Отиди на
Форум "Наука"

Образуване на облаците


Recommended Posts

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИТЕ

Ако попитате един учен физик колко пъти водата е по-тежка от въздуха, ще ви отговори: около 800 пъти. Следователно и водните пари са по-тежки от въздуха 800 пъти. Кое принуждава тежките водни пари се издигат на 1000 метра, на 2000 метра, на повече от 6000 метра и да извършат огромна работа?

Днешната наука не може да отговори на този въпрос. Може да ви обяснят как водни капки кондензират, колко видове облаци има, но как се образуват и издигат, не.

Нещата не са толкова сложни, но не са и съвсем прости. Земята плува в океан от етерни частици, основната част от които са свободни електрони. Атмосферата и земята представляват плочи на голям кондензатор. Само че потенциалът на този кондензатор има различни локални стойности на различни области. Значи земната повърхност и небе представлява решетка от много на брой отделни гигантски кондензатори, които често променят полярността си. Те се променят с времето по интензивност и по знак. Когато земната повърхност се нагрява от слънчевите лъчи, тя става положителна относно високите части на атмосферата. Когато настъпи нощ, Земята излъчва топлина и става отрицателна спрямо атмосферата.

Топлината е причината за изпарение на водата, а електричеството е причина за нейното издигане. Водните капки се привличат от положителното електричество. Щом Земята излъчва топлина, тя изпарява и вода. Високите въздушни маси стават положителни, а земната повърхност става относително отрицателна. Тогава водните капки се привличат нагоре. Ако земята е топла и също положителна, зарядът на кондензатора е нисък и водните пари не могат да се издигнат. Те се стелят над земята като мъгла и кондензират като роса.

Когато облаците са се образували, идва момент електрическият потенциал да стане 0 или да се обърне по знак обратно – земята да стане положителна, а атмосферата отрицателна. Тогава облаците се спускат надолу и започва конденз на капки, завалява дъжд. При спускане на облаци надолу се получава сгъстяване на електричните заряди. При определена височина и електрически потенциал, започват разряди във вид на мълнии. Светкавиците или мощни електрически разряди създават звукови вълни - гръмотевици. Тогава рязко спада потенциалът между земя и небе, завалява веднага силен дъжд.

През лятото потенциалът на земята се сменя често, изпаренията са по-големи, въздушните течения са по-силни. Нахлуване на студен етерен слой от голяма височина може да предизвика адиабатно свиване или разширение на облаците, което води до кондензация във вид на дъжд или на градушка. За да се избегне този процес или да се изпревари падане на градушки, се изпозуват ракети, разпръскващи сребърен йодид. Този агент увеличава проводимостта между земята и облацците, като сваля бързо електрическия потенциал и предизвиква обилен дъжд, преди да започне кондензация във вид на градушка.

През зимата земята се нагрява слабо и през повече време се запазва отрицателна. През повечето зимно време земята е отрицателна, а областта на облаците е положителна. Затова времето се задържа за дълго време облачно. Гръмотевиците зимно време са рядко явление. Затова, когато се получи натрупване на облаци в два или повече слоя един над друг, най-долният слой започва да става отрицателен, разреждането става бавно и парите падат във вид на сняг, като процесът е бавен и продължителен. Може да вали в продължение на дни непрекъснато.

Напоследък много се говори и пише за програмата на САЩ HAARP. Това е технология, която действува подобно на калиевия йодид чрез мощни високочестотни лъчения се предизвиква бърза промяна на знака на електрическия потенциал на големи територии. Чрез наблюдение от спътници може да се установи къде има големи влажни въздушни маси и да се преизвика бързо изливане на въздушната влага. По същество това е климатично електронно оръжие за масово унищожение, базирано в Аляска, като се предизвикват изкуствено урагани, наводнения, суша и земетресения. В по-голямата си част последиците от тези експерименти са непредвидими, но почти винаги водят до катастрофални изменения на климата. Експериментите с това оръжие напоследък зачестиха.

