Отиди на
Форум "Наука"

Унгарска революция (1848-1849)


Skubi

Recommended Posts

 • Потребител

Унгарската революция от 1848-1849 г. е революция в Кралство Унгария от състава на Австрийската империя, явяваща се брънка от цяла поредица революции, избухнали в Европа през 1848 г.

Начело на унгарската революция са Лайош Кошут и Шандор Петьофи.

Толкова се намира на българското вики. От това по нищожна информация само на арабски има...

Дали само толкова ли е повлияла революцията на унгарците с-у една от най-силните империи на времето, че да няма никакво отражение даже и в сегашните ни времена?

:post-20645-1121105496: :post-20645-1121105496: :post-20645-1121105496:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Супер! Напиши каквото се знае за това - то не само има отношение към България ами и е едно от доста загадъчните събития на 19 век .

Какво се случва?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei

- 1848. február 23.

Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán az ellenzékiek elérkezettnek látták az időt a cselekvésre.

- 1848. március 3.

Kossuth elmondta híres felirati beszédét:

* az Ellenzéki Nyilatkozat azonnali elfogadását követelte,

* alkotmányt követelt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak is.

- 1848. március 13.

Bécsben kitört a forradalom. Metternich megbukott, a császár ígéretet tett az alkotmányra, sajtószabadság lépett életbe.

- 1848. március 14.

A bécsi forradalom hírére a főrendek elfogadták a március 3-i felirati javaslatot, és elhatározták, hogy Bécsben országgyűlési delegáció fogja azt átadni a királynak.

- 1848. március 15.

A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra.

* Először az egyetemeketjárták végig.

* Lefoglalták a Landerer és Heckenast nyomdájának egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a tizenkét pontot.

Tizenkét pont:

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.

2. Felelős minisztérium Buda-Pesten.

3. Évenkénti országgyűlést Pesten.

4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.

6. Közös teherviselés, képviselet egyenlőség alapján.

7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.

8. Esküdtszék.

9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjön meg az alkotmányra, a magyar katonákat ne vigyék

külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.

11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgali egyesítése.

* A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak.

* A pesti városháza elé vonultak és a városi tanáccsal elfogadtatták a tizenkét pontot. Igy a petíció mint Pest város követelése mehetett Pozsonyba.

* Megalakult a Közbátorsági Bizottmány. Elnöke Irányi Dániel lett.

* A tömeg Budára vonult, hogy a Helytartótanács engedje szabadon a sajtóvétség miatt fogva tartott Táncsics Mihályt, és engedélyezze a Nemzetőrség szervezését.

A tömeghez ekkor már csatlakozott Nyáry Pál, Klauzál Gábor és a liberális

nemesség más képviselői.

* Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre.

* Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott.

- 1848. március 17.

Az uralkodó nádori hatalommal ruházta fel István főherceget, aki a király szóbeli beleegyezésével Batthyány Lajost nevezte ki Magyarország első felelős miniszterelnökévé.

A Batthyány-kormány tagjai:

Batthyány Lajos miniszterelnök

Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy)

Eötvös József (vallás- és közoktatásügy)

Szemere Bertalan (belügy)

Klauzál Gábor (földművelés, ipar és kereskedelem)

Kossuth Lajos (pénzügy)

Deák Ferenc (igazságügy)

Mészáros Lázár (hadügy)

Esterházy Pál (a király személye körüli)

- 1848. március 23.

Batthyány miniszterelnöki körlevélben elrendelte a jobbágyfelszabadítást, utólagos állami kárpótlással.

- 1848. március 28.

A március 28-i királyi leirat átdolgozásra javasolta az önálló magyar had- és pénzügyminisztérium tervezetét, illetve az úrbéri törvényjavaslatot, amit azonban az országgyűlés nem fogadott el.

- 1848. április 11.

V. Ferdinánd szentesítette az új törvényeket. (áprilisi törvények)

- 1848. július 5.

Ekkor gyűlt össze az első népképviseleti országgyűlés Pesten.

