Отиди на
Форум "Наука"

Конституция на Съединените Американски Щати


Recommended Posts

  • Администратор

Конституция на Съединените Американски Щати

І. На български език:

Ние, народът на Съединените щати, с цел да образуваме по-съвършен Съюз, да утвърдим справедливостта, да осигурим вътрешното спокойствие, да обезпечим съвместната отбрана, да допринесем за всеобщото благоденствие и да гарантираме благата на свободата за самите нас и за нашите потомци, съставяме и приемаме тази Конституция на Съединените американски щати.

ЧЛЕН 1

Параграф 1.

Цялата законодателна власт, давана с настоящия документ, принадлежи на Конгреса на Съединените щати, който се състои от Сенат и Камара на представителите.

Параграф 2.

1. Камарата на представителите се състои от членове, избирани всеки две години от населението на отделните щати, като избирателите във всеки щат трябва да отговарят на същите изисквания, каквито са установени съответно за избирателите на най-многобройната камара на щатския законодателен орган.

2. Представител не може да стане лице, което не е навършило 21-годишна възраст, което не е било гражданин на Съединените щати в продължение на седем години и което не е гражданин на щата, в който то се избира.

3. Представителите и преките данъци се разпределят между всички щати, които встъпват в този съюз, пропорционално на числеността на населението им, при определянето на която към броя на всички свободни лица, включително онези, които са задължени да служат определен срок, и без да се броят необлаганите с данъци индианци, се прибавят три пети от всички други лица. Действителното преброяване се извършва не по-късно от 3 години след първата сесия на Конгреса на Съединените Щати и всеки 10 години впоследствие съобразно реда, който се определя със закон. Не може да бъде избиран повече от един представител на всеки тридесет хиляди жители, но всеки щат трябва да има поне един представител, а до провеждането на преброяването щата Ню Хампшър

ще избира трима представители, Масачусетс - осем, Роуд Айланд и плантациите Провидънс - един, Кънетикът - пет, Ню Йорк - шест, Ню Джързи - четири, Пенсилвания - осем, Делауер - един, Мериленд - шест, ВирДжиния - десет, Пенсилвания - осем, Южна Каролина - пет и Джорджия - трима представители.

4. Когато се появят вакантни места за представителството на някой щат, изпълнителната власт на същия насрочва избори за попълването им.

5. Камарата на представителите избира свой председател и други длъжностни лица и притежава изключителната власт за подвеждане под съдебна отговорност по реда на импийчмънт.

Параграф 3.

1. Сенатът на Съединените щати се състои от по двама сенатори от всеки щат, избирани за срок от шест години от законодателният орган на всеки щат; всеки сенатор има един глас.

2. Незабавно след като сенаторите се съберат след първите избори, те се разделят по възможност поравно на три групи. Местата на сенаторите от първата група се освобождават след изтичането на първите две години, местата на сенаторите от втората група - след изтичането на четири години, а местата на сенаторите от третата група - след шест години, така че всеки две години се преизбира една трета от сенаторите; ако вакантни места се появят между сесиите на законодателния орган на който и да е щат в резултат на оставка или по друга причина, изпълнителната власт на щата може да назначи сенатор временно, до следващото свикване на законодателния орган, с което се попълва овакантеното място.

3. Сенатор не може да стане никое лице, което не е навършило тридесетгодишна възраст, не е гражданин на Съединените щати от девет години и не е жител на щата, който го избира, в момента на изборите.

4. Вицепрезидентът на Съединените щати е председател на Сената, но той гласува само в случай, когато гласовете се разделят поравно.

5. Сенатът избира други свои длъжностни лица, както и председател pro tempore, в случаите на отсъствие на вицепрезидента или когато той изпълнява длъжността президент на Съединените щати.

6. Сенатът притежава изключителното право да води всички съдебни процеси по реда на импийчмънт. Заседавайки с тази цел, сенаторите полагат клетва или правят тържествена декларация. Ако подсъдимият е президентът на Съединените щати, председателствува Върховният съдия. Никое лице не може да бъде осъдено без съгласието на две трети от присъствуващите сенатори.

7. Присъдата в случаите на импийчмънт се ограничава до отстраняване от длъжност и лишаване от право за заемане на каквато и да било почетна, отговорна или платена държавна служба в Съединените щати. Но осъденият може да бъде подложен на по-нататъшно съдебно дирене, преследване, осъждане и наказание в съответствие със закона.

Параграф 4.

1. Времето, мястото и редът на избиране на сенаторите и представителите се определят във всеки щат от щатското законодателно тяло; но Конгресът може по всяко време със закон да установява или променя подобни правила, с изключение на мястото на избиране на сенаторите.

2. Конгресът се събира не по-рядко от веднъж годишно и сесиите му започват в първия понеделник на месец декември, освен ако със закон не бъде определен друг ден.

Параграф 5.

1. Всяка камара сама решава въпросите за изборите, резултатите им и пълномощията на членовете й, като мнозинството във всяка от тях представлява кворум, необходим за работата й, но всяка камара и с по-малък състав може да отсрочва работата си от един за друг ден и може да бъде упълномощавана да настоява отсъствуващите й членове да вземат участие в работата й, като го прави по такъв начин и налага наказания, каквито тя сметне за необходимо.

2.Всяка камара може сама да установява регламента на заседанията си , да наказва членовете си за нарушаване реда и с мнозинство от две-трети да ги изключва от своя състав.

3. Всяка камара води протоколи на заседанията си и периодически ги публикува с изключение на онези раздели, които по нейна преценка изискват секретност; гласуванията "за" и "против" на членовете на всяка камара по един или друг въпрос се отбелязват в протоколите по желанието на една пета от участвуващите.

4. По време на сесията на Конгреса нито една от камарите не може да прекратява работата си за повече от три дни без съгласието на другата или да провежда заседанията си на друго място освен на определеното за местопребиваването на двете камари.

Параграф 6.

1. Сенаторите и представителите получават възнаграждение, установено със закон и изплащано от държавната хазна на Съединените щати. Във всички случаи освен държавна измяна, престъпление и нарушение на обществения ред те имат привилегията да не подлежат на арест по време на присъствието им на заседания на съответната камара или по пътя на отиване или връщане от същата; за изказванията или участието им в дебатите в съответната камара те не могат да бъдат разпитвани на никое друго място.

2. Никой сенатор или представител не може по време на мандата му да бъде назначаван на каквато и да било друга гражданска държавна служба на Съединените щати, ако тази длъжност е била създадена или получаваното възнаграждение за която е било увеличено през посочения период; нито едно лице на държавна служба на Съединените щати не може да бъде член на която и да било от камарите, докато заема тази длъжност.

Параграф 7.

1. Всички законопроекти за събиране на държавните вземания се внасят от Камарата на представителите, но Сенатът може да прави предложения или да участвува в обсъждането им и да предлага поправки както и по отношение на всички други законопроекти.

2. Всеки законопроект, приет от Камарата на представителите и от Сената, преди да стане закон, трябва да бъде представен на президента на Съединените щати. Ако той одобри законопроекта, го подписва, а ако не го одобри, го връща с възраженията си на камарата, която го е предложила. Камарата вписва поправките в протоколите си и се заема с преразглеждането му. Ако след подобно преразглеждане законопроектът бъде утвърден с две трети от гласовете на камарата, той се изпраща заедно с възраженията на президента в другата камара, която също преразглежда законопроекта, и ако той бъде одобрен с две трети от гласовете й, той става закон. Във всички подобни случаи членовете на двете камари гласуват със "за" или "против", а имената на гласуващите "за" или "против" законопроекта се вписват в протоколите на съответната камара. Ако законопроектът не бъде върнат от президента в продължение на десет дни /без да се броят неделите/ след като му бъде представен, той става закон по същия начин, както при подписването му от президента, освен в случай, че не е върнат на Конгреса поради прекъсване на работата на последния, като в този случай законопроектът не се превръща в закон.

3. Всички постановления, резолюции или решения, за които е необходимо съгласието и на двете камари /освен по въпроса за прекъсване на работата им/, се представят на президента на Съединените щати и преди всеки подобен акт да влезе в сила, той трябва да бъде одобрен от президента; в случай на неодобрение той трябва да бъде наново утвърден с две трети от гласовете в Сената и Камарата на представителите в съответствие с правилата и ограниченията, предписани за приемането на законопроект.

Параграф 8.

1. Конгресът има право:

1. да определя и събира данъци, мита, акцизи и такси, да изплаща дългове и да осигурява общата отбрана и благоденствието на Съединените щати, като всички данъци, такси и акцизи трябва да бъдат уеднаквени за цялата територия на Съединените щати;

2. да сключва заеми от името на Съединените щати;

3. да регулира търговията с други държави, между отделните щати и с индианските племена;

4. да установява еднообразни правила за натурализация и еднообразни закони за фалит на цялата територия на Съединените щати;

5. да сече монети, да регулира тяхната стойност, както и стойността на чуждестранните монети, и да установява стандарта за мерки и теглилки;

6. да определя наказания за фалшифициране на ценни книжа и на намиращите се в обръщение монети на Съединените щати;

7. да създава пощенски служби и определя пощенски маршрути;

8. да насърчава прогреса на науките и полезните художествени занаяти, осигурявайки на авторите и изобретателите изключителни права за определен срок върху съответните им произведения и открития;

9. да учредява съдилища, подчинени на Върховния съд;

10. да определя и наказва пиратството и други престъпления, извършени в открито море, както и нарушения на международното право;

11. да обявява война, да издава позволителни за каперство и за репресалии и да установява правила за пленяване на суша и на море;

12. да набира и издържа армия, като предназначените парични средства за тази цел не могат да се отпускат за срок по-дълъг от две години;

13. да осигурява и издържа флота;

14. да издава правила за ръководство и организация на сухопътните и морските сили;

15. да свиква народно опълчение за изпълнение на законите на съю-за , потушаване на въстания и отблъскване на нападение отвън;

16. да осигурява организирането, въоръжаването и обучението на народното опълчение и да осъществява командуването на онази част от него, която се използва на служба на Съединените щати, запазвайки правото на щатите да назначават съответно офицери и да осигуряват обучението на опълчението в съответствие с уставните положения, утвърдени от Конгреса;

17. да упражнява в пълен обем изключителната законодателна власт над окръга /чиято площ не трябва да надхвърля десет квадратни мили/, който ще бъде предоставен от някой от щатите и приет от Конгреса за седалище на правителството на Съединените щати, както и да упражнява същата власт над всички територии, придобити със

съгласието на съответните щатски законодателни органи за строителството на укрепления, държавни складове, арсенали, докове и други необходими съоръжения;

18. да издава всички закони, необходими и подходящи за осъществяване както на горепосочените правомощия, така и на всички други правомощия, които настоящата Конституция предоставя на правителството на Съединените щати или на департаментите и длъжностните им лица.

