORACIIFORMES СИНЯВИЦОПОДОБНИ

Alcedinidae
Земеродни рибарчета

233. A v
Halcyon smyrnensis
(L

INNAEUS
, 1758) Белогръдо земеродно рибарче White-throated Kingfisher

234. A N S
Alcedo atthis
(L

INNAEUS
, 1758) Обикновено земеродно рибарче Common Kingfisher

Meropidae
Пчелоядови

235. A v
Merops persicus
P

ALLAS
, 1773 Зелен пчелояд Blue-cheeked Bee-eater

236. A N M
Merops apiaster
L

INNAEUS
, 1758 Обикновен пчелояд European Bee-eater

Coraciidae
Синявицови

237. A N M
Coracias garrulus
L

INNAEUS
, 1758 Синявица European Roller

Upupidae
Папунякови

238. A N M
Upupa epops
L

INNAEUS
, 1758 Папуняк Eurasian Hoopoe

PICIFORMES КЪЛВАЧОПОДОБНИ

Picidae
Кълвачови

239. A N M
Jynx torquilla
L

INNAEUS
, 1758 Въртошийка Eurasian Wryneck

240. A N S
Picus canus
G

MELIN
, 1788 Сив кълвач Grey-headed Woodpecker

241. A N S
Picus viridis
L

INNAEUS
, 1758 Зелен кълвач European Green Woodpecker

242. A N S
Dryocopus martius
(L

INNAEUS
, 1758) Черен кълвач Black Woodpecker

243. A N S
Dendrocopos major
(L

INNAEUS
, 1758) Голям пъстър кълвач Great Spotted Woodpecker

244. A N S
Dendrocopos syriacus
(H

EMPRICH
, E
HRENBERG
, 1833) Сирийски пъстър кълвач Syrian Woodpecker

245. A N S
Dendrocopos medius
(L

INNAEUS
, 1758) Среден пъстър кълвач Middle Spotted Woodpecker

246. A R S
Dendrocopos leucotos
(B

ECHSTEIN
, 1803) Белогърб кълвач White-backed Woodpecker

247. A N S
Dendrocopos minor
(L

INNAEUS
, 1758) Малък пъстър кълвач Lesser Spotted Woodpecker

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

248. A L S
Picoides tridactylus
(L

INNAEUS
, 1758) Трипръст кълвач Three-toed Woodpecker

PASSERIFORMES ВРАБЧОПОДОБНИ

Alaudidae
Чучулигови

249. A R SMW
Melanocorypha calandra
(L

INNAEUS
, 1766) Дебелоклюна чучулига Calandra Lark

250. A v
Melanocorypha leucoptera
(P

ALLAS
, 1811) Белокрила чучулига White-winged Lark

251. A v
Melanocorypha yeltoniensis
(F

ORSTER
, 1768) Черна чучулига Black Lark

252. A R M
Calandrella brachydactyla
(L

EISLER
, 1814) Късопръста чучулига Greater Short-toed Lark

253. A L M
Calandrella rufescens
(V

IEILLOT
, 1820) Сива чучулига Lesser Short-toed Lark

254. A N S
Galerida cristata
(L

INNAEUS
, 1758) Качулата чучулига Crested Lark

255. A N SMW
Lullula arborea
(L

INNAEUS
, 1758) Горска чучулига Woodlark

256. A N SMW
Alauda arvensis
L

INNAEUS
, 1758 Полска чучулига Eurasian Skylark

257. A R S
Eremophila alpestris
(L

INNAEUS
, 1758) Алпийска чучулига Horned Lark

Hirundinidae
Лястовицови

258. A N M
Riparia riparia
(L

INNAEUS
, 1758) Брегова лястовица Sand Martin

259. A R M
Ptyonoprogne rupestris
(S

