Отиди на
Форум "Наука"

Българският език - какво показва


Recommended Posts

 • Потребител

 

                                                                                                       Българският език – какво показва

                                                                                                                                            І

     Първо трябва да се подчертае, че човешката реч-езикът, който говорим е най-яркото доказателство за много неща. Защото не може да се фалшифицира по никакъв начин, поради факта, че се употребява във всеки момент от изключително много носители. Човешката реч е един от най-съществените маркери на човека, заедно с ДНК и антропологията. Този маркер е толкова силен, че дори един общ  книжовен език не може да обедини, напълно, изговора на западните и източните говори. Затова българите от Източна България говорят меко и някои от тях казват „удари ма”  , вместо „удари ме” и т.н. Така е при всички езици, не само при българския. Да не говорим за народите, които приемат да говорят чужд език. Те си го говорят по своя си начин, не като носителите от които са го взели. Знаете шотландците как говорят английски. Дори когато някой научи, абсолютно перфектно, даден чужд език, при силна екстремна ситуация, започва да говори с интонацията на родния си говор. Това се използва за откриване на шпиони, като ги поставят в съответната ситуация. Затова, както се каза по-горе, човешката реч е най-яркото доказателство, освен че е един от най-големите маркери върху човека, тя е и нещо, което не може да се фалшифицира, беше посочено защо. Всичко може да се фалшифицира, само езикът, който говорим не и затова човешката реч е най-големият маркер, който висшата сила, създала човека е оставила върху него.

 

                                                                                                                                        ІІ

    Българският език показва, че българите са потомци на тракопеласгите и още един елемент, засега неизвестен. Че са най-древният народ от индоевропейците и един от най-старите в света, защото имат най-развит аналитизъм и съответно най-много глаголни времена. Че са на Балканите преди всички други народи. Че така наречените прабългари, са тракопеласги, завърнали се по родните си места. Че така нареченият старобългарски език на Дунавска България / 9 – 15 век / е църковнославянски език, а не български език. Че древните българи / тракопеласгите / преди изключително много хилядолетия са били в една общност със славяните, но става разделяне между тях и българите /тракопеласгите/ се обособяват като отделен елемемнт, който вече не е в близко родство със славяните, защото българите получават аналитично влияние върху езика си от някой друг, който засега не се знае и заживяват отделен културен и всякакъв друг живот. Може да е имало изключения, но те не се оказват съществени.Че българският език оказва аналитично влияние върху редица индоевропейски езици, възможно е и върху други. Все пак българите са се движили на големи пространства  в  Евразия. Че съвестното изучаване на българския език, но при всички положения и на диалектите, би разкрило много бели петна в човешката история. Изучаването не трябва да има политически характер, иначе пак ще има лъжи и лъжи. Сигурно българският език, показва и още много неща, но ще се спрем на гореизброените.

   Ето как става съответното показване :

1- Българите са потомци на тракопеласгите и още един елемент, който засега не се знае. Те са най-древният народ от индоевропейците и един от най-старите в света. На Балканите са преди всички други.                                                                                                                                                                          

                       Езиците се развиват по следния закон – от синтетизъм към аналитизъм, като влияние оказва аналитичният език. Синтетичен е езикът, който има падежи. Падеж е отношението на едни думи към други думи в изречението. Например отношение на принадлежност. В български – „ръката на Иван” , но в руски „рука Ивана”- виждате, че няма предлог  „на” и накрая на името „Иван” има падежно окончание „а”. Един падеж изпада за около 2000 години. Изпадането е предшествано от натрупване на глаголни времена. За едно глаголно време отиват около 500 години. Синтетичните индоевропейски езици имат 6-7 падежа и 3-4 глаголни времена. Само сръбският има 7 глаголни времена, под влияние на българския. Когато гърците идват на Балканите, няма от кой друг да получат аналитично влияние върху езика си, който вследствие има придвижване към аналитизъм, освен от траките. Същото се отнася и за всички останали народи в този район. Единственият аналитичен език на Балканите е българският, това ясно говори, че българите са потомци на тракопеласгите и са преди всички други в района. Но българският език е получил от някой аналитично влияние. Кой е този някой, засега не се знае, защото е много, много назад във времето. Като се вземе в предвид, както се каза по-горе, че за отпадането на един падеж отиват около 2000 години и че за прибавянето на едно глаголно време около 500, а българският има 17-18 глаголни времена заедно с преизказните, то нищо чудно и преди около 20000 години да е съответният процес. При това положение, може само да се предполага кой е другият основен елемент на българите, освен тракопеласгите. Българският първи от другите индоевропейски езици е тласнат към аналитизъм, защото при него аналитизмът е най-развит. Доказателството е освен липсата на падежи и най-многото на брой глаголни времена 17-18, заедно с преизказните. Затова българите са най-древният индоевропейски народ и един от най-старите в света и съответно имат прединдоевропейско образуване, но в основата си са индоевропейци, за която основа ще стане дума по-надолу.

