Отиди на
Форум "Наука"

Готите-мутанти и призраци


Recommended Posts

 • Потребители

За да нагодят своята теория за Скандинавския произход на готите, нейните жалки привърженици - всички до един изпечени до мозъка на костите си фашисти и комунисти прилагат един любим похват, който се явява и модус вивенди в трактовката на проблема. От Скандинавия до последната точка на разселението си '' готите мутират " .

Та за тези готи - мутагени, ще стане на въпрос.

Знам, че Уорлорд може и да премести темата в "гръндж" направлението, но поне моля да бъде отворено място за размисъл при разглеждането на повдигнатият въпрос.

Нека да започнем списъка на мутагенните готи . Както казва и съставителят на този списък П. Георгиев, че непрекъснатото нагаждане на образа на едно племе към археологичесаките реалности прави от Археологията не наука, а шизофрения !!!!

Това много да си го набият летящите археолози, които не могат да намерят никакви прилики в културите от Скандинавия, Померания, Карпатите и Украйна !!!!

Но да започнем -

1.Вървейки по ''своя път'' готите-немци прекратяват погребенията без ями ;

2. Изоставят погребенията с плоски каменни гробове;

3.Приемат ямни погребения

4.Прекратяват поставянето на каменни стели над гробовете;

5.Преминават към урнови погребения;

6.Възприемат трупополагащи погребения;

7.Забравят своята керамика от Германо- Скандинавия и минават на Велбарска ;

8. Забравят своята ,вече Велбарска керамика и произвеждат ''римска провинциална" в Украйна и Молдова ;

9.Минават на производство с грънчарско колело и сива керамика още към края на II в. (в Тир и Олбия), когато още не са почнали своето преселление , може би са изпратели предварително специални майстори да им уредят предаването на културните познания ???? :crazy_pilot:

10. Страшните ягодосъбирачи и рибари военни усвояват земеделието и от войни се превръщат в кротки агънца земледелци;

11.Забравят езика си - няма данни за немски думи в българският или руският език;

12.Приемат лични имена на северночерноморските народи - като траки, кимери, скити и сармати;

13. Забравят своите си богове и започват да се кланят на скитския бог Арес , няма никакви ономастични данни за почитане на някакъв си богове Торн, Локи ,Чоки- Боки и т.н. Кой ги е конфесирал в новата им религия, скитите са имали мисионери, един Бог знае ... :whistling:

14. Приемат културата на тракийските и скито-сарматски народи ;

15. Толкова много се променят ,че приписват собствената си история на тракийските и скитски племена ;

Дами и господа толкова, много мутагенни процеси възприемат немците готи, че всъщност риторичният въпрос е те немци ли са или тракийски и скитиски племена ( гети и алани ) ????

При тези обобщаващи концептуални изводи, които са направени върху колосални материали от науките антропология, История, Археология,Сравнителна лингвистика и Ономастика и мнм, мн. други не виждат как аргументите "за немството" на готите все още имат научна основа !!!????

Въпросът за готите , както и всички въпроси от Историята през Новите времена след 15-17век. са чисто политически проблеми, а не проблем на науката.

Преди 40 години най-маститият и ерудиран немски втеран, използващ все още нафталинови изрази, като ''индогермански'' племена Ролф Хахман в откровен изблик на немска машинална темпераментност ще възкликне заради липсата на археологически материали доказващи преселението на някакви си готи от Скандинавския п-в - '' не е задължително едно странстване да бъде непременно отразено в археологическите находки- дори най-невероятното от гледна точка на историята , все пак е възможно."

Ами прав си е А. Чилингиров, човекът посветил си живота в доказване на истинската теза за готите, да обобщи -

"странстването на готите не е и не може да бъде обект на положителната наука и се основава , подобно и на религията, единствено на вярата."

Аз ще допълня само ,че някои са видяли и са повярвали, а други не са !

Честито на господата вярващи в немството на готите .

Mutati mutandis ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Язык и начало великого пути готов: хронология и география

(Ф.И.Успенский История Византийской империи Изд Астрель М.2001 т.1 стр. 152-173).

Между 160-170 гг.н.э. из своего места обитания у Балтийского моря двинулись к югу, через 30 лет, в нач. 3. в уже занимали Юго-Восточную Европу от Дуная до Дона. Река Днестр разделяла готов на 2 части: восточную и западную. Восточные (грейтунги) были под властью рода А-Малов, западные, к-рые назывались тервингами (общеизвестный перевод: древляны) - под родом Балтов. (к 534 г уже было 17-ое поколение королевской династии)

замечание 1: география. однозначно следует понимать, что пришли с Восточного побережья Балтики и нашего Севера, где проживали (по Геродоту скифы) и проживают славянские племена и финно-угорские, но предков немцев нет. Путь готов по Йордану – вниз по Волге

замечание 2. А-Мал написание сарматское, русское и более позднее – Мал. Считаю возможным продлить этот род до князя древлян Мала, который был убит Ольгой в Искоростени, от дочери его МАЛуши и Святослава родился Владимир – князь русский и славянский.

замечание 3: Г.В.Вернадский История России. Древняя Русь. Леан Аграф Тверь-Москва 2000.

стр.376 Хронологическая таблица:

374 г. остготы побеждают Антов и распинают их царя Боза. Та же история в Гетике Иордана и Книге Велеса. Считаю, распял их на кресте подобно Иисусу Христу братский народ славянский именно за принятие чуждой религии и предательство традиционной ведической веры предков.

В 325 г на Вселенский собор приезжал епископ Скифский, значит скифы-анты были христиане (Сократ Схоластик "Церковная история" (Москва РОССПЭН 1996г. стр 18.)

Год 251 война с готами на Балканах, пал император Деций.

Около половины 3 в – остготы завоёвывают Крымский полуостров.

