Отиди на
Форум "Наука"

България трябва да пусне нови ядрени реактори


Recommended Posts

 • Администратор

Препоръчаха ми това интервю и имам позволението да го пусна при нас. Доцент д-р Ивайло Христосков е ръководител на Катедрата по ядрена техника и енергетика - единствената в България, която подготвя специалисти-физици за работа с ядрени реактори.

http://www.economymagazine.bg/news/6443/1/1/Bulgariya-tryabva-da-pusne-novi-yadreni-reaktori.html

Налагането на цени на тока като в богатите страни ще спре икономиката ни, категоричен е доцент д-р Ивайло Христосков, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

- Доцент Христосков, каква е Вашата оценка за състоянието на ядрената енергетика?

Ядрената енергетика в България се представя от АЕЦ „Козлодуй“. В тази ядрена централа има стабилна и много добра корпоративна култура, а експлоатационната култура и културата на безопасност са на нивото на добрата световна практика. В тези насоки развитието след 1990 г. е категорично възходящо. Това развитие се обуславя не на последно място от публичността, международния контрол и повишената обществена чувствителност към ядрената енергетика, които дойдоха с демократичните промени.

- Кои трябва да бъдат основните приоритети на България в областта на енергетиката в следващите години? Къде е мястото на ядрената енергетика сред тях?

България трябва приоритетно да се стреми към ниски цени на електрическата енергия, които да са в пропорция с ниския брутен вътрешен продукт. Защото цени на нивото на тези в по-богатите държави ще пречат на икономическото развитие. През следващите години мястото на ядрената енергетика в България няма как да бъде заето от други технологии, които по-добре да отговарят на тази цел.

- Как е възможно да се постигнат подобни ниски цени? От друга страна, знаете, че на международните електроенергийни пазари в Европа цените на електроенергията паднаха под тези у нас.

Нашата страна засега трябва да се въздържа от финансирането (чрез потребителските цени) на авангардни вятърни, слънчеви и подобни технологии. Нека тези технологии бъдат развивани в по-богатите страни, а когато и ако в бъдеще станат утвърдени, масови и евтини, тяхното въвеждане в България ще бъде лесен и бърз процес. България трябва да развива успоредно класическата и ядрената енергетика и да се стреми към минимизиране на риска от прекъсвания или спекулации с доставката на енергоносители. В това отношение ядрената енергетика има огромно предимство, защото запаси от ядрено гориво за дълъг период на автономна работа на реакторите се създават и поддържат лесно, а и доставките не изискват инфраструктура. Друго очевидно предимство е, че ядрените централи не са източник на парникови газове, така че тяхната работа няма да бъде ограничавана от квоти. А и извън квотите това екологично предимство на ядрената енергетика е принципно важно.

В държави, които вече имат АЕЦ, ликвидирането на ядрената енергетика е много по-неизгодно от нейното поддържане. България трябва да поддържа работата на АЕЦ „Козлодуй“ без уговорки и колебание и да прави всичко за удължаване на експлоатационния ресурс на централата при строго гарантиране на ядрената и радиационната безопасност.

България трябва да пусне в експлоатация и нови ядрени реактори, които да допълнят и в бъдеще да заместят сегашните. Според съвременните възможности на човечеството и условията, в които то е ограничено да се развива, както и според сегашните представи и очаквания за бъдещето, единствената алтернатива на АЕЦ е термоядреният синтез, което впрочем е отново ядрена енергетика.

- На какъв етап на развитие от практическа гледна точка е термоядреният синтез? Кога най-рано може да се очаква да се реализират подобни централи и в кои държави?

Решението за изграждане на Международния термоядрен експериментален реактор ITER е взето през 2006 г. Строителството му във Франция е в ход и се планира през 2026 г. той да бъде пуснат в експлоатация. Следваща планирана стъпка е демонстрационната промишлена термоядрена централа DEMO, чиято работа се очаква да започне през 2038 г. Това навярно означава, че термоядрената енергетика ще стане утвърдена и потенциално масова технология до края на този век. Макар и да изглежда дълъг, такъв срок би осигурил нормална приемственост със съвременната ядрена енергетика.

