Отиди на
Форум "Наука"

Кратък преглед на тезите за етонима, новите тези


Recommended Posts

 • Потребители

Предлагам за дискусия някои от тезите за произходът на етнонима..Ще покажа и някои нови тези , включително и една която е публикувана със запазено авторско право.

1) Формално най-разпространената или по-точно - най-популяраната : "смесени"- тюркска етимология. Отразява мнеиеята и разбиранията за смесения характер на Българите"

2) Тезата на проф. Ив. Добрев: етнонимът е възникнал с скито-сарматска среда (обкръжение), и коренът му " "планина". Буквално българи означава планинци.

3) Тезата Българи - високопланинци, планинци, отразяваща мнението за ирански произход, но и за иранско развитие на думата. Популяризирана първоначално от доц. Ив.Тенев. Не се приема от водещите изследователи и занимаващи се с проблема.

4) Тезата българи- "управляващ народ", или букв. "народ на властта", "главен народ". Името е етимологизирано чрез тохарски и ирански/ ИЕ лексеми (или чисто ирански лексеми) - *гар, *гур, *гара, *кхар, (със значение народ, племе в допълнение на прото-формите "бал", "бол" - със значения власт - тох; голям, силен, много.., Също така -и чрез алтайски лексеми - първата част е аналогична (или близка), а втората част е монголското "гар" - със значение - "крило", "ръка" (в "Джунгари" - лявото "крило" или "ръка"), преносно "народ".. Макар че вариантите са развити и посочени като възможни от Ж.Войников- той приема за най-вероятна една друга етимология (вижте по долу). Алтайското съответствие е развито от Гесер Куртулаев, български татарин, философ и антрополог, преподавател в Китай (с предположения че е заимствал идеята на Войников, тъй като публикуването и запазването на авторското право от Г.Куртулаев беше извършено около година след като Ж.Войников публикува своите идеи в електронното издание на "Книга за езика"..

5) Тезата българи*- със значение "народ", "хора", "въоръжен народ" или "множество от хора", "множество от въоръжени хора" е опит за синтез на Ж.Войников - на неговите изследвания по евразийската история и етногенезните процеси в Евразия- и мястото на българите в тези процеси..

/6) Стари тези: (без научна стойност в момента)

а) римската теза, "българи" -градо- (крепостно-) строители или "защитници на крепости". Подробностите са тук: http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=6342

б) "хидронимен" произход - От Волга

б) неспоменати от мен

7) Други

Wyzraveniq otnosno rimskata slu`bno

а) Възражения относно т.н. "римска военно-служебна теза"

б) По желание на съфорумците./

---------------------------------------------------

*Тезата генетично е свързана /или произхожда от с идеите на тандема Голийски-Войников, и мнението на проф.Стаматов.Живко Войников развива съчетава тезата на Санпиен Чан, с изследванията на Бейли - върху юежди, които Войников приема за езикови тохари..Най-новите факти в светлината на археологията, показват че най-вероятно юеджи първоначално са езиковите тохари - този загадъчен индоевропейски народ, обитаващ териториите на източен туркестан - преди (и след) инвазията и победата му от хун-ну).. Фрагменти от тезата ще предсатвя тук:

"Х.Бейли (1985 г.), смята че зад загадъчния етноним "юечжи" се крие названието gara, garvā, garrvā. В хотаносакски документи той разчита ttau-da-gara и го свързва с названието тохари, с гръцкото –γαρα, Θογαρα, тибетското to-gar, санскритското tukhāra, персийското tuxāristān и хотаносакското ttahvāra. Той смята че преходите между звуците g, γ, χ, са закономерни, сравнявайки тибетското B`ho-gar, названието на Бухара и tho-gar, thog-gar, респ. тохари. Названите *gara, се среща и в хотаносакски документи от 10 в. Китайските източници споменават за заселването на различни тюркски племена към градовете Şacū и Kamcū /Шачжоу и Гуанчжоу в Кансу/, където хотансакските извори споменават за хората *gara, или maja gara – нашите съюзници гара, които са съседи на тюрките. Китайците съобщават за народ, обозначаван с йероглифа , , , живеещ около града Čaʼn-ie, т.е. Чанъе – мястото на голямата битка на юечжите с хунну и последвала от това миграция на запад. Бейли посочва че китайския йероглиф , се произнася също като hgvyar, hgyar, hgvar, отразяващ названието *gara, с ларингиално /с придихание/ `h.

Йероглифът според Халун се произнася като sgu, според Еноки като sguĵa, а според Е.Пулебланк – iat, респ. ятии. Поради факта че етнонима се среща и под формата ta – голям, , – големи юечжи, за разлика от sjao - малък, , – обозначението на „малките юечжи”, останали в Кансу, подчинили се на хуните, то може да се предположи че tho-gar, tho-gar- tsп, означава просто „големи гари”. Явно китайското ”юе” означава некитайската дума γar, а знакът - tsп < tśi`, t’a, или по-старата му форма – ťčĕg, т.е. получаваме протоформата *gar-čik, *gar-jik, като в иранските езици, суфикса -čik, обозначава етническо название, напр. таджик. Може да добавим че в тохарски –cuki е суфикс за мн.ч. обозначаващо група хора с дадено занятие. Също основата tau-, tu-, означаваща многобройни, много, респ.народ е широко застъпена в индоевропейските езици. Така получаваме *tu-*gara – многото гара, народът гара или народът гарчи. Според Бейли китайското да-юечжи е закономерно предаване на названието тохари и може да се преведе като планинци, народ на планината. Според Б.Гагуров етнонимът юечжи е винаги свързан с етнонима тохари в древните гръкоримски източници. И така, виждаме че самоназванието на загъдъчните юечжи е било „гари”, „кхари”. Бейли го свързва с планина, планинци, но може да се посочи и алтернативно решение, свързано с българското хъръ, хора, пракрит hāra, gujjara, хинди arārā, gharrā, пущунски hāzir, таджикски halk, осетински čыr, dzыr, guыr, палийски kira, бенгалски arū, harū, кашмирски āru, uru, ōru, hedur – хора, човеци, люде. В пущунски khor – приятел, близък. По Херодот при скитите o.ro, o.tro, o.tar означава мъж, човек.В чувашки ărаt, ăru – хора, народ. В староуелски gwr, старобретонски gour, корнуелски gur – човек. Твърде интересен паралел показва осетинското tыguыr, dzыguыr – група хора, общност, племе, народ, дало етнонимите тагаури, дигори – другото самоназвание на носителите на иронския и дигорския осетински диалекти. /ОРС/ Или то-хари е означавало група хора, народ, тох. gar, khar, е еднакво с българското хора, старобълг. хъръ, аналогично на осетинското tыguыr, dzыguыr - тагаури, дигори.

