Отиди на
Форум "Наука"

Какво става у нас ?


Recommended Posts

 • Потребител

Това е интересна таблица. На сайта на БНБ може да види как се променят тези цифри ежемесечно.

"Задължения към правителството и бюджетни организации" е всъщност т.н. фискален резерв. С други думи това е банковата сметка на правителството.

Ако рездилм 2.5млрд на 1 млн се плучава 2500. Т.Е. фискалния резерв към датата на горния баланс може да покрие 1 млн влога с не-повече от 2500 лв. Тук можем да променяме делителя и да получаваме друг резултат, разбира се...

Ще е чудесно някой ако може да разясни или по друг начин интерпретира това в контекста на правителствените 'гаранции' на влоговете на гражданите.

До колко всъщност са гарантирани и сигурни парите ми в банката? Повече или по-малко отколкото в буркани или в дюшека?

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 82
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Posted Images

 • Потребител

Доколкото зная има две управления - "Банково" и "Емисионно".

Таблицата е баланса на "Емисионно" - Например там за всеки напечатан лев трябва да има обезпечение с конвертируема валута, високоликвидни първокласни активи или злато. Това е практически баланса на валутата и валутния борд.

Баланса на 'Банково' в 'Емисионно' е сметката (един вид резерв/'спестяване') на самата БНБ - валутен буфер подкрепящ борда. Това перо не може да се ползва от правителството за 'обезпечение' на влогове на граждани.

Ако се погледне баланса на 'Емисионно' от края на януари до сега ще се види, че правителството е похарчило около 1.7 млрд. лв. ! За по-малко от месец, са похарчени около 40% от наличните средства на правителството.

Ще е чудесно ако има кой да коментира или интерпретира тези неща!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В момента в България няма никаква сигурност не само за парите в банките, но въобще за собствеността. Днес прибират "Сребърния фонд", а утре е напълно възможно да национализират банковите влогове и жилищата на гражданите. Сигурно би било само онова, което е зад граница (в ЕС ще е на сигурно само ако ни бъде наложена предпазна клауза по глава "Вътрешен ред и правосъдие"). Не трябва да се забравя, че в момента ни управляват комунисти.

Иначе като изключим потенциалните рискове от едно комунистическо управление с опцията за една Бойкова зима като по-люто повторение на Виденовата зима, то сметките не са чак толкова страшни. По принцип в една нормалнна държава не фалират всички банки, а и да фалират, то не се оказват 100% на червено. По принцип банките имат резерви, т.е. не оперират с всички налични средства, макар че сега нивото на резервите е тревожно ниско. На второ място не всички кредити са несъбираеми. Тъй че гаранцията покрива само евентуалната разлика на недостигашите средства.

Иначе при Виденов изгоряха не само парите в банките, ами и парите под дюшека. Управляват ли комунисти няма никаква сигурност не само за парите в банките, ами за всяка собственост независимо как е обективирана.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Какво да става у нас - НИЩО. Мафия, проституция, рекет, включително административен, който достига вече космическите 50-60%. Сиреч , ако имаш бизнес трябва да го поделиш с някого, който ти става ортак, после те източва и те изхвърля от него. Разбити пътища, разбити съдби , отчаяни хора, празни села , беснеещи роми режещи всичко де що е желязо наред. Пустош .

Само с няколко прости инициативи България отдавна можеше да е стъпала на крака. Докато безумните продажници властват сме обречени на изчезване .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

... от края на януари до сега ще се види, че правителството е похарчило около 1.7 млрд. лв. ! За по-малко от месец, са похарчени около 40% от наличните средства на правителството.

Ще е чудесно ако има кой да коментира или интерпретира тези неща!

Предните финансови отворковци, така преструктурираха дълга, че цялата тежест по вноските се струпва в началото на тази и следващите години....ако издаяним дотогава де

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Какво да става у нас - НИЩО. Мафия, проституция, рекет, включително административен, който достига вече космическите 50-60%. Сиреч , ако имаш бизнес трябва да го поделиш с някого, който ти става ортак, после те източва и те изхвърля от него. Разбити пътища, разбити съдби , отчаяни хора, празни села , беснеещи роми режещи всичко де що е желязо наред. Пустош .

Само с няколко прости инициативи България отдавна можеше да е стъпала на крака. Докато безумните продажници властват сме обречени на изчезване .

E, e, e, темата е чисто икономическа все пак. А и не са така страшни нещата..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Абе тя темата е икономическа, ама става дума за българската икономика. Шансовете една банка да си прибере парите от редови гражданин получил жилищен или потребителски кредит и от сътрудник на бившата ДС са съвсем различни. Ако не бяха втората категория "кредитополучатели" можеше да напиша още някои по-оптимистични неща, но се опасявам, че те не важат за нашата страна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

JimBeam - Благодаря. Значи правителството не бърка в кацата с меда, а просто вади падежните плащания. Това е обнадеждаващо.