Год 274 имп-р Аврелиан уступил готам Дакию.

год 320 Константин наносит поражение готам в Иллирике.

(В)Ульфила (вариант перевода имени «сын волка» фил – сын, Вульф-волк. По Татищеву ильменские славяне были «волки» по тотему) род ок. 311 в Скифии, в 340 посвящён Евсевием в епископы и отправлен миссионером (381-388гг.) к зап. готам в Дакию и Мезию (Фракию). В сер. 4 в Ульфила перевёл Библию.

Год 378 При Грациане восточные готы поселились в Южной Панонии,

Год 382 при Феодосии западные готы разместились по Фракии на правах союзного народа.

Год 400 готы Алариха и восточные готы начинают 13-летнюю войну за Италию.

Проблема языковая: на какой язык Ульфила перевёл Библию, три варианта ответа:

1. на (древне- или) готско-немецкий,

2 на готский,

3. на латинский.

Попробуем привязать перевод Библии Ульфилы к географии: Ульфила перевёл библию до 400 года (ему стукнуло бы 89 лет), до похода в готов Италию.

Как видим, до этого времени готы жили на землях даков, скифских, славянских и фракийских, речь ведём о западных, а восточные ещё восточнее жили.

На этих землях ни предков немцев, ни самих немцев не было никогда.

Греки сообщают, что германцы (herman) жили на Балканах.

До 400 г. готы ещё не были на официальной родине латинского языка.

Как, от кого они могли его перенять? Могли ли на этих землях быть жители, говорящие на латинском?

Можно как максимально возможную оговорку вспомнить утверждение, что латинский был языком науки и литературы по всей Европе. Но тогда необходимо будет доказать, что дикие даки или фраки свободно им владели, сохранили примерно лет 300, все чёрные века, высокую латинскую культуру и язык, и соответственно от них дикие готы переняли латинский. Я думаю, что разумно доказать это невозможно.

Остаётся только один вывод язык готов, их алфавит, письмена и есть тот, который официально называется «латинский», они с ним пришли из Прибалтики, на Северное Причерноморье, в Крым, на Балканы в Италию и далее на Запад. Действительно прибалтийские славяне используют «латинский алфавит». Есть исследование, находящее схожесть с литовским языком.

Эта же идея была доведена на Западе до абсурда, что якобы у славян и языка своего нет, поскольку они используют «латинский».

Как раз наоборот, язык, который приписывают латинам и римлянам италийским – и есть язык готов-славян, выходцев из Прибалтики и нашего Севера.

Теперь что касается германцев, греки так называли народ, живущий на Балканах и по Дунаю. Успенский описывает готов и приводит слова Евнапия (т.1 стр. 163.):

«Когда предводители скифских дружин, знатные по чести и по происхождению, перешли к ромэям, то… они разделились между собой на партии,… другая же (партия), руководясь германским патриотизмом и ссылаясь на секретную присягу и на тайное между германцами соглашение, стремилась всеми средствами вредить грекам…».

Епископ египетской Птолемаиды Синезий тоже пишет императору Аркадию в 397-398гг. (с. 166-168) о проблемах принятия «на военную службу скифов» и засилии «белокурых варваров» везде и всюду в гос аппарате вплоть до самых верхов.

Просто замечательно: оказывается с точки зрения греков-ромэев, германцы – были скифами.

Со времён Геродота и до Константина Порфирородного и Льва Диакона скифами греки называли предков и самих славян и руссов, следовательно готы-германцы то же самое что скифы- славяне и русы. Итак, в результате анализа географии, хронологии и фактов мы делаем вывод, что готы- германцы – это скифы-славяне со своим исконным языком, который официальная западная история назвала латинским и отдала западной истории и народу.

Успенский Т.1. стр 278-280: В 5 в.находим варварские имена в военной и гражданской администрации, имена консулов, предводителей войска и сенаторов.

В царствование Льва 1 в течение 3 поколений род готский: от Аспара, с повторяющимися именами Аспара и Ардавурия, владел высшими должностями и поставил нескольких императоров:

427 Ардавурий – консул,

431 Аспар в главе флота и войска в Африке против вандалов.

434 Аспар – патриций и консул, в 441 главнокомандующий войсками Востока.

450 после смерти Феодосия, фамилия Аспара выдвигает Маркиана на императорский престол.

Лев состоял в личной службе у Аспара.. Сын Аспара – кесарь.

Общеизвестный факт: болгары в 650 г. переселяются с Волги под предводительством Аспар (-ух), который умер в 701г. Думаю, это был последний народ, который переселился с Волги на Дунай

Стр 322 Преимущественное значение в образовании королевства готов в Италии – принадлежит трём братьям из рода Амалов, имеющим неоспоримо славянские имена: Вала-МИР, Тиуде-МИР, Види-МИР. Момсен их пишет как Валамер и Тиудимер, однако Палермский кодекс, содержащий Гетику даёт именно славянскую транскрибцию: Vala-MIR, Vidi-MIR. Сюда же можно добавить догадку, что имена оканчивающиеся на

-mond и -mund, это есть перевод славянского - мир.

А вот как пишут о пришествии готов в Италию славяне (хорваты):

ХОРВАТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ XII ВЕКА Комментарий: Имена готских королей, не испорченные западными переводами и славяне хорваты уже жили на этих землях до прихода готов:

«..в триста пятьдесят седьмом году, в это время вышел с Востока народ многолюдный, называемый Готы, люди жестокие и очень свирепые, жившие без закона, как дикари. Владыками этого народа были три брата, сыновья Короля Свихолада; этим братьям были имена: первому Брис, другому Тотила, третьему Строил. Брис, который был старшим (по смерти отца их сел на престол, на место отца своего), начал господствовать.»