Параграф 9.

1. До настъпването на хиляда осемстотин и осма година Конгресът няма да забранява преместването и имигрирането в който и да било от щатите на лица, които те сметнат за уместно да приемат, но имиграцията може да се облага с данък или мито в размер до десет долара на човек.

2. Не се допуска никакво суспендиране на действието на привилегията за неприкосновеността на личността, освен ако това не изискват съображения за обществената безопасност в случай на нападение или въстание.

3. Не могат да се приемат закони за извънсъдебно лишаване от граждански и имуществени права, нито закони с обратно действие.

4. (Изм. с Шестнадесетата поправка) Не се допуска облагане с никакъв поголовен данък или с други преки данъци освен в съответствие с данните от преброяването или с горепосоченото изчисляване на населението.

5. Не могат да се облагат с данъци и мита никакви стоки, изнасяни от който и да било щат.

6. Никакви търговски или данъчни правилници не могат да дават предимства на пристанищата на един щат пред пристанищата на един щат пред пристанищата на друг, нито корабите, тръгващи от или пристигащи в пристанище на някой щат могат да бъдат принуждавани да влизат в друго пристанище, да го напускат или да плащат там такси.

7. Никакви парични суми не могат да бъдат теглени от държавната хазна освен в резултат на отпускане на средства, предвидено със закон, а редовните отчети за приходите и разходите на всички обществени парични средства подлежат на периодично публикуване.

8. Съединените щати не удостояват с никакви благороднически титли и нито едно лице, заемащо платена или почетна държавна служба, не може без съгласието на Конгреса да приема каквито и да било подаръци, възнаграждения, служби или титли от никой крал, княз или чуждестранна държава.

Параграф 10.

1. Никой щат няма право да встъпва в договори, съюзи или конфедерации, да издава каперски или репресални разрешителни, да сече монети, да емитира кредитни ценни книжа, да въвежда каквото и да било друго платежно средство за погасяване на дългове освен златна и сребърна монета, да приема закони за лишаване от граждански и

имуществени права, закони с обратно действие, или закони, нарушаващи договорни задължения, нито да удостоява с каквито и да било благороднически титли.

2. Никой щат няма право без съгласието на Конгреса да облага с мита или с такси вноса или износа на стоки освен в случаите, когато това е абсолютно необходимо за изпълнението на законите на щата за инспекция; при това чистият доход от всички мита и такси, налагани от който и да било щат върху вноса и износа, постъпва в държавната хазна на Съединените щати, а всички подобни закони подлежат на преразглеждане и контрол от страна на Конгреса.

3. Никой щат няма право без съгласието на Конгреса да облага с такси тонаж, да издържа войски или военни кораби в мирно време, да сключва договори или съглашения с друг щат или с чужда държава, да влиза във война, освен ако не бъде нападнат или не се окаже в непосредствена опасност, която не търпи отлагане.

ЧЛЕН 2

Параграф 1.

1. Изпълнителната власт се осъществява от президента на Съединените американски щати. Той заема поста си в продължение на четири години и неговият избор, както и този на вицепрезидента, избиран за същия срок, се провежда, както следва:

2. Всеки щат назначава според установения от своя законодателен орган ред определен брой електори, равен на общия брой сенатори и представители, определен за даден щат в Конгреса. За електори не могат да бъдат назначавани сенатори, представители и лица, заемащи платена или почетна длъжност на служба на Съединените щати.

3. Електорите се събират в съответните щати и избират с тайно гласуване две лица, от които поне едното не трябва да бъде жител на техния щат. След това те правят списък на всички лица, за които са били подадени гласове, с посочване на броя на гласовете, подадени за всяко от тях; този списък се подписва и се заверява, след което в запечатан вид се изпраща в седалището на правителството на Съединените щати на името на председателя на Сената. Председателят на Сената в присъствието на Сената и на Камарата на представителите отваря всичките заверени списъци, след което се извършва преброяване на гласовете. Лицето, получило най-голям брой гласове, става президент, ако този брой представлява мнозинство от общия брой на назначените електори; ако се окаже, че такова мнозинство е получено от повече от едно лице и ако тези лица имат еднакъв брой гласове, тогава Камарата на представителите незабавно избира с тайно гласуване едно от тях за президент, а ако нито едно от тези лица не получи мнозинство, тогава Камарата на представителите избира за президент по същия начин с тайно гласуване едно от петте лица, получили най-голям брой гласове. Гласуването при избирането на президента става по щати като всеки щат има един глас; кворумът за тази цел се състои от представители на две трети от щатите, като за избирането на президента е необходимо мнозинство от общия брой на щатите. Във всички случаи лицето, получило след избирането на президента най-голям брой гласове на електорите, става вицепрезидент. Ако се окаже, че двама или повече от останалите лица имат еднакъв брой гласове, едно от тях се избира за вицепрезидент от Сената с тайно гласуване.

4. Конгресът определя времето за избиране на електорите и деня, в който те провеждат гласуването, като този ден трябва да бъде един и същ за цялата територия на Съединените щати.

5. Никое лице, което не е гражданин на Съединените щати по рождение или не е гражданин на Съединените щати по времето на приемането на настоящата Конституция, не може да бъде избирано за президент, както не може да бъде избирано на тази длъжност и никое лице, което не е достигнало тридесет и пет годишна възраст и не е било постоянен жител на Съединените щати в продължение на четиринадесет години.

6. В случай на отстраняване на президента от длъжност или на смърт, оставка или неспособност да упражнява свързаните с тази длъжност права и задължения същите се прехвърлят на вицепрезидента; в случай на отстраняване,

смърт, оставка или неспособност и на двамата - президента и вицепрезидента - Конгресът може със закон да

постанови кое длъжностно лице ще действува в качеството на президент, като същото лице изпълнява тази

длъжност съответно до отстраняване на причините или до избиране на нов президент.

7. Президентът получава периодично възнаграждение за своята работа, размерът на което не може да бъде

увеличаван или намаляван през времето на мандата му и през този период той не може да получава никакво друго

възнаграждение нито от Съединените щати, нито от който и Да било от щатите.

8. Преди да встъпи в длъжност, президентът полага следната клетва или прави тържествена декларация:

?Тържествено се заклевам /декларирам/, че добросъвестно ще изпълнявам длъжността президент на Съединените

щати и ще правя всичко, което е по силите ми, за опазване, защита и подкрепа на Конституцията на Съединените

щати."

Параграф 2.

1. Президентът е главнокомандващ на армията и флота на Съединените щати и народното опълчение на щатите,

когато то се свиква на служба на Съединените щати. Той може да изисква от ръководителя на всеки департамент на

изпълнителната власт мнение в писмен вид по какъвто и да било въпрос от компетенцията му; той има правото на

отлагане на присъди и на помилване за престъпления срещу Съединените щати освен в случаите на импийчмънт.

2. Той има правото със съвета и съгласието на Сената да сключва договори при условие, че са одобрени от две трети

от присъствуващите сенатори и да назначава със съвета и съгласието на Сената посланици, други пълномощни

представители и консули, съдии във Върховния съд и други длъжностни лица на Съединените щати, чието

назначаване не е предвидено специално в настоящата Конституция и чиито длъжности се учредяват със закон; но

Конгресът може със закон да предостави назначаването на такива низши длъжностни лица, каквито сметне за

необходимо, лично на президента, на съдилищата или на ръководителите на департаментите.

3. Президентът има право да попълва всички вакантни места, които могат да се открият между сесиите на Сената,

като предоставя длъжностните пълномощия за срок до края на следващата сесия на Сената.

Параграф 3.

Президентът информира периодично Конгреса за състоянието на Съюза и му предлага за разглеждане такива мерки,

каквито смята за необходими и полезни; в изключителни случаи той свиква двете камари или една от тях, а в случай на

разногласия между тях по въпроса за времето на закриването на сесията той може да я закрие, когато сметне за

необходимо; той приема посланици и други представители на чуждестранни държави, осигурява строгото спазване на

законите и назначава на длъжност всички висши държавни служители на Съединените щати.

Параграф 4.

1.Президентът, вицепрезидентът и всички висши държавни служители на Съединените щати се отстраняват от

длъжност, ако бъдат подведени под отговорност по реда на импийчмънт и осъдени за държавна измяна, вземане на

подкупи или други тежки престъпления и простъпки.

ЧЛЕН З

Параграф 1.

1.Съдебната власт в Съединените щати принадлежи на Върховния съд и на такива низши съдилища, каквито могат

периодично да се учредяват от Конгреса. Съдиите както на Върховния съд, така и на низшите съдилища заемат

длъжността си докато поведението им е безупречно и получават в установени срокове възнаграждение за службата

си, което не може да бъде намалявано докато те заемат длъжността си.

Параграф 2.

1. Съдебната власт се разпростира върху всички дела и по общото право, и по правото на справедливостта,

възникващи при действието на настоящата Конституция, законите на САЩ , както и всички настоящи и бъдещи

международни договори, сключвани от името на Съединените щати; върху всички дела, засягащи посланиците,

другите пълномощни представители и консулите; върху всички дела, засягащи адмиралтейството и морските дела;

върху всички спорове, в които Съединените щати са страна; върху всички спорове между два или повече щата , между

един щат и гражданите на друг щат, между гражданите на различни щати, между гражданите на един и същ щат по

исковете за земите, предоставяни безплатно от различни щати, и между отделни щати или техни граждани и

чуждестранни държави, граждани или поданици.

