Отиди на
Форум "Наука"

Корейският език


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Корейският език

Корейците говорят и пишат на един и същи език както в Република Корея (РК), така и в Корейската Народно - Демократична Република (КН - ДР).

Езиковото единство на корейската нация представлява един от най - сигурните начини за защита на нейната етническа идентичност и на нейната политическа независимост.

Корейският език става известен в Европа в края на 19 век, Оттогава датира и неговото по - задълбочено изследване. Различни учени го отнасят към различни езикови групи: от индоевропейската до шино - бирманската. Постепенно се затвърждава мнението, че корейският език влиза в състава на алтайските езици, които включват тюркските, монголските и тунгузо - манджурските езици. Корейският и японският влизат в тази група, като самостоятелни езици. За сравнение, последните 2 теории за българския език го поставят в групата на тюркско - алтайските езици или в тази на памиро - ферганските (последната идея принадлежи на Петър Добрев).

Още преди Рождество Христово, корейците употребяват китайски йероглифи (които японците също употребяват и ги наричат “канджи”) и писмения китайски език, който, всъщност, е старокитайски. Корейците (както и японците) произнасят китайските йероглифи по свой начин, което означава, че ползват само китайската система на записване на символи (човек, дърво, гора, книга, Слънце, почивка, планина, река…), без да могат да се разбират, при общуване, с китайците. През средновековието, най - образованите корейци владеят и говоримия китайски език. Корейският език съществува като разговорен, докато писменият китайски играе ролята на класически, тоест - на официален език (подобно на латинския в Западна Европа или на гръцкия в Югоизточна европа, през средновековието). Същото се наблюдава в съседните Япония и Виетнам.

В корея имало опити да се записват литературни и исторически творби на националния език с помощта на китайските йероглифи; така се появяват произведения, писани на “иду”.

През 1446 г, крал Седжонг заедно с група учени създават корейската азбука “хангъл”, състояща се от 10 гласни и 14 съгласни звука (= 24 общо), които могат да бъдат комбинирани по всевъзможни начини. Тази азбука е истинско постижение на тогавашната наука. Нейното създаване допринася за сравнително бързото ограмотяване на цялото население, кодификацията на произведенията на устното народноп творчество, приобщаването към литературния процес на по - широк кръг жени.

Хангъл е удобна системакакто за класическото отпечатване на текстове, така и за компютризацията.

Днес, корейския език има няколко диалекта, като за НОРМАТИВНИ се смятат пхенянският и сеулският диалекти, съответно - в Северна (РК) и в Южна (КН - ДР) Корея.

Най - труден за разбиране, дори за самите корейци, е диалектът, който се говори на остров Чеджу.

До ден днешен, повечето корейци използват лични имена, състоящи се от три китайски йероглифа, които се произнасят, според правилата, установени в нормирания съвременен корейски книжовен език (СККнЕз). Обикновено, първо се произнасят фамилните имена, а после - останалите 2, като едното от тях маркира… принадлежността към едно и също поколение.

Днес, в Корея се наброяват около 300 фамилни имена, измежду които, най - популярни са следните: Ким, И, Пак, Чонг, Хан, Ю, Юн, Канг, Ан, Чанг, Чо, Чхуе.

Кореистиката (тоест - съвкупността от: корейския език, корейската история, литература, география, икономика, култура…) се изучава в много страни в света, вклтючително и в Софийския Университет “Климент Охридски”.

Учените - кореисти са обединени, съответно, в Европейска Асоциация по Кореистика и в Тихоокеанска Асоциация по Кореистика, които, веднъж на 2 години, провеждат свои научни конференции.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Хан - гуул е корейската азбука, чието оригинално название е “хунмин чоонг - ум” (Правилните букви, които да бъдат преподавани на народа). Създаването на тази азбука завършва в 1443 г., по време на управлението на великия цар Седжонг от династията Йи (1392 - 1910; това е управлението на цялата династия!). Нейни създатели са учените от Кралската академия (Чипхйоон - джоон). След три годишни тестове (за удачността и уместността й), тя е официално наложена през 1446 г. Включва всички звукове, присъщи на корейския език.

