Отиди на
Форум "Наука"

Recommended Posts

 • Потребител

Добър вечер, желая да представя на читателите за разглеждане една моя теория относно физика на най-малките частици! Приятно четене! Ще се радвам на мнения!

 

 

И така там някъде е едното създание само.

Защо имаме нужда от двама души, две частици. И какво значи това. Нужно е за да може другото създание да осъзнае съществуването си. Нужно е за да може всеки един да позволи на другия да бъде себе си чувствайки своето присъствие и качества. Това е моментът, в който всеки от двамата просъществува в настоящето чрез взаимодействие. Този момент е резултат от индивидуалните качества на всеки от двамата. Те са изградени от информационни състояния запаметени във формата на резултат от техните предишни взаимодействия със средата изразени чрез пулсове на субстанцията, от която са съставени. Сумата от взаимодействия на тези пулсове може да доведе до висока или ниска амплитуда, в които ние резонираме със себе си и разпознаваме нашето минало, което ни води до познание за себе си. Този момент на осъзнаване ни помага да разпознаем добрите и лошите си страни в зависимост от момента във времето и взаимодействията с другия, да разпознаем какво намираме за добро и лошо в себе си и в другия.

Тази промяна на състояние има инициатор, който провокира започването на нови връзки между информационни състояния в някоя начална точка като реакция на заобикалящите я информационни състояния. Резултат на тази реакция е резултат от поредица от връзки направени между тези състояния след инициаторната ситуация.

Имаме нужда от двама понеже без втория нямаме осъзнаване на себе си, което идва от присъствието на другия и взаймодействието между тях. То може да бъде описано като отражение на единия в другия, което отражение ни служи като точка, в която ние осъзнаваме себе си и нашите качества.

Двамата се носят в полето в непозната посока. Тази двойка дефинира време, тъй като тя е фундамента за осъществяване на събитие, събитие което е взаимодействие между двамата, двете частици. Пространството все още не е дефинирано, само времето и двамата и всеки от тях е накаран да осъзнае себе си и да се разпознае чрез присъствието на другия. Тяхното движение може да се опише като имащо линеарна посока в случай че няма реакция или крива в случай на привличане. Тази крива има честота на въртене и форма дефинирана от индивидуалните качества на двамата засегнати. Тази форма е зависима от количеството на качества, които всеки от двамата притежава и от взаимодействието с околната среда.

Това е начало на нещо ново, промяна в състоянието, нов резултат от връзки между предишни, минали състояния, които променят двамата засегнати чрез създаването на нов резултат. Това ново състояние е база за направата на нови връзки между състояния, и след като все още няма дефинирано пространство, а само време, този момент на създаване на резултата от взаимодействието между двамата е споделен и дава възможност за създаването на нова връзка за формирането на нов резултат и времето и използването на тази нова връзка от двете страни може да доведе до серия от нови събития. И тази последователност на взаимодействия между двамата, е което е от значение за това двамата да продължават в това взаимодействие и намерят ритъм на взаимодействие, които да ги доведе до равномерно разпределена във времето комуникация, която е израз на баланс и хармония и е по-лесна за поддържане от двамата.

Да, двойки, защото аз мисля, че те свързват физическото проявление през различните мащаби, които наблюдаваме и е логическа конструкция, която описва красивата ситуация на комуникация и взаимодействие между двама души. Взаимодейтвие, което става още по-интересно като взаимодействие на резултантни пулсове, които са проявления на събития, които са се случили. Още по-интересно става когато взаимодействието е така разпределено във времето, че то произвежда събития от двете страни по едно и също време или пък резултат с едни и същи качества. По този начин се получава припокриване на честоти нарезултати и се наблюдава увеличение на тези честоти. И този общ за двете същества резултат тогава носи запаметени пътища на осъществени връзки, които са изразени чрез честоти.

И така възниква въпросът какво е пространство?

За да бъде дефинирано пространство ние имаме нужда от трети да почувства взаимодействието между двамата и от своята позиция да даде отношение за почувстваното взаимодействие. То служи като оправна точка за описване на движението на другите двама. Като такава и като взаимодействие между двамата се създава чувство за мащаб, защото има повече от една посока на взаимодействие, както и създадено отношение за взаимодействието между другите двама. Тяхното взаимодействие може да бъде почувствано и мащабирано от трети.

