Отиди на
Форум "Наука"

Бялата книга на ЕС от 2017 година


Recommended Posts

 • Потребители
ЕК представи Бяла книга за бъдещето на обединена Европа на 27-те

ЕК представи Бяла книга за бъдещето на обединена Европа на 27-те

p033791000602-382957.jpg?itok=mSR8u3xq
Дата на публикуване: 
сряда, 1 март, 2017 - 16:43
Секция: 

Както бе обявено в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от 2016 г., днес Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа, която е приносът на Комисията към срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г.

В рамките на подготовката за отбелязването на 60-та годишнина на ЕС обръщаме поглед назад към седем десетилетия мир и към разширен Съюз с 500 милиона граждани, които живеят свободно в една от най-проспериращите икономики в света. В същото време ЕС трябва да погледне напред, за да създаде визия за собственото си бъдеще като съюз от 27 държави. В бялата книга са посочени основните предизвикателства и възможности пред Европа за следващото десетилетие. Представени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г., в зависимост от това как ще реши да действа.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: "Преди 60 години основателите на Европа избраха да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. Можем да сме горди с това, което сме постигнали оттогава. И най-мрачният ден за нас през 2017 г. ще бъде далеч по-ведър от който и да било, прекаран от предшествениците ни на бойното поле. Отбелязването на 60-та годишнина на Договорите от Рим е време за обединена Европа на 27-те да определи визия за бъдещето си. Сега е време за лидерство, единство и обща решимост. В бялата книга на Комисията са представени няколко различни пътя, които този единен ЕС от 27 страни може да избере да следва. Това е началото на процеса, а не краят, и аз се надявам, че сега ще се проведе откровен и широк дебат. След което формата ще следва функцията. Бъдещето на Европа е в нашите собствени ръце".

В бялата книга се разглежда как Европа ще се променя през следващото десетилетие – като се започне от въздействието на новите технологии върху обществото и работните места и се стигне до съмненията относно глобализацията, опасенията, свързани със сигурността, и възхода на популизма. Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се оставим да бъдем повлечени по течението от тези тенденции или да ги приемем и да се възползваме от новите възможности, които те предлагат. Населението и икономическата значимост на Европа намаляват, докато други части на света бележат ръст. През 2060 г. населението на нито една страна от ЕС няма да бъде дори 1% от населението на света – основателна причина да сме сплотени, за да постигнем повече. Европа е глобална сила с положително значение и просперитетът ѝ ще продължи да зависи от нейната отвореност и здрави връзки с партньорите ѝ.

В бялата книга са представени 5 сценария, които предлагат поглед към потенциалното състояние на Съюза до 2025 г. в зависимост от избора, който Европа ще направи (вижте приложението). Сценариите обхващат широк кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са изчерпателни.

 • Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те държави членки през 2016 г. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейците могат да карат автоматизирани и свързани автомобили, но може да се сблъскват с проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои правни и технически пречки.
  • Европейските граждани като цяло могат да пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите. Поради засилените проверки за сигурност на пътуващите им се налага да отиват на летището или гарата много преди заминаването.
 • Сценарий 2: Остава само единният пазар – единният пазар постепенно застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държави членки не успяват да намерят общ език във все повече области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки. Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина, понасят големи медицински разходи.
  • Европейците не са склонни да използват свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които важат на цялата територия на ЕС.
 • Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят повече заедно в определени области, като отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025 г. това може да означава:
  • 15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за борба с трансграничната престъпност. Информацията, свързана със сигурността, се обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно свързани помежду си.
  • Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и правила за отговорност.
 • Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към определени области на политиката. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС.
  • Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на заподозрени лица.
 • Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се прилагат. До 2025 г. това може да означава:
  • Европейски граждани, които искат да подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им казват да се обърнат към компетентните европейски органи.
  • Свързаните автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm

European Commission - Press release

Commission presents White Paper on the future of Europe: Avenues for unity for the EU at 27

Brussels, 1 March 2017

As announced in President Juncker's 2016 State of the Union speech, the European Commission today presented a White Paper on the Future of Europe, which forms the Commission's contribution to the Rome Summit of 25 March 2017.