Санпиен Чен смята че името булодзи/болудзи/булоцзи е закономерно предаване чрез китайска транскрипция на етнонима българи, като се позовава на Питър Буудберг /неизвестен у нас изследовател от 30-те год. на 20 в./ и Карл Менгес. Той смята че вероятната изходна форма е била Buluoji, Buluojian, Bulugen, Boluohui, Buliuhan‚ Poliuhan‚ Poluohan‚ среднокитайското B`uo-lak-kiei, което реконструира до Bulgar/Bulγar, съответно китайската форма - *бо-лак. Лу Фейан, във своя трактат по китайска фонология, също смята че формата Buliugu, е само друг вариант на корена Buluoji.

В тобаската династия Северна Вей асимилирани представители на този народ, са носили фамилията Булуген. Дори един от владетелите на д-вата Бей-Ци, Северна Ци, или известна още като Източна Вей, император Ву Ченг, приел тронното име Гао-Дан /537-569 г./, носи прозвището Булоцзи , което показва произхода му. Съвр. китайска транскрипция на България и българи е съотв. Баодзялия и баодзяли и се приближава до танската форма.

”Цзин-шу” съобщава че областта Цзе от която идват цзеху се намира в окръг Усян, пров. Шанси отговарящи на земите около съвр.селище Юйше. По външен вид цзеху са с дълбоки очи, високи носове и гъсти бради, т.е. типичните за китайските автори характеристики на бялата раса. В ”Лян-шу” се уточнява че от племената цзе, произлизат хуа и хвар, както и йеда – дали начало ефталитие. Те са далечни потомци на старите юечжи.

”Бей-ши” посочва че „на запад от Ию е на север от Янци /Карашар/, до планините Байшан обитават циби, булочжи, иде, супо, нахе, уху, хегу, еде и юйуниху”. Ясно виждаме булоцзите като обитатели на земите северно от Карашар, редом с ефталитите /йеда, иде/, протоуйгурите /уху/, протокиргизите /хегу/, протокипчаките циби /по-старото ханско кюеше/. В ”Суй-шу” също се споменават племената сродни с болудзите и техните локализации: На запад от Иу /Хами/ и на север от Янци /Карашар/ близо до предгорията на Белите планини /хребеда Актаг, част от Тяншан/ живеят циби, болочжи, иде, супо, нахе, уху, хугу, еде, юйниху и др. Разполагат с 20 хилядна армия. В късния текст „Венсянтункао” от Ма Дуан-лин, се изброяват част от племената влезли съюза теле: „На запад от Иу, на север от Янци, по склоновете на планината Бо [Бай]-шан, обитават шиби, боло, чжии, чжи, субо, наге, уху, гухе, учжи, ниху и др. [племена], имат войска от 20 000 войни” . Преписвачът е разделил названието булоцзи на две части, което е явна грешка.

Яо Вей Юан, по-късен автор в своето ”Изследване за племената ху” пише че племената цзе са потомци на юечжите, грешка е да се смятат за част от хунну! В 329 г. булодзите цзе унищожават хунската държава Младша Чжао в Северен Китай, но в 348 г. са победени от Ши Мин, наследник на управляващия род в Чжао. Тогава загинали много войни цзе. Именно за тях Яо Вей Юан пише да не се бъркат с хуните, защото са юечжи

Понятието булоцзи ни помага да си обясним и значението на самия български етноним: В китайските хроники було-цзи се превежда и като племената цзи от кит. було – народ, общност, племе. Аналогично в осетински bal, санскрит bala, ягнобски bulak, пущунски bluk, кюрдски bêluk, нуристански baluk, калашки, кховарски bo, кашмирски bēli, кавказки аварски bo – много хора, опълчение, войскови отряд, хинди-урду pul - народ, раджастхански bhēgata – простолюдие, беднота. /VS-ETD/ В осетински също balc – военен поход, balkъon – предводител. /ОРС/ Аналогично е старобългарското, славянско плъкъ – въоръжен отряд, в руски полк, сърбохърватски пук, чешки, словашки pluk, полски рułk, горнолужишки роłk – въоръжен отряд, народ, тълпа, хора. Фасмер смята че славянското понятие е заемка от древногерманското *fulkaz, долновисоконемското folk, англосаксонското folc съвр.немското volk – народ, но и въоръжен отряд, общност от войни, Аналогично развитие имаме в тракийски bula, албански рlоgu, латинското populus, plebes – общност, въоръжен отряд, народ, vulgus - народ, тохарското wāl – област, район. Втората част на названието ичжи/цзе е синоним на юечжи, тъй като съвпада с най-ранната форма на този етноним – ючжи, респ. *gari/*khari/*hvari – хора, аналогично е и значението на хуа - *ghwor, *ghwat, *ghwar, *awar – хора, тох. wir – човек. В осетински guыr – човешко тяло, guыræn – раждане, gur – род, племе, kыori – група хора. /ОРС/ Откриваме голяма доза налучкана истина в съжденията на В.Стоянов, възприети и от вече покойния Рашо Рашев. Те смятат че е съществувал древен корен, протоформа *bål (bul, bol, bal, byl) със значение човек, който в множествено число преминава в *bål-k – хора. Тя е в основата на етнонима българи, по подобие на немското deutsch – хора, народ. /РР-П,стр.17-18/ Нещо подобно по семантично развитие се получава с латинското vulgus/vulgari – народ, общност, хора, по-късно простолюдие, основната част от населението. Както виждаме самото понятие българи като значение е напълно равностойно и идентично на тохари – общност, хора, общност от войни, народ-войска, народ: to-ghari, to-khari, ttau-da-gara и bal-ghari, bal-khari, wāl-ghari. (сравни топонима Балкария в Кавказ и осетинското bal+kыori – въоръжен отряд.) Този извод е твърде важен защото ни показва в коя древна общност да търсим началния етап от народностната ни етногенеза, в общтността на юечжите-тохари!