Корейският език се говори от около 75 милиона души в света, обитаващи предимно Корейския полуостров (45 млн. В Южна Корея + 25 млн. В Северна Корея). Говорят го и корейските общности в Сибир, Китай, Япония, САЩ и на други места.

Макар около 3000 китайски йероглифа (канджи) да се употребяват, все още, в писмената реч - в научната литература и в пресата, няма корейска дума, която да не може да се напише с азбуката хан - гуул (или хан - гъъл?). Тази азбука съдържа 24 базови букви, които се разделят на 10 гласни и 14 съгласни. При съчетанието им, се получават нови 5 двойни съгласни, 11 сложни съставни съгласни и 11 сложни съставни гласни.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Системата от звукове в съвременния корейски книжовен език

Звуковете в корейския език се делят на 2 групи - гласни и съгласни.

От своя страна, всяка от тези 2 големи групи се дели на три подгрупи, а именно: прости, двойни И сложни съставни.

I. Гласни (1 + 2 са основни, базови.

1. Прости гласни:

а, у, о, и, е.

2. Двойни гласни:

оо, уу.

3. Сложни съставни гласни:

я, йо, ю, йоо, ее/ае, йее, уа, уее/уае, ое, уо, уе, ууи/и, уи.

II. Съгласни

1. Прости съгласни:

к, т, п, х, н, ц (?), м, к/г, т/д, п/б, р/л.

2. Двойни съгласни:

кк, тт, пп, сс.

3. Сложни съставни съгласни:

ц (?), с/ш, ч, нг, дж/дз.

III. Гласни - срички.

Малкото декоративно кръгче, поставяно над или встрани - вляво от гласната, я превруща в сричка - в дифтонг (двугласна). Самото кръгче няма фонетична стойност.

Примери: ю, юу, йе, йее, уее, я, оо…

IV. Гласни - срички + крайна съгласна.

Съгласната се поставя под гласната - сричка.

Примери: уум, ак…

V. Начална съгласна + крайна гласна.

В този случай, съгласната се поставя на мястото (вместо) декоративното (и фонетично незначителното) кругче.

Примери: кее, на, ри…

VI. Начална съгласна + гласна + крайна съгласна.

Крайната съгласна се поставя под началната съгласна и гласната.

Примери: хан, гуул/гъъл…

VII. За произношението.

Съгласна, “срещаща” друга съгласна или пък гласна, често сменя фонетичната си стойност. В писмен текст, думите се пишат така, както следва да бъдат произнасяни. Но фонетичната транскрипция е приблизителна.

VIII. За методологията на записването и на четенето.

Сричките (но така също - изреченията или по - голям текст) се изписват, в колони: отгоре - надолу и отдясно - наляво.

Колкото и голяма да е сричката, всички срички се изписват с еднаква големина. Тоест, заемат еднаква площ (едно квадратче).

Изречението може да бъде изписвано както в колони, по описъния начин, така и в редове: отляво - надясно и отгоре - надолу (по европейски).

За сравнение, на японски, се пише по същите два начина.

IX. Фонетични комбинации.

Различните комбинации между множеството гласни и съгласни дава 11 172 (теоретични) графични срички. Една малка част от тези възможни комбинации, обаче, са употребими, в действителност. Цифрата на действителните срички е почти нищожна. Едва, някакви си, 2350 броя.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

I. Конструкция на корейското изречение

Така както в латински и в японски, глаголът (сказуемото) се поставя в края на изречението.

Конструкцията на корейските фрази (изречения) изглежда по следния начин:

Местоимение/лично или съществително име (подлог) + пряко допълнение + непряко допълнение + глагол (сказуемо).

Пример:

На - нуун + оомоони - еке + п’йоонджи - руул + ссуу - нда.

Аз + майка - (ми) - на + писмо + пиша.