Времето е последователност от събития създадени от взаимодействията на двамата, двете частици. Пространството е конструкция, която служи за описване на качествата на видимия свят, който в този момент е изпълнен с честоти. Честоти, които са проявления на събития, които пък са резултат от взаимодействието на двамата, двете частици. Така че пространството може да бъде описано като отношение между време и честота. И тогава идва светлината. Не е ли тя изражение на пространството? Светлина и пространство, защото чрез светлината ние разпознаваме това, което наричаме пространство. Близо и далеч, светло и тъмно, пространството е изпълнено със светлина, но не е ли светлината проявление на пространството?

И в това състояние на комуникация между двамата, в полето между тях няма пространство, само време, понеже пространството е възприето от третата частица и се създават събития от взаимодействието между двамата, така че двойката е основна конструкция, която позволява протичането на взаимодействие между двамата участващи.

Намерение!

Какво провокира началото на създаване на нови връзки между информационни събития? Какво дава чувството за намерение или е то отговор на пулсациите идващи от обкръжението? Има ли механизъм, който служи като логическа конструкция за да се създаде чувството и възприятието на желан резултат или насока за започване на връзка в определено информационно състояние. Предпоставка за нея е паметта за определен път на направени връзки за постигане на резултат, запазена в частицата. Частицата резонира с постъпващият импулс и бива активирана. Наскоро активираните информационни състояния са активни за определен период от време след последната им активност и имат памет, информация, за направените връзки за определен период назад във времето.

Дали има връзка между думите причина/reason – на англ./ и резонанс/ resonance – на англ./ в светлината на изказаните мисли?

Как в посочената конструкция дефинираме движение и пространство. Има пулсове и честоти, които са изражения, спомени за информационни състояния изразени чрез честоти на взаимодействията между двете частици. Тези частици създават събития през определено време. Така че картината на обект е описания на моментните състояния на частиците, които са част от него.

Така че как възниква ново информационно състояние?

То е дефинирано от дължината на направените връзки. Инициирането на връзка изкривява пространството по дължината на връзката и резултатът е нова форма, torus, която с времето преминава в кръг.

Вълната е описание на свиването и разширяването на пространството получена от пулсовете. Кръглата форма се получава чрез изпращане на пулсове във всички посоки. Така че гравитацията може да бъде описана като кохерентност или взаимодействие на фронтовете на пулсовете.

Фронта на взаимодействие на пулсовете от две частици се променя с времето и когато периодът на пулсовете стане прогресивно еднакъв фронтът се придвижва от единият обект към средата на дистанцията между тях. Последователната пулсация изкривява пространството около всеки обект, фронта на взаимодействие свива балона около обекта и предизвиква движението на геометричният център към фронта на взаимодействие. Периодът на пулсация и контактната повърхност на фронтовете на пулсовете задава посоката на преместване на всеки от двата обекта. Кохеренцията предизвиква увеличение на пулсовете и по-силно огъване на пространството.

Резултат от сумата на векторите на направените връзки за постигане на резултат дава първоначалната посока на въртене на отделна частица по ос през центъра на тежестта, геометричният център, на запаметените информационни състояния.

Когато преобладаващият фронт на взаимодействие между две частици промени фронта на полето толкова, че той да се придвижи в първоначалната кръгла форма на друга частица настъпва обмен на информационни състояния. Това информационно състояние става част от полето, което преобладаващо го заобикаля и е достъпно за връзки в съответната частица. Тук възниква въпросът какво става със съществуващите връзки, достъпно ли е полето за връзки от двете страни? Дали това не е entanglement?

Вълната е описание на периодичното възприемане на фронтове на пулсове създадени от частиците. По-малък период на вълната може да означава по-кратко време между инициирането на информационно състояние или по-малък брой направени връзки за формирането на резултат.

Интерпретацията на амплитудата може да е както следва: по-малка амплитуда може да означава по-кратки връзки, по-голяма амплитуда може да означава по-дълги връзки между информационни състояния.

Пулсовете могат да бъдат описани по подобен начин. Малка амплитуда означава по-малък брой връзки или информационни състояния запаметени за получаването на резултат. По-голяма амплитуда означава по-голям брой връзки или информационни състояния като памет.

