Отиди на
Форум "Наука"

"Скито-сарматски лични имена в българските земи ХV-ХVІ век."


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Ето няколко лични имена, записани в периода ХV-ХVІ век и които най-вероятно са от скито-сарматски произход. Въпрос на интерпретация е дали те са донесени от Асхпаруховите и Куберови българи или са остатък от шепата алани, заселили се в нашите земи в началото на ХІV век. Или пък са наслество от куманите и печенегите. Ето ги:

Б о с т и н (Бостин Йорги, град Серес, 1473–1520 г.). На един скито-сарматски надпис от І век сл.Хр., открит в района на Елтеген (днес Геровское), се среща името Бостак (Βόστακος); същото име се среща на още един надпис пак от този район, датиран към втората половина на ІІ век сл.Хр. На друг надпис от втората половина на І – началото на ІІ век сл.Хр. виждаме името Бостагон (Βοστάγων); на още един скито-сарматски надпис от района на Керч, датиран към втората половина на І – началото на ІІ век сл.Хр. откриваме името Бостакон (Βόστακων). Във връзка с антропонима Бостин може да се спомене, че през 1467 г. в османски регистър в Дебърско е записано село Бостово, чието местоположение днес не може да се установи с точност.

В а с а р (Стою Васар, село Малощица, днес Малошийца, Гоцеделчевско, 1473–1520 г.) и Б а с а р и н а (вдовица Басарина, град Солун, началото на ХVІ век). Тюркологът Валери Стоянов извежда женското име Басарина от причастната форма на тюркския глагол bas- “стъпвам, тъпча, натискам, притискам; владея, надвивам, побеждавам; връхлитам, нападам внезапно” – bas-ar, с евентуално значение “победител, господар”, с която авторът свързва и познатото сред Джучиевата династия и във Влашко название Басараба. Със същия тюркски корен Валери Стоянов свързва и мъжките имена Баско, Басин и Басун.

Ако Баско, Басун и Басин биха могли наистина да се свържат с тюркския глагол bas-, то положението с женското име Басарина и мъжкото Васар може би е по-различно. През ХІV–ХV век например в Русия са записани имена Басарга и Басаровитин, които нямат славянско звучене. Още по-съмнителен прави тюркския произход на женското име Басарина (от bas-ar) и на мъжкото Васар откритият близо до Керч от ІІІ или по-скоро ІV век сл.Хр. надпис, в който четем: “Карп, син на Басар (Βάσσαρος)”. Вариант на Басар може да се смята и българското име Бесар (ХІІІ или ХІV век).

Д а д о (село Комарево, Плевенско, 1548 г.). Според Йордан Заимов името Дадо е вариант на женското име Дада или пък е съкратено от името Дадомир или пък идва от Дано, Дако с детско повтаряне на сричката. Женското име Дада според Йордан Заимов идва от дада – “по-голяма сестра, кака, леля”, а Дадомир от по-старо име Дядомир, идентично с Дедомир. Йордан Заимов открива обаче името Дадомир чак в ХVІІІ век, тоест 200 години след като виждаме Дадо в османски регистри. Свръх това още през първата половина на ХІІ век е записано едно село в Галиполи, спадащо към домена на византийския император Йоан ІІ Комнин (1118–1143), което носи очевидно негръцкото име Дадуна.

Няколкото предложени от Йордан Заимов етимологии издават несигурност при възстановявяне на произхода на името Дадо. Изглежда обаче, че Дадо едва ли славянски произход, а е скито-сарматско име, тъй като срещаме антропонима Дадас (Δάδας) в един надпис от Анапа от ІІ – началото на ІІІ век сл.Хр. Дадас не е единична находка, а се среща общо 19 пъти в различни надписи в Северното Причерноморие.

Д а м а р (Обро Дамар, махала Ая Слая, Солун, началото на ХVІ век). Валери Стоянов свързва името Дамар с тюркското damar “жила, жилка; сприхав, избухлив, гневлив (нрав)”. Тази дума се среща и в някои от българските говори със значение на “жила, жилка” и поначало се свързва с турското damar със същото значение. В много по-древни времена е съществувало идентично по звучене скито-сарматско лично име. В един надпис, открит в Керч и отнесен към първата половина на ІІІ век пр.Хр. четем: “Сосий, син на Дамар (Δαμάρης), амисиец; Мания, жена на Сосий”.

И н а к (Инак Петко, село Михалци, Търновско, средата на ХVІ век). Този антропоним има точен скито-сарматски паралел. На един надпис от втората половина на І век сл.Хр., открит в Керч, се чете името Инах (’Ιναχος).