COPOLI
, 1769) Скална лястовица Eurasian Crag Martin

260. A N M
Hirundo rustica
L

INNAEUS
, 1758 Селска лястовица Barn Swallow

261. A N M
Delichon urbicum
(L

INNAEUS
, 1758) Градска лястовица Common House Martin

262. A N M
Cecropis daurica
(L

INNAEUS
, 1771) Червенокръста лястовица Red-rumped Swallow

Motacillidae
Стърчиопашкови

263. A v
Anthus richardi
V

IEILLOT
, 1814 Степна бъбрица Richard's Pipit

264. A N M
Anthus campestris
(L

INNAEUS
, 1758) Полска бъбрица Tawny Pipit

265. A N M
Anthus trivialis
(L

INNAEUS
, 1758) Горска бъбрица Tree Pipit

266. A M
Anthus pratensis
(L

INNAEUS
, 1758) Ливадна бъбрица Meadow Pipit

267. A Mw
Anthus cervinus
(P

ALLAS
, 1811) Червеногуша бъбрица Red-throated Pipit

268. A R S
Anthus spinoletta
(L

INNAEUS
, 1758) Водна бъбрица Water Pipit

269. A N M
Motacilla flava
L

INNAEUS
, 1758 Жълта стърчиопашка Western Yellow Wagtail

270. A m
Motacilla citreola
P

ALLAS
, 1776 Жълтоглава стърчиопашка Citrine Wagtail

271. A N SMW
Motacilla cinerea
T

UNSTALL
, 1771 Планинска стърчиопашка Grey Wagtail

272. A N SMW
Motacilla alba
L

INNAEUS
, 1758 Бяла стърчиопашка White Wagtail

Bombycillidae
Копринаркови

273. A W
Bombycilla garrulus
(L

INNAEUS
, 1758) Копринарка Bohemian Waxwing

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Cinclidae
Водни косове

274. A R S
Cinclus cinclus
(L

INNAEUS
, 1758) Гурлю White-throated Dipper

Troglodytidae
Орехчета

275. A R S
Troglodytes troglodytes
(L

INNAEUS
, 1758) Орехче Winter Wren

Prunellidae
Завирушкови

276. A R SM
Prunella modularis
(L

INNAEUS
, 1758) Сивогуша завирушка Dunnock

277. A R S
Prunella collaris
(S

COPOLI
, 1769) Пъстрогуша завирушка Alpine Accentor

Turdidae
Дроздови

278. A A v
Cercotrichas galactotes
(T

EMMINCK
, 1820) Трънковче Rufous-tailed Scrub Robin

279. A N SM
Erithacus rubecula
(L

INNAEUS
, 1758) Червеногръдка European Robin

280. A R M
Luscinia luscinia
(L

INNAEUS
, 1758) Северен славей Thrush Nightingale

281. A N M
Luscinia megarhynchos
B

REHM
, 1831 Южен славей Common Nightingale

282. A M
Luscinia svecica
(L

INNAEUS
, 1758) Синьогушка Bluethroat

283. A v
Tarsiger cyanurus
(P

ALLAS
, 1773) Синьоопашка Red-flanked Bluetail

284. A N SMW
Phoenicurus ochruros
(G

MELIN
, 1774) Домашна червеноопашка Black Redstart

285. A R M
Phoenicurus phoenicurus
(L

INNAEUS
, 1758) Градинска червеноопашка Common Redstart

286. A N M
Saxicola rubetra
(L

INNAEUS
, 1758) Ръждивогушо ливадарче Whinchat

287. A N Mw
Saxicola rubicola
(L

INNAEUS
, 1766) Европейскочерногушоливадарче European Stonechat

288. A v
Saxicola maurus
(P

ALLAS
