Отиди на
Форум "Наука"

Еволюцията - невъзможна 1


Recommended Posts

 • Потребител

Био-информатиката е наука, която събира в себе си водещи разработки в няколко области като информатиката, биохимията, биологията, генетиката, биофизиката и редица още нови под области на споменатите. Фактите, които науката наблюдава, са общи за всички, но тяхната интерпретация не е. Добрата - или истинската - наука трябва да се основава на правилни предположения и да е готова да ги отхвърли и замени с нови, ако в процеса на обективни построения се получат неразрешими вътрешни или външни противоречия. Следващите резултати поставят под съмнение еволюционната хипотеза на Дарвин.

Еволюционистите очакват от всички живи организми да покажат известни сходства в своя биохимичен строеж, тъй като на тях им изглежда, че животът се е само появил се само веднъж или много малко пъти. Чрез мутации молекулите се променяли в процеса на еволюция. Ето затова разликите между амино киселинните последователности на цитохром Ц на човек и шимпанзе ще трябва да са по-малко от разликите в цитохром Ц-то на човек и влечуго, на човек и риба и т. н.

Както споменахме, хомологията представлява близост в структурата между различни видове организми. Някои твърдят, че тези сходства свидетелстват за един общ прародител. В съвременната молекулярна биология е възможно сравняването на еднакви клетки от различни организми, което дава едно ново измерение за хомологията. Белтъци от един и същи тип, но от различни организми могат да бъдат сравнени в амино киселинната си структура (последователностите си). Резултатът се обобщава в проценти (по-високият процент отговаря на по-голямо сходство).

Експериментът на Д-р Майкъл Дентън с Цитохром Ц (белтък, който помага в превръщането на храната в енергия) и хемоглобин показва следните резултати.

Сходство на Цитохром Ц на

Бактерия и шест организма копринената буба и гръбначни

дрожди. . . . . . . . . 31% минога . . . . . 73%

пшеница. . . . . . . . 34% шаран. . . . . . 75%

копринена буба . . 35% гълъб. . . . . . 74%

риба тон. . . . . . . . 35% костенурка. . 75%

гълъб. . . . . . . . . 36% кон. . . . . . . 70%

Сходство между Цитохром Ц на Сходство в хемоглобина на

шаран сравнен и гръбначни минога сравнен и други гръбначни сухоземни

жаба. . . . . . . . 87% човек . . . . . .27%

костенурка . . . 87% кенгуру. . . . .24%

кокошка. . . . . .86% кокошка . . . .22%

заек. . . . . . . . 87% жаба. . . . . . .24%

кон . . . . . . . . 87% шаран . . . . . .25%

Д-р Майкъл Дентън твърди - "На молекулярно ниво няма и следа от традиционните за еволюцията преходи от риби към земноводни към влечуги и оттам към бозайници."

Невероятно, но факт! Човекът е по-близко до миногата, отколкото са рибите. Процентите показват също, че бактерията е еднакво отдалечена от гръбначните, растенията и мекотелите - т. нар. "еквидистанция"!

За каква еволюция става дума тук? Фактите говорят сами.

В интервю за в. "Сан Франциско Кроникъл" (19 февруари 2001 г.) д-р Джийн Майерс, ученът, направил картата на човешкия геном, казва: "Удивен съм от архитектурата на живота… системата е невероятно сложна. Сякаш е била конструирана... Зад нея стои гигантски интелект. И аз не мисля, че да се твърди това е ненаучно."

Голямото сходство между две ДНК последователности означава ли непременно, че те имат същата функция или значение? Сравнете сами следващите две изречения:

Аз казвам истината

Аз не казвам истината

90 процентна прилика. Смислово са коренно противоположни.

Тук трябва да се спомене огромната прилика с реална огромна ДНК, където много малки участъци могат да "включват" или "изключват" (тоест да управлява) дълги последователности. Близостта на ДНК-тата не означава това, което популяризаторите на еволюцията твърдят.

Твърди се, че човекът е близък роднина на шимпанзето (споменават се 97%, 98 дори и 100% сходство в ДНК-тата).

Приликата (хомологията) не е абсолютен индикатор за общ прародител (според еволюцията), а със сигурност сочи към общ архитект-дизайнер (както твърдят учени креационисти). Да вземем за пример колите "Порше" и "Фолксваген" "бръмбър". И двата автомобила имат 4-цилиндрови двигатели с въздушно охлаждане, хоризонтално разположени в задната част, независимо окачване, две врати, багажник отпред, както и много други "хомоложни" прилики. Как е възможно тези толкова различни автомобили да имат толкова голямо сходство? Дали сходството е морфологично (външна прилика) или биохимично, това не прави този аргумент в полза на еволюцията по-смислен. Сходството е по-скоро клеймото на дизайнера. Биохимикът Майкъл Бихи нарича това неопростима сложност !

.

Други съображения:

1. Ако хората бяха изцяло различни от другите живи същества, или пък ако всяко живо същество би било изцяло различно от всичко останало, това би ли ни разкрило Твореца? НЕ! Логично бихме заключили, че има много творци, а не един. Единството и сходстата в творението свидетелстват за един истинен , който е сътворил всичко.

2. Ако хората бяха изцяло различни от другите живи същества, как бихме живели тогава? Ако на хората им е нужно да ядат храна, за да си набавят необходимите вещества и енергия за да живеят, то какво бихме яли, ако всеки друг организъм на земята би бил фундаментално биохимично различен? Как ще можем да смелем храната и как бихме използвали амино киселините, захарите и т.н., ако бяха различни от тези, които имаме в телата си? Биохимичното сходство ни е необходимо, за да се храним и живеем!

3. Знаем, че ДНК в клетките съдържа огромна част от информацията, необходима за организмовото развитие. С други думи, ако два организма изглеждат сходни, бихме очаквали известна близост в техните ДНК. В ДНК-то на крава и кит, два бозайника, би трябвало да има повече прилика, отколкото в ДНК на крава и бактерия. Ако не беше така, тогава цялата идея за ДНК като информационен носител за живите организми ще трябва да се постави под съмнение. По същата логика маймуните и човекът имат много морфологични сходства, затова и бихме очаквали сходство в техните ДНК.