   2 – Така наречените прабългари са тракопеласги, завърнали се по родните си места

   В голямото пространство на Евразия, в което се движат прабългарите, няма аналитични езици. Само персийският е аналитичен. Той е  с по-слаб аналитизъм от българския. Освен това персийският е с обратен словоред, като всички ирански езици. Поради тази причина, не може да бъдем изкарвани ираници. Или няма откъде нашият, с голям аналитизъм език, да бъде привнесен. Като духът от бутилката, българският напуска района и отново се връща в лицето на прабългарите. Затова Аспарух навлиза във  Византия – най-силната държава в Европа, тогава и е цяла империя. Защото иска да възвърне земята на своите деди. Цялата история на Дунавска България е в тази насока. Някой може да каже, че българи е имало и в Китай, но китайският е сричков език и т.н. 

  3 –  Така нареченият старобългарски език на Дунавска България / 9-15 / век е църковнославянски език, а не български

  С приемането на христянството през 9 век се налага за официален църковнославянски литургичен език. Това е езикът на църквата. Не на целокупния народ. Иначе нямаше днес да сме без падежи, естествено падежни остатъци има, но остатъци. Ще стане дума за тях по-надолу. Граматиката е конструкцията на даден език, а не лексиката. Същността, основата на дадено нещо е конструкцията му, а не повърхността. Граматиката на българския език е коренно различна от тази на славянските езици. Тя се е оформила в продължение на хиляди години. За изпадането на един падеж са нужни към 2000 години. Няма как от 15 век насам, вече падежи да не се срещат. Ясно е, че те са изпаднали много време преди това. Лексиката е придобила преобладаващо славянско влияние-веднъж от наложения църковнославянски език, второ от руското влияние през Възраждането и т.н. Но това не прави българския славянски език, граматиката определя езика, а не лексиката, защото тя се мени бързо, докато граматиката е постоянна за хилядолетия. Но българския има и много запазена стара лексика, която стои заедно със славянската. Например – хуквам, катурвам, катеря , тояга, белег, голям, дясно, крак,  вървя, майка /само в сръбски я има, приета от български/, обич, хвърча и др.  Или вижда се, че с липсата на падежи и останалата стара лексика, която не е толкова малко , няма как наложеният за официален през 9 век, с приемането на християнството, църковнославянски синтетичен с падежи и т.н. език да бъде обявен за български и съответно църковнославянският да бъде наречен старобългарски. Така се отнемат хилядолетия от нашата история, причисляваме се към други народи и с нас може да се прави всякаква манипулация. 

   4 - Древните българи / тракопеласгите / преди изключително много хилядолетия са били в една общност със славяните, но става разделяне между тях и българите /тракопеласгите/ се обособяват като отделен елемемнт, който вече не е в близко родство със славяните, защото българите получават аналитично влияние върху езика си от някой друг, който засега не се знае и заживяват отделен културен и всякакъв друг живот. Може да е имало изключения, но те не се оказват съществени.    