Все пак не виждам как се гарантират влоговете. Правителството казва, че гарантира 100 000 лв. откъде и как?

Задължитения резерв на банките е 12% (в сила от септември 2010, когато бе вдигнат от 8%, което представлява 50% повишаване на резервовото изискване). Увеличението на резерва директно се отрази на наличните кредити, а оттам и на икономиката: 4% от паричната маса е изтеглена от обръщение и от кредитния пазар(над 300 милиона лева)!... но да не се отклонявам.

Има някакъв фонд, който има за цел да гарантира 100 хил.евро влогове. Във фонда има активи от 1 млрд лв. (моля за корекции ако имате по-коректна информация). Или иначе: 500 000 000 евро(във фонда) делено на 100 000 (размер на гаранцията на един влог) дава 5 000 броя влога ще са гарантирани... Нещо май липсва ...

Редактирано от Парсивал
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами то си пише всичко в закона за гарантиране на влоговете в банките.

ФГВБ е разпределител на средствата - до момента е събрал толкова - около 1 млрд. лева от вноски и премиални от 26-те банки и инвестиционната си дейност. Има за задача да покрие част от депозитите, които са 49 млрд. лева във всички банки. Във всички ( 26 на брой ), не в една, две или три банки. За това и БНБ упражнява такъв контрол. При евентуална признаци на несъстоятелност на някоя банка се задействат механизмите по набиране на нужните средства. Това няма да стане разбира се от държавния бъджет, а от тук:

Източници за набиране на средствата на фонда

Чл. 14. (1) Източници за набиране на средствата на фонда са:

1. първоначалните (встъпителните) вноски от банките;

2. годишните премийни вноски от банките;

3. доходите от инвестиране на набраните във фонда средства;

4. получените от фонда суми от имуществото на банката в случаите на суб-

рогация;

5. други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ и други).

(2) Българската народна банка е депозитар на средствата на фонда

Това в bold също е много важно!

А при недостиг от тези вземания ( по - горе в цитата ), следва:

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г.) Ако средствата на фонда не са

достатъчни за покриване на задълженията му по този закон, по решение на упра-

вителния съвет недостигът се покрива по един от следните начини:

1. задължаване на банките да преведат авансово годишни премийни вноски,

като за база се взема последният ден на предходния месец;

2. увеличаване на годишната премийна вноска;

3. ползване на заеми при условия и по ред, определени от управителния съвет

на фонда.

(2) Изплатената авансово сума по ал. 1, т. 1 се приспада от дължимата от

банката годишна премийна вноска за следващата година, като надвнесеното под-

лежи на връщане в срока по чл. 16, ал. 5.

(3) Максималният размер на увеличената премийна вноска по ал. 1, т. 2 не

може да надхвърля 1.5 на сто от влоговата база, определена съгласно чл. 16, ал.

2.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г.) При недостиг на средства фондът може да

ползва заеми:

1. от български и чуждестранни банки, както и от други лица;

2. от държавния бюджет след съответно решение на Народното събрание.10 Закон за гарантиране на влоговете в банките

(5) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г.) Ползваните от фонда заеми могат да бъдат

обезпечавани с гаранция, издадена от държавата, или с активи на фонда, вклю-

чително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни

вноски.

ФГВБ използва по този начин средствата си:

Чл. 22. (1) Средствата на фонда могат да се използват само за изплащане на

суми по влогове до гарантираните размери в предвидените с този закон случаи,

на главницата и лихвите по взетите от фонда заеми, в случаите по чл. 18, ал. 4,

както и за издръжка на дейността на фонда.

(2) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Средствата по фонда могат да се използ-

ват и за придобиване на акции в банка в случаите по чл. 118, ал. 1 от Закона за

кредитните институции, ако фондът прецени, че по този начин могат да бъдат

предотвратени по-големи разходи за изплащане на суми по гарантирани влогове.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Средствата на фонда се

инвестират във:

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата;

2. (изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г.) краткосрочни депозити в банки по чл. 2, ал. 5

от Закона за кредитните институции;

3. депозити в Българската народна банка.

Към края на декември 2011 г.

инвестиционният портфейл на ФГВБ възлиза на 1324.09 млн. лв. Целевото съотношение за фонда, определено

от ЗГВБ, е 5% от общата влогова база в банковата система. В случай на недостиг на средства, ФГВБ може да ползва държавногарантирани заеми от пазара.

Няма никъде заделени пари, които чакат на stand by в размер на гаранцията по 12 854 406 депозита в БГ. Има част от нужните пари във фонда, които се инвестират, за да носят и те печалба.

