Отиди на
Форум "Наука"

Хуните, енигмата за българския пройзход.


Recommended Posts

 • Потребител

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Huns

Това като за начало мисля че е добре. Сбито но го има всичко най важно. Каквато и да е теорията за българския пройзход хуните са там, по мое много скромно мнение хуните са народ който е познат на древните учени и както българите така и те са със една и съща опознаваема пра-родина. Кавказ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Трябва да се отбележи и че в пика на хуните при Атила, Европа е разделена на две и изтока така да го наречем е бил обединен а не завладян от някакъв нов народ. Пример. Готската война 4 век в най важния момент при Адрианопол победата я изковава алано-хунска конница, дефакто готските палачи. Готските набези от3 век картинката е същата, неприятелите на Рим са множество племина и напълно резонно са я нарекли скитската война. Интересен поглед са и германските саги където хуните имат важно участие

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Keyser и сътр. 2020 г. установи, че Xiongnu споделя някои хаплотипове по бащина и майчина линия с хуните и на тази основа предполага, че хуните произхождат от Xiongnu, които от своя страна предполагат, че произхождат от скито-сибирци.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00439-020-02209-4

 

 

Neparáczki et al. 2019 г. изследва останките на трима мъже от три отделни хунски гробища от 5-ти век в Панонския басейн . Установено е, че те носят бащините хаплогрупи Q1a2 , R1b1a1b1a1a1 и R1a1a1b2a2 . В съвременна Европа Q1a2 е рядкост и има най-висока честота сред секелите . За всички изследвани хунски мъже е установено, че са имали кафяви очи и черна или кафява коса и са от смесен европейски и източноазиатски произход. Резултатите са в съответствие с произхода на хуните от Xiongnu. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6851379/

 

 

В интердисциплинарно проучване Savelyev & Jeong 2020 не откриха ясни доказателства за приемственост между Xiongnu и хуните и стигнаха до заключението, че нито едно генетично доказателство не предполага, че степният компонент на Huns е получен от Xiongnu или други популации в източната степ.

Ранните номади от Източната степ и техните предварителни връзки на Запад

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 10 часа, Conan said:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Huns

Това като за начало мисля че е добре. Сбито но го има всичко най важно. Каквато и да е теорията за българския пройзход хуните са там, по мое много скромно мнение хуните са народ който е познат на древните учени и както българите така и те са със една и съща опознаваема пра-родина. Кавказ.

Първо си оправи заглавието на темата.И второ чакам доказателства че и българи и хуни са с прародина Кавказ.

Редактирано от resavsky
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да бе, Конане, оправи го това "проЙзход".

Преди 10 часа, Stoned said:

В интердисциплинарно проучване Savelyev & Jeong 2020 не откриха ясни доказателства за приемственост между Xiongnu и хуните и стигнаха до заключението, че нито едно генетично доказателство не предполага, че степният компонент на Huns е получен от Xiongnu или други популации в източната степ.

Ранните номади от Източната степ и техните предварителни връзки на Запад

Само за сведение: видиш ли проучване, чиято езикова част изобилства с позовавания (и положителни отзиви) на Дибо и Мудрак, да знаеш, че става въпрос за маргинални научни възгледи на границата с псевдонауката.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 5 минути, sir said:

Само за сведение: видиш ли проучване, чиято езикова част изобилства с позовавания (и положителни отзиви) на Дибо и Мудрак, да знаеш, че става въпрос за маргинални научни възгледи на границата с псевдонауката.

Благодаря за информацията. Нищо не знам относно Дибо и Мурдак. 

Явно за това и се разминава с другите две проучвания от 2019-2020-та.

Редактирано от Stoned
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

"Хунският натиск от север/североизток и китайският от запад са включили "ефекта на доминото" в Средна Азия. "Картите били разбъркани" и през II в. пр. Р. Х. започва процес не само на властово преоформяне на региона; започва също етно- и глотогенетично преоформяне, в което вземат участие източноиранските племена от сакско-масагетската общност. Външният натиск и вътрешните противоречия регулярно са "изхвърляли" вълни преселници на запад, известни в Европа като сармати, а също и на юг към Северна Индия. Сред много от усядащите в Средна Азия народи започва разпадането на родово-племенната организация, докато сред поелите на запад племена и общности за известно време тя се "консервира", запазва поради естеството на самия миграционен процес и включването им в класическа номадска среда. 

