Отиди на
Форум "Наука"

Извънреден труд


Recommended Posts

 • Потребител

Здравейте,


Обърква ме уредбата на извънредния труд в КТ. Ще ми разясни ли някой определени неща?

Член 143 на Кодекса е озаглавен "Определение и забрана". В първата му алинея като извънреден е определен "трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време."

Следва забрана: (2) Извънредният труд е забранен.

След това - чл. 144 (Допустимост по изключение): Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи: ...

Има следователно допустим извънреден труд при изчерпателно посочени случаи, и забранен извънреден труд - при всички други положения.

По-надолу чл.150 постановява, че за положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер.

Питанката ми е, това важи ли за "забранения извънреден труд"?

Хипотеза: работникът или служителят продължа да извършва трудовата си функция след установеното работно време (било по негова инициатива със знанието и без противопоставянето на работодателя, било по разпореждане на последния). Това е извънреден труд по смисъла на чл. 143. Но забранен от чл. 144.

Благодаря.

Редактирано от Ridiculous
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте,

Обърква ме уредбата на извънредния труд в КТ. Ще ми разясни ли някой определени неща?

Член 143 на Кодекса е озаглавен "Определение и забрана". В първата му алинея като извънреден е определен "трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време."

Следва забрана: (2) Извънредният труд е забранен.

След това - чл. 144 (Допустимост по изключение): Извънреден труд се допуска по изключение само в следните случаи: ...

Има следователно допустим извънреден труд при изчерпателно посочени случаи, и забранен извънреден труд - при всички други положения.

По-надолу чл.150 постановява, че за положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер.

Питанката ми е, това важи ли за "забранения извънреден труд"?

Хипотеза: работникът или служителят продължа да извършва трудовата си функция след установеното работно време (било по негова инициатива със знанието и без противопоставянето на работодателя, било по разпореждане на последния). Това е извънреден труд по смисъла на чл. 143. Но забранен от чл. 144.

Няма ограничения за полагане извънреден труд само в сферата на охраната и за възстановяване аварии.

За полагане на извънреден труд във всички останали случаи трябва да има издадена заповед от работодателя в която се описва характера на работата, мястото и времето на извършване, което работодателя е длъжен да архивира.

След приключване на извънредният труд за деня се попълва протокол в който се описват лицата работили извънредно, час на започване на работа и час на завършване на работата.

Този протокол се заверява от упълномощен от работодателя служител (административен ръководител на сектор, група и т.н.)

При проверка от "Охрана на труда" първо се проверява документацията за положен извънреден труд.

- Продължителността на извънредния труд не може да надвишава общо 30 часа за месеца.

- Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава общо 150 часа.

- Ако лимита за месеца е изразходван от работниците, работодателя има механизми да компенсира финансово изработените часове извънреден труд използвайки фонда на премиите и поощренията като определя на работилите извънредно работници и служители целеви награди в съответния паричен размер.

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря за бързото включване.

Не знам, особен ми се вижда институтът...Не може да се каже, че схващам напълно законодателната идея, така както е изразена.

Редактирано от Ridiculous
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не разбирам най-основното. Пак по-горния пример. По разпореждане на работодателя оставам след установеното за мен работно време да довърша работа (работа, която може да се довърши и утре - т.е. не е в изключението по чл. 144, т.5., нито в който и да е от изброените случаи).Това извънреден труд ли е и заплаща ли се? От една страна отговаря на определението за извънреден труд, от друга - това е недопустим извънреден труд. Примерът е случаен...

Редактирано от Ridiculous
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не разбирам най-основното. Пак по-горния пример. По разпореждане на работодателя оставам след установеното за мен работно време да довърша работа (работа, която може да се довърши и утре - т.е. не е в изключението по чл. 144, т.5., нито в който и да е от изброените случаи).Това извънреден труд ли е и заплаща ли се? От една страна отговаря на определението за извънреден труд, от друга - това е недопустим извънреден труд. Примерът е случаен...

Да. Извънреден труд е и следва да се заплати.

Какво неясно има

-за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време.

Пример:

През работно време е започнат ремонт на някакъв ел. прекъсвач и се налага подмяна на кабели и инсталация в малка фирма или цех примерно.