Звездите са първите, които са се формирали от по-леки частици. С времето настъпва описаният процес между частиците в самите звезди. Това може да обясни наблюдаваните атомни радиуси на елементите, което може да бъде видяно в графиката на атомен номер към атомен радиус.

От Wikipedia:

teo0.jpg

Планетите от нашата слънчева система също са се формирали като следствие от този процес и взаимодействието между звездите и останалата материя. Дистрибуцията на планетите е както следва отвътре навън – плътни, след това по-леки и отново по-плътни, а според размер дистрибуцията е малки, най-големи, големи и фрагментирани тела. Най-масивните са на средните орбити около слънцето. По-плътният материал може да означава повече вътрешни информационни състояния и като следствие отговарящи на по-широка гама от входящи пулсове и честоти и са по-активни в произвеждането на нови пулсове, което пък води до по-силна гравитация. Най-плътните планети се състоят от плътни ядра и по-лек материал около тях – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Слънцето се е формирало първо в нашата слънчева система и то се състои също от плътно ядро и лек материал. Другите планети, Плутон, астероидите и кометите са се формирали по линиите на взаимодействие между слънцето, най-близките звезди и четирите масивни сравнени със слънцето планети. То е акумулирало по-лек материал в началото и произвежда пулсове, които стимулират останалият по-лек материал да се свърже. Скалистите планети са започнали като акумулация на по-лек материал, който чрез взаимодействие със слънцето и другите масивни планети и тела се е превърнал в по-плътен материал.

Откъде произтича дисковата форма на галактиките и планетарните системи?

Когато обект се движи в орбита между поне два по-масивни обекта той бива привлечен от двата обекта и с времето той осцилира към равнина свързваща обектите с права линия защото фронтовете на взаимодействие и ефекта на привличане са най-силни и в равновесие по тази линия. Обектът придобива орбита най-близка да равнината получена от трите най-масивни обекта близо до него – тази равнина е резултат от векторната сума на привличане от заобикалящите го обекти и този, който орбитира. На различни достатъчно отдалечени едно от друго места дисковата равнина е различна отговаряща на местното привличане от обкръжението.

 

Вариант 1

Burst → pause → burst

В една посока се получава по-голяма честота на импулсите и има локален максимум по определена линия на разпространение.

При този вариант се получава разкъсване на пространственият фронт след зоната на контакт с друго състояние и формиране на нов фронт, затворена форма произлизаща от оригиналният фронт.

WIN_20151227_11_20_38_Pro - 1.jpg

WIN_20151227_11_21_00_Pro-1.jpg

 

 

Вариант 2

 

Огъване и разлистване на пространството по дължина на направлението, връзката.

Получават се вписани торуси. Какво се случва при развитие на торуси. Въртене. Има фиксирана линия на първоначалният разрив на пространството. Фиксирана първоначална дължина на контура на сечението.

WIN_20151227_12_07_39_Pro -1.jpg

WIN_20151227_12_07_54_Pro-1.jpg

 

 

 

 

 

 

Анализ и на съществуващи научни положения

 

Точка/права линия/разстояние -> едно измерение

 

 

 

 

teo1.jpgteo2.jpg

 

СИЛА - взаимодействие израз на преместване между позиции наблюдавани и описани чрез прави линии – разстояния

 

Примерно

- Първоначално хаотично статично разпределение на точки

Инициирано преместване на една точка е достатъчна за да -> инициира

ротация на група от точки при положение, че се приеме, че има установена

връзка от неизвестен род между точките. Няма ли връзка има просто придвижване на точка в права линия без да оказва ефект/взаимодействие с друга точка, така че те остават статични. При този модел е необходима връзка защото иначе няма предпоставка да наблюдаваме движение по-различно от правата линия т.е. ще отсъства гравитация изразявана и наблюдавана чрез криволинейни траектории и привличане между обектите. Възможност за привнасяне на ротация от състояние без такава е и директен сблъсък/ и без връзка/, но само той по себе си не е достатъчен да обуслови гравитацията.

teo3.jpgteo4.jpg

 

Ако приемем, че по-големите частици наблюдавани при сблъсъци в ускорители на частици се разпадат на по-малки такива и техните траектории след сблъсъка сакриволинейни -> значи те все още са свързани с връзка/ подвластни награвитацията.