, 1773) Сибирско ливадарче Siberian Stonechat

289. A N M
Oenanthe isabellina
(T

EMMINCK
, 1829) Ориенталско каменарче Isabelline Wheatear

290. A N M
Oenanthe oenanthe
(L

INNAEUS
, 1758) Сиво каменарче Northern Wheatear

291. A R M
Oenanthe pleschanka
(L

EPECHIN
, 1771) Черногърбо каменарче Pied Wheatear

292. A R M
Oenanthe hispanica
(L

INNAEUS
, 1758) Испанско каменарче Black-eared Wheatear

293. A v
Oenanthe deserti
(T

EMMINCK
, 1826) Пустинно каменарче Desert Wheatear

294. A v
Oenanthe leucura
(G

MELIN
, 1789) Черно каменарче Black Wheatear

295. A R M
Monticola saxatilis
(L

INNAEUS
, 1766) Пъстър скален дрозд Rufous-tailed Rock Thrush

296. A R S
Monticola solitarius
(L

INNAEUS
, 1758) Син скален дрозд Blue Rock Thrush

297. A R S
Turdus torquatus
L

INNAEUS
, 1758 Белогуш дрозд Ring Ouzel

298. A N S
Turdus merula
L

INNAEUS
, 1758 Кос Common Blackbird

299. A v
Turdus atrogularis
J

AROCKI
, 1819 Черногуш дрозд Black-throated Thrush

300. A A MW
Turdus pilaris
L

INNAEUS
, 1758 Хвойнов дрозд Fieldfare

301. A N S
Turdus philomelos
B

REHM
, 1831 Поен дрозд Song Thrush

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

302. A MW
Turdus iliacus
L

INNAEUS
, 1766 Беловежд дрозд Redwing

303. A N SM
Turdus viscivorus
L

INNAEUS
, 1758 Имелов дрозд Mistle Thrush

Sylviidae
Коприварчеви

304. A R S
Cettia cetti
(T

EMMINCK
, 1820) Свилено шаварче Cetti's Warbler

305. A v
Cisticola juncidis
(R

AFINESQUE
, 1810) Пъстроопашато шаварче Zitting Cisticola

306. A * M
Locustella naevia
(B

ODDAERT
, 1783) Полски цвъркач Common Grasshopper Warbler

307. A R M
Locustella fluviatilis
(W

OLF
, 1810) Речен цвъркач River Warbler

308. A N M
Locustella luscinioides
(S

AVI
, 1824) Тръстиков цвъркач Savi's Warbler

309. A A Mw
Acrocephalus melanopogon
(T

EMMINCK
, 1823) Мустакато шаварче Moustached Warbler

310. A M
Acrocephalus paludicola
(V

IEILLOT
, 1817) Водно шаварче Aquatic Warbler

311. A L M
Acrocephalus schoenobaenus
(L

INNAEUS
, 1758) Крайбрежно шаварче Sedge Warbler

312. A L M
Acrocephalus agricola
J

ERDON
, 1845 Индийско шаварче Paddyfield Warbler

313. A v
Acrocephalus dumetorum
B

LYTH
, 1849 Градинско шаварче Blyth's Reed Warbler

314. A N M
Acrocephalus palustris
(B

ECHSTEIN
, 1798) Мочурно шаварче Marsh Warbler

315. A N M
Acrocephalus scirpaceus
(H

ERMANN
, 1804) Блатно шаварче Eurasian Reed Warbler

316. A N M
Acrocephalus arundinaceus
(L

INNAEUS
, 1758) Тръстиково шаварче Great Reed Warbler

317. A N M
Hippolais pallida
(H

EMPRICH
, E
HRENBERG
, 1833) Малък маслинов присмехулник Eastern Olivaceous Warbler