Това е накратко обяснението за образуване на облаците и механизма, създаден от Природата за кръговрат на водата.

Link to comment
Share on other sites

 • Мнения 192
 • Създадено
 • Последно мнение

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

ПОТРЕБИТЕЛИ С НАЙ-МНОГО ОТГОВОРИ

 • Глобален Модератор

Това, че науката няма обяснение за образуването на облаците е меко казано манипулативно твърдение.

Ето тук простично като за деца е обяснено за образуването им и причината, поради която те /не падат/.

When moist air cools, a cloud can form. This much is true. The process is responsible for the cumulus cloud over Vancouver and the cap cloud over Rainier, shown to the right. Ascending air always cools. The cumulus cloud formed when air over the sun-warmed ground became buoyant and rose; the cap cloud, when the wind (coming from the right) blew against the sloping side of the mountain and was forced up.

But did the clouds form because the colder air had a lower holding capacity for water vapor than the warm air? If you believe a legion of teachers (from grade school to university), TV weather broadcasters, and endless textbook writers, this is the reason. They speak of the air being saturated and one even published an illustration of the air being wrung out like a sponge as the temperature dropped (sigh...). Unfortunately, it is not true. Sure, a cloud may form as the temperature drops, but not because some mystical holding capacity of the air has decreased.

Cap cloud over Mt. Rainier, U.S.A

To claim that a temperature-dependent holding capacity of the air caused the cloud to form in cold air is to get (approximately) the right answer for the wrong reason. It is like trying to reduce the fraction, 19/95, by imagining that you can cancel the 9s. The right answer ensues, but for the wrong reason. And, if the process was wrong, it is unlikely to work the next time you try it in a slightly different situation.

The air (mainly nitrogen and oxygen) no more has a holding capacity for water vapor, than, say, water vapor has for nitrogen. The atmosphere is a mixture of gases. While saturation (which involves bonds between different molecules) is a real phenomenon in liquids it does not describe the interaction of atmospheric constituents.

http://www.ems.psu.edu/~fraser/Bad/BadClouds.html

Clouds form when moisture rises, cools, and changes to water or ice. But what makes the moisture rise into the sky? It can happen three ways:

1. Sunshine: the heat of the sun can cause the air to rise, taking water vapor with it high into the sky.

2. A Front: a cold front will bring cold air under warm air, forcing it to rise; a warm front will force warm moist air up over the cold air.

3. Mountains: When winds blow against mountains, the moist air is forced upward.

http://www.wxdude.com/page10.html

Иначе човек може да вярва, че и божествената ръка ги крепи.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

[Цитирам името = 'Последно латински "клеймото = '1287384285' пост = '128905 ']

Това, че науката няма обяснение за образуването на облаците е меко казано манипулативно твърдение.

Ето тук простично като за деца е обяснено за образуването им и причината, поради която те / не падат /.

[В] При влажен въздух се охлажда, облак може да се образува. Това е истина. Процесът е отговорен за натрупването облак над Ванкувър и облакът капачка над Рение, показан в дясно. Възходящ въздуха винаги се охлажда. В кълбеста облак образува, когато въздух над слънцето затопля земята стана динамични и роза; капачката облак, когато вятърът (идва от дясно) взривиха срещу наклонени страна на планината и е принуден нагоре.

Но знаете облаците форма, тъй като студен въздух е по-нисък капацитет за задържане на водните пари от топъл въздух? Ако смятате, че един легион на учителите (от началното училище до университета), телевизионните разпространители време и безкрайни писатели учебник, това е причината. Те говорят на въздуха е наситен и един дори публикува илюстрация на въздуха се изцеди като гъба, тъй като температурата спадна (sigh. ..). За съжаление, това не е вярно. Разбира се, могат да образуват облак, тъй като температурата падне, но не защото някои мистични капацитет провеждането на въздуха е намалял.