- Къде е най-доброто място за нови ядрени мощности в България – на площадка „Белене” или на площадка „Козлодуй”? Какъв е крайният срок, в който страната ни трябва да има нова ядрена мощност?

Изборът между Белене и Козлодуй е въпрос на баланс между множество предимства и недостатъци, които може би се компенсират взаимно. Най-важното е изборът да бъде направен и да се следва без отклонение. Очакванията за многогодишни процедури на анализиране, обосноваване, взимане и даване на разрешения и т.н., та даже по-продължителни от самото изграждане, са очевидно в услуга на субектите, чиято дейност и печалба се формират от такива процедури. За съжаление, при липса на обществена воля такива очаквания могат да се потвърдят. Но е напълно възможно и обратното. Крайният срок зависи от множество фактори, сред които категорично ограничаващ е експлоатационният ресурс на сега работещите реактори.

- Какво трябва да е мястото на ядрената енергетика в енергийния микс на страната? Как ядрената енергия допринася за постигане на целите, поставени от Европейския съюз за чиста, сигурна и конкурентоспособна енергетика?

Делът на ядрената енергетика в електроенергийния микс трудно може да бъде по-малък, отколкото в момента, ако не разчитаме на някакъв внос. Евентуалното нарастване на дела на вятърната и слънчевата енергия най-вероятно ще бъде за сметка на намаления дял на топлоенергетиката, която има неотстранимия недостатък да генерира парникови газове.

Ядрената енергия допринася за постигане на целите, поставени от Европейския съюз за чиста, сигурна и конкурентоспособна енергетика. И по трите показателя - липса на емисии и на замърсяване на околната територия с отпадни продукти, заемане на малка площ както за производствените мощности, така и за комуникациите; сигурност на доставките; цена на електроенергията, тя превъзхожда топлоенергетиката. По разполагаемост и конкурентоспособност категорично превъзхожда и вятърната и слънчевата енергетика.

- Как ще коментирате решенията на правителството по проекта АЕЦ "Белене"?

Решенията на това правителство от гледна точка на стратегическа визия, прозрачност и последователност не се различават от решенията на останалите български правителства. Трябва да се признае обаче неговият прагматичен стил, макар и в нисък регистър – ако вече толкова години нищо не се получава, а и ние май не сме годни за такава работа, защо да се мъчим повече?

- Какви са вариантите на България за решаване на проблема с отработеното ядрено гориво? Трябва ли да се строи хранилище на територията на страната или е по-перспективно ядрените отпадъци да се изнасят?

Отработеното ядрено гориво не е отпадък, макар че това зависи от определението за отпадък. Едно от тях е, че отпадък е това, което не ни трябва.

В АЕЦ „Козлодуй“ има хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво, където то може да остане още приблизително 50 години. Едновременно с това отработено ядрено гориво се изнася в Русия със задължението радиоактивните отпадъци от бъдещата негова преработка да бъдат върнати в България. Очевидно е, че за да бъде изпълнено това задължение, България трябва да бъде подготвена с решение за хранилище за тези отпадъци.

Преработеното ядрено гориво вече категорично не е отпадък и подлежи на повторно използуване. В този смисъл изграждането на постоянно хранилище за отработено ядрено гориво в България не изглежда целесъобразно, защото това гориво е ценна суровина, която може да бъде преработена. И това ще става извън България, защото нямаме, не се предвижда, а и надали е нужно да имаме технология за преработване на ядрено гориво. Ако все пак такова постоянно хранилище трябва да бъде построено, въпросът ще бъде решен съвместно с другите държави от ЕС и това хранилище най-вероятно ще бъде международен проект.

