Отиди на
Форум "Наука"

Черни хионити в "Дигенис Акритас"


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Чета си аз преди време "Дигенис Акритас" и попадам на нещо интересно:

"Където да тръгнеше, вземаше своята шатра

и там със любимата негова отдъхваха двама;

в другата шатра живееха двете слугини,

а в трета - славните момци, стражи на Акрита,

на тези шатри при поход бяха далеч зад него.

Когато това дочуха апелатите алчни,

те на съвет се събраха - булката как да му вземат,

но всичките той подчини, а мнозина погуби,

също така цял Вавилон се затресе от ужас,

както и Тарс, Багдат, маврохионитите горди,

както и други земи на страшните етиопци."

(Дигенис Акритас. Изд. Колекция Архетип, 2008. Превод Борис Вунчев. Песен ІV, 960-970, с. 102-103)

И още едно споменаване на маврохионити, пак там.

"Когато скръбната вест стигна извън границата,

към тях тръгнаха мнозина източни владетели:

харзианци, кападокийци, букелариоти,

много кондандити, тарсити, също мавронити,

благородни вавилонци, мнозина от Амида,

всички дойдоха за погребението на Акрит."

(Дигенис Акритас. Изд. Колекция Архетип, 2008. Превод Борис Вунчев. Песен VІІІ, 200-205, с. 169)

В бележка 21 към първия откъс се казва "също и мавронити", като се посочва втория пасаж. Следва уточнението "вероятно става дума за жителите на Черната планина - област между Киликия и Сирия (стр. 108).

Отъждествяването с население между Киликия и Сирия обаче е крайно съмнително. Вярно, във втория откъс са изброени само жители на Мала Азия, Армения и Месопотамия, но в случая "мавронити" е изопачена форма на маврохионити и географски те не са се намирали между Сирия и Киликия, а в Средна Азия. Указание за това е уточнението "както и други земи на страшните етиопци". Макар че се повтарям, ще изброя отново някои нещо. През Средновековието под Етиопия и етиопци не се е разбирало само истинската Етиопия и етиопци, но и земите на Средна Азия.

1. В своята "История" писалият в края на VІІ век арменски енциклопедист Ананиа Ширакаци казва следното:

"И народите, сред които се размесили езиците, са следните: ... индийци, кушани, сиреч етиопци..."

2. Живелият най-вероятно през III век Менандър Ритор говори за източни етиопи, като ги свързва с иранския кръг народи: "Жителите ще разделим по едно деление на елини и варвари, а по второ – варварите, които са най-древни, като фригийците и такива, основали най-значителните царства, като лидийци, мидяни, перси, етиопи или скити". (Латышев, Василий. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. – Вестник древней истории. Кн. 2, 1948, с. 307)

3. В персо-арабската географска традиция също е била известна някаква източна Етиопия. Ибн-Хордадбех (Ибн-Хурдазбих) направо е смесил двете Етиопии – същинската и тази около Китай и Индия: "[Третата част от земята] е Итиуфия, към която се включват Тихама, Йемен, Синд, Индия и Китай". (Ибн Хурдазбих. Пътища и царства. – Арабски извори за българите. С., 2000, с. 29)

4. В оригиналния текст на Манасиевата хроника четем: "Помоли се тогаз Приам на цар Тавтант индийски и той изпраща му Мемнона с множество безбройно. Войската му беше от индийци, всички чернолики" (Хрониката на Константин Манаси. С., 1992, с. 81). Според "Илияда" на Омир обаче Мемнон е предводител на етиопците, следователно при Константин Манаси виждаме замяна на етиопци с индийци, тоест отново с източен народ.

5. В "Безименна българска летопис" за нашествието Тимур ленк и битката при Анкара от 1402 г. на четем: "И не след много дни Бог го даде (Баязид) за храна на етиопските люде. Защото от слънчевия Изток се вдигнаха агарянските чада със своите войски, нечестивецът бе убит от тях и с шум погина споменът за него в 6910 (=1402) година, 28-я ден на месец юлий. Възцари се неговият син Челеби Мусулман". В този случай "етиопи" са наречени монголите (Безименна българска летопис. – Дуйчевъ, Иванъ. Изъ старата българска книжнина. Том 2. С., 1944, с. 275).

