Отиди на
Форум "Наука"

Екология


Recommended Posts

  • Администратор

НАЧАЛОТО

В началото на ХVІІІ в. Антоан ван Левенхук е бил пионер в изучаването на хранителните вериги и регулацията на числеността на организмите, а по съчиненията на Ричард Брадли се вижда, че той е имал ясна представа за биологическата продуктивност.

Като призната самостоятелна научна дисциплина, екологията е възникнала около 1900 г., но названието „екология” е влязло в общата лексика едва преди няколко десетилетия (Хегел, 1866 г.).

Движението „Всеобща загриженост по проблемите на околната среда” внезапно се е разгърнало в течение на две години (1968/70 г.). Изведнъж всички са започнали да проявяват интерес към замърсяването на средата, на природата, към увеличаването на народонаселението, към въпросите за използване на хранителните и енергийни ресурси. За това свидетелстват подробни материали по проблемите на околната среда в пресата. Нарастването на обществения интерес е оказало дълбоко влияние върху академичната екология. До 1970 г. на екологията се е гледало само като на подразделение на биологията. Еколозите са работели на щат само в биологическите факултети. Курсове по екология е имало само в програмите за подготовка на биолозите.

Макар, че и сега екологията се корени в биологията, тя вече е излязла от нейните рамки, оформяйки се в нова интегрирана дисциплина, свързваща физичните и биологични явления и образуваща мост между естествените и обществените науки.

Успехите на техниката през последните десетилетия, позволяват да се изучават и анализират големите и сложни системи, каквито са екосистемите. Като иструменти за това служат методите на белязаните атоми, новите физико-химични методи (спектрометрия, колориметрия, хроматография, електрофореза, PRC – за клониране на молекулите на ДНК), дистанционни методи на зондиране, автоматичен мониторинг, математическо моделиране, компютърни технологии и др.

Все по-актуален е проблема за замърсяването на околната среда. Човекът е пренаситил средата на своето обитаване с вредни и най-често токсични отпадъци. Трудно е да се опишат всички токсични вещества, тъй като за всяка група може да се напише отделна книга. Ето защо ще посочим само някои, които предизвикват особено безпокойство:

- Промишлени отпадъци от различен вид, неподлагащи се на разлагане; често образуват в реките дебел слой пяна

- Големи количества боклук, с който не могат да се справят бактериите (от полиетиленови торбички до големи пластмасови бидони)

- Инсектициди, които сега са по-малко ефективни в резултат на образуване на устойчиви раси насекоми; натрупвайки се в органите на някои животни придобиват токсичен характер

- Нефтопродукти – често в големи количества попадат в моретата и океаните

- Отпадъци от атомната промишленост и радиоактивни дъждове от атомните взривове. Особено опасно е това, че радиоактивните елементи могат да се концентрират в определени органи.

На субмолекулно ниво химическото и физическото въздействие може да доведе до генетически преустройства (мутации); разрушителна йонизация в тъканите на всяко живо същество, понякога със съвършено неочаквани за хората последствия.

Екология и опазване на околната среда

Когато се спомене думата ЕКОЛОГИЯ, веднага в съзнанието на повечето хора изниква асоциация за ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Тези две понятия са много тясно свързани помежду си, но по своята същност, това са две отделни дисциплини.

ЕКОЛОГИЯ е науката, която се занимава с взаимодействието между организмите и средата. Думата екология произхожда от гръцки (oikos – дом) и буквално преведено означава наука за дома, а разглеждано в по-глобален мащаб – наука за земята. Има две основни направления: аутекология – разглежда взаимодействието между живата и неживата природа и синекология – занимава се с взаимоотношенията в живата природа.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е комплексна научна дисциплина, разработваща принципите и методите за запазване и възстановяване на природните ресурси. Опазването на околната среда е система от мерки, насочени към рационалното взаимодействие между човешката дейност и обкръжаващата околна среда, осигурявщи съхранение на природните ресурси и здравето на хората.

