Отиди на
Форум "Наука"

"Накъде върви България през периода "Борисов""


Recommended Posts

 • Потребител

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2020/08/28/4107211_nakude_vurvi_bulgariia_prez_perioda_borisov/

Накъде върви България през периода "Борисов"?

Конкретните данни показват икономическо изоставане и инвестиционна стагнация

 

Пламен Ненов

е доцент по икономика в BI Norwegian Business School в Осло и гост-изследовател в Норвежката централна банка Norges Bank. Занимава се с изследователска работа в областта на макроикономиката и финансите. Има бакалавърска степен по икономика и математика от Amherst College и докторска степен по икономика от Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 

 

Една от основните причини за протестите, на които се иска оставката на правителството и на главния прокурор, е общото чувство за непоносимост към начина на управление на България, че "така не се прави" и "повече така не може". В опит да им противодействат членове на правителството правят изявления в медиите за големи икономически успехи в периода от средата на 2009 г. досега, който за краткост ще наречем "периода Борисов". Едно такова твърдение е, че от 2010 г. досега брутният вътрешен продукт (БВП) на България се е удвоил. Други говорят за инвестиционната програма на правителството и големите строителни проекти, завършени от 2009 насам.

Какво обаче показват конкретните икономически данни? По-долу представям и разглеждам два факта за икономическото развитие на България в "периода Борисов", които според мен са по-малко известни на българската общественост и които заслужават повече публичност. Те могат да се обобщят накратко като: 1) икономическо изоставане и 2) инвестиционна стагнация. Сега по-подробно.

 

1. Икономическо изоставане

Сред икономистите има широк консенсус, че най-добра мярка за темпа на икономическо развитие на една държава е ръстът на реалния (т.е. коригиран за инфлация) брутен вътрешен продукт (рБВП). Корекцията за инфлация е от ключово значение за всеки анализ на макроикономически данни - иначе държави като Венецуела и Зимбабве по време на техните хиперинфлационни кризи биха били считани за най-бързо развиващите се държави в света.

Нека проверим ефекта от "периода Борисов" върху рБВП на България. За съжаление няма друга България, която да не е преминала през "периода Борисов", и не е възможно да се направи перфектен експеримент. Но ако можем да намерим държава от ЕС, която е по принцип близка до България като икономическо развитие и потенциал, можем да използваме нейната траектория на развитие като контролна за нашия анализ. Подходяща за целта е Румъния, която беше приета в ЕС заедно с България. Сравнението с Румъния е интересно само по себе си, тъй като е добре известно, че двете държави вървяха заедно през по-голямата част от т.нар. преход.

zx640_4107260.jpg

Графиката показва траекториите на рБВП за България и Румъния спрямо края на четвъртото тримесечие на 2006. На 01.01.2007 двете държави се присъединяват към ЕС. На графиката тази дата е показана с вертикална синя линия. "Периодът Борисов" започва от третото тримесечие на 2009, показано с вертикална черна линия. Интерпретацията на графиката не е сложна. След четвъртото тримесечие на 2006 тя представя колко по-висок е рБВП на всяка от двете държави спрямо датата на присъединяване към ЕС, а преди четвъртото тримесечие на 2006 - колко по-нисък е рБВП на всяка от двете държави спрямо тази дата.

Какво можем да заключим от тази графика:

- До приемането им в ЕС България и Румъния са на феноменално сходна траектория на развитие. Това потвърждава, че Румъния е наистина добра контролна държава, за да се разбере ефектът от "периода Борисов" върху икономическо развитие на България.

- В първите години след приемането ни в ЕС до началото на "периода Борисов" двете държави следват сходна траектория, но при Румъния икономическият цикъл около финансовата криза 2008-2009 е доста по-изразен. За разлика от България Румъния трябваше да получи кредитна линия от МВФ през 2009, за да стабилизира икономиката си. Това се вижда ясно и на графиката - рецесията в Румъния след кризата от 2009 е по-дълбока и по-продължителна, отколкото в България.

- България и Румъния започват възстановяване от рецесията през 2010. Но за разлика от Румъния след 2010 България забавя темп, като през 2011 и 2012 рБВП в България дори намалява.

- След 2012 г. и двете държави отчитат икономически ръст, но Румъния расте с по-бързи темпове от България през целия период. Като резултат - към първото тримесечие на 2020 г. българската икономика е нараснала с 34% от датата на приемането ни в ЕС, докато румънската е нараснала с 48%.

С други думи, докато до 2009 г. България и Румъния имат почти идентично икономическо развитие в продължение на десетилетие, в "периода Борисов" е очевидно икономическо изоставане на България. Най-важното е, че разликите в рБВП стават все по-значителни във времето, като изоставането на страната ни постоянно нараства.

