Отиди на
Форум "Наука"

Великият космически преход


Frujin Assen

Recommended Posts

  • Модератор Военно дело
ВЕЛИКИЯТ КОСМИЧЕСКИ ПРЕХОД
(Главата се посвещава на г-н Боян Танчев)
Става въпрос за преход, по силата на който планетата заедно с цялата Слънчева система и Галактиката преминават от един завършен цикъл в спиралата на въртене (витка) в друг — по-горен, характеризиращ се с друго ниво на вибрация. Това са космически цикли, извършвани по силата на непоклатими космически закони, въз основа на които протича гигантският еволюционен процес на всичко във Вселената и Всемира — съвкупността от многото Вселени.
Една слънчева витка от гигантската спирала на движението (еволюция) се извършва в рамките на около 26 000 земни години, което се нарича Космическа година. Всяка слънчева витка около Централното галактическо Слънце от гигантската еволюционна спирала има формата на елипса и се изминава за приблизително 26000завъртания на Земята около Слънцето. От своя страна всяка слънчева витка се разделя на две симетрични половини от две точки, разположени върху нея, които се наричат най-близка точка (перигей) спрямо Централното галактическо Слънце, около което се върти цялата Галактика, и най-далечна точка спрямо него (апогей).
Всяка симетрична половина от елиптичната си орбита Слънцето и Слънчевата система изминават за около 13 000 земни години, така че когато планетата е в перигей до Централното галактическо Слънце, тогава животът и разумът й изпитват най-силно не-говото влияние и периодът — ера, се нарича Златен век за цивилизацията на планетата (такъв е имало преди около 26000години). И обратното, когато планетата се намира в апогей от Централното галактическо Слънце, т.е. преди близо 13000години — в залеза на цивилизацията на Атлантите, това е ерата на Железния век или както са го нарекли древните — ерата на Калиюга.
В книжка първа на поредицата "Ченелинг" по отношение на Великия преход на пла-нетата е предадена следната информация, получена в резултат на телепатичен контакт с Космическата йерархия:
Планетата Земя заедно с човечеството в настояще време извършват уникален преход в еволюционното си развитие — върви подготовка за пореден квантов скок, неприличащ на нито един от досегашните!
Галактиката Млечен път от своя страна се движи по спираловидна орбита около своето централно светило — Великото централно Слънце, точно така, както и Слънчевата система, заедно с планетата Земя, се върти около Централното галактическо Слънце.
Земята заедно с човечеството се намират в края на поредния 26000годишен цикъл на Космическата система Земя— Слънце—Плеяди.
Пореден космически цикъл от 230млн. земни години извършва и нашата галактика (Млечният път) около Великото централно Слънце, наричано в някои литературни източници Алфиола.
И двата цикъла протичат едновременно в пространствовремевия континуум, така че преходът е особено важен за цялото човечество и цивилизацията на планетата, защото се навлиза в началото на един следващ — по-висш етап на развитие. Той се характеризира с други енерго-информационни параметри, което от своя страна означава, че планетата и човечеството са в навечерието на гигантски космически преобразувания!
Краят на цикъла, в който се намираме днес, а и според календара на майте, трябва да завърши на 23 декември 2012 г. През 2013 г. започва следващият за Слънчевата система и планетата Земя цикъл от 26000години. Очакваното да стане в края на настоящия е следното:
обръщане на полюсите и промяна на положението на Земята спрямо Слънцето;
Слънцето едновременно ще промени положението си спрямо съзвездие Плеяди с аналогично обръщане на неговите полюси;
съзвездие Плеяди ще премине към нов цикъл във въртенето си спрямо съзвездие Орион;
съзвездие Орион ще изпита дълбоко сътресение и ще встъпи в нов цикъл и духовно пречистване — процес, при който на повечето от планетите ще се обърнат полюсите, а други просто ще се изпарят. Орион отново ще се отвори и ще играе ролята на Космическа врата, каквато през последните 300 000 години изпълнява съзвездие Сириус;
съзвездие Сириус се приповдига в друго измерение и Духовно ниво на Галактическата Духовна школа.
Досега нашата Слънчева система и местният ръкав на Галактиката се въртят около звездата Алкион — Централното Слънце на съзвездие Плеяди. През 2013 г. то ще започне да се върти около централната звезда Сириус, заемаща мястото на ново Централно Слънце за този ръкав на Млечния път, а Плеядите ще станат част от неговата система.