As we prepare to mark the 60th anniversary of the EU, we look back on a peace spanning seven decades and on an enlarged Union of 500 million citizens living in freedom in one of the world's most prosperous economies. At the same time, the EU has to look forward at how it will carve a vision for its own future at 27. The White Paper sets out the main challenges and opportunities for Europe in the coming decade. It presents five scenarios for how the Union could evolve by 2025 depending on how it chooses to respond.

European Commission President Jean-Claude Juncker said: "60 years ago, Europe's founding fathers chose to unite the continent with the force of the law rather than with armed forces. We can be proud of what we have achieved since then. Our darkest day in 2017 will still be far brighter than any spent by our forefathers on the battlefield. As we mark the 60th anniversary of the Treaties of Rome, it is time for a united Europe of 27 to shape a vision for its future. It's time for leadership, unity and common resolve. The Commission's White Paper presents a series of different paths this united EU at 27 could choose to follow. It is the start of the process, not the end, and I hope that now an honest and wide-ranging debate will take place. The form will then follow the function. We have Europe's future in our own hands."

The White Paper looks at how Europe will change in the next decade, from the impact of new technologies on society and jobs, to doubts about globalisation, security concerns and the rise of populism. It spells out the choice we face: being swept along by those trends, or embracing them and seizing the new opportunities they bring. Europe's population and economic weight is falling as other parts of the world grow. By 2060, none of our Member States will account for even 1% of the world's population – a compelling reason for sticking together to achieve more. A positive global force, Europe's prosperity will continue to depend on its openness and strong links with its partners.

The White Paper sets out five scenarios, each offering a glimpse into the potential state of the Union by 2025 depending on the choices Europe will make (see Annex). The scenarios cover a range of possibilities and are illustrative in nature. They are neither mutually exclusive, nor exhaustive.

 • Scenario 1: Carrying On - The EU27 focuses on delivering its positive reform agenda in the spirit of the Commission's New Start for Europe from 2014 and of the Bratislava Declaration agreed by all 27 Member States in 2016. By 2025 this could mean:
  • Europeans can drive automated and connected cars but can encounter problems when crossing borders as some legal and technical obstacles persist.
  • Europeans mostly travel across borders without having to stop for checks. Reinforced security controls mean having to arrive at airports and train stations well in advance of departure.
 • Scenario 2: Nothing but the Single Market – The EU27 is gradually re-centred on the single market as the 27 Member States are not able to find common ground on an increasing number of policy areas. By 2025 this could mean:
  • Crossing borders for business or tourism becomes difficult due to regular checks. Finding a job abroad is harder and the transfer of pension rights to another country not guaranteed. Those falling ill abroad face expensive medical bills.
  • Europeans are reluctant to use connected cars due to the absence of EU-wide rules and technical standards.
 • Scenario 3: Those Who Want More Do More – The EU27 proceeds as today but allows willing Member States to do more together in specific areas such as defence, internal security or social matters. One or several "coalitions of the willing" emerge. By 2025 this could mean that:
  • 15 Member States set up a police and magistrates corps to tackle cross-border criminal activities. Security information is immediately exchanged as national databases are fully interconnected.
  • Connected cars are used widely in 12 Member States which have agreed to harmonise their liability rules and technical standards.
 • Scenario 4: Doing Less More Efficiently - The EU27 focuses on delivering more and faster in selected policy areas, while doing less where it is perceived not to have an added value. Attention and limited resources are focused on selected policy areas. By 2025 this could mean
  • A European Telecoms Authority will have the power to free up frequencies for cross-border communication services, such as the ones used by connected cars. It will also protect the rights of mobile and Internet users wherever they are in the EU.
  • A new European Counter-terrorism Agency helps to deter and prevent serious attacks through a systematic tracking and flagging of suspects.
 • Scenario 5: Doing Much More Together – Member States decide to share more power, resources and decision-making across the board. Decisions are agreed faster at European level and rapidly enforced. By 2025 this could mean:
  • Europeans who want to complain about a proposed EU-funded wind turbine project in their local area cannot reach the responsible authority as they are told to contact the competent European authorities.
  • Connected cars drive seamlessly across Europe as clear EU-wide rules exist. Drivers can rely on an EU agency to enforce the rules.

