Отиди на
Форум "Наука"

Помощ за казус по гражданско право


Monarh

Recommended Posts

  • Потребител

Здравейте . Искам да попитам за 1 казус за ЮЛНЦ . Ето го : ,, Сдружението „Защитници на вечните ценности в изкуството” съществувало от две години и развило мащабна дейност по организиране на дискусионни клубове и участия на членовете му в арт предавания. Тъй като били уверени в неговото бурно развитие в борбата с кича в изкуството, членовете на неговия управителен съвет решили да поискат промяна на настоящия му статут на ЮЛНЦ за дейност в частна полза в ЮЛНЦ за общественополезна дейност. За целта органът подал молба до министъра на правосъдието за вписването на сдружението в Централния регистър за ЮЛНЦ за общественополезна дейност. Министърът отказал вписването.

Правилно ли е постъпил министърът? Защо?

Може ли такова сдружение да придобие статут на ЮЛНЦ за общественополезна дейност?

Вариант 2: Ако сдружението е било първоначално създадено като ЮЛНЦ за общественополезна дейност, може ли да промени статута си като ЮЛНЦ за дейност в частна полза?

Вариант 3: Как биха се развили отношенията, ако съществуващото ЮЛНЦ беше фондация? "

Извадих чл .12 ( 1 ) и чл. 42 от ЗЮЛНЦ . Бихте ли ми помогнали за отговорите на въпросите , накратко в 2-3 изр. ? Благодаря предварително .

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Питай!

А тези, които могат, ще ти отговарят.

Link to comment
Share on other sites

  • Потребител

За съжаление е много дълъг .

,, Двадесет и седемгодишният Пенев бил запален любител на ски спорта. Посещавал зимните курорти по два пъти на сезон от осемгодишна възраст. Занимавал се и като инструктор по ски в свободното си време. Научавайки, че от месец в неговия град е създаден спортен клуб „Ски спорт за всички” като сдружение по смисъла на чл. 10 и сл. от Закона за физ. възпитание и спорта (ЗФВС), той подал молба за членство в него. Два месеца по-късно Пенев получил официален отговор от клуба, от който с изненада узнал, че общото събрание не го е приело за член, въпреки неговата изрична декларация, че споделя целите му, формулирани в устава; че ще работи за реализирането им, както и че ще спазва останалите негови разпоредби.

Огорчен от решението на общото събрание, две седмици по-късно Пенев предявил иск по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ пред съда по регистрацията на сдружението със следните аргументи:

- решението на общото събрание накърнява неговата свобода на сдружаване по смисъла на чл. 12 и 44 от Конституцията на РБ. Следователно то е не просто противозаконно, а и неконституционносъобразно;

- решението на общото събрание не е съответно на устава на ЮЛНЦ, защото се е произнесло отрицателно за приемането му за член, а той е запален скиор и ски инструктор от дълги години. Тук Пенев приложил удостоверения за завършени ски курсове, както и удостоверение за инструкторска правоспособност;

- решението на общото събрание е израз на лични амбиции, защото председателстващ събранието бил Урумов – набор на Пенев и дългогодишен конкурент при инструктажа на ски-курсовете;

От своя страна адвокатът на спортния клуб (Точков) възразил, че:

- именно автономията на ЮЛНЦ му дава правото самостоятелно да преценява кои лица да бъдат приети за негови членове;

- щом Пенев не е приет за член, той не може да бъде с накърнено конституционно право, защото никой не му забранява да образува друго ЮЛНЦ или просто да сформира неперсонифицирано образувание от типа на клуб по интереси и др. подобен.

Решете спора!

Вариант 2: Ако УС/управител на клуба на приеме Пенев за член, може ли последният да се защити?

Ако – да, по какъв начин?

Аргументи на Пенев: - УС/управител на клуба не е компетентен да приема нови членове (арг. чл. 25, ал. 1 ЗЮЛНЦ); - решението му е противоуставно; - ако предходните му аргументи не се приемат, то да се има предвид, че решението на УС/управител на клуба не е съобразено с предхождащо го решение на общото събрание, което задължава УС/управителя да приема всички лица, желаещи да станат членове на сдружението.