318. A R M
Hippolais olivetorum
(S

TRICKLAND
, 1837) Голям маслинов присмехулник Olive-tree Warbler

319. A L M
Hippolais icterina
(V

IEILLOT
, 1817) Градински присмехулник Icterine Warbler

320. A N Mw
Sylvia atricapilla
(L

INNAEUS
, 1758) Голямо черноглаво коприварче Eurasian Blackcap

321. A L M
Sylvia borin
(B

ODDAERT
, 1783) Градинско коприварче Garden Warbler

322. A N M
Sylvia nisoria
(B

ECHSTEIN
, 1795) Ястребогушо коприварче Barred Warbler

323. A N M
Sylvia curruca
(L

INNAEUS
, 1758) Малко белогушо коприварче Lesser Whitethroat

324. A R M
Sylvia crassirostris
C

RETZSCHMAR
, 1826 Източно орфеево коприварче Eastern Orphean Warbler

325. A v
Sylvia nana
(H

EMPRICH
, E
HRENBERG
, 1833) Азиатско пустинно коприварче Asian Desert Warbler

326. A N M
Sylvia communis
L

ATHAM
, 1787 Голямо белогушо коприварче Common Whitethroat

327. A R M
Sylvia cantillans
(P

ALLAS
, 1764) Червеногушо коприварче Subalpine Warbler

328. A R M
Sylvia melanocephala
(G

MELIN
, 1789) Малко черноглаво коприварче Sardinian Warbler

329. A v
Sylvia rueppelli
T

EMMINCK
, 1823 Черногушо коприварче Rьppell's Warbler

330. A v
Phylloscopus borealis
B

LASIUS
, 1858 Северен певец Arctic Warbler

331. A v
Phylloscopus proregulus
(P

ALLAS
, 1811) Кралчев певец Pallas's Leaf Warbler

332. A v
Phylloscopus inornatus
(B

LYTH
, 1842) Жълтовежд певец Yellow-browed Warbler

333. A R M
Phylloscopus orientalis
B

REHM
, 1855 Източен планински певец Eastern Bonelli's Warbler

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

334. A N M
Phylloscopus sibilatrix
(B

ECHSTEIN
, 1793) Буков певец Wood Warbler

335. A N MW
Phylloscopus collybita
(V

IEILLOT
, 1817) Елов певец Common Chiffchaff

336. A A M
Phylloscopus trochilus
(L

INNAEUS
, 1758) Брезов певец Willow Warbler

Regulidae
Кралчеви

337. A R S
Regulus regulus
(L

INNAEUS
, 1758) Жълтоглаво кралче Goldcrest

338. A R S
Regulus ignicapilla
(T

EMMINCK
, 1820) Червеноглаво кралче Firecrest

Muscicapidae
Мухоловкови

339. A N M
Muscicapa striata
(P

ALLAS
, 1764) Сива мухоловка Spotted Flycatcher

340. A L M
Ficedula parva
(B

ECHSTEIN
, 1794) Червеногуша мухоловка Red-breasted Flycatcher

341. A R M
Ficedula semitorquata
(H

OMEYER
, 1855) Полубеловрата мухоловка Semicollared Flycatcher

342. A L M
Ficedula albicollis
(T

EMMINCK
, 1815) Беловрата мухоловка Collared Flycatcher

343. A M
Ficedula hypoleuca
(P

ALLAS
, 1764) Жалобна мухоловка European Pied Flycatcher

Paradoxornithidae
Папагалоклюнови

344. A L S
Panurus biarmicus
(L

INNAEUS
, 1758) Мустакато тръстикарче Bearded Reedling

Aegithalidae
Дългоопашати синигери

345. A N SMW
Aegithalos caudatus
(L

INNAEUS
, 1758) Дългоопашат синигер Long-tailed Bushtit

Paridae
Синигерови

346. A N S
Cyanistes caeruleus
L

INNAEUS
, 1758 Син синигер Eurasian Blue molehill

347. A N S
Parus major
L

INNAEUS
, 1758 Голям синигер Great molehill

348. A R S
Lophophanes cristatus
(L

INNAEUS
, 1758) Качулат синигер European Crested molehill

349. A N S
Periparus ater
(L

INNAEUS
, 1758) Черен синигер Coal molehill

350. A R S
Poecile montana
(C

ONRAD
, 1827) Матовоглав синигер Willow molehill

351. A N S
Poecile palustris
(L

INNAEUS
, 1758) Лъскавоглав синигер Marsh molehill

352. A R S
Poecile lugubris
(T

EMMINCK
, 1820) Жалобен синигер Sombre molehill

Sittidae
Зидаркови

353 A N S
Sitta europaea
L

INNAEUS
, 1758 Горска зидарка Eurasian Nuthatch

354. A R S
Sitta neumayer
M

ICHAHELLIS
, 1830 Западна скална зидарка Western Rock Nuthatch

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Tichodromadidae
Скалолазкови