В началото на 2013 г., когато целият цикъл завърши и нашето Слънце стане осмата звезда в съзвездие Плеяди, вече ще е налице система от по-висок ранг на присъствие в т.нар. Град на Светлината — мястото, където всяка духовна същност изцяло осъзнава еволюцията като всеобща Светиня. С други думи, това са Висши духовни същества, посветили се в служба на Божествения план! Еволюционното им ниво (стъпало на развитие) се нарича Христово съзнание и е постигнато от малцина на Земята.
Земята трябва да навлезе в това еволюционно ниво на съзнание именно при гигантския квантов скок, когато Свещените кодове за Духовно пробуждане (Слънчевите кодове) ще бъдат предадени чрез информация, закодирана в слънчевата светлина. Тя вече е излъчена към Земята от Слънцето, което я приема от Централното галактическото Слънце и звездите Сириус, Алкион и Майа.
Слънчевите кодове по времето на прехода ще въздействат на човешкото тяло чрез емоционалната и електрическата енерго-информационна обвивка на неговото биополе, така че те трябва да са настроени на тези вибрации. Ако това не стане, човек няма да издържи натоварванията поради действието им по време на преходните процеси.
Преди квантовия преход, който трябва да започне през 2012—2013 г., Земята ще навлезе в Цикъла на Духовно повдигане, като първо премине през процеса на енерго-информационно пречистване. Цикълът е факт от 1999 г. с навлизането на Слънчевата система в т.нар. фотонен облак — пояс от високочестотно космическо излъчване от центъра на Галактиката. В течение на няколко пъти Земята и Слънчевата система ту влизат, ту го напускат, но от края на 2000г. те твърдо са в него.
От описания дотук процес става ясно, че във Вселената физическите и Духовните про-цеси на развитие вървят ръка за ръка като скачени съдове — обективна реалност, която все още не се проумява и осъзнава от "питомците", откърмени с "железните" материа-листични правила на официалната наука, отхвърляща понятието Духовност. Така че колкото и да се стараем процесът на прехода да бъде предаден по-достъпно на представителите на официалната — все още бездуховна наука, предполагаме, че няма да ни разберат. За голямо съжаление обаче това не е само техен проблем. Затова нека продължим с изложението на посланието от "Ченелинг" такова, каквото е.
Към края на 2013 г. всеки земен жител трябва да е разбрал и осъзнал четири основни принципа на еволюционно развитие:
1. Целта на човека на Земята е физическото, емоционалното, менталното и духовното развитие.
2. Всяко човешко същество има Божествен съд, създаден от Светлина и Любов — природата на което се явява добротата.
3. Свободната воля в тази Вселена е абсолютно универсален закон.
4. Цялото Мироздание е свещено, независимо от това доколко удовлетворява нуждите на индивидуалния "Аз ".
В посланието се говори, че при квантовия преход ще бъде направен огромен скок, в който ще участва цялото човечество. Освен това то няма да е само, тъй като на Земята пристигат много енергии, за да се включат в гигантското събитие на вселенско ниво. Пла-нетата е заобиколена от кораби-майки, които действат като проводници на енергии. Към Земята са насочени светлинни лъчи-информация от стари и древни звездни системи, рабо-тещи с разума на тази планета от цяла вечност. Информацията трябва да се приеме от чо-века, тялото му да стане неин проводник, за да бъде приютена и съответно отразена към останалите. Мнозина ще осъществят и телепатична връзка с корабите майки. Човешкият мозък тази уникална биологична "приемо-предавателна станция" има невероятната спо-собност да приема, акумулира, систематизира, дешифрира и ретранслира информацията от енерго-информационния континуум — от цялата Вселена. Това е причината, поради която телепатичните послания, приемани напоследък, от само себе си представляват проява на Закона за еволюцията на Свръхсъзнанието — еволюция на най-висшата човешка същност. Този Космически закон трябва да бъде час no-скоро осъзнат от хората, независимо от факта, че по-голямата част от тях едва ли не е зомбирана от една в доста голям процент фалшива образователна система именно защото е основана единствено на "голи" материалистически позиции. От нея трябва да се избавим възможно най-бързо, като я заменим с истинското Духовно познание, отдавна скривано от човечеството.
Енергията от Космоса, непрекъснато заливаща Земята, предопределя засилването на способността да се възприема от все по-голям брой хора. Сега човечеството се развива с такова ускорение, че всяка година от настоящето се равнява на десетилетие от предиш-ните векове И тъй като процесът е многоизмерим, в него е включен и моментът с пътуването на отделни хора от Земята с чуждопланетни кораби в Космоса, за което стана въпрос в главата "Контактите".
