Отиди на
Форум "Наука"

Най-честите типове грешки, допускани в писмената и устната реч - в интернет и извън него


Recommended Posts

 • Глобален Модератор

Настояще и настоящо, бъдеще и бъдещо

Необходимо е да се прави разлика между съществителните бъдеще и настояще и прилагателните бъдещо и настоящо. От по-старите прилагателни бъдещ и настоящ (по произход това са причастия) са се отделили формите за среден род - бъдеще и настояще - и са се превърнали в съществителни имена, но - без форми за множествено число.

Значението на думата бъдещ е: който ще бъде , ще се осъществи занапред, в бъдеще. Примери - бъдещ музикант, бъдеща работа, бъдещо дарование, бъдещо посещение..

Значението на думата бъдеще е:

1. времето, което ще настъпи след настоящето.

2. глаголно време, означаващо действие, което ще настъпи след момента на говоренето. Бъдеще време.

Думите настоящ (който се извършва сега, в момента на говорене) и настояще (съвременна действителност, сегашно време) са русизми.

Тези специфични думи са близки по звучене, но но различни по своя граматичен статус.

Правилно е да се напише:

- настоящЕто и бъдещЕто на България;

- миналото, настоящЕто и бъдешЕто на човечеството;

- бъдещЕто на Земята;

- бъдещЕто на Вселената;

- бъдещЕто на Европейския съюз;

- предсказване на бъдещЕто;

- настоящОто поколение;

- бъдещОто устройство на обществото;

- бъдещОто развитие на...;

- полът на бъдещОто дете;

Какви грешки се допускат най-често?

Замяна на О с Е:

- настоящЕто поколение;

- бъдещЕто устройство на...,

- бъдещЕто развитие на...;

- бъдещЕто еднолично управление на царя...;

- бъдещЕто изменение на законите на страната;

- Ако бъдещЕто правителство на... реши да...;

- ще се наруши настоящЕто статукво;

Замяна на Е с О:

- бъдещОто на партията СДС;

- бъдещОто принадлежи на политическия център

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Мнения 69
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

Популярни мнения

Виждаме ги всеки ден. В новинарски сайтове, във форуми на всякаква тематика, в блогове, в електронната ни поща, в чатове, в есемеси, в телевизионни надписи, в субтитри на филми, във вестници и списани

Първите грешки, на които смятам да обърна внимание, са грешките, свързани с ненужна (затова - погрешна) замяна на звучни съгласни звукове с беззвучни или обратното - замяна на беззвучни съгласни зв

Маниту, много даскалски номера ползваш, а все пак и други тук сме в същия бизнес

Posted Images

 • Глобален Модератор

Днес ще разгледаме употребата на три интересни думи - територия, терен и акватория

Думите територия и терен произлизат от латинската дума terra - земя. Оттук произхождат (вероятно) и някои лични имена като Теренций и Терънс.

Ще посоча две грешки:

"На територията на нашите водоеми има много водни птици."

Щом стане дума за спортни състезания, се заговорва за терен - независимо, дали тези състезания се провеждат на корт, върху тепих, върху ринг, върху трева, на шахматната дъска или дори - в басейн!

От латинската дума aqua - вода произхождат думите акватория, акваланг, аквариум, аквапарк, аквамарин (морскосин цвят). Оттук произхождат и някои названия като Аквасорс, Акваленд, Акватека, Акватек, Акватоник, Акватоника, Акватерм.

Обичайната употреба на думата акватория се свързва с териториалните води, най-вече - с определена водна ивица по брега на морето (или - на океана), прилежаща към определена държава. Българската акватория се възприема като прилежащата към страната част от Черно море. Вътрешните водоеми рядко се означават с тази дума. Но те не са територия, а - акватория; водоеми, намиращи се върху държавната територия.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Неправилни ударения при някои наши и чужди думи

- нАука (наУка)

- нАучен (наУчен)

- нАучно-изслдователски (наУчно-...)

- нАучно-технически (наУчно-...)

- нАучно-популярен (наУчно-...)

- полИтика (политИка)

- рОдина (родИна)

- библиОтека (библиотЕка)

- реглАмент (регламЕнт)

- парлАмент (парламЕнт)

- училищА (учИлища)

- читалищА (читАлища)

- игрищА (игрИща)

- съдилищА (съдИлища)

- огнищА (огнИща)

- гробищА (грОбища)

- летищА (летИща)

- запаснИ (запАсни)

- чиновЕ (чИнове)

- прОграма (прогрАма)

- наркОтик (наркотИк)

- пътИща (пЪтища)

- реглАмент (регламЕнт)

- дветЕ (двЕте)

- тритЕ (трИте)

- дватА отбора (двАта...)