 

В парично изражение, ако хипотетично допуснем, че България беше следвала траекторията на Румъния след 2009 и сравним кумулативната разлика в рБВП между реализираната и хипотетичната траектория, получаваме сума около 37 млрд. лева (по цени от 2019).

Като дял от БВП инвестициите в дълготрайни активи намаляват от около 22% през 2010 до 18% през 2019 - приблизително на нивото от 2000-2001 г.

 

2. Инвестиционна стагнация

Какво движи икономическото изоставане на България по време на "периода Борисов"? Според мен централната причина за него е инвестиционната стагнация, която бележи този период. Имат се предвид инвестициите в дълготрайни активи (gross fixed capital formation) - в машини, сгради, пътища, летища, производства и т.н. С други думи, това е инвестиционната дейност, която увеличава производствения капацитет на една държава. Инвестициите в дълготрайни активи са в центъра на икономическия растеж, основан на увеличаване на капиталовата база на глава от населението (capital deepening). За държава с БВП на глава от населението като България точно този вид "догонващ растеж" чрез увеличаване на продуктивния капитал би трябвало да е двигател на икономическия растеж за години напред. За съжаление това не е пътят на България по време на "периода Борисов".

zx640_4107263.jpg

Графиката показва траекторията на инвестициите (коригирани за инфлация) за България и Румъния спрямо четвъртото тримесечие на 2006, показано отново с вертикална синя линия. "Периодът Борисов" от третото тримесечие на 2009 е с вертикална черна линия. Заключенията и тук са сходни с тези от графиката, сравняваща икономическия растеж на двете държави, но с една драматична разлика. Първо сходствата: до присъединяването в ЕС двете държави са на почти идентична траектория по ръст на инвестициите. Първите години след присъединяването са период на изразен инвестиционен цикъл и в двете държави в резултат на икономическия и финансовия цикъл около финансовата криза от 2008-2009.

 

Сега за разликата: след 2009, когато започва "периодът Борисов", двете държави поемат по много различен път по отношение на инвестициите. Докато инвестициите в Румъния продължават да растат с относително стабилен темп, инвестициите в България очевидно стагнират и остават на почти едно ниво в целия период. Това ниво е дори по-ниско от нивото по време на присъединяването към ЕС. Тъй като БВП продължава да расте, макар и бавно, в България в този период като дял от БВП инвестициите в дълготрайни активи всъщност намаляват от около 22% през 2010 до 18% през 2019 г. - приблизително на нивото от 2000-2001. Това всъщност е инвестиционната стагнация на "периода Борисов".

3. Причините

Какви са причините за инвестиционната стагнация в България след 2009 спрямо траекторията дотогава? Без да се влиза в подробности, пет основни фактора определят инвестиционната активност: брутна възвращаемост, лихвени нива, данъци и административна тежест, инвестиционен риск и корупция. Следователно след 2009 в България е настъпила негативна промяна в един или няколко от тези фактора в сравнение с Румъния:

- Брутна възвращаемост: определя доходността на инвестицията преди начисляване на данъци и други разходи. България и Румъния са с близък потенциал и сходно ниво на развитие. И двете държави се присъединяват към ЕС на една и съща дата. Следователно по принцип не би трябвало да има промяна в относителните нива на брутна възвращаемост и потенциалните инвестиционни проекти между двете държави след 2009. Един начин да се провери това е сравнение на траекториите на реалните цени на физически капитал в двете държави, като например цените на недвижима собственост. След 2009 и в двете държави има сходен спад в тези цени и сходно възстановяване след 2013, но докато до 2019 цените в България са вече над нивото си от 2009 (и дори от 2006), в Румъния те са все още под това ниво. Следователно брутната възвращаемост в България след 2009 е същата, а може би дори и по-висока от тази в Румъния.

- Лихвени нива: Лихвите по дълготрайни (10-годишни) държавни ценни книжа в България намаляват и са по-ниски от тези в Румъния през целия период от 2010 до 2019 г. В края на този период 10-годишните лихви за български държавни ценни книжа са под 1%, докато в Румъния те са от порядъка на 4%. Това са номинални лихви, докато за инвестиционна активност определящи са реалните лихви, т.е. трябва да се извади очакваната инфлация. Инфлацията в Румъния е леко по-висока от тази в България (от порядъка на 3-4% през последните 3 години спрямо 2-3% в България), което говори, че инфлационните очаквания може би са леко по-високи в Румъния от България, но разликата не изглежда да е достатъчно голяма, за да компенсира голямата разлика в номиналните лихвени равнища. Следователно след 2009 реалните лихвени равнища в България са подобни, а в някои години са дори по-ниски от тези в Румъния.