Тук е мястото да вметна, че има разлика между околна среда и природна среда. Природна среда е естествената част от природата, която не е засегната или е незначително засегната от човешката дейност. Околна среда е видоизменената част от природата. Това е среда създадена от човека и се простира дотам, докъдето достига човека или неговите системи. Основните компоненти на околната среда са: Атмосфера; Хидросфера; Литосфера; Растителен и животински свят. Естествено не можем да отделим едната от другата. Между тях няма ясно изразена граница и постоянно се преплитат. В България почти няма природна среда и затова всички говорят за околна среда и много често двата термина се използват като синоними.

Влияние на туризма върху околната среда

Околната среда е видоизменената част от природата. Това е среда създадена от човека и се простира до там, докъдето достига човека или неговите системи. Без нея е невъзможно съществуването на човечеството, затова ние трябва отговорно да се отнасяме към нейното опазване. За да живеем по-добре трябва да се съобразяваме с нуждите на природата и да спомагаме за съхраняването и. Природната среда се състои от: резервати, народни паркове, природни забележителности, извън селищни паркове (зелени зони). Всички тези места се отличават с изключителна красота създадена по естествен път или с добрата воля подпомогната от човека; редки видове растения и животни; места които напомнят за историята на народа ни и др. Всички те са туристически ресурси и са предпоставка за извършването на туристически пътувания и посещения.

Туризмът, повече от който и да е друг сектор на икономиката, зависи от качеството на околната среда. Не добре организираният туризъм, може да доведе до негативни промени в тази среда. Той е продукт на природната среда и волно или неволно оказва влияние върху нея. Като се има предвид, че има различни видове туризъм, всяко едно от споменатите по-горе места се посещават от хиляди хора и по този начин се застрашава опазването им. Дори и несъзнателно всеки един турист унищожава по нещичко от природата. Запазената в сравнително естествен вид природната среда може да има икономически ефект, т.е. от естествената природа може да се печели. Ако тя е максимално запазена, ще привлича все повече и повече туристи с всяка изминала година. Район с такава красота може да заеме едно от първите места сред туристическите центрове. Чуждестанните туристи изискват екологично чиста обстановка. Нужно е да разберем, че не всички туристи предпочитат комфорта на луксозните хотели. Пример за това са екотуристите. Развитието на еко туризма е един от най успешните начини да се съчетаят природозащитата и получаването на приходи в даден район.

В миналото хората са посещавали градините, парковете и горите за да се любуват на красотата им. Докато сега те търсят в тях място за отдих. Със всяко излизане сред природата почиващите се стемят да съчетаят отдиха със спорта и това довежда до нужда от изграждане на спортни съоръжения. Това пък от своя стрна води до унищожаване на растителноста и нарушаване на естественият процес на околната среда.

Разглеждайки поведението на туристите, най-честото нарушение, което откриваме е, че не се спазват отредените места за изхвърляне на отпадъците. Сега на всяка бутилка, торбичка или опаковка има надпис ''екологично чисто''. Те могат да бъдат екологично чисти, но захвърлени сред природата се превръщат в екологични замърсители. Да не говорим за разделното изхвърляне на отпадъците, че за всеки един материал е нужен различен период от време и различни условия за разлагането му.

Не се спазват и подходящите места за палене на огън отредени от природозащитниците. Част от пожарите също са последствия от туристическа невнимателност. Тук не разглеждам пожарите причинени от мълний и от яркото слънце върху сухата тревна площ. Бележейки дърветата с инициалите си, хората увреждат кората и нарушават жизнения цикъл на дървото.

Едно от най-важните богатства на черноморието ни и планинските райони е запазената ни природна среда. При скоростното развитие на туризъм в такива райони масова практика е унищожаването й.

Както знаем дърветата са белите дробове на планетата ни. С цел да посрещнем повече на брой туристи се строят хотели, ресторанти, ски писти и големи туристически комплекси, на чието място са „дишали” дървета и храсти. Освен, че с нищо не допринасят за почистването на въздуха, някой от тези средства за подслон са построени на не толкова устойчив терен, което води до свлачища. Две трети от туристите посещават България с цел отдих край водните басейни – море, реки, езера. Те са едни от основните туристически продукти, но с изливането на отпадъчните води в морето и реките замърсяваме водната среда, която е част от природната.