Columba livia - гълъб - общ брой нуклеотиди в ДНК-то 172 061

Human immunodeficiency virus вирус на СПИН - 51 208 684

Сравняваме броя на нуклеотиди на гълъб с броя на един вирус. Кой е по-сложният и къде се намират в еволюционната таксономия - по-близо до бактериите и фагите ли или до гръбначните? Може би вирусите са едни усъвършенствани гълъби?! Или обратното?

(данни oт DDBJ release 54, Jun. 2003; http://www.ddbj.nig.ac.jp)

Катастрофа от грешки (Error Catastrophe)

Катастрофа от грешки се получава тогава, когато генетичната информация се разрушава от мутациите с такава скорост, че като цяло поколенията са по-малко приспособими, отколкото родителите им, така че отборът не може да запази цялостността и функционалността на генома. Достигането на коя да е друга позната ни жива геномна подредба е кауза пердута.

За да се избегне катастрофата от грешки, скоростта (честотата) на мутациите (за 1 буква или база на поколение) трябва да е обратно пропорционална на размера на генома. Това означава, че колкото по-голям е геномът, толкова по-малка трябва да е честотата. Ако това се вземе предвид в теорията, "еволюцията" се забавя дотолкова, че въобще не може да послужи за обяснение за обема на наличната в природата биологическа информация. (Това е в основата на дилемата на Халдейн по-долу.)

При бактериите скоростта на мутация за нуклеотид е между 0.1 до 10 нуклеотида на милиард за една репликация на ДНК. За всички останали форми на живот, обаче, тази скорост е по-малка.За организми, различни от бактерия, тази скорост е между 0.01 и 1 на милиард.

Максимално устойчивият ръст на мутациите зависи от дължината на генома. Това е в пълна сила и за човешкия геном с дължина от порядъка на 3x10^9 нуклеотида и с поколение дори 100 деца. Ясно е, че с малобройно потомство, честотата на мутациите не може да надвишава 1 за дължината на стартовия низ. Това се получава поради факта, че вероятността да се получат едновременно 2 "добавящи полезна информация" мутации е неимоверно малка. Не само това, но с "еволюирането" на последователността към целта (друга жизнена ДНК последователност) всяка допълнителна мутация все повече и повече ще застрашава да повреди това, което е вече правилно достигнато.

Така стигаме до заключение, че не е възможна много по-голяма честота на мутациите от един нуклеотид от геном за поколение. Тогава това сериозно ограничава скоростта на развитие от шимпано-подобни видове към човека, ако, разбира, се това би било възможно, дори при условията на съвършен отбор и всички останали допускания в полза на еволюцията.

Дилемата на Халдейн (Haldane's Dilemma) отчита проблема, стоящ пред еволюционистите за получаването на промени във висшите организми, особено тези, които имат дълъг период между отделните поколения. Ако човекът (3 000 000 000 бази) би имал "само" 4% разлика с шимпанзето, това означава 120 милиона двойки бази. Поради загубите (измирането на неприспособените) при замяната на един ген с друг в една популация, това би отнело повече от 7x1011 години на човеко-подобни поколения, за да се заменят 120-те милиона базови двойки (нуклеотиди от ДНК) - разликата между двата генома. Или с други думи след 10 милиона години (два пъти повече от веремето, за което твърдят, че се е появил общият предшественик на шимпанзето и човека), само 1667 субституции биха могли да се появят, или 0.001% от разликата между двата генома. Това просто означава, че няма достатъчно време за маймуно-подбните същества да се превърнат в хора. И това при най-добрите възможни условия - съвършена ефективност на естествения отбор и пренебрегване на зловредното близкородствено кръстосване и генетичните отклонения, проблема с плейотропията (един ген регулира повече от един белег), както и полигенезата (повече от един ген регулира един белег) - факт при повечето съществуващи гени. Експертът био информатик Лий Спетнър твърди, че досега никой не е открил дори само една точкова мутация, която добавя биологическа информация (увеличаване на конкретната сложност). Мутациите са факт, просто те не биха могли да бъдат механизмът, с който се генерира обема биологическа информация, който наблюдаваме.

Всъщност за илюстрация си представете студент на изпит, на когото му липсват основни термини по дисциплината. Той случайно разгръща речник и взема по някоя дума оттам. Изпитващият, според еволюционната представа, трябва не само да признае на студента знания в областта, но и да го поздрави за обосноваването на нова теория, надграждаща до сегашните! Абсурдно, разбира се. Но това не значи, че студентът не е уцелил нито един правилен термин. Този факт, обаче, не може да е начинът за обосноваване и доразвиване на науката.

Да се твърди, че от един низ ДНК се е получил друг, по-сложен, с нова информация, носеща биологическа усложненост, чрез случайни мутации, като и началният, и крайният низ са предварително детерминирани, не е доказателство за верността на еволюционната хипотеза. Еволюцията по дефиниция е ненасочен - не детерминиран процес.

"Нео-Дарвинистите биха искали да вярваме, че огромните еволюционни промени могат да са резултат от серия малки събития, ако те са достатъчно на брой. Но ако всички тези събития губят информация, те не могат да бъдат стъпки в тази еволюция, която нео-дарвинизмът се опитва да обясни, без значение колко мутации са станали. Да мислим, че макро еволюцията може да се осъществи чрез мутации, които губят информация, е равносилно на това да мислим, че търговец, който губи по малко пари с всяка продажба, може да компенсира загубите от обема продажби…

Не е наблюдавана нито една мутация, която да прибавя дори малко информация към генома. Това със сигурност показва, че не съществуват милиардите потенциални мутации, нужни на теорията. Всъщност няма нито една. Липсата на дори една мутация, прибавяща информация, е много повече от липса на аргументи в подкрепа на тази теория. Тя е доказателство срещу теорията" д-р Лий Спетнър Биологическата репликация е изключително точна. Това високо ниво на прецизност се дължи на процесите на проверка и корекция на грешките. Това е жизнено важно, тъй като мутациите внасят безпорядък в съществуваща функционална ДНК последователност и поради това са съкрушаващо вредни или в най-добрия случай неутрални.

"Очевидното заключение е, че тези декодиращи [системи] трябва да са били налице и да функционират от самото начало, иначе просто няма да има живот." Д-р Джонатан Сарфати (Jonathan Sarfati "Decoding and editing design double sieve enzymes")

В ДНК съществуват механизми за редактиране при репликация с висока надеждност - нива на грешката от порядъка на 1/2400 до 1/40 000.