- Данъци и административна тежест: Корпоративният данък в България е бил 10% отпреди началото на "периода Борисов" и няма изгледи да не бъде 10% в близките 10 години. Корпоративният данък в Румъния е 16% отпреди 2010 и няма изгледи да стане друг през следващите 10 години, т.е. след 2009 няма промени в корпоративната данъчна политика на двете държави. Относно административната тежест - според анкетата Doing Business на Световната банка България и Румъния заемат сходни места през 2009. Към 2020 Румъния е на 7 позиции пред България с по-малка административна тежест.

- Инвестиционен риск: има няколко вида. Основният инвестиционен риск по принцип е пазарният, т.е. риск, породен от промени във валутни курсове, лихви или възвращаемост. Няма причини пазарният риск да се е увеличил повече в България след 2009 в сравнение с Румъния. Румъния има плаващ валутен курс, докато в България е фиксиран. Бизнес цикълът в Румъния е по-изразен от този в България - както вече споменах, тя трябваше да потърси финансова помощ от Международния валутен фонд през 2009.

Друг вид инвестиционен риск е политическият, който включва:

• Риск от експроприация: Тук влиза одържавяване на частни бизнеси или буквалното им заграбване от политически свързани играчи. Отслабената защита на частната собственост води до повишаване на този риск.

• Регулаторен риск: Нарушената независимост на регулаторни институции, честата промяна на регулаторни норми или ниска предвидимост на законодателния процес в резултат на лобистки интереси повишават този вид риск.

- Корупция: вид неформален данък, който влияе на инвестиционната активност, както корпоративните данъци. Повишаването на нивото на корупция чрез т.нар. такса "сигурност" или данък "подпомагане" има ефект върху инвестициите, подобен на увеличение на корпоративния данък.

Ако няма промяна, България ще остане стабилно бедна с нарушени стимули за частна инициатива.

 

На базата на тази дискусия лесно можем да заключим на кои фактори основно се дължи инвестиционната стагнация в България след 2009. Сравнението с Румъния говори, че промяната в тези фактори е относително голяма и че разликата с България отново нараства във времето.

4. Перспективата

На базата на този анализ можем да направим една прогноза за това как ще се развива България занапред: ако няма промяна в основните фактори, потискащи инвестиционната активност, реалният БВП ще продължи да изостава спрямо своя потенциал. С други думи, България ще остане стабилно бедна с нарушени стимули за частна инициатива.

Алтернативата е промяна в начина на управление на страната и целенасочена политика за намаляване на политическия риск чрез съдебна реформа, гарантираща защитата на частната собственост, връщане на относителната независимост на държавните регулатори, връщане на стабилността в законодателния процес, намаляване на нивото на корупция и реформи, насочени към намаляване на административната тежест.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 93
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

Без докази и статистики....

През лятото на 2020 г.  - 20 километрови опашки на КГП Кулата от чакащи българи (поне ..70% -другото нека е румънци и заобикалящи от/през/ Македония сърби и македонци) , а сега  ..българи летящи с чартъри до Занзибар - Танзания ! За почивка !  Между блоковите пространства са запълнени от...мравуняк от коли ...и вече са  далеч от определението - строшки или ...боклука на Запада. ...а сносни колички. Повече и все повече...

Изнемогващият от недоимък народец, който няма средства.....пазарува ли , пазарува ???  .....чакат/изчакват/  се хората на над средна възраст (коридора) да се изтече преди 10:30 ч. , но горките хорица се точат ...още и още ....и пазаруват ли , пазаруват.....

Но ...недоволството е пълно ! Не е като едно време....с опашки и и два три артикула....по добре е било...Сега всичко е ....по лошо ! Не е като едно време...Ми ..не е...

Какви телевизори имаше, какви автобуси, какви трамваи...

