Отиди на
Форум "Наука"

ФИЛОСОФСКО СТУДИО


Lion Queen

Recommended Posts

  • Потребители

Здравейте, приятели!

От днес 18 ти октомври стартира инициативата на онлайн списание и форум БГ наука: Философско студио за кандидатстуденти и зрелостници.

Какво представлява инициативата?

Ще провеждаме онлайн дискусии по проблеми и теми касаещи кандидатстудентите и зрелостниците, които ще се явяват на изпит или матура по философия. Темите ще гравитират около материала от 9, 10, 11 и 12 клас - т.е. ще се постараем да обхванем и очертаем всички проблеми от философския цикъл предмети - Психология и Логика, Етика и Право, Философия, Свят и личност.

Участието е ограничено. В дискусиите могат да участват предварително само записалите се и екипа на форум БГ наука. Съответно само записалите се могат да виждат темите.

Каква е целта на инициативата?

Да си помогнем взаимно. Да обсъдим онова, което не разбираме. Да научим нещо ново и да се научим да работим с текстове, да преценяваме и разграничаваме типа проблеми и казуси.

Срок за записване: от 18.10.2009 до 31.10.2009. Бъдещите участници могат да заявят своето желание за участие като го отразят в тази тема или чрез ЛС към някой член на екипа. След това автоматично получават право да виждат и да пишат в темите на Философско студио.

Условия за записване:

Единственото условие е вашето желание за участие. Дори и да нямате намерение да полагате изпити по философия и близките до нея дисциплини пак можете да участвата. Инициативата е напълно безплатна.

На 01.11.2009 Философско студио стартира с следните 4 теми от всеки предмет от философския цикъл

тема 1 - Психология и Логика

Психология на познанието (Усещане, Възприятие, Език, Памет, Мислене, Въображение)

тема 1 - Етика и право

Що е етика? Въведение - Сократ, Платон, Аристотел, Плотин

тема 1 - Философия

Що е философия? Въведение - Талес, Хераклит, Анаксимандър, Епикур, Питагор, Демокрит

тема 1 - Свят и личност

Какво е гражданско самосъзнание?

Темите ще се задават като се дават текстове за прочит и анализ, линкове с информация по проблема и дискусионен въпрос за обсъждане. Ще има срок, който ще варира в зависимост от големината на темата.

Всяка тема приключва след изтичане на срока и дискусията се прекратява, за да се започне нова тема.

Примерен конспект (окончателния ще се формира в зависимост от това какво знаят и не знаят участниците):

Цикъл: Психология и Логика

Въведение

Усещане

Възприятие

Инкстинкт

Език

Памет

Представи

Емоции

Мислене

Съзнание

Безсъзнателно

Развитие на личността

Психология и логика - преход

Предмет на логиката

Логически правила

Съждение

Умозаключение

Доказателство

Логически операции

Логически операции в заключението - индукция

Логически операции в заключението- дедукция

Силогизъм

Операции с класове и формиране на понятие

Заключение

Етика и Право

Въведение - Аристотел - етика и политика

Етичен казус

Понятия на етиката - ценност, благо, добродетел

Етиката в Древногръцката Традиция

Християнска Етика

Етика в будизма

Етика в Исляма

Етика в Далечния Изток - Конфуцианство

Етиката на Ренесанса и Новото време

Съвременни етични проблеми и казуси

Практическа и професионална етика

Норми и правила - преход към Право

Норма

Закон

Собственост

История на държавата

Видове държавно управление

Конституция

История на правовата държава

Философия на правото в древността

Философия на правото в Ренесанса и Новото време

Юридически казус

Конституция на РБ

Европейска конституция и правото в ЕС

Философия

Талес

Хераклит

Питагор

Демокрит

Епикур

Сократ

Платон

Аристотел

Плотин

Августин

Тома Аквински

Пико Дела Мирандола

Бъркли

Декарт

Кант

Бейкън

Хегел

Ницше

Шпенглер

Шопенхауер

Сартр

Фром

Витгенщайн

На всички, които желаят да участват успех и добре дошли!

Дано свършим хубава работа заедно.

Поздрави: Lion Queen

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • Потребители

Поради фалстарта миналата година вече бях изгубила надежда инициативата да се случи - но ето, че имаме един записан участник и за това обявявам "начало"!

Поради фактът, че има само един участник засега ще оставя публична дискусията. Умолявам след като стартираме всички форумни членове да пазят добрия тон, да се въздържат от високомерие или критични коментари, които провокират караници, както и разводняване на темите.

Дано се включат повече зрелостници, за да има смисъл от идеята.

Приветствам mariyann и още утре, най-късно в понеделник ще му подготвя първата тема. :)

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Тема 1

Талес от Милет

Историческа ситуация:

В древна Гърция се обособяват два центъра на философската мисъл: на Изток, в Йония (Мала Азия!), и на Запад, в т. нар. Велика Гърция (Южна Италия и Сицилия.)

