Отиди на
Форум "Наука"

Новата машина


Recommended Posts

  • Потребител

Новата машина - КОМПЮТЪР ДНЕС

Автор: Костадин Иванов Вълков 2010 – 2011г.

Студент „Икономика на туризма” ВУЗ „Земеделски Колеж”

Увод:

Днес животът ни без компютърни техногии е немеслим. Компютърът се използва за E-mail, Факс, Филми, Игри, Наука, Графика, Реклама и още хиляди приложения.

Глобалната мрежа е не само място за информация а е и база от данни на хиляди информационни глобални фирми и организации. Дори движението на пари и капитали (преводи банкови операции, разплащания, финанси) се осъществява изцяло на компютърни основи (специализирън банков софтуер). Информатиката се явява осавно движещата сила на тези процеси. Информатиака е единствената наука (предмет на наука) която се развива и обновява постоянно даже почти ежедневно. Като основен проблем на науката информатика се явява бързоравзиващие те се софтуери и технологии базирани на компютърна основа.

Информатиката има основна сила да развива човешката логика и мисъл. Информатика спомага на хората занимаващи се с ная да са по организирани и по стратегически систематизирани в живота си. Освнона форма на информационните процеси и информатиката се явяват езиците за програмиране (движеща сила за развитие на информационните процеси). Днес са ни познати много и разнообразни компютърни езици. Те са много по видт и приложение, някои са систематизирани и целенасочени.

(Основен въпрос ? ) Какво е език за програмиране.

Езикът за програмиране е система от машинни команди (кодове и алгоритми) , които подредени и на писани в дадена систематезирана форма формират обрзуване то на програмни редове, които пък формирът образуването на даден софтурер, който спомага компютърът ви да извършва и решава определени команди и функционални задачи насочени към решаването на даден машинан проблем. Езикът за програмиране осъществява основният диалог между човекът и неговата машнина наречена компютър. Това е все едно да живееш в друга държава и ти се налага на научиш тамощният език за да оцелеш в дадени ситуации, комуникационни процеси и диалози в дадената среда.

Алагоритмита са основанта движеща сила на програмирането.

Пример за алгоритъм (програмен код).

#define MySQL_HOST "localhost"

#define MySQL_USER "ChangeME"

#define MySQL_PASS "ChangeME"

#define MySQL_DATA "Cexample"

MYSQL_RES *res;

MYSQL_ROW row;

int TabMe = 0;

void eprint(int b, char *fmt, ...);

void ShowError(char *x, char *e);

void StartHtml();

void GetBirth(int x);

void GetAddress(int x);

void GetPhone(int x);

void GetShowAll(int x);

int StartQuery();

Исторически данни#

Алгоритъм е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се означава крайна поредица от инструкции или изрично описание на постъпкова процедура за решаване на даден проблем, често свързан с изчисление или обработка на данни. По-строго казано, алгоритъмът е ефективен метод, който при даден списък от коректно дефинирани команди за изпълнение на задача и зададено едно начално състояние преминава през коректно дефинирана поредица от последователни състояния и завършва в едно крайно състояние. Преходът между състоянията не е задължително да е детерминиран: някои алгоритми известни като вероятностни алгоритми съдържат в себе си случайност.

Частичната формализация на понятието започва с опитите да се реши 10-тия проблем на Хилберт „Задача за разрешимост на диофантово уравнение“, поставен от Давид Хилберт през 1900 година на Втория световен конгрес по математика в Париж.[1] Последващите формализации представляват опити да се дефинира „ефективна изчислимост“ (Клини 1943:274) или „ефективен метод“ (Росър 1939:225); включват рекурсивните функции на Ербран-Гьодел-Клини от 1930, 1934 и 1935 година, ламбда смятането на Алонсо Чърч от 1936, „Формулировка 1“ на Емил Пост от 1936, и машината на Тюринг от 1936-7 и 1939 година.

Chapter I Финанси и копютри (основни връзки)

Финансите и финансовите процеси са тясно свързани с информационни техногии.

Компютрите спомагат за предвиждането на финансови кризи, печалби, изчеслаяването на индекси и конкурентност. Дават основни данни за състояния на пазари и цени. Изчеслявът дори необходимоста на свиването на празара контролът му и определят човешкият фактор (необходимот от съкращения или назнъчаването на повече персонал). Статестическите компютърни масивни данни са основаната и тясна въска (компютър и финанси). Базите от даннни пазят информацията на дадените областни финансови процеси. Като спомагът за даването на основни статестически оценки и аналици. Пример за световна връска (компютър и финанси) е борасата на ценните книжа, акционерните дружества и валутните предприятия.

Пример: (характеристика на счетоводна програма)

• Програмата е една, няма модули и интегрира обработката на счетоводните данни, складовата /материална/ отчетност и амортизации на ДА. Данните за заплатите само се осчетоводяват автоматично.

• В програмата няма приключване на период - месечен или годишен Месечно някои сметки за общи разходи счетоводно се приключват, ако това не е извършено още при въвеждане на документа, но от програмна гледна точка нищо не се приключва Това с пълна сила важи и за годината Тази характеристика на програмата, позволява да се в ъве:кдат документи и да се извеждат справки в произволни периоди. Например може да се въвеждат данни едновременно за 2000 и за 2001 г. В същото време може да се извежда оборотна ведомост за 1999 или от 1998 до 2001 г. Най-общо казано всички данни са на разположение във всеки момент за желаните действия с тях.

• Всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във всеки момент Няма необходимост да се извършват сторниращи или деосчетоводяващи операции за да се премахнат без последствия слуайни или логически грешки Сторниращи операции се налагат на практика само, ако се засяга предадена информация извън фирмата - например предаден регистър за ДДС, като в тези слуаи, това не са само операции, а са документи-дебитно и кредитно известие или анулирани фактури Сторниране ще се налага и ако се работи в два или няколко отдалечени офиса и те не са свързани в мрежа работеща в реално време.

• Фактите в документи засягащи складовете също са достъпни за корекции, но не винаги Програмата сама създава логически връзки и блокирания между документите и фактите в тях и няма да позволи корекции, които нарушават тази логика. Например не може да се правят корекции във фактите във фактура за доставка, от която вече има изписвания. Няма да се позволи изписване на материали без наличност т.е. няма да се позволи получаване на червени наличности. При продажбите пък се следи всяка доставка, която се засяга как се изчерпва и какъв е процента на печалбата. Има вградени още редица контроли, които няма да позволят създаване на несъответствия във веригата на документите.

• Данъчно признатите документи са фактурите и затова тяхната обработка е перфектна. Осигурено е максимално възможното ниво на автоматизация и контрол за верност и валидност на данните. От въведените фактури се полуават всички справки за отчитане на ДДС вкл. дискетата и справката декларация.

• Фактурите за покупка се въвеждат, като на екрана те се виждат, като копие на хартиения документ Това видимо съответствие премахва много или всички слуайни грешки. При въвеждането на фактурите и създаването на нови елементи засегнатите номенклатури се попълват автоматично. Това са контрагенти, подотчетни лица, материали, услуги, складове, сметки, регистър покупки. При въвеждането на който и да е атрибут от фактурата, непрекъснато се осигурява информация за наличието на подобни елементи с въвежданото в момента и може да се избира. В момента на въвеждането на данните, може едновременно да се гледа и оборотната ведомост на засегнатия склади всички номенклатури От тях може да се пренесе желан елемент с двоен клик върху/него или с Drag & Drop. Веднъж въведено осчетоводяване на даден тип фактура при повторение на ситуацията се предлага автоматично. При въвеждане на осчетоводяването във всички случаи се предлагат и салдата по сметките и то след текущата операция. От всяка въведена фактура може да се направи нова и с корекции копието да се приведе към новото съдържание. Всяка фактура за покупка може да се преобразува в друг тип документ например да стане фактура за продажба или искане за изписване на материали или складова разписка.

• Фактурите за продажба е най-добре да се създават и печатат директно от програмата, а не първо да се пише на хартията и след това да се въвеждат. При създаването на фактурите за продажба са предвидени всички възможни автоматизации посочени при фактурата за покупка.

• Въвеждането на фактите в документи свързани с материалната отчетност може да се автоматизира напълно, ако използвате баркод четец за избор на стоката чрез шрих код. Програмата може сама да генерира, запаметява и отпечатва етикети с шрих код съдържащи и цялата необходима информация.

• Осчетоводяването на заплатите е автоматично, ако се използва програма за заплати, която генерира осчетоводяване в текстов файл или се използва нашата програма за заплати. Този файл чрез един Импорт се записва Work Flow. Това се извършва за 1-2 минути месечно.

• Амортизацията на ДА се изчисляват и осчетоводяват автоматично от Work Flow и работата по този проблем също се свежда до 1-2 минути месечно.

• Голяма част от разплащателните документи са свързани с фактурите и програмата може да ги генерира напълно автоматично, от данните за фактурите включително с всички счетоводни операции. При плащанията по сметка може да се постигне, още по-висока степен на автоматизация, ако се използва банков софтуер за онлайн раз плащания. Тогава въз основа на данните получено по модем от банката програмата може да генерира всички нареждания.

• Исканията за изписване на материали могат да се създават самостоятелно или чрез преобразуване на фактурата за покупка или складовата разписка. Може д а се генерират автоматично на база на въведените рецепти за производството на всяко изделие. В тази връзка за всеки елемент от номенклатурите-материал и, изделия, ДА, ММП и услуги може да се създаде рецепта за неговото производство. Тези рецепти и продадените изделия позволяват автоматично да се генерират искания за полагащите се суровини или да се извежда калкулация за стойността или себестойността му.

• Work Flow води валутни сметки с автоматична преоценка на валутата в края на месеца и осчетоводяване на курсовите разлики по 624 и 724. За тази цел се поддържат курсовете на основните валути. Предоставят се всички курсове от 1991 до датата на закупуване на програмата.

• В програмата справките се генерират на база на всички или на избраните документи. От своя страна документи могат да се търсят и избират по различни условия и то в режим на добавяне и изключване от списък. Избирането на документите по даден проблем е достатъчно за извеждане на оборотна ведомост в натура, движение по сметки и оборотна ведомост по сметки. В този смисъл в програмата няма специални опции за справки и в същото време няма справка, която да не може да се получи. Философията е елементарна - има документи по проблема има справки, няма документи няма справки. Това е съчетано с огромна скорост на изчисление и перфектна визуалност на справките в цифров и графичен вид. Когато са в цифров вид справките се представят в табличен вид и се печата чрез Print Preview. Всяка таблица от своя страна може при желание да се експортира в Ехсеl.

• Таблиците с данни/справките/ са активни, но цифрите в тях могат във всеки момент да се "разгънат" обратно от кои точно счетоводни операции са съставени, операциите от кои документи идват и накрая, документите какво представляват и документите да се коригират. Т.е. във всеки момент от крайните резултати може да се разглеждат въведените документи и то така, както са на хартията или както са създадени и да се извършат необходимите корекции. Във всички документи е предвидена възможност за въвеждане на няколко различни по смисъл текстови информации Например- забележка в счетоводните операции, коментар към количествата, коментар към същността на документа, коментар за сделката. Към основните документи е предвидена възможност да се създава или да се отвори произволен по сложност текст от файл в RTF формат. За тази цел в програмата е вграден редактор, който притежава и възможности за форматиране и собствено превю. С тези файлове могат да се извеждат гаранционни карти, сертификати за качество, договори и т.н. Фактите от фактурите могат да се прехвърлят автоматично в тези файлове.

• В програмата са предвидени специални форми, в които чрез формули всеки сам може да се създават произволни по сложност справки свързани със сметкоплана. Така са създадени Баланса, ОПР, ОПП, сооствен капитал и др. Цифрите получени в тези справки могат във всеки момент да се разгледат от кои документи са получени. Тези форми наречени финансови калкулации се използват и за разпределение на общи разходи пожелан от потребителите алгоритъм..

Chapter II Съвременно устройство на компютър

Компютър

Суперкомпютър Колумбия, намиращ се в Изследователски център Амес, НАСА.

Компютърът (или електронноизчислителна машина) е машина за автоматизирани изчисления, която е построена от електронни елементи. Нейното основно предназначение е обработка на информация (данни), представени в цифров (дигитален) вид. Тази обработка се извършва съгласно някакъв алгоритъм, представен в компютъра като програма. Програмата е последователност от инструкции, които водят до решаването на някакъв конкретен проблем или клас от проблеми.

Първите електронноизчислителните машини са създадени с появата на електронните технологии в края на Втората световна война. И преди това са съществували изчислителни машини, но те са от механичен тип.

Класификация на компютрите

Класификация според предназначението

• Суперкомпютър - извънредно бърза машина

• Мини суперкомпютър

• Клъстер - множество отделни машини, работещи под управлението на специализирана програма обединяваща тяхната мощност

• Мейнфрейм компютър - предназначен за централизирана обработка на големи масиви от данни и едновременна работа на 100 и повече потребители

• Бизнес сървър

• Миникомпютър - многопотребителска машина, способна да обслужва едновременната работа на 10 и повече потребители

• Работна станция - специализиран мощен компютър

• Персонален компютър - обикновено предназначен за операции, изпълнявани от един човек

• Лаптоп

• PDA

• Контролер - тясно специализиран за изпълнение на определена дейност, обикновено се вгражда в по-сложен уред

Тази класификация е доста неопределена по характер. Това е така, защото непрекъснато се откриват нови приложения на компютрите. Това, което до преди няколко десетилетия е било непосилно за персоналния компютър, днес може да е част от ежедневието на домашния потребител. Затова границите между горните термини е неясна и се променя с времето.

Класификация според технологичното изпълнение

Технологиите за изработка на компютри са се променили много от първоначалното им създаване. Първите компютри са били изцяло механични. През 30-те години на XX век се въвежда използването на релета, а през 40-те Джон Атанасов и Клифърд Бери създават първия електронен компютър(ABC). От 60-те досега компютрите са изцяло транзисторни. Освен тези основни технологии, в развитието на компютрите е имало опити и с други доста екзотични такива. Например, за икономическо моделиране са били използвани канали с различни стеснявания, през които тече вода.

Днес се разработват нови технологии, които да увеличат производителността на компютрите. Ето основните от тях:

• Оптичен компютър

• Квантов компютър

За класифицирането не е толкова важна технологията на изработка, колкото са например функциите, които изпълнява компютърът. Изключение правят единствено квантовите компютри, тъй като тяхната технология би позволила дотолкова да се увеличи скоростта на обработка на информация, че това ще доведе до качествено нови функции на компютъра.