   Доказателство, че сме били в по-близки връзки със славяните, отколкото с другите индоевропейци преди много, много хилядолетия са падежните остатъци в езика ни, но най-вече следите от падежи в българските диалекти. Ана Кочева-Лефеджиева в своята работа „За народната основа на старобългарския език” именно това разглежда. Връзката, която имат следите от падежи в диалектите с падежите в църковнославянския език, наречен старобългарски. И от тук тя заключва, че църковнославянският е български език и затова е наречен старобългарски. Но винаги има едно голямо „Но”. Първо в диалектите това, което разглежда тя, са остатъци. В книжовния език също има остатъци. Второ тези остатъци може да стоят с хилядолетия. Падежът изчезва и оставя следи, които остават. Никъде няма абсолютно чисто положение. Изпаднал падеж и след него съвсем нищо. И понеже един падеж изпада за около 2000 години, няма как от 15 век насам, от както в писмените паметници няма падежи, да се заявява от нашите българисти, че падежите в българския език на Дунавска България са изпаднали за 300-400 години и въобще, че едва ли не през тези години, граматиката ни се е променила в основни линии. Една граматика се развива с хилядалетия и то много. Затова нашите казионни учени стават смешни. Както и Ана Кочева-Лефеджиева, като такъв, с опита си да изкара църковнославянския език между 9-15 век български. Но работата ú  е много ценна, защото показва, че падежните остатъци в българските диалекти посочват индоевропейския характер на българския език и че преди много хилядолетия, тракопеласгите-нашите предци са били в близка връзка със славяните, но после се разделят и вече не са в близко родство, беше говорено. Понеже е създадена цяла секция „Старобългаристика” ,  „Старобългарски език и литература” и са направени много кариери, някак си - истината не може да се каже.

   5 - Българският език оказва аналитично влияние върху редица индоевропейски езици, възможно е и върху други.

   Щом българският е с най-развит аналитизъм от всички индоевропейски езици, естествено е той да оказва влияние. Беше споменато, че е оказал влияние върху гръцкия и всички други езици на Балканите. От влиянието на българския върху гръцкия и от влиянието на българския върху латинския на римските легиони, навлезнали в Дакия се вижда, че за изпадането на един падеж отиват около 2000 години. Подробности в „Българският език и произходът на българите”.

    6 - Съвестното изучаване на българския език, но при всички положения и на диалектите, би разкрило много бели петна в човешката история. Изучаването не трябва да има политически характер, иначе пак ще има лъжи и лъжи.

    Пример е изучаването на българските диалекти. В случая работата на Ана Кочева-Лефеджиева  „ За народната основа на старобългарския език” . Независимо от грешното заключение, се видя че разкрива ценен факт за индоевропейския характер на езика ни. Не се знае от какъв език, българският е приел аналитично влияние и е възможно този език да е дал и някои неиндоевропейски черти на българския, а с връзката между падежните остатъци в българските диалекти и църковнославянския език, който е индоевропейски се доказва, че в основата си българският език е индоевропейски. Затова  българите имат и много, много далечна връзка със славяните, но точно граматиката, същността на българския език показва, че българите не са славяни, само имат индоевропейска родственост с тях, въпреки по-близката връзка от преди много хилядолетия. Съвестното изучаване на българския език, но най-вече с диалектите, е изключително важно и поради древния му характер. Беше посочено, защо човешката реч е най-голямото доказателство за много неща. Именно това помага да се разкрият много бели петна в човешката история.

    Аз няма да мога да отговарям. Но до истината, без противоположното мнение, не може да се стигне. Стига това мнение да е силно аргументирано и представено с културен език. Иначе е една помия. Сами изберете истината или помията!

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 77
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител
Преди 3 часа, Иван Желязков said:

човешката реч-езикът, който говорим е най-яркото доказателство за много неща. Защото не може да се фалшифицира по никакъв начин, поради факта, че се употребява във всеки момент от изключително много носители.

