Отиди на
Форум "Наука"

Названието българи е римска гражданско правна категория


Recommended Posts

 • Потребител

Названието "българи" е дадено на федератите (соции,латини и др.),наричани също "влахи"-латини,или подобна римска гражданско-правна категория население от близък по състав трако-сарматски произход,което ще стане нарицателно за тях,категория римски граждан и носители на някои римски права,но не и на пълноправното ( c.R.Cives Romani ) римски гражданин,което са римляните,ромеите.Техния етносен състав както и на римляните е разнороден.Но в лимеса на Дунав федерати една близка по своя състав,с преобладаваща етносна група от трако-сарматския масив ще започнат да ги наричат "българи".

Правата(гражданските) налични за индивидуалния гражданин на римската империя са разнообразни.Различни гражднските класи са определени от индивидуалните права, които дадена правна класа притежава и формират различни граждански класи.Правата на индивидуалните граждани се променят във времето,зависят от мястото, произхода,тяхната служба за държавата и др. Гражданските права и класовете римско гражданство са различни и променливи във времето. Ето малка илюстрация:

Jus suffragiorum: Право на гласуване

Jus honorum Право да бъдеш избиран,да държиш гражданска и държавна длъжност

Jus migrationis: Правото да се запазва новото на гражданство при миграция в място с подобен статус.Правото не запазва гражданството ако преместването е в колония с по нисък статут.Така например ако пълен римски гражданин се премести в колония с по-нисък легален статус гражданството е намелено до нивото на латини,jus Latii.

Jus commercii: право да сключваш договори и да имаш имоти като римски гражданин

Jus gentium: Правно признаване възникнало в 3 век от породените нужда в резултат от римската експанзия и въвличане на чужденци,уреждаща статус между тях и римски граждани

Jus connubiiПраво да имаш законен брак с римски гражданин и да си глава на семейство и децата от този брак да са римски граждани

и много др.

Някои класове гражданство:

Cives Romani -пълни римски граждани,Дори те пък се подразделят на две подкласи"

non optimo jure -които имат jus commercii и jus connubii (права на собственост и брак), и

optimo jure ,които имат в добавка и права за jus suffragiorum и jus honorum (да класува и да бъде избиран)

от което само се убеждаваме на сложноста на определянето днес на различните категории.Възможно е и тези две подкатегории да са си имали прозвища,имена.

Latini -граждани които имат commercii(на собственост) и ius 2migrationis(миграция със запазване на статуса), но не the jus connubii(право на брак и глава на семейство)

Socii -граждани от племена с които Рим има договори според които някои римски граждански права им се дават в замяна на военна служба и др. определени с договорите

Foederati-,подобно на соции,граждански статус,права, в замяна на военна служба, даван на населението на империята от римляните, намиращо се някъде между пълен пакет римско гражданство и неграждански статут

Provinciales-лица които попадат под римски контрол но саносители и напо-малко граждански права дори от федерат

Peregrinus -Перегрини-с това име първоначално се описва всяко лице,което не притежава пълния римски статус,който не е член на Cives Romani. Термина все по-малко се използва,но влючва тези на латини,соции и провинциалии.

С разширяването на римския закон включващ все повече градиации в легалните римски граждански статуси гражданските права и класовете римско гражданство са различни и променливи във времето

Изброените някои категории,но не всички,са правни категории,а не националистични или етнически такива.

В началото на Републиката Foederatus (pl. foederati), федератите(foedero /лат/-да се съюза,обединявам се) са племена обвързанис договор( (foedus) : съюз,съглашение, споразумение,договор)с Рим,които нито са римски колонии,нито им е дадено пълно римско гражданство.(Cives Romani ).

Те са съюзници от които се очаква да изпълняват едно единствено задължение,да осигуряват бойци,срещу което някои римски граждански права им се дават в замяна.

В тази връзка и до днес в английския език думата FEUD означава смъртна/кръвна вражда.

В резултат на гражданските войни м/у тях в 90 г. пр.н.е. е гласуван закон (Lex Julia) с който се предлага римско гражданство на федератите които приемат условията му(да прекратят незабавно войната). Повечето от италийските племена го правят и се стига до доминиране на италия над останалите провинции като форма на управление .Това е променено от имп. Каракала в 212 г.с Constitutio Antoniniana, който разпространява римското гражданство върху всички свободни лица от мъжки пол на теритотията на империята с което се променя начина и на управление и от доминирано от италия се стига до федерация от равнопоставени провинции.Това впоследствие със съчетание и на други фактори,като подмяната на населението и с федерати от преобладаващо близки етноси ще доведе до обособяването на някои провинции още тогава като отделни държави за известен период.

По време на Империята употребата на термина и значението му се разширява от практиката на Рим да поддържа, дотира и подпомага всички варварски племена в замяна на осигуряване на войници за римската армия.В началото помоща се изразява в пари и храна,но по времето на силно намалелите данъчни постъпления през 4 и 5 век федератите започват да се разквартируват към местните земевладелци,което е равнозначно на разрешение,право за заселване.Сериозните загуби в жива сила принуждава Рим все повече и все повече да разчита на федератите и довежда до поселване на цели племена.Отдалечениет провинции започват да се откъсват от лоялността си към 3централното управление.

Тези хора служат в т.нар, auxiliary(спомагателни) войски.Това са основен род войска попълван от тези които не притежават пълния пакет римско гражданство.В легионите се приемат само пълни римски граждани.Че не са спомагателни тези войски,а основни,личи от траяновата колона,където от 20 военни сцени те участвуват в 19 а в 12 са изобразени самостоятелно.

Още във трети век имаме сведения за постъпване и на варвари в нормалнта auxilia.Ala I Sarmatarum, cuneus Frisiorum and numerus Hnaufridi in Britainin Britain.Mattingly (2006) 223 .Варвари(са хора извън територията,границите на империята)открай време са привличани и наемани на римска служба. Наемането на варвари се засилва и подпомага до изцяла подмяна на населението на провинциите в 4-5 век.