Ако приемем, че при такива сблъсъци са наблюдавани чисто праволинейни

траектории това значи:

1.- Наблюдавани са частици бeз връзка / неподвластни на гравитация защото

кривата линия е обусловена от ротация и връзка -> гравитация.

2. - Не можем току така да приемем, че това са съставни частици на

оригиналните понеже след като няма връзка между тях и останалите

компоненти няма условие, коетода ги задържа в обхвата на дефинираната

частица.

3. - Ако приемем, че те са съставни тогава има вероятност при сблъсъка

тези връзки да са прекъснати и да се е образувала такава частица.

2.1. - Ако приемем, че те са съставни значи, че съществува състояние без наличие

на връзка и други взаимодействия обуславящи задържането им в определен обем.

4. - При анализа на сблъсъците прогресивно се увеличава чувствителността,

точността и прецизността на измерванията с увеличаване на скоростта ->

настрояваме уредите да отчитат все по-малки отрязъци от време -> това би

могло да значи, че тогава се отчита праволинейното движение на частици без

връзка при особено високи скорости иначе неотразими ->(1) - много малки

частици; (2) - без връзка;

Ако екстраполираме това положение значи сме наблюдавали фоново излъчване/

движение на частици несвързани с тези при сблъсъка. Техният брой ще варира при всяко отчитане поради хаотичната им на пръв поглед природа.

 

 

 

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пи(π)

Ако π e отношение на обиколка на кръг към диаметър разстоянието е фиксирано с точност на измерване до мащаба на атомите и приемем, че имаме 1,000,000,000,000,000 участъка на линеен метър изразени в усреднен диаметър на ядрото на атома и приемаме, че при отсъствие на вакуум няма растояние между атомите- защо изразяването на делението на П след десетичната запетая не спира - при такава голяма прецизност в мащаба и приемаме че няма следващ скок в мащаба надолу защото тогава дефинирането на отправна линия за измерване на растояние става още по-трудно -> защо при такава голяма точност(възможност за комбиниране на брой различни дължини на разстояния) не е възможно да сепостигне фиксирано кратен брой еднакви участъци!

pi.jpg

Две точки дефинират права линия.

Факта, че дефинираме права линия значи че познаваме дефиниция на затворено тяло с център(точки)- единствените най-точно определими прави линии при наблюдаваният свят → затворена форма(сфера) - позволява развитие навън и навътре - винаги има разстояние по диаметърът - >РАБОТИМ ЛИ СЪС ЗАТВОРЕНИ ФОРМИ ВИНАГИ ЩЕ ИМА СЪДЪРЖАНИЕ независимо колко свиваме обема(-)безкрайност -----> (+) безкрайност - всичко е дефинирано от движение, преместване на точки -> точката предполага затворена форма за да може да бъде

определена като позиция, значи ако изразяваме графики и модели посредством линии дори и да достигнем до перфектанта права линия в наблюдения и изчисления тя предполага или че сме част от множество от взаимодействия наблюдавани и описани в определен мащаб от предполагаемата цялост, или че двата края на правата линия са определени от други две форми - стремеж към права линия – ДОКАТО ИМА СТРЕМЕЖ КЪМ ПРАВА ЛИНИЯ ИМА ПОНЯТИЕ

БЕЗКРАЙНОСТ - ако се стремим да изчислим или опишем математически най-точно права линия има понятие (+)безкрайност- ако предположим, че правата линия е перфектна значи тя е определена от други форми които можем да измерим и опишем - има ли други форми имаме следващи форми дори и не наблюдавани, и така няма логика да предполагаме, че има само една вселена,те са развитие на сфера която може да се трансформира -> (+)безкрайност

АКО ИМА ДВИЖЕНИЕ ВСИЧКО Е БЕЗКРАЙНО КАКВОТО И ДА ЗНАЧИ ТОВА

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Тези паралели и наслагване на понятия и проявления показват общите проявления на един базов алгоритъм в поведението на частиците на микро и макро ниво и в поведението на живите организми и устройството и действието на мозъкът в частност. Само чрез това наслагване на слоеве от едната сфера на физиката и сферата на философията и психологията и тяхната взаимозаменяемост в описанието показва общото между тях, този алгоритъм, този основен принцип на действие и взаимодействие, който успешно описва и двете разглеждани сфери, а проявленията и ефектите от тях успешно могат да се пренесат и на космическо ниво. Пулсовете са основно проявление на създаването на частица, информационно състояние. Тази частица е създадена след създаването на връзка между две отделни частици, информационни състояния. Създаването започва в едната и свършва в другата по линия на връзката между двете частици. Това създаване и инициирането на връзките огъват пространството. Ефект от контакта на импулсите или по-точно техните фронтове е гравитацията. Друг ефект от инициирането на връзки между частиците е електричеството. То представлява последователното иницииране на връзки между частиците, а всяко създаване на ново информационно състояние в края на всяка инициирана връзка описва частицата електрон и наблюдаваното му движение.