Говоримият и писменият език са два различни свята. И още - ние не знаем на какъв английски език са говорили англичаните от времето на Шекспир например,дори само заради това,че тогава не е съществувала звукозаписна техника,която да ни остави записи на тогавашният говорим английски език.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Как въобще ти хрумна да приравняваш древните българи към  тракопеласгите ??
Първо , траки и пеласги не е едно и също..  Пеласгите са по-древен народ или групи от племена  и техни следи се откриват по Испания, Италия, островите на Гърция.
Траките са дошли и преминали, една част е останала и после се е смесила с други народи: гърци и македонци, римляни и др. Траки са се разпръснали заедно с македонците до Персия, Египет, а после като римски войници можеш да откриеш техни следи до Британия, сев. Африка и другаде..

Кои са древните българи - дето се опитваш да приравниш на така наречените от теб  тракопеласгите ??
Когато говориш за език, какъв език имаш предвид: тракийски, пелгаски, прабългарски, славянски или друг??
Щото е имало множество езици през дългите години на преходи от едни общества към други. 

 

На балканите са говорени поне 20 езика и броя на хората както и съотношението на техните носители се е изменяло много рязко през годините в зависимост от "геополитическата" ситуация.  Дори и по високите ни планини и закътаните долини много ветрове са духали и отнесли много от древните носители на тия стари и нови езици.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

А, се смеем на македонците ...

Съдейки по фантасмагориите, които се представят и от двете страни на границата по исторически теми, няма съмнение - един народ сме 😆

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Потребител

Чаках някой да ме обори, но аргументите не стават. Писменият-книжовният език и говоримият език не са два отделни свята, поради простата причина, че книжовният език обединява диалектите и е създаден на тяхна основа. Пеласгите и траките са едно и също нещо. Казва го Александър Фол и т.н. Едва ли някой ще може да ме обори, след като структурата на езика показва това, което съм написал.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Преписвал си от Павел Серафимов, нали? 

Той не е нито историк, нито лингвист, нито географ, нито археолог. Няма данни дали е завършил средно образование, за висше и дума да не става. 

Той е най-обикновен дървар или дърводелец, дори не е ясно кое от двете.

Така че, когато го четете, трябва да имате едно на ум, че той не разбира нищо от това, което пише. 

Днес пише за истинската история (такава, каквато на него му се иска да е била). Утре може да реши да пише за истинската математика, физика, химия, медицина... Тогава ще трябва да внимавате да не умрете поради негова правописна или пунктуационна грешка. А дотогава... Може да се забавлявате, четейки псевдо историческото му фентъзи.

Връзват се на долнопробните му пасквили само онези, които са по-неуки, по-неграмотни и по-малоумни и от него. 

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, ISTORIK said:

Връзват се на долнопробните му пасквили само онези, които са по-неуки и от него. 

Интересно, че все мъже, които ги е ударила критическата възраст започват да вярват или да творят подобни умопомръчителни "творби".

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
On 12.03.2020 г. at 1:26, Kujiro said:

А, се смеем на македонците ...

Съдейки по фантасмагориите, които се представят и от двете страни на границата по исторически теми, няма съмнение - един народ сме 😆

Преди 1-2 години някой беше пуснал статия за историята на тракоманията у нас - на кратко комплексари, които ги е било срам от предците ни и в отговор на шумадийския шовонизъм измислят една глупост. И от тогава до ден днешен тези пациенти наливат в румънската мелница...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 1 час, ISTORIK said:

Той не е нито историк, нито лингвист, нито географ, нито археолог. Няма данни дали е завършил средно образование, за висше и дума да не става. 

Единственото, което е сигурно, е че е националист тъй като сам в няколко публикации ясно го пише това, и обяснява, че поради съответните причини има право да е такъв и това му отваря вратите да пише каквото си иска и дори да манипулира историята (щото другите държави и учените им го правят). Тоест сам си дава разрешение, и тъй като вече има разрешение - действа. Целите са националистически, а средствата са без значение. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор
Преди 59 минути, makebulgar said:

Единственото, което е сигурно, е, че той е националист...

Да, ама - само на думи. Неговите, при това. Той е националист и това е поводът да пише простотии. Пише простотии, това го прави националист и велик изследовател, нов Паисий Хилендарски... 

Очаква се истинският националист да познава родния си език, родната история... Той не е познавач в областите, в които се изявява като пишман драскач. Реално той твори псевдо наука. Като слепец води други слепци (неговите последователи) по пътя към пропастта.