Редактирано от Евристей
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Аз съмнживял в подобно време преди да избягам. Давате ли си сметка за само няколко години опит за частен бизнес да ви притискат чрез държавата. Преди бизнеса бях клиент на прокуратурата, бях месеци арестант и рекетиран. После бизнеса , пращани проверки от знайни и незнайни  служби , ХЕИ, Данъчми РЗИ, другите  изследващи противопожарни и пр. мерки.После вкараха бащами в ареста за рекет, след това склониха и обработиха първородния ми син с наркотици, лека му пръст !. Плащах всичко, писна ми ,зста на , случи се нещо и на единия от тормозителите сина му загина, слава бна Аллаха, напуснах резервата ! От тогав никакви взаимототношения пряко с вашата държава, само с подставени играчи. Живи и здрави !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Хубав анализ, но липсва нещо много важно - имитираните дългове. БВП на Румъния е напомпано от огромни правителствени разходи (високи пенсии и заплати на държавните служители) водещи до постоянни дефицити, но и до увеличено потребление. В края на 2009 г. дълга на Румъния е 21,8% от БВП, а в края на 2020 (предполагаемо) около 43-44% - около 20% увеличение. В същото време при България увеличението е около 10%. Румънските дефицити от 2009 включително са: 9.1%, 6.9%, 5.4%, 3.7%, 2.1%, 1.2%, 0.6%, 2.6%, 2.6%, 2.9%, 4.3%, а за 2020 се очаква да е около 8%.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

От опит. 1992- 1995 правих около 1500 - 2500 долара месечно. Бяха Големи пари за онова време/  1995 продължих образованието си, висше - стоматолоигия. 1996 - 1999 , правих пари в клинични изпитания на лекарства., материали, технологии на световните фирми в разградена, коирумпирана БГ. Доволно пари . Почти успях да избягам от ролята си на <бушон> , разследвания, арести , рекет, няма присъда.............204-2005 временно зад граница, сетне бизнес и ........ Рекет !, питайте дебелия педофил, сбърканяк , бивш съдия в Пловдив и бишв Гладен Едикакъв си ! В тоя ред вижте децата му, какво се салучи.............. нямам нищо общо ! . Неговите криминали убиха детето ми !

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Днес имам контролирана фирма, която оперира само и единственно с изключение на 3 апартамента със селски или в малки градове имати и на наякои потенциални туристически Места. Придобити са  в 10 те години над 25 имота , но не се бърза с продажби. Имотите се Стабилизират, а при интерес се вкарва Предложение за Санация и Възкресение  извършвано от Вярна Фирма на Близки хора на Народни Инвестиц, Разходи. Разбира се пак се пробват да изнудват, но тоя път да ми правят фелац....... Густото и да им оълня със семки пеликанските гуши !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нещата са много дълбоки. Досега като че ли несън се впускал в такова описание...........за прехода от второ и първо лице. ю

Ние , Вие и вашите деца, внуци дължим нещо на тези преди нас. Частна История която описва Всичко в средните и късни години на соца и прехода.

Имало едно време един Петър, слабо, жилаво момче. което можело да издържи 3 дни преход без почивка, сън и хубава храна, без ъоплина. Момче по старабродова традиция, брат на Вълците, момче от глутницата, което принвсеки лов даваше пай нха демоните, онези, вегетативните в природата, вълците, телата диви , домове на заспалата Сил;а на Демоните, Остриетата от Тъмната Бездна отвъд Слънцето, заспали от Хилядолетия !

Момчето Петър, за всеки лов беше приготвил Жертва за ...............Последната Жива Обител на Демоните, неговите Братя................ Вълци
  Продължение................ .

 

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

На 13 години зимъска петър прекосяваше пооля и гори, вълците го следваха.............. бяха братя и никога не посмяха да му сторят зло.

Петур тогава Карабатаков  срещна много и различни хора, получи и повели, армагани, един особен, Боен нож от <адютанта> на самия Призрак, от Гешев, ръката на Провидението. Гешев дойде лично и освободи от ареста това дете, попита го само,  ти ли си момчето вървящо с вълците и единственното момче в Царска България в това време накарало бухъл да ловува за него. Да, той беше ! Гешев знаеше какво говори тази Легенда, малцина спчт и ядът , ловуват с Вълците ( Чингис Хан, Кубрат) , още по малйко говорят с Демоните Остриета и Бухали заедно с орли, соколи им са подчинени !. Ин-ян , Детето на Ангели и Демони........ Петър Карабатак !

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Гешев се преклони, дари Петър с Боен Нож с тайнственни <католически> надписи. Той си мислеше , че петър няма да разчете латински.................. незнаеше, че преди 200 - 140 години петровия род е бил наемен в интерес на Запада, на Църквата. Разчете го и.....................там бе писано  - Демоните на Острието приведоха пред Теб Глава, о Боже на страдащите !................Съдбоносно събитие, по късно................... този нож струваше 2 килограма злато !

Де да беше само Гешев, Царят също се отчете. Макар и родата на Петър да имаше пръст в атентата.............бащата на Петър , най добрия стрелец в цялата околия беше  ликвидирал немски и съветски агенти целящи да възпрепядстват мисия на Царя.  Царят лично нареди ареста на Ангел, бащата на Петър............. за да се срещне с него. Историята мълчи,................ покойниците не говорят, незнам.................знам само ...............Ножът на Петър бе Купен ........., за 2 кг. злато.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Модератор Военно дело
Преди 1 час, Евристей said:

Без докази и статистики....