Х о д о р (Ходор Лучка, син на Кабал, село Дечире, местоположението му не е установено, вероятно се е намирало около с. Червен, Русенско, началото на ХVІ век). Името се е срещало през средновековието на територията на Украйна, а и днес съществува като фамилия. Розалия Керста е открила в документи от ХІV – ХV век имена като Ходоръ, Chodor, Chotko, Ходко, които тя счита за варианти на Феодоръ с характерната за украинската антропонимия замяна ф > х. В действителност обаче името Ходор при българи и украинци не идва от Феодор (форма, която на всичко отгоре не се среща при българите), а има скито-сарматски произход. На един надпис, открит в Анапа (Тамански п-в.) и датиран към втората половина на ІІ – началото на ІІІ век сл.Хр., се среща мъжкото име Кодора (Κοδόρας) – “Сармат, син на Кодора”. Съществува предположение, че името Кодора произлиза от топонима Кодори – река в Абхазия, южно от Сухуми, макар че по-логично е да е станало обратното.

Това име е съществувало сред българите и преди ХV–ХVІ век, защото е открит пръстен, вероятно от ХІІІ–ХІV век, с надпис “Ходоров пръстен”.

Ш а в (Лагатор Шав, село Кюлефча, Шуменско, 1548 г.). Антропонимът има доста странно звучене, но би могъл лесно да се етимологизира на иранска езикова почва. Ягнобското sāw означава “черен”; същото значение имат осетинското saw, согдийското *šāw (š’w), хорезмийското sāw, партското sy’w. Сакското śava означава “медночервен”, а древноиндийското śyāva, śyāma “тъмнокафяв”. Според В.И. Абаев от този тип са и скитските имена Сиавос (Σιαυος), Сиавакос (Σιαυακος), Сиавагос (Σιαυαγος), Савагос (Σαυαγος), Созирсавос (Σοζιρσαυος “Смуглият Созир”). Абаев дори етимологизира етнонима “савромати” като “смуглоръки” – saw-ærm-a-tæ.

Същото име, и то тъкмо под формата Шав, срещаме и в един алански (или по-скоро сарматски) надпис от Одеса от ІІ в. сл.Хр. – “Аз Хал [направих] подарък на Виссе. Това вретено [надписах] на моя съсед Шав” (“Æз Хъал мæ лæвар Виссæн [кондтон] ай уæфæн ъл мæ съхаг Шав фъм[ста]”).

Драги съфорумци, имате думата.

Поздрави

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

може да са заемки, както например модата напоследък децата в България да се кръщават на герои от латиноамерикански сериали. Така че името не винаги издава етническата принадлежност. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
може да са заемки, както например модата напоследък децата в България да се кръщават на герои от латиноамерикански сериали. Така че името не винаги издава етническата принадлежност. :bigwink:

Аеций, през ХV век имало ли е телевизия? :Oo:

В същия период българи християни носят гръцки, сръбски, албански и дори турско-арабски имена, но гърците, сърбите, албанците, турците са били народи, които са били ежедневие за бъларите или за поне част от тях. За какво им е на българите да следват мода в заемането на имена от сармати или скити, които са се били разпръснали и/или влели в други етнически общности по онова време? Пък и са живяли доста далечко.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Аеций, през ХV век имало ли е телевизия? :Oo:

В същия период българи християни носят гръцки, сръбски, албански и дори турско-арабски имена, но гърците, сърбите, албанците, турците са били народи, които са били ежедневие за бъларите или за поне част от тях. За какво им е на българите да следват мода в заемането на имена от сармати или скити, които са се били разпръснали и/или влели в други етнически общности по онова време? Пък и са живяли доста далечко.

Казвам, че е ВЪЗМОЖНО да е имало и заемки. Имената, които си цитирал обаче не са масови и популярни, така че и да е имало някакво влияние, то е пребрежимо малко.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хм, определено има над какво да се замислим..... Възможно е да са остатъци. Макар, че Инак Петко според мен си е прякор. Човек, който прави наопаки. от диалектната дума "инак, иначе".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Хм, определено има над какво да се замислим..... Възможно е да са остатъци. Макар, че Инак Петко според мен си е прякор. Човек, който прави наопаки. от диалектната дума "инак, иначе".

Може да е прякор, но името е уникат иначе.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Имената със сарматски произход, може и повече от посочените..Колко са.. един бог знае?

http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot...hti%20imena.htm

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Интерес за мен представляват старите българските имена с корен "хуб". Тук очевидно имаме корен, които е ирански (хуб, хубо), средноперсийски; и очевидно не е османотурска заемка. Интересно е, че коренът на същата дума в руския, която се явява неславянска дума - има източноирански произход ("хорс", "хърс" -> хорошо, хороший, запазена и в осетинския)..Колкото и да обвиняваме бат Пешо във фолклоризъм, думи с корен коренът "хуб", както и самата дума с това значение - наистина съществуват и се използват в памирските езици../това го споменвам просто като факт, ..не като аргумент в подкрепа на "Памирската теза" на П.Добрев..

