Отиди на
Форум "Наука"

Исус Бог ли е, божий син ли е или е пророк?


Recommended Posts

 • Потребител

Личноста на Иса (Исус) мир нему винаги е пораждал конфликти между мюсюлманите и христипните, също така и между християнските направления. Мюсюлманите, арианските християни, свидетелите на Йехова и христаделфианците отричат божественоста на Иса (Исус) мир нему, православните, католиците, протестантите и повечето протестанси направления пък твърдят, че Иса (Исус) е Бог Слово, Божий Син. За да разрешим спора нека отворим Библията и да видим, какво се казва за Исус. Иса (Исус) сам отрича, че е Бог: Марк 10:18, Лука 18:19 – „А Исус му каза: Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен Един Бог.” Матей 7:21-23 – „Не всеки, който ми вика Господи! Господи! Ще лезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.” Още в началото видяхме, че Всевишния нито има нужда от сън, нито от храна, нито пък от други човешки нужди. Исус е бил като нормален човек – изморявал се, ожаднявал, огладнявал имал нужда от сън и т.н. сега нека прочетем Марк 11:12-14 – „А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.” Същото нещо се споменава и в Матей 21:18,19 и тука се пораждат тези въпроси: - Бог огладнява ли, чувството за глад не е ли е присъщ за съществата? Исус как е огладнял? - Бог не знае ли всичко? Исус как незнаел дали е имал смокиня или не? - Защо Бог проклива невинно дърво? Ако прочетем новия завет внимателно, ще видим, че Иса (Исус) се моли на Всевишния: той се моли на Неговото кръщение ( Йоан 03:21 ); той се моли, когато беше изправен пред изкушение (Матей 26:39) и на кръста ( Матей 27:46 ; Лука 23:34 , 46 ); Исус се моли, докато беше в агония, той се моли и още по-усърдно ( Лука 22:44 ); той се молеше по време на тъжни времена, като на гроба на своя приятел Лазар; той се моли цяла нощ преди да избере Своите ученици. ( Лука 6:12 ); той се помоли, когато разчупи хляб и го даде на другите ( Йоан 6:11 ); Исус често се оттегляше в самотни места и се молеше ( Лука 5:16 ); отпращаше тълпите далеч и влизаше на планината да се моли ( Матей 14:23 ); той е станал много рано сутринта и отишъл в уединено място, където да се моли ( Марк 1:35 ). - Как Бог се моли на Бог, нима са двама? След тези въпроси християните, които вярват в троицата казват, че Исус е Божий син. Реално погледнато според Библията всички вярващи са Божий синове: Матей 5:9 – „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.” Битие 6:2 – „Тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше.” Послания на Павел до Римляните 8:14 – „Понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии;” Послания на Павел до Галатяните 3:26 – „Защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Иисуса;” Изход 4:22 – „Кажи на фараона: тъй говори Господ (Бог Еврейский): Израил е Мой първороден син;" Псалм 2:7 – „Аз ще възвестя наредбата на Господа. Той ми каза: Ти си Мой син, Аз днес Те родих” В християнските източници пише: „Изглежда, че в крайна сметка учението за троицата възникнало в края на IV век. В известен смисъл това е вярно ... Формулировката ‘един Бог в три лица’ не е била твърдо установена и със сигурност не е била възприета в християнския живот и вероизповедание преди края на IV век.“ („Нова католическа енциклопедия“, 1967 г., т. 14, стр. 299) „Никейският събор се състоял на 20 май 325 г. Председателствал самият Константин, който живо ръководел обсъжданията и лично предложил ... важната формулировка, изразяваща връзката на Христос с Бога, в Символа на вярата, издаден от събора — ‘[Христос е] от същото естество като Бащата’. ... Поради страха си от императора епископите, с изключение само на двама, подписали Символа на вярата, като за много от тях това било против собствените им убеждения.“ („Британска енциклопедия“, 1970 г., т. 6, стр. 386) Виждаме, че самата Библия ни казва, че Иса (Исус) не е Бог, Иса (Исус) в Библията е описан като пророк, пратеник от Всевишния: Матей 13:57,58 – „И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом. И не извърши там много велики дела, поради неверието им.” Матей 14:5 – „И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.” Матей 21:11 – „А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет галилейски.” Йоан 5:30 – „Исус каза: "Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя [т.е. според откровението]; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който ме е пратил.” Йоан 8:26 – „Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.” В Числа 23:19 пише: „Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той каза и няма ли да извърши? Той говори и нщма ли да го извърши? Изговори и няма ли да го утвърди?” в този цитат ще подчертаем две изречения „Бог не е човек” и „нито човешки син”. Много християни ще кажат, че този цитат иска да сравни Всевишния със човека и покзава, че не е като него. Да, донякъде са прави обаче не казва „Бог не е като човек” а казва „Бог не е човек”, също така не казва „Бог не е като човешки син” а казва „не е човешки син” т.е. тука буквално разграничава себе си от хората. Исус е бил човек и човешки син, роден от девицата Мерйем (Мария), който имал нужда от храна, вода, спане и т.н. Как тогава Исус може да е Бог? Аллаху теаля (Всевишния Аллах) казва в сура Мерйем: 88-93 по смисъл: „И рекоха: “Всемилостивия се сдоби със син.” [О, пророче Мой! Кажи им:] Вие изрекохте нещо ужасно, от което небесата биха се разкъсали и земята – разцепила, и планините – сгромолясали в руини – да приписват син на Всемилостивия! Не подобава на Всемилостивия да има син. Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.”, в сура Ихлас: 3 по смисъл казва: „Нито е раждал, нито е роден” и в сура Ниса 171 по смисъл казва: „О, хора на Писанието [евреи и християни]! Не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината[, не Го клеветете, казвайки, че Иса мир нему е сина на Аллах.]! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. [О, християни!] И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Всечист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах за довереник.”