- браншовА дейност (брАншова ...)

- звуковА форма (звУкова...)

- речевА практика (рЕчева...)

- множествО (мнОжество)

- човещинА (човЕщина)

- българщинА (бЪларщина)

- книжнинА (кнИжнина)

- докладнА записка (доклАдна...)

- стрУктура (структУра)

- множествО (мнОжество)

- улИчник (Уличник)

- улИца (Улица)

- прЕобладаващ (преобладАващ)

- представИтели (предстАвители)

- изнОс (Износ)

- пЕпелник (пепелнИк)

- гатАнка (гАтанка)

- Искра (искрА)

- парлАмент (парламЕнт)

- Албум (албУм)

- мИто (митО)

- ведОмство, ведОмствен (вЕдомство, вЕдомствен; вЕдомост)

- монитОринг (монИторинг; монИтор)

- командОс (комАндос)

- фермЕр (фЕрмер)

- речевА практика (рЕчева практика)

- гАмен (гамЕн)

- Адрес (адрЕс)

- Обица (обицА)

- ръкОпис (ръкопИс)

- насЕкомо (насекОмо)

- обИчаи (обичАи)

- веждИ (вЕжди)

- ноктИ (нОкто)

- чехлИ (чЕхли)

- Адрес (адрЕс)

- прОграма (прогрАма)

- прОграмен (прогрАмен)

- бЮро (бюрО)

- грАнула (гранУла)

- дактилографИя (дактилогрАфия)

- дактилоскопИя (дактилоскОпия)

- дЕкан (декАн)

- епИтелен (епитЕлен)

- еднострАнчив (едностранчИв)

- отОк (Оток)

- прОтов (протИв)

- сИмптом (симптОм)

- наркОтик (наркотИк)

- ...

Възможно е за тези грешки да са виновни ударенията на думи като горещинА, общинА, празнинА, мнозинствО, болшинствО...

Една част от тези грешки са допуснати под влияние на руския език.

Повечето от тези думи запазват ударението при изходната дума (трИ, Уча, мнОго, бЪлгарин, човЕк, рЕч, пЪт, грОб, запАс, Улица и др.)

Друг тип грешка при ударенията е поставянето на второ ударение, което е ненужно и погрешно.

- кОнтЕкст (контЕкст)

- кОнтрабАнда (контрабАнда)

- ...

В българския език има и родни, и чужди думи с повече от едно ударение. Но в случая с чуждите думи и заемките трябва да се провери как те звучат в съответния чужд език.

Ударенията са ДВЕ в случаите: АморАлен, АлогИчен, АнормАлен - това са побългарени чужди думи.

Ударението е само ЕДНО в случаите неморАлен, нелогИчен, ненормАлен.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Типични грешки, които допускат в речевата си практика нашите представители в Народното събрание

Промяна на окончанието за минало свършено време

-ох ---> -ах

- четах (четох)

- влязах (влязох)

- донесах (донесох)

- доведах (доведох)

- прочетах (прочетох)

- излязах (излязох)

- отнесах (отнесох)

- занесах (занесох)

- проведах (проведох)

- отведах (отведох)

- заведах (заведох)

...

-ох ---> -ъх

- четъх (четох)

- рекъх (рекох)

- влязъх (влязох)

- донесъх (донесох)

- доведъх (доведох)

- прочетъх (проетох)

- излязъх (излязох)

- отнесъх (отнесох)

- занесъх (занесох)

- проведъх (проведох)

- отведъх (отведох)

- заведъх (заведох)

...

-ах ---> ъх

- казъх (казах)

- отказъх (отказах)

- отрязъх (отрязах)

- опитъх (опитах)

- обичъх (обичах)

- гледъх (гледах)

- показъх (показах)

- наказъх (наказах)

- изказъх (изказах)

...

Замяна на Я с Ъ при употреба на формите на глагола за бъдеще време (ще + глагол) или на формата да + глагол

- видъ (видя)

- обеснъ (обЯснЯ)

- поздравъ (поздравя)

- говоръ (говоря)

- хвърлъ (хвърля)

- благодаръ (благодаря)

- честитъ (честитя)

- поставъ (поставя)

- опитомъ (опитомя)

- заявъ (заявя)

- уточнъ (уточня)

- взривъ (взривя)

- уточнъ (уточня)

- приравнъ (приравня)

- похвалъ (похваля)

- вървъ (вървя)

- посветъ (посветя)

- помислъ (помисля)

- обмислъ (обмисля)

- посетъ (посетя)

...