2. Във всички дела, засягащи посланици, други пълномощни представители и консули, както и в делата, едната страна

по които е някой от щатите, Върховният съд се явява като първа инстанция. Във всички други дела, споменати

по-горе, Върховният съд упражнява апелативна юрисдикция по отношение както на закона, така и на факта, с такива

изключения й В съответствие с такива правила, каквито бъдат установени от Конгреса.

3. Делата по всички престъпления, с изключение на разглежданите по реда на импийчмънт, се решават от съда на

съдебните заседатели. Съдебните процеси по такива дела се водят в щатите, където са извършени престъпленията, а

ако престъплението е извършено извън границите на който и да е щат, съдебният процес се води на място или места,

които се определят със закон от Конгреса.

Параграф 3.

1. Под измяна спрямо Съединените щати се разбира само водене на война срещу тях или съюзяване с враговете им и

оказване на помощ и услуги на враговете им. Никое лице не може да бъде признато за виновно в измяна, ако актът на

явна измяна не бъде потвърден от двама свидетели или признат от обвиняемия на открито съдебно заседание.

2. Конгресът разполага с властта да определя наказание за измяна, но присъдата за измяна може да включва лишаване

от права и конфискация на имущество само докато осъденият е жив.

ЧЛЕН4

Параграф 1. Публичните актове, официалните документи и съдебните процедури на всеки щат се признават и се

ползват с доверие във всеки друг щат. Конгресът може чрез закони с общо действие да предписва начини за

удостоверяване на подобни актове, документи и процедури и да им придава с това сила.

Параграф 2.

1. Гражданите на всеки щат имат право на всички привилегии и имунитети наравно с гражданите на другите щати.

2. Лице, обвинено в някой щат в измяна, тежко престъпление или престъпление и укриващо се от правосъдието в друг

щат и намерен там, подлежи по искане на изпълнителната власт на щата, от който е

избягало, на връщане и предаване на правосъдието на щата, в който е извършено престъплението.

3. (Изм. с Тринадесетата поправка) Никое лице, задължено да служи или работи в един щат в съответствие със

законите на същия и избягало в друг щат, не може въз основа на никакъв закон или постановление на последния да

бъде освободено от тази служба или работа и трябва да бъде предадено на страната, имаща право на такава служба

или работа, по нейно искане.

Параграф 3.

1. Конгресът може да приема нови щати в състава на настоящия съюз, но нови щати не могат да бъдат създавани или

учредявани в рамките на юрисдикцията на който и да било щат, нито нов щат може да бъде създаден чрез сливане на

два или повече щата или на части от щатите без съгласието на законодателните тела на заинтересованите щати,

както и на Конгреса.

2. Конгресът има право да се разпорежда с териториите и с други видове собственост на Съединените щати и да

издава във връзка с това всички необходими правила и постановления; нищо в настоящата Конституция не може да

бъде тълкувано в ущърб на каквито и да било претенции на Съединените щати или на който и да било отделен щат.

Параграф 4. Съединените щати гарантират на всеки щат в този съюз републиканска форма на управление и защита на

всеки от тях от нападение отвън, а по молба на законодателния им орган или на изпълнителната власт /когато той не

може да бъде свикан/ - и от вътрешно насилие.

ЧЛЕН 5

Във всички случаи, когато две трети от членовете на двете камари сметнат за необходимо, Конгресът предлага

поправки към настоящата Конституция или по искане на законодателните органи на две трети от щатите, свиква

конвент за внасяне на поправки, които и в двата случая придобиват във всяко отношение силата на съставна част. от

настоящата Конституция след ратифицирането им от законодателните органи на три четвърти от щатите или от

конвентите на три четвърти от щатите, като едната или другата форма на ратификация се предлага от Конгреса.

Нито една поправка, приета до настъпването на хиляда осемстотин и осма година, не може по никакъв начин да

засяга първата и четвъртата алинея от деветия параграф на член 1 и никой щат не може без съгласието му да бъде

лишен от правото на глас в Сената, равно с правата на другите щати.

ЧЛЕН 6

1. Всички дългове и задължения, поети до приемането на настоящата Конституция, запазват за Съединените щати

същата сила, каквато са имали по отношение на конфедерацията.

2 .Настоящата Конституция и законите на Съединените щати, които ще се приемат на нейна основа, както и всички

договори, които са сключени или ще бъдат сключени в бъдеще от името на Съединените щати, са върховно право на

страната и съдиите във всеки щат са длъжни да го спазват независимо от каквито и да било противоречия между

конституциите или законите на отделните щати.

З Гореспоменатите сенатори и представители, членовете на щатските законодателни органи и всички длъжностни

лица в учреждения на изпълнителната и съдебната власт както на Съединените щати, така и на отделните щати се

задължават с клетва или тържествена декларация да съблюдават и подкрепят настоящата Конституция, като за

заемане на каквато държавна или обществена длъжност в Съединените щати не се изисква религиозен ценз.

ЧЛЕН 7

Ратификацията от конвентите на девет щата е достатъчна за влизането в сила на тази Конституция в

ратифициралите я щати.

Първите десет поправки, известни като Декларация за правата.

ПОПРАВКА I (от 1791 г.)

Конгресът няма да приема закони, които установяват или забраняват свободното изповядване на каквато и да било

религия, ограничават свободата на словото, свободата на пресата или правото на хората да се събират мирно и да се

обръщат с петиции към Правителството за отстраняване на несправедливости.

ПОПРАВКА II (от 1791 г.)

Тъй като за безопасността на всяка свободна държава е необходимо добре организирано опълчение, правото на

хората да притежават и носят оръжие не може да бъде нарушавано.

ПОПРАВКА III (от 1791 г.)

В мирно време нито един войник не може да бъде настаняван в ничий дом без съгласието на собственика му; по време

на война това се допуска само по начин, определен със закон.

ПОПРАВКА IV (от 1791 г.)

Правото на хората да бъдат сигурни в неприкосновеността на своята личност ,жилище, книжа и имущество не може да

бъде нарушавано с неоснователни обиски или арести, а съдебни постановления за такива действия са недействителни.

ПОПРАВКА V (от 1791 г.)

Никое лице не може да бъде подведено под отговорност за тежко или друго позорно престъпление освен на основание

на повдигнато обвинение или издаден обвинителен акт на Голямото жури, с изключение на случаите на подвеждане

под отговорност в сухопътните или морски въоръжени сили или в народното опълчение, действащи по време на война

или на застрашаваща обществото опасност. Никое лице не може да отговаря два пъти с живота си или с телесно

наказание за едно и също престъпление, нито може да бъде принуждавано да свидетелствува срещу себе си в

наказателно дело, нито да бъде лишавано от живот, свобода или имущество без надлежен съдебен процес, нито може

частна собственост да се изземва за обществено ползване без справедливо обезщетение.

ПОПРАВКА VI (от 1791 г.)

Във всички случаи на наказателно съдебно преследване обвиняемият има право на бърз и публичен съдебен процес

пред състав от безпристрастни съдебни заседатели на онзи щат и окръг, където е извършено престъплението, като

този окръг предварително се определя със закон; обвиняемият има право да бъде информиран относно характера на

мотивите на обвинението, да иска очни ставки със свидетелите, даващи показания срещу него, да изисква

принудително призоваване на свидетели в негова полза и да се ползва от помощта на адвокат за защитата си.

ПОПРАВКА VII (от 1791 г.)

В процесите водени по системата на общото право, когато цената на иска надвишава двадесет долара, се запазва

правото спорът да бъде разглеждан от съдебните заседатели и никакво дело, разглеждано от съдебни заседатели,

не може да бъде подложено на преразглеждане от който и да било съд на Съединените щати освен въз основа на

положенията на общото право.

ПОПРАВКА VIII (от 1791 г.)

Не могат да се изискват прекалено високи парични гаранции, нито да се налагат прекалено високи глоби, нито да се

налагат жестоки и необичайни наказания.Изброяването в Конституцията на определени права не трябва да се

тълкува като отричане или омаловажаване на други принадлежащи на народа права.

ПОПРАВКА IX (от 1791 г.)

Изброяването в Конституцията на определени права не трябва да се тълкува като отричане или омаловажаване на

други принадлежащи на народа права.

ПОПРАВКА Х (от 1791 г.)

Правата, които не се делегират на Съединените щати с настоящата Конституция, но и не се отричат от нея на щатите,

се запазват съответно за щатите или за народа.

ПОПРАВКА XI (ратифицирана на 7 февруари 1795 г.)

Съдебната власт на Съединените щати не може чрез тълкуване да се разпростира върху каквито и да било искове,

основани на общото право или правото на справедливостта, и заведени или възбудени срещу който и да било от

Съединените щати от граждани на друг щат или от граждани или поданици на чужда държава.

ПОПРАВКА XII (ратифицирана на 15 юни 1804 г.)