 

Next Steps

The White Paper is the European's Commission contribution to the Rome Summit, the moment when the EU will discuss its achievements of the past 60 years but also its future at 27. The White Paper marks the beginning of a process for the EU27 to decide on the future of their Union. To encourage this debate, the European Commission, together with the European Parliament and interested Member States, will host a series of 'Future of Europe Debates' across Europe's cities and regions.

The European Commission will contribute to the debate in the months to come with a series of reflection papers on:

 • developing the social dimension of Europe;
 • deepening the Economic and Monetary Union, on the basis of the Five Presidents' Report of June 2015;
 • harnessing globalisation;
 • the future of Europe's defence ;
 • the future of EU finances.

Like the White Paper, the reflection papers will offer different ideas, proposals, options or scenarios for Europe in 2025 without presenting definitive decisions at this stage.

President Juncker's State of the Union speech in September 2017 will take these ideas forward before first conclusions could be drawn at the December 2017 European Council. This will help to decide on a course of action to be rolled out in time for the European Parliament elections in June 2019.

Background

Sixty years ago, inspired by a dream of a peaceful, common future, the EU's founding members embarked on an ambitious journey of European integration, with the signing of the Treaties of Rome. They agreed to settle their conflicts around a table rather than in battlefields. As a result, the painful experience of Europe's troubled past has given way to a peace spanning seven decades and to a Union of 500 million citizens living in freedom and opportunity in one of the world's most prosperous economies.

The 60th anniversary of the Treaties of Rome on 25 March 2017 will be an important occasion for EU27 leaders to reflect on the state of play of our European project, to consider its achievements and strengths as well as areas for further improvement, and to show common resolve to shape a stronger future together at 27.

As announced by President Juncker in his State of the Union speech of 14 September 2016, which was welcomed by the EU-27 leaders at the Bratislava Summit of 16 September 2016, the Commission has today presented a White Paper on the future of Europe in order to launch the debate ahead of the Rome Summit.

The White Paper will serve to steer the debate among the 27 Heads of State or Government and help structure the discussion at the Rome Summit and well beyond. It will also be used by the Commission as the starting point for a wider public debate on the future of our continent.

For More Information

European Commission White Paper on the future of Europe

Webpage: The EU at 60

The European Story: 60 years of shared progress

President Juncker's 2016 State of the Union address: Towards a better Europe – a Europe that protects, empowers and defends

 

1

IP/17/385

Press contacts:

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email

Редактирано от nik1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 седмици по-късно...
 • Потребител

Имаше една тема "Бедността в България" но я затвориха вече. Може и в рамките на тая да обсъдим това, че как успяхме да станем най-бедните в Европа. Съюза ни "помогна" в това или ни спаси за да не стане още по-зле.

Унгарците с 4 най-бедни регионаса на предпоследно място. И на последно кои са? България и Румъния с 5 най-бедни региона.....па може и да има нещо заговор срещу нас?

 nuts_gdp-20140227.png

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не сме най-бедните в Европа, а просто влезнахме в клубът на богатите и там сме на последно място. Фактите са че брутния вътрешен продукт на България расте, че е двойно по-голям сравнено с времето преди ЕС, и е много по-голям от комунистическо време. При това няма как Северозапада на България да е силен икономически регион, тъй като просто там от край време има малко хора. Трите области имат население колкото е в Пловдив и близките му околности, тъй че не може да се иска в северозапада икономиката да е като на другите места. Още повече, че в северозапада няма магистрали, университети, море, или някакви по-значими забележителности.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Туй за бруто/нето.....Ще ти дам 100 долара ако пръцниш в трамвая, после ти на мен ако пръцна и аз....Освен това, че сме умирисали трамвая брутото на България е нарастло с 200 долара.....