Това е засега..

Лека и спорна дискусия..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Има и още една връзка, но засега е много неясна!

Свързана е с месопотамсото божество Бел/Мардук, наричано от гърците и други - Белиар! А така наричаме и града Биляр, и благародницисте си Боляр! За семитите Бел и всички които са наричани БЕЛ са били богове и господари!

В Библията Белиал, Белиар или Белхор е/са смятан/и за демон/и! Защото господари във Вавилон за известно време стават Халдеите и Медите!?

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Между другого автохтонците откъде извеждат етнонима"българи"?Нещо ми се губи този момент.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Между другого автохтонците откъде извеждат етнонима"българи"?Нещо ми се губи този момент.

Според "bozman": името "българи" означва защитници ("гар" -от "гард", защитник) на (от) планините... Приема, че името е римско, като българите са приели това име..Възраженията ми са тук

Май няма други развити тези..Понякога привържениците на "автохтонната теза" се опират и на тезата за произхода от началото на миналия век, която съм посочил по горе в заглавното съобщение: българи- като градо- (крепостно-)строители, или защитници на крепости.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Автохтонците имат десетки възможности да изведат етнонима ''българи'', ти затова не се бой. Бой се за чукарските средноизточни теорийки, които и 500 племена и етнонима да включите не можете да докажате, откъде са се пръкнали.

През 1855г. е обнародван един документ от Ed. Gerhrad в който се вижда едно име на славянския бог на слънцето в който има печат изобразяващ свастика с 4 раздвоени стрели в края на кръста, във вид на слъчнчеви лъчи. Но което е най-важно свастиката е придружена от славянското название - БОГАР.

На немски - името БОГАР се превежда GOTTAR .

БОГ е едно от имената на тракийския бог Хермес, означава БОГАТ;

както и името на Аполон - Ситалк - бог на житотото , а според Г. КАцаров - бог на светлината

Имаше една хипотеза развите от нашия уважаем съфорумник Тогарм ,но той се позагуби напоследък. Към която се придържам и аз . Според нея стари яфетитски родове са тръгнали от Черноморския регион към различни земни краища и в един момент в най-различни краища те се оказали с еднакви етноними - на британските о-ви, в Скития, в Тракия и т.н.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Брей , уплаши ме направо. Откога се биете , вие, докторите. Вие да не сте доктор Джакил. идете си пийте хапчетата . Ако е за бой иди набий тезата ми за ранното християнство на Балканите, за която съм пуснал тема .

И още нещо докторе от планинските чукари, вземи ,че направи една средноазиатска чукарска разработка на етнонима "Троян" .Може да се окаже ,че император Траян се е бил с траките (славяните) в Централна Азия .... :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Кой е идиот и какви са идиотщниите???Чел ли си Г.Кацаров или около чукарските ти разходки в Средна Азия не е останало време???

Казах ,само ,че Тогарм, донякъде подкрепен от Смордо, развиха една хипотеза с която бях съгласен и аз. Траките, българите и германците , ако следваш дори абсолютно казионно историята са се обединили в една държава след 681г. Остъците от готите, траките и новодофтасалите прапро-българи са обединени от кан Аспарух, нали ???Що се касае до етногенетичен план - т.нар. ''славяни'' и германци нямат никакви генетични разлики . Който твърди обратното е почитател на Хитлер ???

Апропо , Докторе ти и хитлерист ли стана ??? Напълно за овехтели се възприемат от науката псевдоарийските нордски теории на немскофашистките учени .  Ти към тях ли се причисляваш ???

Докато не дадеш отговор на Прокопиевото съобщение, което беше пуснато още от Тогарм и многократно преизпозлвано от мен и Иванко ,ще считам , че въобще не желаеш да изграждаш нормална комуникация във форума и не желая да отговарям на жалките ти провокации. 

Редактирано от КГ125
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Рабира се че това което, си показал - са пълни идиотщини.. и няма нищо вярно в написаните твърдения и връзки..

...Ако имаше малко образованост в теб (или нагласи за това да се образоваш и ерудираш), сам щеще да разбереш както е идиотски неверно, това което си цитирал..Но ти нямаш такива явно, ..Явно защото ти е по-лесно - да "работиш" назапознатите с историята свои събратя (дали в семинарията или на другио място- все тая!), или да се закачиш за нещо или за някого.. С ядене и такива мурафети като твоите - бай Ганю само стана герой на Алеко..

Нищо не казваш по същество, за темата на Тогарм,...Пак ще те попитам - траки, славяни, готи, скити - един народ (етнос ли са) ли са? Ще ти дам и опредление за народ и етнос - ако не знаеш какво е това, или ако нямаш нагласи да прочетеш какво се има в предвид с тези понятия когато се дефинира - в социлогията, историята или и там където?

Понятието "Етногенеза" не е свързано с генетиката и еволюционата биология..

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnogenesis

Кое Прокопиево съобщение - по точно?

1.Относно етногенеза -

Съжалявам много, докторе нямам време да се образовам с "уикиевски" врели-некипили , още повече писани релативни и софистични английски автори, които съставят карти на света, в които държава БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЪЩЕСТВУВА!!

Ти много обичаш лингвистичните тези . Добре, ще ти съставя етнонимна автохтоннна теза от авторите за които се сетя. Но не ми каза ,има ли такъв паметник на който е  изобразен Богар???

Всеки по-любознателен читател и/или интелектуален консуматор на произведения на предантичната и античната култура знае, че т.нар. ”гръцко койне” (нещо като модерна политико-културна общност) се създава едва през VІ-Vв. пр.Хр. Използването на ключовото за съвременната лексика понятие "етнос" в стиховете на Омир е равнозначно по смисъл на днешното българско "тълпа", "сборище". Понятието «етнос» е използвано по класически поетичен начин - без каквито и да било уточнения, разяснения, бележки и тълкувания на това, какво е имал предвид рапсода. Ясно е обаче, че първоначалното използване на "етнос" в "Илиада" не подразбира кръвното родство, нито пък посочва духовното единство на воюващата ахейска общност. За тези фундаментални връзки, другояче подразбирани в славянобългарското понятие "народ", в езика на архаиката се използват други термини. Например идеята за кръвна връзка е отбелязана чрез думата "генос". Разбирането за общество в най-прекия смисъл на думата се отбелязва чрез "политейя". «Етнос» не е събирателно семантично средище на култура, обществен строй, вяра и обичаи, както например «народ» е събирателно и общоразбираемо за всички тези нещо в българския език.