Приложения

Първите електронни компютри са били много скъпи и големи — с размерите на стая.

Това ограничавало тяхната употреба само до научни изчисления, често за военни цели. ENIAC например е бил създаден за балистични изчисления, но по-късно е използван за проверка на конструкцията на водородната бомба. Това изчисление, проведено от 15 декември 1945 до януари 1946, включило над един милион перфокарти с данни, и показало, че водородната им бомба не би работила както трябва. (Много от съвременните суперкомпютри също се използват за симулации, включващи ядрени оръжия.) Британският Colossus пък е използван за разбиване на вражеските кодове през Втората световна война.

С развитието на универсалните компютри приложенията им стават практически неизчерпаеми. Основната им функция си остава обработката на данни, но тя придобива много мащабни размери — особено след създаването на глобалната мрежа Интернет. Информацията става все по-важна част от живота на хората, а с това и самите компютри. Развитието на комуникациите и натрупването на огромни количества информация довежда до необходимостта тя да се систематизира. Проектът Уикипедия например има за цел да систематизира знанията на човечеството на едно място и да представи максимално ясно за читателя информацията.

Устройство на компютъра

Почти всички съвременни компютри са изградени съгласно архитектурата, описана от Джон фон Нойман. Според нея компютърът се състои от три основни компонента: процесор, памет и входно-изходни устройства.

Следва кратко описание на основни съставни части на един съвременен персонален компютър:

Процесор

Основна статия: Процесор

Сърцето на компютъра е процесорът, наричан още Централен процесор, (ЦПУ) (Central Processing Unit, CPU). Той управлява работата на всички останали устройства и изпълнява самата програма (намираща се в паметта на компютъра). Състои се от аритметично-логическо устройство (АЛУ), управляващо устройство (УУ) и регистров блок (РБ).

АЛУ изпълнява целочислените (събиране, изваждане и т.н.), логическите (И, ИЛИ, НЕ) и сравнителните операции.

Управляващото устройство следи къде се намира следващата за изпълнение инструкция в паметта и се грижи резултатът от изпълнението на инструкцията да бъде записан в паметта, ако това е посочено в програмата.

Регистровия блок или бързо достъпни клетки. Използва се за служебни цели на УУ и АЛУ и като свръх бърза памет за съхраняване на получаваните резултати.

Дънна платка

Основна статия: Дънна платка

Дънната платка (MotherBoard) е една от основните хардуерни части на компютъра.Чрез нея се свързват всички останали части — процесор, памет, входно-изходни устройства. Като цяло архитектурата на всяка дънна платка се състои от 2 основни елемента — северен (North bridge) и южен (South bridge) мост.

Оперативна памет

Основна статия: Оперативна памет

Оперативната памет е последователност от номерирани клетки с еднаква големина, съдържащи информация. Тази информация може да е инструкция, която процесорът трябва да изпълни, или данни, които трябва да се обработят. Всяка клетка има адрес, чрез който програмата се обръща към необходимото място в паметта. Оперативната памет също така бива наричана памет от 1-во ниво, според отдалечеността от процесора. По принцип тя се дели на ROM (Read Only Memory) и RAM (Random Access Memory).

Най-близка до процесора и най-често вградена в него е малка по-размер памет, наречена кеш памет (процесорен кеш). Времето за достъп до тази памет е най-малко. Кешът най-често е разделен на две части — за данни и за инструкции. Процесорът зарежда в кеша си (на база евристични алгоритми) части от оперативната памет, наречени линии, за да ускори изчислителния процес. Поради факта, че оперативната памет работи със скорост, която е в пъти по-малка от тази на процесора, когато последният трябва да ползва ОП, се налага да изчака, което е продиктувало създаването на процесорния кеш. Процесорният кеш за разлика от ОП не може да бъде директно адресиран от програмиста.

Оперативната памет се различава от външната памет по това, че в нея се съхраняват активните програми, т.е. тези, които се изпълняват в момента от процесора. Чрез техника, наречена суопинг (swapping), външната памет (обикновено твърд диск) може да се използва като оперативна. Външната памет под формата на твърд диск се нарича обикновено памет от 2-ро ниво.

Съществува и понятието памет от 3-то ниво, която се използва при компютри с големи изисквания за количеството на съхранените данни. Такива системи са библиотеките от ленти, които могат да съхранят огромно количество информация, но времето за достъп до нея е огромно, защото самата лента трябва да бъде поставена в четящото устройство от автомат, като бъде физически преместена от мястото на съхранение.

Дънната платка, процесорът, оперативната памет и захранващият блок се намират монтирани в т.нар. системен блок или компютърна кутия, към която се свързват входно-изходните устройства — обикновено твърд диск, флопидисково устройство, монитор, клавиатура, мишка и др.

Видео карта

Съставена е от много елементи, но най важното при съвременните персонални компютри е, че техните видео карти са съставени от множество профилирани процесори, които в определени изчисления (най-вече при обработка на видеоинформация, но не само) вече сериозно изместват ценралния процесор и ускоряват работата на цялата машина значително.

Периферни устройства

Основна статия: Периферно устройство

Периферните устройства увеличават функционалността на компютъра. Повечето от тях улесняват и разширяват връзката им с околния свят, в частност с човека. Пълен списък на съществуващите периферни устройства е посочен в статията за периферни устройства. Основните от тях са:

• Външна памет

• Входно-изходни устройства:

o Монитор

o Клавиатура и мишка

o Скенер

o Принтер

o Тонколони

o Микрофон

o Уеб камера

И други на базата на Universal Serial Bus.

Chapter III Наука и машина (човек и компютър)

Електронен цифров компютър

Електронен цифров компютър

Z2, завършен през 1938 или 1939 г., бил един от серията компютри, конструирани през трийсетте години на XX век и по време на Втората световна война от изобретателя на електрическите компютри, талантливия германски статистик Конрад Цузе (роден през 1910). Z2 е първият компютър в света, който е напълно цифров и се основава на електромагнитни релета, вместо на механични връзки и клапи. Цузе въвел в новия компютър двоичната система, изпреварвайки метод, приложен в следващите десетилетия в други страни.

Къде се крие тайната на щастието? Какво прави хората удовлетворени от живота? Икономистите вероятно ще ви кажат, че щастието се крие във високия жизнен стандарт. Философите може би ще ви уверяват, че щастливи са онези, които очакват малко от живота. А теолозите ще свържат щастието с вярата в божественото. Според британското сдружение The Chartered Institute for IT (познато и като BCS) за щастието на съвременния човек са виновни и... информационните технологии.

BCS прави този извод на базата на проучване, което обхваща над 35 хил. потребители по цял свят и което е извършено от британския мозъчен тръст Trajectory Partnership. Резултатите показват, че достъпът до информационните технологии е също толкова важен за чувството за благосъстояние, колкото например високите доходи. Причината е съвсем проста – технологиите помагат на хората да се свързват и общуват по-лесно. Те дават огромен достъп до информация. Информацията означава свобода, а свободата е в основата на щастието.

"Най-просто казано, хората с достъп до информационни технологии са по-щастливи, дори ако трябва да ги сравняваме по наличните им доходи", обобщава резултатите от изследването авторът на доклада Майкъл Уилмот. Тези думи могат да се интерпретират по следния начин – ако сравняваме двама души с еднаква заплата, този от тях, който има по-голям достъп до IT, се чувства по-удовлетворен от живота. Твърди се също така, че в богатите икономики доходите са най-незначителният фактор, който влияе върху усещането за щастие.

Изследването стига и до други любопитни изводи. Оказва се, че технологиите са най-голям генератор на благосъстояние в развиващите се страни, където информационното общество все още не е оформено. Според събраните данни жените са по-облагодетелствани от мъжете заради развитието на IT сектора. "Като цяло жените в развиващите се страни (където има предпоставки за дискриминация и социална изолация) без добро образование и с малки доходи извличат най-големи ползи от информационните технологии", се посочва доклада. Традиционно жените са по-комуникативният пол – съответно достъпът до информация и интернет им носи по-голямо удовлетворение.

Докладът на Trajectory Partnership е едно от малкото изследвания, които дават положителна оценка на ролята нa ИТ в живота на хората. Повечето проучвания по темата се фокусират върху негативните ефекти – как компютрите и интернет водят до изолация и неспособност на индивида да общува нормално с другите и да реагира адекватно в различни ситуации. Аргументите, които седят зад подобни твърдения, обаче често не са особено убедителни. За пример можем да посочим проучване на британски психолози, проведено по интернет в началото на тази година годината сред 1319 потребители. Общо 1.2% от анкетираните са били диагностицирани като пристрастени към интернет, като повечето от тях са показвали и признаци на депресия.

"Изследването ни показва, че прекомерното ползване на интернет е свързано с депресията, но не знаем кое се появява първо – дали депресията води до развита зависимост към интернет или пристрастяването към интернет води до депресия", коментира пред Би Би Си психологът Катриона Морисън, която е ръководила проучването. Като цяло резултатите от изследването бяха приети по-скоро скептично, тъй като според някои специалисти зависимостта от интернет не може да бъде надеждно определена, а продължителното стоене в интернет не означава непременно, че някой страда от депресия. Други психолози пък посочват, че доколкото интернет се използва за осъществяване на социални връзки – разговори, запознанства, комуникация, то продължителното стоене пред компютъра може дори да има положителни ефекти за потребителя.

Любопитни са и резултатите от проучване, проведено през 2009 г. от специалисти на Медицинския колеж на "Харвард". Резултатите показват, че продължителното гледане на телевизия в тийнейджърските години увеличава рисковете от депресия в по-зрелите години от живота. Психолозите дори са пресметнали колко голям е този риск – според тях всеки допълнителен час на ден, прекаран пред телевизора, увеличава с 8% възможността да се развие депресия. Експертите не посочват как точно са успели да изчислят този риск. Проучването обаче прави и друг любопитен извод – повишен риск от депресия се наблюдава при продължителното гледане на телевизия, но не и при други дейности, като например игрането на видеоигри.

Важно е да се отбележи, че връзката между информационните технологии и благосъстоянието на хората все още не е добре изследвана. Според BCS това означава, че занапред трябва да се работи в няколко насоки: осигуряване на по-голям достъп до информационни технологии и интернет; насърчаване на употребата на комуникационни технологии чрез образователната система; дизайн и иновативно мислене, които подобряват жизнения стандарт и удовлетвореността от живота. През последните 30 години информационните технологии промениха коренно навиците и нуждите на потребителите. Представете си колко по-труден би бил животът ви днес (и личния, и професионалния), ако нямахте персонален компютър, електронна поща или достъп до Google? Технологиите ни предоставиха огромен информационен ресурс и в този смисъл те създават усещането, че контролираме по-добре живота си.

Chapter IV Интернет ?

Какво е Интернет?

Много хора все още не знаят какво в същност е Интернет и с какво той може да им бъде полезен.

• Как може Мрежата да направи бизнеса им по-ефективен?

• С какво може да облекчи живота им?

Мненията по тези въпроси обикновено отиват в крайности. Според някои, Интернет е ключът към решението на всичките им проблеми, а според други - Интернет не е нищо повече от място, където децата си играят и си губят времето ...

Както винаги, истината е някъде по средата. Интернет наистина може да реши много проблеми, но той не е магическа пръчица. В Интернет човек наистина може да се позабавлява, но там той може и много да научи, да развие бизнеса си, да се образова, да се рекламира, да търгува.

» Интернет - новата икономика?

Не се заблуждавайте! Интернет не е нито "нова икономика", нито "нов, виртуален свят", както е популярно да се нарича. Икономическите закони, които действат в Интернет са същите като тези в "обикновената" икономика.

Интернет просто разширява границите на класическите методи в маркетинга, търговията, обществените контакти, рекламата.

» Но какво в същност е Интернет?

Технически погледнато, Интернет е просто една компютърна мрежа. Система от свързани един с друг компютри. Безкрайно просто и едновременно с това - велико!

» Защо пък чак велико? - ще попитате

Величието на Интернет се състои в една единствена ключова дума - компютри! Човечеството отдавна разполага с най-различни начини за комуникация - от димните сигнали на индианците, през вестниците, телеграфа, а по-късно - телефона, радиото и телевизията. Едва с развитието на компютрите обаче комуникацията стана наистина пълноценна и всеобхватна.

» Какво му е толкова уникалното на компютъра?

Нито телеграфът, нито телефонът, нито радиото, нито телевизията, нито вестниците можеха да предоставят едновременно текст, звук, визия, световно покритие, онлайн връзки, и всичко това, допълнено с интерактивност. Това стана възможно едва чрез компютрите и Интернет!

Тук идва и още един важен коз на Интернет: достъпността. Никоя друга медия не е толкова достъпна, колкото е Интернет. Повечето от нас не могат да си позволят да имат собствено печатно издание, собствен радио канал или собствено телевизионно предаване. Да има собствен Интернет сайт обаче може наистина всеки!

Но, ще кажете вие, сайтът не е като да имаш собствено телевизионно предаване или собствен вестник ...

Напротив! Даже е много повече! Нито радиото, нито телевизията, нито печата не предоставят толкова възможности на едно място - нека отново припомним: текст, визия, звук, световен обхват, актуалност, интерактивност! Сещате ли се за друга медия, която да ви предлага всичко това едновременно?

Друга изключително важна особеност на Интернет е актуалността на информацията, или по-скоро възможността информацията да се актуализира лесно и бързо. Докато при другите медии публикуването на една новина отнема часове дори и на най-бързо реагиращите медии, то актуализирането на една страница в Интернет отнема броени минути!

Виждаме как и най-реномираните новинарски канали като CNN, CNBC или BBC вече не само имат свои Интернет сайтове, но и всяка новина първо се публикува в Интернет, много преди тя да се излъчи по телевизията, радиото или публикува в сутрешния вестник.

» Е добре, какво накратко предлага един Интернет сайт, ще попитате

Преценете сами:

• В Интернет можете да публикувате практически неограничена като обем и характер информация - фирмени каталози, ценоразписи, инструкции, статистически данни, финансови анализи, реклами, клипове, фотоси и какво ли още не...

• Всичко това, с възможност за пълноцветна графика, илюстрации, схеми, звук, анимации, видео...

• Публикуването е практически неограничено във времето и пространството. Публикуваната от вас информация е достъпна за клиентите ви 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, за всичките вече над милиард и половина потребители на Интернет по целия свят ...