Понеже това би възпрепятствало работата на работещи през деня, и законодателя е гласувал в закона въпросната точка 5 именно за да се даде възможност на работодателя да има право да възлага извършване на монтажно-ремонтни дейности след работно време и съответно да заплати напълно легално извънредния труд на персонала си.

Също и точка 6, за сезонната работа, която благоприятства извънредния труд по прибирането на реколтата и най-вече по време на жътва.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разпореденото ти е да довършиш нещо, което МОЖЕ да се свърши и утре. НЕ си в хипотезата на чл. 144, т.5, допускаща полагането на извънредния труд. Няма и авария, работата не е сезонна, не са ни нападнали швабите ("Snatch" ; )).

Имаш право да откажеш да изпълниш забранения извънреден труд (чл. 148), и въпреки това оставаш. Фактически полагаш извънреден труд, какъвто законът забранява. Полага ли ти се възнаграждение? Това е въпросът ми.


Чл. 150. гласи: "За положен извънреден труд се заплаща трудово възнаграждение в увеличен размер съгласно чл. 262.", без да разграничава забранения от допустимия извънреден труд.

Но ако забраненият извънреден труд се заплаща, то забраната, въведена с Кодекса, се обезсмисля. Остава да стои като паметник на пожеланието на законодателя да закриля работникът и здравето му. Да не се полага заплащане има логика, могъл си да откажеш.

п.п. Извинявай, предполагам е трудно да ме разбере човек, а спестявам повечето си хаотични разсъждения.

.

Редактирано от Ridiculous
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Разпореденото ти е да довършиш нещо, което МОЖЕ да се свърши и утре. НЕ си в хипотезата на чл. 144, т.5, допускаща полагането на извънредния труд.

Не може да се свърши утре. В предишния постинг ти дадох пример, как определени видове работа не могат да се извършат през деня поради необходимост да се изключи ел.захранването и за това работодателя е в правото си са разпореди полагане на извънреден труд по Чл. 144 т.5. (за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време)

Но ако забраненият извънреден труд се заплаща, то забраната, въведена с Кодекса, се обезсмисля. Остава да стои като паметник на пожеланието на законодателя да закриля работникът и здравето му. Да не се полага заплащане има логика, могъл си да откажеш.

Извънреден труд работно време е абсолютно забранен.

Ако Инспекция по труда установи че работодателя е заповядал или наредил полагане на извънреден труд извън изброените в Чл. 143. (2) случаи ще бъде санкциониран.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извънреден труд е трудът, който се полага от работника по разпореждане на работодателя извън установеното за него работно време. Чл. 143. (1)

Извънредният труд е забранен и се полага само при следните случаи: Чл. 143. (2)

1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната; Чл. 144. т.1.

2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Чл. 144. т.2.

3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ; Чл. 144. т.3.

4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения Чл. 144. т.4.

5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време Чл. 144. т.5.

6. за извършване на усилена сезонна работа. Чл. 144. т.6.

Ограничения за полагането на извънр. труд по Чл. 144. т.1, 2, 3, 4, 5 и 6.

- продължителността на извънредния труд не може да надвишава 150 часа за една календарна година. Чл. 146. (1)

- 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;

- 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;

- 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

Ограниченията за отработени часове не се прилагат при следните случаи:

- работа във връзка с отбраната на страната

- предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

- при неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ

- Работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени правилата на този кодекс, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор. Чл. 148.

- работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. Чл. 149. (1)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Еньо, обясняваш правилно, но прекалено нормативно. Човекът пита дали - след като го карат да работи извънредно нещо, което не е в допустимите области за извънреден труд по КТ - няма поне да му платят, че се трепе.

По кодекса не могат да му платят, защото това, което работи, не е дейност, за която е разрешен извънреден труд и, както ти му обясни, спипа ли го инспекцията, работодателят ще отнесе глоба. Отделно пък този работодател надали му се иска да пише като финикиец и да плаща с предвидения % увеличение.

Така че решенията на казуса са 2:

1.Нормативно - работникът да откаже да полага този труд, понеже не е законно това да се изисква от него. По КТ тази позиция е непоклатима. На практика обаче работодателят се разсърдва и намира начин да прецака такъв работник.