Въпросът с постоянното съхранение на отработеното гориво в европейските страни засега се отлага за бъдещето. В днешно време то или се преработва, или се съхранява в така наречените средносрочни хранилища. Такова средносрочно хранилище за до около 50 години е и това в АЕЦ „Козлодуй“.

- Кои са основните проблеми пред развитието на енергетиката и в частност на ядрената енергетика у нас?

Проблемите са много. Определящи са липсата на достатъчно хора с изграден морал и съзнание за обществена отговорност, а също и западащото образование, което не може даже да осигури възпроизводство на и така слабия национален кадрови потенциал както в областта на технологиите, така и в областта на управлението.

- Има ли България достатъчно специалисти в областта на ядрената енергетика?

След затварянето на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ се освободиха специалисти, които бяха насочени към останалите два блока. Част от тях са към края на трудовия си стаж, а в страната няма резерв от млади кадри, които могат да ги заменят. Все пак, за момента кадровият потенциал на АЕЦ „Козлодуй“ и на Агенцията за ядрено регулиране е на относително добро ниво и няма заплаха за ядрената и радиационната безопасност.

Катастрофалното отслабване на националния ресурс обаче ще създаде проблеми в бъдеще. Всъщност проблемите са вече налице, защото все по-често се случва места на напускащи заради пенсиониране или по друга причина квалифицирани специалисти да се заемат от специалисти с неподходяща или недостатъчна квалификация. В този смисъл чисто количествените статистически показатели за оценяване на наличния и на нужния брой специалисти могат да бъдат подвеждащи. Реалността е, че недостиг на специалисти в областта на ядрената енергетика вече има и той ще става все по-голям.

- Какви специалности, свързани с ядрената енергетика, има във Вашия университет?

Обучението на специалисти с висше образование по ядрена енергетика и технологии в професионалното направление на физическите науки започва във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1973 г. като специализация с названието „Ядрена техника и ядрена енергетика” в рамките на специалност „Инженерна физика”. След кратко засилване на интереса към специалността преди няколко години заради проекта за изграждане на АЕЦ Белене, сега броят на желаещите да се обучават в тази специалност рязко намаля. През последните две години броят на приетите в бакалавърската програма е 7-9 души, а в магистърската – 2-3. Броят на дипломираните е и ще бъде в близко време около 3-4 със степен бакалавър и 1-2 със степен магистър.

Има сериозни основания да се очаква в недалечно бъдеще този брой да се окаже нулев. Поради ниския интерес към специалността, липсата на мотивация за университета да предлага образователни програми в тази специалност и затрудненото поддържане на научно-преподавателски потенциал за нея, обучението на физици за ядрената енергетика, а и общо за обслужване на ядрените и радиационните технологии в България след няколко години може да бъде прекратено. Същото се отнася и за националните възможности за експертна и научна поддръжка на този отрасъл. Последното е особено зловещо, още повече че аналогична деградация се наблюдава във всички свързани с професионалната област образователни, научни и развойни звена в България.

http://www.economymagazine.bg/news/6443/1/1/Bulgariya-tryabva-da-pusne-novi-yadreni-reaktori.html

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 219
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Потребител

в държава като БГ се почва с най-евтиното и то там където има най-голям резерв - енергийната ефективност ...

когато всички къщи са санирани и с хубави дограми, а производството стане енергийно ефективно - тогава идва момента да се прегледа енергийния баланс и да се реши дали ще се строят нови ядрени мощности ...

ако се тръгне наобратно ще се излеят едни примерно 10 млрд. лева, които никой частен инвеститор няма да вкара без дръжавни гаранции и съучастие ... а с произведения ток ще се топлят неефективни сгради, ще се изпозлват неефективни печки, хладилници и бойлери и т.н. ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Саниране има там , където има богати хора. А в една държава има богатство, ако има високотехнологични производства. Ядрената енергетика е високотехнологично производство, едно от малкото останали в България. Плюс това, благодарение на нея цената на тока все още е поносима.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ами няма как човекът да не дава такива интервюта - като му закрият катедрата, ще остане на улицата най-вероятно...