При бактерията E. coli например, само една мутационна грешка (смяната на Tyr403 с Phe) съществено намалява способността за автокорекция. Този механизъм за автокорекция е част от самото ДНК (!!!) [schmidt, E. and Schimmel, P., 1995. Residues in a Class I tRNA synthetase which determine selectivity of amino acid recognition in the context of tRNA. Biochemistry 34(35):11204–]

Според най-новите изследвания в областта на генетиката огромен по дължина генетичен материал е бил пренебрегван в часовете по биология в продължение на десетилетия, като е наричан "отпадъчен" (junk DNA). Тези участъци - интрони - всъщност съдържат инструкции съществено важни за растежа и оцеляването на организми и хора и може би крият ключ към изясняване на сложни заболявания като рака. Шокиращо бе откритието, че наборът от инструкции е голям поне колкото самия набор гени, а и най-вероятно по-голям. Това е научният еквивалент на най-вероятно ситуацията, при която сте си купили чисто нов уред, отваряте кутията и с удивление намирате 300 страници "Инструкции за употреба".

"Боже мой, в човешкия геном има много повече, отколкото смятахме досега" - казва Ерик Ландер, директор на геномните изследвания при Института Уайтхед за биомедицински изследвания в Кеймбридж, Масачузетс (Whitehead Institute for Biomedical Research). Може ли информацията да произлезе от не-информация? Вече показахме, че информацията не може да дойде от мутациите - т.нар. механизъм на еволюцията, но има ли друг възможен начин за възникване на информацията от материята?

Д-р Вернер Гит казва много ясно, че едно от нещата, които със сигурност знаем от науката е, че информацията не може да възникне случайно от хаоса. Винаги е нужна (по-голяма) информация, за да се произведе информация - и в крайна сметка информацията е продукт на интелигентна намеса:

"Системата за кодиране винаги е резултат от мисловни процеси (тя има интелигентен произход или свой автор)...Трябва да подчертаем, че материята като такава не е способна да генерира какъвто и да било код. Опитът ни показва, че е необходимо мислещо същество, което да упражни свободната си воля, познания и находчивост."

"Не познаваме природен закон, по който материята може да произведе информация, нито физически процес или природно явление, способни на това."

"...не познаваме природен закон, процес или последователност от събития, които могат да предизвикат само зараждането на информация в материята."

Какъв тогава е източникът на информация? Следователно можем да заключим, че огромният обем информация в живите същества трябва да е произлязъл от интелект, много по-висш от нашия. Но тогава - казват някои - подобен източник би трябвало да е продукт на нещо с още по-голяма информация/интелект.

Обаче ако разсъждаваме по този начин, можем да се запитаме откъде е произлязла тази още по-голяма информация. И след това какво е имало преди това. Можем да екстраполираме така до безкрайност освен ако... Освен ако не е имало безкрайно интелигентен първоизточник отвъд нашето ограничено разбиране. Но не говори ли именно за това Библията, когато казва: "В началото Бог..."? Богът на Библията е безкрайно Същество, неограничен от времето, пространството или нещо друго.

"Ако може да се покаже на практика, че съществува какъвто и да било сложен орган, който не е възможно да е бил образуван от многобройни, последователни и малки видоизменения, това би означавало пълен провал за теорията ми."

Чарлз Дарвин, The Origin of Species (Penguin Books, 1985), стр. 219.

"За Дарвин клетката е била "черна кутия" – вътрешните й процеси са били пълна загадка за него. Сега, след като "черната кутия" е вече отворена, знаем как тя работи. Като приложим Дарвиновия тест към ултра-сложния свят на молекулярните механизми и клетъчните системи, открити през последните 40 години, можем да кажем, че теорията му търпи "пълен провал"."

Майкъл Бийхи (професор по биохимия и преподавател в Lehigh University, САЩ)

"Влиянието на еволюционната теория в области, които са доста отдалечени от биологията, е един от най-зрелищните примери в историята за това как една доста спекулативна идея, за която няма наистина неоспорими научни доказателства, може да формира мисленето на цяло едно общество и да бъде господстващ възглед в цяла една епоха. ... В края на краищата, Дарвиновата теория на ЕВОЛЮЦИЯТА НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ГОЛЕМИЯТ КОСМОГЕНЕН МИТ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК."

Майкъл Дентън, д-р по медицина и PhD микробиолог

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Еволюцията не само че е възможна, но е и наблюдавана.

За мен лично ако някъде има голям проблем и нещо не е хич ясно, това не е при нещата описани горе, а на съвсем друго мятсо.

http://en.wikipedia.org/wiki/Archaebacteria

Ето тези бактерии не мога да ги вържа нещо в еволюцията.

Освен креационизма обаче не забравяйте, че винаги има обяснения и като панспермията.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Цитирани са "експерти" с доста съмнителна репутация. Има много информация в нета относно споменатите Майкъловци, например, в креационистки статии. Но когато човек се порови в някой сайт с биомедицинска литература... хм, нищо не открива. Както и да е.

И ако доказателствата за еволюцията са недостатъчни, то какво да говорим тогава за креационизма, който разчита единствено на аргументи от типа "Бог на белите полета".

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Адмирации за труда Рокбул. Само че тази статия освен да затвърждава това как се изсмуква от пръст, как се прилагат цитати изкарани от контекст и как се нагласят неща само и само да са удобни на креационизма нищо друго не допринася. Дадените примери меко казано са неадекватни - е не може да се сравнява ДНК с подредбата в изречението или различните организми с различни автомобили. Като чета такива неща и си мисля, че тези хора наистина са се поровили из дебрите на биологията като цяло и са се отчаяли от необятността на всичко известно и неизвестно досега та са си казали: " е неможе всичко това да не е създадено от свръхинтелект", но това само защото така е по- лесно или просто не се намират отговори.

Невски, вярно е, че археите са много интересни организми ( не са бактерии обаче), но не виждам защо да не се вмества в еволюцията на организмите. То всъщност хората са дали и схема в линка който си дал за родството им с другите организми.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Адмирации за труда Рокбул. Само че тази статия освен да затвърждава това как се изсмуква от пръст, как се прилагат цитати изкарани от контекст и как се нагласят неща само и само да са удобни на креационизма нищо друго не допринася. Дадените примери меко казано са неадекватни - е не може да се сравнява ДНК с подредбата в изречението или различните организми с различни автомобили. Като чета такива неща и си мисля, че тези хора наистина са се поровили из дебрите на биологията като цяло и са се отчаяли от необятността на всичко известно и неизвестно досега та са си казали: " е неможе всичко това да не е създадено от свръхинтелект", но това само защото така е по- лесно или просто не се намират отговори.