• Посетителят има пълен контрол върху това какво, колко и кога да чете, слуша или гледа... При радиото и телевизията самата медия диктува кога, колко и какво да се слуша или гледа. В Интернет господар е "сърфистът"!

От това следва, че вашият сайт ще бъде посещаван най-вече от хора, които наистина се интересуват от вашата тематика, тоест от хора, които наистина са ваши потенциални клиенти. Никоя друга медия не е толкова тясно насочена, колкото е Интернет.

• Цялата тази информация може да бъде актуализирана за секунди и промените да бъдат достъпни за целия свят от мига на актуализацията.

• ... И всичко това, срещу само малка част от сумата, която би ви била необходима за публикуване чрез какъвто и да е друг вид медия.

Chapter V За какво ни служи компютърната грамотност днес ?

Компютърната грамотност е необходимост за съвременно развитият човек като личност. Почти всяка дейност и работа е обвързана с работата на компютри. Не умеешли днес да правиш това седиш си у вас и се наслъждаваш на безрапотицата си.

Това поражда основната жажда и по точно необходимост на хората да умеят да работят с компютър. Компютърът е основното спомагащо и даващо помощ устройство в съвременното ни ежедневие. Компютърната грамотност е дори и жизнена небходимост в ежедневието ни. Всеки трябва да знае да чете и пише на компютър. Компютърната грамотнаст е тази която ни оказва пътят как да говорим и общуваме с компютър и да вършим работа чрез него. Компютърът е средство за решаване на сложцни процеси и проблеми. (ПОМОЩНО СРЕДСТВО).

Теория на К. Вълков:

Трябва ли да даваме на компютрите да развивът своят „ИИ”

Страх или цел на човека ?

Веки ден и час програмистите и програмните продукти вливът несъзнателно допълнително интелек на компютрите. Процесорите ставът все по бързи. Предубивът изкуствена жажда за знание. Интернет се явява базата данни на мозъкът на компютрите днес. Комптърът ежедневно се превръща в мислеща единица (щом мисли значи съществува). Този машина има опаствност в близко бъдеще да надмине самите нас като висша форма на живод. Това ще доведе до нова еволюция (всички фантастични филми на тази тема ще ставнат реалност). Научните откритиея ще станът ежредневие. Медицината ще се развива десетократно за кратък период от време. Болестни не лекувани до днес като спин и рак, ще се лекувът с помоща на компютърни модел. Но природата винаги отговаря на непознатото, ще раждат нови нелечими болести. Една моденра болест днес е на ръба да започне да заразява човешкият индевид. И това е така наречената (Компютърна зависимост), тя ще е по силна дори и от най сиолният познат ни днес наркотик. Тя според мед ще е почни и трудно лечима болест на бъдещето.

Населението ще е затлъстяло от непрекъснатият престой пред компютъра, който напълно ще оправлява животът му. Спортът ще изчезне като необходимост, ще има виртуален заместител. Хората ще атруфирът. Некои мускулни функции (като необходимоста да ходим, ще се заличът напълно), Ще замърсим планетата с тенологични отпадъци, както и нашата орбита. Ще се наложи дари да търсил извличане на силиций от други планети, тъй като на земята той напълно ще изчезне като суровина. ( а всеки знае че силицият е необходим за направата на интеграните схеми и чиповете като цяло). Ще настъпи компютърната ера !

Chapter VI Интернет също боледува (Вирусите)

Внимание! Вирусите и като цяло зловредния софтуер водят до болезнен негативен ефект върху вашата продуктивност и изразходване на допълнителни средства, свързани с отстраняване на проблема, възстановяване на данни или подмяна на компютъра.

Продължете и ще прочете за пет от начините, по които можете да се заразите с вируси, шпионски софтуер, злонамерен софтуер и т.н. при работа в Интернет. Също така има и съвети как да се предпазите чрез здрав разум и някои общи познания, свързани със сигурността в Интернет.

1. Peer to peer (P2P) мрежи за сваляне на файлове:

• В офиса не трябва да се ползват Bit torrent, Kazaa, Limewire, Edonky, Sharezaa и други. Освен, че могат да забавят значително работата на компютъра Ви, могат и много лесно да запълнят цялата Интернет вързка на фирмата.

• В тези сайтове има много вируси прикачени към желаните файлове или файлове с подвеждащо съдържание. Дори ако мислите че сваляте книга или песен, много често съдържанието се оказва клип с порнографско съдържание.

• Тези сайтове имат много малко допирни точки с бизнеса на Вашата компания.

2.Социални мрежи: Facebook

• Facebook постоянно е атакуван от автоматизиран злонамерен софтуер.

• Не се доверявайте сляпо на Facebook, това е чудесно място за „развъждане“ на вируси.

• Бъдете предпазливи, има фалшиви профили, които ви изпращат съобщения с искане да щракнете върху „виж видео“, като ви подканят да инсталирате специален софтуер, за да можете да гледате видеото. Почти сигурно е, че ако го направите ще се заразите.

• В Интернет се разпространяват приложения за Facebook, които съдържат зловреден софтуер. Особено такива, които могат да ви покажат кой е посетил вашия профил.

• Внимавайте можете да свалите вирус от непознати връзки или друг начин е да получите съобщение, че версията на видео плеъра Adobe Flash е остаряла и трябва да бъде актуализирана като щракнете за актуализация, вируса се сваля на вашия компютър.

3. Сърфиране в мрежата.

• Бъдете внимателни за това какви сайтове посещавате и какви връзки отваряте. Интернет измамите са по-широко разпространени и от телефонните измами.

• Не сваляйте „усмивки“ (smileys) или специални емотикони (emoticons).

• Внимавайте, много Интернет страници са създадени специално от хакери. Те ще се опитват да ви подведат, като ви накарат да изтеглите неща на вашия компютър.

• Бъдете нащрек какво инсталирате от Интернет. В зависимост от настройките на вашия Интернет браузър, нещата могат да се изтеглят автоматично или може да ви попита да инсталирате актуализация или Active X контрол или нещо подобно.

• Уверете се, че имате най-актуалната версия на уеб браузъра (това не винаги е възможно, особено ако имате бизнес софтуер, който се нуждае от по-стара версия на браузъра)

4. Интернет чат – ICQ, Skype и други.

• Не щракайте върху връзки, изпратени по ICQ или Skype от някой, които не познавате.

• Ако приятел ви изпраща връзка или файл, първо го попитайте, дали можете да я отворите, ако ли не да намери друг начин да ви я изпрати.

• Сваляйте и отваряйте прикачени файлове, само ако ги очаквате и знаете от кого са. Ако не ги очаквате, първо попитайте изпращача.

• Не сваляйте допълнителен софтуер за ICQ и Skype, ако искате да видите снимка или клип и ви излезе прозорец с подобно предложение.

5. Имейл.

• Не щракайте върху връзки в имейл, ако не познавате изпращача или имейлът е без подател.

• Не щракайте върху връзки в имейли, изпратени от доставчици на услуги, които не познавате и които ви приканват да обновите информация за ваш акаунт или да потвърдите членство, или нещо подобно.

• Не щракайте върху върху връзки в имейл, изпратен човек или фирма, които познавате, но ви изглеждат странни.

• Не отваряйте прикачени файлове към имейл, освен ако не ги очаквате и разбира се познавате изпращача.

• Никога не отваряйте прикачени файлове с разширение .exe или .scr. Разширенията на прикачени файлове в повечето случай са doc, xls, pdf, jpg.

Общи съвети:

• Вие разполагате с контрола върху безопасността и сигурността на вашия компютър.

• Повечето вируси и зловреден софтуер имат нужда от вашата помощ, за да бъдат инсталирани.

• Помните ли историята с троянския кон? Ето защо някои вируси са наречени “троянски коне“.

• Не вярвайте на всичко, което виждате в изскачащите прозорци, особено на предложения за:

20 съвета за повече сигурност в Интернет

“Само параноиците оцеляват.” Този цитат принадлежи на бившия председател на Intel Анди Гроув и, колкото и страшно да звучи, отразява самите факти. Интернет е опасно място и ако не бъдем особено внимателни, можем да рискуваме не само репутацията си, но дори и парите си.

Разбира се, не трябва да си мислим, че няма никаква защита от злосторниците във виртуалния свят. Има лесни и прости начини, с които да си осигурим повече сигурност в Интернет. Вижте 20 такива съвета.

1. Разучете добре социалното инженерство

Кибер престъпността не е просто технически проблем с техническо разрешение. Хакерите днес използват т.нар. социално инженерство, за да ни контролират. Благодарение на информацията, която споделяме, те могат да намерят начин как да ни влияят негативно. Именно затова, уверете се, че разбирате всички принципи на социалното инженерство. Уеб сайтът на Symantec е едно добро начало.

2. Не се доверявайте прекалено лесно

Работа от вкъщи - $500 комисионна на месец. Звучи прекалено хубаво, за да е истина, нали? Прави сте, не е истина. Измамниците прехвърлят откраднати пари към нищо неподозиращите потребители, които след това им ги връщат чрез електронно плащане, задържайки конкретната комисионна. Изводът – току що сте били въвлечени в пране на пари.

3. Използвайте наистина трудни пароли

Microsoft имат един доста полезен наръчник за това как да си изберете наистина трудна за отгатване парола. Компанията, освен това, ви дава възможност и да тествате сигурността на избраната от вас парола.

4. Използвайте няколко имейла

Минималното, което можете да направите е да използвате един имейл за социалните мрежи и един за бизнес. Обикновено, имейлите, с които се регистрирате в социалните мрежи привличат повече внимание, така че можете да сте поне малко по-спокойни, че по-ценната ми информация се съхранява другаде.

5. Внимавайте с обществените мрежи

Никога не използвайте обществени мрежи за финансови транзакции и изпращайте своя лична информация само чрез мрежи, които самите вие сте създали или, които наистина считате за сигурни. Никога не можете да знаете дали компютърът, който използвате, не записва вашата информация.

6. Използвайте виртуален компютър

Идеята е проста – създайте виртуален компютър, използвайте го, за да сърфирате в Интернет и, след като приключите, го унищожете, заедно с всички вируси, които може да са го заразили. Най-лесния начин за това е да създадете виртуален компютър в Ubuntu.

7. Пазарувайте само с кредитна карта

Онлайн магазините са едно от най-мощните оръжия на измамниците. Избягвайте сайтове, които приемат само пари в брой или с чек. Пазарувайте само от сайтове, които приемат кредитни карти. Уверете се, че магазинът има физически адрес.

8. Запомнете следното правило:

Никога не казвайте в Интернет това, което не бихте казали в реалния си живот. Никакви настройки за сигурността не могат да ви защитят от умишлена хакерска атака.

9. Научете колко струва вашата идентичност

Ако се чудите дали онлайн присъствието ви привлича много измамници, отбийте се в google.com попълнете съответните въпросници и вижте колко сте ценни за потенциалните Интернет обирджии.

10. Внимавайте с горещите теми

Винаги, когато нещо е особено популярно, например излиза нов дългоочакван филм или става скандал с известна личност, виртуалното пространство се изпълва с фалшиво съдържание, което уж е свързано с това събитие. Помислете няколко пъти преди да кликнете върху някой линк, който обещава да ви покаже нещо грандиозно.

11. Използвайте кредитна, а не дебитна карта

Компаниите, предоставящи кредитни карти, ви плащат компенсация, ако станете невинна жертва на измама – нещо, което компаниите, които предлагат дебитни карти не правят. В същия случай те ще ви обвинят, че не сте положили достатъчно усилия за картата си.

12. Научете се да разпознавате фалшивите продукти

Един от най-популярните видове измама е продажбата на фалшиви продукти, които приличат досущ на оригинала. Никога не купувайте нищо от съмнителни сайтове, дори да се предлага на страхотна цена.

13. Ако се съмнявате в легалността на даден сайт има услуги, които ви позволяват действително да проверите дали този сайт е регистриран. Един такава услуга, например е Whois.net.

14. Откажете се от Internet Explorer

Разбира се, възможността да използвате този браузър е малка и все пак – откажете се от него. Той не само, че вече не поддържа Google и YouTube, но има хиляди дупки в сигурността.

15. Използвайте Virus Total Или някаква антивирусна.

Ако сте получили файл и се съмнявате в това дали е заразен или не, качете го в сайта virustotal.com, където той ще бъде анализиран и проверен за вируси. Накрая дори ще си получите доклад за неговото състояние.

16. Откажете се от ненужни услуги

Сигурно компютърът ви е пълен с услуги и приложения, които не ползвате. Всяко едно от тях е потенциален вход за атака в компютърната ви система. Затова внимателно проверете всяка една програма и ако не я използвате, просто я изтрийте.

17. Бъдете предпазливи с новите файлове

Когато сте изтеглили даден вид файл, изолирайте го и ако можете го отворете във виртуална среда. Чак след като се уверите, че всичко в него е наред, го “пуснете” в компютърната си система.

18. Ъпдейтвайте софтуера си

Някои приложения, като тези в Windows 7 например, се ъпдейтват сами, но все пак системите за ъпдейт трябва да бъдат проверявани за изправност от време на време. Някои по-малки приложения, пък, изискват ръчно ъпдейтване.

19. Проверявайте сигурността на сайтовете

Изтеглете си SiteAdvisor на McAfee. Плъгинът за браузър има собствена система, наподобяваща светофар, която определя до каква степен е безопасен сайтът, който посещавате.

20. Тествайте системата си

Използвайте Elcar, за да тествате системата си. Това е текстов файл, който всички антивирусни програми би трябвало да могат да поддържат. Можете да го изтеглите съвсем безплатно и легално от elcar.org.

Chapter VII Кой е Джон Атанасов ??

Джон Винсент Атанасов

американск физик, математик и електроинженер

Джон Винсент Атанасов (John Vincent Atanasoff) е американски физик, математик и електроинженер от български произход, създател на първия цифров електронен компютър.