С. 332 Хроники конца 5 в. - нач. 6 в. (493, 499, 502, 517 ) сообщают о славянах, которые то под именем готов, то под собственным именем болгары переходят Дунай и действуют: во Фракии, в Иллирике, Македонии, Эпире, доходят до Фессалии и Фермопил.

Наконец, мы подошли к чудесной проблеме западной официальной истории, которая чисто «научная», а именно появлению славян в конце 5 -7 в. Они появились ниоткуда, поскольку пришли из земель, официально населённых скифами, сарматами, антами, венед(т)ами, которых официальная история признавать славянами не хочет, а главное не может.

Славяне появились сразу на огромной территории: Паннония, Моравия, Дакия, все Балканы: восток- Фракия, Мизия, Македония, Фессалия, Ахея, Эпир, до Констанитинополя, запад - Иллирик, южный берег Ионического моря (Солунь), Кикладские о-ва, часть Азии, огромная территория и сразу мощный пласт славян.

Непонятно каким образом это случилось: почти нет фактов военного завоевания (за исключением редких фактов во Фракии и у Солуни), поэтому самые умные историки предполагают мирное заселение.

Успенский (Истории Византийской империи т.1, гл 13 стр. 364) называет это «фактологической пустотой» и признаёт её абсолютной выдумкой западной истории. Необъяснимо поведение и отношение к «новым пришельцам» со стороны местных жителей, недавно завоевавших эти замели готов, а греки вообще не заметили перемены народов.

Западные историки выполнили политический заказ – создали западным народам: немцам, франкам, итальянцам, даже британцам более древнюю историю, чем история славян и ромеев, которых назвали «византийцами», чтобы отделить их от древней истории.

Теперь это уже проблема историков как выпутаться из этих проблем и вернуться к настоящей истории, которая без славян не получается, поэтому славянам позволяют появится с 6 -7 в. Но состыковать эту истории с предыдущей не получается.

А проблема решается только одним способом признанием факта, что славяне уже пришли на эти земли ранее под названием (ф)тракиейцев, иллирийцев, венетов, вандалов, алан, готов и гуннов давно уже здесь живут. Только такое решение соответствует всем известным обстоятельствам, решает все проблемы и нестыковки, восстанавливает непрерывность истории.

Далее будет понятно, почему в 7 в на Балканах славян уже так много, что в результате перенаселения Балкан они начинают переселяться в Малую и Азию и на Ближний Восток (Успенский История. т.1 .стр 378):

664г.- 50000 славян присоединяется к арабам и располагаются в Сирии близ Апамеи.

667г.- обширная колония из Македонии располагается в Вифинии в области Опсикий, которая выставляет отряд в 30000 под командованием собственного старшины Невула. Из этого отряда 20000 переходит к арабам против Ромейской империи.

Сер 8 в. колония 208000 располагается в Вифинии близ р. Сангария.

Йордан Гетика 81 (нумерация текста слева) перечисляет род Амалов, называет гота Германа - патриция - племянника императора Юстиниана, который официально иллириец.

Род готов Амалов в близком родстве с императором греков-ромеев.

Вариант решения: готы=иллирийцы-славяне.

Эти нестыковки вполне соответствуют моим крамольным предположениям, что так, называемая, римская латинская литература и культура, были созданы не в древнее время до н.э., а позже именно готами-славянами, и является составной частью готской культуры, наследованной западной Европой: куда входит также готическая архитектура, музыка, готический алфавит и письменность, которые были названы латинскими. Западная Европа отказалась от них как от еретиков-ариан и к тому же славян.

на примере Гетики Йордана (изд "Алатейя" С-П 2001г) видно как позже редактировались древние книги западными переводчиками-редакторами.

Все 3 списка специалистами оцениваются как написанные латынью в 8 веке монахами ирландцами (англо-саксами) в северо-итальянских монастырях.

Можно представить познания британских монахов о деяниях, именах, названиях в Восточной и Юго-Востоной Европе. Как они коверкали имена и названия, даже если не специально.

Могу доказать, что переписчики вносили изменения в Готику, именно редакторские: Йордан после введения начинает географические описания мест, связанные с готами:

(стр.62, нумерация текста 9) "...остров по названию Скандза. С него-то и надлежит нам, с божьей помощью, повести нашу речь,..."

Дальше должно идти описание Скандзы, однако нет, речь идёт о Британии, причём географическое описание даже больше, чем о Скандзе. Британия никоим образом не связана с готами, ни с действиями Готики. У автора нет намерения о ней писать. После Британии он "возвращается " наконец к Скандзе.

Это явная вставка, сделанная переписчиками -монахами ирландцами (англо-саксами).

Это можно квалифицировать как подделку. И следовательно следует крайне сомнительно относится к тексту.

Тому же Момсену мы обязаны потерей одного оригинала, написал свою историю и случилось несчастье - пожар в доме, всё сгорело.

Язык Готики, которую мы имеем сегодня "латинский"? так пишут специалисты. А где Готика на готском языке?

Данный вывод максимально соответствует всем известным мне обстоятельствам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Генка, а тьй принимаешь основное историческое сведение российстей истории, которое является "Повест временних лет" ???

В его точньо летописец святой Нестор, записал откуда произходит славяней- от землей Дуная .

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Генка, а тьй принимаешь основное историческое сведение российстей истории, которое является "Повест временних лет" ???

В его точньо летописец святой Нестор, записал откуда произходит славяней- от землей Дуная .

Что касается ПВЛ, то и там есть противоречия и нестыковки, которые давно русскими исследователями отмечались.

Нестор в основном о "своём" времени писал. Но там же в ПВЛ есть расселение "библейское" сынов Ноя, наше колено от Яфета.

Что касается пути "славянского" расселения, то оно вполне вписывается в путь древний ариев, в том числе и по Книге Велеса.