През 6 в.пр.н.е. Йония е сравнително развита в икономическо отношение област на Мала Азия. Градовете Милет и Ефес са важни занаятчийски и търговски центрове. Те имат историческото предимство да бъдат люлката на европейската философска мисъл. В гр. Милет живеят и работят основоположникът на гръцката антична философия Талес (7-6 в.пр.н.е.) и Анаксимен (6 в.пр.н.е.). Ефес се прочува с идеите на Хераклит (6-5в.пр.н.е.)

Южна Италия е център на две важни философски школи: Питагорейската и Елейската. Питагор (6 в.пр.н.е.) е една от най-ярките фигури на античната философия и наука. Философската школа, която с основание носи неговото име, е пъства смесица от пъстра смесица от митологични вярвания и умозрения със зачатъци на научно знание.

Полисът Елея, един от издигнатите центрове на Южна Италия, дава наименованието на школата, която със своята своеобразна "отрицателна диалектика" и логицизъм "укротява" неспокойната сетивност на Изтока. Елейските мислители Ксенофан (6-5 в.пр.н.е.), Парменид (6-5в.пр.н.е.), Зенон (5 в.пр.н.е.) остават със своите забележителни философски разсъждния. Взети заедно, питагорейското и елейското учение представяват т. нар. италийска философия, съществуваща почти едновременно с йонийската философия на милетските мислители и Хераклит.

По своята основна насоченост философията от този период представлява една натурфилософия, основните положения на която имат за формален предмет реалните природни неща и явления. Най-отдалечените от индивида обекти - небесните тела, са най-близките, най-интимните предмети на изследване. Дълбок смисъл има убеждението на древния философ, че неговата родина е светът на космологията. Изучаването на небесните тела и явления осмисля рационално усилията на почти всички философи по това време. Натурфилософията тогава обгръща в себе си данните за природата като цло - това, което питагорейците определят с понятието "космос". В този именно смисъл за характерна черта на заниманията на първите философи Аристотел посочва обстоятелството, че техните разсъждения "се въртят" около природата.

Главният проблем в първите философски учения е въпросът за единното начало и неговото многообразие. Формалният израз на многообразието е принципът унифициращ необхватната със сетивата "пъстрота" от явления и неща. Достигането на общото, единството и следователно на принципа на подреждането на многообразните явления е всъщност логосът, а т. нар. завръщане към единната първооснова - справедливостта.

Основното съдържание на философското познание в първите школи се състои в това, че единичното има за твоя същност "нещо" общо, някаква единна основа или природа. Т.е. въпреки непрестанните си изменения нещата притежават някаква вечна и в този смисъл абсолютна природа, която винаги се запазва.

Отделните философски учения представляват по различен начин формалния принцип на единството, или единното начало. Взети хронологично, те изразяват логически отделните степени в развитието на философското мислене. Въпреки зигзагообразните движения общата насока на философското познание е: от една развита предства и неразвита абстракция се отива ествено и логически към по-висша абстракция.

Гениално философско прозрение на първия античен философ Талес се съдържа в простото определение, че една конкретна проява на материята - водата, е източникът и основата на всичко съществуващо. Неговият рационален смисъл утвърждава монизма за научно схващане на света. Фактически свеждането на многообразието до едно-единствено начало и схващането за проявата на единното във външните форми на реалния свят са първата действителна форма на философската абстракция. С това се полага началото на философското познание като такова.

Данните за Талес са оскъдни и противоречиви. Роден е в полиса Милет - едно от най-древните селища на тогавашния цивилизован свят, за което се споменава още в Илиада(ІІ,868). Милет играе важна роля в икономическия и политически живот в Мала Азия. Благодарение на неговата експанзия се основават колонии на север, по брега на Черно море. Той отстоява своята политическа самостоятелност под напора на постоянните заплахи на Персия и Лидия. В самото начало на 5 в.пр.н.е. Милет е превзет от персийците, след което не успява да възвърне предишната си слава.

Животът на Талес се отнася около 624-547 г.пр.н.е. Някои древни автори сочат неговото финикийско потекло, за което свидетелства Диоген Лаерций(І,22). Той е съвременник на персийския цар Кир, лидийския цар Крез и атинския държавник и един от седемте мъдреци на древна Елада Солон. Смята се, че той пръв получава названието мъдрец. Цицерон го оценява като най-мъдрия от седемте мъдреци. Дейността на Талес е многостранна и изключително ползотворна за родния му полис. Той е характеризиран като първия астроном, първия математик, първия философ и т.н. Той се занимава с гражданското устройство, бидейки незаменим съветник на своите съграждани. Те високо ценят неговите знания и способности. Според Аристотел, изхождайки от астрономическите си познания, Талес предсказва богата маслинена реколта, като за целта наема маслобойна и придобива голямо богатство. За времето си той изпъква със своята висока образованост, находчивост и дълбокомъдрие. Приписват му се продължителни пътешествия в Египет, Персия и други развити области на древния свят. Според Диоген Лаерций в Египет Талес е живял сред жреците. Напълно е възможно заимстването на някои естественонаучни данни от египтяните, халдейците и пр. Но не по-малко правдоподобно е, че той "въвежда", така да се каже, логоса в емпиричните данни, с които се запознава, и достига до по-общи заключения.