6. В "Похвално слово за Михаил Воин" "етиопи" са наречени отново монголите, нахлули в 1260 г. в Сирия и превзели Алепо, Хама и Дамаск. С "агаряни" са назовани мюсюлманите (мамелюците) от Египет, отнели от кръстоносците в 1265 г. Арсуф и Кесарея, а в 1268 г. Яфа и Антиохия:

"Не след дълго се чу за война, и то война по-люта от всички. Тогава по попущение на Бога – единствено той знае по какви предопределения – римляните (т.е. кръстоносците от Четвъртия поход) завладяха съвършено целия гръцки род, заедно с всичко да имат под своя власт за дълги години и царуващия Константинов град и всичките му околни земи. Ала етиопците и агаряните повдигнаха срещу римляните голяма и непоносима война" (Похвално слово за Михаил Воин. – Стара българска литература. Том 2. Ораторска проза. С., 1982, с. 166).

7. В Проложното житие на Михаил Воин от Потука този път под "агаряни" и "етиопи" се разбират селджуците и арабите от Сирия и Палестина, срещу които воюват византийците и рицарите от Първия кръстоносен поход в 1096–1100 г.:

"Когато навърши 25 годишна възраст, според военния ред бе избран за примикюр над свободни войници.

Случи се да се вдигнат етиопците и агаряните срещу Римския град (Константинопол) и срещу народа на християнската държава и царството. Вдигнаха се и римските хора (кръстоносците) с голямо множество и тръгнаха срещу агаряните. Понеже агарянският народ беше многоброен, римляните, виждайки, че агаряните и етиопците ги надвиват, бързо побегнаха всички в планините и по затънтените места. Свети Михаил не се уплаши, но непрестанно насърчаваше своите хора... И навлезе сред безкрайното множество от агаряни и етиопци, победи ги всичките и ги разпръсна, без да пострада нито той самият, нито някой от всичките му войни" (Проложно житие на Михаил от Потука (Михаил Воин). – Стара българска литература. Том 2. Ораторска проза. С., 1982, с. 219).

С оглед на тези данни и на споменаването на маврохионитите ("маврохионити" означава "черни хионити".) редом със "страшните етиопци" следва въпросните черни хионити да бъдат търсени не в района на Мала Азия, Сирия или Месопотамия, а на друго място. Всъщност кои са тези черни хионити?

Днес преобладава мнението, че хефталитите са или хионити под друго име, или име на част от хионитския племенен масив (ръководното племе), което от втората половина на V век измества основното название "хионити/хиони". Хионите се споменават още в "Авеста" под името хиаона като средноазиатски ираноезични номади, врагове на персите.

Хефталитите/хионитите са известни и като "бели хуни/хиони", название, чието опозиция очевидно е названието "черни хиони". Затова може да се предположи, че в "Дигенис Акритас" е споменат една от хионитските/хефталистките главна племенна група. Подобно разделение на черен-бял имаме например в черни българи (в Украйна) и сребърни/бели българи (волжките).

При хионите обаче има още един коефициент на сложност, защото е известно едно пратеничество в Константинопол през 563 г. на народ с име кермихиони. Датата е знаменателна, очевидно става дума за хефталитска делегация, търсеща помощ срещу персите и тюрките. Зад самото название кермихион прозрачно личи средноперсийското karmīr или согдийското karmir "червен", тоест името кермихион е означавало "червени хиони".

По труден е въпросът с локализиране на мястото, което са обитавали черните хионити от "Дигенис Акритас". Очевидно то не е в Мала Азия, Сирия и Месопотамия. Възможно е да става дума за района на Кавказ. Арменецът Мовсес Каланкатуаци (VІІІ век) например споменава за народ на име камичик-хептал, сред които св. Месроп Маштоц бил проповядвал християнската вяра:

"Разпръснал евангелската проповед в Утийската и Алуанската страна, сред липините, сред каспите и сред другите народи, пленени и разположени около великата планина Каукас от Александър Македонски – гаргарите и камичик-хепталите, които обърнал във вярата, изучил в порядките на богопочитането, на които по-рано били обучени, но [после] ги забравили".

