Отиди на
Форум "Наука"

24 Май - Празник на славянската писменост


Recommended Posts

 • Администратор

24 Май - Празник на славянската писменост, на българската просвета и култура

15 май 2006 - България

... че и ний сме дали нещо на светът

и на вси славоне книги да четат.

Иван Вазов

24 Май е празник на славянската писменост, на българската просвета и култура. Той е празникът, който се чества от най-дълго време в близката ни история - 155 години.

За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище `Св. Св. Кирил и Методий` в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската писменост. През 1857 година този празник на Св. Св. Кирил и Методий започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров - това е общият църковен празник на двамата светии.

Най-ранните данни за отбелязване на 11 май като ден на Светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методи датират от XII век, като те са признати за светци още в края на IX век. Поотделно паметта на Св. Кирил се отбелязва на 14 февруари, а на св. Методий - на 6 април (дните на тяхната смърт). Светият Всеруский Синод по повод празнуването хилядогодишнината на Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий взема следното решение: `За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен нашия бащин език чрез Евангелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863 г. 11 май, като църковен празник на преподобните Кирил и Методий!` След това празникът се чества във всички православни славянски страни.

Общият празник на Св.св. Кирил и Методий се чества от българската църква и през следващите векове, а през Възраждането се превръща и в училищен празник на буквите, създадени от Кирил и Методий. Това тържество, изразявящо духовните въжделения на българите за църковна независимост, просвещение и националновъздигане. Празникът на Св. Св. Кирил и Методий се отбелязва през Възраждането не само в българските земи, но и зад граница - сред възрожденската ни имиграция в Румъния и Русия, сред българските студенти в чужбина, сред българите, заточени в Диарбекир. Възторженото честване от всички българи на празника на светите братя Кирил и Методий е свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за национално самоопределение и бързо икономическо и културно възмогване.

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат на всеки българин с първия си стих `Върви, народе възродени`. Химнът е озаглавен `Химъ на Св.св. Кирилъ и Методи` и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-често първите шест. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката към химна. Ето първите два куплета от оригинала на химна с нормите на тогавашния правопис:

Днес 11 май се чества като църковен празник на светите братя Кирил и Методий, докато 24 май се е утвърдил като празник на славянската писменост, българската просвета и култура.

24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий се отбелязва днес и извън България - в Русия той се чества за първи път през 1986 г. По инициатива на мурманския писател Виталий Маслов. В Мурманск е най-северната точка, където има паметник на Св. Св. Кирил и Методий.

24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - празник на писмеността, просветата, културата. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Буквите, създадени от Кирил и Методий, преводите, които правят на най-важните богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само за формиране на българския народ и за неговия просперитет. Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, служещо на великата общочовешка идея за равенство на всички духовната област.

Безспорен факт е, че Константин-Кирил Философ създава азбуката и първите преводи на богослужебните книги на славянски език. Един обаче от най-интересните и нееднозначно решени въпроси е създаването в относително кратък период на две славянски азбуки - глаголицата и кирилицата. Не съществува и абсолютно единна позиция по въпроса, коя от тях е създадена от Константин-Кирил.

Кирилицата е хронологически втора по своята поява според по-разпространената от двете хипотези относно авторството на двете азбуки. Звуково и графически тя се базира на гръцкия унциал. Според тази хипотеза неин създател е Климент Охридски като ученик на Константин-Кирил, като в знак на почит към учителя си Климент нарича азбуката на негово име. Преобладаващата част от учените свързват авторството на глаголицата с Константин-Кирил. Тя отговаря на звуковия състав на българския език, има оригинална графика и някои изследователи сочат, че начертаването на буквите следва т.нар. златно сечение (отношението на малката страна е както отношението на голямата към цялото). Между глаголицата и кирилицата съществува известна приемственост, но и съществени различия. Кирилицата измества бързо глаголицата най-напред в Източна България и най-вече в столицата Преслав. В Охридската школа (Западна България) тя има по-широко разпространение и се използва по-дълго. В някои манастири по адриатическото крайбрежие на Хърватско глаголицата се използва като тайнопис чак до XIX б.