(Аз) пиша писмо на майка си.

Или - Иван пише писмо на своята майка.

Йошиджи сан (почитаемият) + майка си - на + писмо + дълго + пише.

(Като тук не е ясно дали Йошиджи пише голямо писмо или писането му отнема много време.)

Детерминантите (определителните членове) се поставят задължително преди думата, която определят/детерминират.

Пример:

Ман - уун хаксеенгдуул -и оорйоо - ун хангугоо - руул мееу йоолшимхи бееу - нда.

Много (множество) + студенти + трудният + корейски (- език) + твърде + усърдно + изучават.

Прилагателно име + съществително име (подлог) + прилагателно + съществително (пряко допълнение) + определение + определение (и двете са сказуемни определения) + глагол (сказуемо).

Множество (Много, Премного, Безброй) студенти изучават твърде усърдно трудния корейски език.

II.Базови (основни) изречения. (Кибон мунджанг)

1. Съществително име (подлог) + определение + спомагателния

глагол “И - да”/”Ани - да

(“Съм”/”Не съм”)

Игоос - и джадонгч’а - и - да. Това е автомобил/кола.

Игоос - и джадонгч’а - га ани - да. Това не е автомобил/кола.

Куугос - уун ч’еексанг - и - да. Това е маса/бюро.

Куугос - уун ч’еексанг - и ани - да. Това не е маса/бюро.

(И вие посочвате татамито, да речем… Треньорът ви ще бъде силно впечатлен от вашата проницателност.)

Джоогоос - уун мун - и - да. Това - там - е врата.

Джоогоос - уун мун - и ани да. Това - там - не е врата.

Ноо - нуун хаксеенг - и - да. Ти си студент(ка).

Ноо - нуун хаксеенг - и ани - да. Ти не си студент(ка).

Куу - нуун ууиса - и - да. Той е лекар/доктор/медик.

Ибун - уун ууиса - га ани - да. Тази личност - тук - (Той) не е лекар/доктор/медик.

2. Съществително име (подлог) + допълнение + глагола “Тое - (н)да”

(“Превръщам се (в)”/”Ставам (на)”

На - нуун хакджа - га тое - нда. Ставам учен (човек).

(А не - хакер!)

Мул - и ооруум - и тое - нда. Водата се превръща в лед.

Оорум - и мул - и тое - нда. Ледът се превръща във вода.

3. Съществително име (подлог) + допълнение + спомагателния глагол

( за качество ???) “да”/”та” (“Съм”) + определителен член

Определителният член в английски и френски е предпоставен -

“The”/”Lе”, “Lа”. Пише се отделно от думата.

Определителният член в българския език е задпоставен. Пише се слято с думата, която предопределя. (Пролетта = пролет + та. Като наставка, но не е само наставка, а и - определителен член.)

Сан - и ноп - та. Планината е висока.

Пада - га ноол - та. Морето е обширно.

Ккоч’ - и йеппуу - да. Цветето е ккрасиво.

Ч’еег - и писса - да. Книгата е скъпа. (Цената на книгата е висока.)

Налсси - га ч’уп - та. Студено е.

На френски, буквално - Прави студ(ено).

Налсси - га топ - та. Топло е. (топ = топло)

На - нуун баппуу - да. Зает съм.

(Кажете това на треньора си, когато ви накара/накаже да правите лицеви опори! Ама, ако разбере какво му казвате… не искам да съм наблизо.)

Пее - га коп’ уу - да. Гладен съм. (Коремът ми е празен/ме стърже.)

Мог - и маруу - да. Жаден съм. (Моето гърло е сухо.)

Моори - га ап’уу - да. Боли ме главата. (Главата ми се мъчи.)

4. Съществително име (подлог) или елиптично (безподложно, в случая) изречение + непреходен глагол за действие

Ккоч’ - и п’ин - да. Ццветето се разлиства.

Джооки сарам - и о - нда. Оттам се задава (идва насам) един човек (някой).

Пи - га о - нда. Вали. (Пада дъжд.)