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И за смятам, че коренът "хуб" е ирански, който не е минал от персийски през турски. Но дали трябва да се търси пряка лигвистична (а оттам и етногетенична) връзка с памирските езици е отделен въпрос, доколкото таджикският е вариант на фарси (произлиза от него). Така че многото съпоставки на "бат Пешо" с таджикски трябва да бъдат гледани под лупа, особено ако думата я има в персийски, а да не говорим ако има етимология, предполагаща заемка от персийски през турски.

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Aпропо няма и нужда дори и да минаваме Дунава .За да се убедим ,че скитско-сарматските имена имат напълно идентични аналози с такива на тракийски . Особенно ДАДА - има такъв мъченик от Мала Азия , сигурно е скито-кимер от Асирийско време ....

Да не говорим ,че имената Коцел или например МОСТИЧ /Мостис / имат само тракийски аналози .

БАСАРА - означава ЛИСИЦА на тракийски . И до днес в Търновско , на вилнеещите жени им викат така .

Много се забравя , че СКИТИ е имало в Древен Египет и Палестина . В днешна Йордания е имало град - Скитопол , а втория по големина народ на земята - траките е имал манастири дори в Палестина .

“Карп, син на Басар (Βάσσαρος)” - има такъв апостол КАРП , на гръцки означава ПЛОД , на трако-дакски СКАЛА.

Познайте , къде е проповядвал Карп - естествено в Македония и Тракия .

"Скитите'' са помогнали на евреите не само през В.С.В. , тази помощ начева още , когато Господ е плашел неразумеющия еврейски народ със тях .

След това по време на МАКАВЕЙСКОТО въстание трако-македоно-скитите ,които и дват и по времето на Александър Македонски помагат на евреите срещу Сирийските войски на Антиох 4 Епифан .Трако-македонски градове има много Палестина ,оттам и от нови преселници от Балканаския п-в те дори имат ресурс да излъчват люде за монаси с които са били пълни манастирите в Римската империя/Тракия ,Сирия и Палестина / .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Aпропо няма и нужда дори и да минаваме Дунава .За да се убедим ,че скитско-сарматските имена имат напълно идентични аналози с такива на тракийски . Особенно ДАДА - има такъв мъченик от Мала Азия , сигурно е скито-кимер от Асирийско време ....

Да не говорим ,че имената Коцел или например МОСТИЧ /Мостис / имат само тракийски аналози .

БАСАРА - означава ЛИСИЦА на тракийски . И до днес в Търновско , на вилнеещите жени им викат така .

Много се забравя , че СКИТИ е имало в Древен Египет и Палестина . В днешна Йордания е имало град - Скитопол , а втория по големина народ на земята - траките е имал манастири дори в Палестина .

“Карп, син на Басар (Βάσσαρος)” - има такъв апостол КАРП , на гръцки означава ПЛОД , на трако-дакски СКАЛА.

Познайте , къде е проповядвал Карп - естествено в Македония и Тракия .

Скитите са помогнали на евреите не само през В.С.В. , тази помощ начева още , когато Господ е плашел неразумеющия

RIZAR, а останалите как ще ги тълкуваш? За тях не предлагаш тракийско обяснение.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
"Скитите'' са помогнали на евреите не само през В. С. В. , тази помощ начева още, когато Господ е плашел неразумеющия еврейски народ със тях.

След това, по време на МАКАВЕЙСКОТО въстание, трако-македоно-скитите, които идват и по времето на Александър III Македонски помагат на евреите срещу Сирийските войски на Антиох IV Епифан...

В. С. В. - Втората световна война ли е това? Или имаш друго предвид?!

Просто питам, не съм сигурен какво си имал предвид.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

В. С. В. - Втората световна война ли е това? Или имаш друго предвид?!

Просто питам, не съм сигурен какво си имал предвид.

Апропо , България спасява ли от геноцид своите евреи през В.С.В. ??? Българите са скити . :P

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Апропо , България спасява ли от геноцид своите евреи през В.С.В. ??? Българите са скити . :P

Скити са и колкото негрите - американци. :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
RIZAR, а останалите как ще ги тълкуваш? За тях не предлагаш тракийско обяснение.

Ами аз самия пуснах една темичка по този въпрос , но беше успешно ликвидирана- закрита виж - тук - "За гетско-скито-сарматския произход " - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4692

Още Херодот пише за "славянския " език на скитите -

PAPAIOS - знаем , че елините и до днес нямат "Б" . Така става ясно , че името на този скитски бог е "БАБА" , "ПАПА" или "ПАПЯ" , "БАТЯ" . У брачатя сърби БАБА означава - OTEЦ !

Maksimin Тракиеца е бил ТРАК . Майка му е аланка - АБАБА /АБОБА/ , а баща му гота/гета/- Мекка .