Биография

Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 г. близо до Хамилтън, Ню Йорк. Неговият баща Иван Атанасов е български емигрант, роден в село Бояджик, Ямболско през 1876 г., когато в разгара на Априлското въстание загиват неговите родители. През 1889 г. на 13-годишна възраст Иван Атанасов заедно с чичо сиемигрира в Америка. Майката на Джон Атанасов Айва Луцена Парди е учителка по математика. В нейните жили тече ирландска и френска кръв. След смъртта на Иван Атанасов през 1956 г., насърчавана от своите деца, Айва написва "Спомените на Айва Атанасова за съпруга иÌ Иван Атанасов", откъдето научаваме много за произхода и детството на Джон Атанасов. Семейството има 8 деца: Джон, Еделин, Маргарет, Теодор, Ейвис, Реймънд, Мелва и Ървинг. Първото от тях майката дарява с двойното име Джон-Винсент и второто име се оказва пророческо, защото Винсент означава побеждаващ. След раждането на Джон-Винсент баща му работи като електроинженер в Остин, Флорида и по-късно в Брюстър, Флорида, където Джон завършва училище и започва да разбира концепциите на електричеството. Къщата им в Брюстър е първата им къща, в която има ток, и Джон на 9-годишна възраст открива и поправя лошо свързана електрическа крушка на верандата. В училище е добър ученик с интерес към спорта и най-вече към волейбола. Интересът му към волейбола намалява, когато баща му купува нова сметачна линийка, с която да си помага в работата. Джон е напълно запленен от сметачната линийка и внимателно изчита инструкциите. Бил много доволен, че може да коригира отговорите. Баща му скоро вижда, че няма голяма нужда от линийката и тя е забравена от всички с изключение на Джон.Джон е заинтересован от математическите принципи на операциите, извършвани с линийката, и от познанията за логаритмите. Това довежда до интереса му към тригонометричните функции. С помощта на майка си прочита учебника по алгебра за колежа на J.M. Taylor. В този учебник са включени начални познания по диференциално смятане, раздел за безкрайни редове и как се пресмятат логаритми. За няколко месеца любознателният 9-годишен младеж надминава нивото, на което се нуждае от помощ. През това време той научава от майка си за бройни системи, различни от десетичната, и ги разучава - най-вече двоичната бройна система. Когато Джон трябвало да постъпи в гимназия, семейството се премества във ферма в Олд Чикора, Флорида. Завършва гимназията в Мълбъри за две години с отличие по науки и математика. След това решава, че иска да се занимава с теоретична физика. През 1921 г. влиза в университета на Флорида в Гейнсвил. Тъй като университетът не предлага програма по теоретична физика, той започва курсове по електроинженерство. По време на курсовете проявява интерес към електрониката и продължава с висша математика. Дипломира се като бакалавър по електоринженерство през 1925 г. Получава много предложения за работа, включително от Харвард. Приема това от Щатски колеж на Айова, защото това е първото предложение, което получава, а и заради репутацията на заведението по отношение на техниката и науките. Така един летен ден на 1925 г. 22-годишният Джон се качва на влак, който го отвежда в Еймс, Айова, където се намира Щатският колеж на Айова. От септември до ноември е зает с работа по магистърската си степен и с преподаване на два математически класа. Въпреки че неговият социален живот бил твърде скромен заради напрегнатия му график, той бил запознат със студентското градче и с Dixie Club - клуб, организиран за студентите, които са далеч от домовете си. Една вечер решава да се отбие до клуба, за да види как е. Там среща Люра (Lura Meeks) - 25-годишна студентка по икономика от Оклахома. Тази среща довежда до нова среща и т.н. Скоро са добри приятели и всеки търси компанията на другия. През юни 1926 г. Джон защитава магистърска степен по математика в Щатския колеж на Айова и няколко дни по-късно се жени за Люра. Щатът Айова го наема за учител по математик. Люра още не е завършила своето образование по икономика и подписва договор за преподавател в училище през учебната година 1926–1927 в Монтана. Така тя може да спести достатъчно пари за обучението си. По средата на годината решава да прекрати договора и да се върне в Еймс, за да е близо до съпруга си. Година по-късно се ражда най-голямата им дъщеря Елси. Преместват се в Медисън, Уисконсин, където Джон става докторант. Двете им други деца са близнаци. Работата му върху дисертацията „Диелектрическа константа на хелия“ дава на Джон първите познания по сложни пресмятания. Той прекарва часове с калкулатора на Монро — една от най-модерните сметачни машини по това време. През няколкото тежки седмици на пресмятания за завършване на дисертацията си е осенен от идеята да изобрети по-добра и по-бърза машина за пресмятания. След защитата на доктората си по теоретична физика през юли 1930 г. той се завръща в Щатския колеж на Айова с убеждението да направи по-добра машина за пресмятания. През есента на 1930 г. става член на преподавателския състав към университета като асистент по математика и физика. Със своята академична подготовка Атанасов чувства увереност да открие по-ефективен начин за пресмятане на сложните математически задачи от своята дисертация. През периода на експериментите си с вакуумни лампи и опитите в областта на електрониката той е повишен в доцент и по математика, и по физика. След опитите с много математически устройства, налични по това време, Атанасов установява, че те са два класа — аналогови и цифрови. Тъй като терминът „цифров“ тогава още не е използван, Атанасов отбелязва аналоговите устройства като „по-добрите машини за пресмятане“. През 1936 г. започва последния си опит за конструиране на малък аналогов калкулатор, използван за анализ на геометрията на повърхности. Атанасов вижда, че тази машина има същите проблеми като всички други аналогови устройства, където точността е зависима от работата на други части на машината. Копие от 1997 г. на компютъра Атанасов-Бери в Центъра Дъръм, Щатски университет на АйоваМанията да намери решение на проблема го подлудява през зимата на 1937 г. Една нощ, разочарован от множеството обезкуражаващи мисли, се качва на колата си и кара без конкретна посока. След двеста километра спира в крайпътно заведение в Илинойс. Там пие бърбън и продължава да мисли по създаването на машината. След малкото време без нерви и напрежение открива, че мислите му се подреждат. Той започва да „ражда“ идеи как да направи компютър. След като му отпускат 650 долара от Щатския университет на Айова през март 1939 г., Атанасов се впуска в това вълнуващо приключение. Като помощник той наема добрия студент по електоринженерство Клифърд Бери (Clifford E. Berry). През периода 1939 - 1941 г. те работят по създаването и усъвършенстването на ABC (Atanasoff-Berry Computer), както е наречен по-късно техният компютър. Когато започва Втората световна война, на 7 декември 1941 г. работата по компютъра е прекъсната. Въпреки че Щатският колеж в Айова започва процедура по патентоване, компютърът им никога не е патентован.През септември 1942 г. Атанасов постъпва в Морската артилерийска лаборатория във Вашингтон, където работи за отбраната. (Клифърд Бери работи в същата насока в Калифорния) . Джон смята да работи няколко месеца или най-много няколко години за правителството, надявайки се после да се завърне като ръководител на департамент. Люра и техните три деца остават в Еймс, но той често ги посещава. Става ръководител на акустичното подразделение в Морската артилерийска лаборатория, длъжност, за която му плащат над 10 000 долара — максималната заплата за работа за правителството по това време. Той е натоварен със задачата да създаде компютър за американския флот. През същото време е включен в първия атомен тест в Тихия океан — проект, който той харесва изключително много. През 1948 г. при едно от отиванията си в Еймс Джон Атанасов е изненадан и разочарован от това, че компютърът Атанасов - Бери е махнат от сградата на физиците и разглобен. Нито той, нито Бери са били информирани, че компютърът ще бъде унищожен. Само няколко части от компютъра са запазени. Дългото отсъствие от семейството му започва да се усеща. Той и Люра се отчуждават. През 1949 г. те се развеждат и Люра заедно с децата се премества в Денвър, Колорадо. Същата година Атанасов се жени за Алис Кросби, от Айова, която също е заминала за Вашингтон да работи по време на войната.През 1949 г. става научен ръководител на пехотните части във Форт Монро, Вирджиния. След една година се завръща във Вашингтон като директор на морската отбранителна програма в Морската артилерийска лаборатория. Там е до 1951 г. През 1952 г. създава The Ordnance Engineering Corporation (компания, която се занимава с изследване и разработка в Роксвил, Мериленд) заедно със стария си приятел и състудент Дейвид Биичър. Компанията е продадена на Aerojet General Corporation през 1957 г. и Джон става мениджър на Атлантическия корпус от 1957 до 1959 г. и вицепрезидент от 1959 до 1961 г. През 1961 г. се пенсионира. През 1974 г. се завръща в Щатския университет на Айова (името е променено на „университет“ през 1959 г.), за да бъде почетен гост и ръководител на най-голямото студентско събитие на нацията: Veisha. Съкращението идва от първите букви на дисциплините в университета: Veterinary Medicine, Engineering, Industrial Science, Home Economics и Agriculture. На фестивала обикновено присъстват повече от 250 000 човека. Той е поканен заедно със съпругата си Алис и двете им деца Джоан и Джон и техните семейства. Елси е в Индонезия със съпруга си и не може да присъства. Вицепрезидентът и директор на информацията и публичните прояви на ISU (Iowa State University) Карл Хамилтън започва филм за историята на конструирането на компютъра на Атанасов - Бери. Филмът е завършен през 1981 г. На 21 октомври 1983 г. (поради историческото съдебно решение на Larson, че Айова е мястото на конструиране на първия електронен цифров компютър и че ENIAC е „произлязъл“ от ABC) филмът е прожектиран по време на празненството, организирано в ISU. На Джон Атанасов е връчена грамота за особени заслуги от асоциацията на възпитаниците на университета. Съпругата на покойния Клиф Бери — Джейн Бери, и неговата майка — Грейс Бери, са наградени като роднини на съавтора на ABC.

След дълго боледуване Атанасов умира на 15 юни 1995 г. в дома си в Мериленд.

Патентният спор

Патентният спор, т.е. съдебният спор за откритието на компютъра, бележи голяма част от живота на Джон Атанасов. Той тече с години, изписани са стотици страници със свидетелски показания по техническата страна на спора, изхабени са много нерви. И накрая, на 19 октомври 1973 г. Федералният съд излиза с решение, което разрушава мита, че първата електронна изчислителна машина е създадена от Джон У. Мокли и Джон П. Екърт. Съдебното решение обявява патента за ENIAC за невалиден и установява, че Мокли и Екърт са заимствали основните принципи на изобретението от Джон Атанасов. Няколкостотинте страници на решението разкриват и други закононарушения на заявителите на патента.Уотъргейтският скандал отнема на Джон Атанасов първите колони на сутрешните вестници след излизането на съдбоносното съдебно решение и съответно първите минути заслужена слава. Но Уотъргейт не е единствената причина за мълчанието на пресата. Най-съществените причини за бавното публично признаване на приоритета на Атанасов след процеса са две - първо, сложната научно-техническа материя, изложена в обемисто съдебно решение и в огромно количество документи и, второ, митът за изобретателския приоритет на Мокли и Екърт, които използват информационния вакум след процеса, за да внасят объркване, като игнорират съдебното решение и заслугите на Атанасов. Единствено ръководството на Щатския университет в Айова предприема редица действия в чест на Атанасов, за да увековечи историческото му изобретение. Университетът неуморно изпраща протести до изданията, в които все още се допускат "погрешни равносметки за историята на компютъра".С времето обаче името на Джон Атанасов побеждава и ние, българите, се гордеем с него.

Джон Атанасов и България

Джон Атанасов посещава втората си родина - България, два пъти. Първото му посещение е през 1970 г. по инициатива на акад. Благовест Сендов. Тук е награден с орден "Кирил и Методий" - първа степен. Тогава Джон Атанасов изнася няколко лекции в Българската академия на науките, посветени на изобретяването на компютъра.

Второто му посещение в България е през май - юни 1985 г. Джон Атанасов вече е признат за изобретател на компютъра, тъй като историческият съдебен спор е завършил в негова полза. Тогава е награден с орден "Народна Република България" - първа степен. Посещава и родното място на своя баща - с. Бояджик, Ямболско, където е посрещнат от земляците на своя баща изключително радушно, с много ентусиазъм и признателност. Връчен му е ключът на "Почетен гражданин на гр. Ямбол".

Наред с двата си български ордена Атанасов вече е получил и най-голямото научно признание на България - през 1983 г. е избран за чуждестранен член на Българската академия на науките, а от 1988 г. името на Атанасов кръжи и в Космоса - така е назован първият астероид, открит и изследван от българи в Националната астрономическа обсерватория "Рожен".

Статия

Информационното общество - стратегия за бъдещето на България

Информационното общество –

стратегия за бъдещето на България

ИСТОРИЯ

Първата индустриална революция е в края на 18 век и се характеризира от такива нови технологии като парния двигател, предачната машина, металургичния процес на Корт и в по-широк аспект подмяната на ръчните инструменти с машини.

Втората индустриална революция в края на 19 век включва развитието на електричеството, двигателя с вътрешно горене, изкуствените химикали, ефективния процес на отливане на стомана и началото на комуникационните технологии, ознаменувано от разпространението на телеграфа и изобретяването на телефона.

В края на 20 век се извърши най-мащабната и най-всепроникващата технологична революция в цялата история на човечеството- информационната.

В резултат на това бе извършено фундаментално преструктуриране на капиталистическата система и възникна една нова обществена структура, нова форма на развитие – постиндустриалното или информационното, или мрежовото общество .

Роди се нов феномен – знанието се превръща в основен двигател на икономическото развитие. Икономиката на знанието идва да замени традиционните ни представи, че трудът и капиталът са основните фактори за икономически растеж. Падането на физическите бариери пред разпространението на информацията и все по-глобализиращия се свят придават и качествено нови характеристики на информационните общества -глобален достъп и използване на информационни и комуникационни мрежи и услуги без национални, географски, политически или други ограничения.

Информационното общество –

равен шанс за всички

Информационното общество в много по-голяма степен отговаря и на социалните стремежи на поколения преди нас – отваря вратите на познанието за цялото общество и увеличава значително шансовете за професионална и духовна реализация на човека. Информационното общество е шанс за широки социални слоеве да намерят условия за по-добър труд, по-добро образование, по-добра среда за общуване; по-голяма свобода на придвижването. Информационното общество е шанс за предприемачите. Информационното общество е шанс за всички, не само за определени групи.

СЪСТОЯНИЕТО

България вече е определяна като информационно гето на Европа.