Рим със стандарта на живот и организацията си е притегателна сила .Хиляди икономически имигранти са привлечени от това,което е и целта на рим.Въздигането в ранг на колония или основаването на нова способства за приобщаването на нова жива сила и прокламирането на римската цивилизация сред местното население и околните племена.Много скоро населението е обновено и от тези хора привлечени като федерати на империята.Тези федерати са главно колонисти от местното тракийско население и от тези на съседния тракосарматски масив.Не за първи път рим привлича население.Целта на рим е да колонизира,което той разглежда като цивилизоване на света.И това става не посредством меча на легионерите,а чрез ралото на колонистите.Видяхме,че още по времето на републиката първия гражданин Мариус в 91- 88 г.пр.н.е. прави реформа с която под натиска на италийските племена, главен източник на римски войници,разпростира римското гражданство върху всички италийски племена.Примера му е последван имп. Каракала който в 212 г. обявява всички мъжки свободни жители на територията за римски граждани.Това засилва,променя концепцията на империята,и от серия от провинции доминирани от Италия, я превръщането във федерация на равноправни провинции.Тази нова концепция спомага и за привличането на ново население в провинциите. Издигането на град в статуса на колония автоматично дава пълни граждански права на всичките му граждани.Колониите по времето на империята са витрината на римската култура . Местното население на провинцията е можело да види как се е очаквало да живеят и се е възползвало от примера им на римския начин на живот.Една огромна част на населението от тези провинции наред с местното население,са и икономически имигранти,които са възнаграждавани за вярна служба .

Дълго установената римска практика за заселване продължава с привличането на околните варварски племена и особено по-късно,в трети,четвърти век и спомага за възраждане на опустошените територии. Сериозните загуби в жива сила принуждава Рим все повече и все повече да разчита на федератите и довежда до поселване на цели племена.Отдалечените провинции започват да се откъсват от лоялността си към централното управление.Привличането на население в имерията,раздаването на земя в замяна на военна служба става в много по тежка от обикновената квота.Като военни колонисти новите федерати са длъжни не само да обработват земята,но и да изпращат поне един син на 25 г. служба.Не турците са

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

4измислили еничарството.Подобен военен институт,войнугански, съществува и в българската средновековна държава.Тази политика има своите предимства от римска гледна точка.Не само се обезкървяват враждебните народи,но и се приобщават към империята и стават нени защитници защитавайки имота си,изоставената земя започва да се обработва и се създава нов продукт и е повдига благосъстоянието на империята.Създава се население,широка база от което да се набират бъдещи войници.

.

Българи означава федерати и при това в цялата им съвкупност,а не само в едно тяхно проявление,воинското.

Петър I приема титлата василевс(цар) на българите.Абсурдно е да му се присвоява върховна държавна титла за да се обозначи ,че той е ръководител на една прослойка,за това си има военни чинове.Така както няма василевс на ковачите или кожарите. Българи се покрива със смисъла на т.нар федерати,(соции,латини)които са носители на определени латински права без да са пълни римски раждани,но живеещи на територията на империята,за разлика от варварите,които може и да са от същия етносен състав,но са извън границите.

Дълго установената римска практика за заселване продължава с привличането на околните варварски племена и особено по-късно,в трети,четвърти век и спомага за възраждане на опустошените територии. Създава се население,широка база от което да се набират бъдещи войници.Провинциите около Дунав открай време са главния източник за войници за Рим.

Без да е погрешно да ги наричаме само войници,това няма да отразява в пълнота смисъла който влагат хронистите и отразява тяхното съдържание и ще породи необясними противоречия като изброената титла на Петър.Това ясно проличава и в сведението за тържището на българите преместването на което е причината на войната с Византия на Симеон .На "българите" им било преместено тържището от Столицата в Солун!?

Продължителят на Георги Монах ГИБИ 6,стр.138 "Те с посредничеството и влиянието на Мусик преместили в Солун тържището на българите,което се намирало в столицата,като ощетявали българите в търговията.А българите съобщили това на Симеон.Той пък известил за това император Лъв."

Кой е Симеон и кои са "българите" имащи свободен достъп в Столицата и тържище там ?Защо той след като му е рапортувана по каналния ред рапортува и той на императора?

Където като се замести,че българи означава федерати,а не войници,пазара на федератите, си идва на място.Защото това не означава войници или една етносна група както ще докажем по нататък..

Без да знаем точната етимология на думата българи тя напълно съответсвува и изразява и се използва от авторите за обозначението на федерати в цялата им съвкупност.,но впоследствие названието служи за означаване на цялото федератско население във всичките му проявления,не само на войниците,но и на тези които ги раждат и отглеждат:фермери,кожари,ковачи,строители,население осигуряващо бъдещи войници и създаващо продукти.Бихме го определилили като един вид "селячество',"рая" и др. лишено от някои права,напр. Софийско жителство и т.н. и т.н.Новата "овца" на империята която 5служи не само за "пушечно месо",но я стрижат за вълна,доят,за мляко,използват и кожата и поколенията и.Това са новите федерати наречени бълари. На територията на Мизия в която те образуват държава са известни като мизийци,и техния етносен състав ни е известен от Лео Дякон.Някои от тях винаги са били на тази територия други са били привлчени като колонисти от съседните племена.Основното е,че те са близки по своя етносен състав трако-сарматски племена.Другото,че тях започват да ги наричат българи.