Каланкатуаци споменава също така и за многоженство сред кавказките хони, доказан обичай сред хефталитите.

Когато разказва за произхода на св. Григор Лусаворич, покръстил арменския народ, писалият в края на Х век арменски историк Ухтанес във връзка със събития от втората половина на ІІІ век разказва нещо интересно:

"А другият брат [на Григор], на име Сурен, като бил взет от дойката му, бил отведен в двора на персийския цар. И той му дал обещаните на баща му награди, за които по-горе споменахме. [Освен това] го дал за от глеждане на сестрата на баща си, която била жена на Джаваншер, царя на [народа, страната?] Хептал."

За съжаление сведението на Ухтанес не позволява да се уточни дали става дума за хефталити/хионити в Средна Азия или в Кавказ. Възможна податка за второто е името Джеваншер, популярно през Ранното средновековие в Кавказкия регион.

От друга страна обаче споменаването на черните хионити от "Дигенис Акритас" редом с етиопците, тоест локализирането им източно от Каспийско море, влиза в противоречие с възможността те да са обитавали Кавказ. Интересно е обаче, че за харахуна ("черни хуни", тоест черни хиони/маврохиони) се говори в "Махабхарата" във връзка със събития очевидно от периода ІV-VІ век. Ето каквопише в "Сабхапарва" (Книга втора от "Махабхарата"), Сказание за играта назарове. Глава 47, 15-31:

"Не съм [в състояние] да изредя различните чини, хуни, шаки, удри, а също така и хората, живеещи в планините и [тези] от рода на Вришна, харахуните и черните обитатели на Хималаите, които били дошли тук с безбройни дарове и били спрени пред вратите. Те донесли на този [цар] като дарове десет хиляди магарета от различни породи, с черни гриви, едри тела, способни да изминат сто [йоджана на ден], отлично обучени и прочути навсякъде."

Следователно, ако се съобразим с това сведение, маврохионите или черните хиони следва да са били обитатели на земи близо до Хималаите, изглежда в някогашен Тохаристан. Тук обаче се натъкваме на друг проблем. Надали в "Дигенис Акритас" се визира толкова далече на изток живеещ народ. За сметка на това е възможно трето, и изглежда най-достоверно локализиране на местообиталището на черните хионите от византийския епос.

През V век, приблизително около 468 г., византиецът Приск Панийски споменава за персийско пратеничество при ромеите, което се похвалило, че шахиншахът разгромил северните си врагове кидаритите и превзел града им Балаам. Същият град в китайски източници е споменат като Боло и първоначално по инерция е смятано, че отговаря на Балх в Тохаристан. Маркварт обаче първи обръща внимание на разстоянието, дадено от китайците, което е много голямо, за да става дума за Балх, което указва, че въпросният Балаам трябва да се търси в Хиркания/Гурган, източно от Каспийско море, но западно от Согдиана и Тохаристан. Всъщност най-вероятно този Балаам се е намирал в района на днешния хребет Копет-даг в Туркменистан. Тази област спокойно може да влезе в обхвата на географските познания на автора на "Дигенис Акритас", тоест маврихионитите/черните хиони да са обитавали древната Хиркания/Гурган.

В заключение може би е добре да се обърне внимание и на още една подробност. Разделението черни и бели/сребърни българи отговаря точно на хионитското/хефталитското разделение черни - бели. И двата случая черните са западното крило (племенна група), а белите - източното. Черните българи са на територията на днешна Украйн, белите - в Поволжието. Черните хионити са около Каспийско море в Хиркания, а белите - в Тохаристан и Согдиана.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
При хионите обаче има още един коефициент на сложност, защото е известно едно пратеничество в Константинопол през 563 г. на народ с име кермихиони. Датата е знаменателна, очевидно става дума за хефталитска делегация, търсеща помощ срещу персите и тюрките. Зад самото название кермихион прозрачно личи средноперсийското karmīr или согдийското karmir "червен", тоест името кермихион е означавало "червени хиони".