        Някои от препратките за българско присъствие в Средна Азия вече споменахме. Към тях можем да добавим специално отбелязаните от Д. Димитров некрополи в Бешкетската долина (II-I в. пр. Р. Х.) по поречието на р. Кафирниган - десен приток на р. Аму-Даря и особено Бабашовския некропол (I в. пр. Р. Х. - III в. сл. Р. Х.) разположен недалеч от Бишкетската долина. От разкопаните 150 гроба - 108(72%) са ямни и 29(19%) нишови. Нишовите са със западна ориентация, а ямните със северна. Трупополагането е по гръб с обтегнати крайници и с над 50% изкуствена деформация на черепите. Беден инвентар, най-често състоящ се от 1-2 глинени съда. Погребаните са били европеиди мезобрахикрани със слабо изразена монголоидност [Димитров Д., Цит. съч., с. 64]. Археологически некрополът е идентичен с Девненския у нас, а гроб № 91 от "Девня-1" е почти копие на бабашовските. В него време там се установяват големите юечжи при това точно на десния бряг на р. Аму-Даря основават центъра на Кушанското царство. Също на десния бряг на р. Аму-Даря в района на скалните комплекси Кара-Тюбе и Челпик са открити знаци с преки аналози в българския ранносредновековен знаков материал. Между тях е и най-разпространения български знак, сигурен белег за българско присъствие - ипсилона "Y". Типичен за българите знаков материал е открит и в керамиката от Кангюи, а тамгите естествено се вписват в използуваните като родова символика от масагето-сармато-аланските племена знаци [Виж Георгиев П., Знак-идеограма от Плиска, сп. Векове, кн. 1/1978 г., с. 66-68.Също - Толстов С. П., По следам древнехорезмийской цивилизации, М., 1948 г., с. 82-83]. За сходствата между кушанската керамика и тази от късносарматския период в Европа вече стана дума. При изследване на въоръжението в Източен Туркистан (III-IV в. сл. Р. Х.) археолозите намират аналогия между откритите колчани и колчаните от Перещепино [Сб. Восточной Туркестан..., с. 379]. Към изброените факти специалистите сигурно биха прибавили и други, вероятно и по-красноречиви, но и казаното прави възможни някои обобщения. 

        Като етнос българите са били част от голямата индоарийска общност. При нейното разпадане попадат в групата на североизточните ирански племена от сакско-масагетския свят на Средна Азия. Станали потърпевши от борбата за надмощие в региона между Китай и Хунну, заедно с други северно- и източноирански племена те мигрират на югозапад към Бактрия и Согдиана. В състава на племенния съюз известен като "юечжи" участвуват в изличаването на Гръко-Бактрия от политическите реалности. Окончателното разпадане на огромния етнически масив, към който са принадлежали древните българи става в III-II в. в. пр. Р. Х. и заедно с това се преоформят новите общности, от които се раждат Партянското и Кушанското царства в Азия, а в Източна Европа се появяват сарматите. Настъпилите промени в сарматската култура през средносарматския период (I в. пр. Р. Х. - I в. сл. Р. Х.) обикновено се свързват с появата на последните сармати в Европа - аланите. След казаното по-горе, логично е в тази последна сарматска вълна да включим и първите български рекрути от Средна Азия. Каква е била конкретната причина за тяхното изселване от пазвите на Имеон можем само да предполагаме - Даванската експедиция на Китай в края на II-началото на I в. пр. Р. Х.; ударът на северните хуни над Средна Азия през 50-те години на I в. пр. Р. Х.; пак по същото време опитът на Гуйшуанския владетел да централизира политическата власт, подчинявайки останалите княжески домове на юечжи или друго подобно събитие. Част от българския етнос е мигрирал по старите пътища на юг към Северна Индия, а останалите вторично се разцепват. Едната част формират втората, по-мощна изселническа вълна към Европа, която тласкана или увлечена от хунския поход на запад се появява през 70-те години на IV в. при сънародниците си в Северен Кавказ. Останалите преживяват тюркизацията, а по-късно и ислямизацията на Средна Азия като се оттеглят във високите непристъпни долини на Памир. Днес това са реликтовите етноси, сред които П. Добрев открива езикови прилики с българския. 