Доказателствата затова ще намерим и във сведенията които се използват за да се съчини и официалната история на България.Теофан в сведенията си за възстановяването на Юстиниан II казва,за Тервел "А този обещал с клетва да му се подчинява във всичко и да му помага,приел го с голяма чест и вдигнал цялата нему подчинена войска от българи и славяни"Защото също от Теофан виждаме ,че има и други българи,българи около Солун.Свидетелство за нея от първото царуване на Юстиниан II и събитията са седем години по рано.

Теофан Септ 1,688-Авг.31,689" В тази година Юстиниан проведе военна кампания срещу Склавиния и България.Напредвайки към Солун той изтласка обратно толкова далече колкото бе възможно българите с които се сблъскваше."Значи имаме много правилно израза нему подчинена войска от българи и славяни,защото виждаме ,че има и други българи и склавини неподчинени нему,около Солун.Ако приемем,че територията обитавана от Тервел,която е около Дунав,(Мизия б.м.)съгласно Теофан,е България,то следва че и територията около Солун е България.Че това не е така ясно се доказва от намерените гранични камъни по късно,а също и други сведения за присъединяване на територии в западна българия чак при Крум.Или имаме едно население в различни територии под различна юрисдикция наричано българи.Което показва,че с българи са наричани вече федерати.

Доказателство за това е сведението в което статуя на колонист орящ с два вола намираща се в Константинопол е наречена българин.ГИБИ III p.223 Анонимна хроника от 8-ми век,

"Но там имало и "българин" който оре с вол,като че е готов да прокара бразда по земята.Каква чудна гледка за зрителите !”От времето на Август тази сцена намира отражение и в монетите-медиите на онова безинтернетно и безвестникарско време и затова и не може да се объркаме .И кой ще сложи и ще остави статуя на българин като символ да увековечи този този току що отрязал главата на техния император Никифор от Крум. Тук е редно да спомена без да се отлоняваме от темата,че държавата на тези едерати ,наричани българи е Мизия.Няма държава която да издигне подобна статуя.Както се спомена Римската империя се крепи не на меч и легионерите , а на ралото и колонистите създали огромната империя .Всеки нов римски град е очертан построен съгласно разстоянието което изминават два вола ,един колонист и римски плуг(рало).Затова и образа на орящия колонист се отнася до основаването на нов град и още повече символизира възможността на Римлянина да цивилизова.Какво по-хубаво описание от това .Очевидно става въпрос за колонист, а не земеделец.И този колонист,едерат е наречен не как да е,а не случайно “българин”,названието дадено на Мизите за собствено име както ще видим по-долу.!Не случайно и в чумните времена има традиция при българите за да се предпази селото да бъде оградено с бразда през нощта направена от двама голи близнаци,това е едно към едно легендата за Ромул и Рем.Как ще се запази тази 6легенда в един нямащ нищо общо с рим народ.

Доказателство за даването на това название е сведението от Михаил Аталиат.ГИБИ 6 "А Мизите ,на които било дадено название "БЪЛГАРИ" като собствено име ,тогава отхвърлили ярема на робството,вдигнали бунт и дръзко подгонили императора..."

От сведението на Лео Дякон, едно от многото доказателства за етногенезиса на това население,наричано и от други автори скити,мизи,хуни.Какво казва той От "История" Лео Дякон,The History of Leo the Deacon, transl. by A.-M. Talbot and D.F. Sullivan. Dumbarton Oaks, Washington, 2005, с. 153-154:

"For it is said that the Mysians, who were colonists of the Hyperborean Kotragoi, Khazars, and Χουvαβςv, migrated from their own territory, wandered into Europe, and occupied and settled this land, when Constantine, with the sobriquet Pogonatos, was emperor of the Romans; they called the land Bulgaria after the name of their chieftain, Boulgaros."

"И се знае,че Мизийците които бяха КОЛОНИСТИ от Хиперборейските Котраги,Хазарите и Χουvαβςv,мигрираха от тяхната собствена територия странствуваха из Европа и обитаваха и се настаниха в тази земя,когато Константин,с прякора Погонат беше император на римляните,те нарекоха страната Булгария по името на техния главатар Боулгарос ."

Според хрониста показващ разнородното население от колонисти в Мизия е съставено от тракосарматски етноси.И то се е формирало доста отдавна.А тази страна,Мизия,пък по времето на Погонат те са я нарекли Булгария по името на техния главатар Боулгарос,а не са дошли тогава .

.Според други това наричане е доста по ранно.

Св. Йероним, който също е живял в 4 век, пише в своята карата: “Mesia hec et Vulgaria”

(Мизия т.е. България)

Подобни данни имаме и от равенския хронограф,в Долна Мизия, Тракия или Македония само българи живеят.

(Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant… ).И според Йордан живели българите.

(Supra mare Ponticum Bulgarum sedes distendunt. Getica V, 37)

Известна е и закуска на българите с Константин Велики (306-337 г. сл. Р. Хр.) и мн.др. подобни сведения от късно антични автори до латинските автори в средновековието.

Лео Дякон "За Мизийците е казано,че са били победени само от Константин Копроним и отново от неговия внук Константин сина на Ирене,и сега от император Йоан"

Подобно при Прокопий който твърди , че федератите (федерати-българи-Мизийци б.а.) никога не са побеждавани от Византия. От тях не са събирали данъци, а им се давали големи възнаграждения, за да се заселват с родовете си и да пазят границите

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

7 на Източната Римска империя.

Лео Дякон"После Симеон владетелят на Мизийците,дързък мъж,смел във военното дело,доста раздразнен от дълго време и копнеещ болезнено да бие ромеите,се възползва от възможността да опустошава Македония и Тракия безспирно,и,възгордян с привичната скитска лудост заповяда на ромеите да го обяват него за император"Изпълнението на тази заповед ще бъде посочено по надолу в съобщението от Theodore Daphnopates,Polychronion за авторството приписвано,дори се счита,че е самият Николай Мистик

."13 "Обаче той(Симеон) скрит под шлем от мрак,извика съучастници свещеници и легализира потвърждението на клаузата на договора.Обаче,той(Николай) изрази своето против и каза правилно,че то е отвратително за ромеите да на правят proskynêsis към ако той не е от ромеите."По скоро носи си временната диадема за малко,и нека твоите да го извършат".

