Отиди на
Форум "Наука"

Теория за личността на хан Органа


Recommended Posts

  • Потребители

Хан Органа е споменат от патриарх Никифор, Йоан Никиуски и като възможен прочит на един от пръстените от Малая Перешчепина.

th_ThethreeringsofKhanKubrat-EN.jpg

Пръстените

Пасажът на патриарх Никифор отнасящ се за хан Органа гласи само:

По същото време Кубрат, господарят на уногондурите, племенникът на Органа, въстанал срещу хагана на аварите. Той се отнесъл мтого зле с войската оставена от него и я изгонил от своята земя. Отправил пратеници при Ираклий и сключил с него мир, който т езапаз-или до края на живота си, защото той му изпратил много подаръци и го почел с титлата патриции...
ГИБИ-ІІІ-294

пасажът на Йоан Никиуски пък гласи:

СХХ-47.И когато жителите на Византион чуха тези новини, те казаха: 'Този проект е свързан с Kubratos, ръководител на хуните, племенника на Organa, който бе кръстен в града Константинопол, и приет в Християнското общество в неговото детство и изросъл в имперския дворец. 48, И между него и по-големия Heraclius имаше голяма дружба и мир, и след смъртта на Heraclius прояви същото чувство към неговите синове и неговата съпруга Martina поради благородството, което (Heraclius) показа на него. 49. И след като той бе кръстен с животворно кръщение той преодоля всичките варвари и езичници чрез благодатта на свещено кръщение. Сега казваха това,че  той поддържа интересите на децата на Heraclius и се противопоставя на онези на Константин.

В българския превод в ХИБ Кубрат е даден като Кетрадес, хуните като Мутанес, Органа без промяна. В английския превод се споменават още някои владетели на хуните:

And the emperor Justin (requested) Ziligdes, king of the Huns

named queen Boa, in the language of the barbarians. 62. And this woman, who was a widow, was wise. And she had two young sons, and thousands of Hunnish warriors were under her sway. And she exercised a vigorous rule since the death of her husband, who was named Balach

По интересен обаче е този пасаж:

And subsequently there came a man of the Huns named Jaroks to the emperor Justinian, and he was baptized and became a Christian. And the emperor Justinian was his sponsor at the baptism, and he gave him abundant honours, and sent him back to his own country. Now this man became a vassal of the Roman empire. 67. And when he returned home he told his brother regarding the gifts which the emperor had given him. And he also became a Christian. This Jaroks took all the idols which the Huns worshipped and brake them in pieces, and took the silver wherewith they were covered and burnt them with fire. And all the people of the country of the Huns who were barbarians were wroth, and they rose against him and slew him. 68. And when the emperor Justinian heard of this, he arose and went to war against them, and he sent many ships by the sea of Pontus and many warriors of the Scythians and Goths. And he set Tulilan,225 a valiant general, over the ships. 69. But as for the cavalry he dispatched them by land, and there was a numerous army with Baduarius as commander. And when the inhabitants of the country of the Huns heard (of these forces) they took to flight, and concealed themselves. And the emperor seized their country and made peace with them anew.

70. And in those days there reigned in the country of the Huns a man named Grepes (text-Akraids),226 and he went to the emperor Justinian and became a Christian, he and all his kindred and officers. And the emperor gave him large sums of money, and sent him back to his own country with honour as a vassal of the Roman empire.

В електронен превод е това:

И впоследствие там дойде човек с Хуните - наименования Jaroks при императора Justinian, и той бе кръстен и стана Християнин. И императорът Justinian бе неговия кръстник в кръщението, и той даде на него изобилна чест, и изпрати на него назад към неговата собствена страна. Сега този мъж стана роб на Римската империя. 67. И когато той се върна у дома той каза неговия брат относно подаръците които императора му дал. И той също така стана Християнин. Този Jaroks взе всичките идоли които Хуните почитали и ги  разби на парчета, и взе среброто, с което бяха покрити и ги  изагориха с огън. И всичките хора на държавата Хуновете кой бяха варвари бяха възмутени, и те се издигнаха срещу него и го убиха. 68. И когато императорът Justinian научи за това, той стана и отиде да воюва срещу тях, и той изпрати много кораби от морето на Pontus и много воини на Скитите и Варварите. И той поставя Tulilan,225 храбър генерал, над корабите. 69. Но колкото за кавалерията той ги прати по суша, и имаше многобройна армия с Baduarius като командир. И когато жителите на държавата Хуните чули (на тези сили) те побягнаха и се скриха самите. И императорът завладя техната страна и направен мир с тях наново.

70.И в онези дни там царува в държавата Хуните мъж наименования Grepes (текстовия-Akraids),226 и той отиде при император Justinian и стана Християнин, той и всички негови роднини и длъжностни лица. И императорът даде на него големи суми на пари, и изпрати на него назад към неговата собствена страна с чест като роб на Римската империя.