Так что касается переселения "первоначального", то да, один из потоков был из Междуречья в Малую Азию, затем Балканы на и за Дунай.

А данное "обратное" было спустя много веков. Время\эпоха полагаю разное.

есть ещё информация в русском Хронографе (см. Альтернативную историю моё Избранное).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Буслаев ФедорИванович. О влиянии христианства на славянский язык.

Опыт истории языка по Остромирову евангелию. 1848.

http://rapidshare.com/files/239074682/Busl..._yazyk_1848.pdf

Нашёл, не пока не прочитал. Даю несколько его выводов-положение, касательно "славянского" в готском переводе Библии.

________________________________.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

готы-славяне захватили Константинополь и их императоры правили там лет 200-300 до восточной династии Исавров: официальная история скромно сообщает: в 379 г. Грациан "назначил" августом Феодосия (попробовал бы не отдать власть!), прибывшего из Испании (значит славянский народ-армия дошла уже к тому времени до Иберии или это Иверия на Кавказе), готы славяне становятся частью Империи (федерации) и господствуют как во дворце Константинополя, так и во дворце Констанция в Милане (а почему не в Риме императорский дворец? - просто он ещё на был создан Ромулом и Ремом ).

Столицей вест-готов (западных славян) были переменно Милан, Равенна, Флоренция, испанцы говорят ещё Тулуза.

Вскоре часть племён 200-300 тысяч переселились на Ближний Восток, их страна стала называться Сарматией, а столица Скифополь, что собственно возможно только при одном варианте Скифы=сарматы=готы.

Венелин даёт список Правителей Дунайской Словении, в том числе императоров с 6 по 308 г. н.э.

Многие императоры ромейские родились не в Константинополе и не в Риме, но на славянских землях? но официальная история замалчивает их славянское происхождение.

Показательным примером является император Ustinian из официальной истории знаем, родился в Иллирике (греч. название Сев-Зап. Балкан).

А.В.Карташов (Вселенские Соборы) сообщает его прозвище "Правдич", но тогда его имя надо читать не через "У или Ю", а через "И" - Истиниан.

Но самое любопытное сообщают, что он говорил только на одном языке - "латинском"?

Кто разумный может поверить, что у человека нет родного языка, но он разговаривает на языке, который уже лет 200-300 является мёртвым? На нём никто не разговаривает? Ан нет, говорит нам официальная история: говорит простой воин, дикий славянин?

Для кого Истиниан издаёт Дигесты на "латинском" языке?

для своих диких сородичей? на мёртвом языке?

с какой целью издаются законы на непонятном языке?

как добиться их соблюдения и выполнения подданными?

Официальная история может согласиться и признать, что готы перешли на "латинский язык".

Как огромный народ (по косвенным данным можно оценить западных готов до 1 миллиона) перевести на мёртвый уже лет 200-300 язык? в школах преподавали? а кто преподавал?

Официальная история признаёт, что многие народы славянские используют "латинский" алфавит - факт.

Но опять же разрыв между "официальным" появлением славян в Европе и началом "тёмных веков" - концом Рима (италийского) – как минимум 200-300 и даже 500-700 лет.

Лации/латины в истории только, чтобы дать название этому языку в древнем Риме (итал).

Официальная история даже не удосужилась сделать им историю. Поэтому и появляются мысли, что lati - это латыши.

Успенский сообщает: в 5-6 в. в Константинополе были 4 дима: Венеты (славяне), прасины (м.б. прусы, поруси), левкии, русии, а готов нет?

Я определяю "дим", как административно-культурное самоуправление национальных общин города. У них были руководители: димарх и димократ. Кроме боления на ипподроме, они были представлены в Сенате и влияли на избрание императора.

Успенский цитирует переписку императора Михаила и папы Николая 1 : "а язык Ваш (папы) - варварский и готский". Успенский усмехается, что Ватикан сохранил копию ответа папы, а письмо императора не сохранилось. Ф. Григоровиус в Истории Рима стр.399 (Альфа-Книга М.2008) тоже приводит этот пример, только язык латинский назван "языком варваров и скифов". Я даже не знаю, что тяжелее объяснить и получается, что готский это язык скифов также.

Значит язык готов был "латинский"?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Бележка на модератора

Гена, понеже спамът ти /който най-често не е по темата/ напоследък удавя всяка нормална дискусия, ще трябва да те модерирам по-активно. С други думи: изборът е твой - или си създаваш тема в алтернативна история или - в раздела по руски език, където ще си качваш копи-пейста, или ще бъдеш трит от всяка тема в която видя, че си се отчел.

Поздрави.

П. С.

Разделът, посветен на алтернативната история, се намира ТУК:

http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=134

---

Разделът, посветен на писането на руски език, се намира ТУК:

http://nauka.bg/forum/index.php?showforum=36

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Гена, понеже спамът ти /който най-често не е по темата/ напоследък удавя всяка нормална дискусия, ще трябва да те модерирам по-активно. С други думи изборът е твой - или си създаваш тема в алтернативна история, където ще си качваш копи-пейста, или ще бъдеш трит от всяка тема в която видя, че си се отчел.

Поздрави.

а что здесь альтернативно?

что готы не взяли Царь-град?

что 200000 готов, они же болгары скифы и сарматы не переселились в Малую Азию?

нет города Скифополь и С страны Сарматии?

Что Юстиниан говорил на одном языке?

что в Царь-граде было 4 дима?

Что, Венелен не писал свои книги?

Что переписки папы и императоров не было? и Успенский и Григоровиус её не цитируют?