България е на предпоследно място от страните-кандидатки по степен на проникване на мобилните телекомуникации сред населението (34.8% при средно за страните-кандидатки 40%) – е-Bulgaria

Цените на телефонните услуги се явяват 80% от крайната цена на Интернет и по този начин се явяват съществена пречка пред възможността за Интернет-разпространението

1 от 20 български семейства имат достъп до Интернет от къщи; 1 млн. българи са компютърно неграмотни; други 900 000 смятат Интернет за ненужен; едва 4.8% от компютрите с достъп до Интернет са в селата; Хората, използващи компютри са едва17.5% от населението; Интернет ползват едва 10.5% – (Официална статистика – НСИ, Януари 2004);

Едва 7% от населението притежава компютри (е-Bulgaria, ARCfund, 2004);

България е на последно място сред новоприетите страни-членки на ЕС, Румъния и Турция при изграждане на елктронно правителство (Economist Intelligence Unit, Август 2004);

От 20-те индикативни услуги, посочени от Европейската комисия, като стандарт за работа на електронно правителство в България са достъпни само 4

Информационните системи на държавната администрация или не са изградени, или съществуват самостоятелно без да са включени в една обща;

България е на последно място сред всичките 28 страни членки на ЕС, Румъния и Турция по пътя си към изграждане на информационно общество (индекс e-Europe, INSEAD, 2004);

Само 0.5% от активното население над 18 г. са извършвали сделки през Интернет (е-Bulgaria, ARCfund, 2004);

Българската софтуерна индустрия е изнесла продукти едва за 50 млн. долара ( за сравнение износа на високотехнологични продукти в Румъния е за 3 млрд. долара);

Едни от най-предприемчивите и умни български момчета и момичета напуснаха България и работят в западни софтуерни и високотехнологични компании.

Четири правителствени програми в периода 1997 – 2004 претърпяха провал

Правителствените програми на десните правителства на СДС и НДСВ в периода 1997 – 2004 за развитие на информационното общество и информационнно-комуникационните технологии претърпяха пълен провал

Очевидна е неспособността на десните правителства, управлявали страната в последните осем години да отговорят на предизвикателствата на съвременното информационно общество. Пряка последица от това отношение са изостаналостта на българското стопанство (най-голям дял от БВП формират нискотехнологичните отрасли) и българското общество и липсата на стабилна средна прослойка на обществото (голяма степен на социална диференциация). Да не говорим за доказаната ефективност на информационните технологии в борбата с корупцията, прането на пари в сивата икономика.

Историческият шанс за скок на България към информационното общество принадлежи на Новата левицата.Скок в бъдещето, който ще се отрази на всички сфери на обществения и стопанския живот и който в крайна сметка ще смегчи огромната социална диференциация в българското общество..

ПРИОРИТЕТИ НА НОВА ЛЕВИЦА

Достъпни комуникации за всички

Ускорена либерализация на пазара на фиксирани телефонни услуги (ускорена процедура за влизане и излизане от пазара; разходоориентираност на цени за сключване на договор за необвързан достъп до абонатната линия на БТК с други оператори и между операторите и др.) ;

Активна политика на държавните органи (КЗК, КРС) за понижаване на цените на мобилните телефонни услуги и недопускане на олигополно поведение на участниците в пазара, както и ефикасна защита на други права на потребителите;

Предоставяне на лицензи от страна на държавата на мобилни оператори от 3-о поколение (CDMA – телефония + високоскоростен пренос на данни или UMTS – пренос и на видео);

Въвеждане на единни стандартизационни правила в сектора.

2. Достъпът до Интернет – конституционно право на всеки български гражданин

В Конститутцията на РБългария е установено правото на всеки български гражданин “... да търси, получава и разпространява информация”. В ХХI век това право означава преди всичко достъп до Интернет. Българската държава е задължена да осигури този достъп на своите граждани.

Ускорена компютъризация на системата на средно образование със средства от държавния бюджет и придобиване на умения за работа с основни програми и Интернет;

Данъчни преференции за закупуване на домашен компютър;

Приемане на национална план-програма за високоскоростен Интернет-достъп (е-Еurope 2005 има такова изискване за новите страни-членки) – и осигуряване на безплатен високоскоростен Интернет-достъп на обществени места във всички градове (държавни учреждения, библиотеки, висши училища, училища, читалища, Интернет-киоски на летища, пристанища, гари и др.);

Осигуряване на Интернет в селата;

Осигуряване на достъп на ниски цени до масиви бази данни на държавни обществени институции (по примера на БиБиСи) – Народна библиотека, научно-технически библиотеки, БНТ, БНР и др.;

Държавата следва да отдели специално внимание на преодоляване на езиковата бариера (използване на кирилизиран софтуер; изучаване на чужди езици като задължителен предмет и др.)

3. Ускорено изграждане на електронно правителство

Довършване до края на 2006 на оптичната система, свързваща държавната администрация;

На базата на единна информационна среда и стандарти изграждане на интегрирана информационно-комуникационна система на държавната администрация;

До края на 2005 г. (сроковете, залегнали в работната програма към българската стратегията за електронно правителство) завършване изграждането на 1-я етап на Електронно правителство на България (този потенциален ангажимент на бъдещите управляващи е особено актуален с оглед очертаващото се сериозно неизпълнение на сроковете по програмата за изграждане на електронно правителство) и предоставяне на всичките 20 индикативни електронни публични услуги за гражданите и бизнеса;

Създаване на единни нормативни правила за получаване, изпращане, събиране, съхранение, обработване и архивиране на информация в цифров вид във всички звена на държавната администрация (към момента няма такива правила)

4. Условия за развитие на електронната търговия

Приемане на закон за електронната търговия и цялостно въвеждане в националното законодателство на европейските директиви за електронна търговия;

Приемане на закон за електронните платежни средства и платежни системи (такъв има депозиран в сегашния парламент);

Данъчни преференции за електронната търговия

(Въпросът е доста комплициран. В САЩ има мораториум върху облагането с данъци на електронната търговия. Във Великобритания има данъчни преференции за електронна търговия. От друга страна ЕС забранява третирането по различен начин на стоките продавани on-line и off-line. Друга особеност – “електронно търгуваеми стоки” според европейските директиви са само тези стоки, които са в цифров вид т.е. които могат да се източат от Мрежата. Картофите, продадени по Интернет, например не се считат за електронна търговия. В този случай Интернет-средата се разглежда само като канал за дистрибуция. Въпреки казаното по-горе, доколокото в ЕС не съществуват общи данъчни правила (все още) би следвало да има механизми за данъчно стимулиране на електронната търговия. Още повече Великобритания го е направила.)

Универсалният електронен подпис – на символична цена (Пр. 20 лв.);

Държавата следва да обърне специално внимание на защитата на личните данни на българските граждани (проблем, който е особено актуален за България);

Активна защита на правата на потребителите при електронни правоотношения и защита на правата на интелектуална и индустриална собственост от страна на българската държава, адаптиране и по-нататъшно усъвършенстване на нормативната уредба;

5. Софтуерната индустрия – държавен приоритет

Предлага се създаването на план-програма или стратегия за насърчаване на експортно ориентирана софтуерна индустрия. Основни нейни фундаменти биха могли да бъдат:

Информационните системи на държавната администрация в много по-голяма (даже преобладаваща) степен да са разработени и да зависят от български софтуерни компании (сегашното положение е коренно противоположно);

Информационни системи за държавната администрация, създадени от български компании, в много по-голяма степен биха решили кардинално и друг наболял проблем – създаване на вътрешен пазар за българската софтуерна индустрия (по примера на Индия, Израел и Ирландия);

Създаване на гаранционен експортен фонд за софтуерната индустрия (експорта на софтуер се насърчава от държавата чрез данъчни и/или осигурителни преференции);

Приемане на закон за високотехнологичните паркове и дейности;

Създаване на публично-частни партньорства (инвестиционни фондове) за привличане на рисков капитал в софтуерната индустрия;

Разработване на правила и механизми, насочени към поддържане на определено качество на произведения софтуер (създаването на регионално представителство на Европейския софтуерен Институт в София е добър пример в това отношение) с оглед дългосрочното създаване на добър имидж на българската софтуерна индустрия;

Държавата може да окаже съществена помощ и при: маркетингови проучвания и анализ на пазарите; създаване на национален “софтуерен” имидж на страната; брандинг (налагане на марка или продукт); промотиране на специални програми във висшите училища и т.н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Eдин българин – Джон Атанасов изобрети компютъра. Един американец с унгарски произход - Джон Нойман предложи двоичната бройна система за изчисления и за съхраняване на данни. 0 и 1 направиха изчислителните машини универсални. Днес те променят радикално отношенията между хората. Всяки миг създават един нов свят. Дали този свят ще ни хареса? Не знам. Знам, че ние не можем да не бъдем част от него.

ЕС & ІТ

Европейската комисия и Европейският парламент организират публична консултация за бъдещата употреба на радиочестотния спектър в Европа, която заради експлозивния ръст на мобилните широколентови услуги се превърна в гореща тема.

Участниците в срещата Spectrum Summit ще бъдат посрещнати от новия комисар за „Цифровия дневен ред" Нели Крус, а в списъка с говорителите са главният технически директор на Telefónica Винсент Сан Мигел Маца и Ричард Фийзи, директор обществена политика във Vodafone. Срещата ще бъде отворена за обществеността, гласи предварителното съобщение.

Една от най-важните теми ще бъде употребата на старите честоти за аналоговата телевизия за мобилни ШЛ услуги, заяви шведския евродепутат Гунар Хьокмарк. Как ще се използва този спектър е най-стратегическият въпрос за телекомуникационният сектор и за ИТ индустрията като цяло, тъй като това би позволило на операторите да предложат високоскоростен интернет в селските региони.

Честотите под 1GHz, наричани още цифров дивидент, могат да ползват за покриване на по-големи разстояния и затова са много подходящи за предлагане на ШЛ услуги в селските региони, твърдят от GSM асоциацията.

„Няма съмнение, че мобилният ШЛ достъп е най-ефективният в ценово отношение начин за предоставяне на високоскоростна свързаност в селските региони", казва Марк Нюман, главен анализатор в Informa Telecoms and Media.

Европа отстъпи лидерството в мобилността на Северна Америка и Азия, но ако Европа и Европейската комисия подкрепят силна позиция за мобилния ШЛ достъп в селските райони, може да възвърне част от позициите си, добавя Нюман..

Големият обхват на ниските честоти е дар за абонатите в отдалечените области. Но страните трябва да действат в унисон, тъй като това няма да проработи, ако в една страна продължават да се излъчват ТВ сигнали от големите кули, а оператор в съседна страна започне да предлага мобилни ШЛ услуги в същия честотен диапазон, обяснява Матс Нилсън, вицепрезидент в Ericsson.

Европейската комисия вече препоръча на страните членки да използват обхвата от 790MHz до 862MHz за мобилни ШЛ услуги, твърди Нилсън. Не е определено обаче кога ТВ и радиоразпръскването ще бъде изключено окончателно, което води до проблеми с интерферентни смущения. Все пак това е по-добре отколкото нищо да не се прави, добавя Нилсън. Според него на срещата ще бъде повдигната и темата за необходимостта от още по-голям честотен диапазон.

Тези, които не успеят да присъстват лично на Spectrum Summit, могат да изявят позициите си на infso-b4@ec.europa.eu до 19 април, адресирайки ги до „Public Consultation Radio Spectrum Policy Programme"

Всички гледни точки ще бъдат взети предвид, когато ЕК предложи проект за нова политика в за радиочестотния спектър, който ще бъде представен на Европарламента и на Съвета на министрите през юни или юли, твърди Джонатан Тод, говорител на Нели.

Какво е език за програмиране (общо понятие)

Език за програмиране

Език за програмиране е изкуствен език, предназначен за изразяване на изчисления, които могат да се извършат от машина, по-специално от компютър. Езиците за програмиране могат да се използват за създаване на програми, които контролират поведението на машина, да реализират алгоритми точно или във вид на човешка комуникация.

Много програмни езици имат някаква форма на писмена спецификация на синтаксиса си (форма) и семантика (значение). Някои езици са дефинирани чрез спецификация. Например, езикът за програмиране C език е специфициран чрез ISO стандарт. Други езици като Perl, имат доминираща имплементация, която се използва като препоръка.

Най-ранните програмни езици предхождат изобретяването на компютъра, и са били използвани за управление на поведението на машини като жакардов стан и механично пиано. Създадени са хиляди на различни езици за програмиране, предимно в областта на компютрите, и много повече се създават всяка година. Повечето програмни езици описват изчисляването в императивен вид, т.е. като последователност от команди, въпреки че някои езици, като например тези, които поддържат функционално програмиране или логическо програмиране, използват на алтернативни форми на описание.

Дефиниции

Езикът за програмиране е нотация за писане на програми, които са спецификации на изчисляване или алгоритъм. Някои, но не всички автори ограничават понятието „език за програмиране“ за тези езици, които могат да изразят всички възможни алгоритми. Отличителните белези, които често се смятат за важни за това какво представлява един език за програмиране, включват:

• Функция и цел: Компютърен програмен език е език, използван за писане на компютърни програми, които са свързани с това компютър да извършва някакъв вид изчисление или алгоритъм и евентуално да управлява външни устройства като принтери, дискови устройства, роботи, и така нататък. Например PostScript програми са често създадени от друга програма. за управление на принтер или дисплей. По-общо казано, един език за програмиране може да опише изчисление, на някаква, вероятно абстрактна, машина. Общоприето е, че една пълна спецификация за един език за програмиране, включва описание, вероятно идеализирано, на машина или обработчик за този език. В контекста на практиката, един език за програмиране, засяга компютър и следователно езиците за програмиране обикновено се дефинират и изучават по този начин.Програмните езици се различават от естествените езици по това, че естествените езици е използват за взаимодействие между хора, докато езиците за програмиране позволяват хората да задават инструкции на машините.

• Абстракции: Езиците за програмиране обикновено съдържат абстракции за дефинирането и работата със структури от данни или за управление на потока на изпълнение. Практическата необходимост, един език за програмиране да поддържа адекватни абстракции се изразява чрез принципа на абстракцията;този принцип понякога е формулиран като препоръка към програмиста, да използва подобни абстракции по подходящият начин.

• Изразителна сила: Теорията на алгоритмите, класифицира езиците на базата базата на изчисленията, които са способни да изразят. Всички Тюрингови езици могат да реализират един и същ набор от алгоритми. ANSI/ISO SQL и Charity са примери за езици, които не са Тюрингови езици, но често се наричат езиците за програмиране.