Назначените електори се събират в съответните им щати и гласуват чрез тайно гласоподаване за президент и

вицепрезидент, от които поне единият не трябва да бъде жител на същия щат, в който живеят самите те; в

избирателните си бюлетини те посочват името на лицето, за което гласуват като за президент, а в отделни бюлетини -

името на лицето, за което гласуват като за вицепрезидент; те съставят отделни списъци на лицата, за които е било

гласувано като за президент, и на лицата, за които е било гласувано като за вицепрезидент, с посочване броя на

гласовете, подадени за всеки от тях; тези списъци се подписват и заверяват, след което се изпращат запечатани в

седалището на правителството на Съединените щати, адресирани до Председателя на Сената; Председателят на

Сената в присъствието на Сената и на Камарата на представителите отваря всички заверени списъци, след което

гласовете се преброяват. Лицето, получило най-голям брой гласове като кандидат за президент, става президент, ако

броят на подадените за него гласове съставлява мнозинството от общия брой на назначените електори; ако нито едно

лице не е получило такова мнозинство, тогава Камарата на представителите веднага с тайно гласуване избира

президента измежду не повече от три лица, получили най-голям брой гласове. При избирането на президента обаче

гласовете се броят по щати, като всеки щат се представя с един глас; кворумът за тази цел съставлява две трети от

представените с един или повече членове на Камарата щати, а за избора на президента е необходимо мнозинството от

общия брой на щатите. Ако Камарата на представителите не избере президент, когато правото за този избор се

предоставя на нея, до четвъртия ден на идващия месец март, тогава длъжността президент се възлага да бъде

изпълнявана от вицепрезидента, както и в случай на смърт или друго конституционно възпрепятствуване на

президента. Лицето, получило най-голям брой гласове като кандидат за вицепрезидент, става вицепрезидент, ако

този брой гласове е мнозинство от общия брой назначени електори, а ако нито едно лице не получи такова

мнозинство, тогава Сенатът избира вицепрезидент измежду двете лица от списъка, получили най-голям брой гласове.

За целта кворумът трябва да се състои от две трети от общия брой на сенаторите, а за избирането на вицепрезидента

е необходимо мнозинство от общия им брой. Никое лице обаче, което според Конституцията не е правоспособно да

заема длъжността президент, не може да бъде избирано и на длъжността вицепрезидент на Съединените щати.

ПОПРАВКА XIII (ратифицирана на 6 декември 1865 г.)

Параграф 1. Нито робството, нито принудителният труд, освен като наказание за престъпление, извършителят на

което е надлежно осъден, могат да съществуват в Съединените щати или на която и да е територия, намираща се под

тяхна юрисдикция.

Параграф 2. Конгресът е овластен да приеме съответно законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XIV (ратифицирана на 9 юли 1868 г.)

Параграф 1. Всички лица, родени или натурализирани в Съединените щати и попадащи под тяхната юрисдикция, са

граждани на Съединените щати и на щата, в който живеят. Нито един щат не може да приема или прилага какъвто и

да било закон, който да ограничава привилегиите или свободите на гражданите на Съединените щати; нито един щат

не може да лишава което и да е лице от живот, свобода или имущество без надлежен съдебен процес, нито може да

отказва на лице, подлежащо на неговата юрисдикция, равна защита от законите.

Параграф 2. Депутатските места в Камарата на представителите се разпределят пропорционално между отделните

щати в съответствие с числеността на населението им, като се броят всички лица, живеещи в щата, с изключение на

необлаганите с данъци индианци. Но когато правото да се гласува при избора на електори за президент и

вицепрезидент на Съединените щати, представители в Конгреса, служители в учреждения на изпълнителната и

съдебната власт в щата или на членове на неговия законодателен орган се отказва на някои от жителите от мъжки пол

на щата, които са на възраст над двадесет и една година и са граждани на Съединените щати, или когато това тяхно

право се ограничава по някакъв начин, освен поради участие в бунт или друго престъпление, базата на

представителство в такива случаи се намалява в същото съотношение, в каквото броят на такива граждани от мъжки

пол се отнася към общия брой граждани от мъжки пол на възраст над двадесет и една години в този щат.

Параграф 3. Никое лице не може да бъде сенатор или представител на Конгреса, нито електор на президент и

вицепрезидент, нито да заема каквато и да е служба, било то гражданска или военна, в администрацията на

Съединените щати или на който и да е щат, което, след като е положило клетва като член на Конгреса или като

офицер на Съединените щати, или като член на щатския законодателен орган, или като служител на изпълнителната

или съдебната власт на който и да било от щатите да подкрепя Конституцията на Съединените щати, е взело участие

във въстание или бунт срещу същите или е оказало помощ или подкрепа на техни врагове. Конгресът обаче може да

отмени подобна забрана с мнозинство от две трети от гласовете, подадени и в двете камари.

Параграф 4. Валидността на държавния дълг на Съединените щати, одобрен със закон и включващ дълговете,

направени за изплащане на пенсии и възнаграждения за услуги при потушаване на въстания или бунтове, не може да

се оспорва. Но нито Съединените щати, нито който и да било щат не поемат и не изплащат никакви дългове или

задължения, направени за подпомагане на въстание или бунт срещу Съединените щати, или каквито и да било искове

за обезщетение при загуба или освобождаване на роби. Всички подобни дългове, задължения и искове се смятат за

незаконни и недействителни.

Параграф 5. Конгресът е овластен да приема съответно законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XV (ратифицирана на 3 февруари 1870 г.)

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може да им бъде отказвано или

ограничавано от Съединените щати или от който и да било щат на основание раса, цвят на кожата или предишно

пребиваване в робство.

Параграф 2. Конгресът е овластен да приема съответно законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XVI (ратифицирана на 3 февруари 1913 г.)

Конгресът има право да налага и събира данъци върху доходите независимо от източника им, без пропорционалното им

разпределяне между щатите и без оглед на каквито и да било статистически данни или преброявания.

ПОПРАВКА XVII (ратифицирана на 8 април 1913 г.)

Сенатът на Съединените щати се състои от по двама сенатори от всеки щат, избирани от населението на щата за шест

години; всеки сенатор има един глас. Избирателите във всеки щат трябва да притежават качествата, изисквани от

избирателите на най-многочислената камара от щатските законодателни органи.

Когато в представителството на някой щат в Сената се овакантява място, законодателното тяло на този щат издава

писмено нареждане за провеждането на избори за попълването на това вакантно място. В този случай законодателният

орган на всеки щат може да упълномощи съответната изпълнителна власт да направи временно назначение, докато

населението попълни вакантното място чрез насрочени от законодателния орган избори.Тази поправка не може да се

тълкува по начин, който би могъл да засегне избора или мандата на сенатор, избран преди тя да е влязла в сила като

част от Конституцията.

ПОПРАВКА XVIII (ратифицирана на 16 януари 1919 г., отм. с Двадесет и първата поправка от 5 декември 1993)

Параграф 1. Една година след ратификацията на тази поправка производството, продажбата или пренасянето на

спиртни напитки в Съединените щати и всички територии под тяхна юрисдикция, както и техният внос в или износ от

Съединените щати с цел употребата им като напитки се забранява с настоящата разпоредба.

Параграф 2. Конгресът и законодателните органи на отделните щати ще бъдат еднакво овластени да приемат

съответното законодателство за прилагането на тази поправка.

Параграф 3. Тази разпоредба не влиза в сила, ако не бъде ратифицирана като поправка към Конституцията от

законодателните органи на щатите, както е предвидено в Конституцията, не по-късно от седем години от датата на

представянето й на щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XIX (ратифицирана на 18 август 1920 г.)

Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват не може да бъде отказвано или ограничавано от

Съединените щати или от който и да било щат на основание пол. Конгресът има право да приема съответното

законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XX (ратифицирана на 23 януари 1933 г.)

Параграф 1. Сроковете на пълномощията на президента и вицепрезидента изтичат в 12 часа по пладне на 20-ия ден на

януари, а сроковете на пълномощията на членовете на Сената и на Камарата на представителите изтичат в 12 часа по

пладне на 3-ия ден на януари от годините, в които тия срокове биха изтекли, ако този член не беше ратифициран; от

тези дати започват да текат сроковете на пълномощията на техните приемници.

Параграф 2. Конгресът се събира поне веднъж всяка година и първото му заседание започва в 12 часа по пладне на

3-ия ден на януари, освен ако членовете на Конгреса не определят със закон друг ден.

Параграф 3. Ако новоизбраният президент е починал към момента, от който започва да тече срокът на пълномощията

му, новоизбраният вицепрезидент става президент. Ако президент не е избран към момента, от който започва да тече

срокът на пълномощията му, или ако новоизбраният президент не е в състояние да изпълнява длъжността си, тогава

новоизбраният вицепрезидент изпълнява длъжността президент, докато бъде избран президент, отговарящ на

изискванията, Конгресът може със закон да уреди случая, когато нито новоизбраният президент, нито новоизбраният

вицепрезидент отговарят на изискванията, като постанови кой в такъв случай ще изпълнява длъжността президент

или определи начина за подбиране на лицето, което да изпълнява длъжността президент. Това лице ще действа по

съответния начин докато президентът или вицепрезидентът се окажат в състояние да изпълняват длъжността.

Параграф 4. Конгресът може да урежда със закон случаи на смърт на което и да е от лицата, измежду които Камарата

на представителите може да избира президент, когато на членовете й се предоставя това право, както и случаи на

смърт на което и да е от лицата, измежду които Сенатът може да избира вицепрезидент, когато на сенаторите се

предоставя това право.

Параграф 5. Параграфи 1 и 2 влизат в сила на 15-ия ден на октомври, следващ ратификацията на тази поправка.

Параграф 6. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от

законодателните тела на три четвърти от всички щати не по-късно от седем години от датата на представянето му.

ПОПРАВКА XXI (ратифицирана на 5 декември 1933 г.)

Параграф 1. С настоящото се отменя член осемнадесети от поправките към Конституцията на Съединените щати.

Параграф 2. С настоящото се забранява превозването или вносът на спиртни напитки в който и да е щат, територия

или владение на Съединените Щати с цел доставка или употреба в нарушение на съответните закони.

Параграф 3. Този член ще бъде недействителен, ако не бъде ратифициран като поправка към Конституцията от

конвентите на щатите, както се предвижда в Конституцията, не по-късно от седем години от датата на представянето

му на щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XXII (ратифицирана на 27 февруари 1951 г.)

Параграф 1. Никое лице не може да бъде избирано на длъжността президент повече от два пъти и никое лице, което е

заемало длъжността президент, или е изпълнявало длъжността президент повече от две години от срока, за който

друго лице е било избрано за президент, не може да бъде избирано на длъжността президент повече от един път. Тази

поправка обаче няма да се прилага спрямо лице, заемащо длъжността президент в момента, когато тази поправка

бъде предложена от Конгреса, и няма да бъде пречка за лицето, заемащо длъжността президент или изпълняващо

длъжността президент по време на срока, в границите на който тази поправка влезе в сила, да заема длъжността

президент или да изпълнява длъжността президент до изтичането на този срок.