За съжаление в днешно време християнската религия учи, че Бог е троица. В „Британска енциклопедия“ се казва: „В Новия завет не се среща нито думата ‘троица’, нито ясно определение на тази доктрина ... Доктрината била оформена постепенно в продължение на няколко века, и то след много спорове.“ В библията в много места се говори за единобожието например: „Йехова, нашият Бог, е един Йехова.“ (Второзаконие 6:4); „Единствено ти, чието име е Йехова, си Всевишният над цялата земя!“ (Псалм 83:18); „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог, и онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3); „За нас има само един Бог, Отец“ (1 Коринтяни 8:6); „Бог е само един.“ (Галатяни 3:20) и дрг. Истинската религия изпратена на Иса (Исус) мир нему е била променена коварно за кратък период от време от страна на враговете му. Един евреин на име Павел се е престорил, че вярва в Исус и че разпространява неговата религия, като междувременно унищожил Евангелието, което е било низпослано от небето. По-късно са се появили четирима души, които са написали това, което са чули от апостолите. Въпреки, че са се появили четири книги със заглавие Евангелия, лъжите на Павел са били вмъкнати в тях. В допълнение към това, въпреки че апостол на име Варнава е записал правилно това, което е чул и видял от Иса (Исус) мир нему, това Евангелие също е било унищожено. С течение на времето броят на Евангелията се е увеличил и навсякъде хората започнали да четат различни книги. В процеса на превод на Библията на гръцки и латински език, гърците и римляните идолопоклонници, които били свикнали да се кланят на много божества, не се задоволили с един бог и решили да увеличат техния брой. Според някои учени „Вярата в единствения Бог” се е превърнала във вяра в “Светата Троицата” по време гръцкия превод заради привързаността на гърците към Платоновата философия, която дели всичко на три части. Например, благоприличието се дели на три сетивни сили – морал, разум и природа. А природата, от своя страна, се дели на растения, животни и хора. Всъщност Платон е смятал, че има само една сила, която e създала света, но е твърдял, че има вероятност тя да е била подпомагана от двама помощници. Това е станало причина за раждане на идеята за Троицата – трите бога. Тази теория за появата на Троицата е призната от много историци. Въпреки това, както ще видите и по-нататък, много части от днешната Библия съдържа думи от рода на „Аз съм Бог, Господ е един, Няма друг Бог освен Мене.” В „The Anchor Bible Dictionary” се казва: „Цялата християнска теология се основава до известна степен на съвременната гръцка философия, главно платонизма ..., но някои християнски мислители ... с основание биват наричани християнски платоници” Константин Велики, който по-рано е бил езичник, приел християнството, е разширил Византион, разгърнал е строителна дейност в града и го преименувал на Константинопол. През 325 г. след Хр. той е свикал 318 духовници в Никея и им е наредил да обединят всички Евангелия, като в това ново Евангелие е накарал да вмъкнат многобройни неща, характерни за езичеството т.е. от предишната му религия. Приел е, Коледа, като начало на годината и е основал новата християнска религия. В истинското Евнагелие на Иса (Исус) мир нему, както и в написаното от Варнава се е съобщавало, че Господ е един. Идеята за Троицата, измислена от Платон, е намерила място в първите четири изопачени Евангелия. Константин също е накарал да вмъкнат идеята за Троицата и в новото Евангелие. Духовник на име Арий е казал, че това ново Евангелие е грешно, че Господ е един, че Исус не е Негов син, а раб, но никой не го е послушал, а вместо това са го отлъчили от църквата. Арий избягал в Египет и разпространил единобожието, но по късно е бил убит. Царете, след Константин са останали в недоумение между идеите на Арий и новата християнска религия. В Константинопол са били проведени