Това не пречи други хора, творящи псевдо наука и даващи му поле за изява, да го обявяват за изследовател без конкуренция у нас и в чужбина. 

Може да потърсите в нашия форум темата, посветена на езика на псевдонауката. Там пък какви неща ще прочетете... Свят ще ви се завие. 

FB_IMG_1582187078737.jpg

FB_IMG_1582613337326.jpg

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Иван Желязков said:

Чаках някой да ме обори, но аргументите не стават. Писменият-книжовният език и говоримият език не са два отделни свята, поради простата причина, че книжовният език обединява диалектите и е създаден на тяхна основа. Пеласгите и траките са едно и също нещо. Казва го Александър Фол и т.н. Едва ли някой ще може да ме обори, след като структурата на езика показва това, което съм написал.

Човек , кой ще си губи времето да те "оборва" ?  Ми тази развалена манджа която си написал не става за четене , камо ли да се дискутира каквото й да е по нея .

На първо време се запознай с хипотезите за пеласгите и техния език на база ...топонимия , условно приета , че е тяхна.  На същата основа виж за какъв се приема тракийския с тази разлика , че за него има сигурна топонимия и най-вече антропонимия .  Погледни и кои античните автори -  какво пишат за пеласгите . Започни от Херодот и карай подред .

Това , че Александър Фол казал , че пеласги и траки били едно и също -  не е вярно. Явно или си го чел по диагонал и не си го разбрал , или което е по вероятно изобщо не си чел нищо от него , а някой ти е подхвърлил и ти си захапал

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Същината на това писание е скрита в изречението, че сме най-старите на Балканския полуостров и едни от най-старите в света.

Повтарящ се елемент във всички псевдо писания. Древността на нацията е Raison d’être за нейното съществуване и решение за всичките и проблеми от настоящето.

Пази боже, да не сме на по-малко от 1000 години.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 3 часа, Kujiro said:

Същината на това писание е скрита в изречението, че сме най-старите на Балканския полуостров и едни от най-старите в света.

Повтарящ се елемент във всички псевдо писания. Древността на нацията е Raison d’être за нейното съществуване и решение за всичките и проблеми от настоящето.

Пази боже, да не сме на по-малко от 1000 години.

Абе ние сме на повече ама защо с такива глупости го доказваме,тихо,че ще довтаса Тантин и се почва.:bv:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Чакайте!  Човекът се опитва да се оправи сам, защото националната ни концепция е каша по вина на учените. Няколко измислени нации ни заобикалят, но те са си измислили легенда и твърдо си я поддържат с години. Ние, въпреки че имаме най-здрава основа търсим под вола теле /учените ни де/.  Прабългарите трябва да са на пиедестал като държавотворчески народ, независимо дали са се разтворили в някакво море, дали са тюркоезични, дали са малобройни, дали са танграисти,...  Езикът може и да се е сменил, но нацията вече се е създала и даже след изчезването на държавността новите владетели 1200 година не шикалкавят какви са по народност. Бъгари, славяни, траки, римляни и гърци са в основата на нашата народност и  ние трябва да претендираме за тяхното наследство. На всичките! Със точната мярка. Старите народи са се разтворили по зконите на генетиката и въобще на природата - те са предтечи на всички, не само на нас. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Понастоящем курс по тракийски език се води единствено в магистърската програма по антична история и тракология в СУ „Св. Климент Охридски“. Проблеми на тракийския език са също така част от курсовете по палеобалкански езици за специалностите „Класическа филология“ във Факултета по класически и нови филологии и „Балканистика“ във Факултета по славянски филологии.

Това ограмотяване на една малка част от интересуващите се от древната история и от древните езици по нашите земи е явно недостатъчно, тъй като в интернет пространството битуват, процъфтяват и намират широк прием какви ли не фантастични тези за езика на траките."