Между другото, за работа в АЕЦ не се изисква магистратура по ядрена физика...

На корпоративната и ескплоатационната култура в Козлодуй й лъсна ***** при поредицата от (дребни) аварии напоследък, които се опитаха неумело да замаскират, и при побоя над директора на централата. По-нататъшен коментар е излишен.

Цените на електроенергията в България не зависят от цените на слънчевите панели (които вече се произвеждат в Китай на дъмпингови цени), а от решенията на ДКЕВР. Тук също лъсна ***** на тотално сбърканата енергийна политика, водена от и за приятелски на определени лица кръгове.

Учудващо е, че доцентът не споменава нищо за реакторите на торий... а говори за термоядрения синтез, който до момента не дава никакви обнадеждаващи признаци... Както и че преработката на ядрено гориво струва много $$$ и изобщо не се практикува масово (дори Япония си изнася горивото за преработка във ... Франция). А идеята за международно хранилище за дълготрайни отпадъци е просто фантастика - ами то в една Германия не могат да им намерят място, какво остава за групичка от няколко държави??? Но какво да се очаква от интервюиращ, който не си е направил труда да се подготви с въпроси...

Саниране и пестене има там, където има воля. Ядрената енергетика изобщо не е високотехнологично производство - това е бойлер с уранов нагревател - и капацитета за подобрение на централи като Козлодуй е отдавна изчерпан.

Редактирано от Perkūnas
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Саниране има там , където има богати хора. А в една държава има богатство, ако има високотехнологични производства. Ядрената енергетика е високотехнологично производство, едно от малкото останали в България. Плюс това, благодарение на нея цената на тока все още е поносима.

повярвай ми от новия аец или новите реактори цената изобщо няма да е толкова поносима ...

а за санирането - има го там където климатичните условия го налагат ... същото важи и за енергийната ефективност - има я там където икономическите условия я налагат ... в БГ и двете са налице - отопляваме се по 5-6 месеца в годината, а парното, токът, газта и нафтата са скъпи спрямо доходите ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Ядрената енергетика изобщо не е високотехнологично производство - това е бойлер с уранов нагревател - и капацитета за подобрение на централи като Козлодуй е отдавна изчерпан.

:) забравих, че тук е пълно със специалисти по всичко.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

:) забравих, че тук е пълно със специалисти по всичко.

забрави и че цената на тока от стария аец е ниска, защото дълговете генерирани при построяването му са нулирани и е строен на много по-ниска цена от всичко предлагано в момента ...

Редактирано от Alexander_Nevski
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

в момента бсп пазпространяват една нагла лъжа - че белене щяла да даде евтин ток. лъжа с брада. може да стане евтин ама след 40 години, като се изплати, как ще я сравняваме с козлодуй, който и един кв/час да произведе е на печалба, все пак той е изплатен вече. и да питаш бабите и дядовците за строго специфични неща, като ядрената енергетика на референдум, безумия....

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Естествено, че трябва да има ядрена енергетика! България няма суровини, а това може да стане национален ресурс, като газта на Русия. Да не говорим колко вторични ефекти има като високата технологична култура.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Липсата на инвеститори какво говори в случая? Оставяме на страна Русия, че там "икономически необосновано" не е от първостепенна роля за региона.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Липсата на инвеститори какво говори в случая?

Говори, че новите ядрени мощности ще са икономически необосновани.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така е, но тук имаме другари на хранилката; имаме и бабички, дето смятат, че с АЕЦ-а хлябът пак ще стане 15 ст.; и за капак имаме и пишман-националисти, дето смятат, че с АЕЦ-а ще изпреварим САЩ, Япония и Германия взети заедно.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Точно, с това се започва и би трябвало да приключи.

не може да приключи ... я виж по-горе имаме типичен пример, човек, който претендира, че е с десни политически убеждения подкрепя проект, който нито един частен инвеститор по света не желае да се включи в него ...