След всичко написано по-горе стигаме до извода, че туризма нанася сериозни последствия върху природната среда. Разрушава по изкуствен път пейзажа, който е създаван в продължение на хиляди години напълно естествено!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 месеца по късно...
  • Потребител

Здравейте! Аз съм нов в сайта и може би не задавам въпроса там където му е мястото за което моля да ме извините! Аз съм от Калоянов. Намира се между Пловдив и Хисар. По инициатива на Католическата църква в с. Калояново и с помоща на кметството и доста доброволци беше изградена на мястото на сметище малко футболно игрище и около него засадихме около 500 дървета (туполи). Стана едно доста добро и красиво местенце за спорт и отдих.Непосредствено до него има доста голяма необработваема земя която е обрасла с тръни и шипки. Mного искахме да залесим и там да стане като горичка но от кметството казаха че нямало достатъчно средства за да се закупат дървета. Та въпроса ми е: за нашия регион кой дървесни видове са най подходящи понеже не вали много често тук при нас? И дали изобщо и по какъв начин мога да ги размножа в домашни условия за да можем да залесим този терен там? Аз съм си отгледал от семена на кипариси мисля че сорта им е (Туя) около 50 кипарисчета. И си мислех ако има подходящ вид дървета които да могат да виреят в нашия регион и да са добри за това което искам да направя, които да могат да се размножават чрез семена или по някакъв друг начин. Aко някой мове да ми даде информация ще съм много благодарен! Благодаря ви предварително!!!

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Здравейте! Аз съм нов в сайта и може би не задавам въпроса там където му е мястото за което моля да ме извините! Аз съм от Калоянов. Намира се между Пловдив и Хисар. По инициатива на Католическата църква в с. Калояново и с помоща на кметството и доста доброволци беше изградена на мястото на сметище малко футболно игрище и около него засадихме около 500 дървета (туполи). Стана едно доста добро и красиво местенце за спорт и отдих.Непосредствено до него има доста голяма необработваема земя която е обрасла с тръни и шипки. Mного искахме да залесим и там да стане като горичка но от кметството казаха че нямало достатъчно средства за да се закупат дървета. Та въпроса ми е: за нашия регион кой дървесни видове са най подходящи понеже не вали много често тук при нас? И дали изобщо и по какъв начин мога да ги размножа в домашни условия за да можем да залесим този терен там? Аз съм си отгледал от семена на кипариси мисля че сорта им е (Туя) около 50 кипарисчета. И си мислех ако има подходящ вид дървета които да могат да виреят в нашия регион и да са добри за това което искам да направя, които да могат да се размножават чрез семена или по някакъв друг начин. Aко някой мове да ми даде информация ще съм много благодарен! Благодаря ви предварително!!!

Много благородна идея! :) Защо не залесите овошки или орехи? Макар, че не знам как се отглеждат... Макар, че кипариси звучи красиво!

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

За овошките не мисля че е добра идеята. Те изискват доста грижи. Пръскане поливане и т.н. Орехи е добра идея но ако засея орехчето схте покара ли на мен не ми се вярва! Неска минах през градината на центъра в Пловдив има доста разнообразни дървета които ми харесаха. Имаше няколко вида който имаха някакъв плод в които имаше семена. Ще се опитам да ги насея и дано да излезнат! Как се казват дърветата немога да ви кажа няма представа. Утре ще ги насея и ако излезнат ще съобща във форума! Утре ако нямам много работа може да снимам мястото за което писах да го видите и да добиете малко представа! Благодаря ви, чао и дочуване!!!

Link to comment
Share on other sites

  • 3 месеца по късно...
  • Потребител

Преди двадесет години американския танкер "Ексон Валдиз" се натъкна на каменния риф Блай в залива Принс Уилямс. И днес, ако разчовъркате почвата с пръчка ще видите петрол! Страшно бедствие! Това е точна карта на събитието. Разглежда се най-добре на Windows Picture and Fax Viever с лек зуум. Всъщност не е нужно да използувате това, ако не копирате файла.

post-4826-1260004668_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...