проф. дфн Светлана Янакиева

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 4 часа, bulgaroid said:

Абе ние сме на повече ама защо с такива глупости го доказваме,тихо,че ще довтаса Тантин и се почва.:bv:

Що ме намесваш мене сега ? Аз каквото имах го казах , погледни по-горе.. Човекът Иван Желязков си е наумил че "българите са потомци на тракопеласгите" ..  Ако сме се събрали да обсъждаме за наука - тая тема щяхте да я изтриете от момента на създаването.. Всякакви последващи писания автоматично ни отпращат в твоя любим раздел за "псевдонауката" .. И с това приключвам. 

Имам предложение към администратора:  като се появят такива революционни научни идеи: моля веднага да ги номинирате за раздел "псевдонаука", а там bulgaroid и други желаещи нека да разясняват и анализират колкото искат.

(всъщност адаша ти makebulgar се изявява по-добре в критическия анализ на псевдонауката)

Редактирано от tantin
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Здравейте отново, участници! Отдавна не съм ви навестявал. Позволявам си да взема отношение по темата, защото сега нещо си чопля в тази част от науката История. И така...

Публикацията е (трако)идиотска но за сметка на това обилна, като кравешка купчинка след обилна паша. За съжаление автохтонските малоумщини напоследък все повече войнствено шестват по социални мрежи, блогове, форуми, че даже и взеха да печатат. Какъв по-точно е проблемът?

Според Шнирелман изключителната активност в областта на историята от неспециалистите се дължи на това, че докато учените историци са в неблагоприятната позиция "да се самовъзпират" заради строгите научни изисквания, докато дилетантите не се интересуват от тях, не ги спазват и съответно "реализират" такива "построения", които нарушават всички закони на професионалната наука. Да се върнем на горките пеласги. Трайно и отдавна установено е, че това е палеоевропейско население, потомци на ловците събирачи от следледниковия период, "облагородено" агрокултурно и отчасти генетично, от малка група анадолски мигранти - земеделци. Подобно на събратята си в Индия, Месопотамия, Нил и Варна, те успяват да развият висококултурна и напълно демилитаризирана цивилизация. Която е и доста егалитарна, видимо от археологията.

Тези наивни общества са "пометени" от вълната индоевропейски преселници, които плъзват по цяла Евразия на няколко етапа, започвайки от около 4500г. пр. Хр. Инвазията не е напълно военна, като съществуват достатъчно данни, че част от старото население е разредено от щамове и бактерии от по-далечния Изток, донесени от ИЕ, които имат нещо като имунитет към тях. Във всеки случай неиндоевропейците и индоевропейците осъществяват културен, митологичен, търговски, технически, генетичен и социален обмен помежду си, като последният е по-скоро ИЕ по произход, и е елитарен по построение. Казано накратко двете популации, през много дълъг период от време се смесват, вкл. езиково, което не пречи около 800г. пр. Хр. в северна Гърция да съществуват пеласгийски самостоятелни общности. Именно заради наложения социално-кастов ИЕ модел научаваме за пеласгите, по подобие на адивасите и дравидите.

Почти навсякъде, където ИЕ доминират, се налага тристепенна социална стълбица. Ето я паралелно, за да се изясни нейния чисто ИЕ произход: брахмани-хиеропои; кшатрии-филаки/ес; вайши-георгиой. И двете ИЕ постцивилизации възприемат всички удобства на старите им ппредшественици, наместват религиозните пантеони в собствените си и, агрокултуризират се т.н. Но, дълго време остава сегмент население, което е отделено. И това са пеласгой и шудра.

Ако първото най-общо означава живеещите наоколо (както периеките), то другото название предава по строгата социална система и степен на подчинение на индоевропейските - индийски арии. Не се стряскайте от тавталогията, в случая е уместна. Така научаваме също, че палесги е етноним даден им от еладските и (може би) прототракийски изселници от степите. Тези последните със сигурност интегрират палеоевропейците, но след като процеса на инкорпориране и асимилация приключва е крайно невярно да се говори за тракопеласги, елинопеласги, илиропеласги и прочее. Просто защото това не е в научната рамка на историческото изследване.

Даже не е нужно да се споменава, че по всяка вероятност тракийските племена са по-късна вълна миграция от еладските и/или македонски такива.