        Какъв обаче е етнонимът, под който са били известни древните българи в Средна Азия е трудно еднозначно да се установи не на последно място и поради динамиката, с която са се променяли, поглъщали и преоформяли етнонимичните представи, както в китайската, така и в гръко-латинската историография. Дали са били саки-тиграхауда, тохари, асиани с усунски примес или част от някоя друга племенна общност в Средна Азия е въпрос, който историците тепърва ще уточняват." 

TEMPORA INCOGNITA НА РАННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ 

Автор: Проф. Атанас Стаматов ; 

Издателство: МГУ "Св. Иван Рилски"

Редактирано от Stoned
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 41 минути, Stoned said:

  Какъв обаче е етнонимът, под който са били известни древните българи в Средна Азия е трудно еднозначно да се установи не на последно място и поради динамиката, с която са се променяли, поглъщали и преоформяли етнонимичните представи, както в китайската, така и в гръко-латинската историография. Дали са били саки-тиграхауда, тохари, асиани с усунски примес или част от някоя друга племенна общност в Средна Азия е въпрос, който историците тепърва ще уточняват. 

Редактирано Преди 8 минути от Stoned

Приятелю,  поне цитирай хората от които си копи/пейстнал.  Не за пръв път го цитираш този блог, авторът му не е историк, а философ. Или ти си решил да си направиш собствена компилация, събрано от тук и от там. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 48 минути, Stoned said:

Също на десния бряг на р. Аму-Даря в района на скалните комплекси Кара-Тюбе и Челпик са открити знаци с преки аналози в българския ранносредновековен знаков материал. Между тях е и най-разпространения български знак, сигурен белег за българско присъствие - ипсилона "Y". Типичен за българите знаков материал е открит и в керамиката от Кангюи, а тамгите естествено се вписват в използуваните като родова символика от масагето-сармато-аланските племена знаци

IYI се среща в Европа още преди 2000г.пр.н.е 

Иначе при българите се среща едва в раннохристианския период.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, tantin said:

Приятелю,  поне цитирай хората от които си копи/пейстнал.  Не за пръв път го цитираш този блог, авторът му не е историк, а философ. Или ти си решил да си направиш собствена компилация, събрано от тук и от там. 

За тебе винаги, ще редактирам! Не е от блог. Pdf файл е. 

А с какво променя написаното от него? 

Достатъчно източници и библиография е спомената в текста. Това е събрано и обобщено от него.

Флудни, по написаното нещо... 

Ето и линк към PDF-а, Тантин.

Редактирано от Stoned
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Скептикът said:

IYI се среща в Европа още преди 2000г.пр.н.е 

Иначе при българите се среща едва в раннохристианския период.

Няма лошо, че се среща и в Европа преди 2000г.пр.н.е.

Далеч съм от мисълта, че е с прабългарски произход. Достатъчно миграции има в посока запад-изток и обратно след това, че да се появява и на други места. 

Нямаме данни за по-рано, но това не изключва вероятността да се среща и по рано. 

Редактирано от Stoned
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 минута, Stoned said:

За тебе винаги, ще редактирам! 

А с какво променя написаното от него? 

Достатъчно източници и библиография е спомената в текста. Това е събрано и обобщено от него.

Флудни, по написаното нещо... 

Ти сам си се флъдваш, няма нужда и аз да флудвам.   Не че имам нещо против казаното от Атанас Стаматов, напротив, заслужава си да му се обърне внимание и да бъде обсъдено задълбочено. Единствено ще добавя че човека е философ, историограф - занимава се с история на философията, или с история на историографските познания или подобно. Въобще не е нито археолог, нито филолог.  И той е събрал материали от тук и от там.  

Когато цитираш коректно източника си улесняваш читателите ти - те сами могоат да прецентят дали да прочетат дадените от теб материали. Иначе се получава така че ти слагаш материалите - а аз ти измъквам мнението ти по въпроса - и ти накрая си признаваш - "този не съм го чел, този не съм го чувал"  и подобно. Има си такива теми, които привличат "flood"  от самото си създаване. Аз от тук нататък няма да участвам в подобни флъдващи теми. Има си и такива "удавени" теми - дето от самото си създаване показват пълна липса на ориентация, неверно начало, неверно позициониране.  