- 1848. július 11.

Kossuth elmondta híres megajánlási beszédét. A legendás felkiáltás:

"megadjuk" kétszázezer újonc és 42 millió forint hitel megszavazását jelentette.

- 1848. nyár-ősz

Harc a szerb felkelők ellen.

- 1848. szeptember 5.

Széchenyit megrendült idegállapotban Döblingbe szállították.

- 1848. szeptember 11.

Jellasich horvát bán átlépte a Drávát, és a főváros felé nyomult. Batthyány beadta lemondását.

- 1848. szeptember 28.

Lamberg Ferenc császári biztost a pesti nép felkoncolta.

- 1848. szeptember 29.

A magyar csapatok fővezére, Móga János altábornagy Pákozd térségében legyőzte Jellasich hadseregét. Közben Jellasich tartalék hadoszlopát, amelyet Róth és Philipovics vezettek,

Perczel Mór és Görgey Artúr csapatai késztettek megadásra Ozoránál.

- 1848. október 3.

Az udvar elfogadta Batthyány lemondását. Ugyanakkor a törvények ellenére feloszlatta az országgyűlést. Jellasichot kinevezték teljhatalmú királyi biztossá.

- 1848. október 8.

A végrehajtó hatalmat ideiglenes jelleggel az Országos Honvédelmi Bizottmányra (OHB) ruházta a parlament. Elnöke Kossuth Lajos lett.

- 1848. október 6.

Bécsben ismét kitört a forradalom. A bécsi udvar Olmützbe költözött. Latour hadügyminisztert a bécsi nép meggyilkolta. A császári hadak főparancsnoka Windischgrätz herceg lett, aki a királytól teljhatalmat kapott a bécsi és a magyar forradalom leverésére.

- 1848. október 30.

Móga altábornagy vonakodott Jellasichot egészen Bécsig üldözni, mivel a határ átlépése már több lett volna, mint önvédelem. (A hadsereg nem kapott egyértelmű felhatalmazást az országgyűléstől.)

Október 30-án Kossuth közbelépésére mégis előrenyomultak, de Schwechatnál a császári sereg megállította őket. Kossuth a lemondott Móga helyett Görgey Artúrt nevezte ki a feldunai sereg

parancsnokává. Görgey ütőképes sereget kovácsolt a hadból.

- 1848. december 2.

Az udvarban lemondatták V. Ferdinándot, és helyébe Ferenc Józsefet ültették trónra. Az országgyűlés nem ismerte el törvényes királynak Ferenc Józsefet, mivel nem koronázta magát magyar királlyá.

- 1848. december 16.

Windischgrätz vezetésével kb. 44 ezer katona lépett országunk területére. A főváros felé tartó, túlerőben lévő sereggel Görgey nem vállalt csatát. Perczel Mór viszont, aki vállalta az ütközetet december 30-án csatát vesztett.

- 1848 vége

1848 utolsó napjaira világossá vált, hogy a főváros nem tartható. Az országgyűlés úgy döntött, hogy a képviselőházat és a kormányzatot Debrecenbe telepíti át, ami meg is történt.

Eközben Erdélyben Bem seregei visszafoglalták Kolozsvárt, majd 1849 elejénMarosvásárhelyt.

- 1849. január 5.

Windischgrätz bevonult Pestre. Hadjáratát győztesnek vélte, Batthyányt fogságba vetette, és hozzálátott az 1847-es állapotok restaurálásához. Ugyanekkor Görgey Vácott nyilatkozatot adott ki (váci nyilatkozat), amelynek célja az volt, hogy megőrizze a tisztikar egységét.

* Kész volt a király által szentesített alkotmányosságot minden külső ellenséggel szemben megvédeni,

* követeli a hadsereg szakszerű irányítását: hadügyi kérdésekben ne az OHB, hanem a hadügyminiszter (Mészáros Lázár) döntsön.

- 1849. január-február

Görgey északi hadjárata.

- 1849. február 9.

A piski csatában Bem legyőzte Puchner hadait.

- 1849. február 26-27.