 

Cap облак над планината. Рение, U.S.A

Да се твърди, че температурата зависят от голям капацитет за задържане на въздуха, причинени на облака да образуват в студен въздух, е да се получи (приблизително) правилният отговор за грешната причина. Това е като да се опиташ да се намали делът, 19/95, представяйки си, че можете да откажете 9s. Правото произтича отговор, но за грешната причина. И, ако процесът не е наред, че е малко вероятно да работи следващия път, когато го пробвам в малко по-различна ситуация.

Въздухът (главно азот и кислород), не повече е с голям капацитет за задържане на водни пари, отколкото, да речем, на водна пара е за азот. Атмосферата е смес от газове. Въпреки наситеността (която включва връзки между различни молекули) е истинско явление в течности не съдържа описание на взаимодействието на атмосферата съвместимост. [/ I]

http://www.ems.psu.edu/ ~ Фрейзър / Лош / BadClouds.html

[В] облаци се образуват, когато влагата се издига, охлажда и промени в вода или лед. Но това, което прави влага води към небето? Може да се случи три начина:

1. Sunshine: топлината на слънцето може да причини на въздуха да се покачва, като на водна пара с нея високо в небето.

2. А фронт: един студен фронт ще донесе студен въздух под топлия въздух, принуждавайки го да се увеличава; на топло пред ще принуди топъл въздух влажна с течение на студен въздух.

3. Планини: Когато вятърът духа срещу планините, влажен въздух е принуден нагоре [/ I].

http://www.wxdude.com/page10.html

Иначе човек може да вярва, че и божествената ръка ги крепи.

[/ Цитат]

Да, виждам, че науката няма обяснение за издигане на водните пари. Ако не го знаех, нямаше да пиша този материал. Но се учудвам, че ти имаш смелостта да спориш по нещо, което не разбираш. Изгежда мисленето не ти се удава. Това обяснение не става и за пет годишно дете. Явно Божествената ръка крепи облаците.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Май на теб четенето не ти се удава:).

Показани са ти три обяснения за издигането на облаците.

Но хайде като си толкова 'навътре в нещата', дай доказателства, подкрепящи твоята хипотеза.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Мисля, че преди няколко месеца или по Дискавъри или по Нешънъл Джеографик гледах едно предаване за това как един учен се опитваше да създаде облак :)

Най-накрая успя от борда на едно корабче, но честно казано подробностите вече не си ги спомням освен, че прелиташе с един самолет след всеки опит за да измери водните частици на определени височини.

Link to comment
Share on other sites

Май на теб четенето не ти се удава:).

Показани са ти три обяснения за издигането на облаците.

Но хайде като си толкова 'навътре в нещата', дай доказателства, подкрепящи твоята хипотеза.

Тези обяснения са подходящи за баба ти, но не са убедителни за мен, ако въобще са обяснения.

Доказателствата са налице - след като загърми, тоест електрическият потенциал от горе и долу се изравни, винаги завалява дъжд. Никакви течения не могат да обяснят издигането на огромни водни маси на 6000 метра височина.

Link to comment
Share on other sites

Създаването и разрушаването на облаци е нещо с което съвременната метеорология се справя ежедневно. Беше част от дипломната ми работа преди повече от десет години. :) Така че да се трвърди че науката не била знаела как се образуват облаците е меко казанао смехотворно твърдение. Но пък като гледам няколко съфорумеца напоследък мнго труд хвърлят за да ни забавляват. :)

Щом дипломната ти работа е била на тази тема, би трябвало да знаеш каква е причината за издигане на водните пари. Досега не съм прочел смислено обяснение, освен ако не е военна тайна.

Link to comment
Share on other sites

До колкото си спомням конвекцията се учеше още в 6-ти клас в училище. Така че освен ако не си проспал съответните уроци, трябва да ти е много добре известно обяснението за това какви сили издигат влажните въздушни слоеве. Останалото, свързано с процесите на зародишообразуване, явления в преситени системи, растеж на капките и тнт. е над нивото ти на познания на този етап, така че първо се научи на азбуката, а след това ще стигнем до научната част. :)

Конвекцията е следствие, а не причина. Трябва да има сила, която да предизвика конвекция, а такава до сега няма обяснена. Защо при пясъчни бури в Сахара се издигат прахови облаци, които могат да достигнат Европа? Защото има бури, но това се случва много рядко. Как ще обясниш конвекцията при спокойно време?