Живите създания са изградени от тези частици и са усъвършенствани създания способни да взаимодействат и боравят с околната среда по различен от гравитацията начин. Двата пола, мъжки и женски, са изражение на две взаимодействащи си частици с цел продължаване на живота и предаване на натрупано знание. Знание натрупано като памет в мозъка и памет на вида в ДНК, което съдържа синтезирана памет на родовите преживявания и памет на основните конструкции способни да поддържат вида в определени условия на околният свят. Логосът пък е усъвършенстван алгоритъм на функциониране на мозъка позволяващ на индивида да възприема и анализира наблюдаваният свят по нов начин. Свързани неврони в мозъка представляват памет за разпознат свят или съставени логически конструкции. Несвързани неврони пък представляват неразпознати реалности, които могат да бъдат активирани от сигнали от околният свят или от новосъставени логически връзки.

И така наречените материален и духовен свят са описани чрез един процес и неговите ефекти проследени и в двата свята.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 часа, makebulgar said:

същите псевдонаучни небивалици като в другата тема за буквите

Нека си пише човекът. Има още доста работи които не са открити или разработени както трябва. Па може да олучи на нещо. Виж само таблицата колко въпросителни има в колонката за гравитационните проблеми....

Egely.pdf

Така, че теренът е свободен.....:bg:

Редактирано от Skubi
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, Skubi said:

Нека си пише човекът. Има още доста работи които не са открити или разработени както трябва. Па може да олучи на нещо.

Само с писане няма да стане. А в случая с олучването ще е като да стреляш с прашка и да искаш да уцелиш Сириус.

Въпросът е че тук Глишев преди време е формулирал някакъв списък с правила и в него ги има следните две точки на които "теориите" Каньо не отговарят:
 

Цитирай

- 11. без безсмислени теми (с антинаучно, паранаучно или неинформативно съдържание);

- 30. проектът „Българска наука” е консервативен и дори донякъде позитивистки. Екипът е убеден, че по всеки въпрос съществува минимум от фактология, който задължително трябва да бъде усвоен, за да може човек да си позволи мнение. Това означава, че сайтът, списанието и форумът са абсолютно неподходяща среда за паранаучни или псевдонаучни възгледи. Същностни разглеждания на хипотези като например автохтонния произход на българския народ, плоска Земя, световна конспирация, несъстоятелност на еволюционната теория и подобните им не са добре дошли. На псевдонаучната проблематика тук в най-добрия случай гледаме като на обект на психологическо и социологическо изследване. В пространството на „Българска наука” ще бъдат излагани, коментирани и критикувани само теоретични и експериментални проблеми, изложени с достатъчна степен на сериозност и фактологическа обосновка. Целта ни да бъдем полезни като поле за изява на млади учени, място за практическа помощ за студенти и ученици и за обогатяване на най-широк кръг любители ни задължават към такъв консерватизъм.

...достатъчна степен на сериозност и фактологическа обосновка...

Редактирано от makebulgar
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Skubi said:

Нека си пише човекът. Има още доста работи които не са открити или разработени както трябва. Па може да олучи на нещо. Виж само таблицата колко въпросителни има в колонката за гравитационните проблеми....

Egely.pdf

Така, че теренът е свободен.....:bg:

За кой проблем по-точно искаш да говорим?

Link to comment
Share on other sites

Добро утро. Възможно ли е да не му триете темата на човека, а само да се премести в раздела паранаука , алтернативни физични теории. То , написаното не е дори и предложение за хипотеза, по скоро провокативни положения за размишление.:)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

От написаното заслужават внимание  възможно повторение на някои „модели“ организация на материя , процеси, взаимодействия, връзки.Например в организацията на живата материя , в строежа на разумен живот.  Друг важен и интересен момент на възможност „ Квантуване„ като универсално повторение в някакъв по широк пласт на Материя. 