Невски, вярно е, че археите са много интересни организми ( не са бактерии обаче), но не виждам защо да не се вмества в еволюцията на организмите. То всъщност хората са дали и схема в линка който си дал за родството им с другите организми.

Ако на теб ти е ясно как се вместват точно, би ли ми пояснил?

Особено генетично как се вместват.

Защото на мен хич не ми е ясно.

Дали ще ги наричаш археи или архебактерии е въпрос на терминология, това най-малко ме притеснява.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ами не друже, не е въпрос само на терминология. Архибактерия е вече отхвърлено, защото значението на термина е друго. Днес актуалния термин е архея и показва, че това не са бактерии. Иначе не съм спец по всичкология и не се изявявам като такъв. Хора специалисти са го направили това http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree и явно те виждат, че археите се вместват много добре в еволюцията на организмите, че и даже са по- близо до нас от бактериите.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Ами не друже, не е въпрос само на терминология. Архибактерия е вече отхвърлено, защото значението на термина е друго. Днес актуалния термин е архея и показва, че това не са бактерии. Иначе не съм спец по всичкология и не се изявявам като такъв. Хора специалисти са го направили това http://en.wikipedia.org/wiki/Phylogenetic_tree и явно те виждат, че археите се вместват много добре в еволюцията на организмите, че и даже са по- близо до нас от бактериите.

Друже,

Така ако тръгнем и бъдем коректни до край трябва да отхвърлим и термини като прокариоти. Ама ти си свикнал? Голям прас - терминът не е коректен. И за да схванеш що не е коректен ей виж сам какво си написал:

археите се вместват много добре в еволюцията на организмите, че и даже са по- близо до нас от бактериите

Иначе мен ме интересува да ми обясниш конкретно как се вместват генетично археите в еволюцията на организмите. Другото съм го чел. И повярвай ми, на много по знаещи от мен не им е ясно как е станала цяла врътка. Аз лично съм го дискутирал многократно с водещи генетици и молекулярни биолози (не в БГ).

Щом на теб обаче всичко ти е ясно много се радвам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Постнах горният материал с пълното съзнание, че нито съм капацитета, нито супер специалиста и разбирача в тази област. Когато го прочетох, а и още доста такива неща и разсъждения на съвременните учени ( забележете титулувани преподаватели от реномирани световни университети ) със сигурност знаещи повече поне от мен и някои от вас ( освен ако Вие съфорумците също не са от такива именити университети и така разбиращи). Та да си дойдем на думата. Нямам никаква идея да споря с който и да е . Постнах това за да може Цесекарите да разберат , че и Левскарите са хора и то готини. Ако смятате, че терминът "Креационист" е обиден, то това звучи със същата сила и за " Еволюционист ". Ако имате търпение си издърпайте едно филмче от Zamunda - " Where Does The Evidence Lead ". Има и български субтитри. След гледането му можем да коментираме изводите до, който достигат съвременните учени микробиолози. Ако искате да си размачкате главите естествено? Ако ли не си оставаме с бричката, картофките, мама и тате шимпанзета, а аз мутант и плод на случайна Дарвинова чекия. Става и за текст на песен. Поздрав!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Това го постнах в раздел " Физика ". Слагам го и тук за да можете да дадете мнение по тези разсъждения и виждания на именитите представители на човешката цивилизация ! Забележете...всички са " Нобелови лауреати "!?

“Аз мисля, че най-важното нещо е да осъзнаем колко малко знаем за нещата около нас: как разцъфтяват цветята, как мигрират пеперудите, как се влюбваме и т.н. Ние не трябва да бъдем арогантни като онези хора, които стоят от двете страни на разцеплението между науката и религията, и си мислят, че разполагат с всички отговори. Ние трябва да се опитваме да използваме нашия интелект със смирение. ”

( ДЖОУЗЕФ МЪРИ, Нобелов лауреат за медицина и физиология, цитиран в Meyer 1996).

Ще се опитам да не се отклонявам от съвета на Мъри и да бъда толерантен с идеите и доводите на всички. Ще поставя няколко цитата на велики умове и учени на нашата цивилизация и тяхното отношение към Вселената и Бога.

През 1954 проф. Джордж Уолд, нобелист ( който е атеист ) пише в научното списание “Scientific American”: “Когато става въпрос за произхода на живота, има само две възможности: животът или е възникнал случайно и спонтанно, или е бил сътворен целенасочено по един свръхестествен начин. Трета възможност не съществува. Хипотезата за случайното възникване на живота беше опровергана преди 100 години, но това опровержение ни води към единствената друга възможност – свръхестественото сътворение на живота. Ние не можем да приемем тази втора възможност поради философски съображения. Затова избираме да вярваме в невъзможното, а именно, че животът е възникнал случайно и спонтанно!” (GEORGE WALD, 1954, “The Origin of Life”, in Scientific American, 191 [2]: 48).

В статията си “Животът и Духът във Вселената” (1984) проф. Уолд пише:

“В моя живот като учен аз се сблъсках с два фундаментални проблема, които са научни по своята същност, но същевременно те надхвърлят сферата на науката и аз мисля, че в крайна сметка, те не могат да бъдат решени от самата наука. Първият проблем е свързан с човешкото съзнание, а вторият – с Космологията:

1) Проблемът за съзнанието едва ли може да бъде избегнат от човек като мен, който е прекарал по-голямата част от живота си в изучаване на механизмите на зрението. Ние учените знаем много и се надяваме да научим още повече, но нашите познания изобщо не се докосват и дори не ни насочват към отговора на въпроса ‘Какво всъщност означава да виждаш?’. Например, зрителната нервна система на жабата е в общи линии твърде сходна с тази на човека (при положение, че не навлизаме в детайли). Но разликата е в това, че аз осъзнавам, че виждам, но не знам дали жабата осъзнава, че вижда? Тя реагира на светлината, но същото правят и фото-камерите, гаражните врати и всички други фото-електрични устройства. Следователно въпросът е: дали жабата съзнателно вижда? Дали тя осъзнава своите зрителни реакции? Като учен, аз по никакъв начин не мога да отговоря на този въпрос; аз не мога да установя нито присъствието, нито отсъствието на съзнание у жабата. От една страна, аз вярвам, че съзнанието винаги съпътства нашите усещания и възприятия, но от друга страна, аз мисля, че науката е напълно неспособна да обясни същността на съзнанието.