втория и третия събор, в гр. Ефес (дн. Турция), който се намира между Измир и Айдън-четвърти, в Кадъкьой-пети и в Константинопол-шести. Така са се появили нови Евангелия. В крайна сметка, Мартин Лутер и Калвин са направили последни промени през 1524 г. Християните, които повярвали в това ново Евангелие, са били наречени протестанти. По този начин християнската религия е придобила странен вид, който е отвъд разума и истината. В Библията никъде не се обеснява за троица. Някои християни показват Първо послание на Йоан 5:7,8 където твърдят, че пише „Защото Трима са, Които свидетелствубват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Трима са Едно. И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелсвуват.” Обаче от Първо полсание на Йоан 5:7 е премахнат от новите преводи на Библията, понеже в старите свитъци, които са открити не пише за троицата. Учените единодушно потвръждават, че тези думи първоначално не са били в Библията, а са били добавени доста по-късно. В модерните преводи на Библията Първо послание на Йоан 5:7,8 пише: „Защото три са, които свидетелствуват: духът, водата и кръвта; и трите свидетелсвуват за едно.” Христипяните твърдят, че в Матей 3:16 виждаме троицата. В Матей 3:16 се разказва как, когато Иса (Исус) мир нему бил покръстен, видял Духа, че слиза като гълъб и се чул гласа на Всевишния. Това обаче не доказва, че трите са един, а напротив това показва, че са отделни личности. Ибрахим (Авраам), Исаак (Исхак) и Якуб (Яков) многократно са споменати заедно, но това не ги прави един. Нещо повече, Духа се спуснал на Исус при покръстването му, показвайки, че до този момент Исус не е бил помазан с Духа. И като е така, как би могъл той да бъде част от една троица, където винаги би бил едно със Светия Дух? Йоан 10:30, където се казва „Аз и Отец едно сме” също се показва, като доказателтво за троица. Обаче в този стих не се споменава третия от троицата. Самия Иса (Исус) е посочил какво имал предвит стова, че той и Всевишния са едно. В Йоан 17:21,22 той се молел на Всевишния неговите ученици „да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, ... за да бъдат едно, както и ние сме едно”. Дали Иса (Исус) мир нему се молел всички негови апостоли да станат едно същество? Не, очевидно Исус се молел те да бъдат обединени в мисъл и цел, както били той и Всевишния. По отношение на Йоан 10:30, Жан Калвин (който бил поддръжник на троицата) в книгата „Commentary on the Gospel According to John” казал: „Древните неправилно са ползували този пасаж, за да докажат, че Христос е... от едно и също естество с Отеца. Защото Христос не говори за единство на същността, а за съгласието, което той има с Отеца.” В Йоан 1:1, където се казва: „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.” Поддържаниците на троицата твърдят, че това означава, че „Словото” (Логоса), което дошло на земята като Исус (Иса) Месията, било самият Всемогъщ Бог. Обаче забележете, че тук отново контекстът полага основата за точното разбиране. Пише „Словото беше у Бога” някой, който е „у” друг човек, не може да бъде същия като този друг човек. В Йоан 1:1 два пъти се среща гръцкото съществително „Теос” (Бог). Първият път се отнася за Всемогъщия, у когото било Словото („и Словото [Логос] беше у Бога [форма на Теос]“). Това първо „Теос” е предшествувано от думата „тон” — форма на гръцкия определителен член, която посочва ясно изразена идентичност, в този случай Всемогъщия Бог („и Словото беше у Бога“). От друга страна, пред второто „Теос” в Йоан 1:1 няма член. Така че буквалният превод ще гласи: „и бог беше Словото“. Ние виждаме обаче, че много преводачи предават това второ „теос” (предикативно име) като „божествено“, „богоподобно“ или само като „бог“ без членна форма. На какво основание правят те това? Гръцкият език „койнѐ“ имал определителен член, но нямал неопределителен член. Така че когато предикативното име не е предхождано от определителен член, то може да е неопределено в зависимост от контекста. „Журнал за библейска литература“ казва, че изрази „с безчленен предикат, предхождащ глагола, имат предимно квалитативен [изразяващ качества] смисъл“. Както отбелязва този „Журнал“, това показва, че Логосът може да бъде оприличен на бог. Относно Йоан 1:1 той също казва: „Квалитативната сила на предиката е толкова явна, че съществителното [Теос] не може да бъде разглеждано като определено.