2.Извъннормативно - да си направи уговорка с работодателя за някаква форма на заплащане, различна от формата "извънреден труд". Всъщност, доколкото ми е известно, точно така се прави най-често, та хем да се избегнат усложненията с регистрирането (дори когато става дума за допустим извънреден труд), хем работникът да не е ощетен. Това обаче - формата, размера и пр. - зависи вече изцяло от добрата воля на работодателя и в много случаи работникът може да си остане валат. Излезе ли се вън от законовата норма, играе само моралната. Така че това решение е рисково.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

2.Извъннормативно - да си направи уговорка с работодателя за някаква форма на заплащане, различна от формата "извънреден труд". Всъщност, доколкото ми е известно, точно така се прави най-често, та хем да се избегнат усложненията с регистрирането (дори когато става дума за допустим извънреден труд), хем работникът да не е ощетен. Това обаче - формата, размера и пр. - зависи вече изцяло от добрата воля на работодателя и в много случаи работникът може да си остане валат. Излезе ли се вън от законовата норма, играе само моралната. Така че това решение е рисково.

Кодекса защитава работника, никой не може да го принуди да работи извънредно.

Ако работодателя му създава проблем опитвайки се да го принуждава пряко волята му, е добре да се съгласи и да работи извънредно и в същото време да звънне на горещия телефон на Главна инспекция по труда 070017670 и да подаде сигнал.

Те веднага ще разпоредят на съответния регионален клон да идат на място и да направят проверка на работещите. Следва солена глоба и обикновено това има дисциплиниращ ефект за работодателя за в бъдеще.

Инспекторите нямат право да разгласяват за контакта си с работника посредством горещия телефон и в повечето случай работодателите нямат основание да се усъмнят в работниците или служителите и остават с впечатление, че проверката е рутинна.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Еньо, закона е едно, БГ реалностите са друго. Тука не е Западна европа. Няма синдикати, които да те защитят, а и работникът няма нагласата и традицията да съди работодателя до дупка, ако последният му е нарушил правата.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Еньо, подозирам, че работиш в държавния сектор.

Двама ти казаха как стоят нещата на практика. Ако не си /не се чувстваш/ уверен че ще се оправиш веднага, прсто не го правиш. Е, аз за щастие съм уверен и там нямам никакви проблеми /а малкото ми оставанията са се компенсирали добре/, отделно че моят работодател не е такъв, но друг въпрос е че е огромна структура и някои началници на дребно съм чул, че го правят.

Иначе у нас работодател може да те изгони и на основание, че не се справяш с работата дори да си наj-добрия. И пак дори да си най-добрия, няма веднага да си намериш работа веднага без нужните контакти или без някой да знае че те има или че си добър.

Без контакти намирането на работа е малко по-дълъг процес.

Е, кой ще си го причини? Ще избере по-малкото зло.В АЕЦ /ако си там/ тези неща са оредени и там се следи изкъсо, дори откъм безопасност.

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ако работодателя му създава проблем опитвайки се да го принуждава пряко волята му, е добре да се съгласи и да работи извънредно и в същото време да звънне на горещия телефон на Главна инспекция по труда 070017670 и да подаде сигнал.

Те веднага ще разпоредят на съответния регионален клон да идат на място и да направят проверка на работещите. Следва солена глоба и обикновено това има дисциплиниращ ефект за работодателя за в бъдеще.

Ти ли ще му търсиш работа после?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Благодаря на Eньо, че има търпение да се занимава, и на всички, които се включиха. Аз самият поставих въпроса по закон. Пък на практика...Кодексът ми звучи като приказка като го чета. Силно впечатлява, много е хубаво всичко. Юристите са си свършили работата, само ако можеше и държавата да реализира приложението му. Страшно формален е. Императивни норми, синдикати, Инспекция по труда,... фантоми. Питам се в кой век живея.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Питам се: "В кой век живея?"."

Ами, зависи по кое летоброене. :frusty2:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ти ли ще му търсиш работа после?

Първо, ако иска да го уволни, работодателя може в повечето случай да направи това по всяко време с предизвестие. Зависи също и под какви клаузи се е подписал работещия, защото често една дума е достатъчна понякога да развързва ръцете на работодателя да прекрати договора, да го принуди да напусне и дори да му удържа за щяло и нещяло.