През лятото на 2020 г.  - 20 километрови опашки на КГП Кулата от чакащи българи (поне ..70% -другото нека е румънци и заобикалящи от/през/ Македония сърби и македонци) , а сега  ..българи летящи с чартъри до Занзибар - Танзания ! За почивка !  Между блоковите пространства са запълнени от...мравуняк от коли ...и вече са  далеч от определението - строшки или ...боклука на Запада. ...а сносни колички. Повече и все повече...

Изнемогващият от недоимък народец, който няма средства.....пазарува ли , пазарува ???  .....чакат/изчакват/  се хората на над средна възраст (коридора) да се изтече преди 10:30 ч. , но горките хорица се точат ...още и още ....и пазаруват ли , пазаруват.....

Но ...недоволството е пълно ! Не е като едно време....с опашки и и два три артикула....по добре е било...Сега всичко е ....по лошо ! Не е като едно време...Ми ..не е...

Какви телевизори имаше, какви автобуси, какви трамваи...

Това наблюдение е вярно, но и много грешно. Ако идеш в болница- брех целият народ болни, като идеш на мач- брех целия народ обича футбол, и прочее и прочее.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Живков.Петрър е буден, петър е в РЕМС, петър ..........................носи Дом , известен на Демоните на Острието............................както и внуците му, ..............както и техните внуци.

Петър е получил  Нов Боен нож.............. но петър не иска да обива. Той не може да убие домашно животно,.............. жал го е. Ходи на лов < танцува с вълци > , обучаван е да обива хора , но не може да посегне на домашно животно. Това се запази до Края, в годините от 90 до Края аз бях Домашния Ликвидатор. Моят баща преотстъпи тази <чест> на мен.

След много страдание и няколко неизбежни убийства Петър посреща Червената Армия. В това време , по заповед на коминтерна и Сталин, или негови хора са ликвидирани роднини на Петър.Преди това е загубил други във <фашистко> време.

Петър познава Важни хора, помагал е и е бил в мисии с тях, Джуров, Патриарха Максим,, Чочулу, , дори  Живков. Като перфевктно говорещ руски и малко немски, много турски и гръцки , познава и съветцките генерали, има познанства и в Коминтерна. Отделно е обещал да брани деца и семейства на жандермеристи, полицаи и гешеви хора.Обещал за деца и семейства, но не и за тях !, избива луично...................неизвестен брой, но Живков твърди за десетки.

По онова ново време, съветските генерали го искат в БГ армията и да расте. Става младши офицер, повишен, отива в Москва, настояват да Расте........ той неще, него влече армията, премества се в строителни войски, в оперативно ръководни длъжностои за няколко мега БГ проекта, язовири, арда системата и пр. и пр. Големи перипетии , лично е споасил десеткйи животи..................... и те помнят  ( техни наследници се обаждат през годините)

Отказва се от строителним чин полковник при оттеглямето си. Става Кмет на Хибибчъ, станало Любимец.Село............... с неговите връзки за 6 часа го прави Град, с един лек запой с <генералите> .

вметка --- Петър необичайно за родата си , не може да ие, да носи и поради това не пие, освен само за <наздраве? . За справка БАЩА МУ НЕ ПАДА ПОД 3 ЛИТРА ВИНО НА пОВОД, А ДЯДО МУ БУКВАЛНО НЕ ПИЕ ВИОДА , А САМО вИНО И НЕ Е АЛЙКОХОЛИК, ПРЕЖИВЯВА ВОЙНИТЕ И СТИГА ДО 90 Г. )

Любинмец е Град........

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 часа, nik1 said:

Конкретните данни показват икономическо изоставане и инвестиционна стагнация

Доста грешен анализ е направен с това икономическо изоставане и инвестиционна стегнация. Човека така е направил всичко, че да изглежда, че изоставаме. В началото на графиката сме били равни с Румъния, а после сме били изостанали.  Но напрактика просто методът, по който е направено сравнението е подбран целенасочено така, че да докаже че управлението на кабинетите Борисов е лошо. Демек поръчково изследване от политическите му противници, колкото и да се изтъква колко колям специалист е авторът му, какви дипломи има и къде работи.