княз Котраг е бил вожд на Волжските българи - името му е равнозначно с чешкото Кутра , на много прост славянски език кутре означава най-малкия пръст на човека

Страбон , казва ,че :

"Южна Германия ,все отвъд Елба ,се намира малко по-далеко от брегът на тая река ,зает от племената на СУЕВИТЕ ,обаче тук веднага след СУЕВИТЕ започват ГЕТИТЕ".

"quibus ritus habitusque Suevorum"

РАСКО светското име на свети Сава Сръбски с вариант и РАСТКО - тракийските владетели са били наричани РАСКОПОРИС - Рескупорис - растящи на бой /ръст /

Княз Тервел -

Йеромонах Спиридон дори посочва имената на синовете - първият е бил Тербелан, а втория - Моисей. Всъщност по отношение на имената и за мощите на Тервел Спиридон навлиза в подробности, които дори липсват у Маврубир, който се приема за общия им източник на сведения...

тервел/тривелий , тербел / означава твърд , укрепен и си е чисто тракийско/ славянско име име

руски вариант - Тербило

Цитат

Цитат

Maksimin Тракиеца е бил ТРАК . Майка му е аланка - АБАБА /АБОБА/ , а баща му гота/гета/- Мекка .

Как пропусна да обясниш с това и произхода на исляма и арабската цивилизация примерно?

Именно , това , че има английска дума - ШЕРИФ не означава , че англичаните са араби. Ако гледаш обаче последния филм-боза за крал Артур , мое и англичаните да излязят и араби...Кавито те скоро могат и да се окажат след мюсюлманския бум ....

Факт е обаче , че няма тюркски имена на българските владетели !!! crazy_pilot.gif

Umor -Umortag

готските / славянските/ имена ,често завършват на - МИР , МОР или МАР

OUMOR - означава , който мори

хуна Орест е от илирийското племе - oresti

Няма никакви голобоси ханотюркчета ...

Ханотюрките така и не казаха , какво означават хан/кан/княжевските имена

Кормесий/ Кормисош / - и баба знае , че в българския има ПРЕМИНАВАНЕ НА Г,К И Х В Ж,Ч И Ш ИЛИ В З,Ц,С

ДУХ - ДУШЕ - ДУСЕ

ПРОРОК -ПРОРОЦЕ - ПРОРОЧЕ

Кормесий означава - КОРМЧИЙ - този който е на кормилото ,а не на ясла при Виенските или английските школи , на турски да има някакво предложение ???

Kroum ,Kroumn ,Kremn

келтски -Crummus, Crumnus

старонемски- Krumme ,Krummirich , Crumelin

оотук изхожда и Kroumoel / Кромуел /

Malamir - е чисто славянско / готско / име с хиляди вариации , нито една от тях тюркска

въобще доста "немски" имена

Омуртаг -Mortag , Murthag

Има и още гетски имена - Белаур , брат на цар Иван Шишман - Bellouros , тракийски парадинаст

"ТАТАРИНА" АСЕН- това име не е дошло от монголските степи , но си съществува от хилядолетия на Балканите-

АСЕН АСЯН Е тракийското - ASIANOS келтското - aSSENIO ASSENIONIS староготското - Assen , което става по-късно -Hessen , Hassen , Hanssen в немския и производните му

същото е и с " татарския " род ДУЛО - който всъщност от незапомнени времена си е ТРАКИЙСКИ -

DOULI DULA-ZENUS DULA- ZELMIS DULA -BORIS има и келтско-готски аналогии -

DULLUS DULO

За да не каже някой , че бягам от отговорност ще РАЗЯСНЯ какво се има впредивид на " ТЮРКСКОТО " име - ТОКТУ

Днес никой не носи татарско име Токту , но ТоЧо , ТаЧю има във всяко българско село .

Недодяляните елини нямат Ч и затова Ч-то често го заменят с КТ - пример тракийското KTISTAI - си е просто ЧИСТИ

келтски вариант с латиница- Tottius или "старонемски" - TOZZO , TOZO ,TOZIO

С другой стороны, Страбон указывает на смешение фракийцев с другими варварскими племенами. Скифы, бастарны, сав-роматы переходили Дунай, поселялись на островах и во Фракии и смешивались с фракийцами (VII, 3, 13, 304).

Цитат

Иванко -По-вярното е, че Велика България, в частта й оглавявана от Аспарух, в резултат на победата над ромеите прави АНШЛУСЪ на балканските "славянски" земи към себе си

Мисля ,че тук има не австрийски АНШЛУС ,но освобождение подобно през 1878 год. , не съм привърженик на история на повтарящото се колело , но макар историята да е линейна някои основни стъпки се повтарят .

Също така крайно време е да се признае идентичността на тракоилирийците с тази на венедите , близостта от една страна на келтите с немците и на скандинавците със славяните . Скимври-кимври-кимери .