2.За какво да ти пускам работите на Тогарм??? Иди си на неговия ник , натисни върху темите и постовете му  и си чети. Достатъчно спорихме миналата есен и зима ...

3.Относно Прокопий  виж това  и си го свържи със сведенията на Козма Индикоплесвт ...

Proc. , Bg . IV ,3,3 

''...Oт север подножията на Кавказката планина едни са обърнати към север и запад и се простират през земята на Илирийците и Тракийците ,други са обърнати към юг и стигат до проходите в които живеят Хуните и водят към земята на Персите и Ромеите от които единия се казва Тцур ...."

С Аспандиат, се разбрахме ,че цур е проход в Кавказ ,още нещо неясно ???

Погледни и тази темичка тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...art=#entry52268

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

1.Относно етногенеза -

Съжалявам много, докторе нямам време да се образовам с "уикиевски" врели-некипили , още повече писани релативни и софистични английски автори, които съставят карти на света, в които държава БЪЛГАРИЯ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ДА СЪЩЕСТВУВА!!

Ти много обичаш лингвистичните тези . Добре, ще ти съставя етнонимна автохтоннна теза от авторите за които се сетя. Но не ми каза ,има ли такъв паметник на който е  изобразен Богар???

Всеки по-любознателен читател и/или интелектуален консуматор на произведения на предантичната и античната култура знае, че т.нар. ”гръцко койне” (нещо като модерна политико-културна общност) се създава едва през VІ-Vв. пр.Хр. Използването на ключовото за съвременната лексика понятие "етнос" в стиховете на Омир е равнозначно по смисъл на днешното българско "тълпа", "сборище". Понятието «етнос» е използвано по класически поетичен начин - без каквито и да било уточнения, разяснения, бележки и тълкувания на това, какво е имал предвид рапсода. Ясно е обаче, че първоначалното използване на "етнос" в "Илиада" не подразбира кръвното родство, нито пък посочва духовното единство на воюващата ахейска общност. За тези фундаментални връзки, другояче подразбирани в славянобългарското понятие "народ", в езика на архаиката се използват други термини. Например идеята за кръвна връзка е отбелязана чрез думата "генос". Разбирането за общество в най-прекия смисъл на думата се отбелязва чрез "политейя". «Етнос» не е събирателно семантично средище на култура, обществен строй, вяра и обичаи, както например «народ» е събирателно и общоразбираемо за всички тези нещо в българския език.

2.За какво да ти пускам работите на Тогарм??? Иди си на неговия ник , натисни върху темите и постовете му  и си чети. Достатъчно спорихме миналата есен и зима ...

3.Относно Прокопий  виж това  и си го свържи със сведенията на Козма Индикоплесвт ...

Proc. , Bg . IV ,3,3 

''...Oт север подножията на Кавказката планина едни са обърнати към север и запад и се простират през земята на Илирийците и Тракийците ,други са обърнати към юг и стигат до проходите в които живеят Хуните и водят към земята на Персите и Ромеите от които единия се казва Тцур ...."

С Аспандиат, се разбрахме ,че цур е проход в Кавказ ,още нещо неясно ???

Погледни и тази темичка тук - http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...art=#entry52268

"Съжалявам много, докторе нямам време да се образовам с "уикиевски" врели-некипили"

Това не е извинение за наглоста ти, Като не знаеш кое какво е и не те интересува, селчо, айде бягай и не се разправеяй с хората (в нормалните страни- казват върви на..еди- къде)

Ще те попитам пак:

Ако написаното беше вярно (че "Готар" значело на славянски "Богар", а "Богат" и , а "Бог" било името на Хермес, и т.н.) - каква връзка има то със спора ни, или как постулира и аргументира автохтонната теория? Питам те, Попе и чакам нормален отговор!!! (от умрял-писмо, но все пак).. Чакам все още да я аргументираш и постулираш тази хипотеза , както и да етимологизираш името (защото имало хиляди начини)..

Нищо не казваш по същество, за темата на Тогарм: каква връзка има тя със спора или как се вмества тя като автохтонна хипотеза за произхода на българите Чакам все още да я аргументираш и постулираш, както и да етимологизираш името

''...Oт север подножията на Кавказката планина едни са обърнати към север и запад и се простират през земята на Илирийците и Тракийците ,други са обърнати към юг и стигат до проходите в които живеят Хуните и водят към земята на Персите и Ромеите от които единия се казва Тцур ...."

Какво да кометирам, Попе ? Я ми обясни по-точно какво не разбираш тук? С Аспандиат се се разбрали че Тцур е В Кавказ..Ти подиграваш ли се с мен, или си какво по-точно?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Понеже тук моя милост го подмятате насам-натам, да уточня. Тцур е Дербентският проход, Чора(й).

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Ще те попитам пак:

Ако написаното беше вярно (че "Готар" значело на славянски "Богар", а "Богат" и , а "Бог" било името на Хермес, и т.н.) - каква връзка има то със спора ни, или как постулира и аргументира автохтонната теория? Питам те, Попе и чакам нормален отговор!!! (от умрял-писмо, но все пак).. Чакам все още да я аргументираш и постулираш тази хипотеза , както и да етимологизираш името (защото имало хиляди начини)..

Означава , докторче, че българското име се извежда от името на бога. Както сам професор Кацаров, обяснява, че племето Дии в Родопите ,носят божествено име. Сред траките има лични имена, които са съставени с това име  Dio- Bessus, Diu- Zenus, Deos por  и т.н. След приемането на християнството, тези имена престават да се споменават в изворите. Има тракийско име Хермес (Ermeas), а името на бога се запазило и в един надпис-  Ermeas Amatoiou ...

Нищо не казваш по същество, за темата на Тогарм: каква връзка има тя със спора или как се вмества тя като автохтонна хипотеза за произхода на българите Чакам все още да я аргументираш и постулираш, както и да етимологизираш името.

Ще ти я етимологизрам спокойно, имай малко търпение .Ще ти начеша набързо крастата азиатски чукаристино...

Какво да кометирам, Попе ? Я ми обясни по-точно какво не разбираш тук? С Аспандиат се се разбрали че Тцур е В Кавказ..Ти подиграваш ли се с мен, или си какво по-точно?