Параграф 2. Тази разпоредба ще бъде недействителна, ако не бъде ратифицирана като поправка към Конституцията

от законодателните органи на три четвърти от щатите не по-късно от седем години от датата на представянето му от

щатите от Конгреса.

ПОПРАВКА XXIII (ратифицирана на 29 март 1961 г.)

Параграф 1. Окръгът, учреден за седалище на правителството на Съединените щати, определя по посочения от

Конгреса начин:

Броя на електори на президент и вицепрезидент, равен на общия брой сенатори и членове на Камарата на

представителите, на който окръгът би имал право, ако беше щат, но в никой случай не по-голям от броя на електорите

от най-малко населения щат; те се добавят към електорите, назначени от щатите, но за целите на избора на президент

и вицепрезидент се разглеждат като електори, назначени от щат; те се събират в окръга и изпълняват такива

задължения, каквито са предвидени в Поправка XII.

Параграф 2. Конгресът е овластен да приема съответното законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XXIV (ратифицирана на 23 януари 1964 г.)

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати да гласуват във всички първични и други избори за

президент или вицепрезидент, за електори на президент или вицепрезидент, за сенатор или член на Камарата на

представителите не може да бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или който и да е щат по причина

на неплащане на избирателен или какъвто и да е друг данък.

Параграф 2. Конгресът е овластен да приема съответното законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XXV (ратифицирана на 10 февруари 1967 г.)

Параграф 1. В случай на отстраняването на президента от длъжност или на неговата смърт, или оставка

вицепрезидентът става президент.

Параграф 2. В случай на овакантяване длъжността вицепрезидент, президентът предлага кандидат за вицепрезидент,

който встъпва в длъжност, след като бъде утвърден с мнозинството от гласовете на двете камари на Конгреса.

Параграф 3. В случай, когато президентът отправи до председателя pro tempore на Сената и до председателя на

Камарата на представителите писмена декларация, че не е в състояние да изпълнява пълномощията и задълженията

на своята длъжност, и докато не отправи до тях писмена декларация за обратното, тези пълномощия и задължения се

изпълняват от вицепрезидента като изпълняващ длъжността президент.

Параграф 4. В случай когато вицепрезидентът и мнозинството от ръководителите на изпълнителните ведомства или

на такъв друг орган, какъвто може да бъде определен със закон от Конгреса, отправят до председателя на Сената и

до председателя на Камарата на представителите писмена декларация, че президентът не е в състояние да

изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност, вицепрезидентът веднага поема пълномощията и

задълженията на изпълняващ длъжността президент. Впоследствие, когато президентът отправи до председателя pro

temроге на Сената и до председателя на Камарата на представителите писмена декларация, че не съществуват

никакви пречки, той отново поема пълномощията и задълженията на своята длъжност, освен ако вицепрезидентът и

мнозинството от ръководителите на изпълнителните ведомства или на такъв друг орган, какъвто може да бъде

определен със закон от Конгреса, отправят в четиридневен срок до председателя pro tempore на Сената и до

председателя на Камарата на представителите тяхна писмена декларация, че президентът не е в състояние да

изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност. След което Конгресът решава въпроса, като се събира

за целта в срок не по-късно от четиридесет и осем часа, ако не е в сесия. Ако Конгресът в срок от двадесет и един Дни

след получаването на последната писмена декларация или, ако Кон-гресът не е в сесия, в срок от двадесет и един дни

след свикването на Кон-греса реши с две трети от гласовете на двете камари, че президентът не е в състояние да

изпълнява пълномощията и задълженията на своята длъжност, вицепрезидентът продължава да ги изпълнява в

качеството си на изпълняващ длъжността президент; в противен случай президентът поема отново пълномощията и

задълженията на своята длъжност.

ПОПРАВКА XXVI (ратифицирана на 1 юли 1971 г.)

Параграф 1. Правото на гражданите на Съединените щати, които са на възраст осемнадесет или повече години, да

гласуват не може да бъде отказвано или ограничавано от Съединените щати или който и да е щат по причина на

възрастта.

Параграф 2. Конгресът е овластен да приема съответното законодателство за прилагането на тази поправка.

ПОПРАВКА XXVII (от 1992 г.)

Никакъв закон, отнасящ се до промяната на възнаграждението на сенаторите и представителите, не може да влиза в сила до провеждането на избори за нови членове на Конгреса.

ІІ. На английски език:

The Constitution of the United StatesThe Constitution of the United States

Index

Preamble

Article I

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Article II

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Article III

Section 1

Section 2

Section 3

Article IV

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Article V

Article VI

Article VII

Bill of Rights

Amendment I

Amendment II

Amendment III

Amendment IV

Amendment V

Amendment VI

Amendment VII

Amendment VIII

Amendment IX

Amendment X

Amendment XI

Amendment XII

Amendment XIII

Amendment XIV

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Amendment XV

Amendment XVI

Amendment XVII

Amendment XVIII

Amendment XIX

Amendment XX

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Amendment XXI

Amendment XXII

Amendment XXIII

Amendment XXIV

Amendment XXV

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Amendment XXVI

Amendment XXVII

PREAMBLE

We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union,

establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common

defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to

ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the

United States of America.

ARTICLE I

Section 1. Legislative powers; in whom vested

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the

United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section 2. House of Representatives, how and by whom chosen Qualifications of

a Representative. Representatives and direct taxes, how apportioned.

Enumeration. Vacancies to be filled. Power of choosing officers, and of

impeachment.

1. The House of Representatives shall be composed of members chosen every

second year by the people of the several States, and the elector in each State

shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous

branch of the State Legislature.

2. No person shall be a Representative who shall not have attained the age of

twenty-five years, and been seven years a citizen of the United States, and

who shall not, when elected, be an inhabitant of that State in which he shall

be chosen.

3. Representatives [and direct taxes] Altered by 16th Amendment shall be

apportioned among the several States which may be included within this Union,

according to their respective numbers, [which shall be determined by adding

the whole number of free persons, including those bound to service for a term

of years, and excluding Indians not taxed, three-fifths of all other persons.]

Altered by 14th Amendment The actual enumeration shall be made within three

years after the first meeting of the Congress of the United States, and within

every subsequent term of ten years, in such manner as they shall by law

direct. The number of Representatives shall not exceed one for every thirty

thousand, but each State shall have at least one Representative; and until

such enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled

to choose three, Massachusetts eight, Rhode Island and Providence Plantations

one, Connecticut five, New York six, New Jersey four, Pennsylvania eight,

Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina

five, and Georgia three.

4. When vacancies happen in the representation from any State, the Executive

Authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies.

5. The House of Representatives shall choose their Speaker and other officers;

and shall have the sole power of impeachment.

Section 3. Senators, how and by whom chosen. How classified. State Executive,

when to make temporary appointments, in case, etc. Qualifications of a

Senator. President of the Senate, his right to vote. President pro tem., and

other officers of the Senate, how chosen. Power to try impeachments. When

President is tried, Chief Justice to preside. Sentence.

1. The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each

State, [chosen by the Legislature thereof,] Altered by 17th Amendment for six

years; and each Senator shall have one vote.

2. Immediately after they shall be assembled in consequence of the first

election, they shall be divided as equally as may be into three classes. The

seats of the Senators of the first class shall be vacated at the expiration of

the second year, of the second class at the expiration of the fourth year, and

of the third class at the expiration of the sixth year, so that one-third may

be chosen every second year; [and if vacancies happen by resignation, or

otherwise, during the recess of the Legislature of any State, the Executive

thereof may make temporary appointments until the next meeting of the

Legislature, which shall then fill such vacancies.] Altered by 17th Amendment

3. No person shall be a Senator who shall not have attained to the age of

thirty years, and been nine years a citizen of the United States, and who

shall not, when elected, be an inhabitant of that State for which he shall be

chosen.

4. The Vice-President of the United States shall be President of the Senate,

but shall have no vote, unless they be equally divided.

5. The Senate shall choose their other officers, and also a President pro

tempore, in the absence of the Vice President, or when he shall exercise the

office of the President of the United States.

6. The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting

for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of

the United States is tried, the Chief Justice shall preside: and no person

shall be convicted without the concurrence of two-thirds of the members

present.

7. Judgement in cases of impeachment shall not extend further than to removal

from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor,

trust, or profit under the United States: but the party convicted shall

nevertheless be liable and subject to indictment, trial, judgement and

punishment, according to law.

Section 4. Times, etc., of holding elections, how prescribed. One session in

each year.

1. The times, places and manner of holding elections for Senators and

Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof;

but the Congress may at any time by law make or alter such regulations, except

as to the places of choosing Senators.

2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting

shall be [on the first Monday in December,] Altered by 20th Amendment unless

they by law appoint a different day.

Section 5. Membership, Quorum, Adjournments, Rules, Power to punish or expel.

Journal. Time of adjournments, how limited, etc.

1. Each House shall be the judge of the elections, returns and qualifications

of its own members, and a majority of each shall constitute a quorum to do

business; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be

authorized to compel the attendance of absent members, in such manner, and

under such penalties as each House may provide.

2. Each House may determine the rules of its proceedings, punish its members

for disorderly behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a

member.

3. Each House shall keep a journal of its proceedings, and from time to time

publish the same, excepting such parts as may in their judgement require

secrecy; and the yeas and nays of the members of either House on any question

shall, at the desire of one-fifth of those present, be entered on the journal.

4. Neither House, during the session of Congress, shall, without the consent

of the other, adjourn for more than three days, nor to any other place than

that in which the two Houses shall be sitting.

Section 6. Compensation, Privileges, Disqualification in certain cases.