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Употреба на В или на У, вместо Р, Л или Б

Този тип грешки са преди всичко произносителни. Но някои от тях понякога водят и до грешки на правописа.

У вместо Л

- скакауец (скакалец)ю

- Уевски (Левски)

- зеуенчук (зеленчук)

- Уенин (Ленин)

- уебед (лебед)

- уеука (лелка)

- уимон (лимон)

- уистопад (листопад)

- мисуим (мислим)

- магистрауа (магистрала)

- уента (лента)

- уеко (леко)

- уесно (лесно)

- боука (болка)

- ...

В вместо Р

- олигофвен (олигофрен)

- фванцузин (французин)

- Пвимовско (Приморско)

- г-н Пвимовски (г-н Примовски)

- пвиземяване (приземяване)

- пвивода (природа)

- пвеводач (преводач)

- втовник (вторник)

- четвъвтък (четвъртък)

- януави (януари)

- пвезидент (президент)

- министъв (министър)

- вадостен (радостен)

- кавтон (картон)

- квъв (кръв)

- пвавопис (правопис)

- пвисъда (присъда)

- ...

У вместо Б

- уе (бе)

- ...

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Твърдо нье на диальектната мьекост или твърдост! Внимавайте с употребата на диалъектните форми на думите!

В едната крайност, под влияние на източните и южните диалекти, неправилно се изговарят меко думи като:

- нье (не)

- ньива (нива)

- пьет (пет)

- сьело (село)

- дьетьето (детето)

- тьемата (темата)

- льешник (лешник)

- льеко (леко)

- мьеко (меко)

- кльещи (клещи)

- пльещи (плещи)

- льебьед (лебед)

- льекар (лекар)

- тьельефон (телефон)

- льегло (легло)

- льесно (лесно)

- пьесьен (песен)

- гльедам (гледам)

- льетище (летище)

- льекарство (лекарство)

- льекция (лекция)

- льетописьец (летописец)

- ельате! (елате!)

- хльадно (хладно)

- диальект (диалект)

- прасье (прасе)

- зьелье (зеле)

- зьельено (зелено)

- альергия (алергия)

- сльедобьед (следобед)

- ньенормальен (ненормален)

- оранье (оране)

- копанье (копане)

- четенье (четене)

- спанье (спане)

- ...

В другата крайност, под влияние на западните диалекти, неправилно се изговарят твърдо думи като:

- алъергия (алергия)

- Елъенко (Еленко)

- Елъена (Елена)

- елъен (елен)

- палъешник (палешник)

- лъешник (лешник)

- лъеко (леко)

- плъещи (плещи)

- клъещи (клещи)

- палъец (палец)

- показалъец (показалец)

- лъебед (лебед)

- лъекар (лекар)

- млъекар (млекар)

- слъедобед (следобед)

- телъефон (телефон)

- лъегло (легло)

- лъесно (лесно)

- глъедам (гледам)

- лъекарство (лекарство)

- лъеопард (леопард)

- лъетище (летище)

- лъетописец (летописец)

- диалъект (диалект)

- нормалъен (нормален)

- ...

И двата начина на изговаряне могат да бъдат еднакво дразнещи слуха на човек, който не е свикнал да слуша диалъектна рьеч.

Веднъж Буда сънувал китара с три струни. Първата струна била твърде опъната и се скъсала при опит да свири на нея. Втората струна била твърде отпусната и не издавала никакъв звук, колкото и да се мъчел да изкара звук от нея. Третата струна, последната, била опъната достатъчно и на нея можело да се свири.

Съветът, който той дал на своите ученици на сутринта, бил: "Винаги избирайте средния Път!".

Средният път (правилното произношение) е посочен в скобите.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Потъмняване на гласната Е. Погрешна употреба на И на мястото на Е.

Примерите са много. Голяма част от тях могат да бъдат чути от ученици, журналисти, политици.

Ще дам някои от най-често срещаните и най-ужасните:

- Изик (език)

- рИформа (реформа)

- зИмИделие (земеделие)

- ИнИргетика (енергетика)

- инжИнер (инженер)

- спИциалист (специалист)

- инсцИнировка (инсценировка)

- прИдсИдател (председател)

- лИтИщИ (летище)

- тИлИвизия (телевизия)

- кучИта (кучета)

- учИници (ученици)

- ИжИдневник (ежедневник)

- ИжИгоден (ежегоден)

- общинитИ (общините)

- общинаритИ (общинарите)

- интИлигенцията (интелигенцията)

- депИсе (ДПС = депесе)

- МИхмед (Мехмед)

- пИпИруда (пеперуда)

- пИшИходец (пешеходец)