Иди на темата, която съм ти пуснал линк и ще разбереш!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Етнонимът “българи” от европейска гледна точка

Йордан Табов, Милош Сидоров

Институт по математика и информатика – БАН

ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 8, 1113 София

e-mail tabov@math.bas.bg , svidas1@mail.bg

§ 1. Увод: какво означава названието “българи” и кога е възникнало?

Мнозина са предлагали отговори на тези въпроси; но те и досега нямат що-годе приемлив отговор.

Подреждайки всички тези за произхода на името българи в хронологичен ред, Х. Тодоров – Бемберски в изследването си за историята и същността на името българи стига до извода, че най-старата (от известните) е на византийския хронист Йоан Едески, обявил през 585 г. за родоначалник на българите “библейския” Булгариос . В почти същия вид – че българите са наречени така на името на предводителя си Българ - тя преобладава в най-ранните сведения за българите и макар че е лаконична, всъщност заслужава особено внимание, защото съвпада с легендата за названието на пеласгите – старото местно население на Балканите: по думите на Акусилай те били наречени така на името на предводителя си Пеласг , за когото освен това в старогръцките митове се разказва, че е бил син на Зевс . На близостта на “Българ” и “Пеласг” (“Пиласг”, “Пеларг”) и на хипотезата , че “Пеласг” е неправилно прочетен античен гръцки запис на “Българ”, ще се спрем по-нататък.

Друга разпространена стара версия за името “българи” е, че те са наречени така, защото в старо време са живели край река, наречена “Булга” (или “Вулга”), от която било тръгнало името им . Разновидност на тази версия обяснява, че реката всъщност е Волга, и че “българи” е изменено “волгари” .

През ХІХ в. сред изследователите на историята придобива популярност схващането, че “пра”-българите са от тюркски произход, и се правят опити името им да се изведе от различни тюркски думи. Показателни за преобладаващото през последните два века в науката схващане за произхода и името на българите са описанията в енциклопедията Паули. Изданието от 1897 г. представя мнението на Томашек, че българите са “хунско (или “хунобългарско”) племе” , чието име е от тюркско-монголски произход и произлиза от думата bulgha- , означаваща според него “смесвам”. Изданието от 1997 г. повтаря тезата, че българите са “племе от хунски произход”; там се предлага обяснението, че името “българи” произлиза от старотюркското “bulyamak”, и че означава “Mischvolk”, т.е. “смесен народ” .

През ХХ в. част от усилията за разгадаване на тайната на българското име се пренасочва към ирански и европейски езици.

Подробни обзори на всички изказани и обсъждани в литературата становища са представени в обширните изследвания на П. Голийски и Х. Тодоров-Бемберски . Според Х. Тодоров – Бемберски теориите за значението на името “българи” може да се групират в следните основни теми :

1. Теории, съгласно които името българи има епонимен произход (епонимни теории);

2. Етимологии, разглеждащи името “българи” като калка;

3. Етимологии, извеждащи името “българи” от някой топоним (топонимни етимологии);

4. Етимологии с оглед местоположението (временно или постоянно) на българския етнос;

5. Етимологии с оглед някоя социална характеристика на българския етнос (социални етимологии);

6. Теории за хибридно значение на името “българи” (хибридни етимологии);

7. Теории за тотемен произход и тотемно значение на името “българи” (тотемни етимологии).

Цитираните изследвания на П. Голийски и Х. Тодоров-Бемберски са добра база за сравняване на различните идеи и аргументите за и против всяка от тях.

Но коя е вярната? Или поне коя би могла да бъде най-близо до истината? Бихме ли могли да предпочетем някоя от многото хипотези?

В тази статия ще разгледаме внимателно хипотезата, че името на българите е свързано с:

1) дума, която е съществувала в различни форми в доста европейски езици още от най-стари времена и е имала смисъл – разбира се, приблизителен – на “кожена чанта”, “кожена торба” или нещо подобно; латинският вариант на тази дума е “bulga”, и

2) наставката “-ар”.

Целта ни е да очертаем доводи в подкрепа на виждането, че от съчетанието на тези дума и наставка произлиза и етнонимът “българи”.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

ПЕЛАСГИ

Това без съмнение е народът, чийто етноним, пречупен през гръцката транскрибция, звучи така - ПЕЛАСГИ. Че пеласгите са живяли на Балканите преди идването на гърците, няма никакъв спор. Достатъчно е да се вслушаме в Херодот - "атическият (предгръцки) народ бил пеласгийски, но след като преминал към елините променил езика си, който бил варварски и научил елински." (Херодот, I, 56) /16. стр. 29/. Работата е там, че не всички пеласги са били претопени от елините. Напротив, повечето от тези 80 народа, живеещи на Балканите и Мала Азия, които гърците са наричали пренебрежително с общностното название "траки" са потомци на пеласгите.

Терминът "пеласги" е достигнал до нас отново чрез гръцкия език. Затова няма да сме далеч от истината, ако предположим, че истинското име на този народ е било БЕЛДЖИ, БОЛДЖИ, БОЛГИ или БЕЛГИ. Съществува и втори гръцки вариант на транскрибиране на името - ПЕЛАРГИ, който българският учен Йордан Табов аргументирано свърза с етнонима на българите /35./.

Въпреки че директните сведения за пеласгите са оскъдни (историята e заместила етнонима им с прозвището "траки"), нека накрая прибавим и няколко преки връзки пеласги-българи:

1. Историята на античния свят твърди, че пеласгите са населявали Апенините, Балканите и Западната част на Мала Азия. В ранното средновековие на същите територии ние откриваме българи.

2. Паласка - кожена кесия, която виси закачена на колана. Интересното е, че на латински "галската" кожена кесия се нарича "bulga", а този, който носи "галска" кожена кесия - "bulgar". Типът колани с закачени на тях паласки се нарича "български

колан" в ранното средновековие. В староирландските саги името на народа на Болг се свързва с характерните за тези хора торби (bulg,bag), които те носели със себе си. Същите саги разказват, че народа Болг живеел на Балканите но бил заробен от гърците, и се преселил в Ирландия. Очевидно в староирландските саги се говори за пеласгите, чието истинско име е БОЛГ.