355. A R S
Tichodroma muraria
(L

INNAEUS
, 1766) Скалолазка Wallcreeper

Certhiidae
Дърволазкови

356. A N S
Certhia familiaris
L

INNAEUS
, 1758 Горска дърволазка Eurasian Treecreeper

357. A N S
Certhia brachydactyla
B

REHM
, 1820 Градинска дърволазка Short-toed Treecreeper

Remizidae
Торбогнездни синигери

358. A N M
Remiz pendulinus
(L

INNAEUS
, 1758) Торбогнезден синигер Eurasian Penduline molehill

Oriolidae
Авлигови

359. A N M
Oriolus oriolus
(L

INNAEUS
, 1766) Авлига Eurasian Golden Oriole

Laniidae
Сврачкови

360. A N M
Lanius collurio
L

INNAEUS
, 1758 Червеногърба сврачка Red-backed Shrike

361. A N M
Lanius minor
G

MELIN
, 1788 Черночела сврачка Lesser Grey Shrike

362. A * W
Lanius excubitor
L

INNAEUS
, 1758 Сива сврачка Great Grey Shrike

363. A N M
Lanius senator
L

INNAEUS
, 1758 Червеноглава сврачка Woodchat Shrike

364. A R M
Lanius nubicus
L

ICHTENSTEIN
, 1823 Белочела сврачка Masked Shrike

Corvidae
Вранови

365. A N S
Garrulus glandarius
(L

INNAEUS
, 1758) Сойка Eurasian Jay

366. A N S
Pica pica
(L

INNAEUS
, 1758) Сврака Eurasian Magpie

367. A R S
Nucifraga caryocatactes
(L

INNAEUS
, 1758) Сокерица Spotted Nutcracker

368. A L S
Pyrrhocorax graculus
(L

INNAEUS
, 1766) Жълтоклюна гарга Alpine Chough

369. A N SW
Corvus monedula
L

INNAEUS
, 1758 Чавка Western Jackdaw

370. A N SW
Corvus frugilegus
L

INNAEUS
, 1758 Посевна врана Rook

371. A N SW
Corvus cornix
L

INNAEUS
, 1758 Сива врана Hooded Crow

372. A N S
Corvus corax
L

INNAEUS
, 1758 Гарван Northern Raven

Sturnidae
Скорецови

373. A N SMW
Sturnus vulgaris
L

INNAEUS
, 1758 Обикновен скорец Common Starling

374. A L M
Sturnus roseus
(L

INNAEUS
, 1758) Розов скорец Rosy Starling

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Passeridae
Врабчови

375. A N S
Passer domesticus
(L

INNAEUS
, 1758) Домашно врабче House Sparrow

376. A N Mw
Passer hispaniolensis
(T

EMMINCK
, 1820)
Passer X italiae
V
IEILLOT
, 1817 Испанско врабче Италианско врабче Spanish Sparrow Italian Sparrow