Маркиращи езици като XML, HTML или troff, които дефинират структурирани данни, не се считат за езици за програмиране.Все пак, езиците за програмиране могат да имат подобен синтаксис с маркиращите езици, ако е дефинирана семантиката. XSLT например, е Тюрингов диалект на XML. [15][16][17] Освен това, LaTeX, който се използва предимно за структуриране на документи, съдържа и Тюрингово подмножество.[

Терминът компютърен език понякога е взаимозаменяем с език за програмиране.[Въпреки това, употребата на двата термина е варира при различните автори, включително обхвата на всеки един от тях. При едната употреба, езиците за програмиране се описват като подмножествто на компютърните езици. В този ред на мисли, езици, използвани в компютинга, които имат различна цел от това да се създават компютърни програми са обикновено целеви компютърни езици. Така например, езиците за маркиране, понякога биват наричани компютърни езици, с цел да се подчертае, че не се използват за програмиране.[ При другата употреба на термина, езиците за програмиране се разглеждат като теоретични конструкции за програмиране на абстрактни машини, и компютърните езици като тяхно подмножество, които работят на физически компютри, които имат ограничени хардуерни ресурси.Джон Рейнолдс подчертава, че формалните езици, са точно толкова, колкото езици за програмиране, колкото и езиците, предназначени за изпълнение. Той също така твърди, че текстови и дори графични входни формати, които влияят на поведението на компютъра са програмни езици, независимо от факта, те често не са Тюрингови, и отбелязва, че това непознаване на концепциите на програмните езици е причина за много недостатъци във входните формати.

Какво е 3D

Кратичко и елементарно описание на това, какво представлява 3D технологията (със сигурност ще ви изведе едни гърди напред на раздумка в кръчмата).

Как работи 3D технологията?

За постигането на 3D изображения има два метода. Първият е анаглиф – старият и по-популярен метод, при който се използват очила, чийто стъкла са оцветени и позволяват да виждате иначе размазаното изображение в 3D. В случая два образа биват наложени един върху друг с ползването на два филтъра – обикновено един червен и един син. Когато сложите очилата, образите се събират и се създава илюзия за дълбочина.

За другия метод очила не трябват. При него се използва лещовиден екран, на който биват прожектирани изображенията. Докато погледът ви е съсредоточен право напред, 3D ефекта е налице.

Всички ли могат да виждат 3D изображения?

За хора, страдащи от определени заболявания на очите, е трудно да виждат 3D образи. Освен това, продължителното наблюдаване на лещовидния екран понякога предизвиква главоболие. Със сигурност, първия път, който гледате 3D без очила, може заниманието да ви се стори натоварващо.

3D на пазара

Усеща се тенденциозно увеличение на интереса към този тип технологии на пазара. Сигурно сте забелязали, че излизат все повече 3D филми, а нека не забравяме и за първата потребителска 3D камера от Fujifilm. Първата 3D уеб камера на пазара обаче е Minoru. Тя ви дава възможност да се появявате в 3D в Skype да речем, стига само човекът насреща ви да носи специалните 3D очила (получавате 5 чифта в комплект с камерата). Освен това, с Minoru можете да правите 3D филми и да ги качвате в YouTube, където съвсем наскоро дадоха зелена светлина на тази технология.

Какво е бъдещето на 3D?

Очаквайте доста да се наблегне на видео игрите (това едва ли ще изненада някого). Много големи големи имена в индустрия са проявили сериозен интерес, включително Sony и S3D Gaming Alliance. “Invincible Tiger: The Legend of Han Tao” на Blitz Games Studios се счита за една от първите игри, които поддържат модерна 3D технология, но изглежда много нови игри се очакват в близко бъдеще.

По отношение на филмите, режисьорът Джеймс Камерън ( Титаник (1997), „Пришълците“ 1986, „Терминатор“ 1984, „Терминатор 2“ 1991, „Бездната“1989) е отдавнашен привърженик на 3D технологиите (и въобще на всякакви иновации в киното). Също така, можем да очакваме “Nightmare Before Christmas” на Тим Бъртън някъде през есента и Shrek the Fourth през май догодина. Още повече, Джордж Лукас наскоро обявява намерението си да преработи изцяло всички части на “Междузвездни войни” в 3D формат. Кога ще се случи това обаче, засега не се знае.

Освен всичко останало, Hitachi пуснаха на пазара в Япония 3D мобилен телефон в началото на годината, Panasonic обещаха 3D Blu-ray през 2010-та, а Acer демонстрираха 3D лаптоп. Общо взето, в недалечно бъдеще ни очаква 3D порой…

Chapter VIII

Какво е LINUX ?

Какво е Linux и как той може да работи за мен?

Тази статия ще се опита да Ви обясни, че има и други операционни системи освен Windows, по-безплатни, но за сметка на това - по-добри от него

________________________________________

Съдържание:

• Какво е Linux?

• Малко история

• Колко струва Linux?

• Какво се печели с Open Source?

• Какъв компютър ми е необходим за да "тръгне" Linux?

• В какво Linux е по-добър от Windows NT

• В какво Linux е слаб, що се отнася до обикновенния потребител

• Как големите западни корпорации си организират компютърните мрежи?

• Как си организират компютърните мрежи средно големите и по-малките западни и български фирми?

• Как може да се организира компютърна мрежа с Linux? (Какво може да спечелим с Linux, или защо Linux решението е по-доброто)

• За какво е най добър Linux (в наши, български условия)

o Linux и Internet

o Linux и Intranet

o Linux и базите данни

o Защо базата данни е добре да е на сървър, а не локална?

o Linux като файлов сървър - има ли смисъл и кога.

o Linux като работна станция

• Linux софтуер

• Заключение

________________________________________

Какво е Linux?

________________________________________

Linux e Posix (стандарт някакъв, който освен всичко останало показва, че дадена операционна система може да се нарече "UNIX съвместима":) съвместима операционна система. За разлика от Windows, Linux е наистина многозадачен, многопотребителски, многопроцесорна, с висока степен на сигурност, изключително малък и бърз (доказано е че на един и същ компютър Linux e 2 (два) до 3 (три) пъти по бърз в сравнение с Windows 95 и NT), способен е да поддържа т.н. "критични приложения".

________________________________________

Колко струва Linux?

________________________________________

Linux се разпространява под тъй-наречения GPL (GNU Public Licence). За незапознатите с него ще обясня, че това означава, че Linux е безплатен. Това е така защото, ползуващият Linux клиент не получава никаква поддръжка и гаранции, което е залегнало в същия този лиценз. Авторът е длъжен да отбележи обаче, че в лицензионното споразумение на доста други компании, включително MICROSOFT е включена същата клауза: НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ЗА НАНЕСЕНИ ЩЕТИ ОТ СОФТУЕРА.

GPL ви дава правото да правите АБСОЛЮТНО всичко със дадения софтуер. Вие можете да го презаписвате, разпространявате, променяте и.т.н. (Все неща които са абсолютно забранени за Windows например)

В последно време се появиха и някой западни фирми които разпространяват Linux срещу заплащане (около $100). Това обаче е особен вид комерсиализация, при тях вие не плащате за продукта, а за неговата ПОДДРЪЖКА, и евентуално получавате някаква литература по въпроса.

Някой от тези фирми даже са направили така наречените "Linux дистрибуции", които съчетават Linux, с други приложни програми и програмки (също разпространявани GPL). Обикновено "дистрибуциите" представляват 4 до 7 CD, като първият се разпространява GPL - т.е. безплатно. Някой такива фирми са: Slackware (най-добрата дистрибуция за "познавачи", която се "цели" в сървърите), Red Hat (най-бързо развиващата се дистрибуция, която се "цели" и в работните станции), Caldera, Suse и.т.н. Първият диск на повечето дистрибуции можете да "изтеглите" по Internet, или да закупите за около $10-$15 от всеки който го разпространява (това са разходите за носителя, а самият продукт е безплатен). Целите дистрибуции можете да закупите само от съответния производител или упълномощени фирми (за цена около $50 - $100).

________________________________________

Малко история

________________________________________

Със гордост може да се заяви, че Linux е създаден в Европа. Негов създател е финландецът Лино Торвал. Той е написал първата версия на тази операционна система, и е публикувал кода и в интернет. Някои програмисти са го харесали и са дописали "по нещичко". Постепенно Linux е станала операционна система с Open Source.

За да достигне Linux днешния си вид, са били необходими около 8 години и труда на над 1000 програмисти.

________________________________________

Какво се печели с Open Source?

________________________________________

Както казахме по-горе програмния код на Linux се разпространява като Open Source. Не трябва да се заблуждаваме, че това е единственния продукт с Open Source. Такива са и програмните кодове н доста много други операционни системи като Free BSD (операционна система, алтернативна на Linux, също безплатна), машини за управление на бази данни като PostGreSQL, Web сървъри като Apache и.мн.др.

Защо ли Open Source е толкова добър? Отговорът се крие в това, че проектът се работи от огромно количество хора, толкова голямо, че дори и доста големи корпорации дари като MICROSOFT не могат да си позволят да наемат. При толкова много програмисти, е почти невъзможно да се допусне програмна грешка, която да остане незабелязана и непоправена по-дълго време от един-два дни. Естествено е всеки от тези програмисти да направи за проекта това в което е наай-добър, и то многократно проверено и допълнено от стотици други програмисти.

"Недостатъкът" на Open Source е един - няма тайни, няма "задни вратички", "кръпки" и разни други подобни "дивотий"... Затова никоя компания която разработва комерсиален продукт (от който тя би желала да печели) не би ползувала Open Source.

________________________________________

Какъв компютър ми е необходим за да "тръгне" Linux?

________________________________________

С гордост може да се заяви, че Linux е една операционните системи, която върви на повечето от разпространените компютри. Следва малък списък, който не е пълен:

• Intel 8086 (PC/XT) - използува се само и единствено и само за управление на производствени процеси, чрез Linux (т.к. самият процесор е бавен, но много малък и надежден)

• Intel 286 - въпреки, че този процесор се смята за 80x86 съвместим, той е доста по-различен от по-новите (386+) процесори на Intel.

• i80x86 - това са всички останали членове на фамилията на Intel (386, 486, 586 и.т.н., и техните клонинги на AMD, Cyrix, HP и.пр.)

• PowerPC - Това е най-доброто постижение на Apple, направено съвместно с IBM

• Sun-Sparc - Това са процесорите на Sun Microsystems

• Alpha - Това е фамилията суперкомпютри на Digital, наскоро закупена от Compaq. От известно време има и официална дистрибуция на Red Hat за тези машини.

• Atary/Amiga - суперкомпютрите на известните едноименни фирми (нямам пред вид техните компютри за видео_игри :)

В този списък постоянно се актуализира...

________________________________________

В какво Linux е по-добър от Windows NT

________________________________________

Linux е по-бърз (около 2 пъти) т.к. той използува възможностите на компютъра ви по-добре.

Linux е по-стабилен т.к. при него всеки процес има някакъв приоритет в зависимост от потребителя и никога един процес не може да "вземе" цялото процесорно време. В Windows NT процесите имат само три условни приоритета - "нисък", "среден" и "висок". В доста случаи процеси в Windows NT могат да "вземат" цялото процесорно време и системата да "увисне" (без да е "забила") за определено време.

В Linux има механизъм за сигурно и стабилно премахване на определени от администратора процеси. В Windows NT администратора може да премахва само свой собствени процеси.

В Linux, както и във Windows NT (но само когато е "върху" NTFS) всеки потребител има определени строго специфицирани права.

При Linux няколко потребителя могат да работят едновременно със сървъра, чрез терминали, X-Терминали или терминална емулация. Това не е възможно при Windows NT.

Една Linux машина може да работи без монитор, без клавиатура, без мишка, без FDD, без CD-Rom и това по абсолютно никакъв начин не би попречило на работата с нея, включително администрация, с изключение на първото и инсталиране. Това е характерно за всеки един UNIX сървър.

Linux се развива по-бързо от Windows. Всяка забелязана грешка в него се поправя за около 1 до 2 дни, след което чрез Internet вие можете да получите софтуерът, който оправя тази грешка (безплатно, като задачата за инсталирането си е лично ваша). При комерсиалните UNIX системи този срок е до няколко седмици (не се изисква заплащане, задачата за инсталирането по-често не е ваша), а при Windows NT - повече няколко месеца до година (често срещу заплащане) (Някой грешки от областта на сигурността на Windows 95/NT, които съществуват от около 1 година, не са разрешени и до днес)

________________________________________

В какво Linux е слаб, що се отнася до обикновенния потребител

________________________________________

Както всяка по-комплексна и по-мощна операционна система като UNIX, така и Linux не предлага особено големи екстри на обикновените потребители. Инсталирането на Linux е доста по-трудно дори и от това на Windows NT Server. Поддръжката на Linux също е по трудна (но както на повечето UNIX системи, тя се прави по-рядко). Дизаина на Linux е сървър който работи без прекъсване и проблеми 6-7 месеца (рекорда на Linux е 2 години, след което го спряли за да го почистят основно), или като супер мощна работна станция, отколкото като сървър от типа на Windows NT или работна станция с Windows.

Напредналите потребители и системни администратори на DOS, Novell и Windows NT Server, могат доста бързо да преминат върху Linux.

При добра настройка на Linux, обикновенните потребители, които до скоро са работили с мрежи от типа на Windows или Novell може и да не забележат разликата (освен по-стабилната работа естествено)

________________________________________

Как големите западни корпорации си организират компютърните мрежи?

________________________________________

Мрежите на големите западни корпорации обикновенно представляват един или няколко супер компютъра Alpha, Sun-Sparc или HP, работещи под съответната UNIX операционна система (Digital UNIX или Open VMS, Solaris или HPUX) и множество работни станции (не задължително в същата сграда). С тези машини и с тези операционни системи, може да се постигне заместването на един суперкомпютър с друг, по време на работа, възстановяване на работа след някакви крупни проблеми и.т.н.

Тези решения са наистина изключителни, не само като възможности, но и като цена и поддръжка.

________________________________________

Как си организират компютърните мрежи средно големите и по-малките западни и български фирми?

________________________________________

Естествено е, че средните и малките предприятия не могат да си организират мрежи от горния тип. Организацията при тях обикновено е по-проста един или няколко компютъра поне от типа на Intel Pentium 150MHz, 64 или 128 MB RAM, около 8 GB дисково пространство с операционна система Novell Netware (който в последно време все повече губи позиции), Windows NT 3.51 или Windows NT 4.0. и няколко работни станции. При това горепосочените "екстри" веднага отпадат. Няма вече сигурно заместване на компютри по време на работа (ако някой ви каже, че това е възможно при Windows NT, запитайте го какво е "Synchronise domain"). Няма поддръжка на критични приложения и.т.н.

Въпреки всичко това решение е предпочитано тъй като неговата цена е доста по ниска - около $4000 - $6000 ($3000 - сървър, $2000 софтуер). Поддръжката също е доста по-евтина.