Kápolna térségében az újonnan kinevezett főparancsnok, Dembinski összecsapott Windischgrätz seregével. A csata tulajdonképpen eldöntetlen maradt. A magyar had veszteségei nem voltak túl nagyok, de a sikertelenségért a tisztikar Dembinskit hibáztatta. (Dembinski valóban nem volt jó választás. A tisztikarral nem tudta elfogadtatni magát, nem tudta kihasználni csapattestei

erejét, parancsai egymásnak ellentmondóak voltak.)

A kápolnai csata következményei

Windischgrätz a csata után azt hitte, ez már a végső győzelem volt. Ezt isjelentette az uralkodónak. Ekkor az udvar kiadta az olmützi "oktrojált" (kényszerített) alkotmányt. Ennek értelmében Magyarország a központosított birodalom egyik tartománya. E manifesztum soha nem lépett életbe.

A tiszafüredi magyar táborban a tisztek Dembinski leváltását, Görgey ismételt kinevezését követelték. Szemere Bertalan kormánybiztos, majd Kossuth is belátták, hogy a fővezér csakis ő lehet. Az OHB mégis Vetter Antalt nevezte ki fővezérnek, aki egy csatavesztés és betegség után távozott beosztásából. Március végén Görgey került a seregek élére.

- 1849. március 11.

Bem serege beveszi Nagyszebent. Az ellenséges erők kimenekültek az országból:

Erdély felszabadult.

- 1849. április-május

A tavaszi hadjárat:

* április 2.: Gáspár Sándor győzelme Hatvannál.

* április 4.: Klapka és Damjanich győzelme Tápióbicskénél.

* április 6.: Isaszegnél a magyar fősereg is győzött.

Az udvar a vereség hírére Windischgrätz helyébe Welden táborszernagyot nevezte ki.

* április 10.: Görgey győzelme Vácnál.

* április 19.: Görgey győzelme Nagysallónál.

* április 26.: Komárom felmentése a császári ostrom alól.

* május 4-21.: Buda sikeres ostroma.

- 1849. április 14.

A Függetlenségi Nyilatkozat. A debreceni református Nagytemplomban kimondták a Habsburg-ház történelmünkben második trónfosztását. (Az európai diplomáciában a Függetlenségi Nyilatkozat inkább ártott a magyar szabadságharc ügyének, mivel sem a francia, sem az angol politikusok nem

kívánták a Habsburg-monarchia szétesését, a cárnak pedig jogalapot teremtett a beavatkozásra.)

- 1849. május eleje

Megalakult az új kormány:

Szemere Bertalan (miniszterelnök, belügyminiszter)

Batthyány Kázmér (külügyminiszter, földművelési, ipari, kereskedelmi miniszter)

Vukovics Sebő (igazságügy)

Csány László (közlekedésügy)

Horváth Mihály (vallás- és közoktatásügy)

Duschek Ferenc (pénzügyminiszter)

A honvédelmi miniszter Görgey lett, de nem hagyta ott csapatát, így átmenetileg Mészáros vezette a tárcát.

- 1849. május 9.

I. Miklós cár közzétette azt a nyilatkozatát, amelyben megígérte, hogy katonai segítséget nyújt Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leveréséhez.

- 1849. június

Betört az országba az orosz Paszkievics herceg 200 ezer fős serege. A császári haderő ezzel egyidőben Haynau táborszernagy vezetésével lépett magyar földre. Görgey úgy tervezte, hogy a két ellenséggel külön-külön kell megmérkőzni. Miközben az oroszok benyomulását késleltetik, a komáromi erődrendszerre támaszkodva kell csapást mérni az osztrákokra és lehetőség szerint áttörni Bécs irányába.

· Áttörési kísérletek: június 16. Zsigrádnál, Sempténél (vereségek).

*Június 21.: Perednél győzelem, de az áttörést megakadályozza egy orosz segélycsapat.

* Június 26-án Kossuth elfogadja Görgey tervét a komáromi csapatösszevonásról.