И след като се е образувал облак, може да си стои с дни и месеци на небето. Ако беше прах, пепел, щеше да пада бавно на земята. Защо тази вода не пада надолу?

Това обяснение е за първолаци, не за хора, изучавали физика.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да бе на теб все някакво обяснение ти липсва. :) Сигурно сега ще кажеш и че зависимостта на обема на газовете от температурата е фикция и е плод на правителствена конспирация целяща да заблуди физиците така че те на не успеят да разберат какви сили крепят облаците в небето. :biggrin:

Очевидно е че нещо липсва, но това е в твоето образование. За това в предния пост ти препоръчах да го допълниш (поне до нивото на среден курс), иначе обясненията за фазови преходи ще ти звучат като на марсиански и ще продължаваш да говориш че нямало обяснения точно две изречения под написаното такова.

Така е! Влажният въздух е по-лек от сухия и затова "тича" нагоре с подемна сила.

А сухият въздух разтваря в себе си водни пари в зависимост от температурата си...

И ред подобни "правила" държат облаците на ... височина, някаква, зависеща и от налягането.

...

Link to comment
Share on other sites

Така е! Влажният въздух е по-лек от сухия и затова "тича" нагоре с подемна сила.

А сухият въздух разтваря в себе си водни пари в зависимост от температурата си...

И ред подобни "правила" държат облаците на ... височина, някаква, зависеща и от налягането.

...

Ка-ха-ха! Влажният въздух бил по-лек от сухия? Ти имаш ли средно образование?

Link to comment
Share on other sites

Да бе на теб все някакво обяснение ти липсва. :) Сигурно сега ще кажеш и че зависимостта на обема на газовете от температурата е фикция и е плод на правителствена конспирация целяща да заблуди физиците така че те на не успеят да разберат какви сили крепят облаците в небето. :biggrin:

Очевидно е че нещо липсва, но това е в твоето образование. За това в предния пост ти препоръчах да го допълниш (поне до нивото на среден курс), иначе обясненията за фазови преходи ще ти звучат като на марсиански и ще продължаваш да говориш че нямало обяснения точно две изречения под написаното такова.

Не се опитвай да избягаш от въпроса с обема на газовете. Когато знаеш нещо, напиши го, след като не можеш да обясниш издигането на водните пари, признай си или си трай. Но не излизай с такива евтини номера.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребители

Ка-ха-ха! Влажният въздух бил по-лек от сухия? Ти имаш ли средно образование?

То точно в средното се учи законът на Авогадро. Бях го забравила съвсем. А и ужасно мразех учителката си по химия /и химията/ точно тогава.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИТЕ

Ако попитате един учен физик колко пъти водата е по-тежка от въздуха, ще ви отговори: около 800 пъти. Следователно и водните пари са по-тежки от въздуха 800 пъти. Кое принуждава тежките водни пари се издигат на 1000 метра, на 2000 метра, на повече от 6000 метра и да извършат огромна работа?

Е те това ме разби! 1 мол от всеки газ при н.у. заема обем 22.4 литра. При "ненормални" си има изменения в съответните параметри. 1 мол вода е 18 гр. 1 мол азот (о-на компонента на въздуха) е 28гр. та как водните пари са по-тежки?????

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Закона е на Бойл-Мариот, ма нямам ни една физико-химия под ръка :( (физики тоже). Та закона е P(0).V(0)=P.V и след това закона за идеалния газ: P.V=n.R.T.

Е нямам данни за да сметна сам сега, но бих бил доволен, ако г-н Бойчев ме разбие.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител
Е те това ме разби! 1 мол от всеки газ при н.у. заема обем 22.4 литра. При "ненормални" си има изменения в съответните параметри. 1 мол вода е 18 гр. 1 мол азот (о-на компонента на въздуха) е 28гр. та как водните пари са по-тежки?????