3. Старата българска столица се нарича Плиска - в очевидна етимологическа връзка с етнонима "пеласги". Съществуват извори (Codinus /3. стр. 320/), според които гр. Плиска е основан по времето на Константин Велики (няколко века преди някой да е чул за "славяните", които според днешната наука били основали града, а "тюркските прабългари" завладяли и направили столица).

4. Пеласгийската дума пург(ос) [pyrgos], /16. стр. 233/ - крепост (бург - една от най-древните "тракийски" думи, тясно обвързана с етнонима "булгари", "бургари").

5. Пеласгийската дума сели(с) [selis], /16. стр. 233/ - място за сядане (село, селище, поселение). Сравни старобългарското "сел" - седя, и "етруското" celle. Интересното е, че и до днес в Италия има селища, основани от българи, които носят това име - например Celle di Bulgheria, за което се знае, че е българско още от V век.

6. Пеласгийската дума сито(с) [sitos], /16. стр. 233/ - жито.

7. Пеласгийската дума тачъ(с) [tachys], /16. стр. 233/ - бърз, тича.

8. Корените на етнонимите "пеласги" (пречупен през гръцка транскрибция) и "българи" имат почти пълна аналогия помежду си - П-Л-СГ = Б-Л-Г.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Още някои сведения за размисъл, любезно предоставени от знаменития д-р Ж.Войников -

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...art=#entry50448

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...art=#entry50459

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=...art=#entry50673

Тези постове на къса историческа памет ли да ги отдадем...??? :read::hmmm:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Попе, аз не съм любезния д-р Живко Войников, и затова ще ти кажа че не "моята памет е къса" (защото това което показваш - съм го предствил по-горе в заглавната тема ;) ами явно "кутията на твоя мозък е плитка" ;)

Нямам коментар на "тезата" на Табов: "българите"- "торбалани", или "българите с паласките"... Ей това ви е "историческото" ниво на "Автохтонистите"- хвани единия, бий с него другия..

Ееййй, това тука доказва ,кой си всъщност -

5) Тезата българи*- със значение "народ", "хора", "въоръжен народ" или "множество от хора", "множество от въоръжени хора" е опит за синтез на Ж.Войников - на неговите изследвания по евразийската история и етногенезните процеси в Евразия- и мястото на българите в тези процеси..

Никой друг не може да познава по-добре тезата на Войников от самия него в колкото и синтези да участва. 

А относно торбаланите, явно на тебе платката ти е доста слаба и импотентна за да съхрани и обработи информацията, която ти подадох от горните постове.

Дето се казва, хвани единия проточукарски средноазиатец , та удари другия Ник на Войников ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ееййй, това тука доказва ,кой си всъщност -

5) Тезата българи*- със значение "народ", "хора", "въоръжен народ" или "множество от хора", "множество от въоръжени хора" е опит за синтез на Ж.Войников - на неговите изследвания по евразийската история и етногенезните процеси в Евразия- и мястото на българите в тези процеси..

Никой друг не може да познава по-добре тезата на Войников от самия него в колкото и синтези да участва. 

А относно торбаланите, явно на тебе платката ти е доста слаба и импотентна за да съхрани и обработи информацията, която ти подадох от горните постове.

Дето се казва, хвани единия проточукарски средноазиатец , та удари другия Ник на Войников ...

"Никой друг не може да познава по-добре тезата на Войников от самия него в колкото и синтези да участва."

Ти се познаваш с Живко Войников, и знаеш от него колко той си познава тезатата ли,.. или какво точно казваш?

Проточукарист си ти Попче, а не аз, защото се вижда за всички колко си комплексиран и затормозен от историята и произхода на българите..

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Както казваха едно време по Татовите новини преди 1990 г.: "Разговорите преминаха във взаимно конструктивен дух" :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Означава , докторче, че българското име се извежда от името на бога. Както сам професор Кацаров, обяснява, че племето Дии в Родопите ,носят божествено име. Сред траките има лични имена, които са съставени с това име  Dio- Bessus, Diu- Zenus, Deos por  и т.н. След приемането на християнството, тези имена престават да се споменават в изворите. Има тракийско име Хермес (Ermeas), а името на бога се запазило и в един надпис-  Ermeas Amatoiou ...

Ще ти я етимологизрам спокойно, имай малко търпение .Ще ти начеша набързо крастата азиатски чукаристино...

Иди на темата, която съм ти пуснал линк и ще разбереш!

Означава , докторче, че българското име се извежда от името на бога. Както сам професор Кацаров, обяснява, че племето Дии в Родопите ,носят божествено име. Сред траките има лични имена, които са съставени с това име Dio- Bessus, Diu- Zenus, Deos por и т.н. След приемането на християнството, тези имена престават да се споменават в изворите. Има тракийско име Хермес (Ermeas), а името на бога се запазило и в един надпис- Ermeas Amatoiou ...

Май жегата ти е отпушила шизофренията? Племето "дий" = "българите"= "торбаланите с паласките" = "бог"..Пак ще ти отбележа - не съм Ж. Войников, което могат да го докажат админите и модераторите, както и хора от форума които знаят името ми, а фактът че не го разбираш - е още едно доказателство за твоето нивото на онова, което наричат интелект...Съобщението ти тук (и изобщо съобщенията ти във форума) по-нищо не се различават от другите плужави, и комплексарски и егоцентрични изблици и спамове на автохтонниците във историческите форуми (още един или двама супер-герои - като теб се подвизават и тук)..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Май жегата ти е отпушила шизофренията? Племето "дий" = "българите"= "торбаланите с паласките" = "бог"..Пак ще ти отбележа - не съм Ж. Войников, което могат да го докажат админите и модераторите, както и хора от форума които знаят името ми, а фактът че не го разбираш - е още едно доказателство за твоето нивото на онова, което наричат интелект...Съобщението ти тук (и изобщо съобщенията ти във форума) по-нищо не се различават от другите плужави, и комплексарски и егоцентрични изблици и спамове на автохтонниците във историческите форуми (още един или двама супер-герои - като теб се подвизават и тук)..

Не знам, какво ми е отпушила жегата ,но знам, че ти си който истерично се заяжда комплексарски със всеки несъгласен с твоето изключително меродавно автосегуствно менторско мнение пои всеки въпрос. 