Накратко - при фалит на някоя банка се пращат синдици, които имат за задължение да възвърнат каквото могат от отдадените кредити, заедно с активите на банката - разпродажба -набавяне на пари, използване на средствата от фонда за гарант........... и изплащане до 40 дена на гарантираните депозити - някой ще вземе 2 000 лв., друг 110 000 лв., но никой над 196 000 лв.

Правителството просто говори в първо лице.

Редактирано от БатеВаньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

беснеещи роми режещи всичко де що е желязо наред. Пустош .

biggrin.gif

всичко това е вярно, но се смея на братята римляни.

Преди време мой приятел ми разказа една история някъде около Стара Загора. Няколко римлянина редовно опустошавали крайградските високоволтови стълбове. Един ден аварийният екип бил на поредна мисия и сред уликите забелязал няколко разтопени брадви, но от липсващия кабел и римляните нямало и следа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Накратко - и съвсем грубо - във фонда има пари колкото да се покрие 5% (1/20) от вложенията във всички банки или евентуално при банкова криза на една банка (но едва ли повече от две) да покрие вложенията или остатъка от 88% над задължителния резерв. Ако обаче гръмне някоя от по-големите банки (с повече влогове) това не само няма да е достатъчно, но ще има домино ефект върху другите. Питам се в какво положение са в момента гръцките банки в България по отношение на ликвидност, колко пари има в тях и има ли още хора и бизнеси, които си държат там парите?

Когато Исландия фалира заедно с банките си, клоновете и собственостите им също фалираха и изгоряха огромно количество влогове както на частни лица, така и на общини, фондове и бизнеси от цяла Европа...

Колко е разумно да се ползват гръцки банки в България след като няма достатъчно пари да се гарантират влоговете в тях?

Редактирано от Парсивал
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Оценка на рискове за бизнес средата:

- промени в обема на очакваните продажби на стоки/продукти и услуги

- промени в разходите за заплати и осигуровки на работниците и служителите

- промени в данъчните ставки и акцизи

- промени във валутните курсове

- промени в цената на горивата, оттам - промени в цената на транспорта

- промени в цената на суровини, материали, заготовки и полуфабрикати, необходими за съзадаването на нашите стоки/продукти

- промени в цената на нашите конкуренти за същия продукт

- неценови действия на конкурентите ни

- промени в цената на ценните книжа

- промени в лихвения процент на банковите кредити

- промени в процента на банковите депозити

- промени в цената на застраховките

- други неочаквани разходи (пожари, земетресения, наводнения и др. застрахователни събития)

- ...

Добре е печалбата да бъде по-висока от месечните (или годишните) разходи за издръжката на семейството на предпремача при НОРМАЛЕН жизнен стандарт.

Процентът на рентабилността на инвестициите (предприемаческата дейност) трябва да бъде по-висок от процента на лихвата по банковите кредити.

Възвращаемостта на инвестициите трябва да бъде до три години (изискване на ЕС) или - до седем години (изискване в САЩ).

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ще разгледам накратко въпроса, ако условно приемем, че България е нормална държава, каквато тя не е в момента. Преди Виденовата зима се лансираше идеята, че има толкова надеждни механизми, че нашя банка не може да фалира - ако резервите и квесторите не свършат работа, то по системата на изкупуването потребителите няма да пострадат. Е, видяхте какво стана.

По принцип банката отпуска кредити, тъй че винаги насреща има някакъв длъжник, който дори да филира, все може да се вземе нещо от него.

Значи банките не реализират само печалби, но от печалбите заделят резерви за покриване на загуби. Сиреч банките не натрупват задължения, а ги покриват преди разпределяне на печалбите, а освен това се запасяват с резерви.

Ще рече, че първо се търси от кредитополучателите, недостига се покрива от резервите, после идва собственото имущество на банката (сгради, коли и т.н.). Най-накрая вече се намесва гаранционния фонд. Ще рече, че в една нормална държава никога не се налага фонда да покрие размера на целия влог, тъй като са набрани част от средствата по вече изброените способи. Ако България беше нормална държава на практика е възможно дори при фалит на всички банки гаранционния фонд да покрие всички влогове до гарантирания размер, че даже и да остане, тъй като останалите пари са събрани по другите начини. Обръщам внимание, че покритието е до определен размер, което ще рече, че това, дето е над него изгаря, а това може да се окаже съвсем не малка сума - миналата година например депозитните милионери в България се удвоиха (втори е въпросът, че най-вероятно при фалит точно те ще си получат всичко до стотинка).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това е интересна таблица. На сайта на БНБ може да види как се променят тези цифри ежемесечно.

"Задължения към правителството и бюджетни организации" е всъщност т.н. фискален резерв. С други думи това е банковата сметка на правителството.