“ Така Йоан 1:1 подчертава качествата на Словото — че то е „божествено“, „богоподобно“, „бог“, но не и Всемогъщият Бог. Това е в хармония с останалата част на Библията, която показва, че Исус, наричан тук „Словото“ в ролята си на Говорител на Бога, бил послушен подчинен, изпратен на земята от Онзи, който му бил Висшестоящ — Всемогъщия. Християните също така казват, че в Библията думата Елохим е множествено число (Битие 1:1), в Библията се казва „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие...” (Битие 1:26), „Бог на боговете, Господ, Бог на боговете, Господ – Той знае...” (Исус Навиев 22:22) тези неща не доказват ли троицата? Понеже тези твърдения са от Стария завет даваме думата на равините, в Талмуда се разказва: „Миним запитали Р. Симлай: „Колко богове с сътворили Вселената?” Той отвърнал: Да се допитаме до предишните времена, защото е писано: „Защото попитай сега миналите дни, които са били преди теб – от деня, когато Елохим създаде човека” (Второзаконие 4:32). Тук глаголът „сътвори” не е записан в множествено, а в единствено число и следователно говори за една-единствена личност. Същият извод произтича и от Битие 1:1. Р. Симлай казал: „Навсякъде, където намерите текс, използван от Миним в пдкрепа на тяхното становище, ще откриете и неговото отрицание.” Те се върнали и го запитали: „А какво следва от написаното: „Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие...” (Битие 1:26)?” Той отвърнал: „Четете го, както следва: не е казано: „И боговете сътвориха човека по свое подобие”, а „... Бог сътвори човека, Той о направи по Божие подобие” (Битие 5:1). Когато си тръгнали, учениците му казали: „Тях с тръстика ги прогони, а на нас какъв отговор ще дадеш?” Той отвърнал: „Навремето Адам от земна пръст е създаден, а Хава (Ева) от Адам (мир над двамата) е създадена. Оттук „по наш образ, по Наше подобие” означава, че мъжът не би могъл да се появи без жената, нито жената без мъжа, а двамата – без Шехина .” Те се върнали и го запитали: „А какво следва от „Бог на боговете, Господ, Бог на боговете, Господ – Той знае...” (Исус Навиев 22:22)?” Р. Симлай отвърнал: „Не е писано: „те знаят”, а „Той знае”. Когато си тръгнали, учениците му казали: „Тях с тръстика ги прогони, а на нас какъв отговор ще дадеш?” Р. Симлай отвърнал: „Трите са едно Божие Име, така както човек се обръща към царя като Василевс, Цезар и Август” (Битие Раба VIII. 9) В християнските източници пише: „Изглежда, че в крайна сметка учението за троицата възникнало в края на IV век. В известен смисъл това е вярно ... Формулировката ‘един Бог в три лица’ не е била твърдо установена и със сигурност не е била възприета в християнския живот и вероизповедание преди края на IV век.“ („Нова католическа енциклопедия“, 1967 г., т. 14, стр. 299) и „Никейският събор се състоял на 20 май 325 г. Председателствал самият Константин, който живо ръководел обсъжданията и лично предложил ... важната формулировка, изразяваща връзката на Христос с Бога, в Символа на вярата, издаден от събора — ‘[Христос е] от същото естество като Бащата’. ... Поради страха си от императора епископите, с изключение само на двама, подписали Символа на вярата, като за много от тях това било против собствените им убеждения.“ („Британска енциклопедия“, 1970 г., т. 6, стр. 386)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В последното столетие е нито едно от тези. Сега се подвизава като комикс- герой.😎