Според втората хипотеза Константи-Кирил Философ е автор и на двете азбуки, което от своя страна води до допускането, че той два пъти е превеждал основните богослужебни книги: през 855 г. Създава кирилицата чрез известно пригаждане на гръцкото писмо за нуждите на славянската реч, като след това превежда и богослужебните книги за нуждите на българките славяни по поречието на р. Брегалница (в североизточна Македония), а през 862-863 г. Създава глаголицата и преписва преведените преди това книги, като основната цел е да придаде общохристиянски характер на мисията си във Великоморавия.

Днес на кирилица пишат не само българите, но и сърбите, черногорците, руснаците, украинците, белорусите, както и още много не славянски народи от бившия Съветски съюз, а също и монголците - общо приблизително около 200 милиона души.

Делото на Кирил и Методий бива продължено от техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава, които, идвайки в България, намират подкрепа за своето дело от българския цар Борис I. Всеки от петимата ученици има свой църковен празник, като освен това честваме общия църковен празник на двамата първоучители Кирил и Методий и петимата техни ученици всяка година на 27 юли. Празникът се нарича Свети Седмочисленици. В едноименната софийска църква като безценна реликва се пази част от ръката на Св. Климент.

За Светите братя Кирил и Методий и тяхното дело:

Тропар на светите Братя

Яко Апостолом единонравни и словенских стран учителите Кирилле и Методие Богомудрии, Владико всех молите, вся язика словенския утвердити в Православии и единомислии, умирити мир и спати души наша...

Из Житието на Св. Константин-Кирил Философ

Когато Философът беше във Венеция, епископи, попове и черноризци налетяха на него като врани на сокол и подигнаха триезичната ерес, говорейки:

- Човече, кажи ни, как тъй ти сега си създал книги на славяните и ги поучаваш? Тях не е изнамерил по-рано никой друг: нито апостолите, нито римския папа, нито Григорий Богослов, нито и Йероним, нито Августин? Ние знаем само три езика, с които е достойно да славим Бога в книгите: еврейския, гръцкия и латинския.

Философът им отговори:

- Бог не изпраща ли дъжд еднакво на всички? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате всички други народи и племена да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, Бога за безсилен ли смятате, та той не може да даде всичко това, или завистлив, та не желае? Че ние познаваме много народи, които разбират книги и които славят Бога, всеки със своя език...

Черноризец Храбър (IX-X в.)

Из `За буквите`

И така, изпърво славяните нямаха книги, но с черти и резки четяха и гадаеха, бидейки още езичници.....

Подир това човеколючивият Бог: Смили се над славянския род, та му изпрати Св. Константин Философ, наречен Кирил, мъж праведен и истинолюбив, който им сътвори тридесет и осем букви...

А славянските книги сам Константин, наречен Кирил, и буквите сътвори, и книгите преведе за малко години, а онези мнозина, седем души, за много години техните букви наредиха, а седемдесет души направиха превода. За това славянските букви са много по-свети и повече за почит, защото свет мъж ги е сътворил, а гръцките - елини езичници.

Д-р В. Сл. Киселков

Из `Трям за българските апостоли. Славянските първоучители`

Велико и свято е делото на Кирил и Методий, обаче, не само поради благодатните си последици за нас и за славянството изобщо; велико е то и като личен подвиг, какъвто нему равен, невъзможно е да се намери в историята на народите.

Проф. Георги Бакалов

Из `Старобългарската писменост и европейската култура`

Създаването на първообразната глаголическа азбука и възникналата поради нея писменост е не само пробив в трипластовата броня на европейската рутинна традиция. Сътворената от светите Братя азбука е езиков феномен с премислена структура и ясна филологическа концепция. Тя е най-значимият факт в културната събитийност на деветия век, защото формира един литературен език на народна основа. 38-те буквени знака изразяват силабиката на славяноезичната реч до най-малките й нюанси. С това се конституира наличието на едно фонетично езиково богатство, което без типичните си изразни средства би загубило специфичното си звучение.