Аки - га ун - нуунда. Бебето се усмихва.

Парам - и пу - нда. Вятърът духа. (Духа вятър, Духа. Подухва)…

На - нуун (джам - уул) джа - нда. Аз спя. (Спя.)

5. Съществително име (подлог) + глагол + наречие или прилагателно име

Кич’а - га ппалли - нда. Влакътсе движи бързо.

Минсуг - уун куулсси - руул йеппуу - ке ссуу - нда.

Мунсуг/к пише красиво букви/йероглифи.

Ч’оолсу - нун пуроо - руул джал ха - нда.

Ч’оолсу говори добре френски език.

(френски език = пуроо - гуул. А на японски = фурансу - го)

И паджи - га нее - ке аджу джал ман - нуунда.

Този панталон ми стои (отива) прекрасно.

Мишел - уун теедан - хи оорйоо - ун пооп - хаг - уул

конгбу - ха - нда.

Мишел изучава право (което е) - много трудно (за изучаване).

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Територия

Корейският полуостров е разположен в Североизточна Азия, граничи с Китай и Русия на север. През 1948 година полуостровът е разделен между Южна Корея и Корейската НДР (Северна Корея). Южна Корея е разположена върху площ от 99 221 кв. км, територия около два пъти по-голяма от Швейцария. Сеул е столица на страната, състояща се от девет области. Други големи градове са Пусан, Тегу, Инчон и Квангджу.

Релефът на страната е изключително разнообразен, като около 70 % от него е планински. Океаните, заобикалящи полуострова, са основно средство за препитание и отдих за корейците. Бреговата линия е осеяна с над 3000 островчета.

Най-дългата река на полуострова - Амноканг (790 км), е разположена в северната му част. Един от главните водни пътища на юг е река Хан-ганг, която минава през Сеул и се влива в Жълто море.

История

Един поглед към 50-вековната история на Корея разкрива победи и трагедии, успехи и борби, които са способствали изграждането на съвременна Корея и съвременния кореец. Един забележителен факт изпъква при този исторически поглед – Корея е била управлявана предимно от стабилни и продължително властващи династии. Повечето от тях са управлявали 500 и повече години.

Десетилетие след войната в Република Корея се установява стабилност и страната започва своето забележително възстановяване и развитие. Три десетилетия по-късно Южна Корея е модерна индустриална нация.

Днешните корейци са горди с миналото на своята страна, но разглеждат ролята и репутацията на Корея от исторически по-съвременна гледна точка. За да разберете съвременна Корея – нейния народ, култура, история и икономическите и политическите реформи в страната, е необходимо да се вгледате в цялостната история на държавата.

Население

Южна Корея има хомогенно население, независимо от миграциите на китайци, монголци и японци. Корейците са запазили етническите и културни особености, които съставляват тяхната уникална идентичност. Смята се, че исторически корейците имат общи корени с българските племена, които населват България преди около 1300 години.

Към края на 2001 година Корея има 47 676 000 души население при плътност 479 души на кв. км. Населението на Северна Корея е 22 175 000. През 60-те години на 20 век населението на Южна Корея нараства с 3 % годишно, а през 70-те - с 2 % годишно. Днес процентът е 0.6 годишно и се очаква през 2023 година да спадне до 0 %. Този спад отчасти се дължи на нарастващия брой работещи млади жени.

Бързата индустриализация и урбанизация през 60-те и 70-те години е съпроводена с продължителна миграция от селата към градовете, особено към Сеул. През последните години все повече хора започват да се местят към предградията на Сеул.

Език

Корейският език се употребява от около 60 милиона души, населяващи полуострова и прилежащите му острови, както и от около 1.5 милиона, живеещи в други части на света.

Корейският език е от урало-алтайската езикова група, която обхваща една тясна ивица, започваща от Корея и Япония, минаваща през Монголия и централна Азия и достигаща до Турция. Корейският не е тонален език и има аглутиниращи и полисинтетични елементи.