- ИлИмИнтарен (елементарен)

- тИбИшир (тебешир)

- гардИроб (гардероб)

- лИген (леген)

- брИтон (бретон)

- играхмИ (играхме)

- бяхмИ (бяхме)

- пяхмИ (пяхме)

- имашИ (имаше)

- бешИ (беше)

- дъщИря (дъщеря)

- примИр (пример)

- Идно (едно)

- повИчи (повече)

- излизайтИ (излизайте)

- кажетИ (кажете)

- взИметИ (вземете)

- пИчеливш (печеливш)

- прИтенция (претенция)

- прИтендирам (претендирам)

- пИвец (певец)

- пИвица (певица)

- пИтица (петица = 5)

- шИстица (шестица = 6)

- сИдмица (седмица = 7)

- пИшИходец (пешеходец)

- нИприятност (неприятност)

- нИвъзможно (невъзможно)

- празнИнство (празненство)

- изнИнада (изненада)

- ...

Така, ако показвате някакъв уеб сайт на някоя блондинка и й кажете: "Колежке, моля Ви, кликнете ето тук!", е твърде възможно тя да клЕкне пред вас и да ви направи приятна малка изненада...

:coolthumb:

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Историк, последните ти постове са все за правоговорни грешки. Защо не си промениш темата на "Най-честите типове грешки, допускани в писмената реч и при разговор - в интернет и извън него?

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

В своя стремеж да бъдат коректни в изказа си, мнозина, знаейки, че неудареното Е не бива да преминава в И при изговор, понякога съвсем неоснователно заместват И с Е. Този тип грешки се получават при престараване (хиперурбанизъм).

Погрешна замяна на И с Е

- дЕректор (директор)

- дЕсидент (дисидент)

- Ентелегентен (интелигентен)

- истЕна (истина)

- легЕтимен (легитимен)

- привЕлегия (привилегия)

- бЕкини (бикини)

- фЕлия (филия)

- семЕнар (семинар)

- шЕрок (широк)

- лЕтература (литература)

- училЕще (училище)

- фЕнансов (финансов)

- мЕнистър / мЕнистЕр (министър)

- унЕверситет (университет)

- полЕклиника (поликлиника)

- полЕтика (политика)

- съедЕнение (съединение)

- прЕватизация (приватизация)

- прЕвЕлегия (привилегия)

- презЕдент (президент)

- елЕксир (еликсир)

- елЕнистически период (елинистически)

- обедЕнените нации (обединените)

- крЕтичен момент (критичен)

- прЕзнавам си (признавам си)

- съедЕнените щати (съединените)

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Назоваване на женски професии с мъжки имена (омъжАване на жените в професионалното и кариерното им развитие)

- Тя е чудесен учител, отличен педагог. (учителка, педагожка)

- Доктор Иванова е моят лекуващ лекар. (лекарка)

- Елате да ви запозная с колегата Иванова... (колежката)

- Ето - това е новата ни колега Петрова, учител по химия. (колежка, учителка)

- Това е Петя Петкова - народен представител от нашия избирателен район, бивш кмет на селището ни. (представителка, кметица)

- Калина Григорова - поет и журналист, автор на роман, посветен на вампирите. (поетеса и журналистка, авторка)

- Тя е член на комисията по хазарта. (членка)

- Това е Таня, тя е председател на организационния комитет. (председателка)

- Любов Френска, репортер на вестник "Франция днес". (репортерка)

- Кореспондентът ни в Габрово Цветана Павлова... (кореспондентка)

- Поздравления ще отправи министъра на околната среда Петя Иванова. (министърката)

- Нарцис Попова - наш посланик в Швеция... (посланичка)

- Това е госпожа Петрова - новият началник на вашата смяна. (началничка)

- Приятно ми е - Иванова, преводач от немски език. (преводачка)

Става дума за професии или длъжности като: учител, педагог, колега, представител, кандидат, кмет, поет, журналист, автор, член, председател, репортер, дежурен, посланик, президент, кореспондент, министър, редактор, началник, преводач, директор, декан, ръководител, управител, съдия, адвокат, доцент, професор, асистент, капитан, командир и много други.

Така се получават и някои комични ситуации, примерно:

Това е съпругът на министъра на образованието... Гена Попова.

Съпругът на министъра! Чак в края на изречението става ясно, че министърът е... жена.

Думи като младенец, летец, пилот, ловец и др. обаче нямат форма за женски род.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Историк, последните ти постове са все за правоговорни грешки. Защо не си промениш темата на "Най-честите типове грешки, допускани в писмената реч и при разговор - в интернет и извън него?

Заглавието на темата е редактирано.