1. The Senators and Representatives shall receive a compensation for their

services, to be ascertained by law, and paid out of the Treasury of the United

States. They shall in all cases, except treason, felony and breach of the

peace, be privileged from arrest during their attendance at the session of

their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for

any speech or debate in either House, they shall not be questioned in any

other place.

2. No Senator or Representative shall, during the time for which he was

elected, be appointed to any civil office under the authority of the United

States, which shall have increased during such time; and no person holding any

office under the United States, shall be a member of either House during his

continuance in office.

Section 7. House to originate all revenue bills. Veto. Bill may be passed by

two-thirds of each House, notwithstanding, etc. Bill, not returned in ten days

to become a law. Provisions as to orders, concurrent resolutions, etc.

1. All bills for raising revenue shall originate in the House of

Representatives; but the Senate may propose or concur with amendments as on

other bills.

2. Every bill which shall have passed the House of Representatives and the

Senate, shall, before it become a law, be presented to the president of the

United States; if he approve, he shall sign it, but if not, he shall return

it, with his objections, to that house in which it shall have originated, who

shall enter the objections at large on their journal, and proceed to

reconsider it. If after such reconsideration, two thirds of that house shall

agree to pass the bill, it shall be sent, together with the objections, to the

other house, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by

two-thirds of that house, it shall become a law. But in all such cases the

votes of both houses shall be determined by yeas and nays, and the names of

the persons voting for and against the bill shall be entered on the journal of

each house respectively. If any bill shall not be returned by the president

within ten days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him,

the same shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the

Congress by their adjournment prevent its return, in which case it shall not

be a law.

3. Every order, resolution, or vote to which the concurrence of the Senate and

House of Representatives may be necessary (except on a question of

adjournment) shall be presented to the president of the United States; and

before the same shall take effect, shall be approved by him, or, being

disapproved by him, shall be re-passed by two-thirds of the Senate and House

of Representatives, according to the rules and limitations prescribed in the

case of a bill.

Section 8. Powers of Congress

The Congress shall have the power

1. to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and

provide for the common defence and general welfare of the United States; but

all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States:

2. To borrow money on the credit of the United States:

3. To regulate commerce with foreign nations, and among the several states,

and with the Indian tribes:

4. To establish an uniform rule of naturalization, and uniform laws on the

subject of bankruptcies throughout the United States:

5. To coin money, regulate the value thereof, and of foreign coin, and fix the

standard of weights and measures:

6. To provide for the punishment of counterfeiting the securities and current

coin of the United States:

7. To establish post-offices and post-roads:

8. To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited

times to authors and inventors the exclusive right to their respective

writings and discoveries:

9. To constitute tribunals inferior to the supreme court:

10. To define and punish piracies and felonies committed on the high seas, and

offences against the law of nations:

11. To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make rules

concerning captures on land and water:

12. To raise and support armies, but no appropriation of money to that use

shall be for a longer term than two years:

13. To provide and maintain a navy:

14. To make rules for the government and regulation of the land and naval

forces:

15. To provide for calling forth the militia to execute the laws of the union,

suppress insurrections and repel invasions:

16. To provide for organizing, arming and disciplining the militia, and for

governing such part of them as may be employed in the service of the United

States, reserving to the states respectively, the appointment of the officers,

and the authority of training the militia according to the discipline

prescribed by Congress:

17. To exercise exclusive legislation in all cases whatsoever, over such

district (not exceeding ten miles square) as may, by cession of particular

states, and the acceptance of Congress, become the seat of the government of

the United States, and to exercise like authority over all places purchased by

the consent of the legislature of the state in which the same shall be, for

the erection of forts, magazines, arsenals, dock-yards, and other needful

buildings: And,

18. To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into

execution the foregoing powers, and all other powers vested by this

constitution in the government of the United States, or in any department or

officer thereof.

Section 9. Provision as to migration or importation of certain persons. Habeas

Corpus, Bills of attainder, etc. Taxes, how apportioned. No export duty. No

commercial preference. Money, how drawn from Treasury, etc. No titular

nobility. Officers not top receive presents, etc.

1. The migration or importation of such persons as any of the states now

existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress

prior to the year 1808, but a tax or duty may be imposed on such importations,

not exceeding 10 dollars for each person.

2. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended, unless

when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it.

3. No bill of attainder or ex post facto law shall be passed.

4. [No capitation, or other direct tax shall be laid unless in proportion to

the census or enumeration herein before directed to be taken.] Altered by 16th

Amendment

5. No tax or duty shall be laid on articles exported from any state.

6. No preference shall be given by any regulation of commerce or revenue to

the ports of one state over those of another: nor shall vessels bound to, or

from one state, be obliged to enter, clear, or pay duties in another.

7. No money shall be drawn from the treasury but in consequence of

appropriations made by law; and a regular statement and account of the

receipts and expenditures of all public money shall be published from time to

time.

8. No title of nobility shall be granted by the United States: And no person

holding any office or profit or trust under them, shall, without the consent

of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any

kind whatever, from any king, prince, or foreign state.

Section 10. States prohibited from the exercise of certain powers.

1. No state shall enter into any treaty, alliance, or confederation; grant

letters of marque and reprisal; coin money; emit bills of credit; make any

thing but gold and silver coin a tender in payment of debts; pass any bill of

attainder, ex post facto law, or law impairing the obligation of contracts, or

grant any title of nobility.

2. No state shall, without the consent of the Congress, lay any imposts or

duties on imports or exports, except what may be absolutely necessary for

executing its inspection laws; and the net produce of all duties and imposts,

laid by any state on imports or exports, shall be for the use of the treasury

of the United States; and all such laws shall be subject to the revision and

control of the Congress.

3. No state shall, without the consent of Congress, lay any duty of tonnage,

keep troops, or ships of war in time of peace, enter into any agreement or

compact with another state, or with a foreign power, or engage in a war,

unless actually invaded, or in such imminent danger as will not admit of

delay.

ARTICLE II

Section 1. President: his term of office. Electors of President; number and

how appointed. Electors to vote on same day. Qualification of President. On

whom his duties devolve in case of his removal, death, etc. President's

compensation. His oath of office.

1. The Executive power shall be vested in a President of the United States of

America. He shall hold office during the term of four years, and together with

the Vice President, chosen for the same term, be elected as follows

2. [Each State] Altered by 23rd Amendment shall appoint, in such manner as the

Legislature may direct, a number of electors, equal to the whole number of

Senators and Representatives to which the State may be entitled in the

Congress: but no Senator or Representative, or person holding an office of

trust or profit under the United States, shall be appointed an elector [The

electors shall meet in their respective States, and vote by ballot for two

persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the same State

with themselves. And they shall make a list of all the persons voted for each;

which list they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of

Government of the United States, directed to the President of the Senate. The

President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of

Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be

counted. The person having the greatest number of votes shall be the

President, if such number be a majority of the whole number of electors

appointed; and if there be more than one who have such majority, and have an

equal number of votes, then the House of Representatives shall immediately

choose by ballot one of them for President; and if no person have a majority,

then from the five highest on the list the said House shall in like manner

choose the President. But in choosing the President, the votes shall be taken

by States, the representation from each State having one vote; a quorum for

this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the

States, and a majority of all the States shall be necessary to a choice. In

every case, after the choice of the President, the person having the greatest

number of votes of the electors shall be the Vice President. But if there

should remain two or more who have equal votes, the Senate shall choose from

them by ballot the Vice President.] Altered by 12th Amendment

3. The Congress may determine the time of choosing the electors, and the day

on which they shall give their votes; which day shall be the same throughout

the United States.

4. No person except a natural born citizen, or a citizen of the United States,

at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible to the

office of President; neither shall any person be eligible to that office who

shall not have attained to the age of thirty-five years, and been fourteen

years a resident within the United States.

5. [in case of the removal of the President from office, or of his death,

resignation, or inability to discharge the powers and duties of the said

office, the same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by

law provide for the case of removal, death, resignation, or inability, both of

the President and Vice President, declaring what officer shall then act as

President, and such officer shall act accordingly, until the disability be

removed, or a President shall be elected.] Altered by 25th Amendment

6. The President shall, at stated times, receive for his services, a

compensation, which shall neither be increased nor diminished during the

period for which he shall have been elected, and he shall not receive within

that period any other emolument from the United States, or any of them.

7. Before he enter on the execution of his office, he shall take the following

oath or affirmation:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office

of the President of the United States, and will to the best of my ability,

preserve, protect and defend the Constitution of the United States."

Section 2. President to be Commander-in-Chief. He may require opinions of

cabinet officers, etc., may pardon. Treaty-making power. Nomination of certain

officers. When President may fill vacancies.

1. The President shall be Commander-in-Chief of the Army and Navy of the

United States, and of the militia of the several States, when called into the

actual service of the United States; he may require the opinion, in writing,

of the principal officer in each of the executive departments, upon any

subject relating to the duties of their respective offices, and he shall have

power to grant reprieves and pardons for offenses against against the United

States, except in cases of impeachment.

2. He shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to

make treaties, provided two-thirds of the Senators present concur; and he

shall nominate, and by and with the advice and consent of the Senate, shall

appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the Supreme

Court, and all other officers of the United States, whose appointments are not

herein otherwise provided for, and which shall be established by law: but the

Congress may by law vest the appointment of such inferior officers, as they

think proper, in the President alone, in the courts of law, or in the heads of

departments.

3. The President shall have the power to fill up all vacancies that may happen

during the recess of the Senate, by granting commissions, which shall expire

at the end of their next session.

Section 3. President shall communicate to Congress. He may convene and adjourn

Congress, in case of disagreement, etc. Shall receive ambassadors, execute

laws, and commission officers.

He shall from time to time give to the Congress information of the state of

the Union, and recommend to their consideration such measures as he shall

judge necessary and expedient; he may, on extraordinary occasions, convene

both Houses, or either of them, and in case of disagreement between them, with

respect to the time of adjournment, he may adjourn them to such time as he

shall think proper; he may receive ambassadors, and other public ministers; he

shall take care that the laws be faithfully executed, and shall commission all

the officers of the United States.