Само по този начин истинската стара история на славяните ,немците, скандинавците ще намери своето минало в историята на скитите ,траките ,сарматите и келтите.

ВЕНЕДИТЕ са живеели на Адриатическо море много отдавна ,когато са били за кратко време завладяни от Келтите . Сръбското племе "Неретвани" според мен си е чист остатък от келтското нашествие през 3век.

Цитат

Автохтонната теория ми се вижда много крехка, за автохтонците всички народи минали през балканите всъщност са един и същи българи.

Иванко говори за славянските народи ,които са доста многобройни и до днес ,а в древността това са били - венети, панонци, мизи ,илири, македони, траки/ собствено + даки и гети/ , скити ,сармати,алани /роксоалани/.

Не е точно така Фружине . Я ми изтълкувай факта изказан от Страбон ,който говорейки за келтите в днешна Северна Франция , Белгия и Холандия казва - " приокеанските Венети са колонисти на Адриатическите Венети " /IV .4/ .

Неизменното църковно предание за апостолската проповед на апостола на езичниците -Павел сред славяните .Сам той казва ,че е стигнал до Илирик/Македония ,Илирия и Западна Тракия/ и разпространил Евангелието на север и на юг .

Освен това разполагаме с едно много важно свидетелство на император Юлиан Отстъпника ,което ще приведа дословно -

"Това всъщност е търговския център на мизите , панонците и италианците ,които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани ,струва ми се , HENETI , в наши дни , въпреки ,че ринляните владеят техните градове , те са запазили първото си име с маловажна добавка на една буква в началото на думата , тя се представя от уникален символ , който те наричат "OU'' и който те често ползват вместо "BETA" , произлизащ ,както си мисля от специфичното придихание на техния език ."

ЮЛИАН , който е писал на гръцки , тук посочва , че думата , която гърците произнасяли като "HENETI" е била произнасяна от местните жители като "VENETI".

С това обаче ,нищо не оборвате историческите СВИДЕТЕЛСТВА за ВЕНЕДИТЕ .

Не съм си правил произволни разтегателства, но съм използвал всички налични източници показващи неизменния облик на Балканското население от древност до наши дни .

Тракийските имена след 4-5век. постепенно отпадат защото повечето са на имена на езически богове и като такива са изхвърлени от употреба от христиняксите власти - това е узаконено и от един Вселененски събор ,който макар ,че е поместен се явява каноническа санкция между Вселенските събори между него - V-ти и VI-ти , наречен Трулски и още пето-шести.

В него освен ,че се забраняват нехристиняските празници- Русалии , Брумалии , Котии или бендититии се налага и дистанцирането на християните на всичко свързано с езичеството - имена , традиции, обряди и т.н.

Затова не може и да се срещне тракийско име например - КОТИС , с което се разкрива ,че тракийците не са изчезнали .

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5533

И накрая ,като нищо не става ,разбира се ключ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
RIZAR, а останалите как ще ги тълкуваш? За тях не предлагаш тракийско обяснение.

Ами аз самия пуснах една темичка по този въпрос , но беше успешно ликвидирана- закрита виж - тук - "За гетско-скито-сарматския произход " - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=4692

Още Херодот пише за "славянския " език на скитите -

PAPAIOS - знаем , че елините и до днес нямат "Б" . Така става ясно , че името на този скитски бог е "БАБА" , "ПАПА" или "ПАПЯ" , "БАТЯ" . У брачатя сърби БАБА означава - OTEЦ !

Maksimin Тракиеца е бил ТРАК . Майка му е аланка - АБАБА /АБОБА/ , а баща му гота/гета/- Мекка .

княз Котраг е бил вожд на Волжските българи - името му е равнозначно с чешкото Кутра , на много прост славянски език кутре означава най-малкия пръст на човека

Страбон , казва ,че :

"Южна Германия ,все отвъд Елба ,се намира малко по-далеко от брегът на тая река ,зает от племената на СУЕВИТЕ ,обаче тук веднага след СУЕВИТЕ започват ГЕТИТЕ".

"quibus ritus habitusque Suevorum"

РАСКО светското име на свети Сава Сръбски с вариант и РАСТКО - тракийските владетели са били наричани РАСКОПОРИС - Рескупорис - растящи на бой /ръст /

Княз Тервел -

Йеромонах Спиридон дори посочва имената на синовете - първият е бил Тербелан, а втория - Моисей. Всъщност по отношение на имената и за мощите на Тервел Спиридон навлиза в подробности, които дори липсват у Маврубир, който се приема за общия им източник на сведения...

тервел/тривелий , тербел / означава твърд , укрепен и си е чисто тракийско/ славянско име име

руски вариант - Тербило

Цитат

Цитат

Maksimin Тракиеца е бил ТРАК . Майка му е аланка - АБАБА /АБОБА/ , а баща му гота/гета/- Мекка .