С наближаването на Епохата на светлината — новият Златен век за човечеството, пред него ще се отворят нови светове, съществуващи паралелно с нашия, за които предишните поколения не са и подозирали. То вече е преминало през Бронзовата, Желязната, Индустриалната и Информационната епоха, свързани със засаждането, отглеждането и създаването на възможностите на разума в третото измерение на планетата. Обаче, както става ясно, преходът към четвъртото ще протече и през физически катаклизми, изразяващи се в наводнения, земетресения, преместване на огромни земни маси, изригване на вулкани и накрая — обръщане на полюсите, което като предупреждение стои в основата на доста послания, отправяни до хората на Земята по телепатичен и по пряк, физически път.
Трябва да е ясно, че първостепенното в този Урок е да осъзнаем факта, че сме Бо-жествени същества, развиващи се по план, навсякъде във Вселената наричан Божествен. Той е дълбоко осъзнат от Разума на по-високите нива във Вселената, защото просто такива са законите на развитие, по които сме създадени — процесът, наречен Духовна еволюция на човечеството! Урокът, който добре трябва да осъзнаем, включва и постановката, че всичко във Вселената е взаимосвързано и взаимозависимо и че тя представлява единен енергоинформационен организъм, непрекъснато развиващ и усъвършенстващ се.
Цялата Вселена представлява Разум в развитие! Този Разум има пирамидална структура, чиято основна движеща сила е съзидателната, всетворяща енергия, наречена Божествена Любов.
Според Божествения план епохата на развиваната от човека технико-технологична сфера вече е на приключване. Това е времето на бездуховността, което като неминуем стадий на развитие за човечеството е на изчерпване, защото ако човечеството не пристъпи към Новата епоха — епохата на безграничната хармония, наречена още Епохата на Водолея, то ще деградира до точката на самоунищожението! Такъв е непоклатимият Закон, под чието безпощадното действие са се самоунищожили хиляди светове в тази Вселена, пък и не само в нея.
На практика излиза, че фазата на бездуховността е граничният предел — точката, от която ако се продължава понататък, се стига до фазата на критичната маса, при която сработва "имунната система" на свръхмощния вселенски организъм и изродената клетка—квант (клетки—кванти) в него се унищожава. Назрял е моментът човечеството да обърне посоката на вектора на своето развитие чрез влагане на частици от безценния градивен материал на Всемира —Любовта и Духовността, изразявани най-вече чрез себепожертвувателността в името на другия, в името на спасението на този свят. Затова тук и сега повече от всякога са необходими бунтовници — хора готови на саможертва в името на високоблагородната кауза, за да започне, колкото е възможно по-бързо, процесът на информационно препрограмиране — пречистване на изродената енерго-информационна матрица на обществото.
По-голямата част от съвременното човечество се е превърнало в слуга — подлога на създадения от него материален свят, пренаситен с излишества. Това в края на краищата го прави силно енергоконсумативен фактор и жестокият дисбаланс между консуматори и източници на енергия предопределя и физическия му край без помощта на природните катаклизми. Тази обаче е видимата страна на айсберга. Като прибавим и съществената му част — жестокото израждане на обществото в енерго-инргоинформационен план, т.е. в Духовно отношение (което постоянно деградиращата човешка маса все по-малко и по-малко е в състояние да констатира, за да се самокоригира), се получава потресаваща картина. Върху доста лица от подрастващото поколение вече видимо личи "олигофренският отпечатък" на формиращата ги като личности енерго-информационна матрица на обществото. Това е най-точният видим белег, по който може да се направи заключение за безпощадното действие на друг един Космически закон — Законът на рефлекса — бумерангът, който в един момент ще удари по главите нищо неподозиращото "поколение".
Не е ли свръхпокъртителна тази върховна фаза на безотговорност спрямо нашите деца — чудовищната духовна деградация на бъдещето на този свят ?! А като прибавим и факта, че някои преследват точно такава цел и в името на нея хвърлят огромни пари... Следящи-те развитието ни от по-високи те нива на Разум във Вселената са потресени от действи-телно неизмеримата и с нищо несъпоставима безотговорност от страна на материално-хипнотизираната човешка маса, която едва ли някога ще проумее за какво всъщност е на този свят. Повечето хора днес живеят с непоклатимата нагласа да консумират блага и колкото се може повече да си угаждат и доставят всякакви удоволствия — нещо, към кое-то човек е настройван още с прохождането си, като че планетата разполага с безпределни богатства и е длъжна да понася всевъзможните издевателства на самозабравилото се чо-вечество.