Най-честите типове грешки, допускани в писмената и устната реч - в интернет и извън него

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

В своя стремеж да бъдат коректни в изказа си, мнозина, знаейки, че неудареното Е не бива да преминава в И при изговор, понякога съвсем неоснователно заместват И с Е. Този тип грешки се получават при престараване (хиперурбанизъм).

Погрешна замяна на И с Е

- дЕректор (директор)

- дЕсидент (дисидент)

...........................

Това не е никакъв хиперурбанизъм, а хипершопизъм. Само из Шоплука казват "мериша", "деректор" и т.н.bigwink.gif

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Употреба на думи и изрази, на "висок наратив", най-често - чуждици и клишета, които усложняват комуникацията между автор и читател или слушател

Става дума за желанието на някои автори да се покажат свръх начетени, като използват наниз от неясни и небългарски думи. В добавка тези хора използват и клишета. В резултат се получава безсъдържателно ужмислие, салата от думи, които в опита си да кажат, покажат и укажат всичко, в действителност не казват нищо съществено. Такива текстове "експанзират в самотните полета на елитарното".

Ето как звучат такива високопарни текстове:

- Тук е мястото да бъде откроена втората дистинкция между академичния исторически наратив и словесните потоци, утоляващи глада за историческа информация в общественото съзнание с твърде пикантните блюда на паранауката.

- Тук имплицитно присъства анихилирането на историята, а разпадането на детерминираността е експлицирано с минали интенции.

- Моля, експлицирайте интенциите на поета...

- Пошлият псевдореализъм паразитира върху репортажния наратив.

- Рецептивна нагласа, рецептивно пространство, рецептивни навици...

- Проблемата (проблемът!) за средновековния град е сложен и комплициран въпрос.

- Конвенционалност, работеща в полето на автономизираната институционалност...

- Идеосинкретични формирования...

- Гората е екзистенциалното пространство, в което тайните на битието са разбулени.

- Моля, полемизирайте върху посочената проблематика, като конкретизирате параметрите на ситуацията и като избягвате да локумизирате!

- Българската литература представлява своеобразна онтологична територия на Словото като социокултурен модус и изразява комплекс от ценности, свързани с природата, човека и обществото.

- Личността се интегрира чрез словото в колективния топос на страданието и волята за индивидуално спасение.

- Словото става основа на националната идея като сакрална площ на религиозния, етическия и етническия интегритет.

- Словото се бори с екзистенциалните конвулсии на човека в ценостния нихилизъм на съвременната масова култура. Поетическото слово става емблема на един съпротивляващ се културно исторически и етнически сакрум. Но словото все по-трудно успява да се противопостави на деперсонализиращата власт на съвременните информационни и комуникационни технологии.

- Екзистенциалните конвулсии на човека в полето на поетическия логоцентризъм...

- В полето на поетическия логоцентризъм словото пренася във времето и пространството драматизма на човешкото битие.

- ... във връзка с психологизма като основа на поведенческия модел на лирическия субект.

- Това е една инвариантна структура, трансформирана на базата на християнската етика.

- Авторът се опитва да имплицира християнската етика в интимното пространство на лирическия субект.

- Усилената интуитивност довежда до имплицитна реалност, която не е породена единствено от обективното или субективното като интерпретация на времето и конкретните реалии, а оформя определен характерен паралакс по отношение на изначалното човешко битие...

- Локализация на контрола като личностна детерминанта на удовлетвореността от положения труд (заглавие на докторантска дипломна работа)

Това са някакви изродени критерии за литературност и за научност. Някакви лични извращения на техните автори...

Щастливи са поетите, че умират млади! Да му мислят кандидат-студентите, които трябва да зубрят такива щуротии, такъв мултилингвистичен псевдонаучен меланж (бъркоч)!

Поназнайването на някой и друг чужд език наистина обогатява, но - само когато не е за сметка на пренебрежението на родния език.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Грешки при обръщения

Мили деца, моля, използвайте правилно звателните форми!

Най-често към родината поетите се обръщат като към някакво живо същество. От гледна точка на граматиката, се образува звателна форма (форма за обръщение) - Родино, Българийо.

По аналогия с обръщението към родината - родино, се прави грешка, като се изпуска -Й- и вм. -ЙО, остава само . БългариО, партиО, историО, змиО - това са грешки. Трябва да бъде Българийо, партийо, историйо, змийо.

Няколко примера:

- "Българийо, мила, земя на герои...",

- "Българийо, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад' тях...",

- "И твой единствен син, Българийо, виси на него (на бесилото - бел. моя) със страшна сила..."

- "Води ме, партийо любима...