Как пропусна да обясниш с това и произхода на исляма и арабската цивилизация примерно?

Именно , това , че има английска дума - ШЕРИФ не означава , че англичаните са араби. Ако гледаш обаче последния филм-боза за крал Артур , мое и англичаните да излязят и араби...Кавито те скоро могат и да се окажат след мюсюлманския бум ....

Факт е обаче , че няма тюркски имена на българските владетели !!! crazy_pilot.gif

Umor -Umortag

готските / славянските/ имена ,често завършват на - МИР , МОР или МАР

OUMOR - означава , който мори

хуна Орест е от илирийското племе - oresti

Няма никакви голобоси ханотюркчета ...

Ханотюрките така и не казаха , какво означават хан/кан/княжевските имена

Кормесий/ Кормисош / - и баба знае , че в българския има ПРЕМИНАВАНЕ НА Г,К И Х В Ж,Ч И Ш ИЛИ В З,Ц,С

ДУХ - ДУШЕ - ДУСЕ

ПРОРОК -ПРОРОЦЕ - ПРОРОЧЕ

Кормесий означава - КОРМЧИЙ , на турски да има някакво предложение ???

Kroum ,Kroumn ,Kremn

келтски -Crummus, Crumnus

старонемски- Krumme ,Krummirich , Crumelin

оотук изхожда и Kroumoel / Кромуел /

Malamir - е чисто славянско / готско / име с хиляди вариации , нито една от тях тюркска

въобще доста "немски" имена

Омуртаг -Mortag , Murthag

Има и още гетски имена - Белаур , брат на цар Иван Шишман - Bellouros , тракийски парадинаст

"ТАТАРИНА" АСЕН- това име не е дошло от монголските степи , но си съществува от хилядолетия на Балканите-

АСЕН АСЯН Е тракийското - ASIANOS келтското - aSSENIO ASSENIONIS староготското - Assen , което става по-късно -Hessen , Hassen , Hanssen в немския и производните му

същото е и с " татарския " род ДУЛО - който всъщност от незапомнени времена си е ТРАКИЙСКИ -

DOULI DULA-ZENUS DULA- ZELMIS DULA -BORIS има и келтско-готски аналогии -

DULLUS DULO

За да не каже някой , че бягам от отговорност ще РАЗЯСНЯ какво се има впредивид на " ТЮРКСКОТО " име - ТОКТУ

Днес никой не носи татарско име Токту , но ТоЧо , ТаЧю има във всяко българско село .

Недодяляните елини нямат Ч и затова Ч-то често го заменят с КТ - пример тракийското KTISTAI - си е просто ЧИСТИ

келтски вариант с латиница- Tottius или "старонемски" - TOZZO , TOZO ,TOZIO

"ТАТАРИНА" АСЕН- това име не е дошло от монголските степи , но си съществува от хилядолетия на Балканите-

АСЕН АСЯН Е тракийското - ASIANOS келтското - aSSENIO ASSENIONIS староготското - Assen , което става по-късно -Hessen , Hassen , Hanssen в немския и производните му

същото е и с " татарския " род ДУЛО - който всъщност от незапомнени времена си е ТРАКИЙСКИ -

DOULI DULA-ZENUS DULA- ZELMIS DULA -BORIS има и келтско-готски аналогии -

DULLUS DULO

За да не каже някой , че бягам от отговорност ще РАЗЯСНЯ какво се има впредивид на " ТЮРКСКОТО " име - ТОКТУ

Днес никой не носи татарско име Токту , но ТоЧо , ТаЧю има във всяко българско село .

Недодяляните елини нямат Ч и затова Ч-то често го заменят с КТ - пример тракийското KTISTAI - си е просто ЧИСТИ

келтски вариант с латиница- Tottius или "старонемски" - TOZZO , TOZO ,TOZIO

С другой стороны, Страбон указывает на смешение фракийцев с другими варварскими племенами. Скифы, бастарны, сав-роматы переходили Дунай, поселялись на островах и во Фракии и смешивались с фракийцами (VII, 3, 13, 304).

Цитат

Иванко -По-вярното е, че Велика България, в частта й оглавявана от Аспарух, в резултат на победата над ромеите прави АНШЛУСЪ на балканските "славянски" земи към себе си

Мисля ,че тук има не австрийски АНШЛУС ,но освобождение подобно през 1878 год. , не съм привърженик на история на повтарящото се колело , но макар историята да е линейна някои основни стъпки се повтарят .

Също така крайно време е да се признае идентичността на тракоилирийците с тази на венедите , близостта от една страна на келтите с немците и на скандинавците със славяните . Скимври-кимври-кимери .

Само по този начин истинската стара история на славяните ,немците, скандинавците ще намери своето минало в историята на скитите ,траките ,сарматите и келтите.