Грешката на метода е, че сравнява несравними неща. Румъния и България колкото са да са близки в икономическо и географско положение, са коренно различни и е крайно време да се спре със сравняването им. Ръмъния е трипъти по-голяма като населене, и е нормално там да са по-големи и инвестициите и съответно и ръста на икономиката, тъй като колкото повече са хората толкова потенциала е по-голям. При това Румъния разчита и на собствени приходи от нефт. Тоест човека е сравнявал несравними неща. При това още от самото начало анлиза му е манипулативен, тъй като графиката му представя сравнение на процентно нарастване, и при такова сравнение винаги в началото на графиката стойностите са близки. Анализа щеше да е обективен ако не се сравняваха само тези две страни, а се сравняваха повече страни. 

Този вид анализи е негативен, и се използва точно за очеряне и плюене, а не за обективна оценка. Обективната оценка следва да даде и нивото от което се тръгва, тъй като е от значение дали влизаш в криза със 50 милиарда БВП или влизаш в кризата с БВП от 250 млиарда. Разбира се, че икономиката на по-голямата държава при сходни условия ще има по-голям потенциал за ръст.

Фактите за периодът от 2008 до 2018 г. са, че на практика догонваме Румъния, и ако през 2008 г. БВП на Румъния е бил 3,96 пъти по-голям от този на България, то през 2018 година е бил 3,67 пъти по-голям. Малка е разликата, но е в положителна посока, а не както сочи анализа на Ненов в отрицателна.

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

В неговото кметство, не се краде , няма далавера.................. множат се врагове.

Превъртаме и ........... хоп 1989 г., преди ноември той е вече пенсионер.

На линия  е синът му, Ангел. По това време , до началото на 1989 е директор на психиатрична болница. Безконечни и  разсипни борби с Партийноя Секретар и Кмета, анекдото и притчи са сътворени в този период.Време подготовка за прехода, соц,крадене, злоупотреби, ДС вербовки и преглед в редиците.

 Пада Живков, начало на Прехода, Довчерашни ежеседмични приятели подписват декларации към ДС, Банкови Директори на БНБ  и ДСК , директори на предприятия.......................

Разграбване и раздаване на Пари по общини и области чрез БНБ най вече................ От къде знам, ами част от събитията съм.......

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители
Преди 2 часа, nik1 said:

Алтернативата е промяна в начина на управление на страната и целенасочена политика за намаляване на политическия риск чрез съдебна реформа, гарантираща защитата на частната собственост, връщане на относителната независимост на държавните регулатори, връщане на стабилността в законодателния процес, намаляване на нивото на корупция и реформи, насочени към намаляване на административната тежест.

Тук е изпуснат, според мен, един от най-важните фактори, който ни отличава от Румъния и който не може да се посочи като вина само на едно управление и на един политик. Качеството на образованието, способността на това образование да произвежда квалифицирани кадри и способността на държавата да задържи тези квалифицирани кадри в страната. Защото тези три неща определят чуждите инвестиции/ а и българските/ в икономиката и нейната продуктивност.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

..............Обаждане............................обаждане от ........................Москва !

Предин 89м, по перестройско време имахме разни свободи, свобода да произвеждаме зарзават, домати за износ, краставици, люти чушки, чушки.......... имахме специално.............обаждане от Москва, няма да пиовярвате, беше <проформа> за да полу1им бонуси ..........искаха от нас смокини и барабошки,и ние наистина имахме такива !  Кацаха военнотранспортни самолети на Узунджово и нашите домати, , люти чушки и най вече смокини и барабошки, а и малко мушмули есен заминаваха за необятния голям и всесилен Брат !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Всичко свърши със зарзавата към 90 година.  Братята и част от ДС , Живков от кумова срама, помогнаха , за 5- 6 години  Голям двуетажен. масивен дом, коли , и достатъчно пари. Така се случи................ това като компенсация за Генералското място на Петър , бих казал за място поне зам. министър на отбрана или подобно.

  Компанията, от местните Интелектуалци, Директори, Зам.Директори, началници на служби , но непартийни членове- разбирай ДС , някой от милицията, някой от крими дс контингента-далавераджии, хоро които изкустно владееха изкуството .......... продължение..

Редактирано от laplandetza
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

което владея аз сега............. да заобикаляш Правилата. 

 Тогава и сега ,и По Света и У Нас, Бащая ми казва , Тежко и горко на човек който няма приятели които знаят, могат да Заобикалят Правилата.............специално за мутрагенйовото властоблудство, налага се да Можете да Заобикаляте Правилата !

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Няма да ви занимавам с нещата до другаря Борисов. Споменавам, че имаме вземане даване към 94-95, престрелки в които той е замесен като <тиловак> хора скачащи през прозорците в колите........ не се шегувам ! и това докато уж Босовете на групировките пият уискита и пушат пурети.

В миналото на криминала Шебек няма да задълбавам.