В познатите ни източници, които стоят най-близко до автентичните свидетелства на епохата, сътворената от светите Братя писменост се назовава както `славянска`, така и `българска`. Употребата на първото понятие има твърдо евфемистично значение, доколкото славянски език изобщо няма. В апологетичните съчинения на дейците от `Златния век` призивите към `Целия славянски род` или `Славянското племе` имат по-скоро риторичен подтекст. Те са адресирани към многолюдната общност на славяните, която подхранва самочувствие и усещане за съпринадлежност на българи, моравци, словенци, сърби и руси, които буквите на светите Братя извадили от `Тъмнините на невежеството`. Днес малцина биха оспорили очевидния факт, че азбуката и конструкцията на Кирило-Методиевите текстове е създадена върху основата на българските говори. Първите центрове с доказано участие в развитието на писмеността са Плиска, Преслав, Равда, Охрид, Берад и Брегалница, които без съмнение принадлежат на българското етническо и държавно-териториално землище. Много от създадените в тези средища ръкописи по-късно поемат пътя към Сърбия, Босна, Влашко, Киевска Рус и Новгород, но вече като вторични адресати на книжовността. Според оспорваното от някои изследователи известие, че Кирил покръстил най-напред българите до р. Брегалница, изрично се подчертава, че отивайки при тях светия отец им `написал книги`. Вероятно това са първите апробации на новосъздадените текстове в една среда, която би следвало да говори същия език.

доц. Красимира Алексова

Катедра по български език,

СУ "Св. Климент Охридски"

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 117
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Администратор

BG-Science се включи в инициативата "Върви, народе възродени" да звучи от мобилните ни телефони!

В началната страница сме поставили банер който води до сайта на който можете да получите безплатно полифонична мелодия с песента "Върви, народе възродени" на вашия мобилен телефон (GSM)

Повече информация на следния линк: http://24-may.balkanfolk.com/

b-varvi-narode-468x60.gif

Link to comment
Share on other sites

 • 2 седмици по-късно...
 • Глобален Модератор

Честито на всички и от мен! :)

:bg::bg::bg:

:book::book::book:

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Честит празник! Дано всички ваши дела са значими за останалите,като славянската писменост за нас ,след толкова векове!

Гордейте се ,Българи!

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Администратор

Благодаря! :)

Много хубав поздрав! Благодаря!

И честит празник на всички...нека всички гледаме напред и да не забравяме от къде сме тръгнали :)))))))

Link to comment
Share on other sites

 • Администратор

Благодаря ти, много :) :) :) Нека всички сме живи и здрави и напредваме и се развиваме.

Ще използвам и аз да поздравя всички, които ни помагат, благодаря ви, високо ценим помоща Ви, благодаря на всички :)

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост e официален български национален празник, честван на 24 май. На този ден, българите честват българска култура и създаването на славянската азбука (глаголицата) от Св. Св. Кирил и Методий, известни още и като Солунските братя.За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската писменост. През 1857 година този празник на Св. Св. Кирил и Методий започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров - това е общият църковен празник на двамата светии.Най-ранните данни за отбелязване на 11 май като ден на Светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методи датират от XII век, като те са признати за светци още в края на IX век. Поотделно паметта на Св. Кирил се отбелязва на 14 февруари, а на Св. Методий - на 6 април (дните на тяхната смърт). Светият Всеруский Синод по повод празнуването хилядогодишнината на Моравската мисия на Св. Св. Кирил и Методий взема следното решение: "За спомен на хилядолетието, откакто първоначално бе осветен нашия бащин език чрез Евангелието и Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвайки от тази 1863 г. 11 май, като църковен празник на преподобните Кирил и Методий!" След това празникът се чества във всички православни славянски страни.