Не е нужно сега да се изброяват огромните списъци от автори които наричат българите мизи или скити или хуни т.н.Всички тези хронисти са отразили вярно фактите и не участвуват в никаква конспирация срещу "българите" наричайки ги мизи,скити,хуни..Те са колонистите,федератите от които се набират войниците на рим.Те заемат мястото на легионерите и вършат всичкото което преди правеха ,"истинските римляни".Но те не са това.Те са хора от друг род,друга етнос.Виждаме от сведението кои са мизите-това са колонисти от различни сродни етноси.

Тази огромна маса от нововключени в империята етноси започва да играе ролята на нещо като "селячество",което турците по късно наричат "РАЯ",само че тогава те не приемат даденото им име за национално,защото преди това са го направили и етносът им е обособен.За Константинопол те са "българи"или "селячество".Другите "гражданите" са ромеите-пълноправните римски граждани.Това население служи за попълване на всички нужди на империята.От него се избират и императорите.Мнозина са издигнати на високи постове дотам,че по времето на Теодосий да се изрази възмущение от това и да се иска тези хора да се върнат там където принадлежат-при земятам, в селското стопанство.Доказателствата продължават и при създаването на България от Асен,Петър и Калоян ,където българите при вече основаване на тяхната държава са наричани влахи и от латинци и от гърци.Виждаме,че те са наричани с другото име с което са известни федератите(социите)-влахи,латини,притежателите на латински права,а не говорещите латински,както се опитват да го изкарат.Така за пореден път се потвърждава,че българи означава федерати,латини.Доказателство намираме и известието потвърждаващо за коронацията на Симеон и за това .че в един период (наречен малък) той е единствения император и окупира и други титли от Theodore Daphnopates,Polychronion,

12"В мигом корона и трон бяха отведени пленници,короната която свали от престола Европа и запокити главите на мнозина на земята.После следваше метеж или по скоро отстъпничество: че официалното прокламиране дойде (на Симеон за 8 8имп.),и другите (титли) с които той богохулно кичеше своите печати,и злината бе родена."13 "Обаче той(Симеон) скрит под шлем от мрак,извика съучастници свещеници и легализира потвърждението на клаузата на договора.Обаче,той(Николай) изрази своето против и каза правилно,че то е отвратително за ромеите да на правят proskynêsis към ако той не е от ромеите."По скоро носи си временната диадема за малко,и нека твоите да го извършат".

За авторството дори се счита,че е самият Николай Мистик.И ето за Симеон виждаме казват,че не е от ромеите,т.е. не е пълен римски гражданин,а носител на латински права,частични,федерат,защото не го определят и като варварин.Симеон не се съгласява по-късно на василевс на българите,не само защото е коронясан за император,но и зашото иска единствената титла на свободни граждани за неговата държава “Мизия“,римски император.

Доазателство,че в 10-11 век не съществува все още етнос българи, а това е само гражданска категория,е повече от ясно и в Новела на Алексий Комнин, издадена през месец март, 3 индикт, 6603 година.

"Тия две неща достигнаха до ушите на мое царство, пресвети владико, че някои от прибегналите в светия велик и божествен храм на мъдростта на божието слово, които искали да бъдат освободени,представяли рода си като предлог за свобода (защото казват, че са произлезли от свободни родители - било българи или някакви такива, - които нашата страна е взела в робство)..."

"Беше донесено на мое царство от тебе, пресвети [владико], че някакво съмнение възниква в църквата ти от идването на някои, които искат да бъдат освободени. Защото говорят, че са произлезли от бащи българи, но когато преди години имало глад, били продадени евтино от родителите си. Поради това, техните господари, не признавайки, че те са българи, засилвали доказателствата си срещу тях."

От примера на Алексий Комнин,отлично се илюстрира,че към 10 век, че едни хора свободно родители са определени българи,с българи се означава по-нисък легален статус от пълно римско гражданство гражданството,но римски статут на свободни граждани ,които се казва, че може да са били българи, но може да са били и друга римска категория свободни граждани,които са променливи във времето и мястото.Отлично знаем как и е наричана една категория римски граждани, латини-валахи.

Това е отлично потвърждение на тезата, че българи означава федерати .По времето на Алексий Комнин свободни хора са наречени българи,При условие,че ,"българите" от официалната история са покорени и д-та им не съществува,а с това и поданниците са престанали да съществуват,камо ли като свободни.Израза "са произлезли от свободни родители - било българи или някакви такива" отлично илюстрира,че се говори за друга римска категория римски граждани,които са наречени българи.Но не като етнос.Няма свободни етноси в Римската империя .Има различни категории римски граждани от различни етносни групи,носители на различни цивилни права,с което те попадат в съответна група.От един етнос 9попадат в различни категории римски граждани,от роби до императори.Показахме,че и те са променливи,и дори пълното римско гражданство не е гарантирано,какъвто е случаят с преминаването в колония с по нисък статус,или попадане в робство и др. Класовете римско гражданство са различни са правни категории,а не националистични или етнически такива.

Ще е редно да се добавят и сведения за две индентични въстания на това население,от които се вижда,че това са особена група население с непълни римски права(нарекохме ги федерати условно),което различни хронисти наричат влахи и българи

Като знаем,че с влахи се нарича една група римско население, т.нар. латини,носители на латински права,но не римски граждани,наричането на това население,като влахи и българи доказва,че българи също е обозначение на такива носители на ограничени римски права-федертите на територията на империята.