* Június 28-án a honvédsereg vereséget szenvedett Győrnél.

A győri vereség hatására Kossuth új haditervet akar. Június 29-én egy Pesten tartott tanácskozáson elvetette a Komárom melletti csapatösszevonás tervét, és úgy határozott, hogy a sereg a kormányt fedezve Szeged irányába vonuljon vissza.

* Június 30-án egy háromtagú küldöttség (Csány, Aulich, Kiss Ernő) közölte Görgeyvel a parancsot, aki bár nem értett egyet a tervvel de biztosította a küldöttség tagjait engedelmességéről.

- 1849. július 2.

Haynau támadását Görgey igen kemény csatában visszaverte. Ő maga is súlyos fejsérülést szenvedett. Görgey csapatával ezután észak felé fordult, megkerülő hadművelettel sikerült kijátszania Paszkievics seregét, majd sikeres manőverek után augusztus 9-én érkezett Aradra, hogy egyesüljön a többi csapattesttel.

- 1849. július 28.

Az országgyűlés elfogadta a nemzetiségi törvényt. Ezt megelőzően több tárgyalás történt a románokkal, egyezség született a szerbekkel is. A törvényt már nem tudták végrehajtani.

- 1849. augusztus 9.

Miután a magyar fősereg Dembinski vezényletével Szőreg mellett csatát vesztett, a fővezérséget Kossuth Bemre bízta. Bem augusztus 9-én Temesvárnál veszi át a parancsnokságot, ahol a magyar csapatok megütköztek Haynauval. A csatában elfogyott a tüzérség lőszere, Bem megsebesült, így a magyar sereg elvesztette az ütközetet.

- 1849. augusztus 13.

Kossuth a reménytelen helyzetben lemondott, a haditanács és a kormány Görgeyt teljhatalommal ruházta fel. Augusztus 13-án Görgey Világosnál Paszkievics seregei előtt letette a fegyvert.

- 1849. augusztus-szeptember

Utóvédharcok:

* Damjanich János augusztus 17-én Aradon,

* Dessewffy Arisztid augusztus 19-én Karánsebesnél,

* Vécsey Károly augusztus 21-én Borosjenőn tette le a fegyvert.

* Munkács augusztus 26-án,

* Pétervárad szeptember 5-én,

* végül a komáromi erődrendszer október 2-án nyitotta meg kapuit. (Klapka György elérte, hogy a várvédők sértetlenül távozhattak.)

- 1849. október 6.

Haynau parancsára ezen a napon Aradon kivégeztek tizenhárom honvédtábornokot, és ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost is.

Почнах да превеждам, но се изтри. Утре ще опитам пак.

Но на бърже.

Кралят първо е съгласен да даде по голяма независимост но после решава да потуши революцията, и с Руска помощ това успява.....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei

- 1848. február 23.

В Париж избухва революцията. Опозицията на събранието в Братислава смята за подходящо времето да действа.

- 1848. március 3.

Кошут изнася прочутата си реч:

* приемане на опозиционната Прокламация,

* конституции на доминиращите нации в Хабсбургската Империя.

- 1848. március 13.

Във Виена избухва революция, Метерних е свален. Каизерът обещава конституция и влиза в действие свободната преса.

- 1848. március 14.

Под натиска на виенските събития събранието в Братислава приема прокламацията от 3-и март и решават делегация да я предаде на каизерът.

- 1848. március 15.

Младежите от Пещ въодешевени от виенските новини също действат. Сутрин от кафенето Пилвакс тръгват на исторически поход.

* Първо отиват до всички университети.

* Символично конфискуват и отпечатват една машина на печатницата Landerer и Heckenast, и отпечатват поемата на Петьофи "Националната Песен" и 12 точки.

Tizenkét pont:

Какво желае унгарският народ

Да настъпи мир, свобода и съгласие:

1. Ние желаем свобода на печата и премахане на цензурата.

2. Отговорно министерство в Буда-Пеща.

3. Ежегодно заседание на парламента в Пеща.