Не разбрах - какво стана с "червените хиони" - или трябва да се приеме,че съвпадат с "черните"? Ако е така и се намират в Хиркания - не са ли далеч за да получат помощ от Константинопол?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

...черни хиони/маврохиони...

...Разделението черни и бели/сребърни българи отговаря точно на хионитското/хефталитското разделение черни - бели...

И двата случая черните са западното крило (племенна група), а белите - източното. Черните българи са на територията на днешна Украйн, белите - в Поволжието. Черните хионити са около Каспийско море в Хиркания, а белите - в Тохаристан и Согдиана.

Никак не е по темата, но в Прикаспието Средна Азия се ситуират и "блахи-влахи-иллак-олах".

Например: Илак /има Черен Илак/Кара-Илак/Мавровлах/ Черна Блахия, сиреч следва да има и "Бяла" такава в съседство/.

Абу-Л-Гази в 17 в. ситуира средноазиатска "Олахия/ олахите" между "урусите" от една страна и "маджарите и башкирите" от друга.

“…После того как он стал джигитом, Урусы, Олаки, Маджары и Башкурды возмутились [против Огуз-хана].”

/Абу-л-Гази, 1663 г., “Родословие на тюркмените”/ - тюркски източник, название "Илакх-Олакх"/

В 16 век арабина Бабур ситуира "Илак" в областта Хисара, по пътя за "Хорасан", т.е. преди него /от коя посока обаче трябва да се види, смятам по посоката от която идват арабите - т.е. може би юг-север??/.

В 13 век арабина Бекран ситуира "Илак", в района на р. Ангрен по течението на Сърдаря.

и др.

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8464&view=findpost&p=85702

"Имало ли е наистина страна с име Балхара?"

Виж, може някой източнк да ти даде някаква идея. При все, че тук се касае не българската или древнобългарската история, а "праромунската" на "праромуните" /влах-илак-олах-блах/, най-източния явно клон на "римляните" или "романизираните всякакви си", а именно клона населявал "древния латиноезичен оазис в Прикаспието в Средна Азия".

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6317

"Хронология през призмата на идентичност на термините "“Румънци - Даки – Влахи – Валахи – Влоши – Блахос – Блахорум” неалтернативно систематизиране на официални извори"

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не разбрах - какво стана с "червените хиони" - или трябва да се приеме,че съвпадат с "черните"? Ако е така и се намират в Хиркания - не са ли далеч за да получат помощ от Константинопол?

Червените хиони ги споменах като илюстрация, че нещата при хионите никак не са прости. Не се наемам да правя изводи по отношение на кермихионите, макар че има хипотези, че кермихионите са всъщност добре известните авари.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Червените хиони ги споменах като илюстрация, че нещата при хионите никак не са прости. Не се наемам да правя изводи по отношение на кермихионите, макар че има хипотези, че кермихионите са всъщност добре известните авари.

Разбирам.Нещата наистина са доста оплетени

1. В своята "История" писалият в края на VІІ век арменски енциклопедист Ананиа Ширакаци казва следното:

"И народите, сред които се размесили езиците, са следните: ... индийци, кушани, сиреч етиопци..."

2. Живелият най-вероятно през III век Менандър Ритор говори за източни етиопи, като ги свързва с иранския кръг народи: "Жителите ще разделим по едно деление на елини и варвари, а по второ – варварите, които са най-древни, като фригийците и такива, основали най-значителните царства, като лидийци, мидяни, перси, етиопи или скити". (Латышев, Василий. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. – Вестник древней истории. Кн. 2, 1948, с. 307)

От една страна кушаните са етиопци,от друга -същото и за скитите ...e35bf5d378fa.gif Освен това понякога у мен се събужда съмнение ,какво по-точно разбират някой средновековни автори под "индиите"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Етиопи не означавал и просто жители от края на света - далечни, крайни!

Относно хионитите - появяват се в 3-4 в. в Средна Азия, малко преди ефталитие. Пректикуват трепоизгарянето и имат археолог.паралел си представителите на таштъкската култура.

Интересно съобщение дава Бей-ши че хуни завладели Янцай, убили вледетеля му и започнали да управляват страната, която преименували на Суте и Венаншана. Въпросното събитие съвпада с установяването на Афригидите в Хорезъм, които дводят началото си от Сйявуш. Самото понятие хион в осетински означава земляк, сродник.