какво казва Кевкамен в неговия Стратегикон съставен е в 1075-1078 г, за власите ,за въстанието на власите и българите в Тесалия

"175. Той се обърнал и към власите.

Къде са вашите стада и жените ви ?" Те отвърнали " В планините на България""

За причината на въстанието -увеличението на данъците върху този клас население,ето какво казва на императора,

177."Прочее благодари се на бога,че аз задържам народа и мога да прекратя този бунт ако ме послушаш и премахнеш увеличенията на техните данъци и постановления.Защото той беше увеличил данъците с много номизми".

Значи има една държава на тези федерати във Тесалия ,наречени,влахи.Забележете територията е влашка,планините български.

Никита Хониат за всеизвестното въстание на Петър и Асен действащи лица са същите като при въсанието в Тесалия само ,че доста години по късно и причина за въстанието пак са данъците.

Никита Хониат:

"Но поради своята дребнава пресметливост той (Исак ІІ Ангел ) решил да отпразнува сватбените тържества с държавни пари и почнал да ги събира от вътрешните области, без да са предвидени като данъци. Поради скъперничеството си, докато ограбвал и останалите градове, които били съседни на Анхиало, той незабелязано въоръжил срещу себе си и срещу ромеите варварите от Хем (Стара планина ), които преди това се наричали мизи, а сега се наричали власи. Те, надявайки се твърде много на своите планински теснини и облягайки се на многобройните си укрепления, които се намирали високо в недостъпните скали, били и по-рано надменни спрямо ромеите, а тогава намерили повод, така да се каже, свой Патрокъл — отвличането на стадата им и насилственото вземане на пари, и дигнали открито въстание. "

Може да добавим и свидетелството на Анна Комнина 1094 г. Тя нарича влахите на Хем като стари местни жители, отлично познаващи пътеките през хребета…

Имаме и друга държава на население наречени влахи около Хем.

Тук пък територията е българска,а планините влашки.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За етногенезиса на влахите от Кевкамен.

187."Племето на власите е съвсем невярно и покварено и не спазва истинска вярност нито към бога ,нито към императора,нито към сродник или приятелно се стреми всички да измами:много лъже и много краде ,като всеки дтн дава лесни клетви пртд приятели и лесно се отмята от тях;сключва побратимства и кумства и смята чрез тях да измами наивните. Никога не е спазвал вярност към никого дори към някогашните римски императори.Срещу тях воювал император Траян от когото били напълно надвити и отведени в плен;и царят им на име Децебал бил убит и главата му набучена на копие в Рим "

И ето го неговият съвет !

" И ако някога се вдигне въстание в България, както се споменава и те заявят и дори се кълнят ,че са ти приятели ,не им вярвай!"

Могат да се добавят и др. сведения потвърждаващи,че българи означава федерати. Такова е например наричането на Василий Втори и известаната саморазправа с войници,които той третира като изменници,а не етнос ,суверенен военен противник и последващото му отношение към тези "българи".В епитафията(ГИБИ 6) на този император,стихотворен надпис поставен на гроба му, тези противници са наречени скити,което потвърждава,че българи означава правната категория федерати.В епитафията думата "българи" не присъствува,защото означава федерати.Всеки император победител над някой народ си присвоява и името му в титула си-германикус,готикус,сарматикус и др.Такъв народ при Василий липсва и той не е посочен за победител на такъв народ,нито е включено в титула му.Той е само с прозвище булгароктонос ,убиец на федерати ,изменници според него на договорните отношения,и върши това за назидание на бъдещите федерати на империята да не се отмятат от задълженията си.Могъщият държава и народа които той е победил и признава това за достижение на живота си ,и които анихилират армията му при Троянската врата и той самия се спасява с бягство,като по чудо,не са посочени от него самият в епитаията му,сякаш не съществуват !?

Като се обясни,че българи значи федерати от трако-сарматски етноси ,се изяснява,защо и други държави,които не са имали директен досег с Рим носят името България-Волжска България.Защото те са били съставени от същите трако-сарматски етноси които са носители на името българи,и те впечатват това име от роднините си и стават негови носители.Това обяснява и защо в северна африка или мала азия няма "българи".Това обяснява как от "българите' се отделят някои етноси част от федератския-български,с по здрави и близки обособени връзки,като хървати и сърби и основават свои държави.В същото време има сведение за едни българи отделилисе и направили държава на запад от Сърбия.Територията която покрива тази държава на "българите"федератите от трако-сарматския масив на запад граничи с други федерати,франките,получили този статут от Юлиан Философ в 358 г.което личи от преговорите на Крум.Или територията на трако-сарматския масив не се е променила и до днес.

Без да знаем точната етимология на думата българи тя напълно съответсвува и изразява и се използва от авторите за обозначението на федерати в цялата им съвкупност.Може да се предположи,че названието първоначално е означавало тяхното основно проявление,бойци,от лат. за прост боец ,това е единственото задължение на федератите,или начина на заплащане на тези бойци,имаме напр. в зависимост от заплащането т.нар. duplicarii, двойно заплатени,хора на две длъжности и sesquiplicarii един път и половина ,и др.,но впоследствие названието служи за означаване на цялото федератско население във всичките му проявления,не само на войниците,но и на тези които ги раждат и отглеждат:фермери,кожари,ковачи,строители,население осигуряващо бъдещи войници и създаващо продукти.Във всички случаи думата "българин"е означавало точно военен човек,свързан със войната.Видяхме първоначалната единствена задължение на тези хора т.нар. федерати .Те са кучета на войната.Аз лично съвсем сериозно смятам,че първоначалното значение на българи има значение на това което е наречен Симеон ”мъж на кървите”,българи - мъже на кървите,и това е първоначалното и истинско значение,което впоследствие става наименование на категорията като римска гражданска .

belligero/лат/: да започне война , да води война,да е в съсътояние на война. Звучи като булигеро,булгаро

bello/лат/;bellor /лат./: водя (война), провеждам (кампания и пр.)

bellum/лат/ : война

bellator/лат/ : военен човек,войник

Множество "български" градове все погранични носят "по случайност", имена Бело(война) и град(градя,(Белград и др. под.)все от бели камици ли направени и край варници.Не ,това е военен град,градежи за война,приютяващи кой,да речем bellator-и /лат/ : военен човек,войник.Както твърдят лингвисти Л-Г,багатури.Или в този бел град кой живее: бел градии,белгари,булгарии,багатури,багари,бугари.Също имаме напр. в зависимост от заплащането т.нар. duplicarii, двойно заплатени,хора на две длъжности и sesquiplicarii един път и половина или тези булкарии може да означава заплащането им.