Общият празник на Св. Св. Кирил и Методий се чества от българската църква и през следващите векове, а през Възраждането се превръща и в училищен празник на буквите, създадени от Кирил и Методий. Това тържество, изразявящо духовните въжделения на българите за църковна независимост, просвещение и националновъздигане. Празникът на Св. Св. Кирил и Методий се отбелязва през Възраждането не само в българските земи, но и зад граница - сред възрожденската ни имиграция в Румъния и Русия, сред Българските студенти в чужбина, сред българите, заточени в Диарбекир. Възторженото честване от всички българи на празника на светите братя Кирил и Методий е свидетелство за жаждата на българина за просвета и наука, за национално самоопределение и бързо икономически и културно възмогване. През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат на всеки българин с първия си стих "Върви, народе възродени". Химнът е озаглавен "Химнъ на Св.Св. Кирилъ и Методи" и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-често първите шест. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката към химна. На този ден, българите честват българска култура и създаването на славянската азбука (глаголицата) от Св. Св. Кирил и Методий. Днес 11 май се чества като църковен празник на светите братя Кирил и Методий, докато 24 май се е утвърдил като празник на славянската писменост, българската просвета и култура. 24 май като празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий се отбелязва днес и извън България - в Русия той се чества за първи път през 1986 г. По инициатива на мурманския писател Виталий Маслов. В Мурманск е най-северната точка, където има паметник на Св. Св. Кирил и Методий. 24 май е празник, какъвто нямат другите народи по света - празник на писмеността, просветата, културата. Празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Буквите, създадени от Кирил и Методий, преводите, които правят на най-важните богослужебни книги, защитата на правото на всеки народ да слави Бога на своя език, са от историческа значимост не само за формиране на българския народ и за неговия просперитет. Делото им е високохуманно и демократично, всеславянско, служещо на великата общочовешка идея за равенство на всички духовната област. Безспорен факт е, че Константин-Кирил Философ създава азбуката и първите преводи на богослужебните книги на славянски език. Един обаче от най-интересните и нееднозначно решени въпроси е създаването в относително кратък период на две славянски азбуки - глаголицата и кирилицата. Не съществува и абсолютно единна позиция по въпроса, коя от тях е създадена от Константин -Кирил.

---

Първото заседание на Съвета по образование и култура на Европейския съюз, в което България участва като пълноправен член на съюза съвпадна с празника на българския език и кирилицата. Кирилицата е българският принос към общото европейско културно богатство, заяви по време на заседанието ръководителят на българската делегация, заместник-министърът на културата Ина Килева. Тя изтъкна през участниците в Съвета, че когато преди векове Кирил е отстоявал правото на славяните на собствена писменост, той е използвал доводи, които напомнят удивително за ценности, които се споделят сега: уважение към идентичността, към културното многообразие, защита на правото на знание, свободен достъп до култура и просвета. Този завет е жив в обединена Европа, подчерта Ина Килева. По повод празника на участниците в Съвета по образование и култура бе подарен каталог за кирилските азбуки. Днес по-късно следобед българският съдия в Съда на европейските общности Александър Арабаджиев организира тържество по случай 24 май. В сградата на съда в Люксембург ще бъде представена експозиция, посветена на кирилицата. А в централата на Европейската комисия тук бе разпространена речта на комисаря за езиковото многообразие Леонард Орбан, произнесена днес в София, където той участва в тържествата по случай 24 май. Речта му бе предложена в превод на френски, английски и български. Когато България се присъедини към Европейския съюз в началото на тази година, съюзът прие не само нов член, но и нова азбука. Като отговарящ за многоезичието, за мен е удоволствие и чест да бъда днес тук /в София/ и да се присъединя към честванията на българския език и на кирилицата, заявява Леонард Орбан. През вековете България е издигнала високо в славянския свят кирилицата и културата, свързана с тази азбука. Старобългарският език е дал основата за създаването на универсален литературен славянски език. Днес България предприема друга историческа - присъединява кирилицата към семейството на Европейския съюз, подчертава комисарят. Във връзка с новите правила по отношение на официалните езици в Европейския съюз, сред които е и българският, само закони и директиви трябва да се превеждат на всички официални езици. Това се прави, за да се ограничат огромните разходи в Европейския съюз за преводи. Речта на комисаря Орбан в София не е закон или директива и би трябвало да се представя тук само на френски или английски - работните езици в Европейския съюз. Поръчахме речта за бъде преведена и на български, за да отбележим празника на България 24 май, заявиха за БТА от канцеларията на Леонард Орбан.