Хиаона от Авестата е населението на Синцзян, китайците пишат че хун-е е управл. племе при юечжите, а Вен - управляващия род.

Също китайските хроники говорят за бели и червени ди, аналогично на белите и червени хиони!

В тохарски хаолнмо - човек, живо същество.

Може би бял черен е наистина изток запад, вж. Бели Тимок - източна река и западния му приток Черни Тимок (Црна река, където се подвизава хайдут Велко). Бели Осъм/Черни Осъм, Бели Вит/Черни Вит, Бел Дрин/Черни Дрин, тази символика има ли при славяните, или е типична за нас?

Един въпрос камчик-хептал какво озн. бял или червен ефталит?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Аспандиате, не мога да оспоря нищо от казаното (и всъщност то е много интересно). Само една забильешчица по това:

1. В своята "История" писалият в края на VІІ век арменски енциклопедист Ананиа Ширакаци казва следното:

"И народите, сред които се размесили езиците, са следните: ... индийци, кушани, сиреч етиопци..."

Може би конкретно при Ширкаци все пак си става дума за африканските етиопци. Индийците и кушаните тук са в изреждане, а кушани или кушити, ако не бъркам, е старо название тъкмо на чернокожите.

Редактирано от glishev
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

От една страна кушаните са етиопци,от друга -същото и за скитите ...e35bf5d378fa.gif Освен това понякога у мен се събужда съмнение ,какво по-точно разбират някой средновековни автори под "индиите"

По древна Индия старите автори са разбирали не само земите на днешната държава Индия, на и на голяма част от Пакистан (всичко източно от линията река Инд - град Квета), като и части на Афганистан.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Един въпрос камчик-хептал какво озн. бял или червен ефталит?

Названието не е арменско, така че не мога по никакъв начин да ти помогна. Във всеки случай в "камичик" крайното не е староарменски колективен суфикс, а в цялото име "камичик хепталк" (Gamijig Hy';a.k) колективният суфикс е на хетпал, а не на първата дума, която явно е някакъв вид определение или пояснение.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аспандиате, не мога да оспоря нищо от казаното (и всъщност то е много интересно). Само една забильешчица по това:

Може би конкретно при Ширкаци все пак си става дума за африканските етиопци. Индийците и кушаните тук са в изреждане, а кушани или кушити, ако не бъркам, е старо название тъкмо на чернокожите.

Глишев-ефенди, ето го целият пасаж, гледай ги как са споменати и подредени. Вървят по географски порядък от Северна Месопотамия и Задкавказието, после на изток до Средна Азия, после свиват към Палестина и Египет, после към Мала Азия - Кавказ, Балканите, Средна Европа, Апенините и т.н.

"И народите, сред които се размесили езиците, са следните: евреи, асирийци, халдейци, перси, мидийци, араби, матианци, адиабени, тайаноси, аламосанайци, тачики, моди, касби, алуани, индийци, кушани, сиреч етиопци, египтяни, тиваидци, хетейци, хананейци, ферезейци, евейци, аморейци, гергесейци, йевусейци, едомци, самаритяни, финикийци, сирийци, киликийци, сиреч тарсийци, гамири, арменци, егери, ивери, скити, колхи, халти, боспорци, азиатци, исаврийци, ликаонци, пизидийци, галатци,пафлагонци, фригийци, гудайци, гърци,сиреч ахейци, тесалийци, македонци, тракийци, мизийци, беси, дарданци, сармати,германци, панонци, сиреч пеонци, норики, далмати, римляни, сиреч латини, лигурийци, гали, сиреч келти, аквитанци, британци, испанци, сиреч тиренци, хони, мавританци, багуайци, делутийци, селевкийци, африканци (?), мазикийци, гараманти, сиреч бередийци, които се простират чак до Етиопия".

Второто споменаване на Етиопия е вече добре известната африканска Етиопия, гарамантите са били сахарско племе по границите на Картаген.