Процесът на духовната му деградация, нахлуващ в приелия достатъчно апокалиптична инерция свят, е разтърсващ по своите мащаби, всеобхватност и дълбочина. Той е предварително режисиран, добре насаждан и управляван от глобалния Х-команден фактор — Тъмните сили на планетата. Осъществяването му във времето включва много посоки на действие. Като се започне например от най-безобидните компютърни игри за деца, пороя реклами, музикални видеоклипове, мега рок концерти и др. — все безобидни на пръв поглед сатанизми, превърнати в начин на живот и стандарт за съвременната "високоразвита" цивилизация, та се свърши с невероятните по своите възможности технологии за зомбиране и унищожаване на човечеството, за които по-задълбочено ще говорим след малко. Днес контролът върху съзнанието се осъществява предимно от висотата на две твърдо завоювани позиции в обществото от въпросния фактор: първо, дълбоко насаденият в душите страх, т.е. изградената илюзия в съзнанието ни за пълното превъзходство на страха и ненавистта над разбирателството и Любовта помежду ни; и второ, непрекъснато брутално втълпяваното ни на подсъзнателно и съзнателно равнище, че Тъмните сили превъзхождат Светлите както на земно, така и на космическо ниво.
Ако до 2013 г. населението на Земята не успее да строши оковите на жестоките си илюзии, непрекъснато насаждани му от медиите, и ако не осъзнае и приеме цитираните от нас четири основни Духовни принципа на развитие, то ще плати висока цена за пагубното си бездействие. И обратното, ако това бъде постигнато — планетата ще е една от поредните във Вселената и Всемира, успяла успешно да осъществи прехода си в четвъртото измерение при предстоящия квантов скок на вселенско ниво. За тази цел до 2013г. минимум 144 000 души трябва да станат посветени и да успеят да преминат във фазата на Духовното развитие, наречена Христово съзнание. Тя е критичният минимум, под който преходът не ще бъде възможен. Ако 144000души го направят, вибрационната им енергия светкавично ще обкръжи планетата и ще започне процес на препрограмиране — пречистване на наслоените от векове и хилядолетия низши астрални мислеформи, които просто я задушават и тя като живо и разумно същество не може сама да се справи с настъпилия енерго-информационен дисбаланс. Тогава населението на Земята ще почувства мощната вълна на просветлението да прониква у всяка човешка същност. От страна на Йерархията — пазител на човечеството, ще бъде активирано планетарното просветление, в резултат на което процесът на събуждане на човечеството ще е многократно ускорен и то ще успее да премине в четвъртото измерение, след като вибрацията на единното планетарно поле на съзнание, наричано още енерго-информационна планетарна матрица (Меркаба), бъде многократно ускорена.
Предполагаме, че става ясно защо глобалният Х-команден фактор не жали сили и средства да остави човечеството в третото измерение. Та то е ясно като бял ден! В него "недосегаемите" са вечният господар, тъй като държат "и ножа, и хляба", и десерта в свои ръце. Когато човечеството изцяло изтрезнее от материално-хипнотичния транс, в който е набутано, и осъзнае основната цел на безконечния вселенски процес, нека повторим — еволюирането ни като Духовни същества, на които просто е дошъл моментът да преминат на повисоко стъпало според Божествения план, по линия на който сме създадени — от само себе си следва, че всяка човешка единица без колебание ще предпочете да е господар на собственото си развитие и без грам страх ще направи всичко възможно да премине в спасителното четвърто измерение.
Ако това се осъзнае и от нещастните, постоянно губещи Божествената си същност сяут-измекяри на глобалния команден фактор (една немалка част от човечеството), то преходът към четвъртото измерение ще е значително облекчен. Законите на Божествения план са непоклатими — тези, които не изберат Светлината и пречат на другите да го сторят, нямат шанс за спасение, ако ще и да ограбят богатствата на още десет планети като Земята, единствено още десет пъти ще утежнят безнадеждното си положение!
И третият вариант на прехода — ако всички на планетата без изключение проумеят и осъзнаят този непоклатим и невъзможен за заобикаляне цикъл и насочат сили и средства в името на Духовното ни осъзнаване и развитие, според Йерархията преходът не само ще е безболезнен, но и тържествен, защото човечеството и планетата достойно ще заемат полагащото им се място в Космическата йерархия. И това наистина е невероятно.
Колко малко се изисква от нас — да направим решаващата крачка в името на своето спасение, като преодолеем съсипващата ни мания за величие. Нищо друго!