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това един красноречив пример как един източник на информация - Библията се тълкува според идеологията на тълкувателя.

Да вземем първия цитат:

On 9.01.2020 г. at 8:17, Сонер said:

Иса (Исус) сам отрича, че е Бог: Марк 10:18, Лука 18:19 – „А Исус му каза: Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен Един Бог.”

Самата подредба - първо извода, после цитата показва  от една страна предпоставеността на тезата, от друга е опит за внушаване на начина, по който да се възприеме цитата.

Християнското тълкуване на този  цитат е точно обратното - щом ме наричаш благ, значи вярваш в мен, че съм бог.

И ако се прочете целият текст и цитатът се свърже с контекста му се вижда , че  има основание.

Цитирай

[10:17]  А когато излизаше на път, някой се затече, падна пред Него на колене и Го попита: Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?
[10:18]  Иисус му рече: защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.
[10:19]  Знаеш заповедите: не прелюбодействувай; не убивай; не кради; не лъжесвидетелствувай; не увреждай; почитай баща си и майка си.
[10:20]  А той Му отговори и рече: Учителю, всичко това съм опазил от младини.
[10:21]  Иисус, като го погледна, възлюби го и му рече: едно ти не достига: иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене, като вземеш кръста.
[10:22]  А той, като се смути от тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
[10:23]  И като погледна наоколо, Иисус казва на учениците Си: колко мъчно богатите ще влязат в царството Божие!
[10:24]  А учениците се смаяха от думите Му. Но Иисус пак им отговаря и казва: чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, да влязат в царството Божие!

Поуката от притчата е, че вярата в Иисус Христос е първото и най-важно условие за да се наследи "живот вечен", но това не е достатъчно.

И т.н.....

Редактирано от Doris
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 15 минути, Doris said:

Това един красноречив пример как един източник на информация - Библията се тълкува според идеологията на тълкувателя.

...

Билблуията какъв източник на информация е, фалшив, може да бъде тълкувана многостранно , според интересите.Така  е и сдругите Книжни религии от семейството.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Като сборник от древни религиозни текстове, Библията е първичен източник на информация за същността и историята на авраамическите религии, както  и въобще за историята и културата на човечеството.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 39 минути, Doris said:

Поуката от притчата е, че...

Поуката е по-скоро целенасочено действие към осигуряване на прехраната на сиромасите и скитниците, какъвто е бил и Исус. Когато се изхранваш не чрез работа, а чрез дарения от хората е нормално да проповядваш хората да продават имотите си и да дават на сиромасите. От една страна изглежда добра социална (комун-ална(-истическа)) дейност, но от друга страна осигурява препитание на нежелаещите да работят. Будистите монаси са същите и живеят от милостиня. А и масоните са така - най-важното правило на братството е братята да си плащат членския внос.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, makebulgar said:

.... Когато се изхранваш не чрез работа, а чрез дарения от хората е нормално да проповядваш ....

Хахах, това особенно ми хареса, универсално си е от време Оно. Огромна маса хрантутници, преживяващи от <измислена> работа , от так анареяена <обслужваща класа> ниски и средни нива , <проповядват< за Параво/верния Ред, инак лошо, ужасавашия им среднощен кошмар може да стане реалност, Да се наложи да Работят!😀

 Между другото и аз съм в тоя кюб <хрантутник>  но не съм от <обслужваща класа> в масовия и вариант.........................единственното нещо от което ме е страх е Работа😀

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 36 минути, Doris said:

Като сборник от древни религиозни текстове, Библията е първичен източник на информация за същността и историята на авраамическите религии, както  и въобще за историята и културата на човечеството.

Е , това де , нагласени писания удобни за нагласителите. От там на сетне всеки е в правото си да тълкува както му е изгодно по завета на съчинителите на приказките за масите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Doris said:

Това един красноречив пример как един източник на информация - Библията се тълкува според идеологията на тълкувателя.

Да вземем първия цитат:

Самата подредба - първо извода, после цитата показва  от една страна предпоставеността на тезата, от друга е опит за внушаване на начина, по който да се възприеме цитата.

Християнското тълкуване на този  цитат е точно обратното - щом ме наричаш благ, значи вярваш в мен, че съм бог.

И ако се прочете целият текст и цитатът се свърже с контекста му се вижда , че  има основание.