________________________________________

Как може да се организира компютърна мрежа с Linux? (Какво може да спечелим с Linux, или защо Linux решението е по-доброто)

________________________________________

С помоща на Linux (или алтернативна операционна система като Free BSD), може да се организира мрежа от първия тип (и със повечето от екстрите и), но с цена, доста по-малка от тази на втория тип мрежа (около $2000 - $3000, около $500 - $1000 от тях за сървър, $0 - $100 за софтуер и останалите за инсталиране, разработка и поддръжка). За сървър може да послужи компютър от типа на 486DX2 66 MHz, 16 MB RAM с операционна система Linux. При това решение сървъра ще е доста по-бърз от горепосочения с операционна система Windows NT. Сами можете да се досетите какво ще стане ако сложите Pentium 266 MMX за сървър!!!

Решението с Linux e добро и от друга страна - сървъра може да расте с бизнеса Ви, и за разлика от решението със Windows NT, вие можете да се "прехвърлите" на друг тип компютър (защо не Alpha 8000 например), заедно със наличния ви сървърен софтуер, защото за разлика от комерсиалните системи, той идва с програмния си код.

Веднага трябва да се отбележи, че Windows NT може да върви и на два не-Intel процесора - Alpha и Power PC (MICROSOFT спря поддръжката при версия 4), но при това вие ще трябва да доплатите или закупите съответната версия, а също така няма абсолютно никаква гаранция, че новата ви не-Intel машина ще поддържа вашия наличен сървърски софтуер.

________________________________________

За какво е най добър Linux (в наши, български условия)

________________________________________

Според автора в българските условия Linux може и се използува за:

________________________________________

Linux и Internet

________________________________________

"Излаз" в интернет. Добре конфигурирания Linux е отлично защитен.

Наличен е Telnet достъп (естествено), който при Windows NT е допълнителен софтуер.

Наличен е FTP сървър, който за разлика от Windows NT е част от операционната система и подобно на всички "големи" UNIX операционни системи е 100% сигурен, като може да се ползува от анонимни и от регистрирани потребители, като вторите могат да работят със целия локален диск на системата, а не само със FTP директорията (като в Windows NT).

Налични са доста Web сървъри, като един от най-добрите е Apache (Windows NT потребителите скоро също ще могат да го ползуват). Поддържа се почти пълен HTTP 1.1 (За MIIS for Windows NT - HTTP/1.0). Поддържа се пълен CGI 1.0 (MIIS for Windows NT го поддърза само частично и не пълно). Комерсиалната версия на Apache - Strong Hold поддържа и SSL.

Системата за електронна поща (e_mail) е вградена в операционната система, което не е така при Windows NT, където пощата е част от отделен продукт (Ms Back Office).

Налична е също и поддръжка на Java-binary - поддръжка на Java от ниво на операционната система. За повече информация може да прочетете статията на автора: "Защо Java"

Налична е също вградена поддръжка на езика Perl, който има безплатна версия и за Windows NT.

Налични са всички поддържащи сървъри за TCP/IP протокола като DNS, Tuneling, Finger, NFS и др.

Съществуват безплатни или комерсиални сървъри за News, Gopher, IRC и.мн.др.

Миграцията между Linux и Windows NT, що се отнася до Internet приложенията е лесна и елементарна, проблем са единственно вашите евентуални CGI-BIN скриптове и/или някакви специални сървърски софтуери, които трябва да се прекомпилират.

________________________________________

Linux и Intranet

________________________________________

Всичко казано по-горе се отнася и за интранет технологията. За повече информация може да прочетете статията на автора: "Що е интранет и има ли той почва у нас".

________________________________________

Linux и базите данни

________________________________________

Linux е отличен за сървър на база данни. Съществуват доста безплатни (Open Source), доста Sharware и доста комерсиални машини за управление на бази данни за Linux. Повечето от тях са базирани на SQL (универсален език за заявки към бази от данни), но има и някой базирани на собствени езици (които все по-често губят позиции). В момента е в проект и машина за управление на бази данни създавана от GNU - GNU SQL сървър.

От безплатните ще разгледаме две.

Първата - MySQL преди няколко месеца спечели награда за най-добъра безплатена база данни от тип сървър. За нея съществува и ODBS софтуер за Windows системите. Скоростта и е съизмерима с тази на Microsoft Access, а при по-често срещаните заявки е и доста по-бърза. Поддържат се около 10 UNIX базирани операционни системи (цената е около $200, но само ако желаете поддръжка) и Windows версия (комерсиална).

Втората е PostGreSQL. Тя е разработена от университета в Калифорния. Също изцяло "Open Source". Подобно на Oracle и тя е изцяло обектно ориентирана, с възможности за дефиниране на функции, типове данни и др. Преди около 1-2 години, част от комерсиалния аналог на PostGreSQL - Ingres (разработван на същото място), беше продаден на Informix и сега е част от Informix Universal Server. За PostGreSQL съществува и ODBS софтуер за работа с Windows системите. Тази машина за бази данни е изключително (най) бърза (от всички комерсиални или не), което обаче се постига с лошо използуване на дисковото пространство (изключително разточителство подобно на Microsoft Access) и времето за зареждане на нови данни в базата (Тук повечето UNIX базирани бази данни са по-бързи). Поддържат се около 10 UNIX базирани операционни системи.

С развитието на Linux, много големи корпорации произвеждащи бази от данни, създадоха техни версии за Linux. Тук ще споменем три от тях, които освен всичко, предлагат и безплатни версии на техните продукти, но такива които поддържат само до един потребител (което всъщност е крайно недостатъчно за реална работа, но е достатъчно, за предварително запознаване с качествата на продукта). Всички те поддържат ODBC драйвери за Windows.

Като първи продукт ще споменем Interbase на Interbase software (клон на Borland или както е известен вече Inprice). Той стана популярен у нас чрез еднопотребителската му версия, разпространявана също безплатно, заедно с програмните езици Delphi и C++ Builder. Този продукт е представител на средно големите бази данни.

Като втори продукт трябва да се спомене Informix Standard Engine (който е безплатен под Linux) и Informix Dynamic Server (по-мощен, комерсиален продукт). Силата на Informix базите данни (както и на Oracle даден по-долу) е че те имат 100% съвместими версии за доста операционни системи, не само UNIX базирани. Обектно-ориентираната версия на Informix - Informix Universal Server се очаква да излезе на пазара в най-скоро време (говорим за UNIX)

Като трети продукт трябва да се спомене Oracle. Той е изцяло обектно ориентиран, с изключително много богати възможности, които обаче почти никога няма да ви се наложи да ползувате. Също така той е доста "големичък" - около 200 - 300MB (срещу 20 MB за Informix), което никога не е било добро за сървърен софтуер. Както казахме вече Oracle е 100% съвместим между поддържаните от него операционни системи.

________________________________________

Защо базата данни е добре да е на сървър, а не локална?

________________________________________

Когато базата данни е обща, нейната поддръжка става по-лесна, изчезват проблемите с актуализацията на данните (решавана с пренасяне на данните чрез дискети), повишава се сигурността, повишава се бързината (купете си по-бърз сървър и продължете да работите с наличните ви работни станции) и.т.н.

Въпреки, че статията е за Linux, тук е задължително да се отбележи, че за Windows NT също съществуват "истински" клиент-сървър бази данни като: Ms SQL Server, Informix Online Workgroup Server, Oracle Workgroup Server, Interbase и др. Трябва също да се отбележи, че някой бази данни като Ms Access и Borland Paradox, които могат да работят в мрежа, не са истински сървъри. Така че вие може да ползуване Windows NT като сървър на базата данни, въпреки че той ще работи по-бавно и ще ви струва повече.

________________________________________

Linux като файлов сървър - има ли смисъл и кога.

________________________________________

Linux е силен и като файлов/принт сървър, но това му приложение може да се поеме от всеки компютър не само с Windows NT или Novell Netware, но и от Windows 95 та даже и от Windows 3.11 или Novel Lite (и то с голям успех). Естествено това са комерсиални продукти и те имат някаква цена.

Трябва да се отбележи, че Linux може да се "държи" като Windows 3.11/95/NT съвместим файлов/принт сървър. Linux също така поддържа и протокола NFS, поддържан освен от всички UNIX операцционни системи и от DOS, Windows 3.XX/95/NT, OS/2, MacOS и др.

________________________________________

Linux като работна станция.

________________________________________

Linux е прекрасен за работна станция, но потребителя и трябва да има доста повече знания от средностатистическият Windows потребител. Linux поддържа графичен интерфейс с названието XFREE86, напълно XWindows съвместим, като дизаина на "прозорците" не е указан точно и може да се променя по "вкуса" на потребителя - от подобие Windows 95, през Windows 3.1, Motif, та даже и дизаин подобен на Solaris.

Една от последните разработки е и KDE. Това е графичен интерфейс с уникални възможности, като се започне от външния им вид и се стигне до поддръжката им от операционната система.

________________________________________

Linux софтуер

________________________________________

Истината е, че за Linux софтуерът наистина е по-малоброен от този за Windows, но повечето Windows или Mac програми имат аналог.

Тук ще прескочим изброените вече софтуери и ще се спрем по скоро на някой, наистина интересни приложения (коио не са сървърски софтуер):

• gcc - GNU версията на компилатора на популярният програмен език c/c++

• mc - визуален файлов менаджер подобен на Norton Commander или DOS Navigator

• Netscape Comunicator - версията на популярният Web browser

• Star Office - офис пакет, съдържащ текстов редактор (съвместим с Ms Word 95/97 и Word Perfect), електронна таблица (съвместима с Ms Excel 95/97, Quattro Pro и 123), HTML редактор (подобен на този в Netscape), програма за работа с e_mail и др... Този продукт е безплатен, но без програмен код и има по-големи изисквания към хардуера (но не по-големи от тези при MsOffice 97)

• Word Perfect - Популярния текстов редактор

• GIMP - GNU Image Producer - Графичен редактор, който се "цели" в професионалните средства като Photo Shop, Corel Photo Paint и Photo Styller. Също е безплатен, но само базовата му част (т.е. плащате само за "екстрите").

• Авторът е виждал доста програми за 3D моделиране, но не може да цитира нито една от тях

• Linux притежава DOS и Windows 3.1/95 емулатор, така че 80% от DOS и Windows 3.1/95 приложенията може и да тръгнат също

• Linux притежава Java Binary на ниво операционна система. Това може да ви позволи да пускате всякакъв (100%) Java софтуер като например Corel Office for Java

________________________________________

Заключение

________________________________________

Ако искате да бъдете независими, гъвкави и приспособими както повече от 100000 потребители в света - изберете L I N U X !

________________________________________

Linux термини:

А

IP адрес – мрежовия слой от TCP/IP протокола, широко използван в Ethernet мрежите. Той предоставя рутиране, фрагментация и асемблиране на пакетите. Накратко — уникален адрес за всеки компютър или друго устройство, който го идентифицира в мрежата. В момента най-широко се използва v4 (версия 4) на протокола. Представлява четири числа от 0 до 255, разделени с точка, например: 60.10.11.2, 198.12.220.1. През последните години се появи и v6 на протокола, наричана още New Generation. Основните промени са увеличаване на адресното пространство като вече се използват 16 разредни адреси, вместо досегашните 4; добавяне на криптиране; различни полета за автентификация, автоматична настройка; поддръжка за чувствителен към забавяне трафик, например поточно видео и звук. Запомнянето на такива подредби числа е доста трудно, а и ненужно. Много по-лесно е да се запомни например linux-bg.org, вместо 212.50.10.132. Този превод се извършва с помощта на DNS сървър.

Б

Бинарен вид на програма — компилирано приложение, което операциионната система изпълнява. Това приложение може да се изпълнява само на операциионната система, за която е компилирано, и за същата процесорна архитектура. Например, приложение за Windows не може да се изпълнява под Linux, въпреки че могат да работят на една и съща архитектура. Аналогично е положението и със софтуер, компилиран за Linux върху i386. Той не може да се използва под Linux за друга архитектура, например за PowerPC. Това може да се заобиколи с емулация.

Браузър – клиент за http протокол. Съвременните браузъри могат да работят и с много други протоколи, например https, ftp, ftps, gopher, fish, smb и други. Браузърът се свързва към уеб сървъра и изисква от него да му се изпрати страницата във вид на HTML код. Този код после се интерпретира и се предоставя на потребителя в подходящо оформен текст и графика. Съвременните браузъри не са само средство за показване на страници. Те могат да изпълняват малки програми, което позволява страниците да станат интерактивни. Тези програми обаче, могат да съдържат злонамерен код, който в зависимост от браузъра, може да нанесе сериозни щети на операционната система. Браузърът на Microsoft Internet Explorer е печално известен със своите слабости в сигурността, позволяващ изпълнението на злонамерен код. Браузъри като Mozilla, Konqueror, Opera и вече остарелият Netscape предоставят много по-добра сигурност.

Бъг – с този термин се означава грешка в програмата, която води до неправилното й функциониране. Според теорията на програмирането за бъг може да се счита и всяка неочаквана от потребителя реакция от страна на изпълнената програма.

BSD – семейство UNIX операционни системи с отворен код, но разпространяваща се под BSD лиценз. Това са едни от първите UNIX ОС за i386 фамилия процесори. В момента работят на почти всички известни процесорни архитектури. Различава се от Linux главно по това, че следва точно UNIX стандарта и дистрибуциите се подготвят от инженерен, добре координиран екип, а не от много хора, пръснати из целия свят, повечето от които пишат в свободното си време. Друга характерна черта е, че базовите инструменти и ядро се пишат координирано и в синхрон едни с други. Най-популярни са FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.

BSD лиценз — Лицензът, под който се публикуват всички BSD-базирани операционни системи, както и много други приложения. Той има следните три условия: имаш право да правиш производни продукти, базирани на оригиналния код, но без да го променяш; задължително трябва да се запазят имената на хората, създали отделните части от приложението; да не се приписва чуждия труд като свой. Това означава, че може да се вземе даден изходен код на BSD-лицензирано приложение и да се изгради на негова основа дори комерсиално такова, без да има задължението да се публикува и сорс кода, за разлика от GPL.

В

Вирус – злонамерена програма, която може да се саморазпространява. Въпреки че някои вируси са безвредни, повечето имат за цел да повредят или откраднат данни от компютърните системи. С по-масовото използване на Internet вирусите имат все по-голямо поле за разпространение. Почти 100% от вирусите са за различните версии на операционните системи на Microsoft, както и популярния офис пакет на същата компания (макро-вируси).

Г

GNU (GNU's Not Unix) — операционна система, която поддържа и развива идеята за отворения код, предоставя и защитава GPL лиценза. Може да използва Linux, Hurd или NetBSD ядро. Всъщност Linux е просто съкратено название на GNU/ Linux.