Друг въпрос ,  Енергия , Маса , Гравит. проявление като свързани , следствено , и , или съпричино  със „Скорост“ на промяна, изменение. ( информац. пулси са грубо това,по точно причинени от това , описват кванти на Промяна). Та в този ред има хляб за дискусии , спекулативни .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз бих желал да разбера - губи ли се информация при попадане на елементарни частици в области на сингулярност /черни дупки да речем/ .... :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Н

Преди 1 час, Б.Богданов said:

Аз бих желал да разбера - губи ли се информация при попадане на елементарни частици в области на сингулярност /черни дупки да речем/ .... :)

Според мен не.Материята се състои основно от две разновидности на една и съща материя, без да се анихилира като материя и антиматерия! Едната да речем положителна, другата сръщуположна! Досега модела е показал, че има принципно привличане, с първоначален ефект на отбълскване, на крайният ефект е привличане. И той преобладава! Информацията се състой в слоевете, да речем плюс и минус на материята, който не се губи, той се свива във връзките или разширява.

Свива се защото се обръща посоката на разпространения на фронта на материалният импулс.  Информацията може да бъде прочетена в слоевете и разпространението на връзките. Тоест при възвратното движение на фронта към съответната частица и в последователността (+)(-). Тоест откъде е дошла - от положително или противоположно заредена частица.

 

t2IMAG41.gif

t3IMAG51.gif

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не се губи информация и по следндата причина, защото според мен дори фронта да има възможност да се разкъса, той има възможността да се възобнови, но не и да изчезне. Тоест разкъсва се връзка, но тя може да се възобнови.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 4 минути, Каньо Анастасов said:

Според мен не.Материата се състои основно от две разновидности на една и съща материя, без да се анихилира като материя и антиматерия! Едната да речем положителна, другата сръщуположна!

Това е противоречие... да не говорим, че изобщо не се връзва с изпаряването на дупките.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Според мен не е възможно да се разкъса връзка, но се получават слепвания и връзки наподобяващи тунели, от които слепвания и връзки в следствие се състои новата частица в приблизително кръгла форма, т.е. тя след определен период от време отново излъчва навсякъде и вече излъчва и слепвания на фронтове.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 минути, fantom4e said:

и за парафАлософия не става!

един източник няма цитиран, една формула не видях

Тук говорим за теория съставена от бял лист хартия. Затова все още няма конкретни източници,  а те са много. Формули има в четвъртият ми пост. Приятно разглеждане, ще чакам отговор.

Редактирано от Каньо Анастасов
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Б.Богданов said:

Това е противоречие... да не говорим, че изобщо не се връзва с изпаряването на дупките.

Дупките не се изпаряват, те стават нови черни дупки с нова маса, въпросът е че част от енергията се предава.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

ОООООО!

отидохме в псевдонауката.

До този момент не прочетох нещо в съответствие с общоприетите теории и/или хипотези. Това е научен форум и подобни псевдонаучни  идеи нямат място в него.

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Б. Богданов е физик, така че може да се доверите на мнението му. 

Номерът не е само в това, дадена теория да е поднесена във вид приятен за четене. Тя трябва да е и научна. 

Полезно за четене:

 

http://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Metodite-na-naukata-NV-Eksperimentat-Chajnikat-na-Rasel_341.html

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето две статии на които съм се позовавал в мисленето си:

Единият изказва проблем, който теорията може да реши

http://physicsworld.com/cws/article/news/2008/oct/02/the-mystery-of-the-varying-nuclear-decay

другият показва експеримент подобен на този, който може да се изпълни с тази теория

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141028122610.htm

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 3 часа, Каньо Анастасов said:

Дупките не се изпаряват, те стават нови черни дупки с нова маса, въпросът е че част от енергията се предава.

това не е вярно. 

Не виждам, как така наречената Теория реша проблеми . Да не говорим, че която и да е идея докато стане теория има много път извърви. 

* * * 

Прочетох отново части от първия пост. Просто, купища неща не са верни. Съжалявам. 

Редактирано от Б.Богданов
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Помогни на човека... Редактирай грешките в теорията му. И да видим накъде ще го отведе новата пътека... 

Link to comment
Share on other sites

Guest
Тази тема е заключена!

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...