4. Гражданско равноправие и равноправие във вероисповедания.

5. Национална гвардия.

6. Всеобще оданъчаване.

7. Унищожение закрепостяването/?/. Свобода на селското население.

8. Съд с присяжных заседатели.

9. Национална банка.

10.Войската да се заклети на конституцията и, наши войници не водят зад границите ни , и у нас да не водят чужди войници.

11. Освобождение на политическите затворници.

12. Уния тоес, обединяване на Унгария с Эрдей.

* Пред Националният Музей държат събране.

* Отиват при пещенската община и настъпват депутатите да приемат 12- те точки. Така петицията като иск на град Пещ може да се изпрати в Братислава.

* Организирва се Комитетът на Обществена Смелост с ръководител Irányi Dániel.

* Тълпата отива в Буда при Губернатурата за да застъпи за освобождаването Táncsics Mihályt арестуван заради нарушението на цензурата и за разрешение за организирване на Национална Гвардия.

Към тълпата тогава се присъединяват Nyáry Pál, Klauzál Gábor и други представители на либералните аристократи.

* Танчич е освободен и на рамо пренесен в Пеща.

* Вечерта в Националният Театър има специална програма.

Това е днес.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така де, конституции за доминиращите нации, а за останалите нации - чехи, словаци, хървати - за тях нищо. За това и я има 1918 година, годината на разпада.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво е Ердей?

На унгарски Трансилвания. По това време тя не се смята за част от Унгария, а е отделно велико княжество, под властта на Халсбургите. За това искат и единство.

Така де, конституции за доминиращите нации, а за останалите нации - чехи, словаци, хървати - за тях нищо. За това и я има 1918 година, годината на разпада.

Хърватите и словаците са част от Унгария, за тях не се предвижда свобода. Като в оня стар виц" не бъркай ситуацията с боя"

Редактирано от Stefan Iv
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

1848. március 17.

Каизерът дава надорска /при унгарските царе, когато са на война или извън страната царските права притежава надорът/власт на принцът István който според устното съгласие на каизерът назначава отговорен министър на Унгария Batthyány Lajost.

Правителството на Batthyány:

Batthyány Lajos министър

Széchenyi István транспорт и обществен труд

Eötvös József религия и образование

Szemere Bertalan вътрешни дела

Klauzál Gábor земледелие, индустрия, тъговия

Kossuth Lajos финанси

Deák Ferenc вътрешно

Mészáros Lázár военно

Esterházy Pál връзка с каизерът

- 1848. március 23.

Batthyány в преписка нарежда освобождаване на закрепостените и финансово обезпечение.

- 1848. március 28.

На 28 март царската преписка предлага за преработка законопроектът за самостоятелно финансово и военно министерство, което народното събрание не приема.

- 1848. április 11.

V. Ferdinánd подписва новите априлски закони.

- 1848. július 5.

Заседава първото избрано събрание в Пеща.

- 1848. július 11.

Kossuth държи прочутата си реч в която "даваме" означава гласуване за армия от 200 000 войника и 42 000000 форинта кредит.

- 1848. nyár-ősz

Борба срещу сръбските вастанници.

- 1848. szeptember 5.

Széchenyi го пренасят в Döbling с нервно изтощение.

- 1848. szeptember 11.

Jellasich хърватски бан минава река Drávа и настъпва към столицата.Batthyány си дава уставката.

- 1848. szeptember 28.

Царският губернатор Lamberg Ferenc бива пребит от жителите на Пеща.

- 1848. szeptember 29.

Móga János при Pákozd побеждава войската на Jellasich. в същото време резервата на Jellasich ръководена от Róth и Philipovics бива принудена да се предаде при Озора от Perczel Mór и Görgey Artúr.

- 1848. október 3.

Дворът приема оставката на Batthyány. Незаконно разпуща народното събрание и назначават Jellasich пълномощен кралски губернатор.

- 1848. október 8.

Изпълнителната власт парламентът временно я предава на Национален комитет на отбраната с ръководител Kossuth Lajos.

- 1848. október 6.