Это всё факты официальной истории. Я не понимаю термин альтернативный :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Много добре знаеш, кое ти е алтернативното, не се прави на света вода ненапита. :smokeing:

Айде, стига спам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
готы-славяне захватили Константинополь и их императоры правили там лет 200-300 до восточной династии Исавров: официальная история скромно сообщает: в 379 г. Грациан "назначил" августом Феодосия (попробовал бы не отдать власть!), прибывшего из Испании (значит славянский народ-армия дошла уже к тому времени до Иберии или это Иверия на Кавказе), готы славяне становятся частью Империи (федерации) и господствуют как во дворце Константинополя, так и во дворце Констанция в Милане (а почему не в Риме императорский дворец? - просто он ещё на был создан Ромулом и Ремом ).

Столицей вест-готов (западных славян) были переменно Милан, Равенна, Флоренция, испанцы говорят ещё Тулуза.

Вскоре часть племён 200-300 тысяч переселились на Ближний Восток, их страна стала называться Сарматией, а столица Скифополь, что собственно возможно только при одном варианте Скифы=сарматы=готы.

Венелин даёт список Правителей Дунайской Словении, в том числе императоров с 6 по 308 г. н.э.

Многие императоры ромейские родились не в Константинополе и не в Риме, но на славянских землях? но официальная история замалчивает их славянское происхождение.

Показательным примером является император Ustinian из официальной истории знаем, родился в Иллирике (греч. название Сев-Зап. Балкан).

А.В.Карташов (Вселенские Соборы) сообщает его прозвище "Правдич", но тогда его имя надо читать не через "У или Ю", а через "И" - Истиниан.

Но самое любопытное сообщают, что он говорил только на одном языке - "латинском"?

Кто разумный может поверить, что у человека нет родного языка, но он разговаривает на языке, который уже лет 200-300 является мёртвым? На нём никто не разговаривает? Ан нет, говорит нам официальная история: говорит простой воин, дикий славянин?

Для кого Истиниан издаёт Дигесты на "латинском" языке?

для своих диких сородичей? на мёртвом языке?

с какой целью издаются законы на непонятном языке?

как добиться их соблюдения и выполнения подданными?

Официальная история может согласиться и признать, что готы перешли на "латинский язык".

Как огромный народ (по косвенным данным можно оценить западных готов до 1 миллиона) перевести на мёртвый уже лет 200-300 язык? в школах преподавали? а кто преподавал?

Официальная история признаёт, что многие народы славянские используют "латинский" алфавит - факт.

Но опять же разрыв между "официальным" появлением славян в Европе и началом "тёмных веков" - концом Рима (италийского) – как минимум 200-300 и даже 500-700 лет.

Лации/латины в истории только, чтобы дать название этому языку в древнем Риме (итал).

Официальная история даже не удосужилась сделать им историю. Поэтому и появляются мысли, что lati - это латыши.

Успенский сообщает: в 5-6 в. в Константинополе были 4 дима: Венеты (славяне), прасины (м.б. прусы, поруси), левкии, русии, а готов нет?

Я определяю "дим", как административно-культурное самоуправление национальных общин города. У них были руководители: димарх и димократ. Кроме боления на ипподроме, они были представлены в Сенате и влияли на избрание императора.

Успенский цитирует переписку императора Михаила и папы Николая 1 : "а язык Ваш (папы) - варварский и готский". Успенский усмехается, что Ватикан сохранил копию ответа папы, а письмо императора не сохранилось. Ф. Григоровиус в Истории Рима стр.399 (Альфа-Книга М.2008) тоже приводит этот пример, только язык латинский назван "языком варваров и скифов". Я даже не знаю, что тяжелее объяснить и получается, что готский это язык скифов также.

Значит язык готов был "латинский"?

Да оставим настрана доколко готи = славяни, ако Иванко Тертер нахлуе в темата, не ми се мисли какво ще стане

Теодосий обаче не е гот, нито неговите наследници (синът му, внукът му и внучката му. за съпругът на внучката му - не знам)

Следва династията на Леонидите.

Лъв тракиец си е точно тракиец. Из форума се мотае някаква теория, че траки=готи, но с добавката траки=готи=славяни всичко отива в алтернативната история.

Тъй като не посочваш в кои години са станали събитията, които ти се иска да са се случили предполагам, че визираш времето на аларик.

Аларик достига Константинопол, но не го превзема.

Що се отнася за "столиците" пак не си разбрал, заради аларик местят императорската резиденция в равена, а не че това са столици на готите

Наистина по време на втората обсада на Рим Аларик успява да назначи за император своя марионетка, а при третата превзема и унищожава града.

След смъртта на Аларик готите се местят в днешна Испания.

Що се отнася до многото императори родени в славянски земи би ли пояснил дали това са земи тогава населени със славяни или земи днес населени със славяни. Освен това дали факта, че са родени в "славянски" земи ги прави славяни и разбира се би ли написал, кои са тези многобройни имератори - славяни.

Начина, по който поставяш обаче въпроса показва, че не си наясно с Източната римска империя - това не е еднонационална държава населена само от гърци или византийци или каквото и да е. Това е многонационална държава, в която император може да стане дори и китаец, стига да бъде ромей (гражданин на римската империя).

Не знам кой ти е казал, че по времето на Юстиниан I латинският е мъртъв език, но този човек най-нагло те е излъгал. Този "мъртъв" език е официален в Римската империя, а гръцкият става официален едва при Ираклий.

Останалите ти ти теории за латинският отиват направо в кошчето, където им е мястото, а латини - латиши направо кърти.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Скеъркроу , изглежда не сте прочели началото на темата...

Аз се опитвам напълно научно да докажа, че готите са равни =гети=славяни.

Ако някой модератор иска да ни зазхвърли нататък , ще ти кажа , че всички модератори са ''гръндж''. Казвам го в готиния смисъл на думата.

Кръстил съм темата именно така, защото керамиката, погребенията и въобще цялата култура на готите няма нищо общо нито с германската, нито със скандинавската култура.