Във следващия пасаж, в който се споменава владетел са Кубрат и Органа. Доколкото Органа се представя като лице, въз основа на което се определя Кубрат (в случая не става дума за типичните определители: син на... или от селището ...., а е даден като племенник). Иначе казано възможните кандидати са : Jaroks и Grepes.

Свети Теофан, който макар да ползва еднакъв източник с патр. Никифор, сбива текста пропуска да спомене Органа. От друга страна, тъй като неговата хронография обхваща по-голям период, той описва епизода с покръстването на Jaroks и Grepes. При него обаче имената са Гордас (покръстения в Цариград) и Муагерин (брат му) ГИБИ-ІІІ-236. Този епизод се среща и при Йоан Маллала (ГИБИ-ІІ-212:213), като имената са съответно Грод и Мутел (има различия и в длугите имена, но те не представляват иннтерес за темата - командващия виз. флот да речем е Йоан...).

В бълг. превод на Йоан Никиуски вместо хуните е използвано "крал на Мутанес". ХИБ-ІІ-78

Следователно е възможно Органа да е всъщност Горд хана, т.е. име и титла (подобно има и при Паган, наречен Кампаган). "Крал на Мутанес" е възможно пък да е свързано с брата на Горд - Мутел, Муагерин. Доколкото Кубрат се определя като братанец на Органа, то всъщност текста би означавал "крал на страната на Мутел". В духа на патримонаилната теория за държавата, която е типична за европейското средновековие, пособно определяне е съвсем нормално (така се определят напр. Османската империя по Осман, а също Добружда - по деспот Добротица).

За огромно съжаление надписа на пръстена предлага известна вариантност на прочита и е трудно да се изведе с точност името на Органа.

_______________________

Източниците съм посочил по следния начин:

Гръцки извори за бълг. история - том -страници

Христоматия по ист. на Б-я - том - страница

За съжаление от Йоан Никиуски на български разполагам с малкия пасаж за Кубрат, а английския текст така и не ми стигна времето да му направя превод на български. Това, което е сложено е малко бързичък превод и затова съм сложил и английския текст.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Военно дело

Интересно,интересно,но първо ще се запозная с въпроса а после ще кажа.

Засега това ми изглежда доста реалистично.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Аз имам резерви - от хронологически съображения. Разказът на Теофан, много близък до този на Малала, стои под 6020г. Дали е възможно чичото (или вуйчото) и бащата на Кубрат да са активно действащи през 527/8г. при положение, че самият Кубрат е умрял не по-рано от 641/2г., а често се приема и че смъртта му следва да се датира към 665г. Ако приемем, че е починал около 80 годишен, това значи, че трябва да е роден не по-рано от 60-те години на VI в. - т.е. поне три десетилетия след разказваните от Малала и Теофан събития. Според мен това е прекалено голяма дистанция във времето.

И едно уточнение: в българските преводи и издания на Йоан от Никиу имената от интересуващата ни част от текста се предават по различен начин: Кубрат и Органа, Кетрадес и Органа, Кетрадес и Кернака - транскрипцията е в зависимост от схващането на съставителя на изданието по въпроса за идентификацията (а и от други някои съображения, що се отнася до ХИБ). В немското издание на Зотенберг и във френското на Шабо (където са първопреводите на двата етиопски преписа на хрониката), имената са Ketrades и Kuernaka. Точно поради това идентификацията на Златарски не се възприема напълно и срещу нея навремето се изказа Бурмов.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Дали е възможно чичото (или вуйчото) и бащата на Кубрат да са активно действащи през 527/8г. при положение, че самият Кубрат е умрял не по-рано от 641/2г., а често се приема и че смъртта му следва да се датира към 665г.

Като възможност е напълно възможно. Към 631г. Кубрат е посочен като самостоятелен владетел, когато отхвърля аварската зависимост.

Към 527/8 Горд/Грод приема християнството и максимум Мутел/Муагерин поема управлението. Защото за годината ке кпоменава във връзка със събитието и после се говори какво се случило, но не е ясно дали всичко това станало в една години. Доколкото се споменава обаче, че Грод плащал ежегоден данък във волове, а не в пари (за подобно разменно средство имаме и у арабски автор за Денавска България) може да се направи извода, че събитията са се развили в период по-дълъг от година.

Разликата във възрастта между братята е възможно да е голяма. Също така ако са синове на вдовстващата кралица Боа (привел съм само пасажа от Йоан на английски, в който се говори за нея, без този текст: And this woman, who was a widow, was wise. And she had two young sons, and thousands of Hunnish warriors were under her sway,т.е. А тази жена, която била вдовици, била мъдра. И тя имала два млади сина и хиляди хуни, които били под нейна власт), защото в преджождащия събитията с Грод се говори за нея и че имала млади синове, а събитията с нея се отнасят към 6020г., то ще рече, че Грод е направил това в началото на управлението си. И при тримата автори след пасажа за победата на Боа над 2 хунски вожда и сключването на мир с Византия става дума за посещението на Грод в Цариград и за брат му, като от този контекст се налага извода, че това са младите й синове.