Във Виена пак избухва революция. Кралят се премества в Olmützbe. Latour го убиват виенците. Главнокомандуващия на кралските войски става принцът Windischgrätz, който получава свободна ръка за потушаването на виенската и унгарската революция.


На унгарски Трансилвания. По това време тя не се смята за част от Унгария, а е отделно велико княжество, под властта на Халсбургите. За това искат и единство.


Хърватите и словаците са част от Унгария, за тях не се предвижда свобода. Като в оня стар виц" не бъркай ситуацията с боя"

На тези страни желаят да се даде конституция...

Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, Stájerország, Karintia, Tirol, Vorarlberg, Csehország, Morvaország, Galícia.

Хърватите и словаците никога не са били самостоятелно царство.....

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нека първо ги преведем на български: Горна и Долна Австрия, Щирия,Каринтия, Тирол,Форлаберг, Чехия,Моравия и Галиция. Колкото Щирия и Каринтия са самостоятелни царства, толкова е и Хърватия и Далмация. Унгарците постъпват на принципа нашето си наше, чуждото общо. За останалите владения и владенийца на Хабсбургите трябва да има конституции, но за това което смятат като част от "земите на короната на Св.Ищван", свобода не се полага. Там всичко е унгарско. Маджарите са безмерно алчни, за това и затриха Австро-Унгария.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нека първо ги преведем на български: Горна и Долна Австрия, Щирия,Каринтия, Тирол,Форлаберг, Чехия,Моравия и Галиция. Колкото Щирия и Каринтия са самостоятелни царства, толкова е и Хърватия и Далмация. Унгарците постъпват на принципа нашето си наше, чуждото общо. За останалите владения и владенийца на Хабсбургите трябва да има конституции, но за това което смятат като част от "земите на короната на Св.Ищван", свобода не се полага. Там всичко е унгарско. Маджарите са безмерно алчни, за това и затриха Австро-Унгария.

Тази грешка я осъзнават по- късно, защото "малцинствата" са минимум неутрални но повечето против революцията.

В 1849 година на 28 юли приемат закон и водят преговори със сърбите, даже с румънците подписват споразумение, но е късно вече.

Такива термини като "безмерно алчни" СМСМ не означават нищо на теренът на политиката. Там както в любовта всичко е позволено....

А за разпадането на империята....Това е друга боза, и до колкото знам затова има топик. Ако няма можем да отворим.... :bigwink: :bigwink: :bigwink:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Какво са осъзнали, след Аусглайха провеждат политика на маджаризация, с което настройват славяните срещу себе си.

Katus László: Nemzetiségi kérdés, nemzetiségi politika 1848–1849-ben

Nationality Question and Policy Towards National Minorities in 1848-1849

According to Prime Minister Bertalan Szemere, one of the three main objectives of the Hungarian state was the settlement of the nationality question. In conformity with the last resolution of July 28, 1849 of the National Assembly, Hungarian was the language of diplomacy in the country but the use of the languages of national minorities would be ensured in municipal and regional assemblies and in courts below. Similarly, the language of a given settlement would be the language of command of the national guards and the language of teaching, registration, and the parishes.

Не е било толкова тежко да се настойват тогава националностите. Благодарение на Наполеон почват годините на национализмите..... :grin: :grin: :grin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Skubi , а за това си траеш а :grin: : Грандиозен митинг в подкрепа на Орбан в Будапеща

http://www.blitz.bg/news/article/325302

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Skubi , а за това си траеш а :grin: : Грандиозен митинг в подкрепа на Орбан в Будапеща

http://www.blitz.bg/news/article/325302

Това е мястото на държавният празник. 30-40-50 години назад, винаги тук се е празнувало официално....Как го коментират сега това е вече друг въпрос.

Ами и слънцето затова изгрява защото петелът му заповядва....Нали? :yeah: :yeah: :yeah:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

- 1848. október 30.