да не говорим за всички, които искат да се израдят на хранилката от комисионни, лихви, консултантски пари и откровена корупция ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Естествено, че трябва да има ядрена енергетика! България няма суровини, а това може да стане национален ресурс, като газта на Русия. Да не говорим колко вторични ефекти има като високата технологична култура.

не, не трябва. имаме ресурси за хидро-енергетика. не за ядрена. откъде пари и суровини за аец бре КГ?

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

не, не трябва. имаме ресурси за хидро-енергетика. не за ядрена. откъде пари и суровини за аец бре КГ?

Ха-ха-ха, брей, тука единомислие между теб и Михов, бе Алва. Само се чудя кой трябва да черпи другия бира. :punk:

Сигурното е едно, народът няма да обеднее повече от това положение. А новите реактори са си инвестиция откъде и да се погледне. Само предубеден или човек с капаци не може да го проумее.

Редактирано от kramer
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Явно доста хора не гледат по-далеч от носа си. Да, строителството на АЕЦ сега е скъпо и от сегашна гледна точка тока от тази АЕЦ ще е скъп,но с оглед постоянно покачващите се цени след някои и друга годинка това ще стане пак най-изгодната енергия. Пък и най-просто е да се види какво правят Китай, Турция......какво ли , ще строят АЕЦ и то по няколко.Тези държави са едни от малкото които имат самостоятелна енергийна / и не само енергийна/ политика.

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нещата имат своята икономическа логика и който я пренебрегва в името на ефимерни ползи и "могъщество" ще сгреши.

Хайде, комисионерите, консултантите и пр. паразити са ясни защо драпат, те си знаят интереса, но как бабичките и "патриотите" не могат да се усетят, не знам. Всъщност знам де, но е безсмислено да го дъвчем...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Явно доста хора не гледат по-далеч от носа си. Да, строителството на АЕЦ сега е скъпо и от сегашна гледна точка тока от тази АЕЦ ще е скъп,но с оглед постоянно покачващите се цени след някои и друга годинка това ще стане пак най-изгодната енергия. Пък и най-просто е да се види какво правят Китай, Турция......какво ли , ще строят АЕЦ и то по няколко.Тези държави са едни от малкото които имат самостоятелна енергийна / и не само енергийна/ политика.

от тази гледна точка, не трябваше да се допусне затварянето на първите блокове, а печалбите от тях да се трупат във фонд, който да финансира поетапно строителството на още 2 нови блока в Козлодуй ...

в момента нещата са съвсем други ...

няма кой да финансира този проект освен държавата, а тя не може да си позволи да задели 10на милиарда ...

за Китай и Турция - на тях им трябва евтин ток за индустрията, докато в БГ индустриалното потребление спада от 1989г. насам ...

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

за Китай и Турция - на тях им трябва евтин ток за индустрията, докато в БГ индустриалното потребление спада от 1989г. насам ...

Осигуриш ли евтина енергия, ще имаш развита индустрия и доволно население, поне това елементарно правило трябваше да усвоят новите другари от старите......всъщност не вярвам да не го знаят, ама пустите му лобита, как да им откажеш.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Такава тема във форума вече има..Още повече тази тема отразява частно/единично мнение, с крайно тенденциозно и популистично изложени агрументи (не виждам някаква .т.е. никава икономическа обосновка, как 8-10 милиардна в евро инвестиция ще произвежда евтин ток... Това звучи като бабина дивотина, и/или въдичка за шарани)

Цялият свят ("модерния" и "иновативния") се преориентира към фотоволтаици, и централи с директно слънчево нагряване.. Добре е да се мисли в тази насока, вместо със социалистическите нагласи и мислене/нагласите от 70 и 80-те години на миналия век..