Като следното "познат на древните учени и както българите така и те са със една и съща опознаваема пра-родина. Кавказ."  Ако погледнеш твърдението на А.Стаматов ще видиш че погледа на Стаматов не е насочен към Кавказ, а доста по на изток. В случая Конън дори не си направи труда да обоснове причините за създаде такава тема - а остави това на доброволци като теб да събират от тук и от там.  Успех.   После пак разправяй на ляво и на дясно че аз съм бил флъдера.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 21 минути, tantin said:

Когато цитираш коректно източника си улесняваш читателите ти - те сами могоат да прецентят дали да прочетат дадените от теб материали.

Източниците са в текста, Тантине. Без да го прочетеш, няма как да ги видиш и провериш. Само по името на автора, който ги е компилирал и дал за издаване няма как да достигнеш до това какво пише. 

Определението ти за темата, няма да го коментирам... 

Преди 30 минути, tantin said:

Като следното "познат на древните учени и както българите така и те са със една и съща опознаваема пра-родина. Кавказ."

Все още нищо не е доказано, че произхода на хуните или прабългарите е Кавказ. Това, че са обитавали Кавказ, не означава, че са с произход от там.

Хуни и Алани са обитавали част/и на Западен Казахстан. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 7 минути, Stoned said:

Определението ти за темата, няма да го коментирам... 

Преди 44 минути, tantin said:

Като следното "познат на древните учени и както българите така и те са със една и съща опознаваема пра-родина. Кавказ."

Все още нищо не е доказано, че произхода на хуните или прабългарите е Кавказ. Това, че са обитавали Кавказ, не означава, че са с произход от там.

Хуни и Алани са обитавали част/и на Западен Казахстан. 

Коментирай първо болднатото. То е от създателя на темата, не е мое.  В момента , в който почнеш да оборваш тезата за Кавказ - ти реално спамваш и флъдваш темата, отдалечаваш се от идеята на създателя и.  Вместо да го подкрепиш - ти го отказваш да тръгне да си изложи аргументите.  Ние останалите сме търпеливи, ще почакаме да видим какви нови аргументи ще бъдат дадени в подкрепа на Кавказкия произход. Защото твърдението на Конан е точно такова - за "прародината" и за Кавказ.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 часа, resavsky said:

Първо си оправи заглавието на темата.И второ чакам доказателства че и българи и хуни са с прародина Кавказ.

Опознаваема!?! Ако ти имаш да промениш това, моля заповядай.

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История
Преди 29 минути, Conan said:

Опознаваема!?! Ако ти имаш да промениш това, моля заповядай.

Имам право.Но е по редно да го направи автора на темата.

Редактирано от resavsky
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 32 минути, resavsky said:

Имам право.Но е по лесно да го направи автора на темата.

Ресавски аз ли трябва да кажа вместо теб къде е опознаваемата начална точка от където хуните на Атила започват похода си. Аз моето мнение съм го заявил, то е базирано на древните автори който твърдят точно това.

Редактирано от Conan
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 15.03.2021 г. at 8:49, resavsky said:

Първо си оправи заглавието на темата.И второ чакам доказателства че и българи и хуни са с прародина Кавказ.

Ресавски!?! Все още чакам да си зададеш правилно въпроса?! Не съм писъл прародина Кавказ! Аман от папагали!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 15.03.2021 г. at 16:36, Stoned said:

TEMPORA INCOGNITA НА РАННАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ 

Автор: Проф. Атанас Стаматов ; 

Харесва ми. Твърденията не се разпростират извън доказателствата.  Някои тука да вземат поука, няма да е зле.

Ама не. Пак дребни заяждания.

 Изкажете се по важното - еднакви ли са погребенията или не?  Твърдението е, че са еднакви по много показатели?

Това прави първата част от истината, втората част е, че са уникални, а не широко разпространени като иУи .

Чак тогава можем да забием байряче на картата спокойно - там сме били, около Амударя. 

Кога? обаче,

Ако сме били с кушаните няма как да сме с хуните в Европа. Сигурно сме били там преди кушаните и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 15.03.2021 г. at 16:36, Stoned said:

Какъв обаче е етнонимът, под който са били известни древните българи в Средна Азия е трудно еднозначно да се установи не на последно място и поради динамиката, с която са се променяли, поглъщали и преоформяли етнонимичните представи, както в китайската, така и в гръко-латинската историография. 