Ако рездилм 2.5млрд на 1 млн се плучава 2500. Т.Е. фискалния резерв към датата на горния баланс може да покрие 1 млн влога с не-повече от 2500 лв. Тук можем да променяме делителя и да получаваме друг резултат, разбира се...

Ще е чудесно някой ако може да разясни или по друг начин интерпретира това в контекста на правителствените 'гаранции' на влоговете на гражданите.

До колко всъщност са гарантирани и сигурни парите ми в банката? Повече или по-малко отколкото в буркани или в дюшека?

фискалният резерв няма нищо общо с гарантирането на влоговете ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Galahad, общия процес, който описваш принципно би помогнал за максимална ликвидация (т.е. - превръщане в пари) на имоти, активи и заеми, които дадена фалирала инстиитуция все още има. ОК.

Процедурата, описана във фонда ясно декларира, че изплащането на гаранциите се извършва в точно определен срок и той не е функция на успешната ликвидация на активи.

Обявяването в несъстоятелност означава липса не парична маса за погасяване на задължения към момента - банката може да има надеждни длъжници и ниско-рискови давания. Ако повече от наличния резерв (12% в РБ) се поиска от кредиторите и банката не може да вземе на заем (както би било положението с гръцките банки) тя ще изпадне в неплатежоспособност.

Не виждам откъде и как правителството предявява, че ще гарантира спестявания, като в обществено-достъпнита информация не може да се види сума, която да подкрепи това обещание... Кои и къде са парите, които правителството има право да харчи и които ще стигнат за гаранции?

Струва ми се ако една от гръцките банки в България изпадне в затруднение, хората и бизнесите ще си изтеглят (или поне ще опитат) парите си от всички гръцки банки в България. Наличните видими средства няма да стигнат да се покрие гарантирания (от фонда или правителството) размер на влоговете ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Galahad, общия процес, който описваш принципно би помогнал за максимална ликвидация (т.е. - превръщане в пари) на имоти, активи и заеми, които дадена фалирала инстиитуция все още има. ОК.

Процедурата, описана във фонда ясно декларира, че изплащането на гаранциите се извършва в точно определен срок и той не е функция на успешната ликвидация на активи.

Обявяването в несъстоятелност означава липса не парична маса за погасяване на задължения към момента - банката може да има надеждни длъжници и ниско-рискови давания. Ако повече от наличния резерв (12% в РБ) се поиска от кредиторите и банката не може да вземе на заем (както би било положението с гръцките банки) тя ще изпадне в неплатежоспособност.

Не виждам откъде и как правителството предявява, че ще гарантира спестявания, като в обществено-достъпнита информация не може да се види сума, която да подкрепи това обещание... Кои и къде са парите, които правителството има право да харчи и които ще стигнат за гаранции?

Струва ми се ако една от гръцките банки в България изпадне в затруднение, хората и бизнесите ще си изтеглят (или поне ще опитат) парите си от всички гръцки банки в България. Наличните видими средства няма да стигнат да се покрие гарантирания (от фонда или правителството) размер на влоговете ...

от както има фракционно банкиране няма държава по света, която да може да гарантира влоговете на гражданите си при bank run ...

смени си темата щото не става дума за нищо у нас, а за навсякъде по света ...

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря за уместния, учтив, конструктивен и съдържателен принос; за ясната инструкция и мъдрата насока!

Щастлив е Лийдс, че е дом на прогледнал Учител и Инструктор!

Благословена е още повече България, че е родила Алеко Константинов!

Редактирано от Парсивал
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

драги парсивал може да не ти харесва това, което пиша, но това е реалността ...

банковата система на БГ е доста по-ликвидна от тази в западна европа ...

тук няма банка, която да може да провизира и понесе 20% лоши кредити ...

сам можеш да провериш и колко банки са фалирали в сащ последните 5г. ...

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Потребител

Текущите управници отново демострираха, че са просто едни леви - и в политическия, и в преносния смисъл - марионетки. Безпардонни и нагли. Както несъмнено сте чули и видели, ще задължат данъкоплатците с още повече (издавайки държавни облигации), за да могат управляващите сега да си харчат наволя ...

Ето какво е становището на БНБ относно вземането на заеми и издаването на държавни облигации и т.н. Естествено, изглежда то дори не е четено от правителството на ГЕРБ.

Редактирано от Парсивал
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

идеите на управниците са опасни, но те всъщност нямат избор ...

плащанията по външния дълг бяха така организирани, че не са равномерни ...

тази и следващата година на правителството му трябват поне 1-2 млрд. лева и те ще бъдат набрани най-вероятно, чрез облигации ...

иначе идеите за сребърния фонд, може и да не са лоши на теория, но на практиката застрашават стабилността на финансовата система ...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...