Имам съмнението, че може би въртежа на парите не е бил толкова голям както сега, но при Татето нямаше глад и босоноги деца....А сега, даже не казват статистиката за годината колко хора са измръзнали в къщите си.

Нямало е толкова големи редици за безплатен обяд....

Поне тук така беше. Бяхме най-веселата барака от соцлагера....

Имаше вицът за Байси, че искал да посети публичен дом....Влязъл, две врати с надписи за клиенти с много пари и за клиенти с малко пари. Решил, че между бедняците да е богат и влязал през втората.....После други две врати  за мъже с голям член и с малък. Предпочел между малките да е голям и влязъл през втората....Намерил се на улицата зад заведението. Над изхода надпис, който няма пишка нито пари тук няма какво да търси.....

Так, че СЗ е обяснено. Редко населено с туземци, без море, автобан и кампус.

Останаха още четири СЦ, СИ, ЮЦ, ЮИ. За тях какво е обяснението?

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

1. Народопсихологията. Ако погледнете най-бедните райони, ще видите, че те удивително съвпадат с бившите и настоящите български територии. Няма ги БЮРМ и Сърбия просто защото не са в ЕС. Най-бедна от Гърция е северната й част, т.е. пак бившите ни територии.

2. Бедността е правопропорционална на русофилията - колкото е по-голяма русофилията в една държава, толкова тя е по-бедна. В България е най-голяма от страните членки на ЕС и затова е най-бедна. Но има и по-бедни, които примерно са в БРИКС.

Цитирай

Имам съмнението, че може би въртежа на парите не е бил толкова голям както сега, но при Татето нямаше глад и босоноги деца....А сега, даже не казват статистиката за годината колко хора са измръзнали в къщите си.

При Тодор Живков нямаше гладни, защото родените и възпитани по царско време баби правеха компоти и туршии и ги носеха на комсомолците. Бабите обаче умряха, а комсомолците са възпитани в мързел. Кое е било топлото при режим на тока - 2 часа има ток, 2 часа няма. Избата малка и няма масто за дърва и въглища. А магазините бяха съвсем празни. В РУМ-а (Районен универсален магазин -нещо като супермаркет, даже трябваше да е подобие на хипермеркет) на щанда за месо имаше само няколко умрели мухи. Ако не беше лошата хигиена в тогавашните магазини и такова "месо" нямаше да има по витрините. Понякога от РУМ-а съм се връщал с пакет маргарин, пакет сухо мляко и хляб.

Босоноги са циганетата, те и преди си бяха такива. И пак се ровеха в казаните. Тъй като тогава имаше големи казани, които приличаха на танкове им викахме танкистите, защото трябваше да вкарат малките циганета вътре, та да могат да ровят. Та затова им викахме "танкистите".

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело

Галахаде, пак бъркаш двата щата! Дай да не бъркаме русофили със съветофили.

Най русофилска е България в края на 19 век и началото на 20 век. Точно русофилите правят българското икономическо чудо, точно русофилите издигат националната идея за обединение на българите в сан стефанска България, точно русофилите водят войните за национално обединение, точно русофилите вдигат България на крака след ПСВ. Никой няма право да вини Иван Вазов, Капитан Петко войвода ... да не изброявам повече, за това, че през 1917 в Русия се случва нещо.

Нека не бъркаме историческите епохи и не натоварваме нашите деди русофили живели преди 1944 или 1917 с това което се случва след тези дати.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...