ВЕНЕДИТЕ са живеели на Адриатическо море много отдавна ,когато са били за кратко време завладяни от Келтите . Сръбското племе "Неретвани" според мен си е чист остатък от келтското нашествие през 3век.

Цитат

Автохтонната теория ми се вижда много крехка, за автохтонците всички народи минали през балканите всъщност са един и същи българи.

Иванко говори за славянските народи ,които са доста многобройни и до днес ,а в древността това са били - венети, панонци, мизи ,илири, македони, траки/ собствено + даки и гети/ , скити ,сармати,алани /роксоалани/.

Не е точно така Фружине . Я ми изтълкувай факта изказан от Страбон ,който говорейки за келтите в днешна Северна Франция , Белгия и Холандия казва - " приокеанските Венети са колонисти на Адриатическите Венети " /IV .4/ .

Неизменното църковно предание за апостолската проповед на апостола на езичниците -Павел сред славяните .Сам той казва ,че е стигнал до Илирик/Македония ,Илирия и Западна Тракия/ и разпространил Евангелието на север и на юг .

Освен това разполагаме с едно много важно свидетелство на император Юлиан Отстъпника ,което ще приведа дословно -

"Това всъщност е търговския център на мизите , панонците и италианците ,които живеят във вътрешността. В миналото те са наричани ,струва ми се , HENETI , в наши дни , въпреки ,че ринляните владеят техните градове , те са запазили първото си име с маловажна добавка на една буква в началото на думата , тя се представя от уникален символ , който те наричат "OU'' и който те често ползват вместо "BETA" , произлизащ ,както си мисля от специфичното придихание на техния език ."

ЮЛИАН , който е писал на гръцки , тук посочва , че думата , която гърците произнасяли като "HENETI" е била произнасяна от местните жители като "VENETI".

С това обаче ,нищо не оборвате историческите СВИДЕТЕЛСТВА за ВЕНЕДИТЕ .

Не съм си правил произволни разтегателства, но съм използвал всички налични източници показващи неизменния облик на Балканското население от древност до наши дни .

Тракийските имена след 4-5век. постепенно отпадат защото повечето са на имена на езически богове и като такива са изхвърлени от употреба от христиняксите власти - това е узаконено и от един Вселененски събор ,който макар ,че е поместен се явява каноническа санкция между Вселенските събори между него - V-ти и VI-ти , наречен Трулски и още пето-шести.

В него освен ,че се забраняват нехристиняските празници- Русалии , Брумалии , Котии или бендититии се налага и дистанцирането на християните на всичко свързано с езичеството - имена , традиции, обряди и т.н.

Затова не може и да се срещне тракийско име например - КОТИС , с което се разкрива ,че тракийците не са изчезнали .

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5533

И накрая ,като нищо не става ,разбира се ключ.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Прякорът на Максимин е даден, защото е произхождал от провинция Тракия. Бил е 'тракиец' също толкова, колкото и Проб, Аврелиан или Диокъл - 'илирийци'. Иначе за произхода - баща му е гот, а майка му - сарматка.

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/maximin_frak.html

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Уфф, като че ли искаш да ни удавиш с този "водникав"/излиятелен/ и емоционален пост?..

Извинявай, но къде в заглавието на темата се говори за дискусия върху.. венетските, гетските, тракийските, германските, славянските, татарските и турските имена (при българите иоли при траките, или при ....)?.. С тоя "миш-маш" от имена, и приемания за тях..какво

очакваш за Бога?.. Не е възможно, според мен, да ти се отговори адекватно на това излияние..

Ще взема малко отношение - по същество:

Маламир е най-вероято, по мое разбиране, иранско име../Вижте В.Бешевлиев "Ирански елементи в първобългарите" - за името Безмер/

В случая аз лично приемам че втората част на името е теонима "Мир" / от "Митра" - Бог, персийски "мир, "мер", "мер'х", мир'х"/ - в смисъла на "Покой", "Светлина", "Ден", "Свят", "Вселена", "Всемир", "Святост" - които са синоними, производни или названия на Бог.. В руския език "Мир" е синоним на "Свят (Земен свят)" , докато в другите славянски езици "Свят" .. е "Свят"/"Швят". В този смисъл мисля че е логично да се приеме че значението на "мир"="свят" е: 1) типично "антско" (антите са предците на руските славяни, дакато предците на славяните от българската група- са склавините/славините) или 2) че е възникнало/възприето при късните контакти на източните славяни /мигрирали в При-Днестровието/ със сарматските племена и групи..; 3) Наставката "-мир" в изтчнославянските имена е видоизменената по значение наставка "-Меж", "-Мар", по смисъл "мъж", "човек" /Кази-меж, Валди-мар/ , изменена е под иранско влияние върху нея , което влияние се доказва (вижда) при значението "мир"= "свят"..