Поуката от притчата е, че вярата в Иисус Христос е първото и най-важно условие за да се наследи "живот вечен", но това не е достатъчно.

И т.н.....

 

Преди 44 минути, makebulgar said:

Поуката е по-скоро целенасочено действие към осигуряване на прехраната на сиромасите и скитниците, какъвто е бил и Исус. Когато се изхранваш не чрез работа, а чрез дарения от хората е нормално да проповядваш хората да продават имотите си и да дават на сиромасите. От една страна изглежда добра социална (комун-ална(-истическа)) дейност, но от друга страна осигурява препитание на нежелаещите да работят. Будистите монаси са същите и живеят от милостиня. А и масоните са така - най-важното правило на братството е братята да си плащат членския внос.

Нима все още има хора,които мислят,че Исус е някакъв социален етик?! За него буквално няма значение дали човек работи и печели само за себе си или и за другите. "Кесарювото,кесарю" ще рече - подчинявай се на реалността,(на кесаря),но знай че за теб е важно само и единствено спасението на душата. (В цитата Исус казва на богаташа,че ще има "съкровища на небето",а не му обещава вечен живот. И поправете ме ако греша,но не знам някъде Исус да е изисквал да вярват в него.) "Служете на Бог,а не на Мамона" - под Мамона той разбира ЦЯЛАТА РЕАЛНОСТ. За Исус РЕАЛНОСТТА е пречка за вярата в Бог и затова съветва богаташа да раздаде богатството си. Не за да има социална справедливост,(той буквално не разбира значението на думите "социална справедливост"),а за да спаси душата си.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, deaf said:

В цитата Исус казва на богаташа,че ще има "съкровища на небето",а не му обещава вечен живот. И поправете ме ако греша,но не знам някъде Исус да е изисквал да вярват в него

Е, то не е трудно да се намери:

Цитирай

Истина, истина ви казвам, Който вярва в Мене има вечен живот (Йоан 6:47).

А човекът точно за това пита: "Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?"

И Иисус му отговаря.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Май трябва администратора да се намеси и да изтрие цялата тема. 

 Това си е чиста религиозна пропаганда ( насочена в защита на конкретна религия и отхвърляне на друга). 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 10 часа, Doris said:

Е, то не е трудно да се намери:

А човекът точно за това пита: "Учителю благий, какво да сторя, за да наследя живот вечен?"

И Иисус му отговаря.

Порових се в нета и се оказа,че в протестантското издание на Библията е цитиран Исус така:"Истина,истина ви казвам,който вярва,има вечен живот." Евангелията си противоречат,особено откритото наскоро Евангелие на Юда...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Виждам коментари и никви отговори по дадените цитати само един се е опитал да отговори на Мар10:18

Някои пък са казали че е религиозна пропаганда 😅

Ам не е пропаганда това пише реално в Биията освен това в Марк 10:18

Исус пита Защо ме наричаш благ

И допълва Защото никой не е благ ОСВЕН ЕДИН БОГ

За да се разбере този смисъл на текста трабва да се замислим на какъв език е казал Исус това на български ли? НЕ! На анг. ли? НЕ! НА ГРЪЦКИ ЛИ? НЕ

На арамейски език е говорил и го е казал на арамейски език!

А арамейския език е семицки език както всеки семицки език си има граматични правила имат си и общи правила като например думата Елох-им 

Думата за Бог е Ел/Елоах когато се добави наставката "им", който е или за множ.ч. или за показ на величие в зависимост от контекста. В пръвия цитат на Битие на иврит се казва "Берашит БЕРА ЕЛОХ-ИМ..." тука глагола бера е ед.ч. за това е грешно да се преведе Елохим като множествено ч. Ако глагола беше бару тогава щеше да се преведе като мн.ч.

Да се върнем на Марк 10:18

Една друга прилика в граматиката на семицките езици е че когато ти се каже нещо и искаш да отречеш това с възклицание първо отговаряш с въпрос после даваш отговор.

Какво казва Исус?

Защо ме наричаш благ? Това е възклицание и отричане недоразумение от изречението на отсрещния.

Никой не е благ освен един Бог! Това е допълнението на изречението като се дава отговор на грешката на отсрещния.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Сонер said:

Ам не е пропаганда това пише реално в Билията

Религиозна пропагадна е и когато рекламираш като божие слово или истинската истина,  книгата в която са описани религиозните ти представи.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 15 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

 

За контакти:

×
×
 • Create New...