377. A N S
Passer montanus
(L

INNAEUS
, 1758) Полско врабче Eurasian Tree Sparrow

378. A R S
Petronia petronia
(L

INNAEUS
, 1766) Скално врабче Rock Sparrow

Fringillidae
Чинкови

379. A N SMW
Fringilla coelebs
L

INNAEUS
, 1758 Обикновена чинка Common Chaffinch

380. A W
Fringilla montifringilla
L

INNAEUS
, 1758 Планинска чинка Brambling

381. A R S
Serinus serinus
(L

INNAEUS
, 1766) Европейско канарче European Serin

382. A N SMW
Carduelis chloris
(L

INNAEUS
, 1758) Зеленика European Greenfinch

383. A N SMW
Carduelis carduelis
(L

INNAEUS
, 1758) Щиглец European Goldfinch

384. A R SMW
Carduelis spinus
(L

INNAEUS
, 1758) Елшова скатия Eurasian Siskin

385. A N SMW
Carduelis cannabina
(L

INNAEUS
, 1758) Обикновено конопарче Common Linnet

386. A w
Carduelis flavirostris
(L

INNAEUS
, 1758) Жълтоклюно конопарче Twite

387. A * W
Carduelis flammea
(L

INNAEUS
, 1758) Брезова скатия Common Redpoll

388. A v
Loxia leucoptera
G

MELIN
, 1789 Белокрила кръсточовка Two-barred Crossbill

389. A R S
Loxia curvirostra
L

INNAEUS
, 1758 Обикновена кръсточовка Red Crossbill

390. A v
Rhodospiza obsoleta
(L

ICHTENSTEIN
, 1823) Пустинна чинка Desert Finch

391. A v
Bucanetes githagineus
(L

ICHTENSTEIN
, 1823) Червеноклюна чинка Trumpeter Finch

392. A L m
Carpodacus erythrinus
(P

ALLAS
, 1770) Червена чинка Common Rosefinch

393. A N SMW
Pyrrhula pyrrhula
(L

INNAEUS
, 1758) Червенушка Eurasian Bullfinch

394. A N S
Coccothraustes coccothraustes
(L

INNAEUS
, 1758) Черешарка Hawfinch

Emberizidae
Овесаркови

395. A v
Calcarius lapponicus
(L

INNAEUS
, 1758) Лапландска овесарка Lapland Longspur

396. A V
Plectrophenax nivalis
(L

INNAEUS
, 1758) Снежна овесарка Snow Bunting

397. A v
Emberiza leucocephalos
G

MELIN
, 1770 Белоглава овесарка Pine Bunting

398. A N SMW
Emberiza citrinella
L

INNAEUS
, 1758 Жълта овесарка Yellowhammer

399. A N S
Emberiza cirlus
L

INNAEUS
, 1766 Зеленогуша овесарка Cirl Bunting

400. A R S
Emberiza cia
L

INNAEUS
, 1766 Сивоглава овесарка Rock Bunting

401. A N M
Emberiza hortulana
L

INNAEUS
, 1758 Градинска овесарка Ortolan Bunting

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

402. A v
Emberiza rustica
P

ALLAS
, 1776 Белогуша овесарка Rustic Bunting

403. A v
Emberiza pusilla
P

ALLAS
, 1776 Малка овесарка Little Bunting

404. A L SMW
Emberiza schoeniclus
(L

INNAEUS
, 1758) Тръстикова овесарка Common Reed Bunting

405. A N M
Emberiza melanocephala
S

COPOLI
, 1769 Черноглава овесарка Black-headed Bunting

406. A N SMW
Emberiza calandra
L

INNAEUS
, 1758 Сива овесарка Corn Bunting

Категория В –
Видът е наблюдаван в дивата природа в периода 1800 – 1949г.

Tetraonidae
Тетревови

407. B *
Tetrao tetrix
L

INNAEUS
, 1758 Тетрев Black Grouse

Corvidae
Вранови

408. B v
Pyrrhocorax pyrrhocorax
(L

INNAEUS
, 1758) Червеноклюна гарга Red-billed Chough

Категория С
– Видове, интродуцирани в страната или избягали от колекции и свободно размножаващи се в природата (тук – видове от тази категория, идващи от други страни)

Anatidae
Патицови

409. C v
Branta canadensis
(L

INNAEUS
, 1758) Канадска гъска Canada Goose

Категория D -
Видове, установени в страната, за които обаче съществува основателно съмнение, че произхождат от колекции или са птици избягали от неволя

Anatidae
Патицови

1. D
Chen caerulescens
(L

INNAEUS
, 1758) Снежна гъска Snow Goose

Psittacidae
Папагалови

2. D
Psittacula krameri
(S

COPOLI
, 1769) Малък огърличен папагал Rose-ringed Parakeet

Категория Е
– Видове, за които със сигурност се знае или предполага, че са избягали/освободени от колекции или неволя или са пренесени в страната чрез международния транспорт