Link to comment
Share on other sites

Аспандиате, не мога да оспоря нищо от казаното (и всъщност то е много интересно). Само една забильешчица по това:

Може би конкретно при Ширкаци все пак си става дума за африканските етиопци. Индийците и кушаните тук са в изреждане, а кушани или кушити, ако не бъркам, е старо название тъкмо на чернокожите.

Не можеш да оспориш нищо, glishev, защото се предоверяваш на един изключително слаб "специалист", който ако беше фармацевт, щеше досега да е изтрепал хиляди хора: чете "камичик" вместо "камърчик", което се превежда на "кимерийски"! Въпросът не е само в това, че е сгрешил една буква - "И" вм. "Р", просто нещата са далеч по-вредни. Проблемът му е, че работи като скейтър - плъъъъзгане по повърхността и туйто!!! Отказвам се да му чета постове и вече съм го игнорирал напълно и окончателно, нищо че е велик Модератор!

Благодаря за вниманието! Хонорар не искам!!!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ясно, мерси, Аспандиате.

Я вземи скрий постинга над моя, за да не ти се налага да отчиташ лична обида и да банваш нашия гасконец. Все пак, простотията дори по адрес на модер си остава простотия. А пък аз ще изтрия после тая своя реплика.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не можеш да оспориш нищо, glishev, защото се предоверяваш на един изключително слаб "специалист", който ако беше фармацевт, щеше досега да е изтрепал хиляди хора: чете "камичик" вместо "камърчик", което се превежда на "кимерийски"! Въпросът не е само в това, че е сгрешил една буква - "И" вм. "Р", просто нещата са далеч по-вредни. Проблемът му е, че работи като скейтър - плъъъъзгане по повърхността и туйто!!! Отказвам се да му чета постове и вече съм го игнорирал напълно и окончателно, нищо че е велик Модератор!

Благодаря за вниманието! Хонорар не искам!!!

За разлика от тебе, аз работя с текстове.

Камичик хепталк в печатното издание от 1983 г.:

Hador a_a}in7 Clovq IE7

8#a.acssrpo3n Mysroba3 yv ungyrax norin badmov;ivn wibasanapar9

8Yv y.yv 3yd wga3ov;yann Cricorisi` A.ovanix ga;o.igosi5 parparosagan azck go.manxnaryvylix wyrsdin i tivxaqylar g-amolo;ivns gor/anyxan7 yv pazovm ovqdsadrov,anax gadarylow 3arovxin hala/ans i wyra3 krisdoneix1 Mi omn i naqy.yloxn wartabydax5 or i hocvo3n srpo3 qnamoxn n,anacir yrix azcaxn a-ner` Ha3ox5A.ovanix yv Wrax7 na a3novhydyv yv i sovrpn yr;a3r 3Yrovsa.em madovxanyl ovqdatrov;ivn1 Andi tar2yal a,agyrd0kn5 unt inkyan ovnylow zqa[n ar/a;y.en` osgyqa.ax dysagav5 3orovm i derov;yan qa[en er masnavoryal1 Anxanylow unt Ha3asdan` janabarhorte hasanyl i shamans aryvylix` i cava-n Ovdiagan1 Yv mdyal pnagein i jaqjaqovd dy.is yv i l0-apo3s m0rsn` a- dy.yavn5 orovm Cisn go[yn1 Yv 3a3n=am norocyal zygy.yxvo3 hasdade zhavads1 Yv 2cer zkarozov;ivn avydaranin 3a,qarhn Ovdiaxvox yv 3A.ovans` yv4 L'ins5 yv4 i Gasbs5 yv4 min[yv i tov-n {ora37 yv za3lazci azcsn5 zor cyrov;yampn er a/yal A.yksantri Magytonaxvo3 yv nsdovxyal zmy/ lyrampn Gavgasov5 zCarcarsn yv zGamijig Hy';a.sn tar2ovxyal i havads` zgarc asdova/aba,dov;yan ovsovxaner5 zor i wa.n]ovx ovsyaln` einmo-axyal19

(Mowses Ga.angadovaxi7 Badmov;ivn A.ovanix a,qarhi7 Yryvan5 19835e] 95–96)