- "Какво ще ни дадеш, историйо, от пожълтелите си страници?"

- "Змийо, змийо, усойнице, ти живота ми секна!" (...Когато хвърляш старата си кожа, невежите вменяват ти безсмъртие.)

Синовният дълг към свещеното за всеки българин име България задължава то да бъде изписвано граматически правилно, когато се обръщаме към Родината по име!

От езиковедска гледна точка името България се причислява към имена като Мария, Антония, Ния, Анастасия, Сия... Зад крайната буква Я се крият два звука (затова Я е дифтонг; двугласна) - Й и А. Затова при обръщение се налага да се прибави -Й- към -О. Обръщенията са във вида Марийо, Антонийо, Нийо, Сийо, Анастасийо...

За сравнение, имена като Павлина, Нина, Ивана, Боряна, Стояна, Албена завършват на : Павлино, Нино, Ивано, Боряно, Стояно, Албено.

Иванка, Радка, Мария, Стефка, Славка, Стояна може да завършват при обръщение и на -КЕ или -ЙКЕ: Иванке, Радке, Стефке, Славке, Марийке, Стоянке.

Стефка и Славка може да завършват при обръщение и на -ЧЕ: Стефче, Славче.

"Йовано, Йованке..." - се пее в народните песни.

Напоследък се използва ипри обръщенията: Грети, Боби, Габи, Деси, Лили, Поли, Пепи, Роси, Ели, Мери...

Мъжките имена завършват на при обръщение по име. Например имената Тодор, Божидар, Иван, Стоян, Стефан, Младен, Петър, Атанас, Мирослав, Васил, Игор... при обръщение се променят на: Тодоре, Божидаре, Иване, Стояне, Стефане, Младене, Петре, Атанасе, Мирославе, Василе, Игоре.

Няколко примера:

- Мартине, честит рожден ден!

- Тодоре, обичам те!

- Мирославе, спри да ми се обаждаш по телефона!

- Кажи си, Иване, те ще те разберат!

- Василе, престани да ме дразниш.

- Стефане, написа ли си домашното по математика?

- Петре, колко е часът?

Грешки се допускат, като името НЕ се спряга в правилната форма при обръщение, а се запазва в своя оригинален вариант. Ще дам примери, за да стане по-ясно:

- Мартин, Вие сте чудесен младеж, знаете ли!

- Мирослав, намирам Ви за чудесен професионалист.

- Чуваме ли се, Станимир?

- Браво, Румен!

- Здравейте, Петър! Здравейте, Радка!

- Честито, Тодор, спечелихте!

- Атанас, заповядайте при нас!

- Младен, Вие продължавате напред в радио играта.

- Йордан, Вие сте на ход.

- Виждам, че сте готов с отговора си, Стоян...

- Асен, Заповядайте!

- Иван, седнете до мен, моля!

- ...

Примерите са много. Могат да бъдат чути в различни телевизионни и радио предавания.

При някои женски имена като Наталия, Ася, Таня, Нина, Марина, Клаудия, Наталия, Жаклин, Мирела, Мариела и др. НЕ се използва при звателните им форми, понеже така тези имена звучат грубо или недодялано.

Някои имена се променят повече или по-малко при употребата им като обръщение: Светослав става Светльо, Светлозар става Светльо или Зарко, Станислав - Слави или Славчо, Красимир става Краси, Цветомира - Цвети, Неделчо - Нед, Георги - Гошо, Гошко, Жорж, Гош и др. и така нататък.

Все още в оригиналния им вариант се използват и при обръщение чужди или не чак толкова чужди имена като Жан, Жорж, Джон, Олег, Ричард, Робърт, Майкъл, Марио, Питър, Никълъс, Ендрю, Даниел, Мадлен, Никол, Нарцис, Еделвайс, Жаклин, Адриана, Клаудия, Наталия, Ася, Мехмед, Ахмед, Мустафа, Фатме, Айше, Гюлшах...

По същият начин (в оригиналния им вид) се използват и двойните имена: Борис-Михаил, Иван-Асен, Телериг-Теофилакт, Константин-Кирил, Симеон-Роман, Владимир-Расате, Боян-Расате, Алексий-Слав, Теодор-Светослав, Теодора-Анна, Жан-Пиер, Жан-Жак, Жан-Пол...

Внимание - изключения!

Звателната форма на думи като герой, славей, червей и др. под. се формира с помощта на -Ю, а не - на -ЙО: герою, славею, червею.

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Успял, преуспял, успяващ, преуспяващ или... успешен?

Смущава ли ви нещо при употребата на думата успешен в следните няколко примера?