Затова казвам, че готите толкова мутират ,че чак са се превърнали в трако-скити, а не в германци. На научните плямпала в този форум, щем докажем, че произходът на Черняховската култура са намира от двете страни на Дунав , а не на о-в Ютланд ..

А ,че т. нар. ''славяни'' са траки, го пише не баба ми, Бог да я прости, а известният писател Херодиан , който не през 5, 7 или 10 век пише анахронизми , а през 2-ри век казва направо - '' Antes , Skitian etnos Trakion''

Анти, скитски народ от Тракия, или ако не ти харсва този превод - Анти, тракийски народ от Скития.

Антите се споменават и от Йордан, който говорейки за времето на средата на IV в. пише ,че готите нападнали антите и разпънали на кръст техния княз Буза.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

термин славяне появился от начала 8 века, когда христианская церковь разделилась на Восточную - православие, отсюда название славяне (в этом смысле конечно верно: славян не было до 8 в под этим названием) и Западную - латины.

И на Западе появилась империя, во главе которой стал императором король франков с благословения епископа римского.

До франкского господства весь запад от их прихода был готским и лонгобардским. Забыл алан ещё.

В начале 5 века готы разрешили франкам поселиться в Провансе.

А готы остаются на Западе Франции: в Аквитании и Готии и в 9-10 веках, лонгобарды на севере италии.

у ромейских историков один и тот же народ на Балканах назывался по разному в разные века: скифы, готы, германцы, сарматы, траки, мезийцы, позже славяне и русы.

Западные историки утверждают, что это всё разные народы, восточные (славянские) утверждают, что это разные названия одного и того же народа.

Вот и вся разница, деление на историю официальную и альтернативную не корректно.

термин византий-ски, -цы, -ия выдуман немецким историком Вольфом в 16-17 веках.

Эллины, Эллады - как народ и государство выдумка Й.Дройзена. Эллинами христиане-ромеи называли нехристианские народы.

Греки может и были в Ромейской империи, но их значение и вес был минимальный, а некоторые считают, что они появились только в 19 веке.

"Латинский " был мёртвый, если его считать языком Древнего Рима, и очень даже живым если языком готов.

Поэтому от Феодосия до Исавра при господстве скифов-готов и был господствующим официальным языком Ромейской империи.

прилагаю список Венелина "славянских правителей Рима

"________________________.doc

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
термин славяне появился от начала 8 века, когда христианская церковь разделилась на Восточную - православие, отсюда название славяне (в этом смысле конечно верно: славян не было до 8 в под этим названием) и Западную - латины.

И на Западе появилась империя, во главе которой стал императором король франков с благословения епископа римского.

До франкского господства весь запад от их прихода был готским и лонгобардским. Забыл алан ещё.

В начале 5 века готы разрешили франкам поселиться в Провансе.

А готы остаются на Западе Франции: в Аквитании и Готии и в 9-10 веках, лонгобарды на севере италии.

у ромейских историков один и тот же народ на Балканах назывался по разному в разные века: скифы, готы, германцы, сарматы, траки, мезийцы, позже славяне и русы.

Западные историки утверждают, что это всё разные народы, восточные (славянские) утверждают, что это разные названия одного и того же народа.

Вот и вся разница, деление на историю официальную и альтернативную не корректно.

термин византий-ски, -цы, -ия выдуман немецким историком Вольфом в 16-17 веках.

Эллины, Эллады - как народ и государство выдумка Й.Дройзена. Эллинами христиане-ромеи называли нехристианские народы.

Греки может и были в Ромейской империи, но их значение и вес был минимальный, а некоторые считают, что они появились только в 19 веке.

"Латинский " был мёртвый, если его считать языком Древнего Рима, и очень даже живым если языком готов.

Поэтому от Феодосия до Исавра при господстве скифов-готов и был господствующим официальным языком Ромейской империи.

прилагаю список Венелина "славянских правителей Рима

"________________________.doc

Отлично , бротушка , вы доказали , кто есть создателей АЛТЕРНАТИВАЯ ИСТОРИЯ - всех зде упоменутих алтернативников западников - я много прежде ваше пребитие на етот форум , указвовал на алтернативное введение разних терминох и исторически подделки, которие интерполируют правде об истории.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Темата не е за раздела по средновековие. Готите са ситуирани в късната античност.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте!

Уважаемый историк!

может у нас различное деление эпох, но это всего лишь вопрос терминов, о котолрых договариваются, а не спорят.

Время появления готов от 4 до 10 века, к античности отнести проблематично, скорее раннее средневековье. Всё таки средневековье начинаем от христианства и деления империи на Западную и Восточную, нет?

что касается ещё терминов общепринятых:

герман-ский, - цы относится к народам жившим на Север от ромеев: гетов, готов, скифов иногда к франкам.

Великий король готский Герман-рех, собственно так и переводится германский король.

ромейское (греческое) NEMCOY у ромеев и немцы у славян и русов появилось только в 11-12 веках, когда собственно этот народ и появился на исторической сцене.

Таким образом ни готы, ни германцы к немцам - дойчам никакого отношения не имеют.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Опитах се да използвам намалението ... :biggrin: .

По принцип най-четеният раздел е Средновековна история. За готи се чува до 568 год. най-малко. А в Цариград има един удивителен пример за ''късно'' готско присъствие - Άναςκαφήτω οςτά των άρείανον ! . Нали се сещаш ,че тези ариани на които ромеите са искали да потрошат костите са били готски войници, които са искали от император Тиберий през 578г. преди един персийски поход да построи църква за техните жени и деца ...

А освен това има пряка връзка с образуването на Българската народност, затова счетох за аргументирано ,да я предложа в този раздел, но ако не позволявате, може да прехвърлите.

С уважение, г-н Историк.