Това е вярно за газообразното агрегатно състояние на водата, но в облаците съществената част от водата е в течно и твърдо състояние. Когато капките и кристалчетата са още малки, те се увличат от въздушните потоци. Всяка водна капка се движи под действието на:

1- силата на тежестта, пропорционална на обема и ,

2- силата на триене (съпротивление) на въздуха, пропорционална на сечението и .

Когато капките са малки, при определена скорост на движение на въздуха втората сила надвишава първата. Но над определен размер вече силата на тежестта надделява.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Е, аз разглеждам само въпроса коя сила държи облаците да не паднат и отговорът е - силата на триене. А такова понятие "браунови сили" мисля че няма, има брауново хаотично движение.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Да, процесите на изпарение и кондензация сигурно са една причина облаците да не падат, но те също така се издигат и спускат и се придвижват в хоризонтална посока в зависимост от въздушните течения.

Микроскопичните частици наистина изпитват влиянието на брауновото движение - то и чрез тях е открито, но брауновото движение не е насочено, не може да образува някаква сумарна компонента, която да компенсира преместването вследствие на действието на силата на тежестта.

Но водната капка има определени размери и повърхност за това между нея и околния газ възникват сили на триене (по произход те са междумолекулни сили на привличане) и тези именно сили я карат да се движи заедно с въздушните течения

Link to comment
Share on other sites

Е те това ме разби! 1 мол от всеки газ при н.у. заема обем 22.4 литра. При "ненормални" си има изменения в съответните параметри. 1 мол вода е 18 гр. 1 мол азот (о-на компонента на въздуха) е 28гр. та как водните пари са по-тежки?????

Нямам данни по химия под ръка, но ако беше вярно, щяха да пълнят балоните с водни пари, а не с водород, а дъжд никога нямаше да вали и водата щеше да отива в космоса.

Възможно е течен азот да тежи повече от вода, но не може водни пари да тежат по-малко от въздух (азот).

Link to comment
Share on other sites

По-горе споделих че нямам диплома за учител, така че се извинявам за някои терминологични неточности. Това което имам предвид е че под определен размер на частиците силата на тежестта е сравнима или по-малка от силите които се тя понася в следствие набрауновото движение на молекулите (нееднаквостта на ударите на въздушните молекули). Това не съм сигурен че се нарича сила на триене. :)

Друго нещо е че въобще не е задължително нещо да държи капките горе. Те не просъществуват достатъчно дълго в течно или твърдо състояние за да се налага нещо да ги държи. В облаците има непрекъснат процес на образуване и изпаряване на капки. Една капка се образува в зона където има пресишане на водните пари, започва да слиза надолу, където температурата се повишава, парите са ненаситени и капката се изпарява. Но точните процеси трябва да ги опише някой метеоролог. Имам само бегли познания по механизма, главно в областта на зародишообразуване и кинетика на растежа. Приложението към самите облаци обаче не е нещо в което съм се задълбавал. Само знам че можеш да унищожиш облак точно по механизма който ти написах. Просто вкарваш много зародиши, при което се образуват многобройни малки капки. Ако сметнеш правилно и капките са достатъчно големи за да изминат по-голямо растояние, те ще се изпарят вече не в облака където пак ще се кондензират в последствие, а в долни по-сухи слоеве на атмосферата. Така облака се разпръсква. Метода се практикува при градоносните облаци,макар че конкретно там целта е просто те да се извалят като дъжд. Унищожаването на облаци без дъжд се практикува при опитите за климатичен контрол, когато за някъкво масово мероприятие не нужно гарантирано ясно време в някакъв период. Примерно за олимпиадата в Пекин. :)

Не може Брауново движение да създаде облаци. Целта на вкарване на сребърен йодид не е за създаване на кондензационни ядра, а за повишаване електрическата проводимост на облаците, след което следва разряд и падане на дъжд.

Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Нямам данни по химия под ръка, но ако беше вярно, щяха да пълнят балоните с водни пари, а не с водород, а дъжд никога нямаше да вали и водата щеше да отива в космоса.