Ако аз, взема да компаративирам твоите налудничеви тези, ще излезе, че тохари след всички пермутации ще се превърнат на шизофренари, като тебе, но на българи така и няма да могат да се трансформират. Да. Дълбоко се съмнявам . С това приключвам.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Не знам, какво ми е отпушила жегата ,но знам, че ти си който истерично се заяжда комплексарски със всеки несъгласен с твоето изключително меродавно автосегуствно менторско мнение пои всеки въпрос. 

Ако аз, взема да компаративирам твоите налудничеви тези, ще излезе, че тохари след всички пермутации ще се превърнат на шизофренари, като тебе, но на българи така и няма да могат да се трансформират. Да. Дълбоко се съмнявам . С това приключвам.

1) Ей сега ще видят всички какъв си лицемерник и двуличник - т.е ще видят че си корумиран и неетичен егоцентричен тип, псевдохристиянин (както всичко друго - в теб е псевдо) ... Обвиняваш мен че съм се заяждал, но нека да видим обективно кои започна с разправиите и рушенето на дискусията:

Автохтонците имат десетки възможности да изведат етнонима ''българи'', ти затова не се бой. Бой се за чукарските средноизточни теорийки, които и 500 племена и етнонима да включите не можете да докажате, откъде са се пръкнали..

2) Пълна идиотщина и нелепа инсинуация е това което твърдиш ..твоите налудничеви тези.. - или отново е опит за заяждване - защото аз нямам никаква собствена теза в случая..

3) Мислиш че си по-умен и "по-горе" от модераторите и админите - един вид че ти знаеш че аз съм Ж.Войников, а всъщност те като по -прости от теб хора - не знаят че аз не съм Живко Войников, Мен пък изкарваш лъжец защото аз многократно твърдя че не съм Живко Войников, и това може да се провери..Е ясно е и на слепите, що за "човек си", каква е етиката ти и нагласите ти към околните...Виж точка 1)!

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
1) Ей сега ще видят всички какъв си лицемерник и двуличник - т.е ще видят че си корумиран и неетичен егоцентричен тип, псевдохристиянин (както всичко друго - в теб е псевдо) ... Обвиняваш мен че съм се заяждал, но нека да видим обективно кои започна с разправиите и рушенето на дискусията:

Цитат(RIZAR @ Thu Jun 25, 2009 11:25 am) 

Автохтонците имат десетки възможности да изведат етнонима ''българи'', ти затова не се бой. Бой се за чукарските средноизточни теорийки, които и 500 племена и етнонима да включите не можете да докажате, откъде са се пръкнали..

2) Пълна идиотщина и нелепа инсинуация е това което твърдиш ..твоите налудничеви тези.. - или отново е опит за заяждване - защото аз нямам никаква собствена теза в случая..

3) Мислиш че си по-умен и "по-горе" от модераторите и админите - един вид че ти знаеш че аз съм Ж.Войников, а всъщност те като по -прости от теб хора - не знаят че аз не съм Живко Войников, Мен пък изкарваш лъжец защото аз многократно твърдя че не съм Живко Войников, и това може да се провери..Е ясно е и на слепите, що за "човек си", каква е етиката ти и нагласите ти към околните...Виж точка 1)!

Ако мислиш ,че желанието ми е само да отговарям на несериозните ти анализи на моята недостойна личност , горещо се лъжеш...

Аз извадих една автохтонна теза и ти заплаши, че ще ме биеш, после започна с ругатните и долнокачествените си анализи...Налудничав, лицемерен,истеричен, идиот и т.н. са взаимно изключващи се психологически състояния на човек и затова е видно ,че и твоите тези за българския произход са съшити с  дебелите конци на лъжата и на синтеза на всевъзможни най-общо казано азиатски налудничави тези за произхода на БЪЛГАРИТЕ, за които е всеизвестно,че се плащат отвън.

Нашия народ няма каквито и да е било етнически връзки с народи от периферията на културния свят  през Античността и Средновековието, като угро-фините, алтайски или далекоизточни изтърсаци монголци и предходни и безподобни , а също и с разни  дървено-железни "тюрко-ирански'' народи от Средна Азия, което е очевадно за всеки , който има очи да гледа и мозък да мисли.   

Вижда се ,че нямаме и нужните връзки и с останалите ''славянски'' народи ,като поляците ,за които се настоява ,че са в най-близка родственост, защото безбройните като пясъка ''славянчета'' се пръкнали именно от Мазовските блата , в които и нормален комар не може да живее.  :crazy_pilot:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ако мислиш ,че желанието ми е само да отговарям на несериозните ти анализи на моята недостойна личност , горещо се лъжеш...

Аз извадих една автохтонна теза и ти заплаши, че ще ме биеш, после започна с ругатните и долнокачествените си анализи...Налудничав, лицемерен,истеричен, идиот и т.н. са взаимно изключващи се психологически състояния на човек и затова е видно ,че и твоите тези за българския произход са съшити с  дебелите конци на лъжата и на синтеза на всевъзможни най-общо казано азиатски налудничави тези за произхода на БЪЛГАРИТЕ, за които е всеизвестно,че се плащат отвън.

Нашия народ няма каквито и да е било етнически връзки с народи от периферията на културния свят  през Античността и Средновековието, като угро-фините, алтайски или далекоизточни изтърсаци монголци и предходни и безподобни , а също и с разни  дървено-железни "тюрко-ирански'' народи от Средна Азия, което е очевадно за всеки , който има очи да гледа и мозък да мисли.   

Вижда се ,че нямаме и нужните връзки и с останалите ''славянски'' народи ,като поляците ,за които се настоява ,че са в най-близка родственост, защото безбройните като пясъка ''славянчета'' се пръкнали именно от Мазовските блата , в които и нормален комар не може да живее.  :crazy_pilot:

Ако мислиш ,че желанието ми е само да отговарям на несериозните ти анализи на моята недостойна личност , горещо се лъжеш...

Ти явно няма какво да отговориш. Иначе е ясно какво пиша и мисля за "личността ти".

Аз извадих една автохтонна теза и ти заплаши, че ще ме биеш

Лъжеш отново , най-нагло и безсъвестно, като закоравял двуличник и лецемерник, обаче ей сега ще те разкрия отново (ще ти сваля маската) .

1) Ето къде е въпросниата дискусия, и в нея се вижда на какво съм ти отговорил

Хайде да те видя, смешко. Етимологизирай името и си аргументирай тезата.. Това тук не ти е семинарията, за да "работиш" полуграмотните си събратя..Аз пък се заклевам че ще те смачкам където и когато, и то само защото изключително нагъл, а няма какво да предложиш..Е явно мислиш че всичко става само с ядене и пъчене, ама не става така.....Такива като теб най ги обичам.. (най-обичам да ги бия)...