Леитенант Móga не желае да гони Jellasich до Виена, понеже това е вече извън границите и тогава това вече не е отбрана и не е получил конкретена заповед.На Október 30 при личното намесване на Kossuth продължават да напредвад но при Schwechat кралски войски ги спират.Kossuth вместо отказалият се Móga назначава Görgey Artúr за главнокомандващ на горнодунавската войска.Görgey реорганизирва войската.

- 1848. december 2.

В кралският двор застъпват V. Ferdinánd да се откаже от тронът за Ferenc Józsefet. Унгарският парламент не приема за помазан цар на Унгария Ferenc József,защото не се е коронясал с короната на Св. Ищван за унгарски цар.

- 1848. december 16.

Под ръководството на Windischgrätz около 44 000 войска минава на унгарска територия към столицата. Görgey не предприема военни действия с тази превъзхождаща сила, но Perczel Mór да и на 30 декември търпи поражение.

- 1848 vége

В краят на 1848 става ясно, че столицата не може да се държи и парламентът решава да се премести заедно с правителството в Debrecen. През това време Bem завзема Kolozsvárt, и в началото на 1849 Marosvásárhely.

- 1849. január 5.

Windischgrätz превзема Пещ. Решава, че походът е победителен, хвърля в затвор Batthyány и се захваща да ресаврира 1847 институти.Същото време Görgey в Vác дава прокламация с цел да запази единноста на офицерите и войската.

* Готов е с всички свои сили да запази конституционноста одобрена от Каизера да запази срещу всички външни нападения,

* Настоява за професионално ръководсво на отбраната, затова във воени въпроси не OHВ да решава ами,министерът на отбраната Mészáros Lázár.

- 1849. január-február

Северният поход на.

- 1849. február 9.

В битката при Рisk Bem побеждава войската на Puchner.

- 1849. február 26-27.

Покрай местноста Kápolna новоназначеният главнокомандващ Dembinski се сблъска с Windischgrätz. Битката практически е равна. Загубите на войската са незначителни. Но за неуспехът офицерите смятат за виновен Dembinski.

A kápolnai csata következményei Следствията на битката

Windischgrätz мисли, че е окончателно победил и това докладва на кралят. Тогава дворът издава олмутзката"oktrojált" (задължената) конституция. Според нея Унгария е една от провинциите на ценрализираната империя.Този манифест никога не е влязъл в действие.

Офицерите настояват за, назначаването на Görgey. В краят на март Görgey застава начело на войските.

- 1849. március 11.

Bem завзема Nagyszebен. Трансилвания е свободна.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Не е било толкова тежко да се настойват тогава националностите. Благодарение на Наполеон почват годините на национализмите..... :grin: :grin: :grin:

А знаеш ли Аусглайха кога е?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

А знаеш ли Аусглайха кога е?

Българското вики пак е оскъдно....

Ето на руски. Австро-венгерское соглашение 1867 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Но това е друга боза.

В момента сме въодешевени, революционно възбудени и единни.....Петьофи пише стихове за световна революция и да се обесят всички царе...... :grin: :grin: :grin:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

- 1849. április-május

Пролетният поход:

* április 2.: Gáspár Sándor побеждава при Hatvan.

* április 4.: Klapka и Damjanich побеждава при Tápióbicskе.

* április 6.: При Isaszeg aпобеждава и главната войска.

Дворът оволнява Windischgrätz и на негово място назначават генерал Welden.

* április 10.: Görgey държи победа при Vác.

* április 19.: Görgey държи победа при Nagysalló.

* április 26.: Komárom е освободена от австриската обсада.

* május 4-21.: Завземане на Buda.

- 1849. április 14.

Декларацията за Националната Независимост. В дебреценската голяма реформатна църква декларират за втори път в историята ни детронясването на Хабсбургската династия.(В европейската дипломация тази декларация повечето е повредила от колкото помогнала защото нито английските, нито френските политици не са желаели разпадането на Хабсбургската империя, а на царя дала повод за намеса.)