- Имам две прекрасни и успешни дъщери...

- Как да възпитаваме щастливи и успешни деца?

- Ако един неуспешен човек попадне в група на успешни хора...

- Деца със самочувствие = успешни възрастни!

- Гергана е една от най-успешните ни манекенки.

- Димитър Пенев е най-успешният български футболен треньор.

- Ето го и нашият успешен тийм-лидер.

Тази употреба е погрешна. В случая е по-добре да се използват вариантите успял, преуспял, успяващ или преуспяващ.

Успешен може да е бизнесът, ловът, риболовът, родителският модел на поведение, денят, флиртът, мениджмънтът, изпитът (понеже е взет), опитът за забременяване.

Успешна може да бъде терапията, операцията, матурата, седмицата, рекламата (понеже е довела до продажби), кариерата, диетата (понеже е довела до отслабване или до прочистване на организма от токсини).

Успешно може да е раждането (понеже детето и майката са го преживели) или пък - лечението.

Успешни може да са житейските стратегии за оцеляване, родителските модели на поведение, бизнес преговорите, бизнес идеите, "свалките" на плажа...

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Грешки при опита за икономия на изразни средства

Имаше една закачка: Не ме е страх от министъра на образованието, а - от образованието на министъра и не ме е страх от министъра на културата, а - от културата на министъра.

В медийното пространство се лансират едни изрази, които будят недоумение у грамотните люде.

- културният министър (министърът на културата)

- военният министър (министърът на военното дело)

- вътрешният министър

- външният министър

- финансовият министър

- земеделският министър

- здравният министър

Аз да попитам:

Само министърът на културата ли е културен? Другите министри не са ли и те културни или куктурният министър е тихомълком противопоставен на своите колеги, които са некултурници и простаци?

Ами земеделският министър земеделец ли е по политически убеждения или просто е министър на земеделието?

Какви ви звучи следното изречение: Културният министър има две успешни дъщери.?! :w00t:

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Това последното вече е свръхпедантизъм. Както се каже "вътрешният/културният/военният министър", на всеки е ясно, че не става дума за министър от вътрешния двор, с висока култура или голям биткаджия, а за министър на вътрешните работи, на културата и на войната.

Link to post
Share on other sites
 • 4 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Относно изразите "период от време" и "времеви период"...

- През какъв период от време подменяте старите си дрехи?

- Стив Джобс излиза в болнични за неопределен период от време.

- Групата Disturbed се разпадна за неопределен период от време.

- "Дясната ръка" на Путин се оттегли от властта за неизвестен период от време.

- Атосекундата (1/1018 s) е най-краткият период от време (най-краткият времеви период).

- Изправяне на косата за по-дълъг период от време

- За какъв период от време е най-изгодно да взема кредит?

- За какъв период от време израстват млечните зъбчета?

- Максималният период от време, през който можете да... е...

- Каква характеристика да дадем на този тъй забележителен период от време?

- Времеви периоди в производството

- В някои библейски пророчества се посочват и времеви периоди, които понякога са символични.

Защо съчетанията "период от време" и "времеви период" пораждат несъгласие у езиковедите?

Такива изрази са типични примери за т. нар. скрита тавталогия, скрито повторение. И - за плеоназъм, т.е. - словно излишество.

Думата период означава "отрязък от време", "част от време". Изразът "период от време" означава буквално "отрязък от време от време" (тук е подчертано излишното повторение).

Цяла армия от говорещи и пишещи хора не се съобразяват с препоръките на езиковедите. А твърде голямо зло е човекът да не се вслушва в съветите на експертите.

Ненапразно древните римляни имат една поговорка - Crede expertem!, Вярвайте на експерта!...

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

^ ISTORIK,

ще направя няколко предположения от пръв поглед, щото се зачетох в проблемите, които описваш:

· културен и културен са омономи (пример: Не ме е страх от Министъра на Културата, страх ме е от културата на Министъра!)... може би главнат абуква прави разликата по-съществена

· вероятно е по-удачно да се напише Културов наместо културен министър, ако не искаме да пишеш Министър на Културата (само предложение)

· подобни проблеми съществуват и при взаимно-разменната употреба на думите физичен - физически, акустичен - акустически - акустиков

· много често думата период взима значението на: пълно завъртане около дадена ос (независимо за колко време, като цикъл), сиреч период = цикъл (синоними)

· съгласен съм, че словосъчетанието период от време съдържа грешна употреба на думата период, трябва да се замени същата с интервал или изобщо да не се употребява

· следователно думата период взима още едно синонимно значение: период = интервал

Така мисля, че повечето хора го схващат. Поне аз на първо четене по инерция така ги синонимизирам тез думи, колкото и да знам, че не е правилно.