Най-честият етноним, с който се самоназовава група от хора, която смята, че има общ произход е..."народ". Примерите за подобни автоними са безкрайни. 

Когато се намесят обаче екзоними ( а огромната част от имената на народности в историографията са такива ), настава невероятна каша. Таемка всяка историографска школа може да даде различно име на един и същ народ (примерите са безкрайни). Затова, когато се споменават етноними, е хубаво да се прави опит да се ползват само авто- такива, т.е. самоназвания, а когато такива отсъстват - най-известните екзоними.

"Къде сме били" (?!?!?) не е валиден въпрос. Кога, коя част от "нас" ? Тази на прадедите, тази на свещения език, тази на прамайките, или? Прародина? За мен единствената възможна такава е източноафриканската савана, където сме се отделили от маймуните, останалото са някакви етапи без ясни граници. 

От гледна точка на съвременния начин на живот, при който прекарваме над 1/3 от живота си в до 150 кв.м. площ под покрив, животът на номадските ни прадеди е напълно неописуем, ние дори не можем да си го представим. "Къде сме били" - ами днес тук, утре там, сърничка тук, кон там, риба онам, гъба, и т.н. 

За да илюстрирам казаното, ще ползвам етимологията на няколко сродни от гореспоменатите народности.

"Скити" . Етнонимът става известен благодарение на Херодот и с голяма вероятност е автентичен, за което свидетелстват историческите данни. Коренът на думата най-вероятно е *skewd- (задвижвам, изстрелвам), а самият автоним "Skuda" - стрелец (с лък). Херодот казва, че така се самонаричали царските скити, което е логично, като се има предвид, че същите следва да са били от воинската каста и да са се занимавали предимно с война. Скитите са известни тъкмо с уменията си на стрелци с лък и са били наемани от гръцките полиси като такива. 

"Саки" Така ахеменидските историографи наричат всички номадски народи на север от тях. За близките до ахеменидите вавилонци (откъдето си взимат писмеността) саки е синоним на кимерийци. Етимологията на думата не е ясна. Предполага се ир. *sak- "скитам" ( "скитам" и "скити" нямат обща етимология, но вероятно общ семантичен смисъл), но не е изключено това да е форма и на горното "skuda" . В Бехистунския надпис се прави разлика между няколко вида "саки", които обитават огромна територия - от въпросната Амударя до Черно Море. Сред тях са "пиещи хаома саки" (вероятно религиозни жреци), "носещи островърхи шапки саки" (войни?), "саки отвъд морето" - става въпрос за скитите около делтата на Дунав и "саки отвъд Согдия" - за най-източно разположените такива.

Доколко хората ( ако вземем 6-ти век, когато е правен надписа) от делтата на Дунав до Амударя и още на изток са се възприемали като един народ е неясно и твърде малко вероятно. 

"Масагети" Най-вероятната етимология е "рибари" 

"Aśvaka/Aspasioi"  - "конници" 

"Сармати/Сауромати" - множество възможни етимологии. От гр. σαυρο- (гущер) заради люспестите им ризници, през авест. *sar- "придвижвам се ловко, внезапно", до инд-ир. *sar-ma(n)t "управляван от жени". Последното е факт, документиран от Херодот, който е дотолкова впечатлен от високия ранг на жените у сарматското общество, че ги свързва с митичните Амазонки. 

"Алани" (рохолани) - приема се за сигурно, че това е диалектна форма на "ариани". Без да съм специалист по осетински (който се смята за наследник на аланския), обаче, никъде в осетински не мога да открия l, което да отговаря на прото-иранско r. Три (аерте) си е с р, жълто (бур) си е с Р, като при второто дори имаме PIE корен *gel-. В нито един източно-ирански и въобще ирански език обаче не се среща развитието r>l (тъкмо обратното) и цялата работа ми изглежда доста съмнителна. Не смея да оспорвам енциклопедията на Mallory (1997) но не срещнах никакво обяснение за подобно развитие. Имайки предвид, че един от осетинските диалекти се нарича "Iron" (Aryan) то изглежда безкрайно нелогично една и съща прото-дума да даде две крайно различни такива за език и народ (Iron/Alan). Лично аз не изключвам възможността етимологията на името да е по-скоро свързана с PIE *h1el- "раста", следователно да се превежда като "високи хора, планинци" (подобно на гръцкото μακ-εδονοσ) и английското "highlander". 