Вариант 3: Различно ли би било, ако в тази ситуация става дума за изключване на член на сдружението? "

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

Казусът страда от непълнота – не са посочени мотивите на отказа на министъра, а в тази конкретност е отговорът. Т.е трябва да е ясно защо са отказали, за да знаем дали това е законосъобразно или не.

Ако въпросът е зададен принципно, то отказът е незаконосъобразен:

а/ защото няма мотиви;

или

б/ ако допуснем, че има някакви мотиви – защото право на сдружението, определило се в частна полза е да измени устава си и да поиска вписване в регистъра на сдруженията за осъществяване на общественополезна дейност (чл.12, ал.1 и по аргумент на противното от чл.42 от ЗЮЛНЦ ).

Само че в казуса не се съдържат данни дали уставът е изменен и дали това изменение е вписано по надлежния ред. Ако такова вписване в стда няма и в необходимото съдържание на устава (чл.17, ал.1 и 2) не е записано определяне на сдружението за такова с общественополезна цел, то вписване в регистъра не може да се извърши (чл.38, ал.3 и чл.45, ал.4 от закона).

Ако обаче съдът е допуснал вписване на новия устав и на промяната на целта на сдружението, не се виждат основания за отказ от страна на министъра. Целта на сдружението за развитие на определени стилове в изкуството не противоречи на чл.38 и попада в част от дефиницията на чл.38, ал.1, т.1 - 1. развитието и утвърждаването на духовните ценности и културата.

Следователно отговорите са такива:

Правилно ли е постъпил министърът? Въпросът би трябвало да е – законосъобразен ли е отказът на министъра а отговорите – да, ако сдружението е поискало вписване в регистъра без преди това да е вписало промяната в съда и не, ако преди искането си до министъра е вписало необходимите промени в съда.

Може ли такова сдружение да придобие статут на ЮЛНЦ за общественополезна дейност? Да, може, липсва пречка.

Вариант 2: Ако сдружението е било първоначално създадено като ЮЛНЦ за общественополезна дейност, може ли да промени статута си като ЮЛНЦ за дейност в частна полза? Не може – сдружение, определено и регистрирано като сдружение за общественополезна дейност да се преобразува в такова за дейност в частна полза, тъй като законът го забранява – чл.42.

Вариант 3: Как биха се развили отношенията, ако съществуващото ЮЛНЦ беше фондация? "

Въпросът е възнможен само в хипотезата, че някоя фондация би поискала да се преобразува в сдружение с нестопанска цел на основание чл.12, ал.1. Това би било много рядко, не знам досега да е ставало, така, че въпросът е много теоритичен.

Съгласно чл.12, всяко юридическо лице с нестопанска цел може да се преобразува в друго. Това изрично законово разрешение не е ограничено само вътре във видовете сдружения, а засяга всички юридически лица, т.е. и фондациите – до този извод стигаме, следвайки текста на закона. Не знам досега фондация да е искала от съда такова преобразуване. Фондацията се различава от сдружението – тя се учредява и управлява съобразно учредителния акт, има управителни органи, но няма общо събрание и членове с членски права. Ако учредителния акт го позволява и управителния орган вземе решение, не е невъзможно преобразуването й, ако се следва лпгиката на законовата норма на чл.12. Но на практика това поставя ред сложни въпроси – как ще се формира първоначалния списък с членове, как ще се случи учредяването на новото сдружение? При класическото учредяване, група граждани изразяват волята си в съответен учредителен акт - устав, в който се извършва волеизявление за учредяването. Но волеизявление за членуване във фондация??

Аз лично бих взел становище, че щом закона го позволява изрично в чл.12 и няма законови забрани за това, такова преобразуване би следвало да се позволи, но не бих посъветвал никой да се заема с това нещо на практика, преди ВКС да е казал ясно и точно няма ли други съображения ))

ПП

Важно е и кога точно е зададен въпросът по казуса? Защото ако сдружението е съществувало преди приемането на ЗЮЛНЦ, има срокове по пар.1 от ПЗР на ЗЮЛНЦ...

ПП

Пак внимателно виж закона, че съм писал малко набързо, не приемай това безкритично :)))

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

За съжаление е много дълъг .