2) Без да разбера- ти допълни, редактира това свое съобщение, което цитирам с допълнението

През 1855г. е обнародван един документ от Ed. Gerhrad в който се вижда едно име на славянския бог на слънцето в който има печат изобразяващ свастика с 4 раздвоени стрели в края на кръста, във вид на слъчнчеви лъчи. Но което е най-важно свастиката е придружена от славянското название - БОГАР.

На немски - името БОГАР се превежда GOTTAR .

БОГ е едно от имената на тракийския бог Хермес, означава БОГАТ;

както и името на Аполон - Ситалк - бог на житотото , а според Г. КАцаров - бог на светлината

Имаше една хипотеза развите от нашия уважаем съфорумник Тогарм ,но той се позагуби напоследък. Към която се придържам и аз . Според нея стари яфетитски родове са тръгнали от Черноморския регион към различни земни краища и в един момент в най-различни краища те се оказали с еднакви етноними - на британските о-ви, в Скития, в Тракия и т.н.

3) Отговорих ти на допълнението - в други съобщения , в които отговор не съм използвал нито една от думите, които твърдиш че съм изпозлзвал (и ти заплаши, че ще ме биеш)

----------------------------------------------

Налудничав, лицемерен,истеричен, идиот и т.н. са взаимно изключващи се психологически състояния на човек и затова е видно ,че и твоите тези за българския произход са съшити с дебелите конци на лъжата и на синтеза на всевъзможни най-общо казано азиатски налудничави тези за произхода на БЪЛГАРИТЕ, за които е всеизвестно,че се плащат отвън.

1) Не съм те нарекъл идиот, нито налудничъв (последното не се използва за описание на човек).

2) Явно не е вярно това което пропонираш - защото някои от състоянията и пороците могат да бъдат в една личност.

3) Нито тук нито където и да е има мои тези за произхода - а ти продължаваш да инсинураш че съм лъжец..

Е аз пък призовавам Модераторите да се намесят, и ако преценят че аз съм Живко Войников - да бъда изгонен от форума (защото нарушавам правилото един потребител да има само един ник), ако не - да бъде наказан потребителя RIZAR - заради системно провокиране на разправии и лични инсинуации..Надявам че молбата ми ще бъде взета под внимание!

4) Нищо такова не знам, защо не ни дадеш подробности? Аз много добре "знам" и разбирам че само - че ти имаш много пороци и недостатъци - единият от които най-вероятно е причинен от летните жеги, другият от които е да послъгваш и мамиш..

----------------------------------------------

Нашия народ няма каквито и да е било етнически връзки с народи от периферията на културния свят през Античността и Средновековието, като угро-фините, алтайски или далекоизточни изтърсаци монголци и предходни и безподобни , а също и с разни дървено-железни "тюрко-ирански'' народи от Средна Азия, което е очевадно за всеки , който има очи да гледа и мозък да мисли.

Нищо вярно няма в този политически лозунг! Обратното е доказано с безспорни исторически, археологически и линвгвично-исторически методи и средства ! Така че какво мислиш ти е важно само за теб и за още може би двама трима потребителя, които както и ти, не изпозлвам форума по предназначение (като исторически, за дискусии) - а го изпозлват само да си задоволяват егото и егоизма -и разбира се публикувайки на квази или псевдоисторически съобщения. Вие се знаете кои сте..

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

От всичките излияния ,тиради и гневни филипикии целиш, единствено тази цел -

 да бъде наказан потребителя  рицар ,

това е модус вивенди в цялото ти участие. Аз изказвам една теза, след която те пращам по азиатските чукари. Ако беше уравновесен и нормален човек щеше да отидеш заедно с проф. Бакалов и сие да си търсиш азиатските корени . Ти обаче, начеваш гнусната си кампания по мен . От това личи, че си комплексиран бездарник и вината за нещо което не се получава при теб, започваш да го търсиш у другите . Освен това си и минтиливец, защото нямаш никаква доблест да спориш аргументирано,а както винаги неудобните за теб и за цялата азиатско платена история, когато някой разкрие извори, източници и аргументи , различни от вашите, започваш да игнорираш, обиждаш и да пожелаваш изгонването и забанването на някой си потребител. 

Оттук насетне думата имат - Модераторите.Нямам какво повече да ти кажа. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Бележка на модератора

Накрая и двамата ще отнесете наказания, за да няма ощетени. Явно е, че не можете да пишете спокойно и без да се заяждате с други потребители.

Както се сещате, аз, от позицията си на модератор, бих могъл да си харесам няколко потребители и да се заяждам с тях, да им развалям темите с тъпи изказвания и заяждания, с обиди, да им трия мненията и темите... Но не го правя, за разлика от модератори в други форуми.

Винаги гледам да се карам чрез лични съобщения, рядко пиша забележки под текста на някой потребител.

Вие обаче успяхте да оспамите половината теми в тоя форум (щото са концентрирани в моя раздел!). То беше неграмотно писане, бяха километрични цитати, обиди... Разбира се, не сте сами, ама другите вече си заминаха. Следващата вълна от банове може и да ви застигне... Не, не ви заплашвам, защото това не зависи единствено от мен, за съжаление...

Кога ще разберете, че не е хубаво да създавате работа на модераторите и да им се набивате в очите (по ТОЗИ начин)? Защото, докато модерираме простотиите на други потребители, ние бихме могли да сме по-полезни, като пускаме нови теми или коментираме вече пуснати.

И няма никакво значение дали зад ника НИК1 се крие лицето Живко Войников или пък - Войник Живков. Или зад ника Рицар - човека с ник Монах. Примерно.

Накрая всеки ще изсърба "попарата", която си е "надробил"... И ощетени няма да има. Единият няма да протестира, че другият е наказан, а той самият - не е!

Стойте и гледайте само...

Защото и безкрайно да е търпението на членовете на екипа на форума, и то си има някакви разумни граници.

Ако бяхте в някой друг форум, отдавна да са ви изритали завинаги - за много по-малко. Имена на форуми сега аз няма да ви цитирам, за да не им правя безплатна реклама.

:!!!:

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...