Случка, убийство на сина на един криминален бос........трупа се извозва от БГ и отива мисля в Белгия,,,,,, не помня, но е платено там или където е било да дойде Група, ОперативноСледоватеклна на ЧичоСам.  Тайни и загадки, открива се убиеца, физическия, поръчителуите са известни. Физическия е бодигард на <фамилията> . Официалната версия е , бащата ликвидира, неофициалната е............... спазъм в космическотомравновесие и Острието се материализира в Ръката на един Роднина, докаран е Шебека да гледа, защото има <вина>. Процедурата е непринудена, нож........................................... бащата е Откупил от някъде Онзи Нож на Гешев, нож в корема и сетне..................... отделена глава от тялото.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 34 минути, makebulgar said:

Доста грешен анализ е направен с това икономическо изоставане и инвестиционна стегнация. Човека така е направил всичко, че да изглежда, че изоставаме. В началото на графиката сме били равни с Румъния, а после сме били изостанали.  Но напрактика просто методът, по който е направено сравнението е подбран целенасочено така, че да докаже че управлението на кабинетите Борисов е лошо. Демек поръчково изследване от политическите му противници, колкото и да се изтъква колко колям специалист е авторът му, какви дипломи има и къде работи.

Откъде следва това?

 

Преди 2 часа, Евристей said:

Без докази и статистики....

Искаш да кажеш със докази и статистики? 

 

Преди 2 часа, Евристей said:

През лятото на 2020 г.  - 20 километрови опашки на КГП Кулата от чакащи българи (поне ..70% -другото нека е румънци и заобикалящи от/през/ Македония сърби и македонци) , а сега  ..българи летящи с чартъри до Занзибар - Танзания ! За почивка !  Между блоковите пространства са запълнени от...мравуняк от коли ...и вече са  далеч от определението - строшки или ...боклука на Запада. ...а сносни колички. Повече и все повече...

И това доказва/или опровергава ... какво?

 

Преди 40 минути, makebulgar said:

Грешката на метода е, че сравнява несравними неща. Румъния и България колкото са да са близки в икономическо и географско положение, са коренно различни и е крайно време да се спре със сравняването им. Ръмъния е трипъти по-голяма като населене, и е нормално там да са по-големи и инвестициите и съответно и ръста на икономиката, тъй като колкото повече са хората толкова потенциала е по-голям.

Не, няма грешка в метода 

Plamen Nenov

Здравейте и благодаря за вниманието към статията. По принцип няма емпирична връзка между размера на населението и темпа на икономически растеж. Има много примери за малки по население държави, които растат по-бързо от по-големи държави. Освен това предимството на метода от иконометрията наречен Difference-in-difference analysis, който използвам, за да дистигна до заклюпенията си, е че фактори, които остават относително стабилни във времето не могат да оказват влияние на анализа. И преди, и след 2009, България е по-малка като размер на населението от Румъния. Благодаря отново и поздрави.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Този нож е обект в нашия разказ. В този момент е собственност на неизвестни хора, полунеизвестни, вършещи работа на другаря Борисов, Всъщност ножа е ногов , но е натоварен с <история> и е опасен, но е прекалено ценен да бъде унищожен. В историята му са оюе двама, еидн <охраниител> един турски гражданин и.................................. един пратеник от Москва.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Съжалявам, изхабих се. В мен живеят много хора, нямам аз, а посещаване в Миналото отнема от мен месеци и години живот, убиеа ме............някой ден ще нпродължа.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 11 минути, nik1 said:

Не, няма грешка в метода 

Plamen Nenov

Здравейте и благодаря за вниманието към статията. По принцип няма емпирична връзка между размера на населението и темпа на икономически растеж. Има много примери за малки по население държави, които растат по-бързо от по-големи държави. Освен това предимството на метода от иконометрията наречен Difference-in-difference analysis, който използвам, за да дистигна до заклюпенията си, е че фактори, които остават относително стабилни във времето не могат да оказват влияние на анализа. И преди, и след 2009, България е по-малка като размер на населението от Румъния. Благодаря отново и поздрави.

Напротив, има голяма грешка в метода, тъй като използваният не е обективен, а е политически пристрастен, и очевидно е свързан с наближаващите избори. И това се вижда ясно от заключенията на анализа. Човека иска промяна, но не икономическа, а политическа, иначе нямаше да анализира периода "Борисов", а щеше да го нарече по друг начин. Това си е платена статия и анализ. Нищо ново под слънцето.