,, Двадесет и седемгодишният Пенев бил запален любител на ски спорта. Посещавал зимните курорти по два пъти на сезон от осемгодишна възраст. Занимавал се и като инструктор по ски в свободното си време. Научавайки, че от месец в неговия град е създаден спортен клуб „Ски спорт за всички” като сдружение по смисъла на чл. 10 и сл. от Закона за физ. възпитание и спорта (ЗФВС), той подал молба за членство в него. Два месеца по-късно Пенев получил официален отговор от клуба, от който с изненада узнал, че общото събрание не го е приело за член, въпреки неговата изрична декларация, че споделя целите му, формулирани в устава; че ще работи за реализирането им, както и че ще спазва останалите негови разпоредби.

Огорчен от решението на общото събрание, две седмици по-късно Пенев предявил иск по чл. 25, ал. 6 ЗЮЛНЦ пред съда по регистрацията на сдружението със следните аргументи:

- решението на общото събрание накърнява неговата свобода на сдружаване по смисъла на чл. 12 и 44 от Конституцията на РБ. Следователно то е не просто противозаконно, а и неконституционносъобразно;

- решението на общото събрание не е съответно на устава на ЮЛНЦ, защото се е произнесло отрицателно за приемането му за член, а той е запален скиор и ски инструктор от дълги години. Тук Пенев приложил удостоверения за завършени ски курсове, както и удостоверение за инструкторска правоспособност;

- решението на общото събрание е израз на лични амбиции, защото председателстващ събранието бил Урумов – набор на Пенев и дългогодишен конкурент при инструктажа на ски-курсовете;

От своя страна адвокатът на спортния клуб (Точков) възразил, че:

- именно автономията на ЮЛНЦ му дава правото самостоятелно да преценява кои лица да бъдат приети за негови членове;

- щом Пенев не е приет за член, той не може да бъде с накърнено конституционно право, защото никой не му забранява да образува друго ЮЛНЦ или просто да сформира неперсонифицирано образувание от типа на клуб по интереси и др. подобен.

Решете спора!

Вариант 2: Ако УС/управител на клуба на приеме Пенев за член, може ли последният да се защити?

Ако – да, по какъв начин?

Аргументи на Пенев: - УС/управител на клуба не е компетентен да приема нови членове (арг. чл. 25, ал. 1 ЗЮЛНЦ); - решението му е противоуставно; - ако предходните му аргументи не се приемат, то да се има предвид, че решението на УС/управител на клуба не е съобразено с предхождащо го решение на общото събрание, което задължава УС/управителя да приема всички лица, желаещи да станат членове на сдружението.

Вариант 3: Различно ли би било, ако в тази ситуация става дума за изключване на член на сдружението? "

Еее, много дълго :))

Никой не е оправомощен да създаде членството си в сдружение, без да бъде приет. Приемането става от Общото събрание и е свързано с напълно свободната преценка на последното дали да приеме кандидата, или не. Съгласно чл.25, ал.1, т.4, това е от компетентност на ОС. Следователно лице, на което е отказано приемане, няма правен интерес да иска отмяна на решението на ОС, нито е в кръга на лицата, овластени да искат съдебен контрол на решението по смисъла на т.4 и т.6. Правото на сдружаване по конституция не означава задължение на съществуващи структури да приемат лице за техен член, а право на гражданите без държавна намеса да създават сдружения.

Има специални сдружения, като Лекарския съюз, в които членството е свързано с определено качество на лицето, но съюза на скиорите не е такова сдружение.

Втория вариант:

Ако уставът е делегирал на Управителния съвет право да приема членове (това е позволено, защото не е изброено в изричната забрана на чл.25, ал.2), то Пенев би бил приет с решението на УС и няма срещу какво да се защитава. Ако УС няма такова право, то приемането му от него е без правно значение и се връщаме във вариант 1.

Трети вариант - да, различно би било - тогава изключеният има право да оспори решението за изключване. Дали такова искане би било основателно е въпрос извън казуса, но право да иска съдебен контрол той има.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

А, да и ако има други мнения дайте ги, че да не объркаме на човека курса :)) И още - кой измисли името Точков за ролята на председателя на сдружението? :good:

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

  • Потребители
Искам да попитам за 1 казус за ЮЛНЦ

Използването на форума за набавяне на домашно написано от друг не е от насърчаваните прояви. Тъй че прием, че става дума за обичайните форумни казуси, т.е. такива, които не са развити според изискванията за представяне като на домашно. Пък и не бих се захванал, защото едно що-годе прилично развитие обикновено отнема няколко часа.