Религия

В Южна Корея е разпространен широк спектър от религии. Будизъм, християнство, конфуцианство, ислям и множество други местни религии съществуват в Корея. Независимо че нямат доминиращо течение, всички те оказват влияние върху съвременната култура.

Образование

Образованието лежи в основата на корейското икономическо развитие, то обучава и осигурява човешките ресурси, необходими за бързия индустриален и икономически растеж.

Образователната система е многостепенна и обхваща основно училище (6 години), средно училище (3 години), гимназия (3 години) и колеж (4 години), както и различни следдипломни и професионални програми.

Правителството премахна част от ограниченията за обучение в чужбина. Новата политика стимулира преподавателите да се възползват от възможностите за придобиване на допълнителни квалификации в чужбина.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Korean Survival Course Sample

You will now be given a series of words. It will take you little more than a minute to see for yourself how quick and easy it is to learn. The words just stick in your memory without effort through VISUAL ASSOCIATION!

INSTRUCTIONS

Korean words will be presented like this: the Korean for CHICKEN is TAK. You should imagine a CHICKEN filled with TACKS, in your mind, AS VIVIDLY AS YOU CAN, for 10 seconds. Unless you picture the image for the full 10 seconds, you will not experience for yourself how amazingly effective the method is.

BEGIN SAMPLE

The Korean for PEA is WAN–DU–K'ONG

Imagine you want to see King Kong eating peas.

The Korean for CHICKEN is TAK

Imagine eating a chicken filled with tacks.

The Korean for BREAD is BANG

Imagine every time you bake bread, you hear a big bang.

The Korean for WATER is MOOL

Imagine you can take a mule to water, but you can't make it drink.

The Korean for MILK is OOYOO

Imagine asking a waiter "Who's going to give me milk, who, you?".

The Korean for TEA is CHA

Imagine you charge a fortune for tea - a cup of char.

The Korean for FRUIT is KWA EEL

Imagine you are quite ill after eating bad fruit.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Глобален Модератор

Корейският език става известен в Европа в края на 19 век. Оттогава датира и неговото задълбочено изследване. Различни учени го отнасят към различни езикови групи: от индоевропейската до синобирманската. Постепенно се затвърждава мнението, че корейският език влиза в групата на алтайските езици, които включват тюркските, монголските и тунгузо-манджурските езици. Корейският (както и японски език) влиза в тази група като самостоятелен език.

Още през периода пр.н.е. корейците използват китайски йероглифи и писмен китайски език (който всъщност е старокитайски език). С китайски йероглифи се пишат философски и географски съчинения, астрономически и поетологични трактати, а също така се създават произведения на корейската поезия и проза. Въпреки това корейците произнасят китайските йероглифи по свой начин, което означава, че те използват китайския език само като система за записване, без да могат да общуват и да се разбират с китайците. С времето това се променя, като през Средновековието най-образованите корейци владеят и говоримия китайски език. Корейският език съществува като разговорен, докато писменият китайски играе ролята на класически, официален език (подобно на латинския в Западна и Централна Европа през Средновековието). Това се наблюдава и в съседни Япония и Виетнам. То се обяснява със значителното културно въздействие, което оказва тогавашен Китай върху съседните страни. Употребата на корейския език е била повсеместна; в страната се правят опити литературните творби да се записват на националния език с помощта на китайски йероглифи - по този начин се появяват произведения, записани на иду.

През 1446 г. крал Седжонг заедно с група приближени учени създават националната азбука хангъл, която се състои от 14 съгласни и 10 гласни, които могат да се комбинират по много различни начини. Ясна и точна, тази азбука представлява сериозно постижение за тогавашната наука. Нейното създаване допринася за бързото ограмотяване на цялото население, кодификация на произведенията на устното творчество, приобщаване към литературния процес на голям брой хора (предимно жени).

Хангъл е удобен както за класическотo отпечатване на текстове, така и за компютъризацията.