Истина е, че профсъюзите ни са бездейни, но е добре при постъпване на работа и подписване на трудовия договор да плати на адвокат да го консултира и дори да присъства на подписването. Това ще му струва 23-50 лв. но ще му спести много нерви и проблеми в бъдещата трудова дейност включително да бъде придуман да работи без трудов договор с куп обещания, които никога няма да бъдат изпълнени...

Ако иска двойно да се застрахова от евентуално изтичане на информация от ГИТ спокойно може да помоли негов познат да набере горещия телефон и да подаде сигнала и трето подсигуряване - естествено би трябвало работещите извънредно да са поне двама ...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еньо, или си на държавна/общинска работа или не живееш в България, или............. изобщо не работиш :grin: . В болшинството от случаите работодателите не уволняват, а работниците "доброволно" си подават молба за напускане по взаимно съгласие :happy:

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Инженерни науки

Ами не...Не е проблем и да се оставиш, ще ти се плащат /от държавата/ някакви месеци в зависимост от стажа, ама на следващият работодател какво ще разправяш?...

Редактирано от Joro-01
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еньо, или си на държавна/общинска работа или не живееш в България, или............. изобщо не работиш.

В болшинството от случаите работодателите не уволняват, а работниците "доброволно" си подават молба за напускане по взаимно съгласие

Прекратяване на договор по чл. 325, т. 1 е най-неизгодният начин за служителя или работника да напусне. Работодателя не дължи предизвестие и се освобождава от плащане на компенсация за оставане без работа. Също така обезщетението за безработица от бюрото е в минимален размер - само за четири месеца. Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е щом не вдяваш , пиша ти го в прав текст - когато иска да освободи някой,работодателят го принуждава /начини колкото искаш/ да подаде молба за напускане. Даже някои "изобретателни" работодатели, още при назначаване на работа, карат работника да напише и молба за напускане, естествено без дата .

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Даже някои "изобретателни" работодатели, още при назначаване на работа, карат работника да напише и молба за напускане, естествено без дата ...

В този случай спасението е едно единствено - отива се смело при адвокат с отговора от регионалната инспекция в джоба за даване под съд. Естествено адвокатския хонорар ще му бъде възстановен, а и при трудов спор работника е освободен от такси по делото.

Ако работодателя се изхитри да представи някакъв документ с подправен подпис, каквито случаи се откриват често се изисква графологична експертиза. Ако работника е в правото си, лесно печели делото и може да пожелае на бившия си работодател приятно изпълняване на съдебното решение ...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Последно усилие от моя страна - Еньо, кандидатсваш за добра работа с добро заплащане. Казва ти се - да, ще те назначим но едновременно с молбата за назначаване, подай и молба за напускане - с подпис от твоя страна но без дата. /датата ще я сложат ако/когато се наложи от деловодството/. постъпваш на работа, работиш си и ако няма проблеми ще си работиш до пенсия :grin: . В някой момент обаче ако почнеш да се дръвчиш на работодателя за нещо си, първо ти напомнят за молбата за напускане и ако продължаваш да се дръвчиш, входират я в деловодството и съответно ти я одобряват без възражение :glare: . Ако и сега не разбра "технологията" повече от това не мога да ти обясня.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Последно усилие от моя страна - Еньо, кандидатсваш за добра работа с добро заплащане. Казва ти се - да, ще те назначим но едновременно с молбата за назначаване, подай и молба за напускане - с подпис от твоя страна но без дата. /датата ще я сложат ако/когато се наложи от деловодството/. постъпваш на работа, работиш си и ако няма проблеми ще си работиш до пенсия . В някой момент обаче ако почнеш да се дръвчиш на работодателя за нещо си, първо ти напомнят за молбата за напускане и ако продължаваш да се дръвчиш, входират я в деловодството и съответно ти я одобряват без възражение . Ако и сега не разбра "технологията" повече от това не мога да ти обясня.

Това, което описваш като "технология" всъщност е престъпление.

1. работника задължително трябва да откаже да подпише заповедта за освобождаване въпреки предварително написаната молба за напускане

2. да си наеме адвокат и да осъди самозабравилият се работодател ...

Редактирано от Eньо
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еньо, всички твои "постулати" важат за едно по-друго време - "когато хората ще са като братя" ...и най-вече когато безработицата е с отрицателен знак /незнам как е обратното на безработица :happy: /..... и работодателите вървят по улиците и се молят на всеки срещнат да започне работа при тях.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...