2) Вторият проблем е свързан със специфичните свойства на нашата Вселена. Живите същества явно са част от реда в природата. Ние имаме достатъчно основания да вярваме, че живеем в една Вселена, която е напоена с живот, и в която животът възниква неизбежно, ако има достатъчно време и подходящи условия за това. И все пак, ако някое от физичните свойства на нашата Вселена беше малко по-различно, животът, който сега е толкова широко разпространен, изобщо нямаше да възникне. Не е нужно голямо въображение, за да си представим други възможни Вселени, които са подобни на нашата, но в които няма живот. Как в крайна сметка, при толкова много други възможности, ние сме се оказали именно във Вселената, която съдържа най-подходящите свойства, необходими за възникването на живота?

Преди известно време аз проумях – и да си призная това шокира моята научна чувствителност – че проблемът за съзнанието и проблемът за Космологията имат едно общо решение. Решението е, че Духът е съществувал винаги като Матрица, Извор и Причина на физическата Вселена; че духът не е късен продукт от еволюцията на живота; и че материята, от която е изградена физическата Вселена, е всъщност духовна материя. В действителност, един Дух е конструирал нашата Вселена, в която се ражда животът, който в края на краищата поражда разумни и творящи същества.” (GEORGE WALD, 1984, “Life and Mind in the Universe”, in International Journal of Quantum Chemistry, Quantum Biology Symposium, 11, 1984: 1-15).

Духът, т.е. съзнанието не е разположено във физическото пространство. Абсурдно е да мислим, че е възможно да локализираме съзнанието, тъй като то не изпраща никакви доловими физически сигнали. Присъствието или отсъствието на съзнание у другите хора и у другите живи същества не може да бъде установено от учените, т.е. от една външна гледна точка. Нещо повече, духът не само не може да бъде локализиран, той изобщо не заема място в пространството. Духът е нещо, което не пребивава в пространството; той не може да бъде измерван; следователно , науката никога няма да може да го обясни. Проблемът за съзнанието и проблемът за Космологията имат едно и също решение. Решението е, че един Дух е съществувал вечно и че нашата Вселена може да поражда живот, именно защото този всепроникващ Дух я управлява. Следователно, съзнанието във Вселената не е просто някакъв продукт от еволюцията на живите същества, както вярвах ме в миналото. ‘Веществото, от което е изграден този свят, е духовно вещество. Духовното вещество не е в пространството и времето.’

Айнщайн описва неспособността на човешкия ум да разбере същността на Бога чрез следното сравнение:

“Ние хората сме в позицията на едно малко дете, което влиза в огромна библиотека, пълна с книги, написани на множество различни езици. Детето осъзнава, че някой трябва да е написал тези книги. Но то не знае как. То не разбира езиците, на които те са написани. Детето смътно се досеща, че има някакъв тайнствен ред, според който са подредени книгите, но то не знае какъв е този ред.

Според мен точно такова е отношението дори на най-интелигентното човешко същество спрямо Бога. Ние виждаме, че Вселената е чудесно подредена и че се подчинява на някакви закони, но само смътно разбираме тези закони. Нашите ограничени умове не могат да схванат тайнствената Сила, която движи космическите съзвездия.” (АЙНЩАЙН, цитиран в “Einstein: A Life” by Denis Brian, New York, John Wiley and Sons, 1996, с.186).

Какво мисли Макс Планк ? “Като физик, следователно като човек, който е служил през целия си живот на трезвата наука и на изследването на материята, съм безспорно свободен от подозрението, че мога да бъда фанатик. И затова, след всички мои изследвания на атома, мога да кажа следното: Не съществува материя сама по себе си! Цялата материя произхожда и съществува само чрез една Сила, която подбужда атомните частици към вибрация и ги поддържа в движение в миниатюрната ‘слънчева система’ на атома. Тъй като обаче в цялата Вселена няма нито една интелигентна или вечна сила (и никога не се е удало на човечеството да открие така горещо желания ‘вечен двигател’), ние трябва да приемем, че зад тази Сила стои един съзнателен, интелигентен Дух. Именно този Дух е Първопричината на цялата материя.” (ПЛАНК 1992, 58; виж също Eggenstein 1984).

Какво мисли Шрьодингер ? Той смята, че науката е една съдбовна игра, с правила, които са създадени от самия Бог:

“Науката е игра, но игра с реалността, игра с наточени ножове.

Например, ако един човек нареже някаква картина внимателно на 1000 парченца, ти можеш да подредиш този пъзел, едва когато положиш всички парченца отново в цялостна картина. Независимо дали ще успееш или не, тази игра е едно съревнование между твоя ум и неговия ум. Но когато трябва да решиш една научна задача, тогава другият участник в играта е самият Бог. Бог не само поставя условието на задачата, но е изобретил и самите правила на играта. Освен това, не всички правила са известни, част от тях ще трябва да откриеш сам. Най-трудно е да откриеш кои правила Бог е предопределил от вечността и кои са следствие от твоята собствена умствена инерция. Обикновено, решението на задачата става възможно, само ако се освободиш от ограниченията на тази инерция. Може би това е най-вълнуващият момент в цялата игра.” (ШРЬОДИНГЕР, цитиран в “Schrödinger: Life and Thought” by Walter Moore, Cambridge University Press, 1990, 348).

“Аз съм твърде озадачен от това, че научната картина на реалния свят е изключително непълноценна. Вярно е, че тя ни дава много фактическа информация и подрежда всички наши преживявания в един великолепен логичен ред, но тя страховито мълчи за всичко онова, което е наистина близко до нашите сърца и е наистина важно за нас. Научната картина не може да ни каже нито дума за физическата болка и физическата наслада, за възприемането на червеното и синьото, за възприемането на горчивото и сладкото. Науката не знае нищо за красивото и грозното, за доброто и злото, за Бога и вечността. Науката претендира, че може да отговори на въпроси от тези области, но нейните отговори са твърде често толкова глупави, че ние не сме склонни да ги приемаме сериозно.” (SCHRÖDINGER 1954, 93).