И т.н., и т.н. - https://www.livius.org/articles/people/scythians-sacae/ .
(Над 3 часа го пиша тоя пост - затова гледам да избягвам да го правя. Дано съм бил с нещо полезен и на вас, на мен ми беше приятно да поровя из дебелите книги.)

Редактирано от Жо Ро
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.03.2021 г. at 20:49, Жо Ро said:

Най-честият етноним, с който се самоназовава група от хора, която смята, че има общ произход е..."народ". Примерите за подобни автоними са безкрайни. 

Когато се намесят обаче екзоними ( а огромната част от имената на народности в историографията са такива ), настава невероятна каша. Таемка всяка историографска школа може да даде различно име на един и същ народ (примерите са безкрайни). Затова, когато се споменават етноними, е хубаво да се прави опит да се ползват само авто- такива, т.е. самоназвания, а когато такива отсъстват - най-известните екзоними.

"Къде сме били" (?!?!?) не е валиден въпрос. Кога, коя част от "нас" ? Тази на прадедите, тази на свещения език, тази на прамайките, или? Прародина? За мен единствената възможна такава е източноафриканската савана, където сме се отделили от маймуните, останалото са някакви етапи без ясни граници. 

От гледна точка на съвременния начин на живот, при който прекарваме над 1/3 от живота си в до 150 кв.м. площ под покрив, животът на номадските ни прадеди е напълно неописуем, ние дори не можем да си го представим. "Къде сме били" - ами днес тук, утре там, сърничка тук, кон там, риба онам, гъба, и т.н. 

За да илюстрирам казаното, ще ползвам етимологията на няколко сродни от гореспоменатите народности.

"Скити" . Етнонимът става известен благодарение на Херодот и с голяма вероятност е автентичен, за което свидетелстват историческите данни. Коренът на думата най-вероятно е *skewd- (задвижвам, изстрелвам), а самият автоним "Skuda" - стрелец (с лък). Херодот казва, че така се самонаричали царските скити, което е логично, като се има предвид, че същите следва да са били от воинската каста и да са се занимавали предимно с война. Скитите са известни тъкмо с уменията си на стрелци с лък и са били наемани от гръцките полиси като такива. 

"Саки" Така ахеменидските историографи наричат всички номадски народи на север от тях. За близките до ахеменидите вавилонци (откъдето си взимат писмеността) саки е синоним на кимерийци. Етимологията на думата не е ясна. Предполага се ир. *sak- "скитам" ( "скитам" и "скити" нямат обща етимология, но вероятно общ семантичен смисъл), но не е изключено това да е форма и на горното "skuda" . В Бехистунския надпис се прави разлика между няколко вида "саки", които обитават огромна територия - от въпросната Амударя до Черно Море. Сред тях са "пиещи хаома саки" (вероятно религиозни жреци), "носещи островърхи шапки саки" (войни?), "саки отвъд морето" - става въпрос за скитите около делтата на Дунав и "саки отвъд Согдия" - за най-източно разположените такива.

Доколко хората ( ако вземем 6-ти век, когато е правен надписа) от делтата на Дунав до Амударя и още на изток са се възприемали като един народ е неясно и твърде малко вероятно. 

"Масагети" Най-вероятната етимология е "рибари" 

"Aśvaka/Aspasioi"  - "конници" 

"Сармати/Сауромати" - множество възможни етимологии. От гр. σαυρο- (гущер) заради люспестите им ризници, през авест. *sar- "придвижвам се ловко, внезапно", до инд-ир. *sar-ma(n)t "управляван от жени". Последното е факт, документиран от Херодот, който е дотолкова впечатлен от високия ранг на жените у сарматското общество, че ги свързва с митичните Амазонки. 

"Алани" (рохолани) - приема се за сигурно, че това е диалектна форма на "ариани". Без да съм специалист по осетински (който се смята за наследник на аланския), обаче, никъде в осетински не мога да открия l, което да отговаря на прото-иранско r. Три (аерте) си е с р, жълто (бур) си е с Р, като при второто дори имаме PIE корен *gel-. В нито един източно-ирански и въобще ирански език обаче не се среща развитието r>l (тъкмо обратното) и цялата работа ми изглежда доста съмнителна. Не смея да оспорвам енциклопедията на Mallory (1997) но не срещнах никакво обяснение за подобно развитие. Имайки предвид, че един от осетинските диалекти се нарича "Iron" (Aryan) то изглежда безкрайно нелогично една и съща прото-дума да даде две крайно различни такива за език и народ (Iron/Alan). Лично аз не изключвам възможността етимологията на името да е по-скоро свързана с PIE *h1el- "раста", следователно да се превежда като "високи хора, планинци" (подобно на гръцкото μακ-εδονοσ) и английското "highlander". 