По всяка вероятност първият философ на Европа е отразил своите схващания в трактати. Обаче още Аристотел, който има навика да изучава внимателно и критически работите на своите предшественици, не е разполагал с тях. Той говори за възгледите на Талес, като се позовава на сведения от други автори. Значително по-късно Диоген Лаерций събрал сведения за живота на Талес, които "хвърлят" светлина върху приноса на основоположника на европейската философия.

Схващанията на Талес спадат към т.нар. натурфилософия, основните въпроси на която се отнасят до природата - това, което по-къно определят с термина "космос". По израза на Аристотел разсъжденията на първите древногръцки мислители се въртят около природата. Поради това той ги нарича физици или физиолози. Показателно е, че произведнията на философите до софистите и Сократ носят обикновено като заглавие "За природата".

Измежду въпросите за учението на Талес голямо значение имат тези от астрономията. Древните автори сочат Талес като автор на научни открития. Хераклит, Ксенофан, Демокрит го представят като пръв астроном сре гърците. той изобразява земята като свободно плаващ върху водата диск. Разливането на р. Нил обяснява с пасатните ветрове и липсата на "изход" за водата при устието. Според свидетелството на Херодот той предсказва слънчево затъмнение, дължащо се на това, че Луната закрива Слънцето. той отбелязва съзвездето Малката Мечка, сбор от единици, предлага начин за измерване разстоянието между корабите в морето, определя размера на Слънцето и пр. И изобщо както сочи Диоген Лаерций, Талес пръв започнал да води беседи за природата.

Древни текстове за Талес:

1. Аристотел, Метафизика І,3.1

Мнозинството от първите философи смятали, че във вида на материята се съдържа единното начало на всичко: онова, от което се състои всичко съществуващо и от което катно от първо се ражда, и в което като последно то загива. То е същината на онова, което се запазва, но на което състоянията се изменят от въздействията. Казват, че то е и начало, и основа на съществата и че нищо не се ражда и не се унищожава, тъй като, така устроена, природата се запазва вечно... При това за количеството и за вида на ткова начало не всички философи говорят едно и също, но Талес, който е основоположникът на тази философия твърди, че това начало е водата (затова и земята се появила над водата). Талес е възприел това мнение, като се ръководил от наблюдението, че всичко се храни от влага и че самата топлина възниква от нея и живее в нея...а също и поради това, че кълновете на всички неща са по своето естество влажни.

2. Диоген Лаерций,І,24.6. Талес както съобщават някои пръв започнал да разсъждава за природата. Той смятал като начало на всичко водата.

3. Аристотел, За небето ІІ,13- Други философи пък смятат, че земята лежи върху водата. Затова ние сме наследили едно много старо учение, което както се разказва, формулирал Талес от МИлет: според него земята се държала над водата поради това, че имала качеството да плава подобно на дърво или нещо от този род.

4. Аристотел, За душата, І.2.9: Изглежда, че и Талес съобразно с онова, което се съобщава за него, е смятал душата за нещо, което се движи, щом като той твърди, че магнитът има душа, защото той привлича желязото.

5. Аеций, За желанията, ІV.2.1.11: Талес доказал, че душата с намира във вечно движение и самодвижение.

6. Аеций, За мненията, І.7.11. Според Талес умът е бог на света и всичко е одушевено и изпълнено с божества.

7. Свидас, 18. Изреченията от Талес са многобройни, но всеизвестно е: "Познай (сам) себе си"

Из Антична философия - антология, Радев,Р.-съставител,автор на студии и обяснителни бележки, С.,Идея,1994.

След като разяснихме кой е първият гръцки философ и какви са били времената и обстоятелствата, когато е творил и работил нека зададем първия въпрос, който ще обсъждаме:

Как се формира абстракция?

Нека използваме примери отвсякъде, но най-вече от древната, гръцка философия. Абстракциите са основния инструмент за философско моделиране и създаване на философска(и научна) теория.

Какво отличава водата като първооснова на всичко съществуващо от битуващата до тогава в древна Елада представа за света като подреден от активните взаимоотношения и действия на различните митологични същества и божества?

Абстра-хирай се от подробностите, които не са ни известни :)

Успех!

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

  • 11 месеца по късно...
  • Потребител

Разликата м/у философията и историята е там, че историята е дълга философията е кратка и получителна.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...