Link to post
Share on other sites
 • Глобален Модератор

Да,

- цикъл,

- интервал,

- период,

- време

могат да се използват самостоятелно.

Но период ОТ ВРЕМЕ или времеви ПЕРИОД е неуместно, поради скритото повторение и словното излишество.

Link to post
Share on other sites
 • 1 месец по късно...
 • Потребител

— Десетичният знак за представяне на дробни числа не е точка, а запетая (не 3.14, а 3,14).

Важно: В английският език, обаче, десетичният знак за предствяне на дробното число, най-често е точка (използва се и запетая, но по-рядко); Всъщност е задължително десетичният знак да е точка, когато дробното число отразява стойност на физическа величина.

http://www.necco.ca/SIBulletin.pdf

Редактирано от nik1
Link to post
Share on other sites
 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

Научни изследвания показват, че използваните при татуиране мастила съдържат различни вредни вещества - фталати, метали, въглеводороди. Те са канцерогенни и предизвикват смущения в ендокринните функции. Един от често използваните химикали при направата на татуировки е бензопиренът, който е сред най-силните причинители на болестта рак. Тестове с животни са показали, че той причинява рак на кожата. Специалистите са установили още, че цветните мастила за татуиране често съдържат олово, кадмий, хром, никел, титан и други тежки метали, които могат да предизвикат алергии и заболявания. Някои от пигментите спадат към категорията на индустриалните оцветители, използвани в принтерни мастила или автомобилни бои.

Във връзка с тази новина се сетих за една-две странни думи - татус (ед. ч.) и татуси (мн. ч.). "Странни" е най-меко казано.

Срещат се и във варианта татОс(и).

Напоследък младежите доста често ги използват.

В българския език тези думи НЕ съществуват.

В английския език има tattoo (ед. ч.) и tattoos (мн. ч.).

Във френския език има tatouage (ед. ч.) и tatouages (мн. ч.).

В италианския език има tatuaggio (ед. ч.) и tatuaggios (мн. ч.).

В нашия език двете думи се изписват така: татуировка и татуировки.

Моля, запомнете го!

umnik.gif

Редактирано от ISTORIK
Link to post
Share on other sites
 • 4 седмици по-късно...
 • Потребител

Не ми се открива нова тема, ще продължа мислите ви, като обърна внимание на грешките в речта на ТВ водещите. По принцип, с най-фрапантните случаи се занимават "Господари на ефира". Но то е такава джунгла от грешки, че корекцията не е по сила дори на "Господарите..."

Примери:

озвучаване на беззвучни съгласни - "гоЗД във студиото" (+ "във" вместо "в") - гост в студиото

"чиЗ(Д) въздух - чист въздух

изпускане на звуци: "четри" вместо четири (любима грешка на спортните коментатори)

Един от спортните новини ме удари о земята: "шеш - четри, шеш - четри". Имаше предвид "шест - четири, шест - четири".

Link to post
Share on other sites
 • Потребител

В своя стремеж да бъдат коректни в изказа си, мнозина, знаейки, че неудареното Е не бива да преминава в И при изговор, понякога съвсем неоснователно заместват И с Е. Този тип грешки се получават при престараване (хиперурбанизъм).

Погрешна замяна на И с Е

- дЕректор (директор)

- дЕсидент (дисидент)

- Ентелегентен (интелигентен)

- истЕна (истина)

- легЕтимен (легитимен)

- привЕлегия (привилегия)

- бЕкини (бикини)

- фЕлия (филия)

- семЕнар (семинар)

- шЕрок (широк)

- лЕтература (литература)

- училЕще (училище)

- фЕнансов (финансов)

- мЕнистър / мЕнистЕр (министър)

- унЕверситет (университет)

- полЕклиника (поликлиника)

- полЕтика (политика)

- съедЕнение (съединение)

- прЕватизация (приватизация)

- прЕвЕлегия (привилегия)

- презЕдент (президент)

- елЕксир (еликсир)

- елЕнистически период (елинистически)

- обедЕнените нации (обединените)

- крЕтичен момент (критичен)

- прЕзнавам си (признавам си)

- съедЕнените щати (съединените)

Любопытно, в русском точно так же иногда буквы эти путаются и в этих же словах.

Редактирано от SSlava
Link to post
Share on other sites
 • Потребител

озвучаване на беззвучни съгласни - "гоЗД във студиото" (+ "във" вместо "в") - гост в студиото

Откога пък озвучаването е грешка??? И как е по-благозвучно да се произнесе според Вас, с група -стфст- ли?

Link to post
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...