Section 4. All civil offices forfeited for certain crimes.

The President, Vice President, and all civil officers of the United States,

shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason,

bribery, or other high crimes and misdemeanors.

ARTICLE III

Section 1. Judicial powers. Tenure. Compensation.

The judicial power of the United States, shall be vested in one supreme court,

and in such inferior courts as the Congress may, from time to time, ordain and

establish. The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold

their offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for

their services a compensation, which shall not be diminished during their

continuance in office.

Section 2. Judicial power; to what cases it extends. Original jurisdiction of

Supreme Court Appellate. Trial by Jury, etc. Trial, where

1. The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising

under this constitution, the laws of the United States, and treaties made, or

which shall be made under their authority; to all cases affecting ambassadors,

other public ministers and consuls; to all cases of admiralty and maritime

jurisdiction; to controversies to which the United States shall be a party;

[to controversies between two or more states, between a state and citizens of

another state, between citizens of different states, between citizens of the

same state, claiming lands under grants of different states, and between a

state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects.]

Altered by 11th Amendment

2. In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and

those in which a state shall be a party, the supreme court shall have original

jurisdiction. In all the other cases before-mentioned, the supreme court shall

have appellate jurisdiction, both as to law and fact, with such exceptions,

and under such regulations as the Congress shall make.

3. The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury;

and such trial shall be held in the state where the said crimes shall have

been committed; but when not committed within any state, the trial shall be at

such place or places as the Congress may by law have directed.

Section 3. Treason defined. Proof of. Punishment

1. Treason against the United States shall consist only in levying war against

them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person

shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the

same overt act, or on confession in open court.

2. The Congress shall have power to declare the punishment of treason, but no

attainder of treason shall work corruption of blood, or forfeiture, except

during the life of the person attainted.

ARTICLE IV

Section 1. Each State to give credit to the public acts, etc. of every other

State.

Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records

and judicial proceedings of every other state. And the Congress may by general

laws prescribe the manner in which such acts, records and proceedings shall be

proved, and the effect thereof.

Section 2. Privileges of citizens of each State. Fugitives from Justice to be

delivered up. Persons held to service having escaped, to be delivered up.

1. The citizens of each state shall be entitled to all privileges and

immunities of citizens in the several states. See the 14th Amendment

2. A person charged in any state with treason, felony, or other crime, who

shall flee justice, and be found in another state, shall, on demand of the

executive authority of the state from which he fled, be delivered up, to be

removed to the state having jurisdiction of the crime.

3. [No person held to service or labour in one state, under the laws

thereof, escaping into another, shall, in consequence of any law or

regulation therein, be discharged from such service or labour, but shall be

delivered up on claim of the party to whom such service or labour may be

due.] Altered by 13th Amendment

Section 3. Admission of new States. Power of Congress over territory and

other property.

1. New states may be admitted by the Congress into this union; but no new

state shall be formed or erected within the jurisdiction of any other state,

nor any state be formed by the junction of two or more states, without the

consent of the legislatures of the states concerned, as well as of the

Congress.

2. The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules

and regulations respecting the territory or other property belonging to the

United States; and nothing in this constitution shall be so construed as to

prejudice any claims of the United States, or of any particular state.

Section 4. Republican form of government guaranteed. Each State to be

protected.

The United States shall guarantee to every state in this union, a republican

form of government, and shall protect each of them against invasion; and on

application of the legislature, or of the executive (when the legislature

cannot be convened), against domestic violence.

ARTICLE V

Amendments

The Congress, whenever two-thirds of both houses shall deem it necessary,

shall propose amendments to this constitution, or on the application of the

legislatures of two-thirds of the several states, shall call a convention

for proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all

intents and purposes, as part of this constitution, when ratified by the

legislatures of three-fourths of the several states, or by conventions in

three-fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be

proposed by the Congress: Provided, that no amendment which may be made

prior to the year 1808, shall in any manner affect the first and fourth

clauses in the ninth section of the first article; and that no state,

without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.

ARTICLE VI

1. All debts contracted and engagements entered into, before the adoption of

this constitution, shall be as valid against the United States under this

constitution, as under the confederation.

2. This constitution, and the laws of the United States which shall be made

in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under

the authority of the United States shall be the supreme law of the land; and

the judges in every state shall be bound thereby, any thing in the

constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding.

3. The senators and representatives before-mentioned, and the members of the

several state legislatures, and all executive and judicial officers, both of

the United States and of the several states, shall be bound by oath or

affirmation, to support this constitution; but no religious test shall ever

be required as a qualification to any office or public trust under the

United States.

ARTICLE VII

The ratification of the conventions of nine states, shall be sufficient for

the establishment of this constitution between the states so ratifying the

same.

AMENDMENTS

The Ten Original Amendments: The Bill of Rights. Proposed by Congress

September 25, 1789. Ratified December 15, 1791.

Bill of Rights

AMENDMENT I

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech,

or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to

petition the Government for a redress of grievances.

AMENDMENT II

A well-regulated militia, being necessary to the security of a free State,

the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.

AMENDMENT III

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the

consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed

by law.

AMENDMENT IV

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and

effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated,

and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or

affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the

persons or things to be seized.

AMENDMENT V

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous

crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in

cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual

service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for

the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be

compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be

deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor

shall private property be taken for public use without just compensation.

AMENDMENT VI

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy

and public trial, by an impartial jury of the State and district wherein the

crime shall have been committed, which district shall have been previously

ascertained by law, and to be informed of the nature and cause of the

accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have

compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the

assistance of counsel for his defense.

AMENDMENT VII

In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty

dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by

a jury shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than

according to the rules of the common law.

AMENDMENT VIII

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel

and unusual punishments inflicted.

AMENDMENT IX

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be

construed to deny or disparage others retained by the people.

AMENDMENT X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor

prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or

to the people.

End of the Bill of Rights

AMENDMENT XI

(Proposed by Congress March 4, 1794. Ratified February 7, 1795.)

The judicial power of the United States shall not be construed to extend to

any suit in law or equity, commenced or prosecuted against one of the United

States by citizens of another State, or by citizens or subjects of any

foreign state.

AMENDMENT XII

(Proposed by Congress December 9, 1803. Ratified July 27, 1804.)

The Electors shall meet in their respective States and vote by ballot for

President and Vice-President, one of whom, at least, shall not be an

inhabitant of the same State with themselves; they shall name in their

ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the

person voted for as Vice-President, and of the number of votes for each,

which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of

the Government of the United States, directed to the President of the

Senate; the President of the Senate shall, in the presence of the Senate and

House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then

be counted; The person having the greatest number of votes for President,

shall be the President, if such number be a majority of the whole number of

Electors appointed; and if no person have such majority, then from the

persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those

voted for as President, the House of Representatives shall choose

immediately, by ballot, the President. But in choosing the President, the

votes shall be taken by States, the representation from each State having

one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members

from two-thirds of the States, and a majority of all the States shall be

necessary to a choice. And if the House of Representatives shall not choose

a President whenever the right of choice shall devolve upon them, [before

the fourth day of March next following,] Altered by 20th Amendment then the

Vice-President shall act as President, as in case of the death or other

constitutional disability of the President. The person having the greatest

number of votes as Vice-President, shall be the Vice-President, if such

numbers be a majority of the whole number of electors appointed, and if no

person have a majority, then from the two highest numbers on the list, the

Senate shall choose the Vice-President; a quorum for the purpose shall

consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the

whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally

ineligible to the office of President shall be eligible to that of

Vice-President of the United States.

AMENDMENT XIII

(Proposed by Congress January 31, 1865. Ratified December 6, 1865.)

Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment

for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist

within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate

legislation.

AMENDMENT XIV

(Proposed by Congress June 13, 1866. Ratified July 9, 1868)

Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject

to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the

State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which

shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States;

nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property,

without due process of law; nor to deny to any person within its

jurisdiction the equal protection of the laws.

Section 2 Representatives shall be apportioned among the several States

according to their respective numbers, counting the whole number of persons

in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at

any election for the choice of Electors for President and Vice-President of

the United States, Representatives in Congress, the executive and judicial

officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to

any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age,

and citizens of the United States, or in any way abridged, except for

participation in rebellion, or other crime, the basis of representation

therein shall be reduced in the proportion which the number of such male

citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of

age in such State.

Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or

Elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or

military, under the United States, or under any State, who, having

previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the

United States, or as a member of any State Legislature, or as an executive

or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United

States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or

given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of

two-thirds of each House, remove such disability.

Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized

by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for

services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned.

But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or

obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United

States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such

debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

Section 5. The Congress shall have the power to enforce, by appropriate

legislation, the provisions of this article.

AMENDMENT XV

(Proposed by Congress February 26, 1869. Ratified February 3, 1870.)

Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be

denied or abridged by the United States or by any State on account of race,

color, or previous condition of servitude.

Section 2. The Congress shall have the power to enforce this article by

appropriate legislation.

AMENDMENT XVI

(Proposed by Congress July 2, 1909. Ratified February 3, 1913.)

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from

whatever sources derived, without apportionment among the several States,

and without regard to any census or enumeration.

AMENDMENT XVII

(Proposed by Congress May 13, 1912. Ratified April 8, 1913.)

The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each

State, elected by the people thereof, for six years; and each Senator shall

have one vote. The electors in each State shall have the qualifications

requisite for electors of the most numerous branch of the State

Legislatures.

When vacancies happen in the representation of any State in the Senate, the

executive authority of such State shall issue writs of election to fill such

vacancies: Provided, That the Legislature of any State may empower the

Executive thereof to make temporary appointments until the people fill the

vacancies by election as the Legislature may direct.

This amendment shall not be so construed as to affect the election or term

of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

AMENDMENT XVIII

(Proposed by Congress December 18, 1917. Ratified January 16, 1919. Altered by

Amendment 21)

After one year from the ratification of this article the manufacture, sale,

or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof

into, or the exportation thereof from the United States and all territory

subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby

prohibited.