“Трябва да осъзнаем, че ние сме абсолютно свободни, именно защото Бог не се намесва в нашия свят. Бог ни е дал един невероятен дар – способността да правим свободен избор. Бог се държи с нас така, както биха се държали нашите родители. Твърде често родителите виждат, че тяхното любимо дете ще направи някакъв погрешен избор. В такива случаи добрият родител се примирява и позволява на детето си да осъществи свободно своя избор, защото само така детето ще придобие личен опит и зрялост. Не е вярно, че Бог бездейства. Напротив, Бог твърде много ни уважава и затова ни казва: ‘Ако вие искате да бъдете личности, а не роботи, тогава ще трябва да приемете своята свобода и да взимате отговорни решения. Доказателство за това, че вашата свобода е абсолютна, е фактът, че аз ви позволявам дори да отхвърлите Мен и да изберете злото’. Ние трябва да поемем последствията от нашите свободни избори. Бог все още не ни е изоставил. Чрез смъртта на Иисус Христос Бог доказа, че обича всички нас и че няма да ни изостави.” (TUTU 1995).

“Богът, на Когото служа, е един странен Бог. Той е всемогъщ и всесилен, но същевременно е и ограничен. Това е един невероятен парадокс: от една страна, Той е Бог на справедливостта и жадува за справедливост в нашия свят, но от друга страна, Той дълбоко уважава нашата свобода и поради това Той не иска да се намесва в нашия свят – не иска да хвърля светкавици и мълнии, за да убие всички земни тирани. Бог не иска да налага насила Своята воля; Той очаква самите ние да изразим нашата воля. Бог има една мечта. Бог мечтае за един по-различен свят, в който всички хора ще се обичат искрено, както членовете на едно сплотено семейство. Бог ни пита: ‘Ще ми помогнете ли да осъществя моята мечта? Аз копнея за един свят, в който има много повече любов и състрадание, в който хората са по-важни от вещите. Ще ми помогнете ли да реализирам тази мечта? Аз не мога да разчитам на никой друг, освен на вас’.” (TUTU 1998).

„ Ние продължаваме да съществуваме, само защото Бог непрестанно вдъхва Своя Дух във всички нас и така поддържа нашето човешко битие. В противен случай, ние бихме се разпаднали в забравата на небитието, от което Божият глас някога ни е изтръгнал.” (TUTU 2002).

Целият пост е без почти никаква модерация от моя страна. Целта ми е да прочетете какво мислят едни от най- великите умове на човечеството и всички до един Нобелови лауреати. Поздрав !

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Приятел, тези цитати са лично мнение на авторитетни учени, но само по себе си нищо не доказват /особено ако мислиш, че по някакъв начин опровергават еволюцията, значи си в голяма заблуда. Иначе подобни свободни псевдонаучни съчинения из креационистичните сайтчета - бол. Но те разчитат на неспециализирана аудитория, която хал хабер си няма от биология, палеонтология, палеоботаника, генетика и пр. Надявам се ти да не си от тях.

Как ще коментираш няколко новини от това естество:

как възникват бързите мутации:

http://www.membrana.ru/lenta/index.html?4142

Учени фиксираха най-бързата еволюция.

http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=4&id=11699

Адаптацията и еволюцията на човека:

http://www.sciencecentric.com/news/article...human-evolution

Synthetic Biology Yields Clues To Evolution And Origin Of Life

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/...90215151611.htm

Една интересна изкопаема преходна форма от разнообразния тип членестоноги:

http://elementy.ru/news/431004

Липсващото звено в еволюцията на тюлените:

http://www.sciencecentric.com/news/article...-lions-walruses

Растения променят семената си с времето:

http://science.actualno.com/news_151804.html

Синтез на РНК в условия отпреди няколко милиарда години. Или как са се появили първите нуклеотиди на планетата:

http://elementy.ru/news/431082

По-долу в клуб биология имаше цяла тема с еволюционни примери, ама няма кой да чете и да мисли. Къде по-лесно е да повтаряш заучени фрази, нали?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Няма никакво значение какво е казал този или онзи учен, независимо колко е титулован, ако не може да бъде доказана състоятелността на твърдението му. В науката авторитети няма, има експерти, но и те грешат, разбира се.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пак напомням, че не съм капацитета за да коментирам и то по- вярно от световните авторитети. Изказвате мнение, че тяхното мнение не е мнение и да го духат. Съгласен съм ! Да го духат... , но въпреки всичко БСП ( БКП) си остава най- истинската и доказана партия за всички времена! Хах! http://www.membrana.ru/lenta/index.html?4142 Учени фиксираха най-бързата еволюция. Питате ме как ще го коментирам. В статията е даден отговора не от мен: "...поради което може да претендира да бъде основният двигател на еволюцията на видовете. Тексаските учените ще направят следващата стъпка - тестване на хипотезата, при други животни ". Другите линкове даже и не ги погледнах. От всичко , което прочетох доказателствата са такива. Т.е. с една дума няма такива. Само предположения и набиване в канчето от ранна детска възраст, че баща ти и майка ти са маймуни, а ти си мутант. Ако имате някакви доказателства, но истински, научни , а не хипотези и бля, бля напишете ги за да влезем в час и ние неуките и задаващи въпроси? Ако ли не си останете със здраве и в очакване да намерим рибо-лъв, или лъво-паун ! Тук нагледно по въпроса една смешна фото сесия http://rockbul.blog.bg/nauka/2009/06/17/da...fotoshop.349916

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

С една дума, като те мързи да търсиш и четеш изобилието от информация, което подкрепя Еволюцията, защо си тръгнал да ни занимаваш с това какво е казал на по чашка този или онзи учен?

Гледам, че даже не си запознат с 'Произход на видовете', щом си позволяваш такива детински разсъждения, които са присъщи за един средностатистически привърженик на гореупоменатите креационисти. За образованието, което си получил в училище и доколко си внимавал в часовете по Биология - изобщо няма да го коментирам. Излишно хабене на клавиатура.