И накрая - за езика. Българският език отдавна - отдавна е класифициран към южнославянската индоевропейска група езици и като такъв е формиран около 8-9 в. сл. Хр. Възможно ли е той да съдържа прединдоевропейски екстракт? Естествено, че е възможно. Личните имена Ана, Анка, Ахил, Атина и др. са доказано палеоевропейски. Както и прочутия хекзаметричен поетичен стил, използван в още по-прочутите Омирови поеми. Даже и Омир е автохтонно име.

Редактирано от Rogi
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 19 минути, Rogi said:

Трайно и отдавна установено е, че това е палеоевропейско население, потомци на ловците събирачи от следледниковия период, "облагородено" агрокултурно и отчасти генетично, от малка група анадолски мигранти - земеделци.

Не е ясно малка или голяма група е било?  Облагородяването не е само агрокултурно. В музея на Абдера  видях  огромна фино-изваяна керамична вана-съркофаг от предгрцката епоха .  Имаше и купчина предмети от бита  - същите по технология, като тези  от много следващи векове.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, Rogi said:

 

Според Шнирелман изключителната активност в областта на историята от неспециалистите се дължи на това, че докато учените историци са в неблагоприятната позиция "да се самовъзпират" заради строгите научни изисквания, докато дилетантите не се интересуват от тях, не ги спазват и съответно "реализират" такива "построения", които нарушават всички закони на професионалната наука.

Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law
Breaking the law, breaking the law

 Оправдания и извинения винаги ще се намерят. 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Според мен, има едно-единствено изискване към неспециалисти да имат право да се изказват по специализирани теми - да са наясно с употребяваните в съответната област термини.

Мога да дам много примери, в областите, в които съм специалист, на ширещи се по българоезичния Интернет очевидно неверни неща, само и само въз основа на това, че в наши специализирани термини със съвсем ясен за всеки специалист смисъл, се влага съвсем друг смисъл - най-често заради битовото значение на съответния термин (в съответствие с известиня лаф, че зеленета синя слива всъщност е червена). Тъжно е, че разпространители на този подход са сайтове, самопровъзгласили се за борци с рещу псевдонауката.

Просто към историята има по-голям (чисто количествено) интерес отколкото, да речем, към проблемите на механиката на твърдото тяло, затова това повече прави впечатление.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 17 часа, Exhemus said:

Не е ясно малка или голяма група е било?  Облагородяването не е само агрокултурно. В музея на Абдера  видях  огромна фино-изваяна керамична вана-съркофаг от предгрцката епоха .  Имаше и купчина предмети от бита  - същите по технология, като тези  от много следващи векове.

Разбира се, че не е само агрокултурно. Така например, според митологията, Оксейнос основателят на Марсилия, като Фокейска колония, се жени за Пета, дъщерята на местния племенен вожд. В новото си семейство тя получава гръцкото име Аристоксена. Можем уверено да предположим, че по такъв начин е протекъл симбиотичния процес на трансформация на двете общности - палеоевропейската (пеласгийска) и индоевропейската.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 12 минути, Rogi said:

двете общности - палеоевропейската (пеласгийска) и индоевропейската.

Ако не визираме толкова стари времена, колкото Йотци /хаплогрупа G/ пеласгите по-скоро за близкоизточни фермери+индоевропейци.  От Месопотамия идва фината керамика и монуменалното строителство. 

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Любопитно е, че в наше време има група потиснати и комплексирани хора, които искат да изкарат българите най-древния, тоест - най-остарелия народ, културата ни - най-древната култура, а езика ни - най-древния език на Земята. За тези хора не са достатъчни фактите, че ние - българите, действително сме народ с произход от късната Античност или ранното Средновековие, значи - от времето между IV и VII в. А, всъщност, едни между 1600 и 1400 години история никак не са малко и с нищо не ни поставят по-долу от другите европейски нации. Още по-интересното е, че тези любители-антиквари не се замислят колко по-насърчаващо би било да се казва, че българите сме сравнително млад народ, пълен със сили."

Райна Андреева,

Фейсбук

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...