GPL (General Public License) — най-либералният лиценз за разпространение на софтуер, проповядващ правото на всеки да има достъп до дадено приложение и неговите изходни файлове. Изисква от разработчика да предостави достъп до кода на програмата, както и правото на потребителя да променя кода и да създава приложения на базата на този код, при положение, че и той на свой ред ги предоставя на други потребители под същия лиценз. По този начин се гарантира, че никой няма да вземе това приложение и да смени лиценза му с друг, собственически, и така да не може да се използва свободно. GPL по същество не ограничава правото на производителя да изисква такса за използването на софтуерния продукт, но не налага ограничения върху броя на копията, които даден клиент може да направи, като и правото му да ги предоставя за ползване от други потребители. Към всички остава задължението да предоставят публичен достъп до кода на програмата и да запазят авторските права на отделните части.

GUI (Graphical User Interface) — графичен потребителски интерфейс. Това е съвременният начин за връзка на потребителя с компютъра. Най-често се използва мишка или друго посочващо устройство и набор от менюта и икони.

Д

Демо версия – (също и Trail версия). Версия на програма която има за цел да представи възможностите на даден продукт. Демо програмите предоставят ограничени възможности в сравнение с пълните версии или спират да функционират след определено време. При заплащането на съответната сума, функциите на демо програмата могат да се увеличат и дефакто софтуера да стане нормална версия. Кодът на програмата не се предоставя.

Дистрибуция (Linux) – това е операционна система в готов за инсталиране вид, събрана от дадена организация, компания или просто група хора. Различното в дистрибуциите са програмите за инсталиране, настройка и управление, както и настройките по подразбиране за различните приложения. Могат да се продават или свалят безплатно, като някои включат и комерсиална поддръжка. В момента най-разпространените дистрибуции са RedHat, SuSE, Debian, Mandrake и Slackware.

DNS сървър – в Интернет имената на машините са във вид на уникални числа, наречени IP адреси. За да се улесни намирането на определена машина, е създадена системата за имена на домейни Domain Name System (DNS). Тя превръща IP адресите в имената, които познаваме и обратно, например mail.yahoo.com, www.kernel.org, www.linux.org Преди клиента да се свърже към сървър, предоставящ дадена услуга, той първо трябва да превърне името на домейна в неговия IP еквивалент. За тази цел той се свързва към DNS сървъра и отправя запитване. След получаването на отговор, клиентът се обръща към интересуващия го сървър по IP адрес.

Java – език от високо ниво, съчетаващ в себе си най-доброто от компилаторите и интерпретаторите, а именно по-добра бързина на изпълнение в сравнение с интерпретаторите и възможност за изпълнение на програма, независимо от вида на процесорната архитектура и операционната система.

Е

Емулация — изпълняване на приложение, което е компилирано за друга операциионна система и/или процесорна архитектура. Емулаторът превежда машинния код от едната архитектура към другата.

EULA (Еnd User License Agreement) — условията, с които трябва да се съгласи потребителя преди да използва дадения продукт. В това споразумение е описано подробно какво може, а най-често не може да прави потребителя с дадена програма.

З

Затворен код – политиката на някои компании е да не предоставят на потребителите си сорс кода на продуктите си, а само техния компилиран (бинарен) вид. Така компаниите се опитват да предпазят продуктите си от репродуциране и/или създаване на производни. Така обаче е трудно да се откриват грешки в програмите и да се гарантира сигурността и неприкосновеността на личната информация.

И

Изходен (сорс) код – код на програма, написан на език за програмиране от високо ниво. Превежда се на машинен език от компилатор или интерпретатор. Езикът от високо ниво описва команди към компилатора и е подобен по синтаксис с човешките езици, но е стриктен и еднозначен.

Интерпретатор – интерпретаторът също като компилатора превежда сорс кода на програмата, но за разлика от компилатора това става по време на изпълнение на програмата. Предимството на такъв подход е, че програмата може да се редактира по всяко време и може да се изпълнява за всички платформи, за които има интерпретатор.

К

Клиент – приложение, който се свързва със сървър за получаването на дадена информация.

Компилатор – програма, която превежда изходния код на дадена програма на машинен език. Компилираната програма може да се изпълнява само на дадена операционна система.

CLI (Command Line Interface) — интерфейс с команден ред. Използва се клавиатура, и командите и параметрите се набират ръчно. Пример за операционна система, която използва такъв модел е DOS. UNIX-базираните ОС обикновено също използват CLI, но е много по-мощен и полезен, отколкото в DOS. Това не им пречи да имат и GUI – обикновено се съвместяват и допълват.

Л

Лиценз – представлява документ в писмена или електронна форма, който урежда условията за ползване на даден софтуерен продукт. Лицензите се определят от компаниите-производители, които решават как да се разпространява техния продукт. По своята същност лицензите могат да изискват или не такси за закупуване/ползване.

Linux (GNU/Linux) – UNIX-базирана операционна система с отворен код. Разпространява се под GNU GPL лиценз, който позволява да се правят неограничен брой копия на приложението, както и промени в тях. Linux не следва точно стандартите на UNIX операционните системи, но възприема много от тях, което е повод тя да бъде бъркана с UNIX.

М

Машинен език — единственият език, който се разбира от процесора на компютъра. Всички програми се привеждат по един или друг начин до този език. Нарича се също асемблерен или бинарен език. Всеки различен клас процесори има свой машинен език и той е несъвместим с тези на другите.

Междуплатформеност – способността на дадена програма да се изпълнява от различни операционни системи, работещи на различни процесори.

Мултимедия – обобщено название на звук и видео софтуер и хардуер.

О

Операционна система – съвкупност от ядро, файлова система и приложен софтуер. Тези три компонента не могат да се използват самостоятелно.

П

Пач (patch) – “кръпка” която има за цел отстраняването на бъг или добавянето на функционалност в програма. Може да се приложи към сорс код или компилирана програма.

Пощенски сървър – сървър, изпълняващ функции по приемане и изпращане на поща. Условно такива сървъри предоставят две независими услуги - изпращане на поща и проверка на съдържанието на потребителската кутия. Изпращането на пощата се извършва от сървър, известен като SMTP сървър. Втората услуга, проверката на пощата, се извършва от POP или IMAP пощенски сървъри. Когато потребителят проверява пощата си, например с Outlook, програмата се свързва с такъв пощенски сървър. На базата на потребителското име и парола той доставя съобщението на съответния потребител.

Протокол – набор от команди за комуникация и управление между различни услуги, програми, дори хардуер. Понятие обхващащо комуникацията на хардуерно и софтуерно ниво.

Процесор - CPU (Central Processing Unit) — процесорът на компютъра е единствената единица, която може да извършва изчисления и да прави адресиране, т.н. “сърце” на компютъра. Съществуват различни класове процесори, наречени още процесорни архитектури – i386, PowerPC, SPARC, Alpha, IA64 и много други. Например компютрите, които се използват най-масово (с процесори на Intel и AMD) са i386, а тези на Apple са PowerPC.

Peer-to-peer (Р2Р) — Съвременните програми могат да проявяват свойство полиморфизъм, бидейки клиенти и сървъри едновременно. Такава е например kazzaa.

Perl – междуплатформен скриптов език. Особено популярен при разработването на динамични уеб страници. Неговата сила е в извличането и обработката на текст.

PHP – междуплатформен скриптов език. В момента най-разпространен сред разработчиците на динамични уеб страници поради относителната лекота на работа с него.

POP3 и IMAP — протоколи за получаване на поща.

С

Свободен софтуер – това са приложения, които се разпространяват без каквито и да било ограничения. Това включва и изходния код. Най-често "свободен софтуер" и "софтуер с отворен код" са синоними. Това зависи от лиценза, под който се публикува приложението. Всеки свободен софтуер е с отворен код, но обратното не винаги е вярно.

Скрипт – програма написана за интерпретатор. Скриптът може да съдържа команди за настройка на операционната система, както и за генериране на уеб страници.

Софтуер – програмите, които се изпълняват от компютъра. Абстракция, включваща в себе си всичко свързано с управлението и работата на компютъра, което не може да се “пипне” с ръка. Например твърдите дискове и CD-тата не са софтуер, а са носители на такъв. Операционната система e софтуер, както и програми като Word и Internet Explorer.

Софтуер с отворен код – това е софтуер, при който производителя на даден продукт предоставя и достъп до изходния код на програмата. В зависимост от лиценза може да бъде и свободен софтуер. Съществуват комерсиални продукти, които предоставят и изходния код. Техният лиценз обаче, разрешава само преглед на този код, но не и промяна, публикуване и др. Такъв софтуер не е свободен.

Софтуерен патент – патент върху алгоритми или оригинални решения в даден софтуерен продукт. Използването им от други разработчици изисква плащането на лицензионна такса от съответните, което по същността си оскъпява крайния продукт. Софтуерните патенти все още не са въведени в страните от Европейския съюз, но са в сила в САЩ.

Сървър — приложение, което предоставя дадена услуга на клиентите, които са свързат с него и изискват информация по предварително определен протокол. Например уеб услугата се предоставя от HTTP сървър, т.е. приложение, което работи по протокола http.

С — най-разпространеният език от високо ниво. Използва се за писане както на приложен софтуер, така и на операционни системи. Създаден е за написването на UNIX. Неговият синтаксис е използван за основа на много други езици – C++, Java, Perl и други.

С# — аналог на Java, но при него целта е да се постигне не толкова междуплатформеност, а съвместимост между програмите писани на различни езици.

SMTP – протокол за изпращане на поща.

SQL – език за заявки към база от данни. Подържан от повечето съвременни програми за бази от данни. Отличава се с простота и относителна универсалност.

Сървър база данни – сървър предоставящ услуги по съхранение и търсене в структурирана информация, наречена база данни. Няма ограничения във вида на съхраняваната информация. Съхраняването и търсенето в базата данни става посредством запитвания (заявки) на специален език, най-често SQL.

Т

Tilix – българска Linux дистрибуция.

У

Уеб поща – с масовото навлизане на Internet особено популярно е предлагането на безплатни или планети пощенски услуги като Yahoo! или Hotmail. По същество това са комбинация от традиционни пощенски сървъри и клиент във вид на динамична уеб страница.

Уеб сървър – това е сървър който предоставя уеб страниците, които четем в интернет. Приложения като уеб браузър и други се свързват и изискват ресурс (уеб страница, картинка, музикален файл, видео файл) по протокол за връзка, наречен HTTP. Визуализацията и обработката на информацията е отговорност на браузъра.

Windows – търговското название на група операционни системи, разпространявани от Microsoft. Макар и да изглеждат еднакво и програмите да са съвместими, то това са различни OS, имащи различни особености. Първите Windows до версия 3.11 не могат да се нарекат операционна система, а графична настройка над тогавашната операционна система на Microsoft – DOS. Идеите, залегнали в DOS и Windows еволюират в Windows 95. Windows се развива през версия 98 до версия Millennium (МЕ) през годините. Поради недостатъци в архитектурата Microsoft прекрати по-нататъшното развитие на тази операционна система и се концентрира върху втората си OS базирана на NT. Това са Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP и сървърните операционни системи като NT 4 Server, 2000 Server и 2003 Server. Основен недостатък на всички продукти на Microsoft е, че се разпространяват под един от най-ограничителните и скъпи лицензи. Потребителят няма на практика никакъв поглед върху операционната система и как тя работи. Няма право да се опитва да разбере това при негово желание, също така и да прави промени по нея. Гаранцията, която Microsoft дава е само при положение, че Windows се използва само с техни продукти. На практика това означава, че вие няма да получите поддръжка от тях във връзка с операционната система, ако сте си инсталирали програма като FlexType например.

Ф

Файл – обособена поредица от данни, записана на физически носител. Множество файлове се организират във файлова система. Чрез файловата система операционната система има достъп до файловете, а чрез нея и приложенията.

Файлова система – начин на организация на файловете върху даден физически носител. Съдържат описание на имената и атрибутите на файловете, информация за мястото им на диска, както и самите файлове. Всяка операционна система работи с една или повече файлови системи. Файловата система е от голямо значение за бързодействието на компютъра, както и сигурността на данните. Примери за файлови системи са FAT, NTFS, Ext2, Ext3, ReiserFS, UFS, JFS и много други.

Freeware – програми, предоставени за безплатно ползване, но без да се предоставя изходния им кода. Такива са например IrfanView, Icq, MSN Messenger, Yahoo! Messenger.

FTP (File Transfer Protocol) - протокол за пренос на файлове. Използван от сървъри за съхранение на файлове в интернет. Сървърите които предоставят тази услуга се наричан FTP сървъри. Те позволяват сваляне и качване на файлове и контрол на достъпа до тях.

Х

Хардуер – всичко което може да се “пипне” в една компютърна система, например процесор, памет и др.

HTML (Hyper Text Markup Language) — Език за описване на начина, по който се визуализира информация. Използва се изключително за разработката на уеб страници. Не е програмен език.

HTTP (Hyper Text Transport Protocol) – протокол за обмен на данни и команди между уеб сървъра и браузъра.

Ч

Червей (worm) – злонамерена програма, която използва проблемите (бъгове) в операциионните системи и/ или приложения за да заразява и да се саморазпространява. Може да се каже, че червеите са вид вируси.

Ш

Shareware – програма, предоставена за безплатно ползване за определен период от време, след което се изисква заплащането на определена сума. След изтичането на дадения период програмата не престава да функционира, а приканва потребителя да заплати за нея или да спре да я използва. Изходният код на програмата не се предоставя на потребителите. Примери за това са WinZIP, WinRAR и др.

Ю

UNIX – операционна система създадена през 70-те от Bell Labs. През годините на базата на нея са създадени много операционни системи, някои от които се използват и до днес. UINX-базираните операционни системи имат много общи черти в подредбата на директориите, начина на зареждане, използваните програми и протоколи за комуникация. Различават се основно по използваните файлови системи, също и по изпълнимия код на програмите. Това означава, че програма, компилирана за дадена операционна система, не може да се изпълни на друга.

Я

Ядро – част от операционната система, която се грижи за връзката между отделните части на компютъра. Чрез драйверите свързва хардуера с приложенията. Отговаря за управлението на процесите на приложенията, както и ресурсите, които те заемат.

Link to comment
Share on other sites

  • Модератор Инженерни науки

Много изчерпателно инфо.

Дай сега за квантовите компютри, алгоритми за програмиране и кюбитове... :)

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...