Възможно е течен азот да тежи повече от вода, но не може водни пари да тежат по-малко от въздух (азот).

Пенчо, да си чувал за аерозол /една такава система от твърди или течни частици, диспергирани във въздушна среда/? И що аджеба прахта или финият пустинен пясък, във въздуха не пада /при положение, че е по-тежък от него/, а се носи километри нагоре в атмосферата?

А като се има предвид, че в метеорологията има цял дял, който се занимава с атмосферните особености и с образуването на твоите любими облаци - аерология, що се опитваш да откриеш топлата вода по нестандартен начин?

Разбирам че си падаш по малки зелени човечета, Нибиру, кухи планети, алтернативна гравитация, ама човек не може с минимум познания да се прави на всичколог и първооткривател. Концентрирай се в една посока.

Редактирано от Last roman
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Нямам данни по химия под ръка, но ако беше вярно, щяха да пълнят балоните с водни пари, а не с водород, а дъжд никога нямаше да вали и водата щеше да отива в космоса.

Възможно е течен азот да тежи повече от вода, но не може водни пари да тежат по-малко от въздух (азот).

Пенчо, вместо да разсъждаваш на глас, намери си справочник и провери, че влажният въздух е по-лек от сухият. При това с колкото повече влага е наситен, толкова относителното му тегло е по-малко от това на сухият въздух. Затова влажният въздух (богат на водни пари) се издига нагоре, и може да образува облаци. А вече нависоко, когато се преохлади, както обясниха по-горе, могат да се образуват и капките.

Балоните не ги пълнят с водна пара, защото тя бързо кондензира по стените и ефекта изчезва. При балоните се използува друг ефект, успешно се пълнят с топъл въздух.

Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Целта на вкарване на сребърен йодид не е за създаване на кондензационни ядра, а за повишаване електрическата проводимост на облаците, след което следва разряд и падане на дъжд.

Целта е точно тази. Иначе ако беше само за електропроводимост, щяха да използуват многократно по-евтината готварска сол.
Link to comment
Share on other sites

 • Потребител

Пенчо, да си чувал за аерозол /една такава система от твърди или течни частици, диспергирани във въздушна среда/? И що аджеба прахта или финият пустинен пясък, във въздуха не пада /при положение, че е по-тежък от него/, а се носи километри нагоре в атмосферата?

А като се има предвид, че в метеорологията има цял дял, който се занимава с атмосферните особености и с образуването на твоите любими облаци - аерология, що се опитваш да откриеш топлата вода по нестандартен начин?

Разбирам че си падаш по малки зелени човечета, Нибиру, кухи планети, алтернативна гравитация, ама човек не може с минимум познания да се прави на всичколог и първооткривател. Концентрирай се в една посока.

Така е, Пенчо не е пил достатъчно на маса с метеоролози, няма как да ги знае тези работи :)
Link to comment
Share on other sites

 • Глобален Модератор

Аз бих препоръчал този учебник на г-н Бойчев

Молекулна физика

Изучава се в първи курс във физиката.. /математиката е на приемливо ниво... малко над изучаваното в средния курс/

С него може да се постави едно добро начало за запознаване на някои от обсъжданите в предишните постове въпроси...

Успех с четенето..

Поздрави Б.

Link to comment
Share on other sites

Напиши мнение

Може да публикувате сега и да се регистрирате по-късно. Ако вече имате акаунт, влезте от ТУК , за да публикувате.

Guest
Напиши ново мнение...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Зареждане...

За нас

Вече 17 години "Форум Наука" е онлайн и поддържа научни, исторически и любопитни дискусии с учени, експерти, любители, учители и ученици.

За своята близо двайсет годишна история "Форум Наука" се утвърди като мост между тези, които знаят и тези, които искат да знаят. Всеки ден тук влизат хиляди, които търсят своя отговор.  Форумът е богат да информация и безкрайни дискусии по различни въпроси.

Подкрепи съществуването на форумa - направи дарение:

Дари

 

 

За контакти:

×
×
 • Create New...