И ако сами не го сторим — защото наистина има външен, извънземен фактор, който манипулира и консумира човечеството от хилядолетия, — дава ни се и друг шанс:
Да поискаме помощ от Йерархията! И ние, нещастното човечество, е крайно време да се възползваме от последната възможност и да се хванем, макар и като удавник за сламка, за протегнатата ни за помощ ръка.
Ако пропуснем този безценен и наистина последен шанс, в цялата Вселена не ще се намерят изразни средства да опишат трагедията ни, която предстои да се разиграе в найскоро време!
Възнесените Учители от Духовната йерархия, оценявайки сегашното състояние на нещата на планетата и отчитайки най-вече пропуснатите шансове и време, смятат, че възможностите ни сами да се справим в тази изключително сложна ситуация, привлякла вниманието на всевъзможните светове от Всемира, са изключително малко. Продължа-ваме ли да стимулираме разрушителните процеси чрез пагубно изразяващия се между нас негативизъм, бъдещето ни действително ще се превърне в ужасно и непоносимо. Ако човечеството масово се пробуди и активно започне да променя реалността чрез мисли, емоции и действия, ще изградим бъдещето, за което толкова мечтаем. Живеейки и раз-вивайки се във Вселената на свободната воля, ние сме реалните творци на собствения си живот — боговете, които могат да спасят сами себе си именно чрез програмиране и ор-ганизиране на реалността в такава, каквато я желаем. Нека дебело подчертаем — тази все още неосъзната наша способност наистина ни е дадена!
Затова някои примират от ужас в един миг да не се осъзнаем с какво мощно оръжие за самозащита сме надарени от Създателите. Именно чрез тези си неподозирани способ-ности, при положение че сме единно и напълно хармонизирало се в желанията, мислите и постъпките си човечество — да, точно така, ние можем чрез безпределната сила на мисловната си енергия да облекчим значително собствената си участ при предстоящия преход, както и да постигнем невероятни неща, компенсирайки загубеното време и про-пуснатите шансове. Като изхождаме от скриваната от човечеството информация, катего-рично заявяваме — всеки човек може да бъде творец на собствената си съдба! Обединено човечество на основата на взаимно разбирателство и любов помежду ни — това са двата фактора, които ще ни направят несъкрушима сила за онези, които безжалостно ни експлоатират и унищожават. Точно от това те безкрайно се страхуват — да не проумеем с какво разполагаме! Защото тогава с господството им над нас ще е свършено. На него веднъж завинаги ще бъде сложен край! А като прибавим и безкористната помощ и подкрепа на Божествената йерархия...
Засега от нас се изисква да започнем усилена "вътрешна работа" на равнище мисли, чувства и постъпки в отношенията си като разумни и добри същества, загрижени за себе си и бъдещето си на единно човечество. Действително колко малко е необходимо, за да се спасим, и колко безценно време и шансове пропускаме, когато се унищожаваме по-жестоко и от зверове в братоубийствените войни — "само " 20 000 са те от зората на новата ни история отпреди 6000 години.
Ние трябва да се обединим и превърнем в единно човечество под девиза на послед-ния ни шанс за спасение: "Да имаме общо или никакво (ш?ем<е/"Самоунищожението ни като човечество и цивилизация виси със силата на дамоклев меч над прекалено изтънелия ни врат! Трябва час no-скоро да се обединим и препрограмираме реалността — светът в третото измерение, като го хармонираме чрез качествено различни от досегашните си мисли, емоции и постъпки, с Вселенската реалност на четвъртото измерение!
Оценката за начина на живот на човечеството на Земята е, че no-скоро наподобява сомнамбули и наркотизирани същества, отколкото надарени с разум и безценни възмож-ности. Крайно време е да се събудим и осъзнаем какво всъщност става около нас и в името на какво изразходваме безценната вселенска енергия, превръщайки се в храна на отдавна изродили се същества. Те безжалостно ни консумират, без ни най-малко да се интересуват, че сме живи, и че пробудени ще бъдем многократно no-силни от тях. Защото да си цар на технологиите е едно, а да си фактор — бог, съвсем друго!
За съвременното човечество няма среден път — или в Космоса при Боговете, или в кочи-ната при свинете! Това е жестоката истина, приятели. Обичаме ви!
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Завъртането на слънчевата ни система отколо центъра на Галактиката става за близо 200 000 000 години. Останалото са бла-бла свободни съчинения за мир, равенство, любофф, вибрации и пр. констипации. С'а като дойде Третата световна война ще видиш до какъв Град на светлината ще се изпари човечеството.;)