- 1849. május eleje

Новото правителство:

Szemere Bertalan (Мин председател, министър на вътрешните работи)

Batthyány Kázmér (мин. на външните работи, индустриа, земледелие, търговия)

Vukovics Sebő (Министcр на правосъдието)

Csány László (транспорт)

Horváth Mihály (обучение и религия)

Duschek Ferenc (финанси)

Минисър на отбраната е Görgey но понеже не оставя войските си временно го замества Mészáros.

- 1849. május 9.

I. Miklós cár издава манифест в който обещава да окаже помощ на Ferenc József за потушаване на борбата за независимост.

- 1849. június

Принц Paszkievics с 200 000 армия напада страната. Войските на каизерът с това едновременно ръководени от фельдмаршала Haynau настъпват в Унгария. Görgey така планува, че трябва поотделно да се сражава с враговете, така, че да забавят напредването на руснаците благодарение на комарноските крепости а през това време да настъпи към Виена.

· Стълковения : június 16. Zsigrád, Sempté (загуби).

*Június 21.: Pered победа но пробива е спрян от пристигаща руска помощ.

* Június 26-án Görgey събира войските при Комарно.

* Június 28-án a Войската търпи поражение при győr.

Június 29-én в Pest решават вместо Комарновойската да се предвижи към Szeged за отбрана на правителството.

* Június 30-án една делегация от Csány, Aulich, Kiss Ernő съобщават с Görgeyvel заповедта и той мака, че не е съгласен се подчинява.

- 1849. július 2.

Нападението на Haynau бива отхвърлено от Görgey където и той самият е тежко ранен в главата. Görgey настъпва на север и успява да заобиколи войската на Paszkievics и на augusztus 9-и пристига на Arad.

- 1849. július 28.

Парламентът приема закон за малцинствата. Преди това има редица преговори с румънците, даже със сърбите има и споразумение. Но законът вече не успяли да го реализирът.

- 1849. augusztus 9.

Главната част на войската под ръководството на Dembinski при Szőreg търпи поражение, затова Kossuth назначава Bemre за главнокомандващ. Bem на augusztus 9-én при Temesvár взема ръководството и се сбива с войската на Хайнау. Във битката се свършва муницията на артилерията, Бем е ранен така битката бива загубена.

- 1849. augusztus 13.

Kossuth си дaва уставката правителството дава пълномощно на Görgey. На Augusztus 13-án Görgey при Világos пред Paszkievics слага оръжието.

- 1849. augusztus-szeptember

Последни битки:

* Damjanich János augusztus 17-én Arad,

* Dessewffy Arisztid augusztus 19-én Karánsebe,

* Vécsey Károly augusztus 21-én Borosjenő.

* Munkács augusztus 26-án,

* Pétervárad szeptember 5-én,

* Накраят Комарно се предава на október 2. (Klapka György постигнал, че войниците да получат свободно оттегляне.)

- 1849. október 6.

По заповед на Haynau на този ден биват екзекутирани в крепоста на Arad тринайси генерала а в същото време в Пеща Batthyány Lajos

:book: :book: :book:

Редактирано от Skubi
Link to comment
Share on other sites

 • Модератор История

Николай І прави голяма грешка като спасява Хабсбургите.

За която и днес не съм видял разумно обяснение.Освен може би страх от разхпространение на революцията.Която не е само национална.Но колосалната руска грешка си остава - да реанимираш смъртния враг.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Русия и Дунавската империя са скачени съдове. Изборът пред Русия е или да подпомогне Виена и да задържи статуквото, или сама да се промени до неузнаваемост.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За която и днес не съм видял разумно обяснение.Освен може би страх от разхпространение на революцията.Която не е само национална.Но колосалната руска грешка си остава - да реанимираш смъртния враг.

Обосновяват се на светият съюз подключен срещу Наполеон.

Но основно е опасението им да не се ентуасиризират поляците /Бем е поляк по произход/, украинците от унгарският пример. Нали Русия си е една скапана от много националности империя под руско иго...

От тогава Русия се самоназовава пъдарят на Европа....

Незнам защо ми е позната тази арогантност??? :grin: :grin: :grin:

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...