P.S. Честно казано, днес сутринта с ужас установих ,че съм си позвлил да се заяждам с новия модератор по история. Понеже с Ласт отдавна сме на ти, затова го моля да не го вменява като атака срещу установеният ред във форума, а като епизод от личната риторика, която ние водим задушевно и на лични съобщения и във форума.

Обещавам , още от сега да са коректирам в поведението си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Рыцарь, спасибо!

напомнил ещё одну проблему и тайну великую христианства, почему и как готы стали арианами-еретиками!

Дело в том, что когда готы взяли Царь-град и приняли там христианство, то оно в то время существовало именно в таком виде: Исус считался пророком и лекарем, на которого снизошёл дух божий после крещения Йонаном.

А император ромеев считался не только главой государства и всех христиан, но и "воплощением Христа" (Успенский).

Но на востоке появился новый пророк Бога - Мухамед, и перед христианами и императором встала проблема, и что делать? Тогда появилась новая идея, что Исус сын Бога-отца, вторая ипостась Троицы.

А старая вера была названа арианской ересью. Но к этому времени уже гуны-сарматы-траки-аланы прогнали их уже на Запад от Царь-града!

P.S. всем искренне верующим в Христа, достойным уважения, приношу свои извинения за эти исторические и философские экскурсы! Надеюсь и верю, что это не поколеблет ни в коей мере веру вашу!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
термин славяне появился от начала 8 века, когда христианская церковь разделилась на Восточную - православие, отсюда название славяне (в этом смысле конечно верно: славян не было до 8 в под этим названием) и Западную - латины.

И на Западе появилась империя, во главе которой стал императором король франков с благословения епископа римского.

До франкского господства весь запад от их прихода был готским и лонгобардским. Забыл алан ещё.

В начале 5 века готы разрешили франкам поселиться в Провансе.

А готы остаются на Западе Франции: в Аквитании и Готии и в 9-10 веках, лонгобарды на севере италии.

у ромейских историков один и тот же народ на Балканах назывался по разному в разные века: скифы, готы, германцы, сарматы, траки, мезийцы, позже славяне и русы.

Западные историки утверждают, что это всё разные народы, восточные (славянские) утверждают, что это разные названия одного и того же народа.

Вот и вся разница, деление на историю официальную и альтернативную не корректно.

термин византий-ски, -цы, -ия выдуман немецким историком Вольфом в 16-17 веках.

Эллины, Эллады - как народ и государство выдумка Й.Дройзена. Эллинами христиане-ромеи называли нехристианские народы.

Греки может и были в Ромейской империи, но их значение и вес был минимальный, а некоторые считают, что они появились только в 19 веке.

"Латинский " был мёртвый, если его считать языком Древнего Рима, и очень даже живым если языком готов.

Поэтому от Феодосия до Исавра при господстве скифов-готов и был господствующим официальным языком Ромейской империи.

прилагаю список Венелина "славянских правителей Рима

"________________________.doc

Гена, отново си се объркал прочети отново какво пише Ю. Венелин.

Управителите на Панония по време на римската империя не е = на управители на римската империя от славянски произход!

Траян - роден в днешна испания, родът му се проследява до Марк Улпий - сенатор през I век.

Адриан - роден в днешна испания, баща му е сенатор, родът му произлиза от рим

Пертинакс - син на освободен роб (тук например иванко тертер ще се съгласи с теб)

Септимий Север - роден в северна африка, с римски и пунически корени

Клавдий - роден е в сирмиум, панония, според някой има илирийски произход, според други - неизвестен, така че може и да си прав, а може и да не си

Аврелиан, и Проб - също както и Клавдий

Кар - роден в галия

Карин - син на кар

Галерий и Луциний - траки

От изброените "много" едва за няколко може да се допусне, че е възможно да имат славянски произход, но не е сигурно.

Що се отнася до латинския език - да, добре, че готите са го запазили, иначе на какъв език щяха да говорят в Рим и Константинопол, сигурно готите са пращали учители и в Източната римска империя, за да научат местните на латински.

Очаквам скоро тема: Китайци = славяни

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Не сме в училище, за да ви обяснявам, че за начало на ранното средновековие се приема годината 476.

Има различни интерпретации, това е вярно. Ето ги:

- 313 г. - Чрез Медиоланския (Миланския) едикт се разрешава на живеещите в границите на Римската империя да имат свобода на вероизповеданието

- 324 г. - провъзгласяване на християнството за официална религия в Римската империя

- 325 г. - Никейският църковен събор приема Символа на вярата

- 330 г. - преместване на столицата на Римската империя от Рим в Константинопол

- 395 - Римската империя е разделена на Източна и Западна

- 476 г. - Одоакър, вожд на германското племе скири и предводител на римски легион, сваля от власт последния император на Западната Римска империя - Ромул Августул

- 500 г. - формално

- 600 г. - формално

---

476 г. е приета от българската историография за граница между античността и средновековието. (Ще речеш, че това е т. нар. "марксистка", т. нар. "материалистическа" историографска школа... Нямам намерение да споря...)

Следователно, можем да приемем периода I - V век като преходен период, такъв, през който социалните, икономическите и политическите отношения се променят. Вече не са типично антични, но все още не са и типично средновековни.

Все пак, това е период, по-близък до античността (чиято цивилизация все повече избледнява), отколкото - до средновековието.

Затова преместих темата. Готите може и да се срещат дори и в началото на ранното средновековие, но те принадлежат на античността.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

scarecrow.

Читал уже давно Венелина в современном издании русском, в этом пока не читал,

Венелин Ю.И. Историко-критические изыскания.

Том 1. Древние и нынешние Болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам. Изд. 2-е. 1856.

http://rapidshare.com/files/137222834/Vene...olgare_1856.pdf

Том 2. Древние и нынешние Словене, в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам. 1841.

http://rapidshare.com/files/137223474/Vene...lovene_1841.pdf

но обязательно перечту.