Някои интересни за мен, ирански имена:

Āryāmehr -"Светлината на Ариа/Иран"

Маламир - Иран:

http://en.wikipedia.org/wiki/Malamir,_Iran

http://en.netlog.com/firouzeh_malmir

Сега:

Името Маломир /за разлика от Маламир/ е славянско.. Дали е заемка или или не е, не знам, но за собствено славянско име би трябвало да означава или "Малкия Свят", -/при условието че "Мир" е източнославянския "Свят"/ или "Малък Човек" ("Малък Мъж") - от прехода "-меж", "-мар" /мъж, човек/->"-мир"..

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ЦИТАТ: "Още Херодот пише за "славянския " език на скитите -

PAPAIOS - знаем , че елините и до днес нямат "Б" . Така става ясно , че името на този скитски бог е "БАБА" , "ПАПА" или "ПАПЯ" , "БАТЯ" . У брачатя сърби БАБА означава - OTEЦ !"

Ами то и у брачатя турци БАБА значи "отец"... :whistling:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Казах Ви и в миналия пост ,че няма нужда да ходим до Ария /Персия / за да научим ,че същите имена , които ги имат там , се намират и тук .Обаче вие пак ме пращате в средна Азия .Ами просто си прочетете нанови тракийските извори , в които пише , че първото име на Тракия е Ария .,...

Хайде ,като се толкова освобеднои неемоционално , кажете името Борис от вашите иранци , кога е било пренесено на Балканския полуостров след като се споменава хилядократно и преди новата ера ?????

еееее ,да сигурно Дарий или Кир са ги изпратили ,при някой от техните походи ,така пише академик Дуйчев .... Ирански влияния върху славяните .....ала-бала ница .мхм ....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
ЦИТАТ: "Още Херодот пише за "славянския " език на скитите -

PAPAIOS - знаем , че елините и до днес нямат "Б" . Така става ясно , че името на този скитски бог е "БАБА" , "ПАПА" или "ПАПЯ" , "БАТЯ" . У брачатя сърби БАБА означава - OTEЦ !"

Ами то и у брачатя турци БАБА значи "отец"... :whistling:

Брей ,че свиркане падна :whistling::whistling::whistling: .....

Ами ,че те ТУРЦИТЕ , приятелю нямат дума и за сестра ,ти тях ли ги наричаш '' брача '' , г-н Кирияк Стефчов ?????

Много станахте вече и на българските форуми .....

Отцепродавци......

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Ами ,че те ТУРЦИТЕ , приятелю нямат дума и за сестра ,ти тях ли ги наричаш '' брача '' , г-н Кирияк Стефчов ?????

Много станахте вече и на българските форуми .....

Отцепродавци......

хващай за думата, а за БАБА-та. Аспандиат е прав. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Прякорът на Максимин е даден, защото е произхождал от провинция Тракия. Бил е 'тракиец' също толкова, колкото и Проб, Аврелиан или Диокъл - 'илирийци'. Иначе за произхода - баща му е гот, а майка му - сарматка.

http://www.hrono.ru/biograf/bio_m/maximin_frak.html

Абсолютно точно , Ласт Роман .

Така , сега прочети абзаца в който се говори ,че той е бил обичан от местното население - което ,забележи правилно ,не е говорело някакъв си измислен СКАНДИНАВСКИ ИЛИ НЕМСКИ език , но местния език ,който е говорело местното население през периода 200-238 год ., което както всички знаем е говорело " изчезналия" тракийския език, освен това легионите , по-добре знаеш от мен ,които са подкрепили Тракиеца са именно Илирийските ,които започват да казват кой ще е императора .

Апропо , готите и аланите , от които произхожда Тракиеца , са същите тези народи ,които споменава и Овидий - язиги ,сармати и гети .

Не само ,Овидий е обаче свидетел на дунавския живот .

Някой добър философ също е оставил туй-онуй за аланите .

Незабравимия Сенека казва :" ...Истър ,който .... предлага бягство на дивите алани " . Виж : Sen . Thyest,., 629 след.

В една Луканова трагедия се говори за номдския / скитския/ Дунав ,който не може да възпре масагетите .

Виж - lucan ,2 ,50 , където се говори за Massogetae .

Както подхождаме с разбиране към историята на Рим ,така трябва да подхождаме и към историята на скитите .трябва да се разбере ,че скит означава , не човек от дадено племе , а измислен термин от гърците с който назовават хорат ,които бродят , не стоят на едно място - т.е. скит означава номад . А не някакво име на народ или племе .Самите скити , никога не си казвали скити . Наричат се всеки според племето си .

За да не си помислиш , обаче ,че не гледам научно на нещата , мога да ти призная ,че бих могъл да съглася Максимин да е германец ,ако евентуално певкините и бастарните са германски племена . Всъщност и за тях спора е налице - келти ли са , германци ли са трако-даки ли са ....

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...