Аргументите са икономически и от еко-Friendly характер, мисля че сме ги коментирали и дискутирали, не виждам смисъл от нови спорове, но ще кажа моето мнение пак:

-Цената на вотоволтаичните системи спада, цената на на изграждане на АЕЦ-и цената на урана се качва;

-След 10 години цената на тока от ядрените централи, които започват да се строят "днес", ще е съпоставима с тази от фотоволтаичните централи, работещи в южния умерен пояс (южна европа)..

-Цената на дейсностите по извеждане от експлоатация на АЕЦ и след 40-50 години, ще изисква същото количество средства, кавито са вложени "днес" за постряването на централите (защото "цената" на околната среда и сигурността, поне в белите страни, се покачва!)

Потенциалът на слънчевата енергетика в БГ е следния:

Технически в БГ могат да се инсталират мощности които надвишават 50 пъти потреблението на страната: включват се площите в градски и промишлени райони, и друга неизползвана/незаета земя)

За ветровата енергия

Техническият потенциал на ветровата енергия (ветрови енергосатции) в България е 3,2 гигавата

/Тази енергия е най-евтина/

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Така си е, не само АЕЦ "Белене" трябва да бъде построен, а и седми и осми блок в АЕЦ "Козлодуй", както и да бъдат отворени 3-ти и 4ти отново, ако не и първите два, за тях не съм много сигурен дали има възможност.

Безбожно скъпата и неефективна зелена енергия да бъде забранена докато не стане по-евтина от атомната, което май ще рече во веки веков. :laugh:

Никой няма да ни разреши да си отворим спряните реактори бълващи евтин ток. Нали точно за това ги спряха - щото правеха евтин ток. България произвеждаше най-евтината ел.енергия в цяла Европа. От там евтино производство в индустрията и конкурентен износ. Къде ще си пробутат нещата западняците. Финансираха проектите за "зелена" енергия която е безумно скъпа, що ? Щото надуха цените на фотоволтаичните панели които по същите тези проекти доставяхме от къде? От там от къде отпускаха финасирането. Ще ви дадем кинти, ама ще купите машинките от нас на ТАКАВА цена.И за да може далаверата на новата енергийна мафия да е пълна, държавата ще им изкупи тоците за 20г /уф, то било грешка на стенографката, било прието да е за 10г, ама карай сега голяма работа/ на цена която я няма по света. Сега същите тези от ЕК ревнаха да се спрат евтините китайски фотоволтаици, щото обърквали далаверата им. А относно АЕЦ,щели сме да сме зависими от Русия. Ми откого да сме зависими? ОТ САЩ ? Турция? Въпроса е не че сме зависими а да може да си изиграваме правилно картите. А и след някоя годинка като изтече ресурса на козлодуй и руснаците откажат да го модернизират щото им стягала обувката, ще се греем на райко и ще пляскаме с ръце да се топлим.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

За ветровата енергия

Техническият потенциал на ветровата енергия (ветрови енергосатции) в България е 3,2 гигавата

/Тази енергия е най-евтина/

Не е достатъчно да е евтина, а и да е постоянна. Като няма вятър ти ли ще духаш да въртиш перката :tooth:

Да не говорим че хиляди декари от най-плодородните земи се "засяха" с перки и панели, а ние внасяме с.с.продукция

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Забележка към някой по-горните мнения:

Смятам че на Турция и Китай им трябва ток, независимо от цената..

Социалистически Китай не трябва да бъде пример за БГ, нито пък Турция.. Примерът трябва да се взима от запад, от "белия свят" (EU и САЩ)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Забележка към някой по-горните мнения:

Смятам че на Турция и Китай им трябва ток, независимо от цената..

Социалистически Китай не трябва да бъде пример за БГ, нито пък Турция.. Примерът трябва да се взима от запад, от "белия свят" (EU и САЩ)

Всеки един свят си има развитие, връх и упадък, "Белия свят" в момента е като Римската империя преди краха, скоро Новия свят ще е с жълто-мургав отенък , колкото и да не ни се иска .

Редактирано от JImBeam
Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

"Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...