Един безплатен съвет - следващият път, когато пускаш тема с такова, меко казано, бомбастично заглавие, поне намери някакъв смислен аргумент, който я подкрепя. :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

rockbul,

Така нищо няма да постигнеш:

Пак напомням, че не съм капацитета за да коментирам и то по- вярно от световните авторитети. Изказвате мнение, че тяхното мнение не е мнение и да го духат. Съгласен съм ! Да го духат... , но въпреки всичко БСП ( БКП) си остава най- истинската и доказана партия за всички времена!

Темата не ти е ясна, не знаеш кои са световните капацитети по нея и не си и чувал/чел какво мислят.

И да четеш и да не четеш еволюцията е наблюдавана, т.е. не може да спориш дали я има или няма.

Да не говорим, че генетично сме изключително близки с маймуните и не само с тях ами с всички бозайници, не ти е ясно какво е интрон и т.н.

Цитираш селективно и избрани автори.

Запознай се с тематиката по-сериозно и ще дискутираме после.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ОФТОПИК - Имам чувството, че вече ще се побъркам...- като видя подобна тема и получавам обриви....психосоматично ме удря нервата, защото онези, които пускат тези теми дори не са си направили труда да прочетат вече изговореното, вече написаното...и изобко труда, който екипа на форума положи, за да обясни на онези, които не са чели, как става тая работа - еволюцията.

По темата:

Рокбул, и ти ли Бруте?Откога започна да пропадаш в блатото на мозъчната промивка на популистки статийки в нета? Или вече новия начин да изразиш различно мнение е да търсиш опровержение на водещите научни теории просто ей така за кеф???

Аз вече таковата, съвсем емоционално приемам наличието на подобни теми при нас... просто нещата вече са казани и обсъдени не веднъж и два пъти... Изказванията ти, Рокбул, ме обиждат лично, тъй като не веднъж или два пъти съм си давала зор да обяснявам и да набирам (не да копи пействам или дори да сканирам) наистина нетенденциозни данни по въпроса тук във форума. За да няма такива нелепи изказвания от потребителите за маймуни и мутанти... Този популизъм е грозен и не ми прилича на търсене на истината... И да ти кажа - такива дискусии трябва да протичат безкомпромисно за жълтия креационизъм само и единствено,заради децата и тийнейджърите, които по никакъв начин не трябва да оставяме да си останат заблудени...

Не за друго, а за да не се излагат...

Послушай трезвите потребители, които те съветват - запознай се с тематиката, па после.

Както и за физиката - и там трябва доста да четеш... Всъщност няма смисъл един човек, който няма базисни знания да скача на специализирани книги и статии...или да се втурва в дискусия.

Предлагам да си лафим за археобактериите - ще се постарая да пусна матриал за просвещение на аудиторията по въпроса за тези сладки животинчета.

Нека само да повторя - неравновесната термодинамика и нейния математически апарат напълно опровергават твърдението, че нямало Природен закон според който да се зародят организми. Напротив - органичното се оказва необходимо следствие (от причините си съответните условия) от природните закони, които е формулирала физиката. Ама, Рокбул - няма кой да прочете за това нали??? Според законите, които следва веществото и които физиката изучава, възникването на живота и неговото развитие и промяна е НЕЩО съвсем естествено и повече от вероятно (т.е. необходимо) при определени условия.

Редактирано от Lion Queen
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ейй, ще ми разбиете сърцето бе хора. Написах ви изрично, че не съм правил почти никакви модерации на постовете. В момента давате акъл и начуквате канчетата на Айнщайн, Планк, Шрьодингер и другите глави на човечеството. Все бях чувал, че ние Българите сме най- умната нация след Израел, ама чак такава смелост да застанете срещу най- титулуваните имена в световната наука и да обясните даже написвайки го черно на бяло, че са некомпетентни и не знаещи някак си не мога да го повярвам. Нали не съм груб в изказа си? Приемам, че съм необразован, не знаещ и глупав любопитко и каквото се сетите там. Интересно нито един от вас знаещите не направи никакъв коментар по текстовете дето са постна ти ? И знаете ли това не е само в този случай. Единствената ваша защита ( защо ли смятате че сте нападнати от някой не знам) е да хулите и да обвинявате в незнание. Приемам, че вие сте знаещите и тогава :... Хайде обяснете ми с думи прости, с думи сложни, ако щете дори и с математически или химични формули или както намерите за добре тези три въпроса:

1. Как се създаде материята ?

( подминете големият взрив, защото не можете да ми обясните и докажете какво е сингурлярност и как се пръкнаха първоначалните физични константи и от къде идва информацията за развитието на целият този сценарии ... Вселената)

2. Как от неживата материя, която все още не знаем как се е появила се създава органичният живот ?

3. Как органичният живот се завъжда със съзнание и само познаване ? Да питам ли от къде ДНК се е сдобила с информация да прави това което прави. Няма как тази информация да се е получила след нейното създаване, защото създаването и е благодарение на това инфо ? Имам много тъпи, лаически, не комунис...пардон еволюционни въпроси, но явно и тук няма да получа достатъчно убедителни отговори . Най - важното е някой да не се опита да провокира нашите убеждения и не дай боже да ни накара да мислим по някакъв различен начин. Любов, страдание, болка, завист, вяра, приятелство, упование, съпричастност... предполагам, че всички тези термини ви говорят много ! Ха обяснете ми с лостовете на науката поне един от тях как става и как се получава. За мен тези термини са най- важното в живота на хората. Науката ще обясни ли някога тези неща, които повярвайте никога не са се само създавали от сингурлярност . Интелекта ви няма нужда от повече обяснения от моя страна. Имайки пред вид моята незавидна неграмотност и не знание. Ама нали форума се казва "БГ- наука" ? Нека да е наука тогава, а не последната страница на вестника. За всички е ясно, че съм неук. Не ми го репликирайте постоянно. Дайте вашият коментар на изказванията на великите умове на човечеството с вашите компетентни знания и отговори ? Даже се чудя как още не сте ми сложили "банче" за такива неучтиви реплики от моя страна. В ABV форума ме отсвириха още миналата година. Там са коне с капаци е не всички де заради такива въпроси. Поне да бях напсувал някого, "... а то сух валог се случи !" Вапцаров. Хайде със здраве!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

rockbul, в момента не 'начукваме' канчетата на Планк или Айнщайн, а единствено твоето, макар че съм скептичен относно крайния резултат. :smokeing:

Акъл не се продава наливен. Или го имаш или не. В края на краищата, ако предпочиташ да вярваш, че Земята е на 6000 години и е създадена за 6 дена, проблемът явно си е в твоя компютър. Даже е добре да има хора като теб, лесно поддаващи се на манипулация и вярващи в разни свръхестествени сили.