И т.н., и т.н. - https://www.livius.org/articles/people/scythians-sacae/ .
(Над 3 часа го пиша тоя пост - затова гледам да избягвам да го правя. Дано съм бил с нещо полезен и на вас, на мен ми беше приятно да поровя из дебелите книги.)

Така, така, първите сведения за гамири и скити обаче не идват от Херодот. И в тези анали скитите имат и други имена.

 • Skuthes Σκύθης, Skudra, Sug(u)da descended from the Indo-European root (s)kewd-, meaning "propel, shoot" (cognate with English shoot). *skud- is the zero-grade form of the same root. Szemerényi restores the Scythians' self-name as *skuda (roughly "archer"). This yields the Ancient Greek Skuthēs Σκύθης (plural Skuthai Σκύθαι) and the Assyrian Aškuz. The Old Armenian: սկիւթ skiwtʰ is based on itacistic Greek. A late Scythian sound change from /d/ to /l/ established the Greek word Skolotoi (Σκώλοτοι), from the Scythian *skula which, according to Herodotus, was the self-designation of the Royal Scythians.[26] Other sound changes have produced Sogdia.
 • The term Saka reflected in Old Persian: Sakā, Greek: Σάκαι; Latin: Sacae, Sanskrit: शक Śaka comes from an Iranian verbal root sak-, "go, roam" and thus means "nomad".
 • Although closely related, the Saka people are nomadic Iranians, that are to be distinguished from the European Scythians and inhabited the northern and eastern Eurasian Steppe and the Tarim Basin.

Но когато се появяват хуните, излезли от блатата на Меотида властелинът на степите са готите(наричани и скити). Искам да кажа че ако с три часовия си труд намекваш че от тези конници са се оформили хуните, то след това роля са изиграли и готската "империя" която е причината за конфликта им.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, Conan said:

властелинът на степите са готите(наричани и скити)

Хуните най-вероятно са племенен съюз, съставен от най-източните скити и разни местни тюрко-монголи, които са асимилирали, а когато стигат европейските степи, включват към себе си и готи. Ако това не беше така, то няма как да обясним присъствието в езика ни на една от най-важните за цялата теория за произхода на прабългарите думи...(ще пиша за нея в отделна тема)

Готите някога ходили ли са на изток от Крим? Аз не съм чувал - не че не е възможно. "Наричани и скити - къде, от кого?"

Най-мистериозния от народите от ранното Средновековие са т.нар. "вандали" Думата е с германска етимология и от предполаганите такива виждам всички, но не и тази, която е свързана с "wandeln" - значи точно шляя се, скитам...и като се има предвид, че от предполагаемата си прародина в днешна Полша стигат до и успяват да създадат - макар и за кратко - царство в Северна Африка ( днешен Тунис), то напълно оправдават подобно име. 

Иначе нищо не намеквам...имам усещането, че си копирал част от текста, който ползвах за горния си пост, без да го разбираш напълно. Обикновено в тези времена придвижването на един народ в някаква посока е провокирано от това на друг в същата. Както когато идващия студен фронт първо избутва топлия въздух и след това изведнъж застудява.

 

Редактирано от Жо Ро
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 23.03.2021 г. at 20:49, Жо Ро said:

"Алани" (рохолани) - приема се за сигурно, че това е диалектна форма на "ариани". Без да съм специалист по осетински (който се смята за наследник на аланския), обаче, никъде в осетински не мога да открия l, което да отговаря на прото-иранско r.

Само ri/ry > l (mælyn "умирам" < *marya), съвсем елементарно казано. Не, че съм специалист и аз, но покрай други търсения съм понаучил това-онова за осетинския. Но това е извън темата за хуните.

Kакто впрочем и гамирите и те са леко така извън темата, ако ме разбираш, Конане, какво искам да ти кажа. :D

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...