И същият откъс от онлайн изданието. Отвово камичик хепталк (последен ред вляво):

post-4986-1278784322,9052_thumb.jpg

Понеже забелязвам, че горното ти мнение е поредното, което не си аргументирал по никакъв начин (текст, автор, заглавие, година на издаване, страница или съответен линк), приемам го за нова проява на тролене и спамене. Вчера беше предупреден за спаменето и троленето. Можеш да се сърдиш само на себе си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Понеже забелязвам, че горното ти мнение е поредното, което не си аргументирал по никакъв начин (текст, автор, заглавие, година на издаване, страница или съответен линк), приемам го за нова проява на тролене и спамене. Вчера беше предупреден за спаменето и троленето. Можеш да се сърдиш само на себе си.

"How are the mighty fallen in the midst of battle!"

Из: "Rome: Total War - historical quotations"

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ето един Мавро-Скит нейде от Граово!

image00022_copy_2.jpg

Етиопите са огнепоклонниците, които имали навика да се цапат в сажди! Баща му на Зевс е бил от племето на полу-боговете етиопи, а името на сина на Хефест е Аетопс. Тъй че явно гърците с това име са наричали чернолики хора, намацани със сажди, или полу-богове! :lightbulb:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
"Разпръснал евангелската проповед в Утийската и Алуанската страна, сред липините, сред каспите и сред другите народи, пленени и разположени около великата планина Каукас от Александър Македонски – гаргарите и камичик-хепталите, които обърнал във вярата, изучил в порядките на богопочитането, на които по-рано били обучени, но [после] ги забравили".

С риск да напиша глупост,но на мен това камичик ми прилича на "речни" от кам - река, поне само за това се сещам. :hmmm:

Link to comment
Share on other sites

Не можеш да оспориш нищо, glishev, защото се предоверяваш на един изключително слаб "специалист", който ако беше фармацевт, щеше досега да е изтрепал хиляди хора: чете "камичик" вместо "камърчик", което се превежда на "кимерийски"! Въпросът не е само в това, че е сгрешил една буква - "И" вм. "Р", просто нещата са далеч по-вредни. Проблемът му е, че работи като скейтър - плъъъъзгане по повърхността и туйто!!! Отказвам се да му чета постове и вече съм го игнорирал напълно и окончателно, нищо че е велик Модератор!Благодаря за вниманието! Хонорар не искам!!!

Дали там не е кармир "червен" и съответно да става дума за червени, т.е. западни ефталити?!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ясно, мерси, Аспандиате.

Я вземи скрий постинга над моя, за да не ти се налага да отчиташ лична обида и да банваш нашия гасконец. Все пак, простотията дори по адрес на модер си остава простотия. А пък аз ще изтрия после тая своя реплика.

Гасконецът оттук нататък много да внимава как пише....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Дали там не е кармир "червен" и съответно да става дума за червени, т.е. западни ефталити?!

Можеше да е кармир, ако наистина ставаше дума за камирчик хепталк. А такава дума няма в текста, горе съм го постнал в 2 варианта. bigwink.gif

Link to comment
Share on other sites

Можеше да е кармир, ако наистина ставаше дума за камирчик хепталк. А такава дума няма в текста, горе съм го постнал в 2 варианта. bigwink.gif

А за коя по-точно форма все пак става дума?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

А за коя по-точно форма все пак става дума?

Камичик Хепталк. Виж по-горните постове. Крайното в камичик не е колективен суфикс.

Link to comment
Share on other sites

Камичик Хепталк. Виж по-горните постове. Крайното в камичик не е колективен суфикс.

Тук трябва да се сегментира адективен суфикс -чик, който най-вероятно е прабългарски, но може да бъде ирански или арменски.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Тук трябва да се сегментира адективен суфикс -чик, който най-вероятно е прабългарски, но може да бъде ирански или арменски.

И какво обяснение имаш тогава за значението на името Камичик?

Link to comment
Share on other sites

И какво обяснение имаш тогава за значението на името Камичик?

Моето предположение е, че тук става дума за червени, т.е. западни ефталити.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Моето предположение е, че тук става дума за червени, т.е. западни ефталити.

Как ще го аргументираш обаче? И защо реши, че червен = запад?

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...