П.С. това, че се въртиме около Плеядите показва тотално непознаване на Астрономията. Ама е редно да посочиш и източника, откъдето си копнал този пореден бисер.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

:) Нека да позная как се пишат такива книги. Една камара ключови думи и програма за съставяне на граматически правилни изречения използвайки по случаен начин ключовите думи, нали?

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

абе и аз си мислех за този модел на израждане на псевдонаучни писания, дето хващат дикиш пред скучаещи домакини и отегчени държавни служители.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Новинарските сайтове с огромен успех го прилагат. Тези с частичен, но технологията осезаемо се развива.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Не се сещам къде, та ще го плесна тук.

Наскоро агенция ПИК излезна с водеща новина която изглеждаше така. Учител от Сливен с име Любомир К решил да се позабавлява докато жена му приготвяла лютеница за зимнина. Човека си поръчал проститутка, но му докарал... собствената му дъщеря. Станал голям скандал, Любомир К се нахвърлил да бие дъщеря си, намесил се сутеньора и станал бой. Дошлите полицаи повикани от комшийте били принудени да извикат полиция, която арестувала Любомир К.

Новината бързо се разпростани по интернет и предизвика интерес. Това накара сливенския вестник "Сливен днес и утре" да направи разследване. В Сливенския учителски инспекторат заявяват, че в сливенско няма учител на име Любомир К. След справка в по големите училища се оказва, че там няма учител с името Любомир К, а и никой не е чувал това да се е случило в друго училище. Проверка в полицията показва, че наскоро човек с името Любомир К не е арестуван. Интервюираните полицаи не могли да си спомнят за такъв случай.

На запитване на вестника откъде агенция ПИК има тази информация им казват, че е препечатана от сливенски информационен сайт. Проверка на вестника установява, че в интернет няма публикации по темата по ранни от тези на ПИК.

Това, че жълтата преса лъже и преувеличава си го знаеме де. Но, това е един от случаите, когато нямаме обичайните преувеличения, или интервюта с "добре информирани хора", а чиста вода лъжа и измислица, от край до край.

Тук е мястото да напомним, че агенция ПИК е собственост на Недялко Недялков, наричан "флагмана на чалгата", който се занимаваше преди активно (сега по малко) в писане на текстове, музика и прочее на чалга, откриване и промотиране на млади чалга звезди, при това с определен успех. Впоследствие той премина на жълтия весникарски фронт.

Днес бизнесът му не върви добре и холдинга му е на границата на фалита.

Та така...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...