Градив,Марти-марс,бога на войната,как наричат Хем федератите,Матори гори,Мартови,Марсови гори

Доказа се ,че названието българи е римска гражданско правна категория,тя напълно съответсвува и изразява и се използва от авторите за обозначението на федерати като римска гражданско правна категория

.И това е важното.Съдържанието и,а не външното и проявление.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Четеш ли ги тия неща някъде, самият ти ли си им автор?!

Питам - само за протокола, защото от текста не става много ясно.

И, което е по-важно...

Ако названията българи и славяни са римски гражданско-правни категории, тогава ние - съвременните българи - какви сме? Българи ли сме въобще?

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За разлика от термина "славяни" в римското право и летописи, който обхваща социална категория население /зависимо в случая/, названието "Влахи", "Вулгар" или "Блъгар" обхваща етническо съдържание.

Отделен е въпроса, че население от този етнос или народност са влизали в гражданско правните категории на римското право - от "славяни" /напр: при военнопленничество/, през "федерати-съюзници" /напр: Влахерн - скитския вожд/, до "ромеи" /напр: Кубрат - патриций, Симеон, Петър, Самуил, Калоян - "произход от Рим", т.е. принадлежащи към висшата римска социална народност - римските граждани/.

"Славяни" - нетитулна зависима социална народност в римското общество.

"Ромеи" - титулна господстваща социална народност в римското общество.

"Перегрини" /пелегрини/ - чужденци, в която група очевидно е господствал етноса или народа "Влахи" /Блахи/ дотолкова, доколкото с времето даже с тяхното етническо име са назовавани чужденците в империята, а не със стария термин - "перегрини".

Доказателство за това е съществуването на областта Влахия в Средна Азия в късната античност и средновековието. Там не е стъпвала римската държавност и право, но за сметка на това оттам на вълни са навлизали "влахи" /блах-арии/ към Европа, в периода от поне 7 век пр.н.е. та докъм ХІІІ век сл.н.е. Откъде и как е възникнал етнонима "влах-балх" и "Балхия-Влахия" отпреди 7 в.пр.е. в Средна Азия е отделен въпрос, невлизащ в настоящата тема.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Славяни" - нетитулна зависима социална народност в римското общество.

"Ромеи" - титулна господстваща социална народност в римското общество.

"Перегрини" /пелегрини/ - чужденци, в която група очевидно е господствал етноса или народа "Влахи" /Блахи/ дотолкова, доколкото с времето даже с тяхното етническо име са назовавани чужденците в империята, а не със стария термин - "перегрини

мил человек, как это скачешь быстро с одного языка на другой!

слово раб - esclave, ты берёшь из "латинского",

а Ромеи официально по древнегречески писали и говорили. И язык "латинский" ромеи назвали "готским, варварским и скифским"!

Неужели нет разницы между "древнегреческим" и "латинским"? официальные идеи про двуязычие империи можно не предлагать и не повторять.

Есть ещё один момент для понимания обозначения статуса "зависимых" народов, то есть входящих номинально в Федерацию под названием Ромейская империя и тех, кого ромейский базилевс в свой титул писал.

Ромейский базилевс был не только главой государства, но и главой церкви христианской (у Успенского нашёл даже, что он "был воплощением Христа" о, как!) поэтому все народы, принявшие от Ромеев христиаство, попадали в его титул, поскольку он среди христиан главный. Но такие народы административно могли и не входить в Империю! Так было дела в частности с русами, и предполагаю и с болгарами.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Четеш ли ги тия неща някъде, самият ти ли си им автор?!

Питам - само за протокола, защото от текста не става много ясно.

И, което е по-важно...

Ако названията българи и славяни са римски гражданско-правни категории, тогава ние - съвременните българи - какви сме? Българи ли сме въобще?

Аз съм им автор.Пропуснах да вмъкна, че българи е дадено на преобладаваща етносна група от трако-сармати подобно на названието латини дадено на група от различни племена от италийски произход.Римляните са пословични с тяхната организация и точност

А откъде се е взел звукът ъ илющстрирам с написаното от мен камик,строителен материал,за белградиите .И днес е нарича камик,камичета с ударение на предпоследна сричка,и няма ъ .Значи се е взел отполсле.

Ето някои думи едно към едно запазени в българския индентични с латинския,да видим те откъде са се взели защото означават изконни неща,като дом,порта,ора

дом- от лат домус,

вила-вила

Каща-каса

porta :порта,порте,на "селски",

scrinium : скрин-а на баба ми

nota-нота

novo : ново

aro : ора

ламя,

сандали

Да не говориме задруги като декларирам ( стихотворение),което означава говоря на висок глас.

Названието българи е римска гражданско правна категория

И това не е алтернативна,нито дори провокативна това е истинската история.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Но може и Ъ -то да се е взело от bellcaro-bellcar бълкаро,бълкар мъж на кървите така като е наречен Симеон

caro /лат/ : плът и кръв,кърви ,сурово месо

bello/лат/;bellor /лат./: водя (война), провеждам (кампания и пр.)