Манипулацията е в това, че човека сравнява страни, които му е изгодно за целите му да сравнва. Можеше да сравни други страни и дададе повече примери, но уви използва само Румъния. И разбира се че има значение размера популацията при сходни други условия. Разбира се че има малки държави които растат по-бързо от големи, особено когато открият нефт или газ.

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Just now, makebulgar said:

Разбира се че има малки държави които растат по-бързо от големи, особено когато открият нефт или газ.

Като Сингапур - най-големия производител на нефт и газ! Найс а?

Вземи прочети някоя книга. При равни други условия, най-важни са институциите, институциите и пак институциите. Това хората са го открили много преди да дойде на власт Борисов. И още един път "фактори, които остават относително стабилни във времето не могат да оказват влияние на анализа. И преди, и след 2009, България е по-малка като размер на населението от Румъния."

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 2 минути, makebulgar said:

Напротив, има голяма грешка в метода, тъй като използваният не е обективен, а е политически пристрастен, и очевидно е свързан с наближаващите избори. И това се вижда ясно от заключенията на анализа. Човека иска промяна, но не икономическа, а политическа, иначе нямаше да анализира периода "Борисов", а щеше да го нарече по друг начин. Това си е платена статия и анализ. Нищо ново под слънцето.

Манипулацията е в това, че човека сравнява страни, които му е изгодно за целите му да сравнва. Можеше да сравни други страни и дададе повече примери, но уви използва само Румъния. И разбира се че има значение размера популацията при сходни други условия. Разбира се че има малки държави които растат по-бързо от големи, особено когато открият нефт или газ.

 

 

Няма грешка в метида, а затвърдението или изискането , което  поставяш- че  анализът трябва ва да е правен от проправитествено настроен или неутрален (каквото и да е значи това) анализатор, за да  бъде анализът верен  е просто..... безумно

Освен това авторът никъде не споделя своите политически вижбдания, нито Капитал е партийно издание, за му вменяваш такива подобни.

 

Преди 1 час, makebulgar said:

Доста грешен анализ е направен с това икономическо изоставане и инвестиционна стегнация. Човека така е направил всичко, че да изглежда, че изоставаме. В началото на графиката сме били равни с Румъния, а после сме били изостанали. 

И какво точно  казваш - че няма инвестицинна станация ли? Това  не е вярно,  ако го твърдиш

вижте и движението на чужденстраните инвестиции в периода 2006 - 2019 , и не пишете  на инат глупости и неверни неща

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Преди 18 минути, Atom said:

Като Сингапур - най-големия производител на нефт и газ! Найс а?

Вземи прочети някоя книга. При равни други условия, най-важни са институциите, институциите и пак институциите. Това хората са го открили много преди да дойде на власт Борисов. И още един път "фактори, които остават относително стабилни във времето не могат да оказват влияние на анализа. И преди, и след 2009, България е по-малка като размер на населението от Румъния."

 

Е защо Сингапур, можеше да дадеш като пример Джибути, или Лесото. Точно в това е грешката, на метода, че цели да изтъке някаква негативна позиция, а не позитивното или обективното. Тоест сравняваме с Румъния или Сингапур, без да очитаме населението на Румъния като бройка или пък разположението на Сингапур и пристанището му. И се получава пълна манипулация в анализа.

Румъния и през 2008 и днес е по-голяма от България, но какво от това!? Въобще това не ни интересува. (На практика това споменаване, че румъния и днес е с повече население е някаква глупава логическа заблуда, която се въвежда от липса на аргументация и за заблуда на противника.) Интересува ни размера на населението като номинална стойност. По-голямо население произвежда повече, привлича повече инвестиции и плаща повече данъци, и съответно при сходни други условия в края ще е по-напред. Както е в геометричните прогресии. При сходни изходни данни, но при малки различия, в крайна сметка там където множителя е малко по-голям накрая резултата е по-добър. Но това са теоритични раздумки.

Фактите, както казах по-горе са, че България настига Румъния по размера на БВП. От близо 4 пъти разлика през 2008 година, през 2018 година разликата вече е 3,67. Както и да върти и суче анализатора Ненов, и каквито и методи да ползва това са фактите. Той започва с това че БВП не бил важен, ама си е важен, и ако искаше да е обективен нямаше да подбира метод за сравнение, който му изнася на политиката, а щеще да направи по-обширни сравнения.

Но на човек му става ясно че е излишно да ги чете тия пасквили, само като види че са публикувани във в. Капитал, който е политически ангажиран и има дори и външно финансиране от фондация Америка за България. В този вестник е пълно с поръчкови материали целящи да очернят някой целеви обект, с оглед на нужната политика на онзи който плаща. Пресен пример са купищата анти-статии срещу Исторически парк.

Редактирано от makebulgar
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...