От тук, ако в началото на управлението си Мутел е бил около 20г. и е живял до 80г., то това ще рече, че и при най -ранната дата на възкачване ще да е управлявал до 587г. Ако Кубрат също е доживял до 80г. (наследственост) и идем на най-късната година 665, то ще да е роден към 585г.

Разбира се възможно е двамата да са живели по-малко от 80г., но може да са доживяли и до 90г. Освен това:

Бащата на Кубрат може да е бил поставен на трона непълнолетен и дори малолетен поради преврата.

По именника Кубрат е управлявал 60г. (с възможно отклонение 1-1,5г в зависимост от ползвания календар)

Преди Кубрат има невестник Гостун от друг род Ерми, което паказва, че е напълно възможно Кубрат да е заел трона малолетен или непълнолетен, т.е. около 12-16г.

Тъй като смъртта на Кубрат се отнася към управлението на Константин ІІ (641-668), а солидите от огърлицата са сачени към 642-647г., то може да се отнесе смъртта на Кубрат по-скоро към периода на солидите (няма по-късни монети, а едва ли отношенията с Византия били тотално прекъснати за период от 10г.).

Тъй че хронологически е напълно възможно.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Добре, но от твоята сметка (ясно, че това е само приблизително) излиза, че когато трябва да се е родил Кубрат, баща му е бил на около 78г. Не са ли твърде много?

Разбирам, че това е минималното възможно засичане Мутел / Кубрат. Ако последният е починал на ок.80г. към 647г., ако и Мутел е починал на около толкова, ако към 6020 е бил на ок.20г. и ако е управлявал също 60г. подобно на Кубрат, то засичането би било приблизително 20г. и Мутел би бил на 60г. при раждането на Кубрат. Обаче ако-тата са твърде много.

И освен това: защо Кубрат ще го представят като "племенника на Органа", а не като "сина на Мутел (Мугел)", след като баща му - както излиза - е цяла епоха в историята на хуните (оногундурите, българите)?

Искам да бъда съвсем ясен: не казвам, че е невъзможно. Но наличието на възможност само по себе си не е доказателство, че наистина е било така. Възможността отваря въпроса за изследване, но не го решава.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

В случая ставаше дума дали е възможно хронологически.

И освен това: защо Кубрат ще го представят като "племенника на Органа", а не като "сина на Мутел (Мугел)", след като баща му - както излиза - е цяла епоха в историята на хуните (оногундурите, българите)?
Въпрос на гледна точка. Все пак дори да е епоха за българите ,не е било интересно за византийците, а точно те са били авторите. Управлениетона Кормесий и Севар да речем също не е кратко, но виз.автори предпочитат да си изливат душата за автори еднодневки - напр. управлявалия само 40 дни Умор. Да не говорим за Омуртаг - ако не бяха латинските извори и неговите надписи щяхме да мислим, че е сключил 30-годишен мир, дал една ябълка на Василий (І - по сетнишения император) и умрял.

От тази гледна точка за тях е интересен владетел Грод - той приема християнството, троши идоли, след убийството му Византия се намесва военно. После идва Мутел и мира и вече няма нищо интересно за описване. Следващия епизод е отново свързан с Визнатия - покръстването на Кубрат и намесата му във виз. междуособици. Иначе казано е търсена не значимост на владеля за България, а връзката му с Византия. Сходно е положението и с Маламир - известен с това, че екзекутирал покръстения си брат. Другото споменаване за него е във връзка с завръщането на Василий І, като даже името му е сгрешено.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
  • Потребител

Извинявам се, че разбутвам толкова древна тема, но след като в първия превод стои Kuernaka, не е ли логично да се помисли за Ирник?

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Извинявам се, че разбутвам толкова древна тема, но след като в първия превод стои Kuernaka, не е ли логично да се помисли за Ирник?

Ако става дума за звуковата близост с кан Ирника, то стъпваме на много тънък лед. В смисъл и етиопския текст е превод и няма никаква гаранция, че етипоския преводач не е направил същото, като английския в цитираните от мен откъси. В смисъл, че думата може да има съвсем друго звучене. Напр. нашия Воден, който звучи доста близо до Видин си е гръцката Едеса, което обаче звучи много близо до Одеса. Нашият Цариград пък е бил наричан от обитателите му Константинопол, архаизарино Византион, Градът (Полис, което в турска версия е станало Истамбул, побългарено на Стамбул). И както се вижда, звукова прилика няма.

Ако обаче въпроса се поставя хронологически, т.е. Крум и баща му да не са били такива дълголетници, а просто да се говори и за по-раншния владетел, то тогава вече може да се направи и някакво такова допускане. Разбира се ако не търсим същевременно и връзка със сина на Атила.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...