Зависи от диалекта както камик,камък и т.н.За един мъртъв език не знаем със сигурност как се е произнасяло ,звучало тогава

Написах в тезата си "Аз лично съвсем сериозно смятам,че първоначалното значение на българи има значение на това което е наречен Симеон ”мъж на кървите”,българи - мъже на кървите,и това е първоначалното и истинско значение,което впоследствие става наименование на категорията като римска гражданска .

belligero/лат/: да започне война , да води война,да е в съсътояние на война. Звучи като булигеро,булгаро

bello/лат/;bellor /лат./: водя (война), провеждам (кампания и пр.)

bellum/лат/ : война

bellator/лат/ : военен човек,войник"

Ето как е и кърви caro /лат/ : плът и кръв,кърви ,сурово месо

Или bellcaro ,bellcar,bellacaro,бълкаро,бълкар, булкаро e мъж на кървите ! така като е наречен Симеон!но както се казва името не прави човека(народа).дали българите са дали собственото си име на категорията или тя на тях според мен не е толкова важноИмето се откъсва относителя си и живее собствен живот отделен от това което първоначално е означавало.И с него е наречена категория римски граждани от различни по имена племена,но близки етноси от трако-сарматски произход.

.Защото в един момент една утвърдена гражданскоправна категория римско население се нарича "българи".И това е факт.И се обяснява генезиса на този народ днес.Наричани са и мизи,и скити и хуни и източнорумелийци т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

И това не е алтернативна,нито дори провокативна това е истинската история

Quad erat demonstrandum. :bigwink:

За ромеите българите са били нищо повече от непокорни федерати, самонастанили се своеволно на територията на империята.

Иначе поредните лингвистични акробатики и опитът да се нагодят корените на различни думи, за да се намери някакво имагинерно родство помежду им са доста интересни.

Виж няма да е лошо да развиеш поредната теория за българите, изхождайки от наименованието на укрепените пунктове burgi.

Ама тогава току виж станем бургери - бюргери.:bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
... Няма да е лошо да развиеш поредната теория за произхода на българите, изхождайки от наименованието на укрепените пунктове burgi.

Ама тогава току виж станем бургери - бюргери. :bigwink:

Или хамбургери (от хам/хем - шунка или от град Хамбург - Шунко(в)град).

Може да се окаже, че сме потомци на МакДоналд или на граф Сандвич.

Което ще ни отдалечи от Атила, Лао Цзъ и Цин Шъ (Ши?) Хуан Ди.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Лингвистически или чисто исторически фантазии, като например египетската хипотеза на Кръстю Мутафчиев. Всичко това е плод на желанието да се блесне с ново откритие в науката, а не да се знае. Защо им е нужно това?

Или bellcaro ,bellcar,bellacaro,бълкаро,бълкар, булкаро e мъж на кървите ! така като е наречен Симеон!

Къде срещнахте това? "Мъж на кървите" е наричан Калоян.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

A Симеон I е бил наричан полуелин, полугрък - заради образованието си, получено в Константинопол.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Лингвистически или чисто исторически фантазии, като например - египетската хипотеза на Кръстю Мутафчиев.

А, в крайна сметка, каква беше хипотезата на този човек?

Отдавна четох неговите книги, ама те бяха много объркано написани, малко като в лабиринт се чувствах, все едно обикалям и обикалям, а минавам все през едно и също място. На всеки 2-5 страници преповтаряше едни и същи неща. Когато приключих с четенето, не останах с впечатлението да съм разбрал или научил нещо от книгите му.

А ти, ако си разбрал/запомнил нещо, сподели - какво...

За гробницата на египетската богиня на котките Бастет в Сакар планина ли беше нещо или греша?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Да, за гробница на Бастет в Сакар. В книгата (той издаде поне 2 книги, ако не се лъжа, преглеждал съм първата) обаче няма нищо конструктивно, което мога да разкажа. Не си струва. Като се погледне библиографията, уникалното е, че 80% от ползваната литература са вестници и списания от нач. на деветдесетте години на 20 век. И в тази книга е пълно с езикови гимнастики като на един потребител на форума, в момента не си спомням неговия псевдоним.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Лингвистически или чисто исторически фантазии, като например египетската хипотеза на Кръстю Мутафчиев. Всичко това е плод на желанието да се блесне с ново откритие в науката, а не да се знае. Защо им е нужно това?

Къде срещнахте това? "Мъж на кървите" е наричан Калоян.

О,и Калоян ли! Римляните казват,че две случайности не са случайности.

кога се появява и кой ги е нарекъл с това название-римляните

vulgus /лат/ боец

caro /лат/ : плът и кръв,кърви ,сурово месо

bello/лат/;bellor /лат./: водя (война), провеждам (кампания и пр.)

belligero/лат/: да започне война , да води война,да е в съсътояние на война. bellum/лат/ : война

bellator/лат/ : военен човек,войник

Или vulgaro,bullkaro,bulgaro,bellcar,bellcaro ,bellacaro,бълкар, булкаро,булгаро e мъж на кървите ! така като е наречен Симеон! (за Калоян източника не го знам,ако може цитирай го

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Или хамбургери (от хам/хем - шунка или от град Хамбург - Шунко(в)град).

Може да се окаже, че сме потомци на МакДоналд или на граф Сандвич.

Което ще ни отдалечи от Атила, Лао Цзъ и Цин Шъ (Ши?) Хуан Ди.

"Хамбургерите " произлизат от рецептата която немски търговец от Хамбург купува от Москва която била "татарска" и те били от сурово месо.