---

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на химна, познат на всеки българин с първия си стих `Върви, народе възродени`. Химнът е озаглавен `Химнъ на Св.св. Кирилъ и Методи` и включва 14 куплета. Панайот Пипков създава през 1900 г. музиката към химна.

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Върви, народе възродени,

към светла бъднина върви

С книжовността, таз сила нова,

съдбините си поднови!

Върви към мощната просвета,

в световните борби върви,

От длъжност неизменно воден -

и Бог ще те благослови!

Напред! Науката е слънце,

което във душите грей!

Напред! Народността не пада

там, гдето знаньето живей!

Безвестен беше ти, безславен!

О, влез в историята веч,

едно със другите славяни

кръстосай дух със огнен меч!

Тъй солунските двама братя

насърчваха дедите ни...

О, минало незабравимо,

о, пресвещенни старини!

България остана вярна

на достославний тоз завет -

в тържествованье и в страданье

извърши подвизи безчет...

Редактирано от ISTORIK
Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Миналата година го празнувах и успях да честитя на учениците и зрелостниците празника, но тази година не успях. Просто бях на работа. :bg::book::bg: Затова макар и на патерица честитя на всеки, който се чуства българин - светлия празник. :book::bg::book: Честита радост и на администраторите! :partysmiley::party: :party: :party::umnik: :umnik: :umnik:

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Потребител

Тази тема винаги ми е била интересна. Някак си всеки българин се интересува от това, какво сме дали на света и светът защо го е приел. Преди време ми попадна изключително интересна книга на един унгарски историк и българист - Петер Юхас. В книгата си за светите братя, той твърди, че има кардинална грешка във възприятието ни за великоморавската мисия и в прочита на старите документи. Проф. Юхас твърди, че братята са разпространявали тогава четмо и писмо в български земи. Това променя много историята и на братята, и на славянството, нали?

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Е изворите говорят за моравска мисия. Не това е толкова важно, важното е, че България взима и развива и дава на останалите славянски страни това, което днес наричаме славянска култура.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Е изворите говорят за моравска мисия. Не това е толкова важно, важното е, че България взима и развива и дава на останалите славянски страни това, което днес наричаме славянска култура.

Петер Юхас е на друго мнение. Той смята, че понятието "славянска култура" е твърде измислено от някои славяни и че всъщност културата е българска. Един унгарец се противопоставя на гръцки и съветски постановки в историографията... а българите - не.

Така поне беше представен проблема на представянето на книгата му преди 3-4 години!

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Ми аз мога да я разреша тая дилема - и българска, и славянска е. Тръгва от българския и отива при всички славяни. :)

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Честит празник! Дано всички ваши дела са значими за останалите,като славянската писменост за нас ,след толкова векове!

Гордейте се ,Българи!

kirilimetodiixb4ki5.jpg

АЗБУКАТА НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Яко Апостолом единонравни и словенских стран учителите Кирилле и Методие

Богомудрии, Владико всех молите, вся язика словенския утвердити в Православии

и единомислии, умирити мир и спати души наша..

Link to comment
Share on other sites

 • 1 месец по късно...
 • Глобален Модератор

Честит празник на всички преподаватели, ученици, студенти, вечни студенти... :smokeing:

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

"Нека всякой брат наш да чете, да помни,

че гърците са люде хитри, вероломни,

че сме ги блъскали, и не - един път...

И затуй не можат нази да търпят...

И, че сме имали царства и столици,

и от нашта рода светци и патрици;

че и ний сме дали нещо на светът

и на вси словене книга да четът;

и кога му викат:"Българину!" бесно,

той да се гордее с това име честно.

Нека наш брат знае, че Бог е велик

и че Той разбира българский язик...

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...