членовете на неговия управителен съвет решили да поискат промяна на настоящия му статут на ЮЛНЦ за дейност в частна полза в ЮЛНЦ за общественополезна дейност. За целта органът подал молба до министъра на правосъдието за вписването на сдружението в Централния регистър за ЮЛНЦ за общественополезна дейност. Министърът отказал вписването

Права на общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание:

7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; ....

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

...

(3) Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след възникването си подлежат на вписване в нарочен Централен регистър при Министерството на правосъдието.

...

Чл. 37. (1) Разпоредбите на този закон относно юридическите лица с нестопанска цел се прилагат спрямо организациите, определени за извършване на общественополезна дейност, доколкото в тази глава не е предвидено друго.

Нещо не разбрах къде е общото събрание в този казус? Представено ли е решение на ОС на министъра?

Вариант 2: Ако сдружението е било първоначално създадено като ЮЛНЦ за общественополезна дейност, може ли да промени статута си като ЮЛНЦ за дейност в частна полза?

Чл. 42. Юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на общественополезна дейност, не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Вариант 3: Как биха се развили отношенията, ако съществуващото ЮЛНЦ беше фондация?

Кой ще вземе решението за преобразуване на ЮЛ в основата на което стои имущество в ЮЛ в основата на което стои членска маса , а и как ще се попълни членския субстрат?

Втория казус:

- решението на общото събрание накърнява неговата свобода на сдружаване по смисъла на чл. 12 и 44 от Конституцията на РБ. Следователно то е не просто противозаконно, а и неконституционносъобразно;

Правото на сдружаване е абстрактната възможност едно лице да бъде член на някакво дружество. Общо-взето нещата са близо да казаното от адвоката, с една подробност:

Съдържание на устава

Чл. 20. Учредителите приемат устав, който трябва да съдържа:

10. правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;

Ако според устава ако едно лице от типа на жалващия се отговаря на изискванията за приемане (примерно пише, че се приема всяко лице, които обича ски спорта и кандидатства за член се приема), то в такъв случай човека е трябвало да бъде приет. Разбира се от процесуална точка за да бъде разгледано това, трябва съда да бъде сезиран и с този въпрос.

Вариант 2: Ако УС/управител на клуба на приеме Пенев за член, може ли последният да се защити?

Права на общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание:

12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

...

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Което решава и следващия въпрос:

ако предходните му аргументи не се приемат, то да се има предвид, че решението на УС/управител на клуба не е съобразено с предхождащо го решение на общото събрание, което задължава УС/управителя да приема всички лица, желаещи да станат членове на сдружението.

Ако наистина ОС е взело такова решение, то може да се иска ОС да отмени решението на ОС и то следва да стане.

За изключването:

Прекратяване на членството

Чл. 22. (1) Членството се прекратява:

...

3. с изключването;

...

(2) Ако уставът не предвижда друго, решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

(3) Когато уставът предвижда изключването да става по решение на управителния съвет или на друг орган на сдружението, това решение може да се обжалва пред общото събрание.

(4) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

Права на общото събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание:

4. приема и изключва членове;

Тук вече трябва да се досаже някакво обстоятелство - несъвместимост, невнасяне, неучастие, които трябва да се докажат. При приемането, ако според устава има една свободна преценка на даден орган, то тогава може да има отрязване без каквато и да е обосновка и доказателства.

Link to comment
Share on other sites

  • Глобален Модератор

О, да Галахад е прав - ОС трябва да вземе решението за преобразуване, а не УС. Но в текста на казуса не е казано добре - управителния съвет поискал - но дали има предходно решение на ОС и вписване, не казва. Ако каже, ще насочи студентите, но пък в една реална ситуация това в никой случай няма да остане неясно.

Интересно, но ако има вписана промяна, министърът ще е длъжен да впише в регистъра сдружението. Тези обстоятелства - дали е взето надлежно решение от ОС, ще са преценени от съда.

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
  • Create New...