Иначе по въпроса за възникването на молекули, пренасящи генетична информация, вече ти беше даден линк / http://elementy.ru/news/431082 /, ама 'чукча не читатель'... По другия фундаментален въпрос за създаването на материята отговор се търси, защото науката, за разлика от религията се развива, а не се задоволява с обясненията на един сборник с еврейски митологични предания, писани преди 3000 години. :biggrin:

И вместо да подкрепиш темата си за 'невъзможността' на Еволюцията, ти продължаваш да пишеш свободни съчинения, основавайки се на това, че щом науката още не е открила всички тънкости със зараждането на живота/вселената, значи Еволюцията не съществува. Това, меко казано, е смешно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
...

Акъл не се продава наливен. Или го имаш или не. В края на краищата, ако предпочиташ да вярваш, че Земята е на 6000 години и е създадена за 6 дена, проблемът явно си е в твоя компютър. Даже е добре да има хора като теб, лесно поддаващи се на манипулация и вярващи в разни свръхестествени сили.

...

Родът на голокожата маймуна си е на около 6-7000 години.

Че ти, ако почнеш една къща в понеделник и я свършиш в събота, за 6 дена ли си я свършил?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Родът на голокожата маймуна си е на около 6-7000 години.

Че ти, ако почнеш една къща в понеделник и я свършиш в събота, за 6 дена ли си я свършил?

Ало, мамалния, само ти липсваше тук, за да стане купонът пълен. :smokeing::crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
rockbul, в момента не 'начукваме' канчетата на Планк или Айнщайн, а единствено твоето, макар че съм скептичен относно крайния резултат. :smokeing:

Акъл не се продава наливен. Или го имаш или не. В края на краищата, ако предпочиташ да вярваш, че Земята е на 6000 години и е създадена за 6 дена, проблемът явно си е в твоя компютър. Даже е добре да има хора като теб, лесно поддаващи се на манипулация и вярващи в разни свръхестествени сили.

Иначе по въпроса за възникването на молекули, пренасящи генетична информация, вече ти беше даден линк / http://elementy.ru/news/431082 /, ама 'чукча не читатель'... По другия фундаментален въпрос за създаването на материята отговор се търси, защото науката, за разлика от религията се развива, а не се задоволява с обясненията на един сборник с еврейски митологични предания, писани преди 3000 години. :biggrin:

И вместо да подкрепиш темата си за 'невъзможността' на Еволюцията, ти продължаваш да пишеш свободни съчинения, основавайки се на това, че щом науката още не е открила всички тънкости със зараждането на живота/вселената, значи Еволюцията не съществува. Това, меко казано, е смешно.

Много харесвам древният Рим, но не и хора дето си нямат хабер от канчета, да не кажа и от научни начуквания. Давате ми един линк на Руски, който показва една материалистическо- комунистическа закваска за доказателство слагайки ме до неграмотният Иванушка. Ами ти си го начукваш сам бе друже! Говориш ми на ти за това и аз съм съпричастен с теб. Ето какво чета в твоето доказателство:

"... Опитите да се възпроизвежда в лабораторни условия dobiologicheskoy е ключов етап от развитието на... - пуснатите ribonukleotidov за синтез на прости органични съединения - все още не води до успех... Британски химици са намерили елегантен заобиколен начин да получите нуклеотиди C и U в смисъл, че е възможно да съществуват в плитки води, от началото на съществуването на Земята...."

Всичко е в сферата на възможното, на предполагаемото, на очакваното, но не и на ясни научни доказателства.

В тази статия, "Мистерията на произхода на живота скоро ще бъдат решени? ( "Елементи», 12.01.2009), ние говорихме за едно от предизвикателствата пред учените, които се опитват да обяснят тази мистерия. Проблемът е, че химиците все още не са в състояние да намери реалистични условия, при които азотни основи, ribose и фосфорна киселина се синтезира от ribonukleotidy - «строителни блокчета», които могат да образуват РНК молекула.

Ето това драги ми римлянино ми постваш за доказателство на моите питания. Ще ми дадете ли най- накрая " Л И Н К " или някакво обяснение дето нещо е доказано и написано не дву, три, или четири смислено. Хайде бъдете така добри. Спрете да ми начуквате канчето и дайте разумен, научен, смислен отговор на всички останали ползватели на форума. Иначе ще се окаже, че сме на последната страница от вестника !?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Какъв комунизъм те гони, драги ми Рокбуле? Докога ще ми излизаш с argumentum ad hominem, вместо да коментираш по същество?

Не видях да коментираш смислено дадения линк, което значи не си го разбрал. А аз освен интересите си към древен Рим имам медицинско образование и посочените реакции ми говорят нещо. Интересният реакционен път, който са предложили учените, може да се извърши и в реални условия, значи въпросът е решен. Нещо неясно?

Иначе ми е много интересен начинът на мислене на човек, който се опитва да критикува науката, че лежи върху теории, допускания, схващания, догадки и пр., а в същото време вярва, че всичко е почнало със щракане на пръсти и внушителен басов глас: "да бъде светлина" /за което пък никакви доказателства няма/. :smokeing:

seeno1ys3.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Нека сме по- толерантни. Всеки има право да пита. Това, че някой мисли различно не означава, че трябва да го заклеймяваме.

rockbul, това което искаш всъщност е много трудно поради няколко причини:

- това което можем да направим е да издирум цитати от трудове на хора, които се занимават с еволюционна биологи, а не на "светила" в разни други области. Това разбира се изисква много труд, а и все още много от нещата са само на теория

- вярно е че човек трябва да има някаква база от знания в областта и тогава да започне с разглеждане на теориите и доказателствата за преминаване от неорганично към органично та да се стигне до първите клетки и така нататък.

Истината обаче е че днес науката е стъпила на основта на еволюцията. Едно клониране или генното инжинерство, за да се появи първо на теория използва тези знания. В днешни дни дори има видове, при които се наблюдава диференциране на отделни видове, бърза изменчивост, което няма как да стане без лостовете на еволюцията.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...