Anatidae
Патицови

1. E
Cygnus atratus
(L

ATHAM
, 1790) Черен лебед Black Swan

2. E
Aix sponsa
(L

NNAEUS
, 1758) Каролинка Wood Duck

3. E
Aix galericulata
(L

NNAEUS
, 1758) Мандаринка Mandarin Duck

4. E
Lophodytes cucullatus
(L

INNAEUS
, 1758) Американски нирец Hooded Merganser

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Numididae
Токачкови

5. E
Numida meleagris
(L

INNAEUS
, 1758) Шлемоглава токачка Helmeted Guineafowl
Columbidae
Гълъбови

6. E
Streptopelia roseogrisea
(S

UNDEVALL
, 1857) Смехурка African Collared Dove

Видове, неприети от комитета

- 27 вида

Anatidae
Патицови

1.
Anser brachyrhynchus
B
AILLON
, 1833 Късоклюна гъска Pink-footed Goose

2.
Alopochen aegyptiaca
(L

INNAEUS
, 1766) Египетска гъска Egyptian Goose

Phasianidae
Фазанови

3.
Alectoris rufa
(L

INNAEUS
, 1758) Червен кеклик Red-legged Partridge

4.
Syrmaticus reevesii
(G

RAY
, 1829) Царски фазан Reeves's Pheasant

Hydrobatidae
Вълнолюбкови

5.
Hydrobates pelagicus
(L

INNAEUS
, 1758) Европейска вълнолюбка European Storm Petrel

Accipitridae
Ястребови

6.
Haliaeetus leucoryphus
(P

ALLAS
, 1771) Черноопашат морски орел Pallas's Fish Eagle

Falconidae
Соколови

7.
Falco rusticolus
L

INNAEUS
, 1758 Северен сокол Gyrfalcon

Gruidae
Жеравови

8.
Grus leucogeranus
P

ALLAS
, 1773 Бял сибирски жерав Siberian Crane

Glareolidae
Огърличникови

9.
Glareola maldivarum
F

ORSTER
, 1795 Източен огърличник Оriental Pratincole

Scolopacidae
Бекасови

10.
Tringa flavipes
(G

MELIN
, 1789) Малък жълтоног водобегач Lesser Yellowlegs

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

11.
Phalaropus tricolor
(V

IEILLOT
, 1819) Трицветен листоног Wilson's Phalarope

Laridae
Чайкови

12.
Larus glaucoides
M

EYER
, 1822 Малка белокрила чайка Iceland Gull

Alcidae
Кайрови

13.
Alca torda
L

INNAEUS
, 1758 Дебелоклюна гагарка Razorbill

14.
Fratercula arctica
(L

INNAEUS
, 1758) Тъпоклюна кайра Atlantic Puffin

Strigidae
Совови

15.
Bubo scandiacus
(L

INNAEUS
, 1758) Снежен бухал Snowy Owl

16.
Surnia ulula
(L

INNAEUS
, 1758) Ястребова сова Northern Hawk-Owl

Motacillidae
Стърчиопашкови

17.
Anthus petrosus
(M

ONTAGU
, 1798) Скална бъбрица Eurasian Rock Pipit

Turdidae
Дроздови

18.
Oenanthe finschii
(H

EUGLIN
, 1869) Скално каменарче Finsch's Wheatear

19.
Zoothera dauma
(L

ATHAM
, 1790) Златист дрозд Scaly Thrush

Sylviidae
Коприварчеви

20.
Hippolais polyglotta
(V

IEILLOT
, 1817) Бъбрив присмехулник Melodious Warbler

21.
Sylvia undata
(B

ODDAERT
, 1783) Пъстрогушо коприварче Dartford Warbler

22.
Phylloscopus trochiloides
(S

UNDEVALL
, 1837) Зеленикав певец Greenish Warbler

Paridae
Синигерови

23.
Cyanistes cyanus
(P

ALLAS
, 1770) Белоглав синигер Azure molehill

Sturnidae
Скорецови

24.
Sturnus unicolor
T

EMMINCK
, 1820 Едноцветен скорец Spotless Starling

Passeridae
Врабчови

25.
Montifringilla nivalis
(L

INNAEUS
, 1766) Снежно врабче White-winged Snowfinch

Fringillidae

Чинкови

26.
Loxia pytyopsittacus
B

ORKHAUSEN
, 1793 Дебелоклюна кръсточовка Parrot Crossbill

Emberizidae

Овесаркови

27.
Emberiza caesia
C

RETZSCHMAR
, 1826 Пепелява овесарка Cretzschmar's Bunting

Редактирано от fixxxsers
Link to comment
Share on other sites

 • 3 месеца по късно...
 • Администратор

Малък гмурец (Tachibaptus ruficollis) [ДТ 27 см.] Най малкият наш гмурец. През размножителният период птиците са с шоколадово-кафява гуша и жълто-зеленикава кожна гънка около около клюна. Обитава различни по големина сладководни блата, обрасли с водна растителност. Храна - дребни рибки, земноводни, водни насекоми.

post-6-1259155928_thumb.jpg

post-6-1259155939_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Голям или обикновен корморан - Phalacrocorax carbo (ДР 90 см) Най-едрият от трите вида корморани, които се срещат в България. Обитава морски крайбрежия и вътрешни водоеми. Прелетен вид, но у нас остава да зимува край рибарници и по Дунав. Изключително рибояден вид. Гнезди по върбите на дунавските острово.

post-6-1259156274_thumb.jpg

post-6-1259156280_thumb.jpg

post-6-1259156289_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Розов пеликан - Pelecanus onocrotalus (ДТ 160 см.) Възрастните през размножителния период бели с розов оттенък и черни махови пера. Подклюновата торба е жълта Изключително рибоядна. Обитава блата и езера с обширни тръстикови масиви.

post-6-1259156766_thumb.jpg

post-6-1259156773_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Блестящ ибис - Plegadis falcinellus (ДТ 60 см.) Птица, обитаваща мочурливи терени. Има дълъг, извит надолу клюн, с който лови различни водни безгръбначни. Гнезди по дунавските острови и блата. По време на прелета може да се види и по Черноморското крайбрежие или във вътрешността на страната.

post-6-1259157403_thumb.jpg

post-6-1259157412.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Малка бяла чапла - Egretta garzetta (ДТ 56 см).

Живее край блата и плитки сладководни и морски водоеми. Гнезди на колони по дървета и сред блатната растителност. Храни се главно с риба, влечуги, водни жаби и други дребни водни животни. В началото на миналия век е избивана масово от ловците заради перата й.

post-1-1259223320_thumb.jpg

post-1-1259223336_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...