И това както и етимологията мъж на кървите българин са верни

vulgus /лат/ боец

caro /лат/ : плът и кръв,кърви ,сурово месо

bello/лат/;bellor /лат./: водя (война), провеждам (кампания и пр.)

belligero/лат/: да започне война , да води война,да е в съсътояние на война. bellum/лат/ : война

bellator/лат/ : военен човек,войник

Или vulgaro,bullkaro,bulgaro,bellcar,bellcaro ,bellacaro,бълкар, булкаро,булгаро e мъж на кървите

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
за Калоян източника не го знам,ако може цитирай го

Никита Хониат, който пише, че така наричали Калоян жителите на Филипопол.

А кой е наричал така Симеон?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Никита Хониат, който пише, че така наричали Калоян жителите на Филипопол.

А кой е наричал така Симеон?

Зонара ГИБИ 7 "А царят на българите Симеон който бил мъж на кървите,въобще не обичал никак да стои спокоен ."

А ето какво пак там хрониста пише за един император, Михаил Рангаве 811-813 ,който има на служба федерати,наречени българи от него на служба при Михаил Рангаве .

"След това той(Михаил Рангаве 811-813 б.а.) се отправил на поход срещу българите които опустошавали Тракийската област.Като успокоил с ласкави думи и щедри подаръци някои от тагмите,които се били разбунтували срещу него и го хулели открито той се завърнал в столицата."

Или Тервел имаше едни нему подчинени българи,сега и Рангаве.

Защото в един момент една утвърдена гражданскоправна категория римско население,т.наричаните федерати се нарича "българи" и виждаме я на служба на различни господари..

Да не пропуснем Роман Лакапин,койти уведоми Симеон,че 10 000(или 20 000 бяха) българи преминали при него.Да му защитават града и с които той е в безопасност.Когато военначалници говорят в конкретни цифри не става дума за обущари и др.под. а за войници и т.н. други сведения.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Что касается термина Latin лати - латины-латиняне.

народ лати-латины (лации) - выдуманный, для него даже официальной истории нет. Появился только, чтоб дать названию языку "латинскому." а потом победители "римляне" взяли язык "народа побеждённого" - нонсенс.

Латиняне - понятие религиозное появились после раскола христианской церкви: на латинян и право-славных.

брать из английского FEUD - нелогично, потому что английский есть испорченный французский после нормандского завоевания (12 в.).

и во-вторых буква Ф-F во всех языках поздняя, раньше писали как th отсюда фракийцы-тракийцы, или ph отсюда персы - фарси.

во французском THEO - значит божественный.

по-готски TIO - значит "бог войны".

Отсюда имена получаются Theo-d-осий - Божественный Осий, Theo-d-Орий - Божественный Орий. все императоры были божественные - Августы, а не только Август - божественный.

но самое смешное и чудное: LATI если прочитать наоборот получается ITAL !? то есть Итал-ия. И что от чего произошло? правда была легенда про легендарного царя Итала?

Но древнее кажется название Тиррения.

отсюда тервинги-террины, корень тер- значит то же самое что древ-ляне, племя славянское. :post-70473-1124971712:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Яка тема.

Скромен латински принос:

valgus(лат.): кривокрак (бълг.)

Ясно е, че "мъжете на кървите" могат да са единствено в елита на една армия, каквато се явява конницата.

От дългато седене на кон повечето "bellacar"-иоси са били кривокраки.

"bellacaro" => "bellcaro" => "valcaro" => "valgaro" => "valgus"

Я, как хубаво звучи:

"Plurimae bellacar(n)i valgus sunt". :whistling:

P.S.:

Имам нЕкои сериозни забележки към natan-овите:

- "vulgus /лат/ боец"(sic.)

и

- "caro /лат/ : плът и кръв,кърви ,сурово месо"(sic.)

ама нали сме в "Алтернативна история" ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ясно е, че "мъжете на кървите" могат да са единствено в елита на една армия, каквато се явява конницата.

От дългато седене на кон повечето "bellacar"-иоси са били кривокраки.

"bellacaro" => "bellcaro" => "valcaro" => "valgaro" => "valgus"

Я, как хубаво звучи:

"Plurimae bellacar(n)i valgus sunt". :whistling:

ама нали сме в "Алтернативна история" ...

Можно добавить к этому пример другой известный, это полководец известный ромейский, который имеет имя уж больно понятное на любом славянском языке:

Велизарий - на латинском кажется как-то так Bellizarius.

Тут этимология двояко возможна

либо Вели (повеливай, я исполню) - царь.

либо Белый царь, либо Великий.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Что касается термина Latin лати - латины-латиняне.

народ лати-латины (лации) - выдуманный, для него даже официальной истории нет. Появился только, чтоб дать названию языку "латинскому." а потом победители "римляне" взяли язык "народа побеждённого" - нонсенс.

Латиняне - понятие религиозное появились после раскола христианской церкви: на латинян и право-славных.

...

Че сме в "алтенатива история", сме.

Че Россия е голема, голема е.

Ама, нужно ли е, бре, Геннадий, одмах да вадиш големия Тополь ... и то баш на Цицерон?

...

отсюда тервинги-террины, корень тер- значит то же самое что древ-ляне, племя славянское. :post-70473-1124971712:

Конечно. Не случайно една от централните московски улици носи името "Тверская" ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
...

Можно добавить к этому пример другой известный, это полководец известный ромейский, который имеет имя уж больно понятное на любом славянском языке:

Велизарий - на латинском кажется как-то так Bellizarius.

Тут этимология двояко возможна

либо Вели (повеливай, я исполню) - царь.

либо Белый царь, либо Великий.

....

Феноменално.

Не забравяй, че имаме и случай с еднозначна етимология: консула Веселин.

И въпреки, че западняците са го писали Vecellinus, е направо очеизвадно, че името е дериват от весел(бълг.) респ. весёлы(рус.).

Това ако не е доказателство, че славяните са били "социална категория" - ама не каква да е, а господстваща - здраве му кажи.

При това още от края на VI и началото на V век п.н. ера! :punk:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...