Днес корейският език има няколко диалекта, като за нормативни се смятат пхенянският и сеулският диалект, съответно в Северна и Южна Корея. Най-труден за разбиране е диалектът, който се говори на остров Чеджу.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Знам, че е доста оффтопик, но някой да има идея за свестен курс по корейски, японски, китайски и принципно азиатски езици??? :please:

Много благодаря за статията!!! :worshippy::bear_laugh:

Давай още - Пали - палиии! :bash:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Anahronia, тук има теми за японския, за арабския...

Обаче уроците по арабски няма да ги водя аз.

Тук има потребители, които са по-навътре в този език...

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тази тема в Дао БГ - сайта за бойни изкуства* - беше пусната заради една моя приятелка, тренираща таекуондо при корейски майстор в София. Тя искаше да блесне със знания по езика. Във Франция попаднах на учебник и преведох малко.

---

* http://daobg.com/

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребители

на корейски знам следните думички - татко - абуджи (нещо такова звучи) бързо-бързо - пали-пали, и Пхе-ха - ваше величество :animatedwink: Обаче ми прави впечатление звучността на корейския език, когато гледам корейски филми, че е някак дълбока и богата като при турския език по-скоро а не като при другите азиатски езици... Като слушаш корейци да се карат е същото като да слушаш турци да се карат - мелодията на езиците е сходна, много ми допада - на теб, Историк това правило ли ти е впечатление?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Да, приличат си по прилепването на срички - в корейския, в турския и в унгарския. Донякъде - и в китайския.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Относно съгласните, които си дал, то нямат двойно т, а е двойно г. Това е звук доста труден за изговаряне.

Доколкото научих, буквите в миналото са били 28, а сега са намалели до 24. Иначе, клавиатурите им притежават 33 символа (някои се въвеждат с Shift).

Казваш, че "Самото кръгче няма фонетична стойност.", но това не е винаги вярно. Самото гръгче, поставено в края на сричката се изговаря като "нг".

Като преглеждах текстовете ти (не особено подробно), то видях "руул". Неправилно - произнася се "ръл". Монголците нямат звук "ъ".

Освен това не знам, дали каза, че "р" и "л" се пишат с една буква, а и са близка по звучене.

Сред религиите най-застъпени са Будизъм и християнство, а останалите са доста по-малко. Всъщност в градовете можеш да видиш множество църкви, но не и джамии. Именно и затова два от националните им празници са "Рожденния ден на Буда" и "Коледа".

Татко не е абуджи, а абоджи.

Някои от песните им звучат като типични маанета, така че приликата с турсия, може би не е случайна. Обаче, турският ми се струва доста по-твърд.

Някъде ми се струва, че прочетох че каза че членуването е в началото на думите. Би ли си проверил информацията, защото май е в края.

Ето нещо забавно:

Корейски: доро Руски: дорога

Корейски: палле Български: пере

Особено във второто не търсете връзка - това е само случайно съвпадение. При това Корейците имат няколко е-та.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Хуз, имаш ли идея къде аматьори могат да учат корейски (курс някакъв), без да записват корейска филология??? Много искам да се запишем на такъв курс с гаджето. Много красив език. А още едно дума знам - тульче - две.. Ъъъ аз не знаех как точно се произнася татко понеже от един филм са познанията ми а там явно доста бързо и разговорно са говорели!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Xyz, имаш ли идея къде аматьори могат да учат корейски (курс някакъв), без да записват корейска филология??? Много искам да се запишем на такъв курс с гаджето. Много красив език. А още едно дума знам - тульче - две.. Ъъъ аз не знаех как точно се произнася татко понеже от един филм са познанията ми а там явно доста бързо и разговорно са говорели!

За съжаление нямам представа за такъв курс - не съм се и опитвал да търся. Всъщност аз посещавам един курс в момента, ама той е в Корея...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
:groupwave2::punk: ТИ СИ В КОРЕЯ - супеерр. Като си дойдеш (ако си додйеш) ще направиш курс по корейски за начинаещи и ние ще се запишеммм!
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...