Насколько помню, Венелин как раз и считал их всех словянского рода.

Знаю, что многие считают Венелина слишком "радикальным" славянским историком. Хотя например Мавро Орбини и Иоан Раич были прежде него, да и многие другие славянские историки схожие позиции имели, по взглядам на готов в частности.

Поскольку мне неизвестны источники его, но очень бы хотелось их иметь, поэтому ссылаюсь на него, хоть и очень хочется верить, что именно так и было. Да, и логика событий, причинно-следственные связи между событиями подтверждают верность его.

Однако "западная" позиция называть их "римлянами" еще более сомнительна и неосновательна. Если применить те же методы, которые западники применяют к истории нашего народа, и поставить также под сомнению их древнюю историю, то окажется, что вся их история древнего Рима легендарна, сомнительна и недоказана.

Что касается языка на котором говорят и говорили в Риме, например во времена господста готов, то по мнению Ф.Григоровиуса (История города Рима....) "лучшие образцы латыни" дал нам гот Кассиодор, сенатор римский.

А практически все аристократические фамилии Италии вышли из лонгобардов, родственных готам.

Расцвет Рима был именно в период господства готов в Италии.

А мой любимый оппонент "Последний Роман" пишет, что римлян учили "греческие преподаватели", то же самое было и во время Возрождения (Ренесанса) в 13-15 веках.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Венелин Ю.И. Историко-критические изыскания.

Том 1. Древние и нынешние Болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам. Изд. 2-е. 1856.

http://rapidshare.com/files/137222834/Vene...olgare_1856.pdf

Том 2. Древние и нынешние Словене, в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам. 1841.

http://rapidshare.com/files/137223474/Vene...lovene_1841.pdf

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
А ,че т. нар. ''славяни'' са траки, го пише не баба ми, Бог да я прости, а известният писател Херодиан , който не през 5, 7 или 10 век пише анахронизми , а през 2-ри век казва направо - '' Antes , Skitian etnos Trakion''

Анти, скитски народ от Тракия, или ако не ти харсва този превод - Анти, тракийски народ от Скития.

Anthes у Херодиан съвсем не е народ, а име на митичния основател на град Халикарнас, считан за син на бог Посейдон. Определението "тракийски народ" се отнася за скитите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Anthes у Херодиан съвсем не е народ, а име на митичния основател на град Халикарнас, считан за син на бог Посейдон. Определението "тракийски народ" се отнася за скитите.

Определено Херодиан изброява имена на племена и народи, защото е цитиран и от Стефан Византийски (VIIв.). За Антес се казва, че произлиза от Скит, сина на Херакъл.

Явно е ,че определено не става въпрос за Халикарнас, а за скитско племе на което се търси легендарния елемент на потеклото от героя Херакъл , щото нали знаеш елините на север виждат само хермафродити, гадни циклопи и великани и прочие ....

Както казах, за анти говори и Йордан през IV в.

Определено от този корен са и племената сармати - лимиганти и аргараганти, съобщенията за които дава за тях Евсевий Кесарийски, бащата на църковната история. В 334 г. сарматите лимиганти (Sarmatae Limigantes) , събирайки войска , изгонили в римската земя господарите си, които се наричат Аргараганти (Argaragantes).

Йордан говори за борби между готите, гепидите и антите през IV в. , а римските автори за борби между сарматите и готите. Разбира се и хронистите са прави, само ,че вместо гепиди и анти , се споменават сармати- роби .

Точното смислово съответстви на името Ганти (Анти), намираме у Дион Касий , който във връзка със събитията от 180г. пише, че управителят на Дакия Сабиниан подчинил 12 хил. '' гранични даки", чието значение '' prosopoi " съвпада с тракийското название за анти - ganti, vanti или anti .

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Определено Херодиан изброява имена на племена и народи, защото е цитиран и от Стефан Византийски (VIIв.). За Антес се казва, че произлиза от Скит, сина на Херакъл.

Явно е ,че определено не става въпрос за Халикарнас, а за скитско племе на което се търси легендарния елемент на потеклото от героя Херакъл , щото нали знаеш елините на север виждат само хермафродити, гадни циклопи и великани и прочие ....

Както казах, за анти говори и Йордан през IV в.

Определено от този корен са и племената сармати - лимиганти и аргараганти, съобщенията за които дава за тях Евсевий Кесарийски, бащата на църковната история. В 334 г. сарматите лимиганти (Sarmatae Limigantes) , събирайки войска , изгонили в римската земя господарите си, които се наричат Аргараганти (Argaragantes).

Йордан говори за борби между готите, гепидите и антите през IV в. , а римските автори за борби между сарматите и готите. Разбира се и хронистите са прави, само ,че вместо гепиди и анти , се споменават сармати- роби .

Точното смислово съответстви на името Ганти (Анти), намираме у Дион Касий , който във връзка със събитията от 180г. пише, че управителят на Дакия Сабиниан подчинил 12 хил. '' гранични даки", чието значение '' prosopoi " съвпада с тракийското название за анти - ganti, vanti или anti .

За лимигантите и походът на Констанций II срещу тях пише и Аммиан Марцеллин.

Колкото до Херодиан и неговите Анти? би ли дал линк, май съм изпуснал тази част от повествованието му. Иначе често хронистите омесват етногенезата на народите със митологията, което е нормално /но не значи, че е повод да търсим родство и да правим генерални заключения за такова/. Например според Йордан - хуните са си абсолютни мутанти /произлезли от кръстосването на вещици и нечисти духове :bigwink: /.

Дори Аврелий Виктор започва Историята на Римския народ с митологичното описание на бягството на Еней от Троя и последвалите след това перипетии...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...