The Congress and the several States shall have concurrent power to enforce

this article by appropriate legislation.

This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an

amendment to the Constitution by the Legislatures of the several States, as

provided in the Constitution, within seven years from the date of the

submission hereof to the States by the Congress.

AMENDMENT XIX

(Proposed by Congress June 4, 1919. Ratified August 18, 1920.)

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or

abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress

shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XX

Section 1. The terms of the President and the Vice-President shall end at

noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and

Representatives at noon on the 3rd day of January, of the years in which

such terms would have ended if this article had not been ratified; and the

terms of their successors shall then begin.

Section 2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such

meeting shall begin at noon on the 3rd day of January, unless they shall by

law appoint a different day.

Section 3. If, at the time fixed for the beginning of the term of the

President, the President elect shall have died, the Vice-President elect

shall become President. If a President shall not have been chosen before the

time fixed for the beginning of his term, or if the President elect shall

have failed to qualify, then the Vice-President elect shall act as President

until a President shall have qualified; and the Congress may by law provide

for the case wherein neither a President elect nor a Vice-President shall

have qualified, declaring who shall then act as President, or the manner in

which one who is to act shall be selected, and such person shall act

accordingly until a President or Vice-President shall have qualified.

Section 4. The Congress may by law provide for the case of the death of any

of the persons from whom the House of representatives may choose a President

whenever the right of choice shall have devolved upon them, and for the case

of the death of any of the persons from whom the Senate may choose a

Vice-President whenever the right of choice shall have devolved upon them.

Section 5. Sections 1 and 2 shall take effect on the 15th day of October

following the ratification of this article (October 1933).

Section 6. This article shall be inoperative unless it shall have been

ratified as an amendment to the Constitution by the Legislatures of

three-fourths of the several States within seven years from the date of its

submission.

AMENDMENT XXI

(Proposed by Congress February 20, 1933. Ratified December 5, 1933.)

Section 1. The Eighteenth article of amendment to the Constitution of the

United States is hereby repealed.

Section 2. The transportation or importation into any State, Territory, or

Possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating

liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been

ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several

States, as provided in the Constitution, within seven years from the date of

the submission hereof to the States by the Congress.

AMENDMENT XXII

(Proposed by Congress March 21, 1947. Ratified February 27, 1951.)

No person shall be elected to the office of the President more than twice,

and no person who has held the office of President, or acted as President,

for more that two years of a term to which some other person was elected

President shall be elected to the office of President more that once.

But this Article shall not apply to any person holding the office of

President when this Article was proposed by Congress, and shall not prevent

any person who may be holding the office of President, or acting as

President, during the term the term within which this Article becomes

operative from holding the office of President or acting as President during

the remainder of such term.

This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an

amendment to the Constitution by the Legislatures of three-fourths of the

several States within seven years from the date of its submission to the

States by the Congress.

AMENDMENT XXIII

(Proposed by Congress June 16, 1960. Ratified March 29, 1961.)

Section 1. The District constituting the seat of Government of the United

States shall appoint in such manner as Congress may direct:

A number of electors of President and Vice President equal to the whole

number of Senators and Representatives in Congress to which the District

would be entitled if it were a State, but in no event more than the least

populous State; they shall be in addition to those appointed by the States,

but they shall be considered, for the purposes of the election of President

and Vice President, to be electors appointed by a State; and they shall meet

in the District and preform such duties as provided by the twelfth article

of amendment.

Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by

appropriate legislation.

AMENDMENT XXIV

(Proposed by Congress August 27, 1962. Ratified January 23, 1964.)

Section 1. The right of citizens of the United States to vote in any primary

or other election for President or Vice President, for electors for

President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress,

shall not be denied or abridged by the United States or any State by reason

of failure to pay poll tax or any other tax.

Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate

legislation.

AMENDMENT XXV

(Proposed by Congress July 6, 1965. Ratified February 10, 1967.)

Section 1. In case of the removal of the President from office or of his

death or resignation, the Vice President shall become President.

Section 2. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President,

the President shall nominate a Vice President who shall take the office upon

confirmation by a majority vote of both houses of Congress.

Section 3. Whenever the President transmits to the President Pro tempore of

the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written

declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his

office, and until he transmits to them a written declaration to the

contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President

as Acting President.

Section 4. Whenever the Vice President and a majority of either the

principal officers of the executive departments or of such other body as

Congress may by law provide, transmits to the President Pro tempore of the

Senate and the Speaker of the House of Representatives their written

declaration that the President is unable to discharge the powers and duties

of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and

duties of the office as Acting President.

Thereafter, when the President transmits to the President Pro tempore of the

Senate and the Speaker of the House of Representatives his written

declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties

of his office unless the Vice President and a majority of either the

principal officers of the executive departments or of such other body as

Congress may by law provide, transmits within four days to the President Pro

tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their

written declaration that the President is unable to discharge the powers and

duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling

within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the

Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written

declaration, or, if Congress is not in session within twenty-one days after

Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both

houses that the President is unable to discharge the powers and duties of

his office, the Vice President shall continue to discharge the same as

Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and

duties of his office.

AMENDMENT XXVI

(Proposed by Congress March 23, 1971. Ratified June 30, 1971.)

Section 1. The right of citizens of the United States, who are 18 years of

age or older, to vote shall not be denied or abridged by the United States

or any state on account of age.

Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by

appropriate legislation.

AMENDMENT XXVII

(Proposed by Congress September 25, 1789. Ratified May 8, 1992)

No law, varying the compensation for the services of the Senators and

Representatives, shall take effect, until an election of Representaties

shall have intervened.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 месец по късно...
  • Потребители
Винаги съм се чудел как този кратък, но много голям закон е така успешно приложен на практика.
Не е толкова трудно. Като е пропуснато в него това, което няма работа в една конституция, текста става малък.

В сегашната ни Конституция бъка от неща, които нямат никаква работа и какво може да се очаква, освен че няма да е много ефективна. Напр. защо е сложено, че е законен само гражданския брак? :hmmm: Това го има и в семейния кодекс, но с тази разлика, че в този СК има един раздел в края свързан с междунарония елемент - т.е. когато има я чужд гражданин, я свадба в чужбина може да се признае и църковен брак. Същото и за заварените бракове - в Наредбата-закон има разпоредба, която запазва заварените църковни бракове, да ама в сегашната Конституция няма. :doh: Всичко обаче се оправя чрез неспазване на конституцията - де факто се приема че ограниченията не важат за чуждестранните бракове и за семейни правоотношения с международен елемент. Цялата бъркотия нямаше да я има ако по литератулно-художествени подбуди не бяха вкарали в Конституцията текста за гражданския брак. :read:

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Има големи тъпотии в техните закони, специално за браковете например в някои щати не можеш да влезеш или излезеш от тяхната територия с жена, която не е твоята собствена. А сега ми кажи за какъв к** са го измислили това!?

А иначе тя конституцията им в основни линии е кратка, но е доста гъвкава и подлежи на постоянни промени и корекции, стига те да бъдат направени адекватно и няма да има проблеми.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Не само гъвкава, направо е гениална! И най-вече, прилага се от правилни позиции.

Има простотии, но те не са такива, за които пишеш. Няма такъв щат, това са информации от рубриките "любопитни факти". В т.нар. англосаксонска система има много правила, които са правени от съда преди 300-400 и т.н. години, но отдавна не се прилагат и са мъртви. В момента, в който някой се позове на такова нещо, съдът ще го отреже, поради това, че нещата отдавна са се изменили.

Проблемите при тях са повече в областта на наказателните процедури, макар, че като се сложат на везните тяхните и тукашните трески за дялане .....

И въпреки всичко, САЩ си остават една от малкото страни, а исторически първата, в която законът защитава ефикасно личността. А някой ти наруши правата, а не му мърдат хиляди или милиони долари обезщетение, и това там наистина работи.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребители

Е, преди САЩ са били Великата харта на свободите и Била за правата в Англия.

Конкретно за състоянието на САЩ има много други фактори. Напр. Географски тя има само 2 съседа - Мексико е сравнително малко, Канада сравнително слабо населена. Изключая вътрешните конфликти на нейна територия, вкл. погранична са се водили 2 войни - за независимост и с Мексико. Другото е било или далече или на перифарни бази, но пак далеч от основната територия. Е, през ІІ СВ гръмнала една бомба в едно забутано място. Това също има голямо значение за устойчивото полит. развитие. Все едно нас да не ни беше освободила Съветската армия през 1944г. :laugh:

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Ами нормално - мирът е основен и задължителен фактор за прогреса и напредъка. ;)

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

За мене факторите за щатския възход могат да се обобщят като "правилни хора на правилно място в правилно време":)

Наистина георграфията има голямо значение

- голяма площ, от океан до океан, от север Канада, от юг - Мексико. От това по-доре може да се желае само от юг да е пак Канада:)))

- голямо природно разнообразие и богатство на територията;

Но има и още фактори, без които богатството на територията за нищо не става:

- човешкият фактор. Вместо местното население да трябва да измине тежкия път до цивилизацията, САЩ биват населени от "готови" хора от 17-ти и 18-ти век, образовани, цивилизовани, овалдели занаяти и множество умения.

Само че и този фактор не стига. Има много места, където такива хора се заселват и всичко пропада.

Фундаменталния и кртичен фактор бих го нарекъл "правилна политическа организация". Американците успяват да разгърнат възможностите на хората до крайния възможен предел, като успяват да наложат принциите на свободата, реда и законността ефикасно. Без това и 1/6 от земното кълбо да имате, нищо не става.

Което хората успеят да създадат, взаимодействайки с природата и помежду си, си остава тяхно, сиреч на отделния индивид. Няма държава, която да дойде и да му го отнеме, създава се политическа култура на свободата. Макар и нелишен от перипетии и изкривявания, като всяка дейност и развитие, до което хората се докосват, този процес успява да се наложи и резултатът е налице.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...